Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Udzielanie i organizowanie pomocy p p

875 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Udzielanie i organizowanie pomocy p p

 1. 1. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU BARBARA WOLAŃSKA MARZEC 2015
 2. 2.  w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 29 października 2013r.)  w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z dnia 1 września 2014r.)  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2012r.)  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013r.)  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2012r.)  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2012r.)  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 30 kwietnia 2013r.)  w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2014r.) PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 3. 3.  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2007r)  w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych i przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Z dnia 20 lutego 2009r.)  w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 631)  w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia ( Dz.U. z dnia 9 stycznia 2015r.)  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2010r.)  w sprawie uczniów i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. z dnia 7 maja 2013r.)  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z dnia 18 lipca 2013 r.) - „ustawa przedszkolna”  w sprawie szczególnych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 13 lutego 2013r.) PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 4. 4.  Diagnozowanie – wydawanie opinii i orzeczeń  Pomoc bezpośrednia – dla dzieci, młodzieży, rodziców  Realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcje przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych - prowadzenie sieci i współpracy i samokształcenia  Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 5. 5. w sprawach wynikających z przepisów prawa:  ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy  akty wykonawcze w innych sprawach związanych z kształceniem i wychowywaniem dzieci i młodzieży PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 6. 6. Kto podejmuje decyzję? Na podstawie czego? Art. 16 ust. 3 i 4  decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej (DYREKTOR → RODZIC → PORADNIA) Kiedy? Art. 16 ust. 4  w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Art. 14 ust. 1a  w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 7. 7. Kiedy?  na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat od 1.09.2014 r. - art. 16 ust. 1 jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej Kto podejmuje decyzję?  decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej  Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 8. 8. Art. 16 ust. 8 - 14  na wniosek rodzica – dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić w drodze decyzji  zezwolenie może być wydane przed albo w trakcie roku szkolnego Do wniosku muszą być dołączone:  opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej  oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia  zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych (nie dotyczy uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym) PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 9. 9. Art. 66  na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej  dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela – opiekuna  odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 10. 10. – opinia wydawana nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej – w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydania opinii w terminie późniejszym – wydana opinia jest ważna przez wszystkie lata nauki szkolnej – nie jest konieczne wydawanie kolejnej opinii na następny etap edukacyjny - uczeń może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie tej opinii. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 11. 11. • w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej rozporządzenie MEN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z dnia 20 lutego 2009 r. ) • w sprawie przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy załącznik Nr 3 „Ramowy statut publicznego gimnazjum” do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624, z późn. zm.) PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 12. 12. • w sprawie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu rozporządzenie MPiPS z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz. 1808) • w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych art. 3045 § 4 pkt 2 Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) • inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowywaniem dzieci i młodzieży rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 13 lutego 2013r.) PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 13. 13. •opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju •orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego •orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego •orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania •orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych Podstawa prawna: •ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty •rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072) PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 14. 14. • możliwość organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w systemie oświaty od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole • prowadzone w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka • na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 15. 15. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci/uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, wyłącznie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Organizowane jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych:  niesłyszących i słabo słyszących  niewidomych i słabo widzących  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 16. 16. •może być organizowane: •we wszystkich typach szkół:  w szkołach podstawowych  w gimnazjach  w szkołach ponadgimnazjalnych •we wszystkich rodzajach przedszkoli i szkół:  ogólnodostępnych  ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi  ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi  integracyjnych  specjalnych •oraz w ośrodkach:  specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych  specjalnych ośrodkach wychowawczych  ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 17. 17. •może być organizowane: •we wszystkich typach szkół:  w szkołach podstawowych  w gimnazjach  w szkołach ponadgimnazjalnych •we następujących rodzajach szkół:  ogólnodostępnych  ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi – po stronie uczniów pełnosprawnych (nie są uczniami niepełnosprawnymi! )  integracyjnych  specjalnych •oraz w ośrodkach:  młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (niedostosowani społecznie)  młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (zagrożeni niedostosowaniem społecznym) PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 18. 18. •Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz.178, z późn. zm.) •postanowienie sądu o zastosowaniu środka wychowawczego w postaci umieszczenia nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (MOW) •orzeczenie wydaje poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub lokalizację MOW PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 19. 19. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) •orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje na wniosek rodzica poradnia:  właściwa ze względu na szkołę, do której uczeń uczęszcza  właściwa ze względu na siedzibę placówki, w której uczeń przebywa  właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 20. 20.  określona została w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół  odrębna podstawa została określona dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym  treści podstawy uwzględniane są podczas realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych opracowywanych dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych dla nich przez przedszkola, szkoły i placówki oświatowe PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 21. 21. Szkoła (ogólnodostępna, integracyjna i specjalna) zapewnia:  opracowanie i realizację indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego  wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia  obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne  zajęcia rewalidacyjne – dla niepełnosprawnych  zajęcia resocjalizacyjne - dla niedostosowanych społecznie  zajęcia socjoterapeutyczne - dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym  pomoc psychologiczno-pedagogiczną w tym w szczególności:  realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego  odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne  realizację programu nauczania oraz programu wychowawczego i profilaktyki z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy  integrację ze środowiskiem rówieśniczym  przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym  pomoc rodzicom uczniów w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju ich dzieci PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 22. 22. W szkolnym planie nauczania należy dodatkowo uwzględnić dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, następujące zajęcia rewalidacyjne: 1) korekcyjne wad postawy 2) korygujące wady mowy 3) orientacji przestrzennej i poruszania się 4) nauki języka migowego 5) inne, wynikające z programów rewalidacji* * rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.) Ważne!  w orzeczeniu należy określić zajęcia rewalidacyjne, wynikające z rodzaju niepełnosprawności (np. nauka języka migowego) PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 23. 23. Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów:  możliwość przedłużenia okresu kształcenia na każdym etapie edukacyjnym – dla uczniów niepełnosprawnych  możliwość skrócenia okresu kształcenia w szkole zawodowej - z 3 do 2 lat (w MOW i MOS) – dla uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  realizację indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 24. 24. Prawo do wydłużonego procesu kształcenia - do ukończenia przez ucznia: - 18 roku życia - w przypadku szkoły podstawowej - 21 roku życia - w przypadku gimnazjum - 24 roku życia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej *rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i ośrodkach (ze zmianami z 28 sierpnia 2012 r.) PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 25. 25. •dodatkowe zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej:  obligatoryjnie w przedszkolach i szkołach integracyjnych oraz w przedszkolach i szkołach z oddziałami integracyjnymi  możliwość zatrudnienia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych •zatrudnienie pomocy nauczyciela  obligatoryjnie w przedszkolu specjalnym, w klasach I-IV szkoły podstawowej specjalnej i w oddziale specjalnym zorganizowanym w szkole ogólnodostępnej - dla dzieci/uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi  możliwość zatrudnienia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego w klasach V-VI szkoły podstawowej dla ww. uczniów, w przedszkolu lub szkole ogólnodostępnej, z oddziałami integracyjnymi oraz w szkole integracyjnej •dyrektor przedszkola lub szkoły ustala zajęcia, które odpowiednio prowadzą lub w których uczestniczą nauczyciele oraz pomoc nauczyciela PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 26. 26. •Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia •Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie :  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania  opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 27. 27. •w przypadku ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie •na podstawie:  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania  opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 28. 28. Kto może być zwolniony? •uczeń z wadą słuchu •z głęboką dysleksją rozwojową •z afazją •z niepełnosprawnościami sprzężonymi •z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera •zwalnia dyrektor szkoły •na wniosek rodziców oraz na podstawie: - opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, - orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania •zwolnienie do końca danego etapu edukacyjnego PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU Uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim nie dotyczy obowiązek nauki drugiego języka obcego!
 29. 29. Dostosowanie warunków sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych dla ucznia: •posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia •posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia •posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się – na podstawie tej opinii •chorego lub niesprawnego czasowo - na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza •objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole w danym roku szkolnym ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną - na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej  Dyrektor CKE określa sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu  Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków sprawdzianu lub egzaminu PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 30. 30. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: •ucznia •rodziców ucznia •nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; •poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej •asystenta edukacji romskiej •pomocy nauczyciela. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 31. 31. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie:  uczniom  klas terapeutycznych ( z wyjątkiem szkół specjalnych) – wymagana opinia poradni w tej sprawie;  zajęć rozwijających uzdolnienia;  zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;  zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym ;  zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;  porad i konsultacji;  rodzicom i uczniów i nauczycielom  porad i konsultacji;  warsztatów i szkoleń. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 32. 32. Rodzaje zajęć: 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się do uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystywaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów. 2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów. 3. Zajęcia specjalistyczne:  zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU
 33. 33.  zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów.  zajęcia socjoterapeutyczne ora inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów. 4. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystywaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia te prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU

×