SlideShare a Scribd company logo
Zadania nauczyciela i jego rola
w udzielaniu pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej w świetle nowego
rozporządzenia MEN

       Opracowanie: I. Mańkowska, M. RoŜyńska
PODSTAWA PRAWNA
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach
TERMINY WDROśENIA ZMIAN

przedszkola, gimnazja, szkoły specjalne, placówki
                 01.09.2011

  szkoły podstawowe, szkoły ponadgimnazjalne
                 01.09.2012Nie później niŜ do 30 kwietnia danego roku Zespół określa zalecane formy i sposoby pomocy.
    Na tej podstawie Dyrektor planuje organizację pomocy w arkuszu organizacji.
NA CZYM POLEGA POMOC
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA?

   rozpoznawanie moŜliwości
     psychofizycznych

   rozpoznawanie i zaspokajanie
 indywidualnych potrzeb rozwojowych
    i edukacyjnych uczniów
KOMU NALEśY SIĘ POMOC?
Uczniowie:
 szczególnie uzdolnieni
 niepełnosprawni
 przewlekle chorzy
 niedostosowani społecznie
 zagroŜeni niedostosowaniem społecznym
 ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 z zaburzeniami komunikacji językowej
 w sytuacji kryzysowej lub po przeŜyciach traumatycznych
 z niepowodzeniami edukacyjnymi
 zaniedbani środowiskowo
 z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z róŜnicami
kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego
 wcześniej kształceni za granicą
KTO UDZIELA POMOCY?
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
 nauczyciele
 specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem: w szczególności psycholodzy,
pedagodzy, logopedzi, a takŜe specjaliści terapii pedagogicznej* i doradcy
zawodowi

we współpracy z:
 rodzicami uczniów,
 poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami
specjalistycznymi,
 placówkami doskonalenia nauczycieli,
 innymi szkołami i placówkami,
 organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na
rzecz rodziny, dzieci i młodzieŜy, np. Polskie Towarzystwo Dysleksji.
*komentarz autorek – naleŜy poczynić wszelkie starania, aby szkoły zatrudniały równieŜ specjalistów terapii pedagogicznej.
KTO MOśE WNIOSKOWAĆ O POMOC?
 uczeń
 rodzice ucznia
 specjalista prowadzący zajęcia z uczniem
 nauczyciel
 poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
w tym poradnia specjalistyczna
 asystent edukacji romskiej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje
dyrektor szkoły.
FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW
 zajęcia rozwijające uzdolnienia
 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne,
logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o
charakterze terapeutycznym
 zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i
zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery
zawodowej
 klasy terapeutyczne
 porady i konsultacje
FORMY POMOCY DLA RODZICÓW       porady i konsultacje
       warsztaty i szkolenia
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA

Dla kogo?   dla uczniów szczególnie uzdolnionych
       przy wykorzystaniu aktywnych metod
       pracy


Liczebność  liczba uczestników zajęć
       wynosi do 8 uczniów


 Czas    godzina zajęć trwa 45 minut
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE


Dla kogo?
        dla uczniów mających trudności w nauce,
       w szczególności w spełnianiu wymagań
       edukacyjnych określonych w podstawie
       programowej

Liczebność  liczba uczestników zajęć
       wynosi do 8 uczniów


 Czas    godzina zajęć trwa 45 minut
ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
     (zajęcia specjalistyczne)

Dla kogo?   dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami
       rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami
       w uczeniu się

Liczebność  liczba uczestników zajęć
       wynosi do 5 uczniów


 Czas    godzina zajęć trwa 60 minut
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
        (zajęcia specjalistyczne)

Dla kogo?   dla uczniów z zaburzeniami mowy, które
       powodują zaburzenia komunikacji językowej
       oraz utrudniają naukę

       liczba uczestników zajęć
Liczebność
       wynosi do 4 uczniów


 Czas    godzina zajęć trwa 60 minut
ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE
      (zajęcia specjalistyczne)

Dla kogo?
        dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami
       utrudniającymi funkcjonowanie społeczne


       liczba uczestników zajęć
Liczebność
       wynosi do 10 uczniów


 Czas    godzina zajęć trwa 60 minut
ZADANIA NAUCZYCIELI I SZKOŁY

 WCZESNE ROZPOZNANIE
 specyficznych trudności w uczeniu się UDZIELENIE POMOCY w postaci programu wsparcia
 – indywidualizacja pracy OCENA EFEKTYWNOŚCI udzielonej pomocy


   SZKOŁA PODSTAWOWA jako miejsce
 rozpoznawania specyficznych trudności w nauce.
Wykres pochodzi ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.efektywnoscksztalcenia.aps.edu.pl
REALIZACJA ZMIAN
Zakładane zmiany zostaną osiągnięte dzięki:

  Nauczycielowi, który wspiera i doradza, zna
  swoich uczniów i wie, jak kaŜdemu pomóc

  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak
  najbliŜej dziecka/ucznia, tj. w przedszkolu,
  szkole i placówce oświatowej

  Indywidualizacji pracy z uczniem zarówno na
  obowiązkowych, jak i dodatkowych zajęciach
  edukacyjnych
ZESPÓŁ
Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w szkole
jest zadaniem nauczycieli oraz specjalistów
prowadzących zajęcia z danym uczniem,
tworzących Zespół.
Osobę koordynującą pracę zespołu wyznacza
dyrektor szkoły.
Spotkania zespołu zwołuje osoba koordynująca
pracę Zespołu w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej
niŜ dwa razy w roku szkolnym.
ZADANIA ZESPOŁU
ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej
określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi
pomocy psychologiczno-pedagogicznej
określa działania wspierające wobec rodziców ucznia oraz
zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-
-pedagogicznymi
opracowuje Plan Działań Wspierających (PDW)
podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach
kryzysowych
zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia
dokonuje oceny efektywności udzielonej uczniowi pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, a zwłaszcza skuteczności
prowadzonych zajęć
Wykres pochodzi ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.efektywnoscksztalcenia.aps.edu.pl
KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB
     UCZNIA (KIPU)
KIPU zakłada się i prowadzi dla ucznia:
 posiadającego opinię poradni psychologiczno-
-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
 posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania,
 nieposiadającego opinii lub orzeczenia, w przypadku
którego, ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne,
nauczyciel lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia go
pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB
     UCZNIA (KIPU)
KIPU nie zakłada się uczniowi posiadającemu:
 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka(*)

Dla takiego ucznia zespół nauczycieli opracowuje
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET).
* opinię wydaje się do momentu rozpoczęcia przez dziecko obowiązku szkolnego
IPET – Indywidualny Program  PDW – Plan Działań
Edukacyjno-Terapeutyczny    Wspierających

Dla ucznia:          Dla ucznia:
  z orzeczeniem o potrzebie   lub grupy uczniów, wobec których
  kształcenia specjalnego    stwierdzono potrzebę objęcia ich
                 pomocą psychologiczno-
                 -pedagogiczną ze względu na
                 potrzeby rozwojowe i edukacyjne
                 oraz moŜliwości psychofizyczne
                 posiadającego opinię poradni
                 psychologiczno-pedagogicznej,
                 w tym poradni specjalistycznej
                 posiadającego orzeczenie o
                 potrzebie indywidualnego nauczania
                 posiadającego orzeczenie o
                 potrzebie indywidualnego rocznego
                 przygotowania przedszkolnego
WAśNE STRONY INTERNETOWE

Materiały dla nauczycieli związane z nowym rozporządzeniem
      o pomocy psychologiczno-pedagogicznej
      www.efektywnoscksztalcenia.aps.edu.pl

       Polskie Towarzystwo Dysleksji
           www.ptd.edu.pl

           Zmiany MEN
          www.ortograffiti.pl

       Ministerstwo Edukacji Narodowej
           www.men.gov.pl

More Related Content

What's hot

diagnoza sytuacji szkolnej uczniów
diagnoza sytuacji szkolnej uczniówdiagnoza sytuacji szkolnej uczniów
diagnoza sytuacji szkolnej uczniów
Żaneta Kozubek
 
Organizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo wychowawczych
Organizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo wychowawczychOrganizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo wychowawczych
Organizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo wychowawczych
Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
 
diagnoza przypadków przemocy i zaniedbywania dzieci
diagnoza przypadków przemocy i zaniedbywania dziecidiagnoza przypadków przemocy i zaniedbywania dzieci
diagnoza przypadków przemocy i zaniedbywania dzieci
Żaneta Kozubek
 
Zawieranie kontraktu z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
Zawieranie kontraktu z uczniem sprawiającym trudności wychowawczeZawieranie kontraktu z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
Zawieranie kontraktu z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
 
Ocenianie Kształtujące - prezentacja. Definicja, elementy, opinie nauczycieli.
Ocenianie Kształtujące - prezentacja. Definicja, elementy, opinie nauczycieli.Ocenianie Kształtujące - prezentacja. Definicja, elementy, opinie nauczycieli.
Ocenianie Kształtujące - prezentacja. Definicja, elementy, opinie nauczycieli.
DominikPytlak
 
Ipet zaburzenia zachowania
Ipet zaburzenia zachowaniaIpet zaburzenia zachowania
Ipet zaburzenia zachowaniaAga Szajda
 
Psychologia - opracowanie
Psychologia - opracowaniePsychologia - opracowanie
Psychologia - opracowanie
knbb_mat
 
Rodzaje stali, oznaczenia stali
Rodzaje stali, oznaczenia staliRodzaje stali, oznaczenia stali
Rodzaje stali, oznaczenia stali
Edukacja online
 
diagnoza funkcjonowania dziecka w szkole
diagnoza funkcjonowania dziecka w szkolediagnoza funkcjonowania dziecka w szkole
diagnoza funkcjonowania dziecka w szkole
Żaneta Kozubek
 
techniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej
techniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnejtechniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej
techniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej
Żaneta Kozubek
 
diagnoza rodziny jako środowiska wychowawczego
diagnoza rodziny jako środowiska wychowawczego diagnoza rodziny jako środowiska wychowawczego
diagnoza rodziny jako środowiska wychowawczego
Żaneta Kozubek
 
IPET upośledznie umiarkowane i wada wzroku dziecko x
IPET upośledznie umiarkowane i wada wzroku dziecko xIPET upośledznie umiarkowane i wada wzroku dziecko x
IPET upośledznie umiarkowane i wada wzroku dziecko xAga Szajda
 
Analizowanie budowy, fizjologii i patofizjologii narządu żucia
Analizowanie budowy, fizjologii i patofizjologii narządu żuciaAnalizowanie budowy, fizjologii i patofizjologii narządu żucia
Analizowanie budowy, fizjologii i patofizjologii narządu żucia
Dawid Bogocz
 
Zespół aspergera
Zespół aspergeraZespół aspergera
Zespół aspergera
Małgorzata Wons
 
Wstęp do oligofrenopedagogiki
Wstęp do oligofrenopedagogikiWstęp do oligofrenopedagogiki
Wstęp do oligofrenopedagogiki
Mrtinez86
 
Praca z uczniem ze spektrum autyzmu
Praca z uczniem ze spektrum autyzmuPraca z uczniem ze spektrum autyzmu
Praca z uczniem ze spektrum autyzmu
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
 
Rynek pracy w pigułce
Rynek pracy w pigułceRynek pracy w pigułce
Rynek pracy w pigułce
Albert1809
 
Metoda Ruchu Rozwijajcego Weroniki Sherborne
Metoda Ruchu Rozwijajcego Weroniki SherborneMetoda Ruchu Rozwijajcego Weroniki Sherborne
Metoda Ruchu Rozwijajcego Weroniki SherborneKatarzyna Borys
 
Autyzm III
Autyzm IIIAutyzm III

What's hot (20)

diagnoza sytuacji szkolnej uczniów
diagnoza sytuacji szkolnej uczniówdiagnoza sytuacji szkolnej uczniów
diagnoza sytuacji szkolnej uczniów
 
Organizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo wychowawczych
Organizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo wychowawczychOrganizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo wychowawczych
Organizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo wychowawczych
 
diagnoza przypadków przemocy i zaniedbywania dzieci
diagnoza przypadków przemocy i zaniedbywania dziecidiagnoza przypadków przemocy i zaniedbywania dzieci
diagnoza przypadków przemocy i zaniedbywania dzieci
 
Zawieranie kontraktu z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
Zawieranie kontraktu z uczniem sprawiającym trudności wychowawczeZawieranie kontraktu z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
Zawieranie kontraktu z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
 
Ocenianie Kształtujące - prezentacja. Definicja, elementy, opinie nauczycieli.
Ocenianie Kształtujące - prezentacja. Definicja, elementy, opinie nauczycieli.Ocenianie Kształtujące - prezentacja. Definicja, elementy, opinie nauczycieli.
Ocenianie Kształtujące - prezentacja. Definicja, elementy, opinie nauczycieli.
 
Ipet zaburzenia zachowania
Ipet zaburzenia zachowaniaIpet zaburzenia zachowania
Ipet zaburzenia zachowania
 
Psychologia - opracowanie
Psychologia - opracowaniePsychologia - opracowanie
Psychologia - opracowanie
 
Rodzaje stali, oznaczenia stali
Rodzaje stali, oznaczenia staliRodzaje stali, oznaczenia stali
Rodzaje stali, oznaczenia stali
 
diagnoza funkcjonowania dziecka w szkole
diagnoza funkcjonowania dziecka w szkolediagnoza funkcjonowania dziecka w szkole
diagnoza funkcjonowania dziecka w szkole
 
techniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej
techniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnejtechniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej
techniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej
 
diagnoza rodziny jako środowiska wychowawczego
diagnoza rodziny jako środowiska wychowawczego diagnoza rodziny jako środowiska wychowawczego
diagnoza rodziny jako środowiska wychowawczego
 
IPET upośledznie umiarkowane i wada wzroku dziecko x
IPET upośledznie umiarkowane i wada wzroku dziecko xIPET upośledznie umiarkowane i wada wzroku dziecko x
IPET upośledznie umiarkowane i wada wzroku dziecko x
 
Scenariusz zajęć polonistycznych
Scenariusz zajęć polonistycznychScenariusz zajęć polonistycznych
Scenariusz zajęć polonistycznych
 
Analizowanie budowy, fizjologii i patofizjologii narządu żucia
Analizowanie budowy, fizjologii i patofizjologii narządu żuciaAnalizowanie budowy, fizjologii i patofizjologii narządu żucia
Analizowanie budowy, fizjologii i patofizjologii narządu żucia
 
Zespół aspergera
Zespół aspergeraZespół aspergera
Zespół aspergera
 
Wstęp do oligofrenopedagogiki
Wstęp do oligofrenopedagogikiWstęp do oligofrenopedagogiki
Wstęp do oligofrenopedagogiki
 
Praca z uczniem ze spektrum autyzmu
Praca z uczniem ze spektrum autyzmuPraca z uczniem ze spektrum autyzmu
Praca z uczniem ze spektrum autyzmu
 
Rynek pracy w pigułce
Rynek pracy w pigułceRynek pracy w pigułce
Rynek pracy w pigułce
 
Metoda Ruchu Rozwijajcego Weroniki Sherborne
Metoda Ruchu Rozwijajcego Weroniki SherborneMetoda Ruchu Rozwijajcego Weroniki Sherborne
Metoda Ruchu Rozwijajcego Weroniki Sherborne
 
Autyzm III
Autyzm IIIAutyzm III
Autyzm III
 

Viewers also liked

Plan Działań Wspierających
Plan Działań Wspierających Plan Działań Wspierających
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...wszystkojasne
 
Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...
Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...
Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...Aga Szajda
 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...Aga Szajda
 
Jak pomóc dziecku odnieść sukces w szkole
Jak pomóc dziecku odnieść sukces w szkoleJak pomóc dziecku odnieść sukces w szkole
Jak pomóc dziecku odnieść sukces w szkole
Uniwersytet Dzieci
 
Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny
Indywidualny program edukacyjno terapeutycznyIndywidualny program edukacyjno terapeutyczny
Indywidualny program edukacyjno terapeutycznyAga Szajda
 
Dialog w mediacji małżeńskiej i rodzinnej
Dialog w mediacji małżeńskiej i rodzinnejDialog w mediacji małżeńskiej i rodzinnej
Dialog w mediacji małżeńskiej i rodzinnejSabina Zalewska
 
IPET upośledzenie lekkie
IPET upośledzenie lekkieIPET upośledzenie lekkie
IPET upośledzenie lekkieAga Szajda
 
Pedagogika - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.3 (pisownia "ó")
Pedagogika - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.3 (pisownia "ó")Pedagogika - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.3 (pisownia "ó")
Pedagogika - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.3 (pisownia "ó")
knbb_mat
 
2014.09.30
2014.09.302014.09.30
2014.09.30
Ki Mi
 
Monika Załęska stypendium z wyboru
Monika Załęska  stypendium z wyboruMonika Załęska  stypendium z wyboru
Monika Załęska stypendium z wyboru
Monika Załęska
 
Pisownia wielką i małą literą
Pisownia wielką i małą literąPisownia wielką i małą literą
Pisownia wielką i małą literądanutab43
 
Jaki wpływ mają rodzice na poczucie własnej wartości dziecka jkb
Jaki wpływ mają rodzice na poczucie własnej wartości dziecka jkbJaki wpływ mają rodzice na poczucie własnej wartości dziecka jkb
Jaki wpływ mają rodzice na poczucie własnej wartości dziecka jkb
Uniwersytet Dzieci
 
Czynności obrazki logopedyczne 1111
Czynności obrazki logopedyczne 1111Czynności obrazki logopedyczne 1111
Czynności obrazki logopedyczne 1111
Małgorzata Grzybowska
 
Geolokalizacja w Polsce. 2012
Geolokalizacja w Polsce. 2012Geolokalizacja w Polsce. 2012
Geolokalizacja w Polsce. 2012Marcin Krzosek
 
Podejmowanie decyzji
Podejmowanie decyzjiPodejmowanie decyzji
Podejmowanie decyzjiDariusz Kieda
 
Chcę mówić!.ppt
Chcę mówić!.pptChcę mówić!.ppt
Chcę mówić!.ppt
Aleksandra Cyran
 
Kuferek pełen emocji - ogólna prezentacja
Kuferek pełen emocji - ogólna prezentacjaKuferek pełen emocji - ogólna prezentacja
Kuferek pełen emocji - ogólna prezentacja
TOC dla Edukacji Polska Sp. z o.o.
 
Usprawnianie mowy dziecka 5 i 6 letniego
Usprawnianie mowy dziecka 5 i 6 letniegoUsprawnianie mowy dziecka 5 i 6 letniego
Usprawnianie mowy dziecka 5 i 6 letniego
wiosenka
 
Prezentacja dla rodziców
Prezentacja dla rodzicówPrezentacja dla rodziców
Prezentacja dla rodzicówwiosenka
 

Viewers also liked (20)

Plan Działań Wspierających
Plan Działań Wspierających Plan Działań Wspierających
Plan Działań Wspierających
 
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...
 
Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...
Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...
Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...
 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
 
Jak pomóc dziecku odnieść sukces w szkole
Jak pomóc dziecku odnieść sukces w szkoleJak pomóc dziecku odnieść sukces w szkole
Jak pomóc dziecku odnieść sukces w szkole
 
Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny
Indywidualny program edukacyjno terapeutycznyIndywidualny program edukacyjno terapeutyczny
Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny
 
Dialog w mediacji małżeńskiej i rodzinnej
Dialog w mediacji małżeńskiej i rodzinnejDialog w mediacji małżeńskiej i rodzinnej
Dialog w mediacji małżeńskiej i rodzinnej
 
IPET upośledzenie lekkie
IPET upośledzenie lekkieIPET upośledzenie lekkie
IPET upośledzenie lekkie
 
Pedagogika - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.3 (pisownia "ó")
Pedagogika - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.3 (pisownia "ó")Pedagogika - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.3 (pisownia "ó")
Pedagogika - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.3 (pisownia "ó")
 
2014.09.30
2014.09.302014.09.30
2014.09.30
 
Monika Załęska stypendium z wyboru
Monika Załęska  stypendium z wyboruMonika Załęska  stypendium z wyboru
Monika Załęska stypendium z wyboru
 
Pisownia wielką i małą literą
Pisownia wielką i małą literąPisownia wielką i małą literą
Pisownia wielką i małą literą
 
Jaki wpływ mają rodzice na poczucie własnej wartości dziecka jkb
Jaki wpływ mają rodzice na poczucie własnej wartości dziecka jkbJaki wpływ mają rodzice na poczucie własnej wartości dziecka jkb
Jaki wpływ mają rodzice na poczucie własnej wartości dziecka jkb
 
Czynności obrazki logopedyczne 1111
Czynności obrazki logopedyczne 1111Czynności obrazki logopedyczne 1111
Czynności obrazki logopedyczne 1111
 
Geolokalizacja w Polsce. 2012
Geolokalizacja w Polsce. 2012Geolokalizacja w Polsce. 2012
Geolokalizacja w Polsce. 2012
 
Podejmowanie decyzji
Podejmowanie decyzjiPodejmowanie decyzji
Podejmowanie decyzji
 
Chcę mówić!.ppt
Chcę mówić!.pptChcę mówić!.ppt
Chcę mówić!.ppt
 
Kuferek pełen emocji - ogólna prezentacja
Kuferek pełen emocji - ogólna prezentacjaKuferek pełen emocji - ogólna prezentacja
Kuferek pełen emocji - ogólna prezentacja
 
Usprawnianie mowy dziecka 5 i 6 letniego
Usprawnianie mowy dziecka 5 i 6 letniegoUsprawnianie mowy dziecka 5 i 6 letniego
Usprawnianie mowy dziecka 5 i 6 letniego
 
Prezentacja dla rodziców
Prezentacja dla rodzicówPrezentacja dla rodziców
Prezentacja dla rodziców
 

Similar to Prezentacja power point

Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołachReforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołachAga Szajda
 
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowoMetodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
Martinez1986pl
 
Rada szkoleniowa 09.10.2018
Rada szkoleniowa 09.10.2018Rada szkoleniowa 09.10.2018
Prezentacja
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
pirat_kg
 
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2Aga Szajda
 
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Aga Szajda
 
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Aga Szajda
 
Zmiany rzporządzenie pomoc p-p_30_04_13
Zmiany rzporządzenie pomoc p-p_30_04_13Zmiany rzporządzenie pomoc p-p_30_04_13
Zmiany rzporządzenie pomoc p-p_30_04_13Aga Szajda
 
Zmiany dotyczące udzielania pomocy psychologiczno
Zmiany dotyczące udzielania pomocy psychologicznoZmiany dotyczące udzielania pomocy psychologiczno
Zmiany dotyczące udzielania pomocy psychologicznoAga Szajda
 
Wszytstko jasne - zintegrowany model dzialania
Wszytstko jasne - zintegrowany model dzialaniaWszytstko jasne - zintegrowany model dzialania
Wszytstko jasne - zintegrowany model dzialania
wszystkojasne
 
Kipu specyficzne trudności
Kipu specyficzne trudnościKipu specyficzne trudności
Kipu specyficzne trudnościAga Szajda
 
Prezentacja kze 15_10_2013
Prezentacja kze 15_10_2013Prezentacja kze 15_10_2013
Prezentacja kze 15_10_2013Filip Jaworski
 
Dania
DaniaDania
Konferencjaoskko 2011
Konferencjaoskko 2011Konferencjaoskko 2011
Konferencjaoskko 2011
wiosenka
 
Zasady tworzenia i funkcjonowanie klasy integracyjnej
Zasady tworzenia i funkcjonowanie klasy integracyjnejZasady tworzenia i funkcjonowanie klasy integracyjnej
Zasady tworzenia i funkcjonowanie klasy integracyjnej
Alicja Wujec Kaczmarek
 
Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebach
Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebachModel pracy z uczniem o specjalnych potzrebach
Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebachdorotakolinska
 
Kipu dla ucznia z zaniedbaniami środowiskowymi
Kipu dla ucznia z zaniedbaniami środowiskowymiKipu dla ucznia z zaniedbaniami środowiskowymi
Kipu dla ucznia z zaniedbaniami środowiskowymiAga Szajda
 
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.5.
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.5.Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.5.
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.5.
wiosenka
 

Similar to Prezentacja power point (20)

Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołachReforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
 
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowoMetodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
 
Rada szkoleniowa 09.10.2018
Rada szkoleniowa 09.10.2018Rada szkoleniowa 09.10.2018
Rada szkoleniowa 09.10.2018
 
Prezentacja
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
 
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
 
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
 
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
 
Koncepcja pracy wychowawczej w ZSP
Koncepcja pracy wychowawczej w ZSPKoncepcja pracy wychowawczej w ZSP
Koncepcja pracy wychowawczej w ZSP
 
Zmiany rzporządzenie pomoc p-p_30_04_13
Zmiany rzporządzenie pomoc p-p_30_04_13Zmiany rzporządzenie pomoc p-p_30_04_13
Zmiany rzporządzenie pomoc p-p_30_04_13
 
Zmiany dotyczące udzielania pomocy psychologiczno
Zmiany dotyczące udzielania pomocy psychologicznoZmiany dotyczące udzielania pomocy psychologiczno
Zmiany dotyczące udzielania pomocy psychologiczno
 
Wszytstko jasne - zintegrowany model dzialania
Wszytstko jasne - zintegrowany model dzialaniaWszytstko jasne - zintegrowany model dzialania
Wszytstko jasne - zintegrowany model dzialania
 
Kipu specyficzne trudności
Kipu specyficzne trudnościKipu specyficzne trudności
Kipu specyficzne trudności
 
Prezentacja kze 15_10_2013
Prezentacja kze 15_10_2013Prezentacja kze 15_10_2013
Prezentacja kze 15_10_2013
 
Dania
DaniaDania
Dania
 
Konferencjaoskko 2011
Konferencjaoskko 2011Konferencjaoskko 2011
Konferencjaoskko 2011
 
Zasady tworzenia i funkcjonowanie klasy integracyjnej
Zasady tworzenia i funkcjonowanie klasy integracyjnejZasady tworzenia i funkcjonowanie klasy integracyjnej
Zasady tworzenia i funkcjonowanie klasy integracyjnej
 
Kipu
KipuKipu
Kipu
 
Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebach
Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebachModel pracy z uczniem o specjalnych potzrebach
Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebach
 
Kipu dla ucznia z zaniedbaniami środowiskowymi
Kipu dla ucznia z zaniedbaniami środowiskowymiKipu dla ucznia z zaniedbaniami środowiskowymi
Kipu dla ucznia z zaniedbaniami środowiskowymi
 
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.5.
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.5.Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.5.
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.5.
 

More from admin16

Kronika szkoły 2011 12
Kronika szkoły 2011 12Kronika szkoły 2011 12
Kronika szkoły 2011 12admin16
 
Kronika szkoły 2011 12
Kronika szkoły 2011 12Kronika szkoły 2011 12
Kronika szkoły 2011 12admin16
 
Do szkoły!!!
Do szkoły!!!Do szkoły!!!
Do szkoły!!!admin16
 
50 lecie
50 lecie50 lecie
50 lecieadmin16
 
60 lecie
60 lecie60 lecie
60 lecieadmin16
 
Prezentacja ryzyko dysleksji
Prezentacja ryzyko dysleksjiPrezentacja ryzyko dysleksji
Prezentacja ryzyko dysleksjiadmin16
 
Gazetka dla rodziców
Gazetka dla rodzicówGazetka dla rodziców
Gazetka dla rodzicówadmin16
 
Informator szkoly
Informator szkolyInformator szkoly
Informator szkolyadmin16
 

More from admin16 (8)

Kronika szkoły 2011 12
Kronika szkoły 2011 12Kronika szkoły 2011 12
Kronika szkoły 2011 12
 
Kronika szkoły 2011 12
Kronika szkoły 2011 12Kronika szkoły 2011 12
Kronika szkoły 2011 12
 
Do szkoły!!!
Do szkoły!!!Do szkoły!!!
Do szkoły!!!
 
50 lecie
50 lecie50 lecie
50 lecie
 
60 lecie
60 lecie60 lecie
60 lecie
 
Prezentacja ryzyko dysleksji
Prezentacja ryzyko dysleksjiPrezentacja ryzyko dysleksji
Prezentacja ryzyko dysleksji
 
Gazetka dla rodziców
Gazetka dla rodzicówGazetka dla rodziców
Gazetka dla rodziców
 
Informator szkoly
Informator szkolyInformator szkoly
Informator szkoly
 

Prezentacja power point

 • 1. Zadania nauczyciela i jego rola w udzielaniu pomocy psychologiczno- -pedagogicznej w świetle nowego rozporządzenia MEN Opracowanie: I. Mańkowska, M. RoŜyńska
 • 2. PODSTAWA PRAWNA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • 3. TERMINY WDROśENIA ZMIAN przedszkola, gimnazja, szkoły specjalne, placówki 01.09.2011 szkoły podstawowe, szkoły ponadgimnazjalne 01.09.2012 Nie później niŜ do 30 kwietnia danego roku Zespół określa zalecane formy i sposoby pomocy. Na tej podstawie Dyrektor planuje organizację pomocy w arkuszu organizacji.
 • 4. NA CZYM POLEGA POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA? rozpoznawanie moŜliwości psychofizycznych rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów
 • 5. KOMU NALEśY SIĘ POMOC? Uczniowie: szczególnie uzdolnieni niepełnosprawni przewlekle chorzy niedostosowani społecznie zagroŜeni niedostosowaniem społecznym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z zaburzeniami komunikacji językowej w sytuacji kryzysowej lub po przeŜyciach traumatycznych z niepowodzeniami edukacyjnymi zaniedbani środowiskowo z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z róŜnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego wcześniej kształceni za granicą
 • 6. KTO UDZIELA POMOCY? Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: nauczyciele specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem: w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, a takŜe specjaliści terapii pedagogicznej* i doradcy zawodowi we współpracy z: rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieŜy, np. Polskie Towarzystwo Dysleksji. *komentarz autorek – naleŜy poczynić wszelkie starania, aby szkoły zatrudniały równieŜ specjalistów terapii pedagogicznej.
 • 7. KTO MOśE WNIOSKOWAĆ O POMOC? uczeń rodzice ucznia specjalista prowadzący zajęcia z uczniem nauczyciel poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna asystent edukacji romskiej Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
 • 8. FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW zajęcia rozwijające uzdolnienia zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej klasy terapeutyczne porady i konsultacje
 • 9. FORMY POMOCY DLA RODZICÓW porady i konsultacje warsztaty i szkolenia
 • 10. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA Dla kogo? dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy Liczebność liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów Czas godzina zajęć trwa 45 minut
 • 11. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Dla kogo? dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej Liczebność liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów Czas godzina zajęć trwa 45 minut
 • 12. ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE (zajęcia specjalistyczne) Dla kogo? dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się Liczebność liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów Czas godzina zajęć trwa 60 minut
 • 13. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE (zajęcia specjalistyczne) Dla kogo? dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę liczba uczestników zajęć Liczebność wynosi do 4 uczniów Czas godzina zajęć trwa 60 minut
 • 14. ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE (zajęcia specjalistyczne) Dla kogo? dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne liczba uczestników zajęć Liczebność wynosi do 10 uczniów Czas godzina zajęć trwa 60 minut
 • 15. ZADANIA NAUCZYCIELI I SZKOŁY WCZESNE ROZPOZNANIE specyficznych trudności w uczeniu się UDZIELENIE POMOCY w postaci programu wsparcia – indywidualizacja pracy OCENA EFEKTYWNOŚCI udzielonej pomocy SZKOŁA PODSTAWOWA jako miejsce rozpoznawania specyficznych trudności w nauce.
 • 16. Wykres pochodzi ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.efektywnoscksztalcenia.aps.edu.pl
 • 17. REALIZACJA ZMIAN Zakładane zmiany zostaną osiągnięte dzięki: Nauczycielowi, który wspiera i doradza, zna swoich uczniów i wie, jak kaŜdemu pomóc Pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak najbliŜej dziecka/ucznia, tj. w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej Indywidualizacji pracy z uczniem zarówno na obowiązkowych, jak i dodatkowych zajęciach edukacyjnych
 • 18. ZESPÓŁ Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w szkole jest zadaniem nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z danym uczniem, tworzących Zespół. Osobę koordynującą pracę zespołu wyznacza dyrektor szkoły. Spotkania zespołu zwołuje osoba koordynująca pracę Zespołu w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niŜ dwa razy w roku szkolnym.
 • 19. ZADANIA ZESPOŁU ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- -pedagogicznej określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa działania wspierające wobec rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno- -pedagogicznymi opracowuje Plan Działań Wspierających (PDW) podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia dokonuje oceny efektywności udzielonej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a zwłaszcza skuteczności prowadzonych zajęć
 • 20. Wykres pochodzi ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.efektywnoscksztalcenia.aps.edu.pl
 • 21. KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA (KIPU) KIPU zakłada się i prowadzi dla ucznia: posiadającego opinię poradni psychologiczno- -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, nieposiadającego opinii lub orzeczenia, w przypadku którego, ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne, nauczyciel lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 • 22. KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA (KIPU) KIPU nie zakłada się uczniowi posiadającemu: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka(*) Dla takiego ucznia zespół nauczycieli opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET). * opinię wydaje się do momentu rozpoczęcia przez dziecko obowiązku szkolnego
 • 23. IPET – Indywidualny Program PDW – Plan Działań Edukacyjno-Terapeutyczny Wspierających Dla ucznia: Dla ucznia: z orzeczeniem o potrzebie lub grupy uczniów, wobec których kształcenia specjalnego stwierdzono potrzebę objęcia ich pomocą psychologiczno- -pedagogiczną ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz moŜliwości psychofizyczne posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • 24. WAśNE STRONY INTERNETOWE Materiały dla nauczycieli związane z nowym rozporządzeniem o pomocy psychologiczno-pedagogicznej www.efektywnoscksztalcenia.aps.edu.pl Polskie Towarzystwo Dysleksji www.ptd.edu.pl Zmiany MEN www.ortograffiti.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl