Spotkanie z rodzicami -wrzesień 2012

5,092 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,092
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spotkanie z rodzicami -wrzesień 2012

 1. 1. www.pp5.eglogow.eu
 2. 2. Plan spotkania1. Ubezpieczenie dzieci2. Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego za rok 2011-123. Plan nadzoru/ pracy przedszkola na rok 2012-20134. Organizacja pracy przedszkola w oparciu o Statut PP-5 1) Kompetencje Rady Rodziców. 2) Obowiązki i prawa dziecka. 3) Czas pracy przedszkola i zasady pobierania opłat. 4) Zapewnienie higieny i bezpieczeostwa dzieciom w przedszkolu i Internecie. 5) Indywidualizacja kształcenia i pomoc psychologiczni- pedagogiczna 6) Zajęcia dodatkowe5. Inne bieżące …
 3. 3. Ad 1. Ubezpieczenie dzieci w PZU, składka 39 zł. Decyzja Rady Rodziców z czerwca 2012r• Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie zbiorowe w przedszkolu, proszeni są o napisanie oświadczenia o rezygnacji oraz ewentualnym ubezpieczeniu dziecka w innym TU.• Mamy 133 dzieci w V oddziałach , z tego 11 może byd zwolnionych z opłaty. Są to zazwyczaj rodzice korzystający z pomocy społecznej.• Wpłata najpóźniej do 30 września.
 4. 4. Ad 2. Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego za rok 2011-2012• Posiadamy tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” (Jesteśmy pierwszym przedszkolem w Głogowie, któremu przyznano ten zaszczytny tytuł)• Promujemy pracę przedszkola w Kwartalniku PRZED SZKOŁĄ Poradnik Dyrektora Przedszkola nr 1/2012• Uczestniczymy w programie eTwinninig (You, Me and our Grandparets). Dziękujemy Babciom i Dziadkom za udział w projekcie.• Prezentujemy pracę przedszkola podczas rozmaitych konferencji, także europejskich (w Genui- XI.2011).• Dzieci uczestniczyły w koncertach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Były zaproszone do zwiedzenia SP-14, aktywnie uczestniczyły w lekcjach prowadzonych przez nauczycieli klas I-III• Współpracujemy z wieloma lokalnymi instytucjami.
 5. 5. Sukcesy dzieci• III miejsca w konkursie „Czyściciel Świata”• Udział w Przedszkolnej Strefie Kibica podczas Euro2012- promowanie idei „RESPECT” i hasła „Wszyscy jesteśmy gospodarzami”• Udział dzieci w konkursach, projektach, kampaniach charytatywnych oraz innych lokalnych programach profilaktycznych i przedsięwzięciach, np. Góra Grosza, Cała Polska Czyta Dzieciom (z Gm4), Ja i moje zdrowie, Czyste powietrze wokół nas , Igrzyskach Olimpijskich Przedszkolaków, Przegląd Pieśni Patriotycznej, etc.• Osiągnięcie gotowości szkolnej przez dzieci.
 6. 6. Sukcesy nauczycieli• Nagrody Prezydenta Miasta – 2 nauczycieli• Nagrody Dyrektora Przedszkola – 3 nauczycieli• Zaangażowanie w kampanie, programy i przedsięwzięcia lokalne, ogólnopolskie i międzynarodowe.• Pozytywne zakooczenie stażu na wyższy stopieo awansu zawodowego.• Bardzo dobra współpraca z Rodzicami.• Wysokie efekty pracy z dzieckiem objętym nauczaniem indywidualnym.
 7. 7. Wnioski na rok szkolny 2012 - 2013• Monitorowad przebieg planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się i awans na stopieo nauczyciela mianowanego.• Monitorowanie efektywności spotkao z rodzicami i form współpracy.• Prowadzenie strony internetowej przedszkola- aktualizacja informacji dla rodziców.• Zapewnid warunki i tworzyd okazje do wychowania, opieki edukacji według indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka- rozwijanie zainteresowao i uzdolnieo.• Tworzyd warunki do kształcenia postaw obywatelskich poprzez poszanowanie naturalnych zasobów (rośliny, zwierzęta, woda, powietrze, kultura) Polski i Europy.• Kontynuowad współpracę międzynarodową w ramach programu eTwinning.
 8. 8. Ad 3. Plan nadzoru pedag. na rok 2012-2013Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 (w odniesieniu do przedszkoli):• Wspieranie dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat.• Wzmocnienie bezpieczeostwa w szkołach i placówkachEwaluacje problemowe prowadzone będą we wszystkich obszarach działalności przedszkola.Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.Kontrola:• Prawidłowośd organizacji oddziału przedszkolnego• Organizacja i realizacja zajęd rewalidacyjno- wychowawczych w przedszkolach.
 9. 9. Priorytety przedszkola w r. szkolnym 2012-2013Zadanie do realizacji na rok szkolny 2012-2013• Tworzyd warunki do kształtowania postaw obywatelskich poprzez poszanowanie naturalnych zasobów: roślin, zwierząt, wody, powietrza, kultury Polski i Europy.Ewaluacja problemowa w obszarze I.• „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuoczej oraz innej działalności statutowej”Kontrola przestrzegania prawa, procedur i regulaminów wewnętrznych
 10. 10. Ad 4/1. Do kompetencji rady rodziców należy.1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: a) programu wychowawczego przedszkola, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli, b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców;1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności wychowania przedszkola w przypadku uzyskania przez przedszkole niskiej oceny ewaluacji zewnętrznej;2) opiniowanie projektu planu finansowego na kolejny rok budżetowy (2013).
 11. 11. Rada rodziców może wyrażad opinie:1) na wniosek dyrektora przedszkola o pracy nauczycieli: stażyście, kontraktowym i mianowanym, ubiegającym się o awans zawodowy (14 dni na wystawienie opinii).2) rada rodziców opiniuje plan finansowy przedszkola,3) rada rodziców może występowad do dyrektora, innych organów z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzid fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin RR.
 12. 12. Ad 5. Obowiązki i prawa dziecka.Dziecko ma obowiązek:1) przestrzegad zawarte umowy i normy społeczne obowiązujące w grupie i przedszkolu,2) szanowad godnośd osobistą rówieśników i dorosłych,3) przestrzegad zasad bezpieczeostwa i zdrowia,4) szanowad zabawki, książki, pomoce dydaktyczne,5) wykonywad czynności samoobsługowe i porządkowe oraz pełnid dyżury na miarę swoich możliwości,6) przebywania na wyznaczonym przez nauczyciela obszarze,7) dbad o higienę osobistą.
 13. 13. Dziecko ma prawo do:1) bezpieczeostwa fizycznego i psychicznego otrzymywania pomocy dorosłego, kiedy tego potrzebuje,2) podmiotowego traktowania, ochrony przed wszelkimi formami przemocy,3) poszanowania godności i akceptacji takim, jakie jest,4) opieki zdrowotnej, kiedy jej potrzebuje,5) snu, relaksu, wypoczynku, kiedy tego potrzebuje,6) samodzielnego dokonywania wyborów: zabawy i partnerów zabawy,7) indywidualnego procesu edukacyjnego, badania i eksperymentowania, różnorodnego środowiska, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym,
 14. 14. 8) pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wsparcia wg. miarę potrzeb,9) aktywnej dyskusji z dziedmi i dorosłymi, możliwości negocjowania swojego stanowiska na równych prawach z innymi,10) aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym grupy, kontaktów z dorosłymi zaangażowanymi w jego edukację i wychowanie, otrzymywania od nich wsparcia,11) racjonalnego odżywiania, uzupełniania płynów, kiedy tego potrzebuje,12) zgłaszania nauczycielowi swoich potrzeb,13) doświadczania konsekwencji własnego zachowania, także błędów.
 15. 15. Ad 4/3. Czas pracy przedszkola i zasady pobierania opłat.Podstawa prawna: Uchwała Nr IX/40/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 marca 2011r. W sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Głogów 1,75 zł za godzinę opieki i kształcenia poza czasem realizacji podstawy programowej, przygotowanie posiłków dla dzieci. Zasady pobierania opłat za przedszkole określa umowa o świadczenie usług przez PP-5 Rodzice o niskich dochodach mogą ubiegad się o częściowe albo całkowite zwolnienie z opłat- wniosek do MOP.S
 16. 16. Czas pracy przedszkola 6:00 – 16:30 (10,5 h)Czas wydawania posiłków: 8:00 - 8:15 ; 11:00 – 11:15 ; 14:00 – 14:15• Przyprowadzamy dziecko do godziny 8:00 na śniadanie, odbieramy po zjedzeniu trzeciego posiłku , tj. około 14:30• W przypadku spóźnienia i zamkniętych drzwi proszę dzwonid.• Drzwi zamykamy około godziny 8:00 – 8:20
 17. 17. Wszystkie 5 i 6-l mają obowiązek uczęszczad do przedszkola albo oddz. przedszkolnego.Czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w PP-5:7:30 – 11:30 [4 godz] ; 13:00 – 14:00 [1 godz.]Zajęcia dodatkowe: religia, logopeda, j. angielski, inne 11:30 – 13:00 [1,5 h] ; 14:30 – 16:00 [1,5 h]
 18. 18. 29 – 20 = 9 godzin ponad podstawę x 1,75 zł = 15, 75 złDziecko pod Nr 1Poniedziałek – 0, nieobecny Czwartek – 2 x 1,75 zł = 3,50 złWtorek - do zapłaty 2 x 1,75 zł = 3,50 zł Piątek - 2 x 1,75 zł = 3,50 złŚroda - do zapłaty 3 x 1,75 zł = 5, 25 zł RAZEM = 15, 75 zł 18
 19. 19. Opłaty wnosimy do 10 dnia każdego miesiąca.W czerwcu za godziny uczęszczania płacimy w ostatnim dniu pobytu
 20. 20. Ad 4/4. Zapewnienie higieny i bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu i Internecie. Prosimy o wyrażenie/nie wrażenie zgody na publikowanie zdjęd dzieci na stronie internetowej przedszkola oraz stronach internetowych projektów współpracy międzynarodowej eTwinning, iEARN, publikacja FRSE, czasopismach pedagogiczych. Dziecko przyprowadzane do przedszkola powinno byd zdrowe, rodzic po chorobie idzie na badania kontrolne i wówczas lekarz powinien wystawid zaświadczenie – może uczęszczad do przedszkola)
 21. 21.  Przedszkole stosuje środki chemiczne dopuszczone do użytku w przedszkolu, atestowane meble i zabawki. Znamy pochodzenie produktów żywnościowych oraz termin ważności, przechowujemy je w odpowiednich warunkach (zasady HCCP i GMP). Dzieci starsze (oddział III, IV i V) samodzielnie korzystają z szatni i udają się do swojej grupy. Wyjścia dzieci poza teren przedszkola są ewidencjonowane – na 15 dzieci przypada jeden opiekun. Podczas wycieczek poza miasto grupą opiekuje się 3 pracowników przedszkola lub 2 + 1 rodzic. Dziecko powinno byd przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez osoby posiadające pełną zdolnośd do czynności prawnych. Dziecko powinno znad te osoby, które zobowiązane są do poszanowania godności dziecka. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków. Wyjątek stanowią dzieci przewlekle chore (astma, cukrzyca, epilepsja…) , wobec których stosuje się indywidualną procedurę postępowania uzgodnioną z lekarzem i rodzicem. Rodzice bezzwłocznie informowani są o pojawiających się objawach choroby, gorączka, pogorszenie samopoczucia dziecka, wymioty, wszy- prosimy o aktualizowanie numerów telefonów kontaktowych.
 22. 22. • dziecko nie może byd odebrane przez osobę będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, w tym przypadku, nauczyciel prosi o przyjście z osobą, która zapewni bezpieczeostwo. Jeżeli w umówionym czasie nie pojawia się upoważniona trzeźwa osoba, nauczyciel o tym fakcie zawiadamia Dyrektora, Policję (nr telefonu 997, 112),• w sytuacji nie odebrania dziecka z przedszkola za jego bezpieczeostwo odpowiada nauczyciel. Jest on zobowiązany do powiadomienia Dyrektora i Policji, która pomaga w zagwarantowaniu bezpieczeostwa dziecku,• po odebraniu dziecka z przedszkola i do czasu zamknięcia przedszkola, na placu zabaw mogą przebywad dzieci pod opieką rodziców (prawnych opiekunów), w tym przypadku, za bezpieczeostwo dziecka na placu zabaw odpowiada rodzic lub opiekun,• wszyscy rodzice powinni znad i przestrzegad Regulamin Placu Zabaw, który jest umieszczony przy wejściu głównym i na plac zabaw,
 23. 23. • W celu zapewnienia higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu, rodzice którzy wchodzą z dzieckiem do sal przedszkolnych, zobowiązani są do zabezpieczania obuwia jednorazowymi osłonami.• Rodzice, którzy są chorzy na choroby zakaźne nie mogą wchodzid do przedszkolnych sal.
 24. 24. Ad 5. Indywidualizacja kształcenia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych (IX. 2011)2. Przekazywanie rodzicom wyników i uzgadnianie kierunków oddziaływao (X. 2012)3. Systematyczne informowanie o postępach, pracy wych- dyd (cały rok w różnych formach, konsultacji, zajęd otwartych dla rodziców, uroczystości, wystaw, informacji na tablicach grup, na stronie WWW)4. Badania gotowości szkolnej dziecka 30.III.-15.IV.2013r.5. Wydanie karty Informacyjnej o gotowości szkolnej dzieciom 6 i 5 letnim (między 15- 30 kwietnia 2012r.)6. Przekazanie rodzicom informacji o mocnych stronach dziecka i wymagających stymulacji dziecka 3, 4 letniego (V.2012)
 25. 25. Organizowanie Pomocy Psych. Pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania• Do 30 marca 2013r rodzice przynoszą z Poradni orzeczenia lub opinie dla dzieci wymagających specjalistycznych zajęd/ nauczyciele wypełniają Kartę Ind. Potrzeb Dz.• Dyrektor powołuje Zespół ds. PPP lub W. Wspomagania• Dyrektor zwraca się z wnioskiem do Organu Prowadzącego Przedszkole o przyznanie środków finansowych i godzin zajęd.• Zespół ds. PPP pisze Plan Działao Wspierających lub Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny.• W następnym roku szkolnym są organizowane zajęcia.
 26. 26. Ad 6. Zajęcia dodatkowe :Bezpłatne : terapia logopedyczna – terminy konsultacji oraz zajęd po diagnozie ) religia na życzenie rodziców (wyrażone w dowolnej formie – zgłoszenie wychowawcy, pisemne oświadczenie) ( 12:00 – 13: 00 w poniedziałek , środę) dwiczenia korekcyjne (nie ma w b.r. szk.)Opłacane przez rodziców: j. angielski – Szk. J.Obcych Mr Happy
 27. 27. Czas na pytania rodzicówW bieżącym roku szkolnym spędzimyz dziedmi ponad 206 dni roboczych  W tym czasie dzieci zużyją około 54.796 kartek do rysowania , tj. 110 ryz papieru do drukarek.
 28. 28. Życzę Paostwu miłej współpracy z nauczycielami- wychowawcami grup oraz całym personelem naszego przedszkola watmosferze wzajemnego zaufania i szacunku. Ufam, że dzieci w naszej placówce spędzą wiele miłych chwil, rozwiną swoje zainteresowania i umiejętności, a Rodzice przeżyją wiele wzruszających uroczystości z udziałem dzieci. Ewa Kurzak

×