gramàtica valenciana gramatica catalana valencià sentandreu llengua catalana llengua valenciana vocalisme del català frederic sentandreu semàntica catalana ortografia valenciana ortografia catalana estilística ensenyament plurilingüisme sintaxi oracional fonètica valenciana léxicologia convencions tipogràfiques catala tractament integrat de llengües i continguts repertori lèxic oracio verbs catala fonologia catalana fonètica catalana falsos sinònims autoaprenentatge ensenyament de llengües llengua i estil convencions gràfiques tipografia ortotipografia formació de mots català com a l2 morfosintaxi pronoms febles gramàtica textual pepli anglès didàctica de llengües tilc clil programa educació plurilingüe i intercultural programes plurilingües llei 4/2018 projecte lingüístic centre plc pnl competencia comunicativa relfexió gramatical aprenentatge lèxic làmines vocabulari diccionari visual diccionaris nexes conjuntius conjuncions coordinades interordinades relatius subordinades interordinació coordinacio subordinació composta oració complexa oració composta autoaprenentatge llengua aprendre llengua coma punt i coma parentesi signes de puntuació precisió i estil léxica precisió lèxica majúscules en toponímia article en toponímia toponimia diccionari doblets geosinonims argot sinonims parcials sinònims sinonimia escurçament acronims simbols sigles abreviatures abreviatura truncació haver-hi concordança es concordança participi concordança verbal concordaça nominal perifrasi probabilitat perifrasi imminencia perifrasi obligació perífrasis verbals semantica verbal pronominalització verbs pronominals règim verbal verbs valencians verb catala valors semàntics verbals accent diacrític us i estalvi dièresi dièresi accentuacio accent triftong diftong dígrafs síl·laba sons valencia sons catala grafia i so correspondencia grafia-so afi alfabet fonetic alfabet gràfic aparell articulatori aparell fonador neutralitzacio trubetzkoy commutació fonologia articulatoria fonetica articulatoria fonologia descriptiva fonetica descriptiva arxifonema programes gestors bibliografia referencia bibliografica referenciar creative common programes antiplagi plagi normes apa bibliografia citació bibliogràfica gramàtica i estàndard estàndard personal elaborar estàndard estàndard escrit i estil estàndard oral i estil normativa i estil millora expressio oral millora expressió escrita estil i normativa exhortatives afirmatives exclamatives interrogatives modalitat oracional ensenyament llengues gramatixa catalana verbs valencia participi gerundi infinitiu formes no personals verb verb verbs tercera conjugació segona conjugació primera conjugació 3a conjugació 2a conjugació 1a conjugacio irregulars verbs irregulars indefinits quantitatius numerals multiplicatius numerals múltiples partitius numerals cardinals numerals numerals ordinals abús possessiu demostratius àtons possessius demostratius plural substantiu plural adjectiu gènere substantiu classificació adjectiu classificació substantiu semàntica adjectiu semàntica substantiu morfologia asjectiu morfologia adjectiu adjectiu substantiu aforismes sentències locucions i frases fetes frases fetes parèmies refranys fraseología sons laterals lateral alveolar laterals palatals rotiques h aspirada la ha vibrants nasals laterals transcripció batxillerat transcripció fonètica sistema fonologic vocalic sistema fonologic consonantic fonololgia valenciana normativa onomatopeia interjeccions interjecció onomatopeies homònims homògrafs homòfons parònims gramàtia valenciana lexic semantica homonimia polisemia valenica sons ks gz sons labiodentals sons oclusius palatals africats palatals fricatius sons palatals llenguatge no discriminatori llenguatge inclusiu llenguatge igualitari estil expressions numèriques majuscules ús majúscula negreta cursiva derivació i composició metodologia de l2 ensenyament plurilingüe didàctica de segones llengües valencià l2 adverbis sintaxi de l'article article neutre article vocalisme ortografia de les vocals ortografia de les alveolars alveolars correccio cohesió coherència adequació propietats textuals gramatica del discurs eso secundaria programa d'educació plurilingüe i intercultural projecte lingüístic de centre content and language integrated learning porgramacions tilc sistema educatiu valencià didactica llengües anàlisi de necessitats sistema educatiu centres educatius plurilingüe educació llengua aicle tractament integrat de llengües til
See more