SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
Informujemy, że od 2 sierpnia 2014 r. obowiązuje nowy regulamin udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Miasta Lublin stanowiący załącznik do Uchwały Nr 1122/XLII/2014 
Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.2014.2572). 
1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym 
na terenie Miasta Lublin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej; 
2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 
· stypendium szkolne, 
· zasiłek szkolny. 
3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na: 
· wniosek rodziców/prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia, 
· wniosek dyrektora szkoły. 
Do wniosku należy dołączyć: 
- stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca 
poprzedzającego złożenie wniosku; 
- w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony; 
- w przypadku zasiłku szkolnego dodatkowo zaświadczenie lub oświadczenie 
potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego. 
4. Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie 
nie przekracza kwoty 456 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w art. 8 ust.1 pkt 
2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz.U.2013.182 
ze zmianami), przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej 
wymienionych okolicznośc i: 
· bezrobocia, 
· niepełnosprawności, 
· ciężkiej lub długotrwałej choroby, 
· wielodzietności, 
· braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
· alkoholizmu lub narkomanii, 
· rodziny niepełnej, 
· zdarzenia losowego. 
5. Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie od 1 września 
2014 r. do 15 września 2014 r.: 
· w szkole, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych 
przez Miasto Lublin, 
· w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, w przypadku uczniów 
uczęszczających do szkół prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Lublin 
lub uczęszczających do szkół w innych miejscowościach. 
6. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 wynosić 
będzie: 
Okoliczności 
występujące w rodzinie 
(wymienione w pkt. 4) 
Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę 
do 150 zł od 150,01 zł - 300 zł od 300,01 zł - 456 zł 
1 okoliczność 202 zł 154 zł 91 zł 
2-4 okoliczności 207 zł 159 zł 96 zł 
powyżej 4 okoliczności 212 zł 165 zł 101 zł 
7. Stypendium szkolne może być udzielone w formie: 
· całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach 
edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane
w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych 
realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia 
artystyczne i sportowe uczniów; zajęciach nauki języków obcych oraz innych 
przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjścia/wyjazdy do teatru, 
na wycieczki szkolne i inne; 
· pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym , w tym przede wszystkim 
na zakup: podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek 
pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, przyborów, pomocy i wyprawki 
szkolnej, abonament internetowy za okres wrzesień-czerwiec, plecaków, stroju 
na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego 
obligatoryjnie przez szkołę; 
· całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania, w tym opłat za bursę lub internat i kosztów dojazdu 
z miejsca zamieszkania do szkoły – uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium 
szkolne może być także udzielone w formie pieniężnej, jeżeli organ uzna, 
że udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej, jest niemożliwe. 
8. Jeżeli stypendium szkolne przyznane zostało w formie całkowitego lub częściowego 
pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych lub/i pomocy rzeczowej 
o charakterze edukacyjnym, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, dokumenty 
potwierdzające dokonanie wydatku winny być złożone w terminach: 
· do dnia 10 grudnia 2014 r. - za stypendium szkolne przyznane na okres 
wrzesień – grudzień 2014 r., 
· do dnia 20 czerwca 2015 r. – za stypendium szkolne przyznane na okres 
styczeń – czerwiec 2015 r., 
- w szkole, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych 
przez Miasto Lublin, 
- w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, w przypadku uczniów 
uczęszczających do szkół prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Lublin 
lub uczęszczających do szkół w innych miejscowościach. 
9. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, zamieszkałemu na terenie 
Miasta Lublin, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej 
z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów 
lub innych członków rodziny wspólnie mieszkających i wspólnie gospodarujących, 
klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia lub członków rodziny wspólnie 
mieszkających i gospodarujących, innych szczególnych zdarzeń losowych 
pogarszających sytuację materialną ucznia). 
10. Wniosek o udzielenie zasiłku szkolnego należy złożyć w terminie nie dłuższym niż 
dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego: 
· w szkole, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych 
przez Miasto Lublin, 
· w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, w przypadku uczniów 
uczęszczających do szkół prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Lublin 
lub uczęszczających do szkół w innych miejscowościach. 
11. Wysokość zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 wynosić będzie: 
· 530 zł w przypadku śmieci jednego z rodziców, 
· 424 zł w przypadku śmieci członków rodziny wspólnie mieszkających i wspólnie 
gospodarujących, 
· 318 zł w przypadku pozostałych zdarzeń losowych. 
Uwaga! Obowiązuje nowy wzór wniosku o udzielenie pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym (stanowiący załącznik do regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym), który dostępny jest na stronie:
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=218021

More Related Content

What's hot

Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Aga Szajda
 
Umowa płatnicza gwiazdeczka 2013 dwójka.
Umowa płatnicza gwiazdeczka  2013 dwójka.Umowa płatnicza gwiazdeczka  2013 dwójka.
Umowa płatnicza gwiazdeczka 2013 dwójka.przedszkolesloneczko
 
Statut 02.2015
Statut 02.2015 Statut 02.2015
Statut 02.2015 wiosenka
 
Statut Przedszkola nr 240 im. "Polskich Olimpijczyków" w Warszawie
Statut Przedszkola nr 240 im. "Polskich Olimpijczyków" w WarszawieStatut Przedszkola nr 240 im. "Polskich Olimpijczyków" w Warszawie
Statut Przedszkola nr 240 im. "Polskich Olimpijczyków" w Warszawiewiosenka
 
Informator szkoly
Informator szkolyInformator szkoly
Informator szkolyadmin16
 
Plakat Szesciolatek W Szkole
Plakat Szesciolatek W SzkolePlakat Szesciolatek W Szkole
Plakat Szesciolatek W Szkolejoasiagaw
 
Wsparcie dzieci wielojęzycznych w edukacji
Wsparcie dzieci wielojęzycznych w edukacjiWsparcie dzieci wielojęzycznych w edukacji
Wsparcie dzieci wielojęzycznych w edukacjisejri
 

What's hot (10)

Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
 
Umowa płatnicza gwiazdeczka 2013
Umowa płatnicza gwiazdeczka 2013Umowa płatnicza gwiazdeczka 2013
Umowa płatnicza gwiazdeczka 2013
 
Umowa płatnicza gwiazdeczka 2013 dwójka.
Umowa płatnicza gwiazdeczka  2013 dwójka.Umowa płatnicza gwiazdeczka  2013 dwójka.
Umowa płatnicza gwiazdeczka 2013 dwójka.
 
Statut 02.2015
Statut 02.2015 Statut 02.2015
Statut 02.2015
 
Statut Przedszkola nr 240 im. "Polskich Olimpijczyków" w Warszawie
Statut Przedszkola nr 240 im. "Polskich Olimpijczyków" w WarszawieStatut Przedszkola nr 240 im. "Polskich Olimpijczyków" w Warszawie
Statut Przedszkola nr 240 im. "Polskich Olimpijczyków" w Warszawie
 
Prezentacja2
Prezentacja2Prezentacja2
Prezentacja2
 
Rozporzadzenie
RozporzadzenieRozporzadzenie
Rozporzadzenie
 
Informator szkoly
Informator szkolyInformator szkoly
Informator szkoly
 
Plakat Szesciolatek W Szkole
Plakat Szesciolatek W SzkolePlakat Szesciolatek W Szkole
Plakat Szesciolatek W Szkole
 
Wsparcie dzieci wielojęzycznych w edukacji
Wsparcie dzieci wielojęzycznych w edukacjiWsparcie dzieci wielojęzycznych w edukacji
Wsparcie dzieci wielojęzycznych w edukacji
 

More from Aga Szajda

Program wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agProgram wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agAga Szajda
 
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agSzkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agAga Szajda
 
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołęJak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołęAga Szajda
 
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?Aga Szajda
 
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioZał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioAga Szajda
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyAga Szajda
 
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Aga Szajda
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyAga Szajda
 
Ferie 2015 obiady
Ferie 2015 obiadyFerie 2015 obiady
Ferie 2015 obiadyAga Szajda
 
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzicaAga Szajda
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcegoAga Szajda
 
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaPomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaAga Szajda
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiAga Szajda
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiAga Szajda
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaAga Szajda
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaAga Szajda
 
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacjaWymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacjaAga Szajda
 
Informacja o feriach_obiady
Informacja o feriach_obiadyInformacja o feriach_obiady
Informacja o feriach_obiadyAga Szajda
 
Informacja o feriach_obiady
Informacja o feriach_obiadyInformacja o feriach_obiady
Informacja o feriach_obiadyAga Szajda
 
Rodzice spreed 01_2014 (4)
Rodzice spreed 01_2014 (4)Rodzice spreed 01_2014 (4)
Rodzice spreed 01_2014 (4)Aga Szajda
 

More from Aga Szajda (20)

Program wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agProgram wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_ag
 
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agSzkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
 
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołęJak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
 
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
 
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioZał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Ferie 2015 obiady
Ferie 2015 obiadyFerie 2015 obiady
Ferie 2015 obiady
 
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaPomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
 
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacjaWymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
 
Informacja o feriach_obiady
Informacja o feriach_obiadyInformacja o feriach_obiady
Informacja o feriach_obiady
 
Informacja o feriach_obiady
Informacja o feriach_obiadyInformacja o feriach_obiady
Informacja o feriach_obiady
 
Rodzice spreed 01_2014 (4)
Rodzice spreed 01_2014 (4)Rodzice spreed 01_2014 (4)
Rodzice spreed 01_2014 (4)
 

Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym

 • 1. Informujemy, że od 2 sierpnia 2014 r. obowiązuje nowy regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin stanowiący załącznik do Uchwały Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.2014.2572). 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej; 2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: · stypendium szkolne, · zasiłek szkolny. 3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na: · wniosek rodziców/prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia, · wniosek dyrektora szkoły. Do wniosku należy dołączyć: - stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku; - w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony; - w przypadku zasiłku szkolnego dodatkowo zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego. 4. Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz.U.2013.182 ze zmianami), przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okolicznośc i: · bezrobocia, · niepełnosprawności, · ciężkiej lub długotrwałej choroby, · wielodzietności, · braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, · alkoholizmu lub narkomanii, · rodziny niepełnej, · zdarzenia losowego. 5. Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie od 1 września 2014 r. do 15 września 2014 r.: · w szkole, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin, · w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Lublin lub uczęszczających do szkół w innych miejscowościach. 6. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 wynosić będzie: Okoliczności występujące w rodzinie (wymienione w pkt. 4) Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę do 150 zł od 150,01 zł - 300 zł od 300,01 zł - 456 zł 1 okoliczność 202 zł 154 zł 91 zł 2-4 okoliczności 207 zł 159 zł 96 zł powyżej 4 okoliczności 212 zł 165 zł 101 zł 7. Stypendium szkolne może być udzielone w formie: · całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane
 • 2. w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów; zajęciach nauki języków obcych oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjścia/wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne i inne; · pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym , w tym przede wszystkim na zakup: podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, przyborów, pomocy i wyprawki szkolnej, abonament internetowy za okres wrzesień-czerwiec, plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę; · całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za bursę lub internat i kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły – uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie pieniężnej, jeżeli organ uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej, jest niemożliwe. 8. Jeżeli stypendium szkolne przyznane zostało w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych lub/i pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku winny być złożone w terminach: · do dnia 10 grudnia 2014 r. - za stypendium szkolne przyznane na okres wrzesień – grudzień 2014 r., · do dnia 20 czerwca 2015 r. – za stypendium szkolne przyznane na okres styczeń – czerwiec 2015 r., - w szkole, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin, - w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Lublin lub uczęszczających do szkół w innych miejscowościach. 9. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, zamieszkałemu na terenie Miasta Lublin, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów lub innych członków rodziny wspólnie mieszkających i wspólnie gospodarujących, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia lub członków rodziny wspólnie mieszkających i gospodarujących, innych szczególnych zdarzeń losowych pogarszających sytuację materialną ucznia). 10. Wniosek o udzielenie zasiłku szkolnego należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego: · w szkole, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin, · w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Lublin lub uczęszczających do szkół w innych miejscowościach. 11. Wysokość zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 wynosić będzie: · 530 zł w przypadku śmieci jednego z rodziców, · 424 zł w przypadku śmieci członków rodziny wspólnie mieszkających i wspólnie gospodarujących, · 318 zł w przypadku pozostałych zdarzeń losowych. Uwaga! Obowiązuje nowy wzór wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stanowiący załącznik do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym), który dostępny jest na stronie: