Szkoła demokracji

Joanna Waszkowska
Joanna Waszkowskanauczycielka

Poradnik CC BY NC

Praktyczny poradnik o współdecydowaniu w szkole
Szkoła demokracji. Praktyczny poradnik o współdecydowaniu w szkole
Wydawca: Centrum Edukacji Obywatelskiej
Wydanie pierwsze, Warszawa 2014
Autorzy: Michał Tragarz, Anna Samel (fragm. rozdz. 4), Katarzyna Starzyk (fragm. rozdz. 1)
Projekt graficzny i skład: Zofia Herbich
ISBN: 978-83-64602-26-9
„Szkoła demokracji. Praktyczny poradnik o współdecydowaniu w szkole” jest do-
stępny na licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0
Polska”. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Wersja elektroniczna publikacji jest dostępna na stronie www.samorzaduczniowski.pl.
Publikacja została sfinansowana przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Drogi Czytelniku i Czytelniczko,
szkoła to nie tylko budynek, w którym odbywają
się lekcje. To przede wszystkim ludzie spędza-
jący w niej wspólnie czas – pracując lub ucząc
się. Szkoła to także miejsce spotkań, które po-
winno dawać możliwość rozmowy o sprawach
nas dotyczących, wspólnego rozwiązywania
bieżących problemów i wprowadzania w życie
pomysłów na zmiany. Szkoła może być spo-
łecznością tworzoną wspólnie przez uczniów,
nauczycieli, dyrekcję i rodziców, a także osoby
z najbliższego otoczenia.
Ta publikacja przeznaczona jest dla wszyst-
kich, którym zależy, żeby ich szkoła stała się
właśnie taką społecznością złożoną z uczniów,
nauczycieli i pracowników szkoły. Jest to porad-
nik o partycypacji uczniowskiej pisany przede
wszystkim z myślą o nauczycielach i dyrekto-
rach, którzy chcieliby stworzyć swoim wycho-
wankom warunki do głębszego zaangażowania
i bardziej świadomego udziału w życiu szko-
ły. Może być również czytana przez uczniów
i uczennice pragnących zostać liderami takich
zmian w swoich szkołach. Wszyscy znajdą w tej
publikacji praktyczne wskazówki oparte na do-
świadczeniach Centrum Edukacji Obywatel-
skiej i szkół biorących udział w prowadzonych
przez nas działaniach. Dowiecie się, czym jest
partycypacja w szkole, jak może się realizować,
z pomocą jakich narzędzi oraz od czego zacząć,
żeby się udało.
Mamy nadzieję, że zmiany wprowadzone
w Wa­szych szkołach okażą się sukcesem! Jeśli
chcecie o coś spytać, rozwiać wątpliwości, ale
przede wszystkim podzielić się swoimi osiąg­
nięciami, zachęcamy do kontaktu z zespołem
programu Samorząd uczniowski: su@ceo.org.pl.
Więcej materiałów dotyczących pracy samo-
rządu znajduje się na stronie:
www.samorzaduczniowski.pl
Powodzenia i dobrej lektury!
Spis treści
1.	 Czym jest partycypacja w szkole?
Partycypacja publiczna  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Partycypacja uczniowska  . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Kiedy samorząd uczniowski wzmacnia
partycypację?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Działania samorządu – od imprez
po współdecydowanie  . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Kogo i jak włączać w decyzje szkolne?  . . . . . .  4
Kogo włączać – władze SU czy
wszystkich uczniów?  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Dlaczego warto?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Współdecydowanie a prawo  . . . . . . . . . . . . . .  8
Współdecydowanie w podstawie
programowej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Karta pracy – obszary współdecydowania  . .  8
2.	 Podejmowanie decyzji krok po kroku
Etapy podejmowania decyzji  . . . . . . . . . . . . .  11
Przykładowe konsultacje krok po kroku  . . . .  11
Przykładowe współdecydowanie
krok po kroku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
3.	 Dobre praktyki – im się udało!
O projekcie Szkoła demokracji  . . . . . . . . . . . . . 14
Przykładowe dobre praktyki  . . . . . . . . . . . . . 16
Przykład z Wielkiej Brytanii – samorząd
wspierający współdecydowanie  . . . . . . . .  19
4.	Kilka praktycznych narzędzi do wykorzystania
Debaty i dyskusje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21
Forum wyrazu/skrzynka pomysłów  . . . . . . .  23
World café  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Referendum/głosowanie  . . . . . . . . . . . . . . . .  25
5.	 Od czego zacząć, żeby się udało?  . . . . . . . .  27
Szkoła demokracji
3
1.	 Czym jest partycypacja w szkole?
Partycypacja społeczna lub obywatelska to kon­
cepcja, która zakłada, że udział wszystkich za-
interesowanych osób w działaniach na rzecz
wspólnego dobra lub podejmowaniu decy-
zji ich dotyczących przynosi najlepsze efek-
ty i wiele korzyści dla osób zaangażowanych.
Przejawy partycypacji to wszelkiego rodzaju
aktywność oddolna, inicjowana przez samych
obywateli, a nie władzę.
Partycypacja publiczna
Szczególną odmianą partycypacji jest partycy-
pacja publiczna – a więc zakładająca włączenie
obywateli w decydowanie o sposobach funk-
cjonowania instytucji publicznych. Konsultacje
społeczne, spotkania otwarte, budżet obywa-
telski (lub partycypacyjny), rady młodzieżowe,
rady seniorów – to sformułowania coraz czę-
ściej pojawiające się w mediach i w komunika-
tach urzędów gmin i miast w Polsce. Są to różne
techniki partycypacji publicznej, czyli współde-
cydowania osób sprawujących władzę i oby-
wateli. Partycypacja obywatelska coraz częściej
wykorzystywana jest jako forma podejmowania
decyzji na szczeblu lokalnym.
Partycypacja uczniowska
W tej publikacji skupimy się właśnie na party-
cypacji uczniowskiej, czyli włączaniu uczniów
w podejmowanie decyzji i wpływanie na to, co
dzieje się w szkole.
Przez włączanie uczniów w podejmowanie
decyzji i współdecydowanie będziemy w tej
publikacji rozumieć wszelkie działania umoż-
liwiające im zdobycie kompletnych informa-
cji, wyrażenie swojej opinii oraz – tam gdzie
to możliwe – udziałw podejmowaniu decyzji
w odniesieniu do wszelkich spraw mających
wpływ na funkcjonowanie uczniów w szkole.
Idea, zgodnie z którą uczniowie, wychowan-
kowie instytucji ją współtworzą, nie jest niczym
nowym, na polskim gruncie jej wprowadzanie
rozpoczął jeszcze przed II wojną światową Ja-
nusz Korczak. Jednak obecnie wciąż w niewielu
szkołach ta koncepcja jest rzeczywiście reali-
zowana. Istnieją wprawdzie tzw. szkoły demo-
kratyczne, w których partycypacja uczniów jest
ważnym narzędziem edukacji i wychowania, ale
są one wciąż nieliczne. Większość polskich ucz-
niów nie ma zatem możliwości rzeczywistego
kształtowania szkolnej codzienności. Ta publi-
kacja ma pomóc to zmienić.
Kiedy samorząd uczniowski wzmacnia
partycypację?
Naturalną instytucją, której zadaniem jest zwię­
kszanie udziału uczniów i uczennic w życiu
szko­ły, jest samorząd uczniowski (SU) – który
na mocy ustawy o systemie oświaty w każdej
4
szkole jest wyłaniany przez ogół uczniów.
W zde­cydowanej większości polskich szkół sa-
morządy istnieją i działają, jednak bardzo czę-
sto koncentrują się one jedynie na organizacji
szkolnych wydarzeń i imprez, a nie włączaniu
ogółu uczniów w decydowanie o szkole. Na taki
stan rzeczy mają wpływ:
ff Postrzeganie samorządu tylko jako repre-
zentantów, a nie ogół uczniów szkoły –
taką wizję SU ma tak spora część uczniów,
jak i nauczycieli – to sprawia, że w wielu
szkołach samorządność ogranicza się do
kilku osób we władzach SU.
ff Dominujący stereotyp samorządu ucz­niow­
skiego jako organizatora imprez szkolnych,
często zleconych przez dyrekcję.
ff Działania samorządu są postrzegane jako
inicjowane przez nauczycieli i dyrekcję
– ucz­niowie (również osoby z władz SU)
deklarują, że nie mają wpływu na to, czym
zajmuje się samorząd.
ff Brak lub mało skuteczne kanały komunika-
cji pomiędzy władzami SU a uczniami oraz
pomiędzy uczniami a nauczycielami – przez
to uczniowie nie wiedzą, co i dlaczego dzie-
je się w szkole.
ff Trudność z rozwiązaniem drobnych, ale
istotnych dla codziennego funkcjonowania
kwestii – czystości toalet, stroju, jedzenia
w stołówce – brak poczucia wpływu ucz-
niów na to, co dzieje się w szkole.
ff Rozczarowanie i zniechęcenie ogółu ucz­
niów brakiem wpływu na drobne sprawy
i wcześniejsze złe doświadczenia sprawiają,
że ciężko ich przekonać do dalszego anga-
żowania się.
Tę sytuację i bierność można jednak przełamać
– poprzez danie samorządowi większych kom-
petencji oraz przez zmianę modelu jego funk-
cjonowania – otwarcia na ogół uczniów szkoły.
Działania samorządu – od imprez 	
po współdecydowanie
Przedstawiamy obok wykres ilustrujący rozkład
działań samorządów uczniowskich w polskich
i brytyjskich szkołach – wypracowany na pod-
stawie doświadczeń CEO i Involver.org (tab. 1).
Jak widać, najczęściej realizowane przez SU dzia-
łania – jak różnego rodzaju akcje charytatywne
i imprezy szkolne – są najmniej istotne z punktu
widzenia wzmocnienia udziału uczniów w życiu
szkoły. Przedsięwzięcia same w sobie mogą być
oczywiście bardzo wartościowe, jednak jeśli tego
typu akcje są organizowane i planowane przez
zazwyczaj nieliczną grupę aktywnych osób, zde-
cydowana większość uczniów bierze w nich je-
dynie udział w charakterze odbiorców, nie mając
wpływu na to, co i jak się dzieje.
O wiele rzadziej władze samorządu wspólnie
z nauczycielami starają się organizować działa-
nia umożliwiające uczniom udział w podejmo-
waniu bardziej istotnych decyzji dotyczących
ważniejszych aspektów życia szkoły – tym, jak
szkoła wygląda, jak pomalowane są ściany, ja-
kie jest wyposażenie, jaki sprzęt sportowy lub
pomoce naukowe są kupowane. Praktycznie ni-
gdzie nie spotyka się przykładów rzeczywistego
współdecydowania lub konsultacji w sprawach
dla szkoły kluczowych, jak ustalenie strategii
rozwoju szkoły, programu wychowawczego,
wewnątrzszkolnego systemu oceniania itp.
Jeśli dyrektorzy i nauczyciele w ogóle pytają
kogokolwiek o zdanie w tych sprawach, jest to
kilku przedstawicieli SU, przeciętny uczeń nie
ma zazwyczaj nawet okazji wypowiedzieć się
w takich kwestiach.
Kogo i jak włączać w decyzje szkolne?
Poza kwestią tego, do jakich decyzji są dopusz-
czani uczniowie, istotne jest również, KTO i JAK
w to decydowanie zostaje włączony.
Partycypacja jest bowiem zjawiskiem stop-
niowalnym. W zależności od poziomu jej za-
awansowania różny jest stopień rzeczywiste-
go otwarcia na młodych ludzi i ich poglądy.
Różnice pomiędzy poszczególnymi procesami
partycypacyjnymi i ich stopniowalność bardzo
dobrze obrazuje drabina partycypacji młodzie-
ży (tab. 2) stworzona przez Rogera Harta – tu
przedstawiamy jej uproszczoną wersję.
Trzy pierwsze stopnie prezentowane na dia-
gramie to w rzeczywistości przykłady braku par-
tycypacji młodych ludzi, a więc poziomy „ujem-
ne”. Pierwszy z nich polega na wykorzystaniu
5
Tabela 2. Drabina partycypacji młodzieży
3
Współdecydowanie młodych
i dorosłych
Z władzami SU Z ogółem uczniów szkoły
2
Inicjatywa dorosłych 	
– decyzja wspólnie z młodzieżą
Z władzami SU Z ogółem uczniów szkoły
1 Konsultowanie decyzji Z władzami SU Z ogółem uczniów szkoły
0 Rzetelne poinformowanie
-1 Powierzchowność
-2 Pozorność
-3 Manipulacja
Tabela 1. Aktywności samorządu uczniowskiego
Akcje charytatywne
Zbiórki pieniędzy lub darów
WOŚP
Proste akcje i imprezy pozalekcyjne
Imprezy, np. dyskoteki
Szkolne wydarzenia, np. Święto Niepodległości
Otoczenie fizyczne
Wyposażenie szkoły
Sprzęt sportowy
Pomoce naukowe
Planowanie działań pozalekcyjnych
Plan działań samorządu uczniowskiego
Oddolne pomysły na działania w szkole
Zarządzanie szkołą
Program wychowawczy szkoły
Kryteria wewnątrzszkolnego systemu oceniania
Wydatkowanie części funduszy z budżetu szkoły
Uczenie się
i nauczanie
Ewaluacja metod nauczania
Ocena pracy nauczycieli
Forma prac domowych, formy prowadzenia lekcji
NAJMNIEJ
WŁĄCZAJĄCE
UCZNIÓW
WE WSPÓŁ­
DECYDOWANIE
NAJGŁĘBIEJ
WŁĄCZAJĄCE
UCZNIÓW
WE WSPÓŁ­
DECYDOWANIE
O SZKOLE
NAJCZĘŚCIEJ
REALIZOWANE
NAJRZADZIEJ
REALIZOWANE
6
przez dorosłych młodych ludzi jako argumentu
do podejmowanych przez siebie decyzji (np.
powoływanie się przez dyrekcję na potrzeby lub
dobro uczniów przy podejmowaniu decyzji, bez
rzeczywistego zapoznania się z ich zdaniem).
Drugi poziom to pozorność, a więc działa-
nia, które z pozoru wydają się włączające, ale
w rzeczywistości młodym ludziom wyznacza
się ściśle określoną rolę bez wytłumaczenie jej
istoty. To np. udział przedstawiciela SU w ze-
braniu rady pedagogicznej bez dania mu prawa
głosu lub zapoznania z omawianymi kwestiami.
Innym przykładem mogą być sytuacje, w któ-
rych o zdanie pytani są uczniowie „bezpieczni”,
wybrani przez dyrekcję i nauczycieli, ponieważ
wiadomo, że nie będą oni stawiać niewygod-
nych pytań lub postulatów.
Trzecim poziomem niepartycypacji jest po-
wierzchowność, a więc danie możliwości zde-
cydowania o problemie zupełnie nieistotnym
z perspektywy młodzieży i bez wytłumaczenia
szerszego kontekstu (np. klasa może zdecydo-
wać, jakie kwiatki ustawi na parapecie).
Zerowym, bo podstawowym poziomem par-
tycypacji jest rzetelne poinformowanie o zasa-
dach i regułach. Decyzja lub zadanie są usta-
lone odgórnie przez dorosłych, jednak młodzi
ludzie wiedzą, co i dlaczego się dzieje. Przykła-
dem takiego typu działania może być organiza-
cja szkolnego święta, którego pomysł dany jest
z góry, jednak uczniowie dysponują samodziel-
nością w decydowaniu o szczegółach.
Rzetelne informowanie jest podstawą wszel-
kiej partycypacji, bez niego nie można mówić
o którymkolwiek z wyższych poziomów.
Pierwszym poziomem prawdziwej partycy-
pacji są konsultacje z młodzieżą. W przypadku
konsultacji decyzja należy do osób dorosłych,
jednak przed jej podjęciem pytają młodzież
o zdanie i uwzględniają je w swojej decyzji.
Konsultacje w szkole rządzą się tymi samymi
regułami co wspominane już konsultacje spo-
łeczne – zakładają wysłuchanie opinii i uwag,
ale nie mają charakteru wiążącego, ostateczna
decyzja wciąż należy do dorosłych. Konsulta-
cje dobrze przygotowane i przeprowadzone są
wartościowym i zwiększającym poczucie wpły-
wu na kształtowanie rzeczywistości szkolnej
działaniem.
Kolejnym poziomem partycypacji młodzieży
jest zaproszenie młodych ludzi do współdecy-
dowania w sposób zaplanowany i sterowany
przez dorosłych. To na przykład zaprojektowany
wcześniej proces współdecydowania skierowa-
ny do młodzieży, który daje możliwość podję-
cia jakichś samodzielnych działań i decyzji przez
młodych ludzi. Tego typu prace prowadzone
były w projekcie Szkoła demokracji i jest to po-
tencjalny pierwszy krok dla szkół, które dopiero
zaczynają działania partycypacyjne.
Najwyższy stopień partycypacji młodzieży to
rzeczywiste partnerstwo i współdecydowanie
dorosłych i młodych ludzi, czyli uczestniczenie
w procesie podejmowania decyzji na równych
prawach. W tego typu kwestiach inicjatywę
należałoby przekazać młodym – to od nich po-
winny wychodzić kwestie do wspólnego roz-
ważenia, a same procesy podejmowania decyzji
muszą być koordynowane przez władze SU.
Warto pamiętać, że w przypadku różnych
spraw mogą być stosowane różnego rodzaju
poziomy partycypacji – ponieważ oczywiście
nie każda decyzja może być podejmowana na
poziomie rzeczywistego współdecydowania (jak
duża część wydatków z budżetu szkoły). Jednak
rzetelne informowanie i konsultowanie powin-
no dotyczyć niemal wszystkich decyzji w praw-
dziwie demokratycznej szkole.
7
Kogo włączać – władze SU 	
czy wszystkich uczniów?
Podobnie jak nie wszystkie sprawy można pod-
dawać współdecydowaniu, tak nie we wszystkie
sprawy należy włączać ogół uczniów szkoły –
jest to technicznie niewykonalne i niepotrzebne.
Warto pamiętać, że prawnym reprezentan­
tem ogółu uczniów są władze samorządu ucz­
niowskiego – i to z nimi można konsultować lub
podejmować wspólnie wiele decyzji. W przy-
padku części rozstrzygnięć możliwe jest również
rozwiązanie dwustopniowe – najpierw władze
SU konsultują daną kwestię lub zbierają opinie
od uczniów, a następnie na tej podstawie re-
prezentują ich we właściwym procesie podej-
mowania decyzji.
Włączenie ogółu uczniów powinno mieć
miejsce w sprawach ogółu dotyczących – jak
konsultacje kryteriów WSO, statutu szkoły, de-
cyzje o szkolnych imprezach i wydarzeniach,
wyglądzie szkoły i budynku, zajęciach poza­
lekcyjnych.
Dlaczego warto?
Włączanie uczniów w decydowanie o szkolnych
sprawach nie jest zadaniem łatwym, wymaga
poświęcenia czasu i wysiłku, zaangażowania
wielu osób, a w trakcie może pojawić się spo-
ro nieoczekiwanych trudności. Dlaczego warto
wzmacniać partycypację w szkole? Ponieważ
demokratyzacja życia szkolnego to nie tylko
idea. Stoją za nią konkretne korzyści edukacyj-
no-wychowawcze, ale również odnoszące się
do poprawy jakości życia w szkole (tab. 3).
Tabela 3. Korzyści z partycypacji w szkole
Co zyskują?
Uczniowie i uczennice Dyrekcja i nauczyciele
Lepsze dostosowanie szkoły do swoich
potrzeb i oczekiwań
Lepsza atmosfera i relacje pomiędzy
uczniami a nauczycielami
Większa integracja i poprawa relacji
pomiędzy uczniami
Realizacja zapisów podstawy programowej
i kryteriów MEN ewaluacji szkół
Nauka praktycznych umiejętności pracy
w grupie
Wsparcie w zarządzaniu szkołą
Rozwój postawy obywatelskiej, doświadczenie
funkcjonowania w demokratycznej społeczności
Większe przywiązanie uczniów do szkoły
i traktowanie jej jako wspólnego dobra
(mniejszy wandalizm)
Poprawa pewności siebie i większa
motywacja do działania
Poznanie potrzeb i opinii uczniów,
lepszy kontakt z nimi
Nauka brania odpowiedzialności za swoje
otoczenie
Stworzenie marki demokratycznej szkoły
8
Współdecydowanie a prawo
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i innymi
dokumentami prawnymi władze szkoły mają
obowiązek zapewnić uczniom możliwość decy-
dowania lub uczestniczenia w podejmowaniu
decyzji w następujących sprawach:
ff Regulamin samorządu uczniowskiego –
według art. 55 jest uchwalany przez ogół
uczniów szkoły, tak więc jego ustanowienie
i wszelkie zmiany zapisów w regulaminie
przebiegają w wyniku współdecydowania
wszystkich uczniów szkoły.
ff Wprowadzenie i wygląd mundurków –
muszą być skonsultowane z samorządem
uczniowskim (art. 64a ustawy).
ff Skreślenie ucznia z listy uczniów – kon-
sultacja z samorządem uczniowskim (art. 39
ustawy).
ff Nadanie szkole imienia – współdecydo-
wanie – rady pedagogicznej, samorządu
i rady rodziców (wg rozporządzenia MEN
ws. statutów szkół).
ff Dodatkowe dni wolne od zajęć – kon-
sultacja z samorządem uczniowskim (roz-
porządzenia MENiS w sprawie organizacji
roku szkolnego).
We wszelkich pozostałych kwestiach związa-
nych z organizacją życia szkolnego ustawo-
dawca zostawia dyrektorom swobodę w tym,
do jakiego stopnia będą włączać uczniów
w podejmowanie decyzji. Nie ma jednak w tych
kwestiach żadnych prawnych ograniczeń, dla-
tego dobra wola dyrektora jest kluczowa dla
większego włączania uczniów we współdecy-
dowanie.
Współdecydowanie w podstawie
programowej
Jednym z istotnych argumentów dla dyrekcji
i nauczycieli za wzmacnianiem partycypacji ucz-
niowskiej może być realizacja zapisów podsta-
wy programowej oraz kryteriów wyznaczonych
przez MEN do ewaluacji pracy szkoły. Wiele
z tych zapisów odnosi się bezpośrednio do ak-
tywności partycypacyjnych i w praktyce nie jest
realizowanych przez wiele szkół (tab. 4).
Jak zatem widać, dążenie do zwiększenia par-
tycypacji uczniowskiej nie jest fanaberią, dzia-
łaniem nadprogramowym lub wyrazem dobrej
woli dyrektora lub nauczycieli, jej wdrożenie
jest koniecznością, wymaganą przez autorów
podstawy programowej i koncepcji ewaluacji
szkół.
Karta pracy – obszary współdecydowania
Zachęcamy do skserowania i uzupełnienia karty
pracy, która znajduje się na stronie 10. Może to
być pierwszy krok do diagnozy sytuacji w Two-
jej szkole i zwrócenia uwagi na obszary, któ-
re w pierwszej kolejności wymagają włączenia
uczniów. Ciekawym doświadczeniem będzie
również porównanie tabeli uzupełnionej osob-
no przez uczniów, nauczycieli i dyrekcję – czę-
sto okazuje się, że w przekonaniu dorosłych
młodzież włączana jest w wiele decyzji, jednak
sami uczniowie nie mają takiego poczucia.
9
Tabela 4. Podstawa programowa i kryteria MEN
Zapisy z podstawy programowej odnoszące się do udziału uczniów w życiu szkoły
Podstawa programowa gimnazjum
III. Współdziałanie w sprawach
publicznych
Uczeń/uczennica współpracuje z in-
nymi – planuje, dzieli się zadaniami
i wywiązuje się z nich.
IV. Znajomość zasad i procedur
demokracji
Uczeń/uczennica rozumie demokra-
tyczne zasady i procedury i stosuje je
w życiu szkoły oraz innych społeczno-
ści; rozpoznaje przypadki łamania norm
demokratycznych i ocenia ich konse-
kwencje; wyjaśnia znaczenie indywidu-
alnej i zbiorowej aktywności obywateli.
2.3 Uczeń/uczennica charakteryzuje
życie szkolnej społeczności, w tym rolę
samorządu uczniowskiego; wyjaśnia,
na czym polega przestrzeganie praw
ucznia.
Podstawa programowa liceum, klasy 2-3
III. Współdziałanie w sprawach publicznych
Uczeń/uczennica współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich; sprawnie korzysta z pro-
cedur i możliwości, jakie stwarzają obywatelom/kom instytucje życia publicznego; zna i stosuje zasady samoorganizacji
i samopomocy.
Zapisy z kryteriów MEN (na podstawie rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego)
Na poziomie D, a więc minimalnie akceptowanym, znaj-
dują się m.in. następujące zapisy:
ff w wyniku wspólnej refleksji ustala się i modyfikuje
(w razie potrzeb) koncepcję pracy, która uwzględnia
potrzeby rozwojowe uczniów, oczekiwania środowi-
ska i specyfikę szkoły,
ff koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana i ak-
ceptowana przez nauczycieli, ucz­niów i rodziców,
ff uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przed-
sięwzięć będących wynikiem samorządności ucz-
niowskiej,
ff w szkole stwarza się rodzicom warunki do wyrażania
opinii o jej funkcjonowaniu.
– a więc na poziomie minimalnym MEN wyraża koniecz-
ność organizowania przez szkołę przynajmniej konsultacji
wśród uczniów i rodziców w zakresie sposobów pracy
szkoły, jej strategii i rozwoju, a współdecydowania w za-
kresie aktywności SU.
Na poziomie B, a więc dobrym, znajdziemy o wiele wyższe
wymogi dotyczące współdecydowania:
ff uczniowie współdziałają w realizacji koncepcji pracy
szkoły,
ff uczniowie są współautorami procesu uczenia się i biorą
odpowiedzialność za własny rozwój,
ff uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na
rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły, społeczności
lokalnej i angażują w nie innych,
ff uczniowie mają wpływ na kształtowanie szkolnej rze-
czywistości,
ff uczniowie i rodzice mają wpływ na to, jakie wartości
i normy obowiązują w szkole,
ff nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają wpływ na to,
jakie wartości i normy obowiązują w szkole,
ff w szkole realizowane są inicjatywy rodziców na rzecz
rozwoju uczniów i szkoły,
ff zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli, ucz-
niów, rodziców i innych pracowników w procesie
decyzyjnym.
A zatem szkoła, która chce spełniać te kryteria, powinna zapewniać uczniom, nauczycielom i rodzicom możliwość współ-
decydowania w większości spraw – zarówno bezpośrednio związanych z uczeniem i nauczaniem, jak i aktywnościami
pozalekcyjnymi.
Uczniowie
nie są
włączeni
w podej-
mowanie
decyzji
Decyzje są
konsultowa-
ne z przed-
stawicielami
uczniów
Decyzje są
konsultowa-
ne z ogółem
uczniów
Decyzja jest
wspólnie
podejmo-
wana przez
dorosłych
i przedstawi-
cieli uczniów
Decyzja jest
wspólnie po-
dejmowana
przez doro-
słych i ogół
uczniów
Decyzję
podejmuje
ogół
uczniów
Wydatki z budżetu szkoły
Dyskoteki i inne imprezy szkolne
Formy wykorzystania „godzin karcianych”
Menu obiadów szkolnych
Mundurki szkolne – ich wprowadzenie i wygląd
Opiniowanie pracy pracowników szkoły
Opiniowanie zachowania uczniów szkoły
Plan działań SU
Plan zakupu książek do szkolnej biblioteki
Plany rozwoju szkoły
Program wychowawczy
Przyznawanie stypendiów Prezesa Rady Ministrów
Rodzaje kar za złe zachowanie i nagród za dobre
Zmiany w statucie szkoły
Zagospodarowanie terenów wokół szkoły
(np. ogródek, boisko)
Transport uczniów do szkoły (godziny, trasa)
Kryteria wewnątrzszkolnego systemu oceniania
Wybory przedstawicieli SU
Wybór opiekuna SU
Wybór patrona szkoły
Wycieczki szkolne
Wygląd budynku szkolnego/klas/korytarzy
Wykorzystanie środków z funduszy rady rodziców
Zakup nowego wyposażenia szkoły
Krok 1 – w kolumnach poziomych znajdują się
różnorodne obszary życia szkoły, o których ucz-
niowie potencjalnie mogliby decydować. Nato-
miast w kolumnach pionowych umieściliśmy po-
ziomy partycypacji – od zupełnego wyłączenia
uczniów z decydowania po sytuację, w której de-
cyzję wspólnie podejmuje ogół uczniów.
Zastanów się, jak obecnie podejmowane są de-
cyzje w tych sprawach w Twojej szkole. Zaznacz
„X” w odpowiednich polach.
Krok 2 – a teraz zastanów się, jak powinno być
w idealnej szkole. Zaznacz znak „X” innym kolorem
w odpowiednich polach. Jak sądzisz, w jaki sposób
decyzje powinny być podejmowane?
Następnie porównaj sytuację obecną z pożąda-
nym stanem idealnym – w których dziedzinach
widzisz największe różnice? Tymi obszarami może-
cie zająć się w swojej szkole w pierwszej kolejności
– o ile uczniowie podobnie postrzegają sytuację!
Jakuzupełnićkartępracy?
KARTA PRACY	
– OBSZARY	
WSPÓŁ­
DECYDOWANIA
11
Współdecydowanie i możliwość stałego wpły-
wania uczniów na to, co dzieje się w szkole, po-
winna być stanem stałym, a sposoby działania,
które to umożliwiają trwałym elementem życia
szkolnego. Żeby jednak sytuacja taka mogła za-
istnieć, konieczne jest wdrażanie pojedynczych
działań, nakierowanych na wybrane aspekty
szkolnego życia. Dzięki temu zarówno ucznio-
wie, jak i dorośli będą mieli możliwość oswoić
się z nowymi sposobami podejmowania decyzji.
Rozpoczęcie od wybranych aspektów pomoże
też wypróbować w praktyce różne rozwiązania
i zdobyć doświadczenia, które w kolejnym eta-
pie będzie można wykorzystać do wprowadza-
nia współdecydowania jako stałego elementu
szkolnego życia.
Etapy podejmowania decyzji
W tym rozdziale przedstawimy etapy, które
należy wprowadzić w każdym procesie współ-
decydowania, a także przykłady realizacji
tych kroków w działaniach z różnego pozio-
mu współdecydowania. W kolejnym rozdziale
znajdują się przykłady stosowania w praktyce
tego typu założeń przez polskie szkoły biorące
udział w projekcie CEO Szkoła demokracji, a tak-
że struktury funkcjonowania szkół brytyjskich,
w których współdecydowanie jest elementem
codziennego życia.
Poniżej przedstawiamy dwa przykłady – kon-
sultacje i wspólne podejmowanie decyzji rozpi-
sane na poszczególne działania, jakie mogą być
podjęte w trakcie ich realizacji w szkole.
Przykładowe konsultacje krok po kroku
Konsultowanie to proces, w którym organ/
instytucja podejmująca decyzję zasięga opinii
osób/grup, których decyzja ma dotyczyć.
Wyznaczniki dobrego procesu konsultowania:
ff możliwość udziału w konsultacjach mają
wszyscy zainteresowani (uczniowie szkoły),
ff forma konsultacji jest dostosowana do ich
celu i potrzeb odbiorców,
ff uczestnicy konsultacji mają zapewnio-
ną wiedzę odpowiednią do świadomego
udziału w konsultacjach,
ff organizator zapewnia odpowiednie wa-
runki (czas, miejsce, materiały) do tego,
żeby konsultacje mogły się odbyć i każdy
z uczestników miał możliwość wyrażenia
swojego zdania,
ff rzetelne poinformowanie o decyzji podję-
tej w wyniku konsultacji.
Konsultowanie – 	
wewnątrzszkolny system oceniania:
Wewnątrzszkolny system oceniania to doku-
ment uchwalany przez radę pedagogiczną, ale
w istotny sposób dotyczy uczniów. Dlatego
2.	 Podejmowanie decyzji krok po kroku
12
jego zapisy powinny być z nimi konsultowane –
proces konsultacji może dotyczyć konkretnych
zapisów lub całego dokumentu.
1.	 Co będziemy konsultować?
W przypadku złożonych dokumentów, takich
jak WSO czy statut szkoły, które mogą, a nawet
powinny być konsultowane z uczniami, istotna
jest decyzja, czego będą dotyczyć konsultacje.
Dobrze ograniczyć je do konkretnych, kontro-
wersyjnych lub istotnych dla uczniów zapisów.
Konsultacje mogą dotyczyć gotowych pomy-
słów (czyli np. przygotowanej propozycji zmia-
ny w WSO) lub służyć poszukiwaniu rozwiązań
(czyli np. identyfikacja zapisów WSO, które nie
odpowiadają uczniom, i pomysły na to, jak je
zmienić).
2.	 Poinformowanie!
Wszyscy uczniowie i nauczyciele powinni być
odpowiednio wcześniej poinformowani o tym,
że proces konsultowania się odbędzie, które
kwestie zostaną omówione oraz jakie zasady
będą obowiązywać. Dla uczniów warto przygo-
tować przystępne i zrozumiałe materiały, które
również zachęcą do wzięcia udziału w konsul-
tacjach. Istotne jest, żeby wszyscy wiedzieli, ja-
kich zapisów WSO dotyczą konsultacje, jakie są
możliwe opcje i rozwiązania, jakie konsekwen-
cje dla uczniów mają dane zapisy.
Materiały powinny być umieszczone na stro-
nie szkoły, Facebooku, tablicach informacyjnych
w szkole. Dobrym pomysłem może być zorga-
nizowanie otwartych spotkań prezentujących
pomysł.
3.	 Konsultowanie
Jeśli konsultacja dotyczy konkretnych zapisów,
np. progów ocen (zaliczenie od 30, 40 czy 50%)
to dobrym narzędziem zebrania opinii mogą być
ankiety stacjonarne lub internetowe, w których
uczniowie zaznaczają najbardziej dla nich ko-
rzystne opcje.
Jeśli konsultacji poddawany jest cały doku-
ment, również pierwsze komentarze i opinie
można zbierać przez internet. Następnie war-
to zorganizować spotkanie lub debatę, pod-
czas której osoby zainteresowane mogłyby się
wypowiedzieć. Ważne, żeby w spotkaniu brali
udział przedstawiciele dyrekcji i nauczyciele,
a opinie i wnioski ze spotkania były zbierane
w formie pisemnej.
4.	 Zebranie i przekazanie wniosków 	
z konsultacji
Grupa przygotowująca konsultację powinna
zebrać wszystkie głosy/wnioski/pomysły na
zmiany i przedstawić je w spójnej formie dyrek-
cji i radzie pedagogicznej.
Jeśli konsultacje służyły poszukiwaniu nowych
rozwiązań, dobrze przygotować propozycję no-
wych zapisów i w takiej formie przedstawić na-
uczycielom, spotkać się z nimi i zaprezentować
argumenty.
5.	 Promocja – czyli informowanie 	
po raz kolejny
Warto rozpowszechnić wśród uczniów infor-
macje o tym, jakie były najważniejsze wnioski
z konsultacji, jakie propozycje zostały wypraco-
wane i przedstawione dyrekcji.
6.	 Decyzja
Po otrzymaniu wniosków z konsultacji dyrekcja
i rada pedagogiczna powinny podjąć decyzję,
czy i które z przedstawionych wniosków i pro-
pozycji z konsultacji zostaną wprowadzone
w życie. W przypadku odrzucenia istotne jest
podanie argumentów, dlaczego tak się stało.
7.	 Informowanie po raz ostatni
Na samym końcu konieczne jest przekazanie
uczniom informacji o tym, jaka decyzja zosta-
ła podjęta przez dyrekcję, wraz z argumentacją
w przypadku odrzucenia uczniowskich sugestii.
13
Przykładowe współdecydowanie 	
krok po kroku
Współdecydowanie jest procesem, w którym
kilka równorzędnych stron (ludzi, grup, insty-
tucji) podejmuje wspólnie decyzję lub poro-
zumienie w określonej sprawie.
Wyznaczniki dobrego procesu 	
współdecydowania:
ff wszystkie zainteresowane strony (ucznio-
wie, nauczyciele i dyrekcja) osiągają rze-
czywiste porozumienie w zakresie podej-
mowanej decyzji,
ff zapewnienie wszystkim uczestnikom pro-
cesu rzetelnej i wyczerpującej informacji
o procesie (zasady i przebieg), jak i kwestii,
w jakiej decyzja jest podejmowana,
ff forma współdecydowania jest atrakcyjna
i dostępna dla możliwie wielu osób oraz
dostosowana do potrzeb uczestników,
ff strony uczestniczą w procesie na zasadzie
partnerstwa – głos każdego uczestnika
jest równy,
ff otwartość – każdy może wziąć udział
w procesie,
ff wspólnie podjęta decyzja jest wiążąca.
Współdecydowanie o tematyce godzin karcia-
nych/zajęć pozalekcyjnych krok po kroku
Godziny karciane lub tematyka zajęć pozalek-
cyjnych mogą być przedmiotem współdecydo-
wania, podczas którego nauczyciele i uczniowie
wspólnie wypracują tematy zajęć, jakie będą
prowadzone w szkole w danym roku szkolnym.
1.	 Poinformowanie!
Podobnie jak w przypadku opiniowania WSO
wszystkich zainteresowanych należy wcześniej
poinformować, jakie kwestie będą opiniowane
i na jakich zasadach.
2.	 Zebranie obszarów zainteresowań uczniów
Za pomocą wybranej metody (np. sonda, krót-
kie ankiety stacjonarne lub internetowe, forum
wyrazu, burza mózgów) zbierzcie od uczniów
szkoły informacje, jakich zajęć potrzebują –
możecie pytać nie tylko o tematy ich intere-
sujące, ale także formę, sposób prowadzenia.
Zebrane w ten sposób sugestie przedstawcie
nauczycielom.
3.	 Wypracowanie listy z propozycjami tema-
tów zajęć
Każdy z nauczycieli prowadzących zajęcia w ra-
mach godzin karcianych zapoznaje się z suge-
stiami uczniów, na tej podstawie przygotowuje
listę 2-3 tematów zajęć, które może poprowa-
dzić w nadchodzącym roku szkolnym lub se-
mestrze. Zebrane propozycje tematów tworzą
jedną wspólną listę.
4.	 Promocja – czyli informowanie 	
po raz kolejny
Tak stworzona lista powinna być rozpowszech-
niona wśród uczniów szkoły wraz z krótkimi
opisami każdej z propozycji zajęć. Należy za-
dbać o to, żeby każdy miał możliwość zapozna-
nia się z tymi informacjami i na jakich zasadach
będzie się odbywać wybór zajęć, które zostaną
wdrożone.
5.	 Wybór zajęć
Najprostszą forma wyboru jest głosowanie –
poprzez ankietę, ankietę internetową lub ogól-
noszkolne referendum – które wyłoni zajęcia
interesujące uczniów. Warto sformułować zasa-
dy współdecydowania w taki sposób, żeby ucz-
niowie czuli odpowiedzialność swojego wyboru
– głos oznacza chęć udziału w zajęciach.
Po zakończeniu głosowania każdy z nauczy-
cieli rozpoczyna prowadzenie tych zajęć, które
zyskały największe zainteresowanie uczniów.
6.	 Informowanie po raz ostatni
Po dokonaniu wyboru zajęć należy raz jeszcze
rozpowszechnić informację o zakończonym
procesie współdecydowania i jego wynikach,
w tym wypadku – jakie zajęcia zostały wybra-
ne do wprowadzenia w nowym roku szkolnym
i dlaczego.
3.	 Dobre praktyki – im się udało!
O projekcie Szkoła demokracji
Projekt Szkoła demokracji był realizowany przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej w roku szkol-
nym 2013/14 w 25 szkołach w całej Polsce
(tab. 5). Celem projektu było wzmocnienie
me­cha­niz­mów demokratycznych w szkole po-
przez przygotowanie i przeprowadzenie proce-
su wspólnego podejmowania decyzji, w który
włączeni byli uczniowie, nauczyciele, dyrekcja
oraz (o ile to uzasadnione) rodzice. 
Bezpośredni udział w projekcie brał zespół zło-
żony z przedstawiciela dyrekcji, min. 2 nauczy-
cieli, min. 5 uczniów oraz 1-2 przedstawicieli
rady rodziców. Grupa projektowa pracowała ze
wsparciem mentora/mentorki podczas 3 warsz-
tatów oraz komunikując się pomiędzy nimi.
Zespół przygotował i realizował proces współ-
decydowania dotyczący wybranego obszaru.
W podejmowanie decyzji były zaangażowane
wszystkie osoby ze społeczności szkolnej.
15
Tabela 5. Szkoły w projekcie i ich działania
Szkoła Obszar współdecydowania
Zespół Szkół Budowlanych, Braniewo
Zmiana systemu oceniania zachowania
Zmiana zasad noszenia identyfikatorów
Gdyńskie Liceum Autorskie Zmiana WSO – Wewnątrzszkolnego systemu oceniania
Gimnazjum nr 34, Wrocław Wybór patrona szkoły
I LO, Namysłów Imprezy szkolne
Zespół Szkół nr 7, Kalisz Modernizacja stołówki – remont i zmiana menu
Gimnazjum nr 1, Leszno Wystrój korytarza szkolnego
Gimnazjum im. św. Wojciecha, Maków
Wdrożenie narzędzi ułatwiających przepływ informacji
w szkole
Zespół Szkół nr 2, Nowy Dwór Gdański Przeznaczenie części środków Rady Rodziców
Gimnazjum, Nowy Dwór p. Kwidzynem Inicjatywy i działania pozaszkolne
IV LO, Olkusz
Wygląd korytarza szkolnego
Ranking klas
Promocja instytucji Rzecznika Praw Ucznia
Zespół Szkół nr 1, Siedlce Ustalenie szkolnego systemu nagród i kar
Zespół Szkół, Siennica Wygląd sklepiku szkolnego
Gimnazjum, Strzelce Wielkie Stworzenie szkolnego radiowęzła
Gimnazjum, Gójsk
Imprezy szkolne
Zakup szafek dla uczniów
Gimnazjum, Rogowo Wybór zajęć pozalekcyjnych
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,
Ruda Śląska
Opracowanie regulaminu i organizacji balu szkolnego
Publiczny Zespół Szkolno-Gimnazjalny,
Szczepocice Rządowe
Organizacja imprez szkolnych
Zespół Szkół, Wrzosowa Modernizacja rowerowni
Gimnazjum, Tarnogród Organizacja zajęć pozaszkolnych
VI LO, Radom
Zagospodarowanie, wygląd i poprawa bezpieczeństwa
szatni szkolnych
Gimnazjum, Wąbrzeźno Organizacja Klubu Filmowego
XXV LO, Łódź Uruchomienie i ustalenie zasad działania radiowęzła
Gimnazjum, Secemin Wprowadzenie instytucji Rzecznika Praw Uczniów
Zespół Szkół nr 8, Szczecin Zmiana kryteriów WSO
Gimnazjum nr 2, Działdowo
Modernizacja i zakup książek do biblioteki
Organizacja maratonu filmowego
16
VI LO im. J. Kochanowskiego w Radomiu
oo Co się wydarzyło:
1.	 W celu wyłonienia pomysłu na działanie
zebrano zespół projektowy, czyli przedsta-
wicieli uczniów, nauczycieli, dyrekcji i Rady
Rodziców. Zgłoszonych zostało kilka pro-
pozycji, m.in. biwak integracyjny, wspólna
wigilia szkolna, zmiany w Przedmiotowym
systemie oceniania, jednak największym
zainteresowaniem obecnych cieszył się
pomysł poprawy bezpieczeństwa i wyglądu
szatni szkolnych.
2.	 Każda klasa, podczas godzin wychowaw-
czych, dyskutowała nad wyborem trzech
pomysłów. W spotkaniach brali udział
przed­sta­wi­cie­le rady Samorządu Ucz­niow­
skie­go i kładziono nacisk na to, aby każdy
uczeń angażował się w dyskusję. Władze
SU zebrały wszystkie sugestie z klas i spo-
śród nich wyłoniły trzy najczęściej powta-
rzane propozycje. Nauczyciele zbierali
na­to­miast swoje pomysły w pokoju nauczy-
cielskim na tablicy ogłoszeń, gdzie stwo-
rzono forum wyrazu. Trzy inne propozycje
wyszły od rodziców podczas zebrania rady,
a trzy ostatnie zgłosiła dyrekcja. Spośród tak
zgromadzonych 12 pomysłów zespół projek-
towy podczas spotkania otwartego wyłonił
ostateczne trzy pomysły do realizacji. Pew-
ną trudnością okazała się kwestia finanso-
wania projektu, jednak udało się przekonać
do tego Radę Rodziców, która też z satys-
fakcją przyjęła demokratyczny sposób decy-
dowania o tym, na co zostaną przeznaczone
zgromadzone środki finansowe.
3.	 Zespół projektowy zainicjował spotkanie
przedstawicieli dyrekcji, nauczycieli, ucz-
niów i rodziców (nieformalna rada szko-
ły), podczas którego debatowano nad
zaproponowanymi przez każdą z grup po-
mysłami i wybrano możliwe do realizacji:
założenie monitoringu, założenie kraty wej-
ściowej z wideodomofonem, dyżury ucz-
niów i nauczycieli podczas przerw, każda
klasa będzie dbać o wygląd swojego boksu.
4.	 Plany zaczęto od razu wprowadzać w życie.
oo Sukcesy:
– Najbardziej wartościowym elementem projek-
tu było zainicjowanie działania nieformalnej rady
szkoły i stworzenie platformy do dyskusji na żywo,
w której mogą uczestniczyć wszystkie zaangażo-
wane w życie szkoły osoby – podkreśla p. Rafał
Kramer, szkolny koordynator projektu. – Koope-
racja na tej płaszczyźnie okazała się efektywną
metodą współdziałania i zamierzamy kontynu-
ować współpracę nieformalnej rady szkoły także
w przyszłym roku szkolnym.
Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie bar-
dziej zaangażowali się w życie szkoły – nie tylko
współdecydowali, ale przede wszystkim wzięli
na siebie odpowiedzialność za jej los. „Nasza
inicjatywa, nasz pomysł i my mamy o to dbać”
– to hasło przyświeca licealistom z Radomia
podczas dyżurów w odnowionych i monitoro-
wanych szatniach. Widząc zaangażowanie za-
równo nauczycieli i dyrekcji, jak również rodzi-
ców, uczniowie poważnie potraktowali sprawę.
W końcu to ich pomysły są wcielane w życie.
Niewątpliwą korzyścią projektu jest też to,
że w rzeczywistości poprawił się poziom bez-
pieczeństwa w szkole, a przede wszystkim
w szatniach – projekt przyniósł widoczne dla
wszystkich efekty. Uczniowie mieli wpływ na tę
zmianę, a stopień ich zaangażowania był bardzo
wysoki. Pojawiły się także pomysły na zmiany
w nowych obszarach.
Przykładowedobrepraktyki
oo Czego dotyczył proces współdecydowania:
zagospodarowanie, wygląd i poprawa bezpieczeń-
stwa szatni szkolnych. Przy okazji stworzono nie-
oficjalny organ składający się z przedstawicieli
uczniów, rodziców i nauczycieli (nieformalna rada
szkoły)
oo Jakich narzędzi współdecydowania użyto:
burza mózgów i dyskusje w klasach, forum wyrazu
17
Gimnazjum nr 7 w Kaliszu
Gimnazjum nr 7 w Kaliszu zaangażowało się
w projekt Szkoła demokracji z pełnym przekona-
niem, że procesowi współdecydowania podda-
ny zostanie projekt remontu stołówki szkolnej
oraz zmiany jej menu. To pomysł, który wyszedł
od uczniów podczas pierwszego spotkania ze-
społu projektowego i spotkał się z uznaniem
także wśród całej społeczności szkolnej.
oo Jak przebiegał proces współdecydowania
krok po kroku:
1.	 Pomysł został poddany dyskusjom ucz­
niow­skim podczas godzin wychowawczych
oraz późniejszych spotkań przedstawicieli
klas z radą Samorządu Uczniowskiego.
Rodzice i uczniowie mieli również szansę
wypowiedzenia swojej opinii za pośrednic-
twem ankiet, w ramach których poprzez
pytania zamknięte i otwarte wyrażali zda-
nie na temat wyglądu stołówki i jakości ser-
wowanego jedzenia. Zarówno społeczność
uczniowska, jak i rodzice podzielali zdanie
członków zespołu projektowego, że sto-
łówka wymaga zmian.
2.	 Kolejnym etapem realizacji projektu był
konkurs wśród uczniów szkoły na aranżację
wyremontowanej stołówki oraz publiczne
forum wyrazu, gdzie mogli zgłaszać propo-
zycje potraw, jakie chcieliby, aby stołówka
serwowała. Nad nowym menu uczniowie
pracowali także podczas zajęć technicz-
nych, ucząc się jednocześnie zasad zdro-
wego odżywiania.
3.	 Remont stołówki został przeprowadzony
zgodnie z sugestiami uczniów ze środków
finansowych zapewnionych przez dyrekcję.
Stołówka miała po remoncie służyć także
jako miejsce spotkań oraz prezentacji do-
konań uczniowskich. Opiniami na ten te-
mat młodzież mogła się dzielić z radą Sa-
morządu Uczniowskiego za pośrednictwem
skrzynki pomysłów. Nowe ceny wprowa-
dzone przez ajenta odnosiły się do propo-
zycji zgłoszonych przez uczniów i rodziców
na wstępnym etapie realizacji projektu.
4.	 Po remoncie grupa projektowa rozpoczęła
pracę nad zmianą menu stołówki. Stwo-
rzyli forum wyrazu, na którym zbierali pro-
pozycje posiłków z chęcią jadanych przez
uczniów. Zaraz po otwarciu odnowionego
pomieszczenia ajent stołówki przeprowa-
dził wśród ok. 600 uczniów oraz nauczy-
cieli degustację nowych potraw, co było
podstawą wyboru tych, które ostatecznie
znalazły się w stołówkowym menu.
5.	 Na zakończenie stworzona została skrzynka
pomysłów, do której użytkownicy stołówki
będą mogli wrzucać propozycje ulepszenia
tego miejsca.
– Wszystkie działania miały na celu zapoznanie
się z opinią uczniów, a efekty projektu pokazują, że
pomysły młodzieży da się faktycznie wprowadzić
w życie – przekonuje p. Paweł Sobczak, opie-
kun projektu. – Uczniowie, angażując się w pro-
jekt, czują się bliżej związani ze szkołą i biorą na
siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
Dlatego kolejne pomysły uczniowskie na zmiany
w szkole będą realizowane także w przyszłym roku.
oo Sukcesy:
Uczniowie zaangażowali w proces całą spo-
łeczność szkolną, a także skorzystali z pomo-
cy specjalisty – projektanta, który pomógł im
w zaplanowaniu remontu stołówki. Udało im
się przygotować degustację dań, jakie można
podawać w stołówce prowadzonej przez zapro-
szonego ajenta. Uczniowie otrzymali blisko 600
(darmowych) porcji różnych potraw.
oo Czego dotyczył proces współdecydowania:
remontu oraz menu stołówki szkolnej
oo Jakich narzędzi współdecydowania użyto:
ankieta, konkurs na wygląd stołówki,
forum wyrazu, skrzynka pomysłów
18
Gdyńskie Liceum Autorskie
oo Jak przebiegał proces współdecydowania
krok po kroku:
1.	 Informacje
Grupa za pomocą plakatów informacyjnych
i rozmów z uczniami rozpoczęła proces infor-
mowania o założeniach projektu.
2.	 Dyskusje
Dyskusje w klasach. Po poznaniu założeń pro-
jektu każdy gospodarz klasy – przeszkolony
przez osoby z zespołu projektowego (czasem
wspólnie z wychowawcą) – odpowiedzialny
był za zapoznanie uczniów z aktualnym We-
wnątrzszkolnym systemem oceniania (kryteria
stawiania określonych ocen i progi procentowe
do zaliczenia) oraz za zebranie wstępnych pro-
pozycji zmian, które następnie przekazywał gru-
pie projektowej. Zgromadzono dużo ogólnych
i nieco chaotycznych uwag, które członkowie
rady SU przeformułowali w kilkanaście konkret-
nych postulatów zmian. Zebrano także opinie
uczniów na temat WSO.
3.	 Ankiety
Na podstawie zebranych postulatów zespół
projektowy stworzył formularz ankiety mają-
cy pomóc w wybraniu najistotniejszych oraz
skonkretyzowaniu wniosków wynikających
z poprzedniego etapu. Uczniowie dobrowol-
nie brali udział w ankiecie, a jednak większość
z nich (70% społeczności uczniowskiej) zdecy-
dowała się na odpowiedź, co stanowiło duże
zaskoczenie dla nauczycieli. Wyniki ankiety
umożliwiły stworzenie listy tematów, które
miały być przedmiotem dyskusji podczas deba-
ty plenarnej.
4.	 Debata
Debata stanowiła zwieńczenie akcji – wzięła
w niej udział cała społeczność szkolna: ucznio-
wie, nauczyciele, dyrekcja. Każdy miał prawo
wypowiedzi, a dyrekcja starała się odpowiadać
na wątpliwości uczniów i przedstawiać jasne ar-
gumenty, dlaczego dane rozwiązanie ma szan-
sę wprowadzenia w życie, a inne nie. Efektem
debaty była już lista konkretnych postulatów
zmian do WSO.
5.	 Zmiany
Rada pedagogiczna wprowadziła zaproponowa-
ne zmiany w życie – będą one obowiązywać od
nowego semestru.
oo Sukcesy:
Według opiekuna projektu, p. Jarosława Styby,
największą wartością projektu jest to, że mimo
zróżnicowania społeczności szkolnej (klasy „cy-
wilne” i sportowe) w tym obszarze udało się
uczniom porozumieć i potrafili wypracować wspólne
stanowisko. Także dla rady Samorządu Uczniow-
skiego to pouczające doświadczenie – człon-
kowie rady SU przekonali się, że warto pytać
o zdanie swoich kolegów i koleżanki. Najlepsze
pomysły wypływają z oddolnej inicjatywy ucz-
niowskiej – ta nauka zostanie przekuta w trwałą
zmianę działania rady SU, która postanowiła wię-
cej konsultować i słuchać społeczności szkolnej.
oo Czego dotyczył proces współdecydowania:
Wewnątrzszkolnego systemu oceniania
oo Jakich narzędzi współdecydowania użyto:
plakaty informacyjne, dyskusje w klasach, ankieta,
debata
Przykład z Wielkiej Brytanii – samorząd wspierający współdecydowanie
Poniżej przedstawiamy przykład struktury sa­
mo­rzą­du z jednej ze szkół podstawowych
w Wielkiej Brytanii. W tej szkole uczniowie mają
okazję do regularnych, ale krótkich 15-20 minu-
towych zebrań 2-3 razy w tygodniu w każdej
klasie. Spotkania za każdym razem prowadzą
uczniowie, uczestniczą w nich również wycho-
wawcy. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek sprawy,
pomysły lub postulaty odnoszące się do dzia-
łania całej szkoły, reprezentanci danej klasy
przekazują je wyżej podczas cotygodniowych
spotkań przedstawicieli klas z danego rocznika.
Samorządy roczników zajmują się komunika-
cją z nauczycielami i rozwiązują większość bie-
żących spraw, jednak jeśli dotyczą one uczniów
całej szkoły, to są omawiane na comiesięcznych
spotkaniach całego samorządu.
Również pomysły pojawiające się na spotka-
niu władz SU całej szkoły poprzez przedstawi-
cieli każdej z klas wracają niżej i są omawiane
na spotkaniach klasowych. Dzięki temu wszyscy
uczniowie mają bieżącą wiedzę o tym, co dzieje
się na poziomie samorządu całej szkoły.
Na każdym etapie ważna jest rola nauczycie-
li – wychowawców klas, opiekunów roczników
i nauczyciela łącznika z samorządem. To dzięki
ich współpracy możliwe jest szybkie przekazy-
wanie bieżących spraw, trudności czy postu-
latów uczniów na każdym poziomie i ich roz-
wiązywanie. To jednak po stronie uczniów leży
odpowiedzialność regularnego przygotowywa-
nia i prowadzenia spotkań, a także aktywnego
w nich uczestniczenia.
Rady od uczniów szkoły podstawowej 	
Bounds Green
Jak sprawić, żeby samorząd uczniowski był
instytucją wspierającą partycypację?
ff realizować plany i pomysły tworzone
przez uczniów,
ff mieć budżet,
ff umieć przekonywać i szybko myśleć,
ff wspierać nauczyciela łącznika,
ff dawać wszystkim szansę reprezento-
wania klasy – reprezentanci klas peł-
nią swoje funkcje przez miesiąc, potem
zmieniają ich inne osoby,
ff słuchać rówieśników,
ff spotykać się z samorządami innych
szkół,
ff upraszczać pomysły!
ff znaleźć dobrego protokolanta/sekre-
tarza,
ff zmieniać przewodniczącego.
20
4.	 Kilka praktycznych narzędzi
do wykorzystania
Do włączania uczniów w decydowanie o szkol-
nych sprawach można wykorzystywać różno-
rodne metody. Ich wybór zależy od celu, jaki
chcemy osiągnąć (czy konsultujemy dokument,
czy wybieramy spośród kilku określonych opcji,
czy chcemy zebrać wstępne pomysły na roz-
wiązania), od zainteresowań i potrzeb uczniów
oraz od możliwości czasowych i organizacyj-
nych. Należy dobrze wykorzystywać wielorakie
metody, ponieważ różne osoby preferują róż-
ne formy wypowiedzi – część z przyjemnością
weźmie udział w dyskusji ogólnoszkolnej, dla
innych będzie to zbyt duże wyzwanie, preferu-
ją natomiast indywidualne formy wypowiedzi.
21
Debaty i dyskusje
oo Do czego służą?
Korzystając z różnych form debat i dyskusji oraz
metod na ich prowadzenie, można stosować
dyskusje do wielu celów – od wstępnych kon-
sultacji po wypracowywanie konkretnych po-
mysłów lub podejmowanie decyzji. Dużym wy-
zwaniem jest poprowadzenie debaty w sposób
pozwalający na dojście do wniosków, dlatego
wymaga dobrego i starannego przygotowania.
Zazwyczaj debata jest stosowana jako pierw-
szy etap współdecydowania, a wnioski i po-
mysły na niej poruszane stają się podstawą do
dalszej pracy.
oo Dyskusja krok po kroku
1.	 Wybierzcie temat dyskusji – krótki i zwię-
zły, dotyczący życia szkoły, a zarazem za-
chęcający do zaangażowania (np. „Jakie
zajęcia pozalekcyjne są nam potrzebne?”).
2.	 Wybierzcie formę debaty – jest ich kilka –
wybór powinien zależeć od tematu, liczby
uczestników, czasu, miejsca:
ff debata „za i przeciw”,
ff debata oksfordzka,
ff dyskusja panelowa,
ff dyskusja plenarna,
ff debata metodą „akwarium”,
ff dyskusja sokratejska,
ff dyskusja nieformalna.
UWAGA: opisy typów debat i szczegółowe
wskazówki, jak je przygotować, znajdziecie
na stronie: www.samorzaduczniowski.pl
w dziale „Debaty o SU”.
3.	 Zastanówcie się, kogo i jak zaprosicie do
dyskusji – czy wstęp będzie otwarty dla
wszystkich chętnych, czy wcześniej trzeba
będzie zadeklarować udział/zapisać się.
Bardzo ważną decyzją jest wybór moderator-
ki/moderatora – osoby prowadzącej dyskusję.
Obowiązki moderatorki/moderatora są różno-
rodne, w zależności do formy dyskusji, zawsze
jednak powinna być to osoba, do której zadań
należy:
ff pilnowanie przestrzegania zasad kulturalnej
dyskusji i zasad debaty,
ff udzielanie uczestnikom głosu i odbieranie go,
ff pilnowanie czasu wypowiedzi i czasu trwa-
nia debaty,
ff w niektórych formach debaty: kończenie
wątków dyskusji, wyciąganie wniosków,
podsumowanie.
W niektórych rodzajach debaty konieczne/moż-
liwe jest zaproszenie gości. Obecność gości/
ekspertów uatrakcyjni debatę i uczyni ją bar-
dziej merytoryczną.
4.	 Ustalcie datę i miejsce. Najprawdopodob-
niej dyskusja będzie się odbywać w szkole,
należy więc wystarać się o zgodę dyrekcji
na skorzystanie z auli/sali lekcyjnej.
5.	 Opracujcie i zapiszcie pytania, które warto
zadać rozmówcom. Postarajcie się przewi-
dzieć, jakie problemy mogą zostać poddane
dyskusji. Zapewne ułatwi to sposób organi-
zacji i zadawania pytań.
6.	 Przygotujcie zasady dyskusji – powinny zo-
stać zaprezentowane na początku spotka-
nia i znajdować się w widocznym miejscu.
7.	 Przygotujcie salę, ustawcie stoliki i krzesła
(najlepiej w kręgu). Przydatne okażą się
kartki (notesy) i długopisy do sporządzenia
notatek lub zapisków.
8.	 Podczas debaty uważnie słuchajcie wszyst-
kich dyskutantów. Starajcie się nie przery-
wać dyskusji. Moderujcie nią tak, aby każdy
mógł się wypowiedzieć.
9.	 W razie wątpliwości lub gdy wypowiedź ko-
legi czy koleżanki jest interesująca, starajcie
22
się wypytać o dodatkowe szczegóły. Notuj-
cie to, co według Was jest ważne (wska-
zówki, rekomendacje, dobre praktyki). Może
będzie to inspiracja do nowego pomysłu
albo rozwiązanie sytuacji konfliktowej?
Podsumujcie dyskusję. Warto przedstawić
wnioski, które wypłynęły podczas debaty. Po-
dziękujcie zebranym. Dodatkowe sprawozdanie
lub notatka okażą się pomocne przy organizacji
kolejnego spotkania.
Debaty i dyskusje
Zalety Wady
Dyskusja to okazja do wymiany poglądów
pomiędzy uczniami, nauczycielami i dyrekcją
Dobra debata wymaga sporo przygotowań
i poświęconego czasu
Dobrze poprowadzona debata umożliwia
każdemu wypowiedź z równej pozycji
Zbierane podczas debat pomysły mogą być
bardzo różnorodne i chaotyczne
W debacie może brać udział wiele osób
Trudno wypracować konkretne pomysły na
rozwiązania – szczególnie przy dużej grupie
Umożliwia zebranie wielu pomysłów/
wypowiedzi
Wymaga sporej kultury dyskusji i chęci zaanga-
żowania od uczestników
Zwiększa poczucie wpływu na kształtowaną
rzeczywistość, wyrabia umiejętność prezentacji,
formułowania argumentów
23
Forum wyrazu/skrzynka pomysłów
oo Czym jest forum wyrazu?
Forum wyrazu to po prostu przestrzeń – ścia-
na, duża płachta papieru – na której wszystkie
chętne osoby mogą zapisywać swoje refleksje
lub odpowiedzi odnoszące się do głównego
pytania lub zagadnienia umieszczonego w wi-
docznym miejscu.
Analogicznie działa skrzynka pomysłów, jedy-
nie zamiast widocznego dla wszystkich miejsca
do wypisywania odpowiedzi stawiamy skrzyn-
kę, do której można wrzucać kartki z wy­po­wie­
dziami.
oo Do czego służy forum wyrazu/skrzynka
pomysłów?
Pozwalają one zebrać ogólne opinie uczniów,
sprawdzić, jaki jest ich pogląd na dany temat,
jest więc przydatne do rozpoznania i wstępnej
konsultacji różnych pomysłów. Materiał zebrany
na forum wyrazu może być podstawą do dal-
szych konsultacji, spotkań i dyskusji.
Umożliwia uzyskanie odpowiedzi na ważne,
a czasem drażliwe pytania. To doskonała forma
dla osób, które nie czują się dobrze w dyskusji
czy rozmowie. Debata jest ograniczona w cza-
sie, zwykle ok. 2-3 godzin, natomiast forum
wyrazu może trwać dłużej. Minus tej formy
jest taki, że w niewielkim stopniu można kon-
trolować, o czym i jak piszą uczniowie. Dlatego
warto przemyśleć, gdzie i w jakiej formie forum
zostanie umieszczone, żeby nie stało się tylko
forum żartów i wulgaryzmów!
oo Forum krok po kroku
1.	 Zastanówcie się, jaki powinien być główny
temat forum. Powinien dotyczyć większości
uczniów, być ważny dla społeczności szkol-
nej. Musi być też krótki, jasny i zrozumiały.
Wybierzcie formę forum wyrazu. Forum może
być np.:
ff Papierem/kartonem o dużym formacie,
na środku którego napisane zostanie
hasło/temat, a uczniowie będą mogli
dopisywać swoje uwagi/skojarzenia.
ff Skrzynką/urną z wypisanym tematem/
pytaniem – uczniowie powinni wrzu-
cać do środka kartki z uwagami/opi-
niami.
ff Drzewo dobra i zła – na wycięte z kar-
tonu „drzewo” uczniowie mogą przy-
klejać samoprzylepne karteczki – po
jednej stronie to, co podoba mi się
w szkole, po drugiej – co bym zmienił/
zmieniła.
ff Mogą być też inne formy, które za-
kładają, że każdy może w jakiś sposób
(niekoniecznie pisemny) wypowiedzieć
swoje zdanie/opinię.
2.	 Obok forum trzeba w widocznym miejscu
umieścić zasady, których należy przestrze-
gać (m.in. nie wolno skreślać i zamazywać
wypowiedzi innych osób).
3.	 Forum powinno przez określony czas (ty-
dzień-dwa) być dostępne dla uczniów, któ-
rzy chcieliby wyrazić swoją opinię.
4.	 Po zakończeniu wspólnie ze znajomymi
z zespołu zastanówcie się nad uwagami
i opiniami, które zostały przedstawione na
forum.
5.	 Przygotujcie krótką notatkę ze spotkania,
uwzględniającą Wasze spostrzeżenia i prze-
myślenia.
24
World café
World café to warsztatowa metoda wypracowy-
wania pomysłów i rozwiązań, którą można sto-
sować w różnych sytuacjach, m. in. do konsulto-
wania lub zebrania opinii w danej grupie osób.
Polega ona na wypracowaniu w zespole biorą-
cym udział w spotkaniu tematów do dyskusji,
a następnie swobodnej pracy w małych grupach.
oo Do czego służy?
World café można stosować na etapie diagno-
zy/rozpoznania sytuacji wśród uczniów szkoły
lub jako metodę konsultacji. Pozwala na włącze-
nie w dyskusję dużej liczby osób oraz umożli-
wienie każdemu aktywnego udziału oraz zapro-
ponowania tematu, na jaki chciałby rozmawiać.
Wnioski i pomysły wypracowane w trakcie
world café wymagają dalszej pracy – ukonkret-
nienia, wyboru priorytetów (tego, co najistot-
niejsze) i przeformułowania na plan działań.
oo World café krok po kroku
Krok 1 – identyfikacja tematów
Wszystkie osoby w grupie mogą proponować
tematy do rozmów w podanym przez prowa-
dzących obszarze tematycznym (np. co zmie-
nić w naszej szkole, możliwe tematy to: wygląd
klas, palenie papierosów, dyscyplina, itp.). Te-
maty zapisujemy i przyklejamy w widocznym
miejscu. Jeśli jest ich dużo, można głosować
na te, które wydają się wszystkim uczestnikom
najciekawsze.
Krok 2 – podział tematów
Następnie każdy temat przyporządkowujemy
do miejsca i sesji, np.
Każdy temat może być opracowywany w innym
miejscu sali lub – jeżeli uczestników jest wielu
– w różnych salach. Każdemu tematowi przy-
porządkowuje się moderatora ochotnika, któ-
rego rolą jest zapisywanie wniosków z dyskusji.
Krok 3 – praca przy stolikach
Moderator zostaje przy swoim temacie przez
cały czas trwania sesji. Wszyscy pozostali
członkowie grupy mogą swobodnie przemiesz-
czać się pomiędzy stolikami/salami tak, żeby
uczestniczyć w interesujących ich dyskusjach.
Nie ma obowiązku zmiany stolika ani uczestni-
czenia we wszystkich dyskusjach. Prowadzący
cały proces informuje uczestników o upływają-
cym czasie i nowej sesji.
Krok 4 – podsumowanie
Po zakończeniu wszystkich sesji (lub po za-
kończeniu każdej po kolei) wszyscy uczestnicy
ponownie się wspólnie spotykają, moderatorzy
prezentują zapisane przez siebie wnioski z każ-
dej dyskusji.
Krok 5 – analiza i działanie
Ostatnim etapem jest przeanalizowanie wypra-
cowanych przez grupy wniosków i pomysłów
oraz zebranie ich w formie, która umożliwia dal-
szą pracę nad nimi, być może również opubliko-
wanie ich na stronie www szkoły lub Face­booku.
STOLIK 1 STOLIK 2 STOLIK 3
SESJA 1
10:00–10:20
Jak dobrze chronić
prawa ucznia?
Organizacja
dyskotek
Wyjścia
i zielone szkoły
SESJA 2
10:20–10:40 Gazetka szkolna Strona internetowa TEMAT 6
SESJA 3
10:40–11:00
TEMAT 7 TEMAT 8 TEMAT 9
Obszar: Czym powinien zajmować się samorząd uczniowski w naszej szkole?
25
Referendum/głosowanie
Referendum to inaczej głosowanie powszech-
ne, czyli forma poddawania ważnej publicznie
kwestii ocenie całej społeczności. W referen-
dum mogą wziąć udział wszyscy członkowie
społeczności posiadający prawo głosu. Każdy
uprawniony ma prawo oddania jednego, taj-
nego głosu. W ustawodawstwie polskim dla
zachowania ważności referendum ustalany jest
próg minimalnej frekwencji, przy której referen-
dum uznawane jest za wiążące.
W szkole referendum daje uczniom możli-
wość anonimowego opowiedzenia się za lub
przeciw jakiemuś rozwiązaniu, które w sposób
znaczący wpływa na życie szkoły. Kwestie pod-
dawane referendum szkolnemu powinny do-
tyczyć wszystkich członków społeczności ucz-
niowskiej. Sposób, w jaki zadawane jest pytanie,
musi umożliwiać konkretną odpowiedź „tak” lub
„nie” – pytanie należy sformułować jednoznacz-
nie i dla wszystkich zrozumiale. Ocenie uczniów
w referendum poddany może być także doku-
ment prawny, jak np. wewnątrzszkolny system
oceniania („Czy wyrażasz zgodę na wprowadze-
nie w życie WSO w formie z dnia …”). Decyzję
o przeprowadzeniu referendum należy wcześ­
niej skonsultować z nauczycielami i dyrekcją,
aby upewnić się, że jego wyniki będą wiążące,
tzn. zostaną wprowadzone w życie.
oo Do czego służy?
Referendum służy do ostatecznego wyboru po-
między określoną liczbą opcji – już wcześniej
zidentyfikowanych na poprzednich etapach
procesu. Stosujemy je na ostatnim etapie po-
dejmowania decyzji.
oo Jak zorganizować referendum?
Referendum najlepiej zorganizować jednego
dnia, umożliwiając uczniom głosowanie podczas
przerw za okazaniem legitymacji szkolnej (aby
zapewnić równość głosowania, czyli 1 uczeń
= 1 głos). Rada SU powinna powołać komisję,
która będzie czuwać nad prawidłowym prze-
biegiem głosowania. Oprócz skserowanych kart
do głosowania z zapisanym pytaniem podda-
wanym referendum (liczba kart powinna od-
powiadać liczbie wszystkich uczniów) komisja
musi posiadać także alfabetyczną listę nazwisk
wszystkich uczniów podzieloną klasami oraz
urnę do głosowania. Uczniowie oddają swój
głos, zakreślając krzyżykiem na karcie głosowa-
nia jedną z dwóch odpowiedzi. Następnie ko-
misja zlicza oddane głosy i ogłasza publicznie
wyniki wiążącego referendum.
World café
Zalety Wady
Umożliwia wszystkim uczestnikom zaproponowa-
nie tematów do rozmowy, które uważają za ważne
Wymaga czasu i sporej przestrzeni
Swobodny charakter dyskusji i dowolność
w przechodzeniu do stolików zwiększa dynamizm
i angażuje większą liczbę osób naraz
Moderatorzy stolików nie zawsze potrafią
dobrze poprowadzić dyskusję
Przy dobrej moderacji łatwiej niż w zwykłej
debacie wypracować konkretne wnioski
i pomysły na rozwiązania
Niebezpieczeństwo zgłoszenia tematów
nieodnoszących się do zagadnienia wiodącego
Odpowiedzialność za powodzenie dyskusji
jest w dużym stopniu po stronie wszystkich
uczestników
Może w niej brać aktywny udział bardzo duża
liczba osób
Szkoła demokracji
27
5.	 Od czego zacząć, żeby się udało?
Współdecydowanie to w większości szkół albo
nowość – nie myślano o tym wcale – albo idea
nie do końca zrozumiana, ponieważ starano się
wprowadzić jego elementy powierzchownie,
bez odpowiedniego przygotowania, dlatego
podjęcie nawet niezbyt istotnej decyzji zgodnie
z kryteriami dobrego procesu współdecydowa-
nia wymaga sporo wysiłku i pracy. Jak sprawić,
żeby się udało? Warto pamiętać o kilku poniż-
szych zasadach:
1.	 Zacznij od zebrania zespołu – przedsta-
wicieli każdej z grup szkolnych, którzy są
zainteresowani tematyką i zależy im na de-
mokratyzacji życia w szkole. W tej grupie
powinni znaleźć się przedstawiciele samo-
rządu uczniowskiego oraz nauczyciele, do-
brze, jeśli wśród sojuszników będą również
rodzice oraz osoby spoza władz SU.
2.	 Przekonajcie i włączcie dyrektora – czy
nam się to podoba, czy nie, bez przychyl-
ności i otwartości dyrektora żadna poważ-
niejsza decyzja nie zostanie wprowadzona
w życie. Dyrektor powinien od początku
wiedzieć, dlaczego warto takie działania
podejmować, a także, jak wygląda proces
krok po kroku. Najlepiej, gdyby miał moż-
liwość włączyć się bardziej bezpośrednio
w prace zespołu – a jeśli nie będzie miał
na to czasu, powinien dostawać regularne
informacje o postępach prac i rozważanych
decyzjach.
3.	 Przygotujcie dobrą kampanię informacyj-
ną – wszyscy uczniowie i nauczyciele po-
winni jeszcze przed rozpoczęciem działań
wiedzieć, co się wydarzy i dlaczego. Ko-
nieczne jest przekazanie informacji o moż-
liwościach wypowiedzenia się i zasadach
prowadzenia procesu podejmowania de-
cyzji wraz z określeniem ram czasowych.
Bardzo ważne jest przekonanie uczniów,
że dzieje się to z nimi i dla nich, bez ich
zaangażowania również niewiele zdziałacie.
4.	 Rozpoczynajcie od prostych, ale widocz-
nych kwestii – w większości szkół ucz-
niowie mogą być sceptyczni wobec takich
działań, twierdzić, że to nic nie zmieni.
Dlatego na początek dobrze wybrać ob-
szar, który dotyczy wszystkich lub prawie
wszystkich uczniów, a jednocześnie nie wy-
maga zbyt dużej wiedzy i zaangażowania,
żeby uczestniczyć w podejmowaniu decyzji.
Czyli raczej zajmijcie się menu stołówki lub
przemalowaniem korytarzy niż zmianami
w statucie szkoły.
5.	 Bazujcie na potrzebach i zasobach ucz­
niów – to, czym się zajmiecie, powinno być
ważne i ciekawe dla wszystkich – dotyczy
to zarówno samego tematu (istotny dla
większości uczniów szkoły), jak i samych
metod – żeby podział zadań odzwiercie-
dlał zainteresowania i umiejętności człon-
ków zespołu projektowego.
6.	 Bądźcie otwarci na błędy – zarówno
w kwe­­stii przygotowania samego procesu,
jak i pomysłów zgłaszanych przez zainte-
resowanych oraz samej decyzji. To bardzo
ważne, żeby nie starać się na siłę chronić
uczniów czy szkoły przed tym, że ostatecz-
nie wybrano nie najlepszy pomysł. Lepsze
postanowienie nie do końca trafne, ale
podjęte przy współudziale wszystkich, niż
sterowana przez dorosłych „właściwa” de-
cyzja, która jednak nie zmieni nic w posta-
wach uczniów.
7.	 Ustalcie stałe zasady komunikacji – ponie-
waż w zespole będą uczniowie z różnych
klas, nauczyciele, dyrekcja i rodzice dobrze
na początku ustalić, w jaki sposób będzie-
cie się komunikować (regularne spotkania +
grupa na portalu społecznościowym), a tak-
że jasny podział zadań, żeby podczas pracy
każdy wiedział, z kim należy się kontakto-
wać w określonych kwestiach. Nawet jeśli
nie wszyscy zawsze będą mogli się spoty-
kać, to pamiętajcie, że kluczem do sukcesu
jest regularność spotkań.
8.	 Oddawajcie odpowiedzialność uczniom –
to oni przede wszystkim powinni czuć, że
to ich działanie i odpowiedzialność za po-
wodzenie leży po ich stronie. Jeśli projekt
będzie postrzegany jako inicjowany i pro-
wadzony przede wszystkim przez nauczy-
cieli, ciężko będzie zyskać wiarygodność
wśród wszystkich uczniów szkoły.
9.	 Utrwalajcie dobre praktyki – jeśli jakaś
metoda dobrze działa – stosujcie ją rów-
nież w przyszłości, do innych spraw. Sta-
rajcie się, żeby różne elementy partycypacji
wchodziły do codziennego funkcjonowania
szkoły – tylko w ten sposób można zostać
prawdziwie demokratyczną szkołą.
Pamiętajcie, że radą i pomocą zawsze chętnie
będzie służył zespół programu Samorząd ucz-
niowski – piszcie do nas z wszelkimi pytaniami:
su@ceo.org.pl!
Życzymy powodzenia
w demokratyzowaniu
Waszych szkół!
WYBRANE PROGRAMY CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ
Młody Obywatel
Celem programu jest promowanie wiedzy na
temat społeczności lokalnej oraz pokazanie spo-
sobów, dzięki którym uczestnicy mogą aktywnie
działać w swoim najbliższym otoczeniu. Bohate-
rami projektu są młodzi ludzie, którzy przy wspar-
ciu dorosłych, wyruszają w teren, aby zbadać
swoją okolicę, a następnie zaplanować działania
na jej rzecz, np. stworzyć ekotrasę, nakręcić film
promujący miejscowość, zorganizować kampanię
społeczną poruszającą ważny dla mieszkańców
problem.
www.ceo.org.pl/mlodyobywatel
działasz.pl
To portal tworzony przez młodych ludzi dla ich
rówieśników – osób, które chciałyby zacząć dzia-
łać, ale nie mają pomysłu na pierwsze inicjatywy
oraz tych, które już podjęły działania i szukają
praktycznych porad. Działasz.pl to również źró-
dło informacji na temat działań kierowanych do
młodzieży i sieć młodych liderów.
www.działasz.pl
Poczytaj mi, przyjacielu
Celem programu jest stworzenie młodym ludziom
możliwości zdobycia pierwszego doświadczenia
wolontariackiego w postaci czytania młodszym
i zainspirowanie ich do podejmowania kolejnych
działań. W ramach programu młodzi ludzie przy-
gotowują regularne spotkania czytelnicze dla
przedszkolaków, młodszych kolegów i koleżanek
ze szkół, świetlic, domów dziecka czy szpitali. Jest
to świetna okazja do rozwoju kreatywności, pew-
ności siebie i nawiązania niezapomnianych relacji
między wolontariuszami a maluchami.
www.ceo.org.pl/poczytaj
Sejm Dzieci i Młodzieży
Wspólna inicjatywa Kancelarii Sejmu RP, Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej i Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej, w ramach której młodzi ludzie
corocznie spotykają się w parlamencie 1 czerwca,
by dyskutować o sprawach dla nich istotnych.
W ramach rekrutacji kandydaci wykonują w swo-
ich szkołach zadania oceniane przez ekspertów.
Posłowie i posłanki SDiM wspólnie debatują
i przyjmują uchwałę podsumowującą dyskusję.
www.ceo.org.pl/sejmmlodziezy
Filmoteka szkolna. Akcja!
W każdej szkole ponadpodstawowej znajduje się
zestaw filmów Filmoteka Szkolna. Filmy i opraco-
wane materiały pomocnicze są wykorzystywane
przez dyskusyjne kluby filmowe – młodzież orga-
nizuje projekcje, prowadzi dyskusje i debaty, ćwi-
czy się w roli krytyków filmowych, kręci własne
materiały filmowe. Program jest prowadzony we
wspólpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej.
www.ceo.org.pl/filmotekaszkolna
Młodzi przedsiębiorczy
Na specjalnie zaprojektowanej platformie interne-
towej uczniowie zmagają się z zadaniami z zakre-
su ekonomii i gospodarki rynkowej oraz zakładają
i prowadzą wirtualne firmy. Udział w programie
Młodzi Przedsiębiorczy pomaga nauczyć się, jak
organizować i realizować działania zespołowe,
zarządzać pracą własną i innych, uzyskiwać i da-
wać informacje zwrotne. Pokazuje, w jaki sposób
dysponować ograniczonymi środkami materialny-
mi, analizować ryzyko, promować swoje pomysły.
www.ceo.org.pl/przedsiebiorczy
Centrum Edukacji Obywatelskiej
CEO jest niezależną instytucją edukacyjną ist-
niejącą od 1994 roku. Upowszechnia wiedzę,
umiejętności i postawy potrzebne w budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadza
do szkół programy, które podnoszą efektyw-
ność kształcenia, pomagają młodym ludziom
rozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie,
wiarę we własne możliwości, zachęcają do an-
gażowania się w życie publiczne oraz działania
na rzecz innych.
Dobra szkoła to dobra przyszłość młodych lu-
dzi i nas wszystkich, demokratycznej i obywa-
telskiej Polski. Mądra edukacja to najszybsza
droga do solidarnej i dostatniej Europy, lepsze-
go i sprawiedliwszego świata.
Dlatego szkoła powinna:
ff pomagać zrozumieć zjawiska społeczne,
polityczne i ekonomiczne,
ff uczyć współpracy oraz kształtować umie-
jętności i postawy obywatelskie,
ff rozwijać krytyczne i twórcze myślenie,
ff uczyć odpowiedzialności i troski o dobro
wspólne.
Więcej informacji o działaniach CEO:
www.ceo.org.pl
Samorząd uczniowski
Program wspiera uczniów i nauczycieli zainte-
resowanych rozwijaniem samorządności ucz-
niowskiej w szkołach. Uczniowie dowiadują się,
jak realizować swoje pomysły i pasje poprzez
działalność w samorządzie oraz jak sprawnie
i efektywnie działać w szkole, a także poza nią.
Nauczyciele – opiekunowie samorządów ucz­
niowskich dowiadują się, w jaki sposób wspie-
rać działania uczniów.
W ramach programu:
ff prowadzimy kursy internetowe dla liderów
samorządów uczniowskich i ich opiekunów,
ff organizujemy szkolenia stacjonarne dla
ucz­niów i nauczycieli,
ff wydajemy publikacje dla młodzieży i na-
uczycieli,
ff organizujemy akcję wyborów przedstawi-
cieli samorządów pod hasłem „Samorządy
mają głos”,
ff prowadzimy serwis internetowy:
www.samorzaduczniowski.pl.

Recommended

Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl... by
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...CyfrowePanstwo.pl
2.2K views70 slides
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl... by
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...Andrzej Sobczak
1.4K views73 slides
Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i Jakość Życia Polaków. by
Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i Jakość Życia Polaków.Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i Jakość Życia Polaków.
Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i Jakość Życia Polaków.Fundacja "Merkury"
4K views491 slides
Mlodziez na rynku pracy by
Mlodziez na rynku pracyMlodziez na rynku pracy
Mlodziez na rynku pracybwstyszkiewicza
814 views24 slides

More Related Content

What's hot

Internet w pracy - I Ogólnopolskie Badanie Pracowników - Raport z badań 2010 by
Internet w pracy - I Ogólnopolskie Badanie Pracowników - Raport z badań 2010Internet w pracy - I Ogólnopolskie Badanie Pracowników - Raport z badań 2010
Internet w pracy - I Ogólnopolskie Badanie Pracowników - Raport z badań 2010Karol Wolski
2.7K views30 slides
Restart raport końcowy by
Restart raport końcowyRestart raport końcowy
Restart raport końcowypzr
3.2K views160 slides
C04 Równość Szans by
C04 Równość SzansC04 Równość Szans
C04 Równość SzansUM Łódzkie
2.6K views61 slides
Oblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych by
Oblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnychOblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych
Oblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnychJolanta Tkaczyk Ph.D.
5.5K views216 slides
Terenowe case studies. Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji... by
 Terenowe case studies. Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji... Terenowe case studies. Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji...
Terenowe case studies. Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji...Małopolski Instytut Kultury
1.3K views58 slides

What's hot(20)

Internet w pracy - I Ogólnopolskie Badanie Pracowników - Raport z badań 2010 by Karol Wolski
Internet w pracy - I Ogólnopolskie Badanie Pracowników - Raport z badań 2010Internet w pracy - I Ogólnopolskie Badanie Pracowników - Raport z badań 2010
Internet w pracy - I Ogólnopolskie Badanie Pracowników - Raport z badań 2010
Karol Wolski2.7K views
Restart raport końcowy by pzr
Restart raport końcowyRestart raport końcowy
Restart raport końcowy
pzr3.2K views
C04 Równość Szans by UM Łódzkie
C04 Równość SzansC04 Równość Szans
C04 Równość Szans
UM Łódzkie2.6K views
Oblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych by Jolanta Tkaczyk Ph.D.
Oblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnychOblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych
Oblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych
Terenowe case studies. Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji... by Małopolski Instytut Kultury
 Terenowe case studies. Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji... Terenowe case studies. Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji...
Terenowe case studies. Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji...
Otoczenie ekonomii społecznej opracowanie dla ces by Barka Foundation
Otoczenie ekonomii społecznej  opracowanie dla cesOtoczenie ekonomii społecznej  opracowanie dla ces
Otoczenie ekonomii społecznej opracowanie dla ces
Barka Foundation2.1K views
Nowe technologie w zarządzaniu NGO by technologieorgpl
Nowe technologie w zarządzaniu NGONowe technologie w zarządzaniu NGO
Nowe technologie w zarządzaniu NGO
technologieorgpl3.2K views
Strefa PMI nr 7, grudzień 2014 by Strefa PMI
Strefa PMI nr 7, grudzień 2014Strefa PMI nr 7, grudzień 2014
Strefa PMI nr 7, grudzień 2014
Strefa PMI2.9K views
Blogerzy w Polsce 2013 by Anna Miotk
Blogerzy w Polsce 2013 Blogerzy w Polsce 2013
Blogerzy w Polsce 2013
Anna Miotk3.2K views
Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej - inspirujące wzor... by Andrzej Sobczak
Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej - inspirujące wzor...Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej - inspirujące wzor...
Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej - inspirujące wzor...
Andrzej Sobczak2.2K views
Rekomendacje dla Twórców Systemu i Polityki by CEOE-CEPYME ZAMORA
Rekomendacje dla Twórców Systemu i PolitykiRekomendacje dla Twórców Systemu i Polityki
Rekomendacje dla Twórców Systemu i Polityki
CEOE-CEPYME ZAMORA1.8K views
Wydanie II. Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji p... by Andrzej Sobczak
Wydanie II. Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji p...Wydanie II. Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji p...
Wydanie II. Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji p...
Andrzej Sobczak1.4K views
Prawno-organizacyjne aspekty rewitalizacji by pzr
Prawno-organizacyjne aspekty rewitalizacji Prawno-organizacyjne aspekty rewitalizacji
Prawno-organizacyjne aspekty rewitalizacji
pzr1.3K views

Similar to Szkoła demokracji

Samorzadnosc uczniowska w_systemie_edukacyjnym by
Samorzadnosc uczniowska w_systemie_edukacyjnymSamorzadnosc uczniowska w_systemie_edukacyjnym
Samorzadnosc uczniowska w_systemie_edukacyjnymMarrkusss
613 views21 slides
Samorzadnosc zaczyna sie_w_toalecie by
Samorzadnosc zaczyna sie_w_toalecieSamorzadnosc zaczyna sie_w_toalecie
Samorzadnosc zaczyna sie_w_toalecieMarrkusss
3.5K views71 slides
Akademia pczątkującego/EJ WYCHOWAWCY/CZYNI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO e-book by
Akademia pczątkującego/EJ WYCHOWAWCY/CZYNI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO e-bookAkademia pczątkującego/EJ WYCHOWAWCY/CZYNI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO e-book
Akademia pczątkującego/EJ WYCHOWAWCY/CZYNI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO e-bookFundacja IBRAS
702 views36 slides

Similar to Szkoła demokracji(20)

Samorzadnosc uczniowska w_systemie_edukacyjnym by Marrkusss
Samorzadnosc uczniowska w_systemie_edukacyjnymSamorzadnosc uczniowska w_systemie_edukacyjnym
Samorzadnosc uczniowska w_systemie_edukacyjnym
Marrkusss613 views
Samorzadnosc zaczyna sie_w_toalecie by Marrkusss
Samorzadnosc zaczyna sie_w_toalecieSamorzadnosc zaczyna sie_w_toalecie
Samorzadnosc zaczyna sie_w_toalecie
Marrkusss3.5K views
Akademia pczątkującego/EJ WYCHOWAWCY/CZYNI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO e-book by Fundacja IBRAS
Akademia pczątkującego/EJ WYCHOWAWCY/CZYNI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO e-bookAkademia pczątkującego/EJ WYCHOWAWCY/CZYNI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO e-book
Akademia pczątkującego/EJ WYCHOWAWCY/CZYNI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO e-book
Fundacja IBRAS702 views
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning by Grupa Trop
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learningTROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
Grupa Trop463 views
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer... by Radek Oryszczyszyn
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Radek Oryszczyszyn633 views
Nowe trendy w edukacji by Marcin Polak
Nowe trendy w edukacjiNowe trendy w edukacji
Nowe trendy w edukacji
Marcin Polak5.9K views
Raport „Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemi... by Diana Czarnecka
Raport „Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemi...Raport „Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemi...
Raport „Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemi...
Diana Czarnecka9.8K views
Jak pomóc rozwijac skrzydła? by Aga Szajda
Jak pomóc rozwijac skrzydła?Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Aga Szajda3.1K views
PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf by Aneta Kobylarek
PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdfPL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
Aneta Kobylarek124 views
TROPletter - marzec 2014 - Inspiracje by Grupa Trop
TROPletter - marzec 2014 - InspiracjeTROPletter - marzec 2014 - Inspiracje
TROPletter - marzec 2014 - Inspiracje
Grupa Trop549 views
Brakujące Ogniwo poradnik sieciowania dla organizacji pozarządowych by Pracownia Obywatelska
Brakujące Ogniwo poradnik sieciowania dla organizacji pozarządowych Brakujące Ogniwo poradnik sieciowania dla organizacji pozarządowych
Brakujące Ogniwo poradnik sieciowania dla organizacji pozarządowych
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę by Aga Szajda
Jak pomóc dziecku wybrać szkołęJak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Aga Szajda1.7K views

More from Joanna Waszkowska

Wyniki ankiety Jacy jesteśmy by
Wyniki ankiety Jacy jesteśmyWyniki ankiety Jacy jesteśmy
Wyniki ankiety Jacy jesteśmyJoanna Waszkowska
319 views25 slides
Bączki Projekt by
Bączki ProjektBączki Projekt
Bączki ProjektJoanna Waszkowska
537 views16 slides
Narnijczycy ewaluacja projektu by
Narnijczycy ewaluacja projektuNarnijczycy ewaluacja projektu
Narnijczycy ewaluacja projektuJoanna Waszkowska
1.8K views26 slides
Błędy językowe by
Błędy językoweBłędy językowe
Błędy językoweJoanna Waszkowska
838 views32 slides
Wynalazki Willi Wonka by
Wynalazki Willi WonkaWynalazki Willi Wonka
Wynalazki Willi WonkaJoanna Waszkowska
3.3K views17 slides
Nauczyciel i uczeń cz.2 by
Nauczyciel i uczeń cz.2Nauczyciel i uczeń cz.2
Nauczyciel i uczeń cz.2Joanna Waszkowska
632 views24 slides

More from Joanna Waszkowska(17)

Postaci kobiece oczami mężczyzn scenariusz by Joanna Waszkowska
Postaci kobiece oczami mężczyzn scenariuszPostaci kobiece oczami mężczyzn scenariusz
Postaci kobiece oczami mężczyzn scenariusz
Joanna Waszkowska1.3K views
Poziomy II i III - cele formy kształcenia by Joanna Waszkowska
Poziomy II i III - cele formy kształceniaPoziomy II i III - cele formy kształcenia
Poziomy II i III - cele formy kształcenia
Joanna Waszkowska716 views

Szkoła demokracji

 • 2. Szkoła demokracji. Praktyczny poradnik o współdecydowaniu w szkole Wydawca: Centrum Edukacji Obywatelskiej Wydanie pierwsze, Warszawa 2014 Autorzy: Michał Tragarz, Anna Samel (fragm. rozdz. 4), Katarzyna Starzyk (fragm. rozdz. 1) Projekt graficzny i skład: Zofia Herbich ISBN: 978-83-64602-26-9 „Szkoła demokracji. Praktyczny poradnik o współdecydowaniu w szkole” jest do- stępny na licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 Polska”. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wersja elektroniczna publikacji jest dostępna na stronie www.samorzaduczniowski.pl. Publikacja została sfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
 • 3. Drogi Czytelniku i Czytelniczko, szkoła to nie tylko budynek, w którym odbywają się lekcje. To przede wszystkim ludzie spędza- jący w niej wspólnie czas – pracując lub ucząc się. Szkoła to także miejsce spotkań, które po- winno dawać możliwość rozmowy o sprawach nas dotyczących, wspólnego rozwiązywania bieżących problemów i wprowadzania w życie pomysłów na zmiany. Szkoła może być spo- łecznością tworzoną wspólnie przez uczniów, nauczycieli, dyrekcję i rodziców, a także osoby z najbliższego otoczenia. Ta publikacja przeznaczona jest dla wszyst- kich, którym zależy, żeby ich szkoła stała się właśnie taką społecznością złożoną z uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Jest to porad- nik o partycypacji uczniowskiej pisany przede wszystkim z myślą o nauczycielach i dyrekto- rach, którzy chcieliby stworzyć swoim wycho- wankom warunki do głębszego zaangażowania i bardziej świadomego udziału w życiu szko- ły. Może być również czytana przez uczniów i uczennice pragnących zostać liderami takich zmian w swoich szkołach. Wszyscy znajdą w tej publikacji praktyczne wskazówki oparte na do- świadczeniach Centrum Edukacji Obywatel- skiej i szkół biorących udział w prowadzonych przez nas działaniach. Dowiecie się, czym jest partycypacja w szkole, jak może się realizować, z pomocą jakich narzędzi oraz od czego zacząć, żeby się udało. Mamy nadzieję, że zmiany wprowadzone w Wa­szych szkołach okażą się sukcesem! Jeśli chcecie o coś spytać, rozwiać wątpliwości, ale przede wszystkim podzielić się swoimi osiąg­ nięciami, zachęcamy do kontaktu z zespołem programu Samorząd uczniowski: su@ceo.org.pl. Więcej materiałów dotyczących pracy samo- rządu znajduje się na stronie: www.samorzaduczniowski.pl Powodzenia i dobrej lektury! Spis treści 1. Czym jest partycypacja w szkole? Partycypacja publiczna  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 Partycypacja uczniowska  . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 Kiedy samorząd uczniowski wzmacnia partycypację?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 Działania samorządu – od imprez po współdecydowanie  . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 Kogo i jak włączać w decyzje szkolne?  . . . . . .  4 Kogo włączać – władze SU czy wszystkich uczniów?  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 Dlaczego warto?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 Współdecydowanie a prawo  . . . . . . . . . . . . . .  8 Współdecydowanie w podstawie programowej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 Karta pracy – obszary współdecydowania  . .  8 2. Podejmowanie decyzji krok po kroku Etapy podejmowania decyzji  . . . . . . . . . . . . .  11 Przykładowe konsultacje krok po kroku  . . . .  11 Przykładowe współdecydowanie krok po kroku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 3. Dobre praktyki – im się udało! O projekcie Szkoła demokracji  . . . . . . . . . . . . . 14 Przykładowe dobre praktyki  . . . . . . . . . . . . . 16 Przykład z Wielkiej Brytanii – samorząd wspierający współdecydowanie  . . . . . . . .  19 4. Kilka praktycznych narzędzi do wykorzystania Debaty i dyskusje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21 Forum wyrazu/skrzynka pomysłów  . . . . . . .  23 World café  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 Referendum/głosowanie  . . . . . . . . . . . . . . . .  25 5. Od czego zacząć, żeby się udało?  . . . . . . . .  27
 • 5. 3 1. Czym jest partycypacja w szkole? Partycypacja społeczna lub obywatelska to kon­ cepcja, która zakłada, że udział wszystkich za- interesowanych osób w działaniach na rzecz wspólnego dobra lub podejmowaniu decy- zji ich dotyczących przynosi najlepsze efek- ty i wiele korzyści dla osób zaangażowanych. Przejawy partycypacji to wszelkiego rodzaju aktywność oddolna, inicjowana przez samych obywateli, a nie władzę. Partycypacja publiczna Szczególną odmianą partycypacji jest partycy- pacja publiczna – a więc zakładająca włączenie obywateli w decydowanie o sposobach funk- cjonowania instytucji publicznych. Konsultacje społeczne, spotkania otwarte, budżet obywa- telski (lub partycypacyjny), rady młodzieżowe, rady seniorów – to sformułowania coraz czę- ściej pojawiające się w mediach i w komunika- tach urzędów gmin i miast w Polsce. Są to różne techniki partycypacji publicznej, czyli współde- cydowania osób sprawujących władzę i oby- wateli. Partycypacja obywatelska coraz częściej wykorzystywana jest jako forma podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym. Partycypacja uczniowska W tej publikacji skupimy się właśnie na party- cypacji uczniowskiej, czyli włączaniu uczniów w podejmowanie decyzji i wpływanie na to, co dzieje się w szkole. Przez włączanie uczniów w podejmowanie decyzji i współdecydowanie będziemy w tej publikacji rozumieć wszelkie działania umoż- liwiające im zdobycie kompletnych informa- cji, wyrażenie swojej opinii oraz – tam gdzie to możliwe – udziałw podejmowaniu decyzji w odniesieniu do wszelkich spraw mających wpływ na funkcjonowanie uczniów w szkole. Idea, zgodnie z którą uczniowie, wychowan- kowie instytucji ją współtworzą, nie jest niczym nowym, na polskim gruncie jej wprowadzanie rozpoczął jeszcze przed II wojną światową Ja- nusz Korczak. Jednak obecnie wciąż w niewielu szkołach ta koncepcja jest rzeczywiście reali- zowana. Istnieją wprawdzie tzw. szkoły demo- kratyczne, w których partycypacja uczniów jest ważnym narzędziem edukacji i wychowania, ale są one wciąż nieliczne. Większość polskich ucz- niów nie ma zatem możliwości rzeczywistego kształtowania szkolnej codzienności. Ta publi- kacja ma pomóc to zmienić. Kiedy samorząd uczniowski wzmacnia partycypację? Naturalną instytucją, której zadaniem jest zwię­ kszanie udziału uczniów i uczennic w życiu szko­ły, jest samorząd uczniowski (SU) – który na mocy ustawy o systemie oświaty w każdej
 • 6. 4 szkole jest wyłaniany przez ogół uczniów. W zde­cydowanej większości polskich szkół sa- morządy istnieją i działają, jednak bardzo czę- sto koncentrują się one jedynie na organizacji szkolnych wydarzeń i imprez, a nie włączaniu ogółu uczniów w decydowanie o szkole. Na taki stan rzeczy mają wpływ: ff Postrzeganie samorządu tylko jako repre- zentantów, a nie ogół uczniów szkoły – taką wizję SU ma tak spora część uczniów, jak i nauczycieli – to sprawia, że w wielu szkołach samorządność ogranicza się do kilku osób we władzach SU. ff Dominujący stereotyp samorządu ucz­niow­ skiego jako organizatora imprez szkolnych, często zleconych przez dyrekcję. ff Działania samorządu są postrzegane jako inicjowane przez nauczycieli i dyrekcję – ucz­niowie (również osoby z władz SU) deklarują, że nie mają wpływu na to, czym zajmuje się samorząd. ff Brak lub mało skuteczne kanały komunika- cji pomiędzy władzami SU a uczniami oraz pomiędzy uczniami a nauczycielami – przez to uczniowie nie wiedzą, co i dlaczego dzie- je się w szkole. ff Trudność z rozwiązaniem drobnych, ale istotnych dla codziennego funkcjonowania kwestii – czystości toalet, stroju, jedzenia w stołówce – brak poczucia wpływu ucz- niów na to, co dzieje się w szkole. ff Rozczarowanie i zniechęcenie ogółu ucz­ niów brakiem wpływu na drobne sprawy i wcześniejsze złe doświadczenia sprawiają, że ciężko ich przekonać do dalszego anga- żowania się. Tę sytuację i bierność można jednak przełamać – poprzez danie samorządowi większych kom- petencji oraz przez zmianę modelu jego funk- cjonowania – otwarcia na ogół uczniów szkoły. Działania samorządu – od imprez po współdecydowanie Przedstawiamy obok wykres ilustrujący rozkład działań samorządów uczniowskich w polskich i brytyjskich szkołach – wypracowany na pod- stawie doświadczeń CEO i Involver.org (tab. 1). Jak widać, najczęściej realizowane przez SU dzia- łania – jak różnego rodzaju akcje charytatywne i imprezy szkolne – są najmniej istotne z punktu widzenia wzmocnienia udziału uczniów w życiu szkoły. Przedsięwzięcia same w sobie mogą być oczywiście bardzo wartościowe, jednak jeśli tego typu akcje są organizowane i planowane przez zazwyczaj nieliczną grupę aktywnych osób, zde- cydowana większość uczniów bierze w nich je- dynie udział w charakterze odbiorców, nie mając wpływu na to, co i jak się dzieje. O wiele rzadziej władze samorządu wspólnie z nauczycielami starają się organizować działa- nia umożliwiające uczniom udział w podejmo- waniu bardziej istotnych decyzji dotyczących ważniejszych aspektów życia szkoły – tym, jak szkoła wygląda, jak pomalowane są ściany, ja- kie jest wyposażenie, jaki sprzęt sportowy lub pomoce naukowe są kupowane. Praktycznie ni- gdzie nie spotyka się przykładów rzeczywistego współdecydowania lub konsultacji w sprawach dla szkoły kluczowych, jak ustalenie strategii rozwoju szkoły, programu wychowawczego, wewnątrzszkolnego systemu oceniania itp. Jeśli dyrektorzy i nauczyciele w ogóle pytają kogokolwiek o zdanie w tych sprawach, jest to kilku przedstawicieli SU, przeciętny uczeń nie ma zazwyczaj nawet okazji wypowiedzieć się w takich kwestiach. Kogo i jak włączać w decyzje szkolne? Poza kwestią tego, do jakich decyzji są dopusz- czani uczniowie, istotne jest również, KTO i JAK w to decydowanie zostaje włączony. Partycypacja jest bowiem zjawiskiem stop- niowalnym. W zależności od poziomu jej za- awansowania różny jest stopień rzeczywiste- go otwarcia na młodych ludzi i ich poglądy. Różnice pomiędzy poszczególnymi procesami partycypacyjnymi i ich stopniowalność bardzo dobrze obrazuje drabina partycypacji młodzie- ży (tab. 2) stworzona przez Rogera Harta – tu przedstawiamy jej uproszczoną wersję. Trzy pierwsze stopnie prezentowane na dia- gramie to w rzeczywistości przykłady braku par- tycypacji młodych ludzi, a więc poziomy „ujem- ne”. Pierwszy z nich polega na wykorzystaniu
 • 7. 5 Tabela 2. Drabina partycypacji młodzieży 3 Współdecydowanie młodych i dorosłych Z władzami SU Z ogółem uczniów szkoły 2 Inicjatywa dorosłych – decyzja wspólnie z młodzieżą Z władzami SU Z ogółem uczniów szkoły 1 Konsultowanie decyzji Z władzami SU Z ogółem uczniów szkoły 0 Rzetelne poinformowanie -1 Powierzchowność -2 Pozorność -3 Manipulacja Tabela 1. Aktywności samorządu uczniowskiego Akcje charytatywne Zbiórki pieniędzy lub darów WOŚP Proste akcje i imprezy pozalekcyjne Imprezy, np. dyskoteki Szkolne wydarzenia, np. Święto Niepodległości Otoczenie fizyczne Wyposażenie szkoły Sprzęt sportowy Pomoce naukowe Planowanie działań pozalekcyjnych Plan działań samorządu uczniowskiego Oddolne pomysły na działania w szkole Zarządzanie szkołą Program wychowawczy szkoły Kryteria wewnątrzszkolnego systemu oceniania Wydatkowanie części funduszy z budżetu szkoły Uczenie się i nauczanie Ewaluacja metod nauczania Ocena pracy nauczycieli Forma prac domowych, formy prowadzenia lekcji NAJMNIEJ WŁĄCZAJĄCE UCZNIÓW WE WSPÓŁ­ DECYDOWANIE NAJGŁĘBIEJ WŁĄCZAJĄCE UCZNIÓW WE WSPÓŁ­ DECYDOWANIE O SZKOLE NAJCZĘŚCIEJ REALIZOWANE NAJRZADZIEJ REALIZOWANE
 • 8. 6 przez dorosłych młodych ludzi jako argumentu do podejmowanych przez siebie decyzji (np. powoływanie się przez dyrekcję na potrzeby lub dobro uczniów przy podejmowaniu decyzji, bez rzeczywistego zapoznania się z ich zdaniem). Drugi poziom to pozorność, a więc działa- nia, które z pozoru wydają się włączające, ale w rzeczywistości młodym ludziom wyznacza się ściśle określoną rolę bez wytłumaczenie jej istoty. To np. udział przedstawiciela SU w ze- braniu rady pedagogicznej bez dania mu prawa głosu lub zapoznania z omawianymi kwestiami. Innym przykładem mogą być sytuacje, w któ- rych o zdanie pytani są uczniowie „bezpieczni”, wybrani przez dyrekcję i nauczycieli, ponieważ wiadomo, że nie będą oni stawiać niewygod- nych pytań lub postulatów. Trzecim poziomem niepartycypacji jest po- wierzchowność, a więc danie możliwości zde- cydowania o problemie zupełnie nieistotnym z perspektywy młodzieży i bez wytłumaczenia szerszego kontekstu (np. klasa może zdecydo- wać, jakie kwiatki ustawi na parapecie). Zerowym, bo podstawowym poziomem par- tycypacji jest rzetelne poinformowanie o zasa- dach i regułach. Decyzja lub zadanie są usta- lone odgórnie przez dorosłych, jednak młodzi ludzie wiedzą, co i dlaczego się dzieje. Przykła- dem takiego typu działania może być organiza- cja szkolnego święta, którego pomysł dany jest z góry, jednak uczniowie dysponują samodziel- nością w decydowaniu o szczegółach. Rzetelne informowanie jest podstawą wszel- kiej partycypacji, bez niego nie można mówić o którymkolwiek z wyższych poziomów. Pierwszym poziomem prawdziwej partycy- pacji są konsultacje z młodzieżą. W przypadku konsultacji decyzja należy do osób dorosłych, jednak przed jej podjęciem pytają młodzież o zdanie i uwzględniają je w swojej decyzji. Konsultacje w szkole rządzą się tymi samymi regułami co wspominane już konsultacje spo- łeczne – zakładają wysłuchanie opinii i uwag, ale nie mają charakteru wiążącego, ostateczna decyzja wciąż należy do dorosłych. Konsulta- cje dobrze przygotowane i przeprowadzone są wartościowym i zwiększającym poczucie wpły- wu na kształtowanie rzeczywistości szkolnej działaniem. Kolejnym poziomem partycypacji młodzieży jest zaproszenie młodych ludzi do współdecy- dowania w sposób zaplanowany i sterowany przez dorosłych. To na przykład zaprojektowany wcześniej proces współdecydowania skierowa- ny do młodzieży, który daje możliwość podję- cia jakichś samodzielnych działań i decyzji przez młodych ludzi. Tego typu prace prowadzone były w projekcie Szkoła demokracji i jest to po- tencjalny pierwszy krok dla szkół, które dopiero zaczynają działania partycypacyjne. Najwyższy stopień partycypacji młodzieży to rzeczywiste partnerstwo i współdecydowanie dorosłych i młodych ludzi, czyli uczestniczenie w procesie podejmowania decyzji na równych prawach. W tego typu kwestiach inicjatywę należałoby przekazać młodym – to od nich po- winny wychodzić kwestie do wspólnego roz- ważenia, a same procesy podejmowania decyzji muszą być koordynowane przez władze SU. Warto pamiętać, że w przypadku różnych spraw mogą być stosowane różnego rodzaju poziomy partycypacji – ponieważ oczywiście nie każda decyzja może być podejmowana na poziomie rzeczywistego współdecydowania (jak duża część wydatków z budżetu szkoły). Jednak rzetelne informowanie i konsultowanie powin- no dotyczyć niemal wszystkich decyzji w praw- dziwie demokratycznej szkole.
 • 9. 7 Kogo włączać – władze SU czy wszystkich uczniów? Podobnie jak nie wszystkie sprawy można pod- dawać współdecydowaniu, tak nie we wszystkie sprawy należy włączać ogół uczniów szkoły – jest to technicznie niewykonalne i niepotrzebne. Warto pamiętać, że prawnym reprezentan­ tem ogółu uczniów są władze samorządu ucz­ niowskiego – i to z nimi można konsultować lub podejmować wspólnie wiele decyzji. W przy- padku części rozstrzygnięć możliwe jest również rozwiązanie dwustopniowe – najpierw władze SU konsultują daną kwestię lub zbierają opinie od uczniów, a następnie na tej podstawie re- prezentują ich we właściwym procesie podej- mowania decyzji. Włączenie ogółu uczniów powinno mieć miejsce w sprawach ogółu dotyczących – jak konsultacje kryteriów WSO, statutu szkoły, de- cyzje o szkolnych imprezach i wydarzeniach, wyglądzie szkoły i budynku, zajęciach poza­ lekcyjnych. Dlaczego warto? Włączanie uczniów w decydowanie o szkolnych sprawach nie jest zadaniem łatwym, wymaga poświęcenia czasu i wysiłku, zaangażowania wielu osób, a w trakcie może pojawić się spo- ro nieoczekiwanych trudności. Dlaczego warto wzmacniać partycypację w szkole? Ponieważ demokratyzacja życia szkolnego to nie tylko idea. Stoją za nią konkretne korzyści edukacyj- no-wychowawcze, ale również odnoszące się do poprawy jakości życia w szkole (tab. 3). Tabela 3. Korzyści z partycypacji w szkole Co zyskują? Uczniowie i uczennice Dyrekcja i nauczyciele Lepsze dostosowanie szkoły do swoich potrzeb i oczekiwań Lepsza atmosfera i relacje pomiędzy uczniami a nauczycielami Większa integracja i poprawa relacji pomiędzy uczniami Realizacja zapisów podstawy programowej i kryteriów MEN ewaluacji szkół Nauka praktycznych umiejętności pracy w grupie Wsparcie w zarządzaniu szkołą Rozwój postawy obywatelskiej, doświadczenie funkcjonowania w demokratycznej społeczności Większe przywiązanie uczniów do szkoły i traktowanie jej jako wspólnego dobra (mniejszy wandalizm) Poprawa pewności siebie i większa motywacja do działania Poznanie potrzeb i opinii uczniów, lepszy kontakt z nimi Nauka brania odpowiedzialności za swoje otoczenie Stworzenie marki demokratycznej szkoły
 • 10. 8 Współdecydowanie a prawo Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i innymi dokumentami prawnymi władze szkoły mają obowiązek zapewnić uczniom możliwość decy- dowania lub uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w następujących sprawach: ff Regulamin samorządu uczniowskiego – według art. 55 jest uchwalany przez ogół uczniów szkoły, tak więc jego ustanowienie i wszelkie zmiany zapisów w regulaminie przebiegają w wyniku współdecydowania wszystkich uczniów szkoły. ff Wprowadzenie i wygląd mundurków – muszą być skonsultowane z samorządem uczniowskim (art. 64a ustawy). ff Skreślenie ucznia z listy uczniów – kon- sultacja z samorządem uczniowskim (art. 39 ustawy). ff Nadanie szkole imienia – współdecydo- wanie – rady pedagogicznej, samorządu i rady rodziców (wg rozporządzenia MEN ws. statutów szkół). ff Dodatkowe dni wolne od zajęć – kon- sultacja z samorządem uczniowskim (roz- porządzenia MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego). We wszelkich pozostałych kwestiach związa- nych z organizacją życia szkolnego ustawo- dawca zostawia dyrektorom swobodę w tym, do jakiego stopnia będą włączać uczniów w podejmowanie decyzji. Nie ma jednak w tych kwestiach żadnych prawnych ograniczeń, dla- tego dobra wola dyrektora jest kluczowa dla większego włączania uczniów we współdecy- dowanie. Współdecydowanie w podstawie programowej Jednym z istotnych argumentów dla dyrekcji i nauczycieli za wzmacnianiem partycypacji ucz- niowskiej może być realizacja zapisów podsta- wy programowej oraz kryteriów wyznaczonych przez MEN do ewaluacji pracy szkoły. Wiele z tych zapisów odnosi się bezpośrednio do ak- tywności partycypacyjnych i w praktyce nie jest realizowanych przez wiele szkół (tab. 4). Jak zatem widać, dążenie do zwiększenia par- tycypacji uczniowskiej nie jest fanaberią, dzia- łaniem nadprogramowym lub wyrazem dobrej woli dyrektora lub nauczycieli, jej wdrożenie jest koniecznością, wymaganą przez autorów podstawy programowej i koncepcji ewaluacji szkół. Karta pracy – obszary współdecydowania Zachęcamy do skserowania i uzupełnienia karty pracy, która znajduje się na stronie 10. Może to być pierwszy krok do diagnozy sytuacji w Two- jej szkole i zwrócenia uwagi na obszary, któ- re w pierwszej kolejności wymagają włączenia uczniów. Ciekawym doświadczeniem będzie również porównanie tabeli uzupełnionej osob- no przez uczniów, nauczycieli i dyrekcję – czę- sto okazuje się, że w przekonaniu dorosłych młodzież włączana jest w wiele decyzji, jednak sami uczniowie nie mają takiego poczucia.
 • 11. 9 Tabela 4. Podstawa programowa i kryteria MEN Zapisy z podstawy programowej odnoszące się do udziału uczniów w życiu szkoły Podstawa programowa gimnazjum III. Współdziałanie w sprawach publicznych Uczeń/uczennica współpracuje z in- nymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich. IV. Znajomość zasad i procedur demokracji Uczeń/uczennica rozumie demokra- tyczne zasady i procedury i stosuje je w życiu szkoły oraz innych społeczno- ści; rozpoznaje przypadki łamania norm demokratycznych i ocenia ich konse- kwencje; wyjaśnia znaczenie indywidu- alnej i zbiorowej aktywności obywateli. 2.3 Uczeń/uczennica charakteryzuje życie szkolnej społeczności, w tym rolę samorządu uczniowskiego; wyjaśnia, na czym polega przestrzeganie praw ucznia. Podstawa programowa liceum, klasy 2-3 III. Współdziałanie w sprawach publicznych Uczeń/uczennica współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich; sprawnie korzysta z pro- cedur i możliwości, jakie stwarzają obywatelom/kom instytucje życia publicznego; zna i stosuje zasady samoorganizacji i samopomocy. Zapisy z kryteriów MEN (na podstawie rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego) Na poziomie D, a więc minimalnie akceptowanym, znaj- dują się m.in. następujące zapisy: ff w wyniku wspólnej refleksji ustala się i modyfikuje (w razie potrzeb) koncepcję pracy, która uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów, oczekiwania środowi- ska i specyfikę szkoły, ff koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana i ak- ceptowana przez nauczycieli, ucz­niów i rodziców, ff uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przed- sięwzięć będących wynikiem samorządności ucz- niowskiej, ff w szkole stwarza się rodzicom warunki do wyrażania opinii o jej funkcjonowaniu. – a więc na poziomie minimalnym MEN wyraża koniecz- ność organizowania przez szkołę przynajmniej konsultacji wśród uczniów i rodziców w zakresie sposobów pracy szkoły, jej strategii i rozwoju, a współdecydowania w za- kresie aktywności SU. Na poziomie B, a więc dobrym, znajdziemy o wiele wyższe wymogi dotyczące współdecydowania: ff uczniowie współdziałają w realizacji koncepcji pracy szkoły, ff uczniowie są współautorami procesu uczenia się i biorą odpowiedzialność za własny rozwój, ff uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły, społeczności lokalnej i angażują w nie innych, ff uczniowie mają wpływ na kształtowanie szkolnej rze- czywistości, ff uczniowie i rodzice mają wpływ na to, jakie wartości i normy obowiązują w szkole, ff nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają wpływ na to, jakie wartości i normy obowiązują w szkole, ff w szkole realizowane są inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów i szkoły, ff zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli, ucz- niów, rodziców i innych pracowników w procesie decyzyjnym. A zatem szkoła, która chce spełniać te kryteria, powinna zapewniać uczniom, nauczycielom i rodzicom możliwość współ- decydowania w większości spraw – zarówno bezpośrednio związanych z uczeniem i nauczaniem, jak i aktywnościami pozalekcyjnymi.
 • 12. Uczniowie nie są włączeni w podej- mowanie decyzji Decyzje są konsultowa- ne z przed- stawicielami uczniów Decyzje są konsultowa- ne z ogółem uczniów Decyzja jest wspólnie podejmo- wana przez dorosłych i przedstawi- cieli uczniów Decyzja jest wspólnie po- dejmowana przez doro- słych i ogół uczniów Decyzję podejmuje ogół uczniów Wydatki z budżetu szkoły Dyskoteki i inne imprezy szkolne Formy wykorzystania „godzin karcianych” Menu obiadów szkolnych Mundurki szkolne – ich wprowadzenie i wygląd Opiniowanie pracy pracowników szkoły Opiniowanie zachowania uczniów szkoły Plan działań SU Plan zakupu książek do szkolnej biblioteki Plany rozwoju szkoły Program wychowawczy Przyznawanie stypendiów Prezesa Rady Ministrów Rodzaje kar za złe zachowanie i nagród za dobre Zmiany w statucie szkoły Zagospodarowanie terenów wokół szkoły (np. ogródek, boisko) Transport uczniów do szkoły (godziny, trasa) Kryteria wewnątrzszkolnego systemu oceniania Wybory przedstawicieli SU Wybór opiekuna SU Wybór patrona szkoły Wycieczki szkolne Wygląd budynku szkolnego/klas/korytarzy Wykorzystanie środków z funduszy rady rodziców Zakup nowego wyposażenia szkoły Krok 1 – w kolumnach poziomych znajdują się różnorodne obszary życia szkoły, o których ucz- niowie potencjalnie mogliby decydować. Nato- miast w kolumnach pionowych umieściliśmy po- ziomy partycypacji – od zupełnego wyłączenia uczniów z decydowania po sytuację, w której de- cyzję wspólnie podejmuje ogół uczniów. Zastanów się, jak obecnie podejmowane są de- cyzje w tych sprawach w Twojej szkole. Zaznacz „X” w odpowiednich polach. Krok 2 – a teraz zastanów się, jak powinno być w idealnej szkole. Zaznacz znak „X” innym kolorem w odpowiednich polach. Jak sądzisz, w jaki sposób decyzje powinny być podejmowane? Następnie porównaj sytuację obecną z pożąda- nym stanem idealnym – w których dziedzinach widzisz największe różnice? Tymi obszarami może- cie zająć się w swojej szkole w pierwszej kolejności – o ile uczniowie podobnie postrzegają sytuację! Jakuzupełnićkartępracy? KARTA PRACY – OBSZARY WSPÓŁ­ DECYDOWANIA
 • 13. 11 Współdecydowanie i możliwość stałego wpły- wania uczniów na to, co dzieje się w szkole, po- winna być stanem stałym, a sposoby działania, które to umożliwiają trwałym elementem życia szkolnego. Żeby jednak sytuacja taka mogła za- istnieć, konieczne jest wdrażanie pojedynczych działań, nakierowanych na wybrane aspekty szkolnego życia. Dzięki temu zarówno ucznio- wie, jak i dorośli będą mieli możliwość oswoić się z nowymi sposobami podejmowania decyzji. Rozpoczęcie od wybranych aspektów pomoże też wypróbować w praktyce różne rozwiązania i zdobyć doświadczenia, które w kolejnym eta- pie będzie można wykorzystać do wprowadza- nia współdecydowania jako stałego elementu szkolnego życia. Etapy podejmowania decyzji W tym rozdziale przedstawimy etapy, które należy wprowadzić w każdym procesie współ- decydowania, a także przykłady realizacji tych kroków w działaniach z różnego pozio- mu współdecydowania. W kolejnym rozdziale znajdują się przykłady stosowania w praktyce tego typu założeń przez polskie szkoły biorące udział w projekcie CEO Szkoła demokracji, a tak- że struktury funkcjonowania szkół brytyjskich, w których współdecydowanie jest elementem codziennego życia. Poniżej przedstawiamy dwa przykłady – kon- sultacje i wspólne podejmowanie decyzji rozpi- sane na poszczególne działania, jakie mogą być podjęte w trakcie ich realizacji w szkole. Przykładowe konsultacje krok po kroku Konsultowanie to proces, w którym organ/ instytucja podejmująca decyzję zasięga opinii osób/grup, których decyzja ma dotyczyć. Wyznaczniki dobrego procesu konsultowania: ff możliwość udziału w konsultacjach mają wszyscy zainteresowani (uczniowie szkoły), ff forma konsultacji jest dostosowana do ich celu i potrzeb odbiorców, ff uczestnicy konsultacji mają zapewnio- ną wiedzę odpowiednią do świadomego udziału w konsultacjach, ff organizator zapewnia odpowiednie wa- runki (czas, miejsce, materiały) do tego, żeby konsultacje mogły się odbyć i każdy z uczestników miał możliwość wyrażenia swojego zdania, ff rzetelne poinformowanie o decyzji podję- tej w wyniku konsultacji. Konsultowanie – wewnątrzszkolny system oceniania: Wewnątrzszkolny system oceniania to doku- ment uchwalany przez radę pedagogiczną, ale w istotny sposób dotyczy uczniów. Dlatego 2. Podejmowanie decyzji krok po kroku
 • 14. 12 jego zapisy powinny być z nimi konsultowane – proces konsultacji może dotyczyć konkretnych zapisów lub całego dokumentu. 1. Co będziemy konsultować? W przypadku złożonych dokumentów, takich jak WSO czy statut szkoły, które mogą, a nawet powinny być konsultowane z uczniami, istotna jest decyzja, czego będą dotyczyć konsultacje. Dobrze ograniczyć je do konkretnych, kontro- wersyjnych lub istotnych dla uczniów zapisów. Konsultacje mogą dotyczyć gotowych pomy- słów (czyli np. przygotowanej propozycji zmia- ny w WSO) lub służyć poszukiwaniu rozwiązań (czyli np. identyfikacja zapisów WSO, które nie odpowiadają uczniom, i pomysły na to, jak je zmienić). 2. Poinformowanie! Wszyscy uczniowie i nauczyciele powinni być odpowiednio wcześniej poinformowani o tym, że proces konsultowania się odbędzie, które kwestie zostaną omówione oraz jakie zasady będą obowiązywać. Dla uczniów warto przygo- tować przystępne i zrozumiałe materiały, które również zachęcą do wzięcia udziału w konsul- tacjach. Istotne jest, żeby wszyscy wiedzieli, ja- kich zapisów WSO dotyczą konsultacje, jakie są możliwe opcje i rozwiązania, jakie konsekwen- cje dla uczniów mają dane zapisy. Materiały powinny być umieszczone na stro- nie szkoły, Facebooku, tablicach informacyjnych w szkole. Dobrym pomysłem może być zorga- nizowanie otwartych spotkań prezentujących pomysł. 3. Konsultowanie Jeśli konsultacja dotyczy konkretnych zapisów, np. progów ocen (zaliczenie od 30, 40 czy 50%) to dobrym narzędziem zebrania opinii mogą być ankiety stacjonarne lub internetowe, w których uczniowie zaznaczają najbardziej dla nich ko- rzystne opcje. Jeśli konsultacji poddawany jest cały doku- ment, również pierwsze komentarze i opinie można zbierać przez internet. Następnie war- to zorganizować spotkanie lub debatę, pod- czas której osoby zainteresowane mogłyby się wypowiedzieć. Ważne, żeby w spotkaniu brali udział przedstawiciele dyrekcji i nauczyciele, a opinie i wnioski ze spotkania były zbierane w formie pisemnej. 4. Zebranie i przekazanie wniosków z konsultacji Grupa przygotowująca konsultację powinna zebrać wszystkie głosy/wnioski/pomysły na zmiany i przedstawić je w spójnej formie dyrek- cji i radzie pedagogicznej. Jeśli konsultacje służyły poszukiwaniu nowych rozwiązań, dobrze przygotować propozycję no- wych zapisów i w takiej formie przedstawić na- uczycielom, spotkać się z nimi i zaprezentować argumenty. 5. Promocja – czyli informowanie po raz kolejny Warto rozpowszechnić wśród uczniów infor- macje o tym, jakie były najważniejsze wnioski z konsultacji, jakie propozycje zostały wypraco- wane i przedstawione dyrekcji. 6. Decyzja Po otrzymaniu wniosków z konsultacji dyrekcja i rada pedagogiczna powinny podjąć decyzję, czy i które z przedstawionych wniosków i pro- pozycji z konsultacji zostaną wprowadzone w życie. W przypadku odrzucenia istotne jest podanie argumentów, dlaczego tak się stało. 7. Informowanie po raz ostatni Na samym końcu konieczne jest przekazanie uczniom informacji o tym, jaka decyzja zosta- ła podjęta przez dyrekcję, wraz z argumentacją w przypadku odrzucenia uczniowskich sugestii.
 • 15. 13 Przykładowe współdecydowanie krok po kroku Współdecydowanie jest procesem, w którym kilka równorzędnych stron (ludzi, grup, insty- tucji) podejmuje wspólnie decyzję lub poro- zumienie w określonej sprawie. Wyznaczniki dobrego procesu współdecydowania: ff wszystkie zainteresowane strony (ucznio- wie, nauczyciele i dyrekcja) osiągają rze- czywiste porozumienie w zakresie podej- mowanej decyzji, ff zapewnienie wszystkim uczestnikom pro- cesu rzetelnej i wyczerpującej informacji o procesie (zasady i przebieg), jak i kwestii, w jakiej decyzja jest podejmowana, ff forma współdecydowania jest atrakcyjna i dostępna dla możliwie wielu osób oraz dostosowana do potrzeb uczestników, ff strony uczestniczą w procesie na zasadzie partnerstwa – głos każdego uczestnika jest równy, ff otwartość – każdy może wziąć udział w procesie, ff wspólnie podjęta decyzja jest wiążąca. Współdecydowanie o tematyce godzin karcia- nych/zajęć pozalekcyjnych krok po kroku Godziny karciane lub tematyka zajęć pozalek- cyjnych mogą być przedmiotem współdecydo- wania, podczas którego nauczyciele i uczniowie wspólnie wypracują tematy zajęć, jakie będą prowadzone w szkole w danym roku szkolnym. 1. Poinformowanie! Podobnie jak w przypadku opiniowania WSO wszystkich zainteresowanych należy wcześniej poinformować, jakie kwestie będą opiniowane i na jakich zasadach. 2. Zebranie obszarów zainteresowań uczniów Za pomocą wybranej metody (np. sonda, krót- kie ankiety stacjonarne lub internetowe, forum wyrazu, burza mózgów) zbierzcie od uczniów szkoły informacje, jakich zajęć potrzebują – możecie pytać nie tylko o tematy ich intere- sujące, ale także formę, sposób prowadzenia. Zebrane w ten sposób sugestie przedstawcie nauczycielom. 3. Wypracowanie listy z propozycjami tema- tów zajęć Każdy z nauczycieli prowadzących zajęcia w ra- mach godzin karcianych zapoznaje się z suge- stiami uczniów, na tej podstawie przygotowuje listę 2-3 tematów zajęć, które może poprowa- dzić w nadchodzącym roku szkolnym lub se- mestrze. Zebrane propozycje tematów tworzą jedną wspólną listę. 4. Promocja – czyli informowanie po raz kolejny Tak stworzona lista powinna być rozpowszech- niona wśród uczniów szkoły wraz z krótkimi opisami każdej z propozycji zajęć. Należy za- dbać o to, żeby każdy miał możliwość zapozna- nia się z tymi informacjami i na jakich zasadach będzie się odbywać wybór zajęć, które zostaną wdrożone. 5. Wybór zajęć Najprostszą forma wyboru jest głosowanie – poprzez ankietę, ankietę internetową lub ogól- noszkolne referendum – które wyłoni zajęcia interesujące uczniów. Warto sformułować zasa- dy współdecydowania w taki sposób, żeby ucz- niowie czuli odpowiedzialność swojego wyboru – głos oznacza chęć udziału w zajęciach. Po zakończeniu głosowania każdy z nauczy- cieli rozpoczyna prowadzenie tych zajęć, które zyskały największe zainteresowanie uczniów. 6. Informowanie po raz ostatni Po dokonaniu wyboru zajęć należy raz jeszcze rozpowszechnić informację o zakończonym procesie współdecydowania i jego wynikach, w tym wypadku – jakie zajęcia zostały wybra- ne do wprowadzenia w nowym roku szkolnym i dlaczego.
 • 16. 3. Dobre praktyki – im się udało! O projekcie Szkoła demokracji Projekt Szkoła demokracji był realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w roku szkol- nym 2013/14 w 25 szkołach w całej Polsce (tab. 5). Celem projektu było wzmocnienie me­cha­niz­mów demokratycznych w szkole po- przez przygotowanie i przeprowadzenie proce- su wspólnego podejmowania decyzji, w który włączeni byli uczniowie, nauczyciele, dyrekcja oraz (o ile to uzasadnione) rodzice.  Bezpośredni udział w projekcie brał zespół zło- żony z przedstawiciela dyrekcji, min. 2 nauczy- cieli, min. 5 uczniów oraz 1-2 przedstawicieli rady rodziców. Grupa projektowa pracowała ze wsparciem mentora/mentorki podczas 3 warsz- tatów oraz komunikując się pomiędzy nimi. Zespół przygotował i realizował proces współ- decydowania dotyczący wybranego obszaru. W podejmowanie decyzji były zaangażowane wszystkie osoby ze społeczności szkolnej.
 • 17. 15 Tabela 5. Szkoły w projekcie i ich działania Szkoła Obszar współdecydowania Zespół Szkół Budowlanych, Braniewo Zmiana systemu oceniania zachowania Zmiana zasad noszenia identyfikatorów Gdyńskie Liceum Autorskie Zmiana WSO – Wewnątrzszkolnego systemu oceniania Gimnazjum nr 34, Wrocław Wybór patrona szkoły I LO, Namysłów Imprezy szkolne Zespół Szkół nr 7, Kalisz Modernizacja stołówki – remont i zmiana menu Gimnazjum nr 1, Leszno Wystrój korytarza szkolnego Gimnazjum im. św. Wojciecha, Maków Wdrożenie narzędzi ułatwiających przepływ informacji w szkole Zespół Szkół nr 2, Nowy Dwór Gdański Przeznaczenie części środków Rady Rodziców Gimnazjum, Nowy Dwór p. Kwidzynem Inicjatywy i działania pozaszkolne IV LO, Olkusz Wygląd korytarza szkolnego Ranking klas Promocja instytucji Rzecznika Praw Ucznia Zespół Szkół nr 1, Siedlce Ustalenie szkolnego systemu nagród i kar Zespół Szkół, Siennica Wygląd sklepiku szkolnego Gimnazjum, Strzelce Wielkie Stworzenie szkolnego radiowęzła Gimnazjum, Gójsk Imprezy szkolne Zakup szafek dla uczniów Gimnazjum, Rogowo Wybór zajęć pozalekcyjnych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Ruda Śląska Opracowanie regulaminu i organizacji balu szkolnego Publiczny Zespół Szkolno-Gimnazjalny, Szczepocice Rządowe Organizacja imprez szkolnych Zespół Szkół, Wrzosowa Modernizacja rowerowni Gimnazjum, Tarnogród Organizacja zajęć pozaszkolnych VI LO, Radom Zagospodarowanie, wygląd i poprawa bezpieczeństwa szatni szkolnych Gimnazjum, Wąbrzeźno Organizacja Klubu Filmowego XXV LO, Łódź Uruchomienie i ustalenie zasad działania radiowęzła Gimnazjum, Secemin Wprowadzenie instytucji Rzecznika Praw Uczniów Zespół Szkół nr 8, Szczecin Zmiana kryteriów WSO Gimnazjum nr 2, Działdowo Modernizacja i zakup książek do biblioteki Organizacja maratonu filmowego
 • 18. 16 VI LO im. J. Kochanowskiego w Radomiu oo Co się wydarzyło: 1. W celu wyłonienia pomysłu na działanie zebrano zespół projektowy, czyli przedsta- wicieli uczniów, nauczycieli, dyrekcji i Rady Rodziców. Zgłoszonych zostało kilka pro- pozycji, m.in. biwak integracyjny, wspólna wigilia szkolna, zmiany w Przedmiotowym systemie oceniania, jednak największym zainteresowaniem obecnych cieszył się pomysł poprawy bezpieczeństwa i wyglądu szatni szkolnych. 2. Każda klasa, podczas godzin wychowaw- czych, dyskutowała nad wyborem trzech pomysłów. W spotkaniach brali udział przed­sta­wi­cie­le rady Samorządu Ucz­niow­ skie­go i kładziono nacisk na to, aby każdy uczeń angażował się w dyskusję. Władze SU zebrały wszystkie sugestie z klas i spo- śród nich wyłoniły trzy najczęściej powta- rzane propozycje. Nauczyciele zbierali na­to­miast swoje pomysły w pokoju nauczy- cielskim na tablicy ogłoszeń, gdzie stwo- rzono forum wyrazu. Trzy inne propozycje wyszły od rodziców podczas zebrania rady, a trzy ostatnie zgłosiła dyrekcja. Spośród tak zgromadzonych 12 pomysłów zespół projek- towy podczas spotkania otwartego wyłonił ostateczne trzy pomysły do realizacji. Pew- ną trudnością okazała się kwestia finanso- wania projektu, jednak udało się przekonać do tego Radę Rodziców, która też z satys- fakcją przyjęła demokratyczny sposób decy- dowania o tym, na co zostaną przeznaczone zgromadzone środki finansowe. 3. Zespół projektowy zainicjował spotkanie przedstawicieli dyrekcji, nauczycieli, ucz- niów i rodziców (nieformalna rada szko- ły), podczas którego debatowano nad zaproponowanymi przez każdą z grup po- mysłami i wybrano możliwe do realizacji: założenie monitoringu, założenie kraty wej- ściowej z wideodomofonem, dyżury ucz- niów i nauczycieli podczas przerw, każda klasa będzie dbać o wygląd swojego boksu. 4. Plany zaczęto od razu wprowadzać w życie. oo Sukcesy: – Najbardziej wartościowym elementem projek- tu było zainicjowanie działania nieformalnej rady szkoły i stworzenie platformy do dyskusji na żywo, w której mogą uczestniczyć wszystkie zaangażo- wane w życie szkoły osoby – podkreśla p. Rafał Kramer, szkolny koordynator projektu. – Koope- racja na tej płaszczyźnie okazała się efektywną metodą współdziałania i zamierzamy kontynu- ować współpracę nieformalnej rady szkoły także w przyszłym roku szkolnym. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie bar- dziej zaangażowali się w życie szkoły – nie tylko współdecydowali, ale przede wszystkim wzięli na siebie odpowiedzialność za jej los. „Nasza inicjatywa, nasz pomysł i my mamy o to dbać” – to hasło przyświeca licealistom z Radomia podczas dyżurów w odnowionych i monitoro- wanych szatniach. Widząc zaangażowanie za- równo nauczycieli i dyrekcji, jak również rodzi- ców, uczniowie poważnie potraktowali sprawę. W końcu to ich pomysły są wcielane w życie. Niewątpliwą korzyścią projektu jest też to, że w rzeczywistości poprawił się poziom bez- pieczeństwa w szkole, a przede wszystkim w szatniach – projekt przyniósł widoczne dla wszystkich efekty. Uczniowie mieli wpływ na tę zmianę, a stopień ich zaangażowania był bardzo wysoki. Pojawiły się także pomysły na zmiany w nowych obszarach. Przykładowedobrepraktyki oo Czego dotyczył proces współdecydowania: zagospodarowanie, wygląd i poprawa bezpieczeń- stwa szatni szkolnych. Przy okazji stworzono nie- oficjalny organ składający się z przedstawicieli uczniów, rodziców i nauczycieli (nieformalna rada szkoły) oo Jakich narzędzi współdecydowania użyto: burza mózgów i dyskusje w klasach, forum wyrazu
 • 19. 17 Gimnazjum nr 7 w Kaliszu Gimnazjum nr 7 w Kaliszu zaangażowało się w projekt Szkoła demokracji z pełnym przekona- niem, że procesowi współdecydowania podda- ny zostanie projekt remontu stołówki szkolnej oraz zmiany jej menu. To pomysł, który wyszedł od uczniów podczas pierwszego spotkania ze- społu projektowego i spotkał się z uznaniem także wśród całej społeczności szkolnej. oo Jak przebiegał proces współdecydowania krok po kroku: 1. Pomysł został poddany dyskusjom ucz­ niow­skim podczas godzin wychowawczych oraz późniejszych spotkań przedstawicieli klas z radą Samorządu Uczniowskiego. Rodzice i uczniowie mieli również szansę wypowiedzenia swojej opinii za pośrednic- twem ankiet, w ramach których poprzez pytania zamknięte i otwarte wyrażali zda- nie na temat wyglądu stołówki i jakości ser- wowanego jedzenia. Zarówno społeczność uczniowska, jak i rodzice podzielali zdanie członków zespołu projektowego, że sto- łówka wymaga zmian. 2. Kolejnym etapem realizacji projektu był konkurs wśród uczniów szkoły na aranżację wyremontowanej stołówki oraz publiczne forum wyrazu, gdzie mogli zgłaszać propo- zycje potraw, jakie chcieliby, aby stołówka serwowała. Nad nowym menu uczniowie pracowali także podczas zajęć technicz- nych, ucząc się jednocześnie zasad zdro- wego odżywiania. 3. Remont stołówki został przeprowadzony zgodnie z sugestiami uczniów ze środków finansowych zapewnionych przez dyrekcję. Stołówka miała po remoncie służyć także jako miejsce spotkań oraz prezentacji do- konań uczniowskich. Opiniami na ten te- mat młodzież mogła się dzielić z radą Sa- morządu Uczniowskiego za pośrednictwem skrzynki pomysłów. Nowe ceny wprowa- dzone przez ajenta odnosiły się do propo- zycji zgłoszonych przez uczniów i rodziców na wstępnym etapie realizacji projektu. 4. Po remoncie grupa projektowa rozpoczęła pracę nad zmianą menu stołówki. Stwo- rzyli forum wyrazu, na którym zbierali pro- pozycje posiłków z chęcią jadanych przez uczniów. Zaraz po otwarciu odnowionego pomieszczenia ajent stołówki przeprowa- dził wśród ok. 600 uczniów oraz nauczy- cieli degustację nowych potraw, co było podstawą wyboru tych, które ostatecznie znalazły się w stołówkowym menu. 5. Na zakończenie stworzona została skrzynka pomysłów, do której użytkownicy stołówki będą mogli wrzucać propozycje ulepszenia tego miejsca. – Wszystkie działania miały na celu zapoznanie się z opinią uczniów, a efekty projektu pokazują, że pomysły młodzieży da się faktycznie wprowadzić w życie – przekonuje p. Paweł Sobczak, opie- kun projektu. – Uczniowie, angażując się w pro- jekt, czują się bliżej związani ze szkołą i biorą na siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Dlatego kolejne pomysły uczniowskie na zmiany w szkole będą realizowane także w przyszłym roku. oo Sukcesy: Uczniowie zaangażowali w proces całą spo- łeczność szkolną, a także skorzystali z pomo- cy specjalisty – projektanta, który pomógł im w zaplanowaniu remontu stołówki. Udało im się przygotować degustację dań, jakie można podawać w stołówce prowadzonej przez zapro- szonego ajenta. Uczniowie otrzymali blisko 600 (darmowych) porcji różnych potraw. oo Czego dotyczył proces współdecydowania: remontu oraz menu stołówki szkolnej oo Jakich narzędzi współdecydowania użyto: ankieta, konkurs na wygląd stołówki, forum wyrazu, skrzynka pomysłów
 • 20. 18 Gdyńskie Liceum Autorskie oo Jak przebiegał proces współdecydowania krok po kroku: 1. Informacje Grupa za pomocą plakatów informacyjnych i rozmów z uczniami rozpoczęła proces infor- mowania o założeniach projektu. 2. Dyskusje Dyskusje w klasach. Po poznaniu założeń pro- jektu każdy gospodarz klasy – przeszkolony przez osoby z zespołu projektowego (czasem wspólnie z wychowawcą) – odpowiedzialny był za zapoznanie uczniów z aktualnym We- wnątrzszkolnym systemem oceniania (kryteria stawiania określonych ocen i progi procentowe do zaliczenia) oraz za zebranie wstępnych pro- pozycji zmian, które następnie przekazywał gru- pie projektowej. Zgromadzono dużo ogólnych i nieco chaotycznych uwag, które członkowie rady SU przeformułowali w kilkanaście konkret- nych postulatów zmian. Zebrano także opinie uczniów na temat WSO. 3. Ankiety Na podstawie zebranych postulatów zespół projektowy stworzył formularz ankiety mają- cy pomóc w wybraniu najistotniejszych oraz skonkretyzowaniu wniosków wynikających z poprzedniego etapu. Uczniowie dobrowol- nie brali udział w ankiecie, a jednak większość z nich (70% społeczności uczniowskiej) zdecy- dowała się na odpowiedź, co stanowiło duże zaskoczenie dla nauczycieli. Wyniki ankiety umożliwiły stworzenie listy tematów, które miały być przedmiotem dyskusji podczas deba- ty plenarnej. 4. Debata Debata stanowiła zwieńczenie akcji – wzięła w niej udział cała społeczność szkolna: ucznio- wie, nauczyciele, dyrekcja. Każdy miał prawo wypowiedzi, a dyrekcja starała się odpowiadać na wątpliwości uczniów i przedstawiać jasne ar- gumenty, dlaczego dane rozwiązanie ma szan- sę wprowadzenia w życie, a inne nie. Efektem debaty była już lista konkretnych postulatów zmian do WSO. 5. Zmiany Rada pedagogiczna wprowadziła zaproponowa- ne zmiany w życie – będą one obowiązywać od nowego semestru. oo Sukcesy: Według opiekuna projektu, p. Jarosława Styby, największą wartością projektu jest to, że mimo zróżnicowania społeczności szkolnej (klasy „cy- wilne” i sportowe) w tym obszarze udało się uczniom porozumieć i potrafili wypracować wspólne stanowisko. Także dla rady Samorządu Uczniow- skiego to pouczające doświadczenie – człon- kowie rady SU przekonali się, że warto pytać o zdanie swoich kolegów i koleżanki. Najlepsze pomysły wypływają z oddolnej inicjatywy ucz- niowskiej – ta nauka zostanie przekuta w trwałą zmianę działania rady SU, która postanowiła wię- cej konsultować i słuchać społeczności szkolnej. oo Czego dotyczył proces współdecydowania: Wewnątrzszkolnego systemu oceniania oo Jakich narzędzi współdecydowania użyto: plakaty informacyjne, dyskusje w klasach, ankieta, debata
 • 21. Przykład z Wielkiej Brytanii – samorząd wspierający współdecydowanie Poniżej przedstawiamy przykład struktury sa­ mo­rzą­du z jednej ze szkół podstawowych w Wielkiej Brytanii. W tej szkole uczniowie mają okazję do regularnych, ale krótkich 15-20 minu- towych zebrań 2-3 razy w tygodniu w każdej klasie. Spotkania za każdym razem prowadzą uczniowie, uczestniczą w nich również wycho- wawcy. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek sprawy, pomysły lub postulaty odnoszące się do dzia- łania całej szkoły, reprezentanci danej klasy przekazują je wyżej podczas cotygodniowych spotkań przedstawicieli klas z danego rocznika. Samorządy roczników zajmują się komunika- cją z nauczycielami i rozwiązują większość bie- żących spraw, jednak jeśli dotyczą one uczniów całej szkoły, to są omawiane na comiesięcznych spotkaniach całego samorządu. Również pomysły pojawiające się na spotka- niu władz SU całej szkoły poprzez przedstawi- cieli każdej z klas wracają niżej i są omawiane na spotkaniach klasowych. Dzięki temu wszyscy uczniowie mają bieżącą wiedzę o tym, co dzieje się na poziomie samorządu całej szkoły. Na każdym etapie ważna jest rola nauczycie- li – wychowawców klas, opiekunów roczników i nauczyciela łącznika z samorządem. To dzięki ich współpracy możliwe jest szybkie przekazy- wanie bieżących spraw, trudności czy postu- latów uczniów na każdym poziomie i ich roz- wiązywanie. To jednak po stronie uczniów leży odpowiedzialność regularnego przygotowywa- nia i prowadzenia spotkań, a także aktywnego w nich uczestniczenia. Rady od uczniów szkoły podstawowej Bounds Green Jak sprawić, żeby samorząd uczniowski był instytucją wspierającą partycypację? ff realizować plany i pomysły tworzone przez uczniów, ff mieć budżet, ff umieć przekonywać i szybko myśleć, ff wspierać nauczyciela łącznika, ff dawać wszystkim szansę reprezento- wania klasy – reprezentanci klas peł- nią swoje funkcje przez miesiąc, potem zmieniają ich inne osoby, ff słuchać rówieśników, ff spotykać się z samorządami innych szkół, ff upraszczać pomysły! ff znaleźć dobrego protokolanta/sekre- tarza, ff zmieniać przewodniczącego.
 • 22. 20 4. Kilka praktycznych narzędzi do wykorzystania Do włączania uczniów w decydowanie o szkol- nych sprawach można wykorzystywać różno- rodne metody. Ich wybór zależy od celu, jaki chcemy osiągnąć (czy konsultujemy dokument, czy wybieramy spośród kilku określonych opcji, czy chcemy zebrać wstępne pomysły na roz- wiązania), od zainteresowań i potrzeb uczniów oraz od możliwości czasowych i organizacyj- nych. Należy dobrze wykorzystywać wielorakie metody, ponieważ różne osoby preferują róż- ne formy wypowiedzi – część z przyjemnością weźmie udział w dyskusji ogólnoszkolnej, dla innych będzie to zbyt duże wyzwanie, preferu- ją natomiast indywidualne formy wypowiedzi.
 • 23. 21 Debaty i dyskusje oo Do czego służą? Korzystając z różnych form debat i dyskusji oraz metod na ich prowadzenie, można stosować dyskusje do wielu celów – od wstępnych kon- sultacji po wypracowywanie konkretnych po- mysłów lub podejmowanie decyzji. Dużym wy- zwaniem jest poprowadzenie debaty w sposób pozwalający na dojście do wniosków, dlatego wymaga dobrego i starannego przygotowania. Zazwyczaj debata jest stosowana jako pierw- szy etap współdecydowania, a wnioski i po- mysły na niej poruszane stają się podstawą do dalszej pracy. oo Dyskusja krok po kroku 1. Wybierzcie temat dyskusji – krótki i zwię- zły, dotyczący życia szkoły, a zarazem za- chęcający do zaangażowania (np. „Jakie zajęcia pozalekcyjne są nam potrzebne?”). 2. Wybierzcie formę debaty – jest ich kilka – wybór powinien zależeć od tematu, liczby uczestników, czasu, miejsca: ff debata „za i przeciw”, ff debata oksfordzka, ff dyskusja panelowa, ff dyskusja plenarna, ff debata metodą „akwarium”, ff dyskusja sokratejska, ff dyskusja nieformalna. UWAGA: opisy typów debat i szczegółowe wskazówki, jak je przygotować, znajdziecie na stronie: www.samorzaduczniowski.pl w dziale „Debaty o SU”. 3. Zastanówcie się, kogo i jak zaprosicie do dyskusji – czy wstęp będzie otwarty dla wszystkich chętnych, czy wcześniej trzeba będzie zadeklarować udział/zapisać się. Bardzo ważną decyzją jest wybór moderator- ki/moderatora – osoby prowadzącej dyskusję. Obowiązki moderatorki/moderatora są różno- rodne, w zależności do formy dyskusji, zawsze jednak powinna być to osoba, do której zadań należy: ff pilnowanie przestrzegania zasad kulturalnej dyskusji i zasad debaty, ff udzielanie uczestnikom głosu i odbieranie go, ff pilnowanie czasu wypowiedzi i czasu trwa- nia debaty, ff w niektórych formach debaty: kończenie wątków dyskusji, wyciąganie wniosków, podsumowanie. W niektórych rodzajach debaty konieczne/moż- liwe jest zaproszenie gości. Obecność gości/ ekspertów uatrakcyjni debatę i uczyni ją bar- dziej merytoryczną. 4. Ustalcie datę i miejsce. Najprawdopodob- niej dyskusja będzie się odbywać w szkole, należy więc wystarać się o zgodę dyrekcji na skorzystanie z auli/sali lekcyjnej. 5. Opracujcie i zapiszcie pytania, które warto zadać rozmówcom. Postarajcie się przewi- dzieć, jakie problemy mogą zostać poddane dyskusji. Zapewne ułatwi to sposób organi- zacji i zadawania pytań. 6. Przygotujcie zasady dyskusji – powinny zo- stać zaprezentowane na początku spotka- nia i znajdować się w widocznym miejscu. 7. Przygotujcie salę, ustawcie stoliki i krzesła (najlepiej w kręgu). Przydatne okażą się kartki (notesy) i długopisy do sporządzenia notatek lub zapisków. 8. Podczas debaty uważnie słuchajcie wszyst- kich dyskutantów. Starajcie się nie przery- wać dyskusji. Moderujcie nią tak, aby każdy mógł się wypowiedzieć. 9. W razie wątpliwości lub gdy wypowiedź ko- legi czy koleżanki jest interesująca, starajcie
 • 24. 22 się wypytać o dodatkowe szczegóły. Notuj- cie to, co według Was jest ważne (wska- zówki, rekomendacje, dobre praktyki). Może będzie to inspiracja do nowego pomysłu albo rozwiązanie sytuacji konfliktowej? Podsumujcie dyskusję. Warto przedstawić wnioski, które wypłynęły podczas debaty. Po- dziękujcie zebranym. Dodatkowe sprawozdanie lub notatka okażą się pomocne przy organizacji kolejnego spotkania. Debaty i dyskusje Zalety Wady Dyskusja to okazja do wymiany poglądów pomiędzy uczniami, nauczycielami i dyrekcją Dobra debata wymaga sporo przygotowań i poświęconego czasu Dobrze poprowadzona debata umożliwia każdemu wypowiedź z równej pozycji Zbierane podczas debat pomysły mogą być bardzo różnorodne i chaotyczne W debacie może brać udział wiele osób Trudno wypracować konkretne pomysły na rozwiązania – szczególnie przy dużej grupie Umożliwia zebranie wielu pomysłów/ wypowiedzi Wymaga sporej kultury dyskusji i chęci zaanga- żowania od uczestników Zwiększa poczucie wpływu na kształtowaną rzeczywistość, wyrabia umiejętność prezentacji, formułowania argumentów
 • 25. 23 Forum wyrazu/skrzynka pomysłów oo Czym jest forum wyrazu? Forum wyrazu to po prostu przestrzeń – ścia- na, duża płachta papieru – na której wszystkie chętne osoby mogą zapisywać swoje refleksje lub odpowiedzi odnoszące się do głównego pytania lub zagadnienia umieszczonego w wi- docznym miejscu. Analogicznie działa skrzynka pomysłów, jedy- nie zamiast widocznego dla wszystkich miejsca do wypisywania odpowiedzi stawiamy skrzyn- kę, do której można wrzucać kartki z wy­po­wie­ dziami. oo Do czego służy forum wyrazu/skrzynka pomysłów? Pozwalają one zebrać ogólne opinie uczniów, sprawdzić, jaki jest ich pogląd na dany temat, jest więc przydatne do rozpoznania i wstępnej konsultacji różnych pomysłów. Materiał zebrany na forum wyrazu może być podstawą do dal- szych konsultacji, spotkań i dyskusji. Umożliwia uzyskanie odpowiedzi na ważne, a czasem drażliwe pytania. To doskonała forma dla osób, które nie czują się dobrze w dyskusji czy rozmowie. Debata jest ograniczona w cza- sie, zwykle ok. 2-3 godzin, natomiast forum wyrazu może trwać dłużej. Minus tej formy jest taki, że w niewielkim stopniu można kon- trolować, o czym i jak piszą uczniowie. Dlatego warto przemyśleć, gdzie i w jakiej formie forum zostanie umieszczone, żeby nie stało się tylko forum żartów i wulgaryzmów! oo Forum krok po kroku 1. Zastanówcie się, jaki powinien być główny temat forum. Powinien dotyczyć większości uczniów, być ważny dla społeczności szkol- nej. Musi być też krótki, jasny i zrozumiały. Wybierzcie formę forum wyrazu. Forum może być np.: ff Papierem/kartonem o dużym formacie, na środku którego napisane zostanie hasło/temat, a uczniowie będą mogli dopisywać swoje uwagi/skojarzenia. ff Skrzynką/urną z wypisanym tematem/ pytaniem – uczniowie powinni wrzu- cać do środka kartki z uwagami/opi- niami. ff Drzewo dobra i zła – na wycięte z kar- tonu „drzewo” uczniowie mogą przy- klejać samoprzylepne karteczki – po jednej stronie to, co podoba mi się w szkole, po drugiej – co bym zmienił/ zmieniła. ff Mogą być też inne formy, które za- kładają, że każdy może w jakiś sposób (niekoniecznie pisemny) wypowiedzieć swoje zdanie/opinię. 2. Obok forum trzeba w widocznym miejscu umieścić zasady, których należy przestrze- gać (m.in. nie wolno skreślać i zamazywać wypowiedzi innych osób). 3. Forum powinno przez określony czas (ty- dzień-dwa) być dostępne dla uczniów, któ- rzy chcieliby wyrazić swoją opinię. 4. Po zakończeniu wspólnie ze znajomymi z zespołu zastanówcie się nad uwagami i opiniami, które zostały przedstawione na forum. 5. Przygotujcie krótką notatkę ze spotkania, uwzględniającą Wasze spostrzeżenia i prze- myślenia.
 • 26. 24 World café World café to warsztatowa metoda wypracowy- wania pomysłów i rozwiązań, którą można sto- sować w różnych sytuacjach, m. in. do konsulto- wania lub zebrania opinii w danej grupie osób. Polega ona na wypracowaniu w zespole biorą- cym udział w spotkaniu tematów do dyskusji, a następnie swobodnej pracy w małych grupach. oo Do czego służy? World café można stosować na etapie diagno- zy/rozpoznania sytuacji wśród uczniów szkoły lub jako metodę konsultacji. Pozwala na włącze- nie w dyskusję dużej liczby osób oraz umożli- wienie każdemu aktywnego udziału oraz zapro- ponowania tematu, na jaki chciałby rozmawiać. Wnioski i pomysły wypracowane w trakcie world café wymagają dalszej pracy – ukonkret- nienia, wyboru priorytetów (tego, co najistot- niejsze) i przeformułowania na plan działań. oo World café krok po kroku Krok 1 – identyfikacja tematów Wszystkie osoby w grupie mogą proponować tematy do rozmów w podanym przez prowa- dzących obszarze tematycznym (np. co zmie- nić w naszej szkole, możliwe tematy to: wygląd klas, palenie papierosów, dyscyplina, itp.). Te- maty zapisujemy i przyklejamy w widocznym miejscu. Jeśli jest ich dużo, można głosować na te, które wydają się wszystkim uczestnikom najciekawsze. Krok 2 – podział tematów Następnie każdy temat przyporządkowujemy do miejsca i sesji, np. Każdy temat może być opracowywany w innym miejscu sali lub – jeżeli uczestników jest wielu – w różnych salach. Każdemu tematowi przy- porządkowuje się moderatora ochotnika, któ- rego rolą jest zapisywanie wniosków z dyskusji. Krok 3 – praca przy stolikach Moderator zostaje przy swoim temacie przez cały czas trwania sesji. Wszyscy pozostali członkowie grupy mogą swobodnie przemiesz- czać się pomiędzy stolikami/salami tak, żeby uczestniczyć w interesujących ich dyskusjach. Nie ma obowiązku zmiany stolika ani uczestni- czenia we wszystkich dyskusjach. Prowadzący cały proces informuje uczestników o upływają- cym czasie i nowej sesji. Krok 4 – podsumowanie Po zakończeniu wszystkich sesji (lub po za- kończeniu każdej po kolei) wszyscy uczestnicy ponownie się wspólnie spotykają, moderatorzy prezentują zapisane przez siebie wnioski z każ- dej dyskusji. Krok 5 – analiza i działanie Ostatnim etapem jest przeanalizowanie wypra- cowanych przez grupy wniosków i pomysłów oraz zebranie ich w formie, która umożliwia dal- szą pracę nad nimi, być może również opubliko- wanie ich na stronie www szkoły lub Face­booku. STOLIK 1 STOLIK 2 STOLIK 3 SESJA 1 10:00–10:20 Jak dobrze chronić prawa ucznia? Organizacja dyskotek Wyjścia i zielone szkoły SESJA 2 10:20–10:40 Gazetka szkolna Strona internetowa TEMAT 6 SESJA 3 10:40–11:00 TEMAT 7 TEMAT 8 TEMAT 9 Obszar: Czym powinien zajmować się samorząd uczniowski w naszej szkole?
 • 27. 25 Referendum/głosowanie Referendum to inaczej głosowanie powszech- ne, czyli forma poddawania ważnej publicznie kwestii ocenie całej społeczności. W referen- dum mogą wziąć udział wszyscy członkowie społeczności posiadający prawo głosu. Każdy uprawniony ma prawo oddania jednego, taj- nego głosu. W ustawodawstwie polskim dla zachowania ważności referendum ustalany jest próg minimalnej frekwencji, przy której referen- dum uznawane jest za wiążące. W szkole referendum daje uczniom możli- wość anonimowego opowiedzenia się za lub przeciw jakiemuś rozwiązaniu, które w sposób znaczący wpływa na życie szkoły. Kwestie pod- dawane referendum szkolnemu powinny do- tyczyć wszystkich członków społeczności ucz- niowskiej. Sposób, w jaki zadawane jest pytanie, musi umożliwiać konkretną odpowiedź „tak” lub „nie” – pytanie należy sformułować jednoznacz- nie i dla wszystkich zrozumiale. Ocenie uczniów w referendum poddany może być także doku- ment prawny, jak np. wewnątrzszkolny system oceniania („Czy wyrażasz zgodę na wprowadze- nie w życie WSO w formie z dnia …”). Decyzję o przeprowadzeniu referendum należy wcześ­ niej skonsultować z nauczycielami i dyrekcją, aby upewnić się, że jego wyniki będą wiążące, tzn. zostaną wprowadzone w życie. oo Do czego służy? Referendum służy do ostatecznego wyboru po- między określoną liczbą opcji – już wcześniej zidentyfikowanych na poprzednich etapach procesu. Stosujemy je na ostatnim etapie po- dejmowania decyzji. oo Jak zorganizować referendum? Referendum najlepiej zorganizować jednego dnia, umożliwiając uczniom głosowanie podczas przerw za okazaniem legitymacji szkolnej (aby zapewnić równość głosowania, czyli 1 uczeń = 1 głos). Rada SU powinna powołać komisję, która będzie czuwać nad prawidłowym prze- biegiem głosowania. Oprócz skserowanych kart do głosowania z zapisanym pytaniem podda- wanym referendum (liczba kart powinna od- powiadać liczbie wszystkich uczniów) komisja musi posiadać także alfabetyczną listę nazwisk wszystkich uczniów podzieloną klasami oraz urnę do głosowania. Uczniowie oddają swój głos, zakreślając krzyżykiem na karcie głosowa- nia jedną z dwóch odpowiedzi. Następnie ko- misja zlicza oddane głosy i ogłasza publicznie wyniki wiążącego referendum. World café Zalety Wady Umożliwia wszystkim uczestnikom zaproponowa- nie tematów do rozmowy, które uważają za ważne Wymaga czasu i sporej przestrzeni Swobodny charakter dyskusji i dowolność w przechodzeniu do stolików zwiększa dynamizm i angażuje większą liczbę osób naraz Moderatorzy stolików nie zawsze potrafią dobrze poprowadzić dyskusję Przy dobrej moderacji łatwiej niż w zwykłej debacie wypracować konkretne wnioski i pomysły na rozwiązania Niebezpieczeństwo zgłoszenia tematów nieodnoszących się do zagadnienia wiodącego Odpowiedzialność za powodzenie dyskusji jest w dużym stopniu po stronie wszystkich uczestników Może w niej brać aktywny udział bardzo duża liczba osób
 • 29. 27 5. Od czego zacząć, żeby się udało? Współdecydowanie to w większości szkół albo nowość – nie myślano o tym wcale – albo idea nie do końca zrozumiana, ponieważ starano się wprowadzić jego elementy powierzchownie, bez odpowiedniego przygotowania, dlatego podjęcie nawet niezbyt istotnej decyzji zgodnie z kryteriami dobrego procesu współdecydowa- nia wymaga sporo wysiłku i pracy. Jak sprawić, żeby się udało? Warto pamiętać o kilku poniż- szych zasadach: 1. Zacznij od zebrania zespołu – przedsta- wicieli każdej z grup szkolnych, którzy są zainteresowani tematyką i zależy im na de- mokratyzacji życia w szkole. W tej grupie powinni znaleźć się przedstawiciele samo- rządu uczniowskiego oraz nauczyciele, do- brze, jeśli wśród sojuszników będą również rodzice oraz osoby spoza władz SU. 2. Przekonajcie i włączcie dyrektora – czy nam się to podoba, czy nie, bez przychyl- ności i otwartości dyrektora żadna poważ- niejsza decyzja nie zostanie wprowadzona w życie. Dyrektor powinien od początku wiedzieć, dlaczego warto takie działania podejmować, a także, jak wygląda proces krok po kroku. Najlepiej, gdyby miał moż- liwość włączyć się bardziej bezpośrednio w prace zespołu – a jeśli nie będzie miał na to czasu, powinien dostawać regularne informacje o postępach prac i rozważanych decyzjach. 3. Przygotujcie dobrą kampanię informacyj- ną – wszyscy uczniowie i nauczyciele po- winni jeszcze przed rozpoczęciem działań wiedzieć, co się wydarzy i dlaczego. Ko- nieczne jest przekazanie informacji o moż- liwościach wypowiedzenia się i zasadach prowadzenia procesu podejmowania de- cyzji wraz z określeniem ram czasowych. Bardzo ważne jest przekonanie uczniów, że dzieje się to z nimi i dla nich, bez ich zaangażowania również niewiele zdziałacie. 4. Rozpoczynajcie od prostych, ale widocz- nych kwestii – w większości szkół ucz- niowie mogą być sceptyczni wobec takich działań, twierdzić, że to nic nie zmieni. Dlatego na początek dobrze wybrać ob- szar, który dotyczy wszystkich lub prawie wszystkich uczniów, a jednocześnie nie wy- maga zbyt dużej wiedzy i zaangażowania, żeby uczestniczyć w podejmowaniu decyzji. Czyli raczej zajmijcie się menu stołówki lub przemalowaniem korytarzy niż zmianami w statucie szkoły. 5. Bazujcie na potrzebach i zasobach ucz­ niów – to, czym się zajmiecie, powinno być ważne i ciekawe dla wszystkich – dotyczy
 • 30. to zarówno samego tematu (istotny dla większości uczniów szkoły), jak i samych metod – żeby podział zadań odzwiercie- dlał zainteresowania i umiejętności człon- ków zespołu projektowego. 6. Bądźcie otwarci na błędy – zarówno w kwe­­stii przygotowania samego procesu, jak i pomysłów zgłaszanych przez zainte- resowanych oraz samej decyzji. To bardzo ważne, żeby nie starać się na siłę chronić uczniów czy szkoły przed tym, że ostatecz- nie wybrano nie najlepszy pomysł. Lepsze postanowienie nie do końca trafne, ale podjęte przy współudziale wszystkich, niż sterowana przez dorosłych „właściwa” de- cyzja, która jednak nie zmieni nic w posta- wach uczniów. 7. Ustalcie stałe zasady komunikacji – ponie- waż w zespole będą uczniowie z różnych klas, nauczyciele, dyrekcja i rodzice dobrze na początku ustalić, w jaki sposób będzie- cie się komunikować (regularne spotkania + grupa na portalu społecznościowym), a tak- że jasny podział zadań, żeby podczas pracy każdy wiedział, z kim należy się kontakto- wać w określonych kwestiach. Nawet jeśli nie wszyscy zawsze będą mogli się spoty- kać, to pamiętajcie, że kluczem do sukcesu jest regularność spotkań. 8. Oddawajcie odpowiedzialność uczniom – to oni przede wszystkim powinni czuć, że to ich działanie i odpowiedzialność za po- wodzenie leży po ich stronie. Jeśli projekt będzie postrzegany jako inicjowany i pro- wadzony przede wszystkim przez nauczy- cieli, ciężko będzie zyskać wiarygodność wśród wszystkich uczniów szkoły. 9. Utrwalajcie dobre praktyki – jeśli jakaś metoda dobrze działa – stosujcie ją rów- nież w przyszłości, do innych spraw. Sta- rajcie się, żeby różne elementy partycypacji wchodziły do codziennego funkcjonowania szkoły – tylko w ten sposób można zostać prawdziwie demokratyczną szkołą. Pamiętajcie, że radą i pomocą zawsze chętnie będzie służył zespół programu Samorząd ucz- niowski – piszcie do nas z wszelkimi pytaniami: su@ceo.org.pl! Życzymy powodzenia w demokratyzowaniu Waszych szkół!
 • 31. WYBRANE PROGRAMY CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ Młody Obywatel Celem programu jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie spo- sobów, dzięki którym uczestnicy mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu. Bohate- rami projektu są młodzi ludzie, którzy przy wspar- ciu dorosłych, wyruszają w teren, aby zbadać swoją okolicę, a następnie zaplanować działania na jej rzecz, np. stworzyć ekotrasę, nakręcić film promujący miejscowość, zorganizować kampanię społeczną poruszającą ważny dla mieszkańców problem. www.ceo.org.pl/mlodyobywatel działasz.pl To portal tworzony przez młodych ludzi dla ich rówieśników – osób, które chciałyby zacząć dzia- łać, ale nie mają pomysłu na pierwsze inicjatywy oraz tych, które już podjęły działania i szukają praktycznych porad. Działasz.pl to również źró- dło informacji na temat działań kierowanych do młodzieży i sieć młodych liderów. www.działasz.pl Poczytaj mi, przyjacielu Celem programu jest stworzenie młodym ludziom możliwości zdobycia pierwszego doświadczenia wolontariackiego w postaci czytania młodszym i zainspirowanie ich do podejmowania kolejnych działań. W ramach programu młodzi ludzie przy- gotowują regularne spotkania czytelnicze dla przedszkolaków, młodszych kolegów i koleżanek ze szkół, świetlic, domów dziecka czy szpitali. Jest to świetna okazja do rozwoju kreatywności, pew- ności siebie i nawiązania niezapomnianych relacji między wolontariuszami a maluchami. www.ceo.org.pl/poczytaj Sejm Dzieci i Młodzieży Wspólna inicjatywa Kancelarii Sejmu RP, Mini- sterstwa Edukacji Narodowej i Centrum Eduka- cji Obywatelskiej, w ramach której młodzi ludzie corocznie spotykają się w parlamencie 1 czerwca, by dyskutować o sprawach dla nich istotnych. W ramach rekrutacji kandydaci wykonują w swo- ich szkołach zadania oceniane przez ekspertów. Posłowie i posłanki SDiM wspólnie debatują i przyjmują uchwałę podsumowującą dyskusję. www.ceo.org.pl/sejmmlodziezy Filmoteka szkolna. Akcja! W każdej szkole ponadpodstawowej znajduje się zestaw filmów Filmoteka Szkolna. Filmy i opraco- wane materiały pomocnicze są wykorzystywane przez dyskusyjne kluby filmowe – młodzież orga- nizuje projekcje, prowadzi dyskusje i debaty, ćwi- czy się w roli krytyków filmowych, kręci własne materiały filmowe. Program jest prowadzony we wspólpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. www.ceo.org.pl/filmotekaszkolna Młodzi przedsiębiorczy Na specjalnie zaprojektowanej platformie interne- towej uczniowie zmagają się z zadaniami z zakre- su ekonomii i gospodarki rynkowej oraz zakładają i prowadzą wirtualne firmy. Udział w programie Młodzi Przedsiębiorczy pomaga nauczyć się, jak organizować i realizować działania zespołowe, zarządzać pracą własną i innych, uzyskiwać i da- wać informacje zwrotne. Pokazuje, w jaki sposób dysponować ograniczonymi środkami materialny- mi, analizować ryzyko, promować swoje pomysły. www.ceo.org.pl/przedsiebiorczy
 • 32. Centrum Edukacji Obywatelskiej CEO jest niezależną instytucją edukacyjną ist- niejącą od 1994 roku. Upowszechnia wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadza do szkół programy, które podnoszą efektyw- ność kształcenia, pomagają młodym ludziom rozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do an- gażowania się w życie publiczne oraz działania na rzecz innych. Dobra szkoła to dobra przyszłość młodych lu- dzi i nas wszystkich, demokratycznej i obywa- telskiej Polski. Mądra edukacja to najszybsza droga do solidarnej i dostatniej Europy, lepsze- go i sprawiedliwszego świata. Dlatego szkoła powinna: ff pomagać zrozumieć zjawiska społeczne, polityczne i ekonomiczne, ff uczyć współpracy oraz kształtować umie- jętności i postawy obywatelskie, ff rozwijać krytyczne i twórcze myślenie, ff uczyć odpowiedzialności i troski o dobro wspólne. Więcej informacji o działaniach CEO: www.ceo.org.pl Samorząd uczniowski Program wspiera uczniów i nauczycieli zainte- resowanych rozwijaniem samorządności ucz- niowskiej w szkołach. Uczniowie dowiadują się, jak realizować swoje pomysły i pasje poprzez działalność w samorządzie oraz jak sprawnie i efektywnie działać w szkole, a także poza nią. Nauczyciele – opiekunowie samorządów ucz­ niowskich dowiadują się, w jaki sposób wspie- rać działania uczniów. W ramach programu: ff prowadzimy kursy internetowe dla liderów samorządów uczniowskich i ich opiekunów, ff organizujemy szkolenia stacjonarne dla ucz­niów i nauczycieli, ff wydajemy publikacje dla młodzieży i na- uczycieli, ff organizujemy akcję wyborów przedstawi- cieli samorządów pod hasłem „Samorządy mają głos”, ff prowadzimy serwis internetowy: www.samorzaduczniowski.pl.