SlideShare a Scribd company logo
1 of 72
Download to read offline
La comprensió lectora i el treball de
llengua en les àrees no lingüístiques
DOLORS QUINQUER VILAMITJANA XV Tallers de Llengua i Literatura Catalana, 2012
1.
LLEGIR:
UNA COMPETÈNCIA
TRANSVERSAL,COMPLEXA, QUE
NECESSITA TEMPS I PRÀCTICA
Dolors Quinquer Vilamitjana
- Aprendre a llegir
(interpretar el codi)
- Llegir per aprendre
(utilitzar la lectura per a l’aprenentatge)
- Llegir per plaer
(aprendre a estimar la lectura, a fer-ne un ús
lúdic)
Dolors Quinquer Vilamitjana
Tres àmbits en relació a la lectura:
Dolors Quinquer Vilamitjana
La capacitat lectora es va construint i ampliant en
assumir nous reptes, és un camí llarg per a una
competència complexa. (I. Solé, 2012)
“S’APRÈN A LLEGIR I DESPRÉS
S’APLICA”
També llegint textos científics, històrics, filosòfics ....
TEXTOS DE DIFERENTS MATÈRIES,
GRÀFICS, MAPES, ESTADÍSTIQUES,
IMATGES, ...
ERROR
Imagina’t que ets poeta. Descriu el bosc
Cada àmbit de coneixement té el seu “patró
lingüístic” i el seu “patró temàtic”
Imagina’t que ets geògraf. Descriu el bosc
Dolors Quinquer
El patró lingüístic i el patró temàtic
s’aprenen al mateix temps.
Llegir textos expositius, argumentatius,
descriptius d’història a la classe de ciències
socials, de ciències a la classe de ciències
...
Textos relacionats amb els continguts,
perquè la contextualització i la vinculació
amb els temes que es treballen és molt
important per a la transferència.Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
Llegir, un procés interactiu
Llegir és extreure i construir el significat de manera
simultània
Dades i informacions
del text
Coneixements del
lector i les activitats
que realitza
El significat no esta completament ni en el text ni en el
lector, és fruit de la interacció que s’estableix entre ambdós.
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
Aspectes de la competència lectora (PISA)
1.
Obtenció d’informació explícita
Localitzar, seleccionar i recuperar informació explícita
(dades concretes, lectura literal)
Dolors Quinquer Vilamitjana
Aspectes de la competència lectora (PISA)
2.
Comprensió global
Extreure’n allò que és essencial, considerant el text
en el seu conjunt.
Identificar la idea principal.
Establir una jerarquia entre les idees
Dolors Quinquer Vilamitjana
Aspectes de la competència lectora (PISA)
3.
Interpretació de la informació
Fer inferències, deduir informacions no explícites
Identificar les relacions entre les parts del text
Contrastar informació, fer deduccions
Identificar les evidències o proves que aporta
Identificar les intencions de l’autor/a
Dolors Quinquer Vilamitjana
Aspectes de la competència lectora (PISA)
4.
Valoració crítica del contingut
Avaluar-ne les aportacions a partir de criteris propis o
externs
Valorar les evidències o proves que aporta
Valorar les intencions de l’autor/a
Fer-se noves preguntes
Dolors Quinquer Vilamitjana
Aspectes de la competència lectora (PISA)
5.
Valoració crítica de la forma
Valorar-ne les aportacions quant a l’estructura, l’estil, el
registre, l’adequació, el vocabulari....
Dolors Quinquer Vilamitjana
Dolors Quinquer Vilamitjana
“És la capacitat del lector per comprendre,
utilitzar, reflexionar i comprometre’s amb
textos escrits per assolir els seus objectius,
desenvolupar els seus coneixements i
potencial i participar en la societat”. PISA,
2009
Dolors Quinquer Vilamitjana
Llegir
Els sistemes educatius de països amb
bons resultats en avaluacions externes
(PISA, PIRLS)
Programes específics de millora de la lectura a
primària i a secundària des de totes les àrees
del currículum
Dolors Quinquer Vilamitjana
tenen
2.
QUINA ÉS LA SITUACIÓ DEL
NOSTRE ALUMNAT?
Dolors Quinquer Vilamitjana
PISA, el referent extern
Alumnat de 15 anys
Dolors Quinquer Vilamitjana
Dolors Quinquer Vilamitjana
Dolors Quinquer Vilamitjana
PISA (15 anys)
Nivells 1 i 2: 2003: 40% 2009:
49%
• Tasques de lectura senzilles en textos simples (tema
familiar).
• Localitzen informacions mencionades explícitament
en el text.
• Identifiquen el tema d’un text de contingut familiar.
• Estableixen una relació simple entre una part del text
i la vida quotidiana.
Dolors Quinquer Vilamitjana
Dolors Quinquer Vilamitjana
Nivell 3: 2003: 30% 2009:
30%
• Tasques de lectura de dificultat moderada en textos
amb més complexitat.
• Localitzen informacions.
• Estableixen relacions entre idees.
• Poden deduir el tema i relacionar-lo amb
coneixements previs i amb aspectes de la vida
quotidiana.
PISA
Dolors Quinquer Vilamitjana
Dolors Quinquer Vilamitjana
Nivells 4 i 5 2003: 23% 2009:
21%• Tasques difícils de lectura en textos complexos.
• Poden localitzar informacions no evidents.
• Interpreten i reflexionen.
• Textos no familiars que exigeixen comprensió
profunda (elaboració de deduccions i
d’hipòtesis, entenen l'ambigüitat, les idees
divergents, en fan una avaluació crítica, utilitzen
coneixements especialitzats).
PISA
Dolors Quinquer Vilamitjana
Dolors Quinquer Vilamitjana
En resum: Segons diversos estudis
d’avaluació sobre el nivell de
comprensió lectora referits a Catalunya
• El 22% alumnat de primària acaba sense les
competències lectores per a superar l’ESO.
• El 14% de l’alumnat de 15 anys són al llindar
més baix.
• Només el 4% de l’alumnat de 15 anys té un
nivell superior.
Dolors Quinquer Vilamitjana
Què els passa als nostres
estudiants?
Dolors Quinquer VilamitjanaDolors Quinquer Vilamitjana
Curs 2011-2012: Estudi sobre la percepció del
professorat en relació a les dificultats de
l’alumnat
• Localitat: Cerdanyola Primària i secundària
• Nombre de centres: 9 Nombre professorat: 78
• Lectura mecànica, sense comprensió
• Mancances en relació a la memòria, l’atenció…
• Falta de coneixements previs
• Desconeixement de la tipologia textual
• Poc domini del vocabulari
• Poca motivació, problemes amb l’autoimatge
com a lectors
• Falta d'estratègies lectores
Vocabulari
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
En el context científic cada paraula té un significat que sovint és
diferent al del context quotidià
F = mF = m ·· aa
context científiccontext quotidià
(molts significats diferents)
Menjo la sopa a la forMenjo la sopa a la forççaa
ForForçça Bara Barççaa
Els senyors feudals utilitzaven la forEls senyors feudals utilitzaven la forççaa
Anar al cine mAnar al cine m’’agrada foragrada forççaa
Tinc forTinc forççaa
Faig forFaig forççaa
Menjar dMenjar dóóna forna forççaa
Polisèmia
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
Motivació / Expectatives /
Autoimatge
• Relació entre motivació per llegir i èxit en la
lectura.
• Si el lector percep que és poc competent, es
desmotiva i les seves ganes de llegir
disminueixen.
• Al contrari es crea un cercle positiu...
• Motivació compensa l’impacte d’altres factors
negatius (context familiar poc estimulant,
gènere).
Dolors Quinquer Vilamitjana
Referents culturals
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
Referents científics
Text: El so i la llum
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
Conèixer com s’organitzen els textos segons la seva
tipologia (narratiu, descriptiu, explicatiu, instructiu,
argumentatiu) facilita la comprensió, permet anticipar els
trets de la informació que es presenta.
Tipologia textual
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
Llavors...., llavors
reforça
afavoreix
(Ús del subjuntiu i del condicional)
(confonen causes i conseqüències…)
Connectors
(ajuden a establir relacions complexes)
Llavors..., llavors
Si....., aleshores.....
pensament hipotètic
pensament lineal
pensament causalJa que...., perquè.....
afavoreix
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
Dolors Quinquer Vilamitjana
Estratègies cognitives
(saber què has de fer, control, reconducció)
- inferir o buscar el significat de les paraules
desconegudes
- identificar la idea principal
- resumir
- establir relacions entre les parts del text
- distingir fets d’opinions
- aplicar criteris propis i externs per valorar el text
- controlar el procés
- identificar les dificultats
- .....
Dolors Quinquer Vilamitjana
Estratègies metacognitives
Com llegim? Què fem quan llegim?
El coneixement sobre el procés permet el control i la
regulació:
- habilitats de planificació (com actuaré?)
- habilitats de supervisió (superar problemes:
seguir llegint, rellegir, consultar…)
- habilitats d’avaluació (com he actuat, com he
resolt les
dificultats)
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
“Cal fugir de la idea que la dificultat de la
lectura és culpa de l’individu”.
(I. Solé, 2012)
Dolors Quinquer Vilamitjana
• Variables relatives a l’alumnat: gènere, domini
d’estratègies cognitives i metacognitives,
motivació vers la lectura, etc.
• Variables socio-familiars: estudis de pares,
context social...
• Variables escolars: pràctiques centrades en la
lectura literal, poca tradició de llegir i
interpretar textos expositius des de totes les
àrees, poques tasques híbrides...
Factors associats al rendiment en lectura
Dolors Quinquer Vilamitjana
lector text
activitat
context socio-
cultural
Llegir: Elements implicats
Estructura
Volum
d’informació
Lèxic
Connectors
Coneixements
previs que
requereix
Habilitats:
Atenció
Memòria
Capacitat
d’anàlisi
Motivacions:
Motivació
Autoestima
Experiència
Coneixements
Vocabulari
Coneixement
tema i del mon
Tipologia textual
Estratègies
cognitives i
metacognitives
Propòsit
clar
Útil per
motivar,
informar,
sistematitzar
Conseqüències:
plaents,
d’aprenentatge
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
3.
NECESSITEM BONES
PRÀCTIQUES DE LECTURA
VINCULADES A
L’APRENENTATGE
Dolors Quinquer VilamitjanaDolors Quinquer Vilamitjana
Nivells d’alfabetització
1. Nivell de descodificació
2. Nivell funcional d’ús per a la vida
quotidiana
3. Nivell instrumental per obtenir informació
4. Nivell de lectura crítica, avaluar, qüestionar
i reforçar idees, transformar el propi
Dolors Quinquer Vilamitjana
WELLS, 1987
Dolors Quinquer Vilamitjana
Algunes idees
1. Lectures contextualitzades, relacionades amb
els continguts.
2. La lectura com una activitat d’aula.
3. Textos adequats.
4. Objectius explicitats i compartits.
5. El procediment lector al punt de mira.
6. Ús de diversos suports o bastides d’ajut a la
comprensió.
7. Tasques híbrides: parlar, llegir, escriure.
Rellegir.
8. Potenciar la interacció i cooperació.
9. Lectura inferencial i crítica.
10. Incorporar la metareflexió lectora.
Dolors Quinquer VilamitjanaDolors Quinquer Vilamitjana
El text: llegibilitat
• Títol, subtítols
• Altres informacions,
autor, procedència,
data.
• Organització general
del text
• Frases curtes
• Lèxic bàsic
• Repeticions
• Connectors
• Estructures que
afavoreixen
l’anticipació
• Variació tipogràfica
(negreta, cursiva..)
• Il·lustracions
“Llegir és conduir la vista pels
enfilalls de lletres i copsar-ne el
sentit. Si la carretera és bona i està
ben senyalitzada, com una
autopista, llegim amb rapidesa i
entenem el significat sense
problemes. Però si es tracta d’un
camí de carro, d’un asfalt deteriorat
o d’una via sense senyals de
trànsit ni marques a terra, la lectura
esdevé difícil” .
D. Cassany (1995
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
Els objectius de la lectura
• Per buscar informació precisa, dades….
• Per seguir unes instruccions
• Per obtenir informació de caràcter general
• Per respondre preguntes
• Per contrastar opinions
• Per solucionar problemes
• Per comunicar un text a un auditori
• Per plaer
• .....
Els lectors que es representen els objectius
aconsegueixen una millor comprensió….
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
Què pensem sobre com
hem de fer llegir
• Acord:
2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16
• Desacord:
3, 6, 7, 11, 14
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
• S’implica personalment i emocional, troba sentit a la lectura.
• Reconeix el propòsit de la tasca.
• Utilitza el coneixement previ per donar sentit al text.
• S’imagina el contingut, elabora hipòtesis.
• Aplica estratègies per resoldre les dificultats.
• Dirigeix i controla la seva comprensió durant el procés.
• Reconeix paraules, comprèn i assimila el nou vocabulari.
• Adopta mesures per corregir errors.
• Identifica allò que és important, estableix una jerarquia
d'idees.
• Contínuament fa inferències.
• Es fa preguntes sobre el que llegeix.
• Recapitula contínuament.
• Busca explicacions alternatives deixa de banda falses
hipòtesis.
• Es posiciona críticament, identifica les intencions de l’autor.
• Identifica les característiques lingüístiques.
LECTOR COMPETENT
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
Activitat lectora
• Abans
– Activació de la informació que ja té el lector.
• Durant
– Verificació de les prediccions.
– Regulació, modificació de las hipòtesis.
• Després
– Reorganització i integració de la informació.
– Valoració crítica
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
Base d’orientació
Llegir un text
Abans Mentre Després
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
Activitats prèvies
• Presentar l'objectiu de la lectura.
• Activar els coneixements relacionats amb el text.
• Contextualitzar el text.
• Comentar els conceptes fonamentals per a la
comprensió i que no es poden deduir del text.
• Mirar els subtítols, imatges, estructura ... i fer
prediccions o hipòtesis sobre les característiques
del text.
• .........
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
Mentre es va llegint
• Comprovar que es va entenent el text.
• Deduir el vocabulari desconegut.
• Reconèixer la idea principal de cada paràgraf
– Subratllant les paraules clau.
– Frase resum.
• Extreure’n allò que és essencial, considerant el text en
el seu conjunt. Resumir.
• Identificar informació explícita.
• Fer inferències per deduir informacions no explícites.
• Representació gràfica de las idees principals
(esquema)
• Ajuda a parlar del text.
• Atenció als connectors.
• Autoregulació del procés.
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
Treball posterior a la lectura
• ¿Què aporta la lectura al tema que estem treballant?
Quin interès té?
• ¿Quines noves preguntes es plantegen?
• Explicació de conceptes, de frases ...
• Aplicació: tasques especifiques segons l’activitat.
– ¿Com resoldries ara el problema...?
– ¿Quins arguments aporta la lectura a la
necessitat de...?
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
Com llegim? ¿Què fem quan llegim?
Metareflexió
• Per què us he fet llegir aquest text?
• Què feu quan se us demana que llegiu un text?
• Com heu resolt les dificultats?
• Què feu quan no enteneu una paraula?
• Quines preguntes us han semblat més difícils?
Per què?
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
Escola Collserola
Dolors Quinquer Vilamitjana Escola Collserola
Escola Collserola, Cerdanyola, 2010
4t. Primària
Escola Collserola
Dolors Quinquer Vilamitjana
Escola Collserola
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
Escola Collserola
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
Escola CollserolaDolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
Escola CollserolaDolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
Què fer amb les paraules desconegudes?
Dolors Quinquer Vilamitjana
Lectura literal:
Què diu el text?
Lectura inferencial
Quines coses no diu el text, però em cal saber per
entendre’l?
Lectura crítica/ avaluativa
Quines són les idees importants? Quines són les
aportacions? Quina és la intenció de l’autor? Quina
fiabilitat? Quines proves aporta?
Lectura creativa
Per a què em serveix aquest text? Aquestes idees
poden ser útils per interpretar altres fenòmens
Afavorir diferents nivells de lectura
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
Criteris per analitzar activitats de lectura i
aprenentatge
1. Textos relacionats amb els continguts
2. Lectura, una activitat d’aula
3. Textos adequats
4. Objectius explicitats/compartits
5. El procediment lector en el punt de mira
6. Bastides per ajudar la comprensió
7. Tasques híbrides: parlar, llegir escriure
8. Interacció i cooperació
9. Lectura inferencial i crítica per comprendre a nivells
profunds
10. Metareflexió lectora
Dolors Quinquer Vilamitjana
Exemple 1. Activitat de lectura i aprenentatge
Dolors Quinquer Vilamitjana
Dolors Quinquer Vilamitjana
Exemple 2. Una activitat híbrida
LLEGIR:
Dolors Quinquer Vilamitjana
Exemple 2. Una activitat híbrida
ESCRIURE:
Dolors Quinquer Vilamitjana
LECTURA CRÍTICA
Dolors Quinquer
• Llegir les línies (comprensió literal del text)
• Llegir entre línies (allò que es dedueix, les
inferències)
• Llegir darrere les línies (la intenció, el punt de
vista de l’autor, la ideologia …)
D. Cassany, 2006
LLEGIR CRÍTICAMENT ÉS LLEGIR EN ELS TRES PLANS
Dolors Quinquer Vilamitjana
El lector crític
• Identifica els interessos que mouen a l’autor.
• Identifica l’actitud, punt de vista de l’autor respecte al que
diu.
• Reconèixer el gènere discursiu.
• Associa les paraules amb l’imaginari i la cultura pròpia de
cada comunitat.
• Distingeix la varietat de veus convocades o silenciades.
• Valora la solidesa, la fiabilitat, la validesa dels arguments.
• Detecta incoherències, imprecisions, errors, contradiccions.
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
Lectura crítica
C - Consigna o afirmació que exposa el text
R - Rol del que fa l’afirmació . Qui és que té algun
interès?
I - Idees o creences que hi ha darrere l’afirmació
T - Test, quin test o experiment es podria fer per comprovar-ho?
I - Informació, Quines evidencies, proves,
experiments que aporta la notícia per fer aquesta afirmació.
C - Conclusions: Les idees o les creences que hi ha darrere
d’aquesta afirmació estan d’acord amb el coneixement
científic actual o que coneixeu? Per què?
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
Lectura cooperativa
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
• La lectura cooperativa és una alternativa
metodològicament interessant. Facilita la comprensió
d’un text, en focalitzar en un primer moment l’atenció de
l’alumne en un sol aspecte.
• També el diàleg sobre el text amb els companys en
facilita la comprensió global del text.
• Compagina fases de treball individual i col·lectiu, grups
d’experts....
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
Llegir en equip cooperatiu
Exemple 3. Una lectura cooperativa
2. Busca la idea
principal
3. Busca les respostes
que dóna el text
4. Proposa noves
preguntes
1. Planteja les preguntes
a les quals dóna
resposta el text
Lectura cooperativa
(Koch, Adina)
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
1. Cada equip analitza els objectius a assolir.
Es reparteixen les tasques (o les adjudica el
professor/a)
2. Cadascú llegeix el text des d’una de les
perspectives proposades
3. Cada equip posa en comú les aportacions
individuals: contrast i valoració del contingut.
4.Posada en comú (entre tots els equips
cooperatius)
5.Treball final individual
PROCÉS:
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
Resum: Competències lectores
• Comprensió dels objectius de la lectura
• Activació dels coneixements previs
• Formulació d’hipòtesis sobre el contingut
del text
• Fer inferències per a comprendre allò que
solament es suggereix
• Distinció entre allò essencial i secundari
• Construcció del significat del text.
• Avaluació i control de la comprensió
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
“ No hii ha cap raó perquè cap infant no
aprengui a llegir amb els recursos
necessaris (materials i emocionals)”.
(I. Solé, 2012)
Dolors Quinquer Vilamitjana
Llegir en parella
Llegir en grup
Llegir a totes
les àrees
Llegir més
Llegir críticament
Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana

More Related Content

What's hot

Cas impuls de la lectura
Cas impuls de la lecturaCas impuls de la lectura
Cas impuls de la lecturarpujol1
 
Fulletó intercentres definitiu
Fulletó intercentres definitiuFulletó intercentres definitiu
Fulletó intercentres definitiudtbaix
 
Base d'orientació per desenvolupar l'expressió escrita
Base d'orientació per desenvolupar l'expressió escritaBase d'orientació per desenvolupar l'expressió escrita
Base d'orientació per desenvolupar l'expressió escritasesgurb
 
Vp impuls de-la_lectura_proposta_activitats_dibuix_2019-2020
Vp impuls de-la_lectura_proposta_activitats_dibuix_2019-2020Vp impuls de-la_lectura_proposta_activitats_dibuix_2019-2020
Vp impuls de-la_lectura_proposta_activitats_dibuix_2019-2020rpujol1
 
Alguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de Llengua
Alguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de LlenguaAlguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de Llengua
Alguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de Llenguacristofolferrer
 
El lector expert
El lector expertEl lector expert
El lector expertElisia fs
 
Els dictats1(1)
Els dictats1(1)Els dictats1(1)
Els dictats1(1)Dictats
 
Bloc 2 Alfabettizació Llegir I Escriure
Bloc 2 Alfabettizació Llegir I EscriureBloc 2 Alfabettizació Llegir I Escriure
Bloc 2 Alfabettizació Llegir I EscriureMontserrat Fons
 
Sd per aprendre llengua i literatura (Carme Durán)
Sd per aprendre llengua i literatura (Carme Durán) Sd per aprendre llengua i literatura (Carme Durán)
Sd per aprendre llengua i literatura (Carme Durán) Carme Durán
 
Seqüència didàctica 2
Seqüència didàctica 2Seqüència didàctica 2
Seqüència didàctica 218032013
 
Secuencia didáctica planificación 2
Secuencia didáctica planificación 2Secuencia didáctica planificación 2
Secuencia didáctica planificación 218032013
 
Didàctica i avaluació de la competència en comunicació lingüística
Didàctica i avaluació de la competència en comunicació lingüísticaDidàctica i avaluació de la competència en comunicació lingüística
Didàctica i avaluació de la competència en comunicació lingüísticamcasas52
 
Avaluació de la comprensió lectora en imatges
Avaluació de la comprensió lectora en imatgesAvaluació de la comprensió lectora en imatges
Avaluació de la comprensió lectora en imatgesGuida Allès Pons
 
Blog planificació de yasmin
Blog planificació de yasminBlog planificació de yasmin
Blog planificació de yasminSara Mari Garrido
 
Com avaluar la comprensió lectora en un centre
Com avaluar la comprensió lectora en un centreCom avaluar la comprensió lectora en un centre
Com avaluar la comprensió lectora en un centreBeatriu Palau
 
Taller ortografia catalana (disortografia)
Taller ortografia catalana (disortografia)Taller ortografia catalana (disortografia)
Taller ortografia catalana (disortografia)Joan Llisterri Homs
 

What's hot (20)

Textos explicatius
Textos explicatiusTextos explicatius
Textos explicatius
 
Cas impuls de la lectura
Cas impuls de la lecturaCas impuls de la lectura
Cas impuls de la lectura
 
Fulletó intercentres definitiu
Fulletó intercentres definitiuFulletó intercentres definitiu
Fulletó intercentres definitiu
 
Base d'orientació per desenvolupar l'expressió escrita
Base d'orientació per desenvolupar l'expressió escritaBase d'orientació per desenvolupar l'expressió escrita
Base d'orientació per desenvolupar l'expressió escrita
 
Llengua 3r prim
Llengua 3r primLlengua 3r prim
Llengua 3r prim
 
Vp impuls de-la_lectura_proposta_activitats_dibuix_2019-2020
Vp impuls de-la_lectura_proposta_activitats_dibuix_2019-2020Vp impuls de-la_lectura_proposta_activitats_dibuix_2019-2020
Vp impuls de-la_lectura_proposta_activitats_dibuix_2019-2020
 
Alguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de Llengua
Alguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de LlenguaAlguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de Llengua
Alguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de Llengua
 
Avaluació Formativa
Avaluació FormativaAvaluació Formativa
Avaluació Formativa
 
El lector expert
El lector expertEl lector expert
El lector expert
 
Els dictats1(1)
Els dictats1(1)Els dictats1(1)
Els dictats1(1)
 
Bloc 2 Alfabettizació Llegir I Escriure
Bloc 2 Alfabettizació Llegir I EscriureBloc 2 Alfabettizació Llegir I Escriure
Bloc 2 Alfabettizació Llegir I Escriure
 
Sd per aprendre llengua i literatura (Carme Durán)
Sd per aprendre llengua i literatura (Carme Durán) Sd per aprendre llengua i literatura (Carme Durán)
Sd per aprendre llengua i literatura (Carme Durán)
 
Llengües
LlengüesLlengües
Llengües
 
Seqüència didàctica 2
Seqüència didàctica 2Seqüència didàctica 2
Seqüència didàctica 2
 
Secuencia didáctica planificación 2
Secuencia didáctica planificación 2Secuencia didáctica planificación 2
Secuencia didáctica planificación 2
 
Didàctica i avaluació de la competència en comunicació lingüística
Didàctica i avaluació de la competència en comunicació lingüísticaDidàctica i avaluació de la competència en comunicació lingüística
Didàctica i avaluació de la competència en comunicació lingüística
 
Avaluació de la comprensió lectora en imatges
Avaluació de la comprensió lectora en imatgesAvaluació de la comprensió lectora en imatges
Avaluació de la comprensió lectora en imatges
 
Blog planificació de yasmin
Blog planificació de yasminBlog planificació de yasmin
Blog planificació de yasmin
 
Com avaluar la comprensió lectora en un centre
Com avaluar la comprensió lectora en un centreCom avaluar la comprensió lectora en un centre
Com avaluar la comprensió lectora en un centre
 
Taller ortografia catalana (disortografia)
Taller ortografia catalana (disortografia)Taller ortografia catalana (disortografia)
Taller ortografia catalana (disortografia)
 

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Aprendre llengües s_xxi
Aprendre llengües s_xxiAprendre llengües s_xxi
Aprendre llengües s_xxi
 
Lecxit lectura exit_escolar
Lecxit lectura exit_escolarLecxit lectura exit_escolar
Lecxit lectura exit_escolar
 
Salvador espriu
Salvador espriuSalvador espriu
Salvador espriu
 
Imatges de tardor
Imatges de tardorImatges de tardor
Imatges de tardor
 
Fitxa vocabulari exemple
Fitxa vocabulari exempleFitxa vocabulari exemple
Fitxa vocabulari exemple
 
El bany
El banyEl bany
El bany
 
Llegim junts tu i jo
Llegim junts tu i joLlegim junts tu i jo
Llegim junts tu i jo
 
Horari mestre agenda much more
Horari mestre agenda much moreHorari mestre agenda much more
Horari mestre agenda much more
 
Seguiment alumnes
Seguiment alumnesSeguiment alumnes
Seguiment alumnes
 
Agenda: altres documents
Agenda: altres documentsAgenda: altres documents
Agenda: altres documents
 
Els llibres joana raspall
Els llibres joana raspallEls llibres joana raspall
Els llibres joana raspall
 
Punt i seguit quaderns de llegir i escriure
Punt i seguit quaderns de llegir i escriurePunt i seguit quaderns de llegir i escriure
Punt i seguit quaderns de llegir i escriure
 
Calendari d’advent
Calendari d’adventCalendari d’advent
Calendari d’advent
 
Cuca de llum
Cuca de llumCuca de llum
Cuca de llum
 
Pautes per fer una base orientacio amb alumnat
Pautes per fer una base orientacio amb alumnatPautes per fer una base orientacio amb alumnat
Pautes per fer una base orientacio amb alumnat
 
Sinonimas antonimas polisemicas pdf
Sinonimas antonimas polisemicas pdfSinonimas antonimas polisemicas pdf
Sinonimas antonimas polisemicas pdf
 
Estilsdaprenentatge
EstilsdaprenentatgeEstilsdaprenentatge
Estilsdaprenentatge
 
Base orientacio accentuacio
Base orientacio accentuacioBase orientacio accentuacio
Base orientacio accentuacio
 
Ensumo primavera isabel barriel
Ensumo primavera isabel barrielEnsumo primavera isabel barriel
Ensumo primavera isabel barriel
 
Estrategias+de+comprensión+lectora+stars+series+a
Estrategias+de+comprensión+lectora+stars+series+aEstrategias+de+comprensión+lectora+stars+series+a
Estrategias+de+comprensión+lectora+stars+series+a
 

Similar to Areesnolingpress

Dossier lectura guiada_ 131004_c
Dossier lectura guiada_ 131004_cDossier lectura guiada_ 131004_c
Dossier lectura guiada_ 131004_cslope9
 
Llegir, Parlar i Escriure a les classes de Ciències
Llegir, Parlar i Escriure a les classes de CiènciesLlegir, Parlar i Escriure a les classes de Ciències
Llegir, Parlar i Escriure a les classes de Ciènciesjdomen44
 
Programació taller de lectura text expositiu fer prediccions
Programació taller de lectura text expositiu fer prediccionsProgramació taller de lectura text expositiu fer prediccions
Programació taller de lectura text expositiu fer prediccionsGloria Cid
 
Pensant i aprenent amb mig motor. Litúrgies, Discurs i Episteme per a ensenya...
Pensant i aprenent amb mig motor. Litúrgies, Discurs i Episteme per a ensenya...Pensant i aprenent amb mig motor. Litúrgies, Discurs i Episteme per a ensenya...
Pensant i aprenent amb mig motor. Litúrgies, Discurs i Episteme per a ensenya...jdomen44
 
Activitats estrategies red c
Activitats estrategies red cActivitats estrategies red c
Activitats estrategies red cslope9
 
Taller el model comunicatiu
Taller el model comunicatiuTaller el model comunicatiu
Taller el model comunicatiuArnau Cerdà
 
TALLER SOBRE HÀBITS I TÈCNIQUES D'ESTUDI
TALLER SOBRE HÀBITS I TÈCNIQUES D'ESTUDITALLER SOBRE HÀBITS I TÈCNIQUES D'ESTUDI
TALLER SOBRE HÀBITS I TÈCNIQUES D'ESTUDIinfantiltemple
 
Seqüència didàctica
Seqüència didàcticaSeqüència didàctica
Seqüència didàcticanopear
 
Artur Nogueral
Artur NogueralArtur Nogueral
Artur NogueralEscola
 
Notícies del món
Notícies del mónNotícies del món
Notícies del mónCarme Bové
 
Pisa competència lectora
Pisa competència lectoraPisa competència lectora
Pisa competència lectoraRoserCanals
 
Tertúlies literàries dialògiques tortosa
Tertúlies literàries dialògiques tortosaTertúlies literàries dialògiques tortosa
Tertúlies literàries dialògiques tortosaCRP Baix Ebre
 
Ierg Ppt Català
Ierg Ppt CatalàIerg Ppt Català
Ierg Ppt Catalàguest9f2568
 
Secuencia didáctica planificación 2
Secuencia didáctica planificación 2Secuencia didáctica planificación 2
Secuencia didáctica planificación 218032013
 
Programació grups interactius contes
Programació grups interactius contesProgramació grups interactius contes
Programació grups interactius contesmargalida4
 
Llegir i comprendre en contextos plurilingües
Llegir i comprendre en contextos plurilingüesLlegir i comprendre en contextos plurilingües
Llegir i comprendre en contextos plurilingüesGlòria
 

Similar to Areesnolingpress (20)

Jim boto up crp baix llobregat
Jim boto up crp baix llobregatJim boto up crp baix llobregat
Jim boto up crp baix llobregat
 
Jim boto up crp baix llobregat
Jim boto up crp baix llobregatJim boto up crp baix llobregat
Jim boto up crp baix llobregat
 
Dossier lectura guiada_ 131004_c
Dossier lectura guiada_ 131004_cDossier lectura guiada_ 131004_c
Dossier lectura guiada_ 131004_c
 
Llegir, Parlar i Escriure a les classes de Ciències
Llegir, Parlar i Escriure a les classes de CiènciesLlegir, Parlar i Escriure a les classes de Ciències
Llegir, Parlar i Escriure a les classes de Ciències
 
Programació taller de lectura text expositiu fer prediccions
Programació taller de lectura text expositiu fer prediccionsProgramació taller de lectura text expositiu fer prediccions
Programació taller de lectura text expositiu fer prediccions
 
Pensant i aprenent amb mig motor. Litúrgies, Discurs i Episteme per a ensenya...
Pensant i aprenent amb mig motor. Litúrgies, Discurs i Episteme per a ensenya...Pensant i aprenent amb mig motor. Litúrgies, Discurs i Episteme per a ensenya...
Pensant i aprenent amb mig motor. Litúrgies, Discurs i Episteme per a ensenya...
 
Activitats estrategies red c
Activitats estrategies red cActivitats estrategies red c
Activitats estrategies red c
 
Estratègies de comprensió.ppt
Estratègies de comprensió.pptEstratègies de comprensió.ppt
Estratègies de comprensió.ppt
 
Taller el model comunicatiu
Taller el model comunicatiuTaller el model comunicatiu
Taller el model comunicatiu
 
TALLER SOBRE HÀBITS I TÈCNIQUES D'ESTUDI
TALLER SOBRE HÀBITS I TÈCNIQUES D'ESTUDITALLER SOBRE HÀBITS I TÈCNIQUES D'ESTUDI
TALLER SOBRE HÀBITS I TÈCNIQUES D'ESTUDI
 
Seqüència didàctica
Seqüència didàcticaSeqüència didàctica
Seqüència didàctica
 
Artur Nogueral
Artur NogueralArtur Nogueral
Artur Nogueral
 
Notícies del món
Notícies del mónNotícies del món
Notícies del món
 
Pisa competència lectora
Pisa competència lectoraPisa competència lectora
Pisa competència lectora
 
Pla personalitzat
Pla personalitzatPla personalitzat
Pla personalitzat
 
Tertúlies literàries dialògiques tortosa
Tertúlies literàries dialògiques tortosaTertúlies literàries dialògiques tortosa
Tertúlies literàries dialògiques tortosa
 
Ierg Ppt Català
Ierg Ppt CatalàIerg Ppt Català
Ierg Ppt Català
 
Secuencia didáctica planificación 2
Secuencia didáctica planificación 2Secuencia didáctica planificación 2
Secuencia didáctica planificación 2
 
Programació grups interactius contes
Programació grups interactius contesProgramació grups interactius contes
Programació grups interactius contes
 
Llegir i comprendre en contextos plurilingües
Llegir i comprendre en contextos plurilingüesLlegir i comprendre en contextos plurilingües
Llegir i comprendre en contextos plurilingües
 

More from SIAL

Lectures plurilingües
Lectures plurilingüesLectures plurilingües
Lectures plurilingüesSIAL
 
Activitat parvulari
Activitat parvulariActivitat parvulari
Activitat parvulariSIAL
 
Solucionari
SolucionariSolucionari
SolucionariSIAL
 
Ésser humà
Ésser humàÉsser humà
Ésser humàSIAL
 
Illes auletianes
Illes auletianesIlles auletianes
Illes auletianesSIAL
 
Esquema
EsquemaEsquema
EsquemaSIAL
 
Pdsalavert
PdsalavertPdsalavert
PdsalavertSIAL
 
Un IES que integra en francès
Un IES que integra en francèsUn IES que integra en francès
Un IES que integra en francèsSIAL
 
Selecció de poemes de Màrius Torres
Selecció de poemes de Màrius TorresSelecció de poemes de Màrius Torres
Selecció de poemes de Màrius TorresSIAL
 
Llegir Màrius Torres, avui
Llegir Màrius Torres, avuiLlegir Màrius Torres, avui
Llegir Màrius Torres, avuiSIAL
 
A cau d'orella... o llegir, escoltar i parlar de llibres
A cau d'orella... o llegir, escoltar i parlar de llibresA cau d'orella... o llegir, escoltar i parlar de llibres
A cau d'orella... o llegir, escoltar i parlar de llibresSIAL
 
Llegint imatges. Activitats
Llegint imatges. ActivitatsLlegint imatges. Activitats
Llegint imatges. ActivitatsSIAL
 
Influències en la imatge
Influències en la imatgeInfluències en la imatge
Influències en la imatgeSIAL
 
Interpretació del text
Interpretació del textInterpretació del text
Interpretació del textSIAL
 
Parlant d'Il·lustració. Tipus
Parlant d'Il·lustració. TipusParlant d'Il·lustració. Tipus
Parlant d'Il·lustració. TipusSIAL
 
Universalitat del mètode d'observació
Universalitat del mètode d'observacióUniversalitat del mètode d'observació
Universalitat del mètode d'observacióSIAL
 
Integració des de l'escola maternal. Presentació
Integració des de l'escola maternal. PresentacióIntegració des de l'escola maternal. Presentació
Integració des de l'escola maternal. PresentacióSIAL
 
Integració des de l'escola maternal
Integració des de l'escola maternalIntegració des de l'escola maternal
Integració des de l'escola maternalSIAL
 
La interculturalidad como respuesta
La interculturalidad como respuestaLa interculturalidad como respuesta
La interculturalidad como respuestaSIAL
 

More from SIAL (19)

Lectures plurilingües
Lectures plurilingüesLectures plurilingües
Lectures plurilingües
 
Activitat parvulari
Activitat parvulariActivitat parvulari
Activitat parvulari
 
Solucionari
SolucionariSolucionari
Solucionari
 
Ésser humà
Ésser humàÉsser humà
Ésser humà
 
Illes auletianes
Illes auletianesIlles auletianes
Illes auletianes
 
Esquema
EsquemaEsquema
Esquema
 
Pdsalavert
PdsalavertPdsalavert
Pdsalavert
 
Un IES que integra en francès
Un IES que integra en francèsUn IES que integra en francès
Un IES que integra en francès
 
Selecció de poemes de Màrius Torres
Selecció de poemes de Màrius TorresSelecció de poemes de Màrius Torres
Selecció de poemes de Màrius Torres
 
Llegir Màrius Torres, avui
Llegir Màrius Torres, avuiLlegir Màrius Torres, avui
Llegir Màrius Torres, avui
 
A cau d'orella... o llegir, escoltar i parlar de llibres
A cau d'orella... o llegir, escoltar i parlar de llibresA cau d'orella... o llegir, escoltar i parlar de llibres
A cau d'orella... o llegir, escoltar i parlar de llibres
 
Llegint imatges. Activitats
Llegint imatges. ActivitatsLlegint imatges. Activitats
Llegint imatges. Activitats
 
Influències en la imatge
Influències en la imatgeInfluències en la imatge
Influències en la imatge
 
Interpretació del text
Interpretació del textInterpretació del text
Interpretació del text
 
Parlant d'Il·lustració. Tipus
Parlant d'Il·lustració. TipusParlant d'Il·lustració. Tipus
Parlant d'Il·lustració. Tipus
 
Universalitat del mètode d'observació
Universalitat del mètode d'observacióUniversalitat del mètode d'observació
Universalitat del mètode d'observació
 
Integració des de l'escola maternal. Presentació
Integració des de l'escola maternal. PresentacióIntegració des de l'escola maternal. Presentació
Integració des de l'escola maternal. Presentació
 
Integració des de l'escola maternal
Integració des de l'escola maternalIntegració des de l'escola maternal
Integració des de l'escola maternal
 
La interculturalidad como respuesta
La interculturalidad como respuestaLa interculturalidad como respuesta
La interculturalidad como respuesta
 

Recently uploaded

Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxaudiofil
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoDaniel Fernández
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióPere Miquel Rosselló Espases
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfErnest Lluch
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsPere Miquel Rosselló Espases
 
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOinstiquercus
 

Recently uploaded (6)

Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
 
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
 

Areesnolingpress

 • 1. La comprensió lectora i el treball de llengua en les àrees no lingüístiques DOLORS QUINQUER VILAMITJANA XV Tallers de Llengua i Literatura Catalana, 2012
 • 2. 1. LLEGIR: UNA COMPETÈNCIA TRANSVERSAL,COMPLEXA, QUE NECESSITA TEMPS I PRÀCTICA Dolors Quinquer Vilamitjana
 • 3. - Aprendre a llegir (interpretar el codi) - Llegir per aprendre (utilitzar la lectura per a l’aprenentatge) - Llegir per plaer (aprendre a estimar la lectura, a fer-ne un ús lúdic) Dolors Quinquer Vilamitjana Tres àmbits en relació a la lectura:
 • 4. Dolors Quinquer Vilamitjana La capacitat lectora es va construint i ampliant en assumir nous reptes, és un camí llarg per a una competència complexa. (I. Solé, 2012) “S’APRÈN A LLEGIR I DESPRÉS S’APLICA” També llegint textos científics, històrics, filosòfics .... TEXTOS DE DIFERENTS MATÈRIES, GRÀFICS, MAPES, ESTADÍSTIQUES, IMATGES, ... ERROR
 • 5. Imagina’t que ets poeta. Descriu el bosc Cada àmbit de coneixement té el seu “patró lingüístic” i el seu “patró temàtic” Imagina’t que ets geògraf. Descriu el bosc Dolors Quinquer
 • 6. El patró lingüístic i el patró temàtic s’aprenen al mateix temps. Llegir textos expositius, argumentatius, descriptius d’història a la classe de ciències socials, de ciències a la classe de ciències ... Textos relacionats amb els continguts, perquè la contextualització i la vinculació amb els temes que es treballen és molt important per a la transferència.Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 • 7. Llegir, un procés interactiu Llegir és extreure i construir el significat de manera simultània Dades i informacions del text Coneixements del lector i les activitats que realitza El significat no esta completament ni en el text ni en el lector, és fruit de la interacció que s’estableix entre ambdós. Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 • 8. Aspectes de la competència lectora (PISA) 1. Obtenció d’informació explícita Localitzar, seleccionar i recuperar informació explícita (dades concretes, lectura literal) Dolors Quinquer Vilamitjana
 • 9. Aspectes de la competència lectora (PISA) 2. Comprensió global Extreure’n allò que és essencial, considerant el text en el seu conjunt. Identificar la idea principal. Establir una jerarquia entre les idees Dolors Quinquer Vilamitjana
 • 10. Aspectes de la competència lectora (PISA) 3. Interpretació de la informació Fer inferències, deduir informacions no explícites Identificar les relacions entre les parts del text Contrastar informació, fer deduccions Identificar les evidències o proves que aporta Identificar les intencions de l’autor/a Dolors Quinquer Vilamitjana
 • 11. Aspectes de la competència lectora (PISA) 4. Valoració crítica del contingut Avaluar-ne les aportacions a partir de criteris propis o externs Valorar les evidències o proves que aporta Valorar les intencions de l’autor/a Fer-se noves preguntes Dolors Quinquer Vilamitjana
 • 12. Aspectes de la competència lectora (PISA) 5. Valoració crítica de la forma Valorar-ne les aportacions quant a l’estructura, l’estil, el registre, l’adequació, el vocabulari.... Dolors Quinquer Vilamitjana
 • 14. “És la capacitat del lector per comprendre, utilitzar, reflexionar i comprometre’s amb textos escrits per assolir els seus objectius, desenvolupar els seus coneixements i potencial i participar en la societat”. PISA, 2009 Dolors Quinquer Vilamitjana Llegir
 • 15. Els sistemes educatius de països amb bons resultats en avaluacions externes (PISA, PIRLS) Programes específics de millora de la lectura a primària i a secundària des de totes les àrees del currículum Dolors Quinquer Vilamitjana tenen
 • 16. 2. QUINA ÉS LA SITUACIÓ DEL NOSTRE ALUMNAT? Dolors Quinquer Vilamitjana
 • 17. PISA, el referent extern Alumnat de 15 anys Dolors Quinquer Vilamitjana
 • 19. Dolors Quinquer Vilamitjana PISA (15 anys) Nivells 1 i 2: 2003: 40% 2009: 49% • Tasques de lectura senzilles en textos simples (tema familiar). • Localitzen informacions mencionades explícitament en el text. • Identifiquen el tema d’un text de contingut familiar. • Estableixen una relació simple entre una part del text i la vida quotidiana. Dolors Quinquer Vilamitjana
 • 20. Dolors Quinquer Vilamitjana Nivell 3: 2003: 30% 2009: 30% • Tasques de lectura de dificultat moderada en textos amb més complexitat. • Localitzen informacions. • Estableixen relacions entre idees. • Poden deduir el tema i relacionar-lo amb coneixements previs i amb aspectes de la vida quotidiana. PISA Dolors Quinquer Vilamitjana
 • 21. Dolors Quinquer Vilamitjana Nivells 4 i 5 2003: 23% 2009: 21%• Tasques difícils de lectura en textos complexos. • Poden localitzar informacions no evidents. • Interpreten i reflexionen. • Textos no familiars que exigeixen comprensió profunda (elaboració de deduccions i d’hipòtesis, entenen l'ambigüitat, les idees divergents, en fan una avaluació crítica, utilitzen coneixements especialitzats). PISA Dolors Quinquer Vilamitjana
 • 22. Dolors Quinquer Vilamitjana En resum: Segons diversos estudis d’avaluació sobre el nivell de comprensió lectora referits a Catalunya • El 22% alumnat de primària acaba sense les competències lectores per a superar l’ESO. • El 14% de l’alumnat de 15 anys són al llindar més baix. • Només el 4% de l’alumnat de 15 anys té un nivell superior. Dolors Quinquer Vilamitjana
 • 23. Què els passa als nostres estudiants? Dolors Quinquer VilamitjanaDolors Quinquer Vilamitjana
 • 24. Curs 2011-2012: Estudi sobre la percepció del professorat en relació a les dificultats de l’alumnat • Localitat: Cerdanyola Primària i secundària • Nombre de centres: 9 Nombre professorat: 78 • Lectura mecànica, sense comprensió • Mancances en relació a la memòria, l’atenció… • Falta de coneixements previs • Desconeixement de la tipologia textual • Poc domini del vocabulari • Poca motivació, problemes amb l’autoimatge com a lectors • Falta d'estratègies lectores
 • 26. En el context científic cada paraula té un significat que sovint és diferent al del context quotidià F = mF = m ·· aa context científiccontext quotidià (molts significats diferents) Menjo la sopa a la forMenjo la sopa a la forççaa ForForçça Bara Barççaa Els senyors feudals utilitzaven la forEls senyors feudals utilitzaven la forççaa Anar al cine mAnar al cine m’’agrada foragrada forççaa Tinc forTinc forççaa Faig forFaig forççaa Menjar dMenjar dóóna forna forççaa Polisèmia Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 • 27. Motivació / Expectatives / Autoimatge • Relació entre motivació per llegir i èxit en la lectura. • Si el lector percep que és poc competent, es desmotiva i les seves ganes de llegir disminueixen. • Al contrari es crea un cercle positiu... • Motivació compensa l’impacte d’altres factors negatius (context familiar poc estimulant, gènere). Dolors Quinquer Vilamitjana
 • 29. Referents científics Text: El so i la llum Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 • 30. Conèixer com s’organitzen els textos segons la seva tipologia (narratiu, descriptiu, explicatiu, instructiu, argumentatiu) facilita la comprensió, permet anticipar els trets de la informació que es presenta. Tipologia textual Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 • 31. Llavors...., llavors reforça afavoreix (Ús del subjuntiu i del condicional) (confonen causes i conseqüències…) Connectors (ajuden a establir relacions complexes) Llavors..., llavors Si....., aleshores..... pensament hipotètic pensament lineal pensament causalJa que...., perquè..... afavoreix Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 • 32. Dolors Quinquer Vilamitjana Estratègies cognitives (saber què has de fer, control, reconducció) - inferir o buscar el significat de les paraules desconegudes - identificar la idea principal - resumir - establir relacions entre les parts del text - distingir fets d’opinions - aplicar criteris propis i externs per valorar el text - controlar el procés - identificar les dificultats - ..... Dolors Quinquer Vilamitjana
 • 33. Estratègies metacognitives Com llegim? Què fem quan llegim? El coneixement sobre el procés permet el control i la regulació: - habilitats de planificació (com actuaré?) - habilitats de supervisió (superar problemes: seguir llegint, rellegir, consultar…) - habilitats d’avaluació (com he actuat, com he resolt les dificultats) Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 • 34. “Cal fugir de la idea que la dificultat de la lectura és culpa de l’individu”. (I. Solé, 2012) Dolors Quinquer Vilamitjana
 • 35. • Variables relatives a l’alumnat: gènere, domini d’estratègies cognitives i metacognitives, motivació vers la lectura, etc. • Variables socio-familiars: estudis de pares, context social... • Variables escolars: pràctiques centrades en la lectura literal, poca tradició de llegir i interpretar textos expositius des de totes les àrees, poques tasques híbrides... Factors associats al rendiment en lectura Dolors Quinquer Vilamitjana
 • 36. lector text activitat context socio- cultural Llegir: Elements implicats Estructura Volum d’informació Lèxic Connectors Coneixements previs que requereix Habilitats: Atenció Memòria Capacitat d’anàlisi Motivacions: Motivació Autoestima Experiència Coneixements Vocabulari Coneixement tema i del mon Tipologia textual Estratègies cognitives i metacognitives Propòsit clar Útil per motivar, informar, sistematitzar Conseqüències: plaents, d’aprenentatge Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 • 37. 3. NECESSITEM BONES PRÀCTIQUES DE LECTURA VINCULADES A L’APRENENTATGE Dolors Quinquer VilamitjanaDolors Quinquer Vilamitjana
 • 38. Nivells d’alfabetització 1. Nivell de descodificació 2. Nivell funcional d’ús per a la vida quotidiana 3. Nivell instrumental per obtenir informació 4. Nivell de lectura crítica, avaluar, qüestionar i reforçar idees, transformar el propi Dolors Quinquer Vilamitjana WELLS, 1987 Dolors Quinquer Vilamitjana
 • 39. Algunes idees 1. Lectures contextualitzades, relacionades amb els continguts. 2. La lectura com una activitat d’aula. 3. Textos adequats. 4. Objectius explicitats i compartits. 5. El procediment lector al punt de mira. 6. Ús de diversos suports o bastides d’ajut a la comprensió. 7. Tasques híbrides: parlar, llegir, escriure. Rellegir. 8. Potenciar la interacció i cooperació. 9. Lectura inferencial i crítica. 10. Incorporar la metareflexió lectora. Dolors Quinquer VilamitjanaDolors Quinquer Vilamitjana
 • 40. El text: llegibilitat • Títol, subtítols • Altres informacions, autor, procedència, data. • Organització general del text • Frases curtes • Lèxic bàsic • Repeticions • Connectors • Estructures que afavoreixen l’anticipació • Variació tipogràfica (negreta, cursiva..) • Il·lustracions “Llegir és conduir la vista pels enfilalls de lletres i copsar-ne el sentit. Si la carretera és bona i està ben senyalitzada, com una autopista, llegim amb rapidesa i entenem el significat sense problemes. Però si es tracta d’un camí de carro, d’un asfalt deteriorat o d’una via sense senyals de trànsit ni marques a terra, la lectura esdevé difícil” . D. Cassany (1995 Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 • 41. Els objectius de la lectura • Per buscar informació precisa, dades…. • Per seguir unes instruccions • Per obtenir informació de caràcter general • Per respondre preguntes • Per contrastar opinions • Per solucionar problemes • Per comunicar un text a un auditori • Per plaer • ..... Els lectors que es representen els objectius aconsegueixen una millor comprensió…. Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 • 42. Què pensem sobre com hem de fer llegir • Acord: 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 • Desacord: 3, 6, 7, 11, 14 Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 • 43. • S’implica personalment i emocional, troba sentit a la lectura. • Reconeix el propòsit de la tasca. • Utilitza el coneixement previ per donar sentit al text. • S’imagina el contingut, elabora hipòtesis. • Aplica estratègies per resoldre les dificultats. • Dirigeix i controla la seva comprensió durant el procés. • Reconeix paraules, comprèn i assimila el nou vocabulari. • Adopta mesures per corregir errors. • Identifica allò que és important, estableix una jerarquia d'idees. • Contínuament fa inferències. • Es fa preguntes sobre el que llegeix. • Recapitula contínuament. • Busca explicacions alternatives deixa de banda falses hipòtesis. • Es posiciona críticament, identifica les intencions de l’autor. • Identifica les característiques lingüístiques. LECTOR COMPETENT Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 • 44. Activitat lectora • Abans – Activació de la informació que ja té el lector. • Durant – Verificació de les prediccions. – Regulació, modificació de las hipòtesis. • Després – Reorganització i integració de la informació. – Valoració crítica Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 • 45. Base d’orientació Llegir un text Abans Mentre Després Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 • 46. Activitats prèvies • Presentar l'objectiu de la lectura. • Activar els coneixements relacionats amb el text. • Contextualitzar el text. • Comentar els conceptes fonamentals per a la comprensió i que no es poden deduir del text. • Mirar els subtítols, imatges, estructura ... i fer prediccions o hipòtesis sobre les característiques del text. • ......... Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 • 47. Mentre es va llegint • Comprovar que es va entenent el text. • Deduir el vocabulari desconegut. • Reconèixer la idea principal de cada paràgraf – Subratllant les paraules clau. – Frase resum. • Extreure’n allò que és essencial, considerant el text en el seu conjunt. Resumir. • Identificar informació explícita. • Fer inferències per deduir informacions no explícites. • Representació gràfica de las idees principals (esquema) • Ajuda a parlar del text. • Atenció als connectors. • Autoregulació del procés. Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 • 48. Treball posterior a la lectura • ¿Què aporta la lectura al tema que estem treballant? Quin interès té? • ¿Quines noves preguntes es plantegen? • Explicació de conceptes, de frases ... • Aplicació: tasques especifiques segons l’activitat. – ¿Com resoldries ara el problema...? – ¿Quins arguments aporta la lectura a la necessitat de...? Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 • 49. Com llegim? ¿Què fem quan llegim? Metareflexió • Per què us he fet llegir aquest text? • Què feu quan se us demana que llegiu un text? • Com heu resolt les dificultats? • Què feu quan no enteneu una paraula? • Quines preguntes us han semblat més difícils? Per què? Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 • 50. Escola Collserola Dolors Quinquer Vilamitjana Escola Collserola Escola Collserola, Cerdanyola, 2010 4t. Primària
 • 56. Què fer amb les paraules desconegudes? Dolors Quinquer Vilamitjana
 • 57. Lectura literal: Què diu el text? Lectura inferencial Quines coses no diu el text, però em cal saber per entendre’l? Lectura crítica/ avaluativa Quines són les idees importants? Quines són les aportacions? Quina és la intenció de l’autor? Quina fiabilitat? Quines proves aporta? Lectura creativa Per a què em serveix aquest text? Aquestes idees poden ser útils per interpretar altres fenòmens Afavorir diferents nivells de lectura Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 • 58. Criteris per analitzar activitats de lectura i aprenentatge 1. Textos relacionats amb els continguts 2. Lectura, una activitat d’aula 3. Textos adequats 4. Objectius explicitats/compartits 5. El procediment lector en el punt de mira 6. Bastides per ajudar la comprensió 7. Tasques híbrides: parlar, llegir escriure 8. Interacció i cooperació 9. Lectura inferencial i crítica per comprendre a nivells profunds 10. Metareflexió lectora Dolors Quinquer Vilamitjana
 • 59. Exemple 1. Activitat de lectura i aprenentatge Dolors Quinquer Vilamitjana
 • 61. Exemple 2. Una activitat híbrida LLEGIR: Dolors Quinquer Vilamitjana
 • 62. Exemple 2. Una activitat híbrida ESCRIURE: Dolors Quinquer Vilamitjana
 • 63. LECTURA CRÍTICA Dolors Quinquer • Llegir les línies (comprensió literal del text) • Llegir entre línies (allò que es dedueix, les inferències) • Llegir darrere les línies (la intenció, el punt de vista de l’autor, la ideologia …) D. Cassany, 2006 LLEGIR CRÍTICAMENT ÉS LLEGIR EN ELS TRES PLANS Dolors Quinquer Vilamitjana
 • 64. El lector crític • Identifica els interessos que mouen a l’autor. • Identifica l’actitud, punt de vista de l’autor respecte al que diu. • Reconèixer el gènere discursiu. • Associa les paraules amb l’imaginari i la cultura pròpia de cada comunitat. • Distingeix la varietat de veus convocades o silenciades. • Valora la solidesa, la fiabilitat, la validesa dels arguments. • Detecta incoherències, imprecisions, errors, contradiccions. Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 • 65. Lectura crítica C - Consigna o afirmació que exposa el text R - Rol del que fa l’afirmació . Qui és que té algun interès? I - Idees o creences que hi ha darrere l’afirmació T - Test, quin test o experiment es podria fer per comprovar-ho? I - Informació, Quines evidencies, proves, experiments que aporta la notícia per fer aquesta afirmació. C - Conclusions: Les idees o les creences que hi ha darrere d’aquesta afirmació estan d’acord amb el coneixement científic actual o que coneixeu? Per què? Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 • 66. Lectura cooperativa Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana • La lectura cooperativa és una alternativa metodològicament interessant. Facilita la comprensió d’un text, en focalitzar en un primer moment l’atenció de l’alumne en un sol aspecte. • També el diàleg sobre el text amb els companys en facilita la comprensió global del text. • Compagina fases de treball individual i col·lectiu, grups d’experts....
 • 67. Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana Llegir en equip cooperatiu Exemple 3. Una lectura cooperativa
 • 68. 2. Busca la idea principal 3. Busca les respostes que dóna el text 4. Proposa noves preguntes 1. Planteja les preguntes a les quals dóna resposta el text Lectura cooperativa (Koch, Adina) Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 • 69. 1. Cada equip analitza els objectius a assolir. Es reparteixen les tasques (o les adjudica el professor/a) 2. Cadascú llegeix el text des d’una de les perspectives proposades 3. Cada equip posa en comú les aportacions individuals: contrast i valoració del contingut. 4.Posada en comú (entre tots els equips cooperatius) 5.Treball final individual PROCÉS: Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 • 70. Resum: Competències lectores • Comprensió dels objectius de la lectura • Activació dels coneixements previs • Formulació d’hipòtesis sobre el contingut del text • Fer inferències per a comprendre allò que solament es suggereix • Distinció entre allò essencial i secundari • Construcció del significat del text. • Avaluació i control de la comprensió Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 • 71. “ No hii ha cap raó perquè cap infant no aprengui a llegir amb els recursos necessaris (materials i emocionals)”. (I. Solé, 2012) Dolors Quinquer Vilamitjana
 • 72. Llegir en parella Llegir en grup Llegir a totes les àrees Llegir més Llegir críticament Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana