SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
Un IES que integra en francès

-Situació geogràfica i perfil de l´institut.
    L´institut està situat al barri de Las Delicias a Saragossa, el més poblat de la
ciutat (uns 110000 habitants), un barri amb un percentatge notable d´inmigració (sobre
tot procedent de l´Ecuador, però també de Romania i de paisos subsaharians, però que
manté una sòlida classe mitjana. Limita amb el barris de l´Universitat i de La Romareda,
més acomodats i molt ben equipats de serveis ciutadans.
    A causa del programa bilingüe molts alumnes acudeixen d´aquests barris (La
Romareda, conegut pel camp de futbol). Malgrat tot, a la E.S.O. tenim un 36%
d´alumnat inmigrant.
     Quantitativament és un IES d´un volum mitjà.

-Programa bilingüe en francès.

    -Història, evolució i trajectòria:
          El programa bilingüe en francès s´inicià el curs 1999-2000. Fa, doncs,
dotze anys que funciona. Els primers anys es podia considerar un xic elitista, ja que els
alumnes que hi participaven eren veritablement minoritaris, però poc a poc el
percentatge ha anat augmentant i al dia d´avui gairebé la meitat de l´alumnat de l´institut
s´inclou en el programa.

    -Objectius:
          La finalitat principal és aconseguir un ensenyament reforçat més
global i complet, que ajudi a donar una visió mes moderna, actual, tolerant i
cosmopolita de l´ensenyament.

    -Estructura:
          L´estructura es sustenta sobre unes asignatures bilingües (una o dos
per curs) que imparteixen els professors de DNL (Disciplines no lingüístiques) i una
matèria de francès adaptada a l´alumnat específic del programa. Per suposat tot baix la
tutela de l´implicació total del departament de Francès.
          Asignatures i evolució: Depenen de la voluntarietat d´implicació dels
departaments, i han anat canviant al llarg dels anys. Van començar el departament de
Matemàtiques i el de Filosofia (amb l´Ètica). Malhauradament fa dos anys va
desaparéixer el Departament Matemàtic, però s´han anat afegint al programa la Música,
la Tecnologia, i una part de les Ciències Naturals i de les Ciències Socials.

           Teatre:
              L´Athélier del Théatre és molt important i d´una ampla i
exitosa trajectòria al nostre institut. El duu a terme l´equip Coup de Théatre, que integra
a alguns professors de francès i bastants monitors i professors de teatre, la majoria
natius, a més de l´alumnat que hi vol participar i que el conformen alumnes de tots els
cursos. Tot coordinat per l´associació cultural Kaleidos.
              Tots els cursos de l´institut tenen el seu grup de teatre en
francès i el nivell acadèmic i humà del curs depèn en gran medida del nombre
d´alumnes que s´integren en l´activitat teatral.
              Sense cap dubte podem afirmar que el nostre Coup de théatre
és el veritable “Joyau de la Couronne” del programa bilingüe.
Intercanvis:
                Com és obvi aquesta activitat és fonamental i es treballa
de manera molt seriosa i organitzada. Té moltes variants: intercanvis amb instituts
francesos, amb famílies, visites a activitats concretes, tota mena d´informació i ajut
sobre cursos de llengua francesa a Saragossa i a França, fins i tot d´estades d´un curs
complet al país veí per alumnes interessats.
          Altres programes: Informar i facilitar l´accès i preparació dels
programes Delft, Dalft, de l´Escola d´idiomes, etc.

    -Implicació del departament de francès:
          No pot ser d´altra manera. Com he dit abans l´implicació és total, per
l´assessorament dels DNL. El departament posa a la disposició del professorat tota
mena de resursos humans i materials de la que és capaç. El recolçament d´aquest
departament és imprescindible per assolir els objectius.
          Es conta gairebé tots el anys d´una lectora nativa de francès per
assessorar tant als alumnes com als profesors.
          Molt important és també un programa ferm de reunions setmanals
entre el departament de francès i els diversos departaments de DNL, amb horaris fixos.

    -Resultats:
          Aprenentatge reforçat multidisciplinar
             Com hem anteriorment aquest és l´objectiu que s´ha assolit amb
més claredat. L´aprenentatge és multilingüístic i amb possibilitats més interactives. Els
resultats es veuen sobre tot en la millora de l´aprenentatge de les llengûes (on s´inclou
l´anglès).
Però, en general, tant els intercanvis (massius) com el teatre (més voluntari) fan que la
formació del alumnat sigui molt més ferma i completa. També ajuda a l´alumnat
inmigrant que és de llengua francesa o que la coneix.
          Valoració del programa per part de l´alumnat:
             L´alumnat que forma part del programa de manera voluntària, el
valora molt possitivament i això es nota en el nivell de motivació al llarg de tot l´any
des del començament.
          Valoració de les asignatures:
             Les assignatures són molt més valorades pel fet de ser bilingües,
i adquireixen un grau de dignitat i d´importància molt més notable (sobre tot la música,
la tecnologia i l`ètica).
             També augmenta la millora d´algunes competències bàsiques
com les que afecten al llenguatge, a la cultura general, a la capacitat de concentració, al
treball en equip o el nivell de socialització, a més de l´adquisició d´algunes destreses
noves pròpies de cada assignatura.
          Problemes:
                La millora del nivell de les matèries comporta també un
augment del grau de dificultat, de vegades insalvable per a alguns alumnes.
               Dificultat de seguir els programes. Això ho notem sobre tot
els professors. Un ensenyament més complet ralentitza de vegades els avanços en els
continguts. També algunes classes pràctiques s´han d´alleugerir a causa del temps
emprat en els aspectes bilingües.
                L´alumnat amb dificultats d´aprenentatge pot tindre alguns
problemes i es pot veure obligat a deixar el programa al final d´un curs. Malgrat que és
una situació en realitat minoritària, sí observem alguns alumnes que es veuen obligats
per les seves famílies a participar en el programa, i això els desmotiva encara més. És
un aspecte contrapoduent. Aquesta situació la pateixen sobre tot els alumnes que es
senten poc dotats per a l´aprenentatge de llengües. Resulta bastant curiós, per no emprar
altres adjetius, qu´alguns alumnes fracassen nomès en les matèries pròpies del programa
bilingüe, i les famílies, per raons de socialització, s´entossudeixen en no alliberar-los del
programa.
                Elaboració dels materials. És un problema que sembla anar
implícit en aquest ensenyament. Creiem que l´administració no posa els mitjants
suficients per salvar aquest escull, sobre tot en allò que fa referència a la formació dels
professors de DNL.

    -Nivell dels cursos:
              Pot ser molt variat i depèn de molts aspectes. El nivell general
és, obviament, superior a la mitjana de l´institut, però també es troben cursos bilingües
d´un nivell inferior a altres que no participen en el projecte.


-L´aula bilingüe:
    Aquest apartat el dedicaré essencialment a explicar la meva experiència com a
professor de Música en Francès i de les conseqüències qu´en puc extreure.

    -Plantejament y objetiu de la classe:
         En principi els objetius de la matèria són els mateixos que en els
cursos no bilingües, i es treballa el mateix programa, amb el mateix llibre de text
(evidentment en castellà). A més a més hi ha uns objectius específics per al programa
bilingüe, que poden ser lingüístics o propis de la matèria. Aquestes són les normes que
ens van donar els coordinadors dels programes bilingües en francès.

    -Estructura dela classe:
         El francès com llengua vehicular
              Les classes són en francès quan l´aprenentatge no fa referència
a continguts en castellà (empraré indistintament les dues denominacions d´aquesta
llengua).El Francès és, doncs, la llengua vehicular. Aquest apartat es va desenvolupant
poc a poc (en bona lògica al primer curs és gairebé impossible). Al tercer curs hauria de
ser normal i a partir de quart condició “sine qua non”. No és fàcil.
         L´espanyol i el francès. Programa específic de cada llengua:
              L´espanyol per:
                  Seguir els continguts del programa en espanyol, com
en un curs no bilingüe, ja ho hem dit abans.
                  Consolidar els continguts per salvar dificultats: quan es
presenten dificultats de comprensió d´alguns continguts en francès, s´han de tornar a
explicar en castellà per reforçar-los. Si una cosa no s´enten en castellà mal podrà
entendre´s en francès. Es una qüestió de sentit comú. Això també és aplicable a les
classes pràctiques d´instrumentació o de cant.
                  Continguts circumstancials, o secundaris. S´aprenen
nomèn en castellà.
              El francès per:
                  Continguts bàsics de la matèria, i vocabulari essencial,
així com tot el que fa referència als aspectes de cultura general en francès i de la pròpia
llengua francesa, segons els nivells de cada curs. El departament elabora aquests
materials.
                  Materials de lectura i complementaris francesos:
                     Es treballen des de dos punts de vista:
                     -Com un reforç de la llengua francesa per a
ampliar-la i millorar-la.
                     -Com una ampliació dels coneixements
específics de la assignatura (en el meu cas música) i per donar a conéixer i comparar els
aspectes (de vegades diversos) de les dos cultures.
                  Activitats teóriques i pràctiques en francès.

     -Què es fa en francès I què s´hauria de fer?
          Dificultats en les pràctiques:
              Com hem dit el francès és la llengua vehicular, però les classes
pràctiques de vegades imposen unes dificultats difícils de salvar. L´organització de les
pràctiques i la bona comprensió de les ordres per al desenvolupament de l´activitat és
difícil dur-les a terme en francès.
          Differents tipus de grups:
              La varietat dels tipus de grups és molt alta i l`àmbit és molt
divers. Les classes són molt diferents en cursos d´un alt nivell en francès (acaben amb la
sensació de que aprenen més francès que música) que en cursos d´un baix nivell en
francès, en els que el bilingüisme pot resultar més un obstacle qu´una motivació, que és
l´objetiu principal del projecte.
          L´alumne bilingüe: varietats:
              En origen el programa era molt homogeni i s´adreçava més be
a una èlit cultural. Com ja hem assenyalat, actualment és molt extès a l´institut i ens
trobem tot tipus d´alumnat, des del alumne molt motivat pel bilingüisme, que fins i tot
ja quan arriba al primer curs té un cert nivell de francès, fin a l´alumne que es veu
obligat per la família a formar-hi part, i totes les possibilitats intermèdies. Com anècdota
puc assenyalar que també ens trobem alumnes bons en francès i poc interessats en la
música i que resolen millor tot el que es fa en francès qu´allò propiament de la matèria
encara que sigui en español.

     -Preparació de materials i el treball del DNL:
          La preparació dels materials es de vegades tot un “tour de force”,
malgrat que amb els anys el professor va acumulant experiències i materials propiament
dits. Des de el meu punt de vista es deixa massa a la voluntarietat (gratis et amore) i a
la motivació dels departaments implicats. També depèn de les persones i de les ganes
que tenen de treballar en equip i de posar les seves experiències en comù. Cal evitar la
rutina, però tampoc és aconsellable experimentar massa, utilitzant els alumnes com si
fossin conillets d´índies.
          Tornaré a insistir en que la formació (sobre tot lingüística) dels DNL
és l´assignatura pendèn. S´hauria de facilitar molt més aquesta tasca per part de les
administracions.


Reflexions finals
     -El Programa es planteja en principi com una adaptació curricular a l´alta, però
al estar cada cop més extès a l´institut, s´ha anat evitant l´elitisme del que pecaba els
primers anys i amb unes perspectives de futur que ajuden a equilibrar la dinàmica del
centre.
     - Sistemes d´integració per millorar el programa: fa uns anys es va optar per
equilibrar el programa bilingüe i es va prendre la decisió d´afegir els alumnes de
compensatòria als grups de referència bilingües. Així aquests alumnes amb més
dificultats comparteixen amb els bilingües totes les matèries que no són específicament
del programa. Malgrat que en algun aspecte pot baixar el nivell acadèmic de
l´ensenyament, en general ha produit un efecte integrador molt possitiu, ja que ajuda a
conviure a les dues realitats escolars (la més possitiva i la més negativa) i evita
l´aparició de grups residuals i conflictius.
          Per suposat hi ha possibilitats d´abandonar el programa bilingüe en
qualsevol curs, fins i tot al principi, abans de la primera evaluació. De la mateixa
manera, qualsevol alumne no bilingüe s´hi pot pot incorporar si ho estima convenient.
      -Previsió de futur i reflexió final subjetiva:
          La confomació dels grups tal com esta era crec que resulta prou
equilibrada per al funcionament general de l´institut, tenint en compte que molt alumnat
inmigrant s´està incorporant al bilingüe amb èxit (encara moderat). Crec que una més
gran generalització del programa podria desvirtuar-lo, i fer-lo més exigent seria tornar
enrere cap al elitisme inicial.
     Antoni Bengochea, profesor de música en francès al
IES Jerónimo Zurita de Saragossa

More Related Content

What's hot

Anàlisi i implementació d'estratègies inclusives i pluriculturals
Anàlisi i implementació d'estratègies inclusives i pluriculturalsAnàlisi i implementació d'estratègies inclusives i pluriculturals
Anàlisi i implementació d'estratègies inclusives i pluriculturals
arodet
 
Proposta de decret plurilingüisme 2011
Proposta de decret plurilingüisme 2011Proposta de decret plurilingüisme 2011
Proposta de decret plurilingüisme 2011
Nombre Apellidos
 
Projecte lingüístic quercus
Projecte lingüístic quercusProjecte lingüístic quercus
Projecte lingüístic quercus
instiquercus
 
24.lluc bonet segon
24.lluc bonet segon24.lluc bonet segon
24.lluc bonet segon
llenguaoral
 

What's hot (20)

Anàlisi i implementació d'estratègies inclusives i pluriculturals
Anàlisi i implementació d'estratègies inclusives i pluriculturalsAnàlisi i implementació d'estratègies inclusives i pluriculturals
Anàlisi i implementació d'estratègies inclusives i pluriculturals
 
Cassola 25
Cassola 25 Cassola 25
Cassola 25
 
Presentació seminari llengües_baix
Presentació seminari llengües_baixPresentació seminari llengües_baix
Presentació seminari llengües_baix
 
El projecte lingüístic de centre
El projecte lingüístic de centreEl projecte lingüístic de centre
El projecte lingüístic de centre
 
Proposta de decret plurilingüisme 2011
Proposta de decret plurilingüisme 2011Proposta de decret plurilingüisme 2011
Proposta de decret plurilingüisme 2011
 
UN NOU CURRÍCULUM DE LLENGUA Per a la societat del segle XXI
UN NOU CURRÍCULUM DE LLENGUA Per a la societat del segle XXIUN NOU CURRÍCULUM DE LLENGUA Per a la societat del segle XXI
UN NOU CURRÍCULUM DE LLENGUA Per a la societat del segle XXI
 
Projecte d’Educació en Comunicació Audiovisual IES Ramon Turró de Malgrat de Mar
Projecte d’Educació en Comunicació Audiovisual IES Ramon Turró de Malgrat de MarProjecte d’Educació en Comunicació Audiovisual IES Ramon Turró de Malgrat de Mar
Projecte d’Educació en Comunicació Audiovisual IES Ramon Turró de Malgrat de Mar
 
01220063000027
0122006300002701220063000027
01220063000027
 
El tractament de les llengües en el sistema educatiu
El tractament de les llengües en el sistema educatiuEl tractament de les llengües en el sistema educatiu
El tractament de les llengües en el sistema educatiu
 
Eca al CEIP Can Parera de Montornès del Vallès
Eca al CEIP Can Parera de Montornès del VallèsEca al CEIP Can Parera de Montornès del Vallès
Eca al CEIP Can Parera de Montornès del Vallès
 
Projecte lingüístic quercus
Projecte lingüístic quercusProjecte lingüístic quercus
Projecte lingüístic quercus
 
LD03 Llei 4_2018. PEPLI. PLC. PNL
LD03 Llei 4_2018. PEPLI. PLC. PNLLD03 Llei 4_2018. PEPLI. PLC. PNL
LD03 Llei 4_2018. PEPLI. PLC. PNL
 
PROJECTE LINGÜÍSTIC
PROJECTE LINGÜÍSTICPROJECTE LINGÜÍSTIC
PROJECTE LINGÜÍSTIC
 
Intercanvi França
Intercanvi FrançaIntercanvi França
Intercanvi França
 
Presentació d'un Marc per al plurilingüisme integrat i integrador a Catalunya...
Presentació d'un Marc per al plurilingüisme integrat i integrador a Catalunya...Presentació d'un Marc per al plurilingüisme integrat i integrador a Catalunya...
Presentació d'un Marc per al plurilingüisme integrat i integrador a Catalunya...
 
Propostadedecretplurilingisme2011
Propostadedecretplurilingisme2011Propostadedecretplurilingisme2011
Propostadedecretplurilingisme2011
 
24.lluc bonet segon
24.lluc bonet segon24.lluc bonet segon
24.lluc bonet segon
 
Projecte lingüístic
Projecte lingüísticProjecte lingüístic
Projecte lingüístic
 
Utilitzem les sèries de TV per ensenyar català com a llengua estrangera (CLE)
Utilitzem les sèries de TV per ensenyar català com a llengua estrangera (CLE)Utilitzem les sèries de TV per ensenyar català com a llengua estrangera (CLE)
Utilitzem les sèries de TV per ensenyar català com a llengua estrangera (CLE)
 
Sessió 2
Sessió 2Sessió 2
Sessió 2
 

Viewers also liked

Universalitat del mètode d'observació
Universalitat del mètode d'observacióUniversalitat del mètode d'observació
Universalitat del mètode d'observació
SIAL
 
Llegint imatges. Activitats
Llegint imatges. ActivitatsLlegint imatges. Activitats
Llegint imatges. Activitats
SIAL
 
Ésser humà
Ésser humàÉsser humà
Ésser humà
SIAL
 
Illes auletianes
Illes auletianesIlles auletianes
Illes auletianes
SIAL
 
Parlant d'Il·lustració. Tipus
Parlant d'Il·lustració. TipusParlant d'Il·lustració. Tipus
Parlant d'Il·lustració. Tipus
SIAL
 
Llegir Màrius Torres, avui
Llegir Màrius Torres, avuiLlegir Màrius Torres, avui
Llegir Màrius Torres, avui
SIAL
 
Pdsalavert
PdsalavertPdsalavert
Pdsalavert
SIAL
 
"Això és per al professor de llengua i literatura" - Vols dir?
"Això és per al professor de llengua i literatura" - Vols dir?"Això és per al professor de llengua i literatura" - Vols dir?
"Això és per al professor de llengua i literatura" - Vols dir?
SIAL
 

Viewers also liked (18)

Ex08b.Opd
Ex08b.OpdEx08b.Opd
Ex08b.Opd
 
Universalitat del mètode d'observació
Universalitat del mètode d'observacióUniversalitat del mètode d'observació
Universalitat del mètode d'observació
 
Llegint imatges. Activitats
Llegint imatges. ActivitatsLlegint imatges. Activitats
Llegint imatges. Activitats
 
Integració des de l'escola maternal
Integració des de l'escola maternalIntegració des de l'escola maternal
Integració des de l'escola maternal
 
Ésser humà
Ésser humàÉsser humà
Ésser humà
 
TADHack 2015 webinar Oracle Comms & Optare
TADHack 2015 webinar Oracle Comms & OptareTADHack 2015 webinar Oracle Comms & Optare
TADHack 2015 webinar Oracle Comms & Optare
 
Illes auletianes
Illes auletianesIlles auletianes
Illes auletianes
 
Parlant d'Il·lustració. Tipus
Parlant d'Il·lustració. TipusParlant d'Il·lustració. Tipus
Parlant d'Il·lustració. Tipus
 
Using Groovy to empower WebRTC Network Systems
Using Groovy to empower WebRTC Network SystemsUsing Groovy to empower WebRTC Network Systems
Using Groovy to empower WebRTC Network Systems
 
Selecció de poemes de Màrius Torres
Selecció de poemes de Màrius TorresSelecció de poemes de Màrius Torres
Selecció de poemes de Màrius Torres
 
Oracle - WebRTC Pre-conference TADSummit Workshop
Oracle - WebRTC Pre-conference TADSummit WorkshopOracle - WebRTC Pre-conference TADSummit Workshop
Oracle - WebRTC Pre-conference TADSummit Workshop
 
Llegir Màrius Torres, avui
Llegir Màrius Torres, avuiLlegir Màrius Torres, avui
Llegir Màrius Torres, avui
 
Optare Solutions Network Applications BU Brochure
Optare Solutions Network Applications BU BrochureOptare Solutions Network Applications BU Brochure
Optare Solutions Network Applications BU Brochure
 
E-Learning 2.0
E-Learning 2.0E-Learning 2.0
E-Learning 2.0
 
Pdsalavert
PdsalavertPdsalavert
Pdsalavert
 
Google Analytics and UX
Google Analytics and UXGoogle Analytics and UX
Google Analytics and UX
 
"Això és per al professor de llengua i literatura" - Vols dir?
"Això és per al professor de llengua i literatura" - Vols dir?"Això és per al professor de llengua i literatura" - Vols dir?
"Això és per al professor de llengua i literatura" - Vols dir?
 
Google Analytics & UX
Google Analytics & UXGoogle Analytics & UX
Google Analytics & UX
 

Similar to Un IES que integra en francès

Til moli d'en xema
Til moli d'en xemaTil moli d'en xema
Til moli d'en xema
efsauba
 
Til Moli d'en Xema
Til Moli d'en XemaTil Moli d'en Xema
Til Moli d'en Xema
efsauba
 
Projecte lingüístic ZER La Parellada
Projecte lingüístic ZER La ParelladaProjecte lingüístic ZER La Parellada
Projecte lingüístic ZER La Parellada
zerlaparellada
 
Reunio pares intercanvi_1
Reunio pares intercanvi_1Reunio pares intercanvi_1
Reunio pares intercanvi_1
aparedesbellera
 
Esborrany projecte TIL 2014-15
Esborrany projecte TIL 2014-15Esborrany projecte TIL 2014-15
Esborrany projecte TIL 2014-15
lasecretaria
 
Projecte tractament integrat de llengües 2
Projecte tractament integrat de llengües 2Projecte tractament integrat de llengües 2
Projecte tractament integrat de llengües 2
antoniapoltorres
 

Similar to Un IES que integra en francès (20)

Projecte lingüístic de centre
Projecte lingüístic de centreProjecte lingüístic de centre
Projecte lingüístic de centre
 
Til moli d'en xema
Til moli d'en xemaTil moli d'en xema
Til moli d'en xema
 
Til Moli d'en Xema
Til Moli d'en XemaTil Moli d'en Xema
Til Moli d'en Xema
 
Projecte lingüístic ZER La Parellada
Projecte lingüístic ZER La ParelladaProjecte lingüístic ZER La Parellada
Projecte lingüístic ZER La Parellada
 
Pele
PelePele
Pele
 
PLC Escola EL Far d'Empordà
PLC Escola EL Far d'EmpordàPLC Escola EL Far d'Empordà
PLC Escola EL Far d'Empordà
 
Reunio pares intercanvi_1
Reunio pares intercanvi_1Reunio pares intercanvi_1
Reunio pares intercanvi_1
 
Clil project
Clil projectClil project
Clil project
 
La Cassola 25
La Cassola 25La Cassola 25
La Cassola 25
 
Projecte linguistic
Projecte linguisticProjecte linguistic
Projecte linguistic
 
Practica 4 c
Practica 4 cPractica 4 c
Practica 4 c
 
Pau
PauPau
Pau
 
Esborrany projecte TIL 2014-15
Esborrany projecte TIL 2014-15Esborrany projecte TIL 2014-15
Esborrany projecte TIL 2014-15
 
Esborrany projecte linguistic
Esborrany projecte linguisticEsborrany projecte linguistic
Esborrany projecte linguistic
 
Projecte tractament integrat de llengües 2
Projecte tractament integrat de llengües 2Projecte tractament integrat de llengües 2
Projecte tractament integrat de llengües 2
 
Projecte lingüístic
Projecte lingüísticProjecte lingüístic
Projecte lingüístic
 
01_PRESENTACIO_NOUVINGUTS_PARAULES_I_FETS DEF (2).pdf
01_PRESENTACIO_NOUVINGUTS_PARAULES_I_FETS DEF (2).pdf01_PRESENTACIO_NOUVINGUTS_PARAULES_I_FETS DEF (2).pdf
01_PRESENTACIO_NOUVINGUTS_PARAULES_I_FETS DEF (2).pdf
 
Debat
DebatDebat
Debat
 
PRESENTACIÓ GEP -INS ERMENGOL IV
PRESENTACIÓ GEP -INS ERMENGOL IVPRESENTACIÓ GEP -INS ERMENGOL IV
PRESENTACIÓ GEP -INS ERMENGOL IV
 
Inicial català
Inicial catalàInicial català
Inicial català
 

More from SIAL (10)

Areesnolingpress
AreesnolingpressAreesnolingpress
Areesnolingpress
 
Lectures plurilingües
Lectures plurilingüesLectures plurilingües
Lectures plurilingües
 
Activitat parvulari
Activitat parvulariActivitat parvulari
Activitat parvulari
 
Solucionari
SolucionariSolucionari
Solucionari
 
Esquema
EsquemaEsquema
Esquema
 
A cau d'orella... o llegir, escoltar i parlar de llibres
A cau d'orella... o llegir, escoltar i parlar de llibresA cau d'orella... o llegir, escoltar i parlar de llibres
A cau d'orella... o llegir, escoltar i parlar de llibres
 
Influències en la imatge
Influències en la imatgeInfluències en la imatge
Influències en la imatge
 
Interpretació del text
Interpretació del textInterpretació del text
Interpretació del text
 
Integració des de l'escola maternal. Presentació
Integració des de l'escola maternal. PresentacióIntegració des de l'escola maternal. Presentació
Integració des de l'escola maternal. Presentació
 
La interculturalidad como respuesta
La interculturalidad como respuestaLa interculturalidad como respuesta
La interculturalidad como respuesta
 

Recently uploaded (7)

App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
 
Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1
Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1
Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
 
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
 

Un IES que integra en francès

 • 1. Un IES que integra en francès -Situació geogràfica i perfil de l´institut. L´institut està situat al barri de Las Delicias a Saragossa, el més poblat de la ciutat (uns 110000 habitants), un barri amb un percentatge notable d´inmigració (sobre tot procedent de l´Ecuador, però també de Romania i de paisos subsaharians, però que manté una sòlida classe mitjana. Limita amb el barris de l´Universitat i de La Romareda, més acomodats i molt ben equipats de serveis ciutadans. A causa del programa bilingüe molts alumnes acudeixen d´aquests barris (La Romareda, conegut pel camp de futbol). Malgrat tot, a la E.S.O. tenim un 36% d´alumnat inmigrant. Quantitativament és un IES d´un volum mitjà. -Programa bilingüe en francès. -Història, evolució i trajectòria: El programa bilingüe en francès s´inicià el curs 1999-2000. Fa, doncs, dotze anys que funciona. Els primers anys es podia considerar un xic elitista, ja que els alumnes que hi participaven eren veritablement minoritaris, però poc a poc el percentatge ha anat augmentant i al dia d´avui gairebé la meitat de l´alumnat de l´institut s´inclou en el programa. -Objectius: La finalitat principal és aconseguir un ensenyament reforçat més global i complet, que ajudi a donar una visió mes moderna, actual, tolerant i cosmopolita de l´ensenyament. -Estructura: L´estructura es sustenta sobre unes asignatures bilingües (una o dos per curs) que imparteixen els professors de DNL (Disciplines no lingüístiques) i una matèria de francès adaptada a l´alumnat específic del programa. Per suposat tot baix la tutela de l´implicació total del departament de Francès. Asignatures i evolució: Depenen de la voluntarietat d´implicació dels departaments, i han anat canviant al llarg dels anys. Van començar el departament de Matemàtiques i el de Filosofia (amb l´Ètica). Malhauradament fa dos anys va desaparéixer el Departament Matemàtic, però s´han anat afegint al programa la Música, la Tecnologia, i una part de les Ciències Naturals i de les Ciències Socials. Teatre: L´Athélier del Théatre és molt important i d´una ampla i exitosa trajectòria al nostre institut. El duu a terme l´equip Coup de Théatre, que integra a alguns professors de francès i bastants monitors i professors de teatre, la majoria natius, a més de l´alumnat que hi vol participar i que el conformen alumnes de tots els cursos. Tot coordinat per l´associació cultural Kaleidos. Tots els cursos de l´institut tenen el seu grup de teatre en francès i el nivell acadèmic i humà del curs depèn en gran medida del nombre d´alumnes que s´integren en l´activitat teatral. Sense cap dubte podem afirmar que el nostre Coup de théatre és el veritable “Joyau de la Couronne” del programa bilingüe.
 • 2. Intercanvis: Com és obvi aquesta activitat és fonamental i es treballa de manera molt seriosa i organitzada. Té moltes variants: intercanvis amb instituts francesos, amb famílies, visites a activitats concretes, tota mena d´informació i ajut sobre cursos de llengua francesa a Saragossa i a França, fins i tot d´estades d´un curs complet al país veí per alumnes interessats. Altres programes: Informar i facilitar l´accès i preparació dels programes Delft, Dalft, de l´Escola d´idiomes, etc. -Implicació del departament de francès: No pot ser d´altra manera. Com he dit abans l´implicació és total, per l´assessorament dels DNL. El departament posa a la disposició del professorat tota mena de resursos humans i materials de la que és capaç. El recolçament d´aquest departament és imprescindible per assolir els objectius. Es conta gairebé tots el anys d´una lectora nativa de francès per assessorar tant als alumnes com als profesors. Molt important és també un programa ferm de reunions setmanals entre el departament de francès i els diversos departaments de DNL, amb horaris fixos. -Resultats: Aprenentatge reforçat multidisciplinar Com hem anteriorment aquest és l´objectiu que s´ha assolit amb més claredat. L´aprenentatge és multilingüístic i amb possibilitats més interactives. Els resultats es veuen sobre tot en la millora de l´aprenentatge de les llengûes (on s´inclou l´anglès). Però, en general, tant els intercanvis (massius) com el teatre (més voluntari) fan que la formació del alumnat sigui molt més ferma i completa. També ajuda a l´alumnat inmigrant que és de llengua francesa o que la coneix. Valoració del programa per part de l´alumnat: L´alumnat que forma part del programa de manera voluntària, el valora molt possitivament i això es nota en el nivell de motivació al llarg de tot l´any des del començament. Valoració de les asignatures: Les assignatures són molt més valorades pel fet de ser bilingües, i adquireixen un grau de dignitat i d´importància molt més notable (sobre tot la música, la tecnologia i l`ètica). També augmenta la millora d´algunes competències bàsiques com les que afecten al llenguatge, a la cultura general, a la capacitat de concentració, al treball en equip o el nivell de socialització, a més de l´adquisició d´algunes destreses noves pròpies de cada assignatura. Problemes: La millora del nivell de les matèries comporta també un augment del grau de dificultat, de vegades insalvable per a alguns alumnes. Dificultat de seguir els programes. Això ho notem sobre tot els professors. Un ensenyament més complet ralentitza de vegades els avanços en els continguts. També algunes classes pràctiques s´han d´alleugerir a causa del temps emprat en els aspectes bilingües. L´alumnat amb dificultats d´aprenentatge pot tindre alguns problemes i es pot veure obligat a deixar el programa al final d´un curs. Malgrat que és
 • 3. una situació en realitat minoritària, sí observem alguns alumnes que es veuen obligats per les seves famílies a participar en el programa, i això els desmotiva encara més. És un aspecte contrapoduent. Aquesta situació la pateixen sobre tot els alumnes que es senten poc dotats per a l´aprenentatge de llengües. Resulta bastant curiós, per no emprar altres adjetius, qu´alguns alumnes fracassen nomès en les matèries pròpies del programa bilingüe, i les famílies, per raons de socialització, s´entossudeixen en no alliberar-los del programa. Elaboració dels materials. És un problema que sembla anar implícit en aquest ensenyament. Creiem que l´administració no posa els mitjants suficients per salvar aquest escull, sobre tot en allò que fa referència a la formació dels professors de DNL. -Nivell dels cursos: Pot ser molt variat i depèn de molts aspectes. El nivell general és, obviament, superior a la mitjana de l´institut, però també es troben cursos bilingües d´un nivell inferior a altres que no participen en el projecte. -L´aula bilingüe: Aquest apartat el dedicaré essencialment a explicar la meva experiència com a professor de Música en Francès i de les conseqüències qu´en puc extreure. -Plantejament y objetiu de la classe: En principi els objetius de la matèria són els mateixos que en els cursos no bilingües, i es treballa el mateix programa, amb el mateix llibre de text (evidentment en castellà). A més a més hi ha uns objectius específics per al programa bilingüe, que poden ser lingüístics o propis de la matèria. Aquestes són les normes que ens van donar els coordinadors dels programes bilingües en francès. -Estructura dela classe: El francès com llengua vehicular Les classes són en francès quan l´aprenentatge no fa referència a continguts en castellà (empraré indistintament les dues denominacions d´aquesta llengua).El Francès és, doncs, la llengua vehicular. Aquest apartat es va desenvolupant poc a poc (en bona lògica al primer curs és gairebé impossible). Al tercer curs hauria de ser normal i a partir de quart condició “sine qua non”. No és fàcil. L´espanyol i el francès. Programa específic de cada llengua: L´espanyol per: Seguir els continguts del programa en espanyol, com en un curs no bilingüe, ja ho hem dit abans. Consolidar els continguts per salvar dificultats: quan es presenten dificultats de comprensió d´alguns continguts en francès, s´han de tornar a explicar en castellà per reforçar-los. Si una cosa no s´enten en castellà mal podrà entendre´s en francès. Es una qüestió de sentit comú. Això també és aplicable a les classes pràctiques d´instrumentació o de cant. Continguts circumstancials, o secundaris. S´aprenen nomèn en castellà. El francès per: Continguts bàsics de la matèria, i vocabulari essencial, així com tot el que fa referència als aspectes de cultura general en francès i de la pròpia
 • 4. llengua francesa, segons els nivells de cada curs. El departament elabora aquests materials. Materials de lectura i complementaris francesos: Es treballen des de dos punts de vista: -Com un reforç de la llengua francesa per a ampliar-la i millorar-la. -Com una ampliació dels coneixements específics de la assignatura (en el meu cas música) i per donar a conéixer i comparar els aspectes (de vegades diversos) de les dos cultures. Activitats teóriques i pràctiques en francès. -Què es fa en francès I què s´hauria de fer? Dificultats en les pràctiques: Com hem dit el francès és la llengua vehicular, però les classes pràctiques de vegades imposen unes dificultats difícils de salvar. L´organització de les pràctiques i la bona comprensió de les ordres per al desenvolupament de l´activitat és difícil dur-les a terme en francès. Differents tipus de grups: La varietat dels tipus de grups és molt alta i l`àmbit és molt divers. Les classes són molt diferents en cursos d´un alt nivell en francès (acaben amb la sensació de que aprenen més francès que música) que en cursos d´un baix nivell en francès, en els que el bilingüisme pot resultar més un obstacle qu´una motivació, que és l´objetiu principal del projecte. L´alumne bilingüe: varietats: En origen el programa era molt homogeni i s´adreçava més be a una èlit cultural. Com ja hem assenyalat, actualment és molt extès a l´institut i ens trobem tot tipus d´alumnat, des del alumne molt motivat pel bilingüisme, que fins i tot ja quan arriba al primer curs té un cert nivell de francès, fin a l´alumne que es veu obligat per la família a formar-hi part, i totes les possibilitats intermèdies. Com anècdota puc assenyalar que també ens trobem alumnes bons en francès i poc interessats en la música i que resolen millor tot el que es fa en francès qu´allò propiament de la matèria encara que sigui en español. -Preparació de materials i el treball del DNL: La preparació dels materials es de vegades tot un “tour de force”, malgrat que amb els anys el professor va acumulant experiències i materials propiament dits. Des de el meu punt de vista es deixa massa a la voluntarietat (gratis et amore) i a la motivació dels departaments implicats. També depèn de les persones i de les ganes que tenen de treballar en equip i de posar les seves experiències en comù. Cal evitar la rutina, però tampoc és aconsellable experimentar massa, utilitzant els alumnes com si fossin conillets d´índies. Tornaré a insistir en que la formació (sobre tot lingüística) dels DNL és l´assignatura pendèn. S´hauria de facilitar molt més aquesta tasca per part de les administracions. Reflexions finals -El Programa es planteja en principi com una adaptació curricular a l´alta, però al estar cada cop més extès a l´institut, s´ha anat evitant l´elitisme del que pecaba els
 • 5. primers anys i amb unes perspectives de futur que ajuden a equilibrar la dinàmica del centre. - Sistemes d´integració per millorar el programa: fa uns anys es va optar per equilibrar el programa bilingüe i es va prendre la decisió d´afegir els alumnes de compensatòria als grups de referència bilingües. Així aquests alumnes amb més dificultats comparteixen amb els bilingües totes les matèries que no són específicament del programa. Malgrat que en algun aspecte pot baixar el nivell acadèmic de l´ensenyament, en general ha produit un efecte integrador molt possitiu, ja que ajuda a conviure a les dues realitats escolars (la més possitiva i la més negativa) i evita l´aparició de grups residuals i conflictius. Per suposat hi ha possibilitats d´abandonar el programa bilingüe en qualsevol curs, fins i tot al principi, abans de la primera evaluació. De la mateixa manera, qualsevol alumne no bilingüe s´hi pot pot incorporar si ho estima convenient. -Previsió de futur i reflexió final subjetiva: La confomació dels grups tal com esta era crec que resulta prou equilibrada per al funcionament general de l´institut, tenint en compte que molt alumnat inmigrant s´està incorporant al bilingüe amb èxit (encara moderat). Crec que una més gran generalització del programa podria desvirtuar-lo, i fer-lo més exigent seria tornar enrere cap al elitisme inicial. Antoni Bengochea, profesor de música en francès al IES Jerónimo Zurita de Saragossa