SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
PROPOSTA DE DECRET .../2011, del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme a la Comunitat Valenciana
El decret consta de... VIII CAPÍTOLS 21 ARTICLES 1 DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 1 DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 1 DISPOSICIÓ FINAL i 4 ANNEXOS (intentarem ser el més objectius possible)
MjsJustificació - Introducció El coneixement dels idiomes constituïx un element essencial per al desenrotllament personal i professional de les persones; al seu torn, l’ensenyança d’idiomes, com a complement del necessari coneixement i ús del castellà i del valencià, s’emmarca en el procés d’implementació i generalització dels programes plurilingües. Té com a objectiu fer efectiva la voluntat de protegir i desenrotllar el ric patrimoni de les distintes llengües europees, perquè això es convertisca en una font d’enriquiment i comprensió mútua entre les persones.
Parla sobre l’article 3 de la Constitució espanyola. Dels drets lingüístics de tots els espanyols. També de l’Estatut d’Autonomia del 2006: que determina en l’article sèptim que «l’idioma valencià és l’oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l’idioma oficial de l’Estat. Tots tenen dret a conéixer-los i a usar-los i a rebre l’ensenyament del, i en, idioma valencià.».
De la LUEV de 1983, art. 18.1 que la incorporació del valencià a l’ensenyança en tots els nivells educatius és obligatòria, segons zones valencianoparlants i castellanoparlants. De la Llei Orgànica 2/2006 d’Educació: art. 2: que el sistema educatiu espanyol s’orientarà a la consecució dels fins següents: La capacitació per a la comunicació en la llengua oficial i cooficial, si l’haguera, i en una o més llengües estrangeres.
Es parla de l’enorme patrimoni cultural que suposa viure i conviure en una comunitat bilingüe: enriquiment, marc normalitzat, ..., lluny de convertir-se en motiu de qüestió, sumen i s’han convertit en punt d’unió, en ponts per a la comunicació, l’enteniment i el creixement de la societat valenciana.
Aplicació de Programes Bilingües Des de 1997: PIP, PIL i PEV Idioma estranger el PEBE, des de 1998. A més, des del 2008-2009, els centres poden impartir Educació per a la Ciutadania en anglés. Complementàriament a l’oferta existent de llengües estrangeres (anglés, alemany, francés, italià,...), la Conselleria d’Educació –a través de l’Orde 64/2010, de 16 de juny–, ha incorporat des del curs acadèmic 2010-2011 la matèria optativa Llengua i Cultura Xinesa a l’ordenació de l’Educació Secundària Obligatòria. Més recentment, a través de l’Orde 19/2011, de 5 d’abril, de la Conselleria d’Educació, ha establit la Xarxa de Centres Docents Plurilingües a la Comunitat Valenciana, els components de la qual es caracteritzen per impartir en el seu currículum almenys una àrea, matèria o mòdul en llengua estrangera, preferentment en anglés.
Per això, la Generalitat aspira a aconseguir la qualitat que permeta a l’alumnat adaptar-se a les exigències de la nova societat del coneixement, en la qual el domini de l’anglés i altres llengües estrangeres, i de les Tecnologiesde la Informació i la Comunicació es convertix en ferramentabàsica del progrés; així ho considera en els seus respectius decrets curriculars autonòmics per a les distintes ensenyances del sistema educatiu. Recorda que el proper curs 2011-2012, PAU: prova d’anglés oral.
El Decret que es presenta –seguint les directrius i recomanacions del Consell d’Europa i la Comissió Europea–, pretén, en primer lloc, donar un tractament a les llengües cooficials que garantisca l’adquisició de competències lingüístiques en castellà i en valencià de forma equilibrada; en segon lloc, donar resposta a la creixent demanda social, tant per part de les famílies com de l’alumnat i dels centres, d’avançar progressivament cap al plurilingüisme, que definix les societats més avançades; en tercer lloc, reconéixer l’esforç dels centres docents de la nostra Comunitat pel plurilingüisme –en consonància amb la decidida aposta de la Generalitat–, i, al mateix temps, incentivar i afavorir l’existència de programes plurilingüesprogressius; en quart lloc, facilitar la indispensable formació del professorat en matèria de llengües estrangeres, especialment en el tram corresponent a l’Educació Secundària, tal com apunta el Llibre Blanc de l’Ensenyança Secundària. En definitiva, el Decret aspira a millorar la competèncialingüística del nostrealumnat, tant en llengüesestrangerescomen les llengüesoficials de la Comunitat Valenciana.
Per acomplir tot això: El present decret regula el plurilingüisme a través d’un programa plurilingüe amb nivells de caràcter progressiu (inicial, avançat), a implantar en un període màxim de sis cursos acadèmics; garantix la presència equilibrada en totes les etapes del valencià i del castellà, respectant el dret de les famílies que els seus fills i filles reben les primeres ensenyances en la seua llengua habitual, ja siga esta el valencià o el castellà; aspira que les famílies puguen disposar, en qualsevol centre docent de la Comunitat Valenciana, de l’opció que faça possible que els seus fills i filles estudien en valencià, en castellà i, al mateix temps, en una llengua estrangera, preferentment en anglés; amplia el plurilingüisme a totes les ensenyances, respectant la persona i les seues diferències individuals, reconeixent les potencialitats de cada un i les seues necessitats específiques; introduïxun Programa Plurilingüe Inicial –comú a tots els centres–, ampliable a un Programa Plurilingüe Avançat; preveu l’existència d’una xarxa de centres plurilingües; planteja, per a cada centre docent, un projecte lingüístic; finalment, facilita la necessària capacitació del professorat en llengües possibilitant la certificació que acredita el domini de les competències corresponents al nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
Resulta evident que, per a complir les expectatives d’este decret serà necessari adoptar mesures complementàries, entre les quals destaca disposar d’un professorat format en llengües estrangeres que domine les metodologies, les tecnologies de la informació i del coneixement i, al mateix temps, dispose de recursos didàctics adequats
Capítol 1: Disposicions comunes Article 1: Objecte i àmbit d’aplicació: Regular el plurilingüisme en EI, EP, ESO i BAT. Decret per a centre públics i privats concertats. Els privats també es poden adherir.
Capítol II: Les llengües cooficials de la CV Article 2: El tractament de les llengües cooficials en els programes plurilingües El Prog. Plurilingüe HAURÀ DE GARANTIR, en tot cas, la presència equilibrada en el currículum de les àrees, matèries o mòduls en relació als dos idiomes oficials de la CV. En totes les àrees, matèries o mòduls, a excepció de les lingüístiques(valencià, castellà, llengua estrangera), l’alumnat podrà expressar-se de forma oral i escrita en valencià o en castellà; no obstant això, es procuraràque l’alumnatutilitze la llengua en quès’impartixl’àrea, matèria o mòdul.
3. Els centres docents de la Comunitat Valenciana hauran d’assegurar que el seu alumnat adquirisca al finalitzar l’educació bàsica una competència lingüística semblant en valencià i en castellà. 4. No obstant el que disposa l’apartat anterior, de conformitat amb el que disposa l’article 24.1 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, l’obligatorietat d’aplicar el valencià en l’ensenyança en els territoris assenyalats com de predomini valencianoparlant, quedarà sense efecte de manera individual quan els pares o tutors que ho sol·liciten acrediten fefaentment residència temporal a la Comunitat Valenciana i expressen, al formalitzar la inscripció, el desig que els seus fills o tutelats siguen eximits de l’ensenyança en valencià.
Capítol III: Els Programes Pluringües Article 3. Principis comuns Els programes plurilingües hauran d’adaptar-se a la persona i a les seues diferències individuals. Des d’aquest plantejament es vetlarà tant pel respecte com dels seus interessos. Els Programes Plur. Aspiren al fet que les famílies puguen disposar, en qualsevol centre de la CV, de l’opció que faça possible que els seus fills i filles estudien en valencià, en castellà i en anglés. L’enfocament d’acció per al desenrotllament de la competència comunicativa de l’alumnat serà el que adopta el MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES (MCER)
Article 4: El Programa Plurilingüe Inicial El PPI es caracteritza per la presència equilibrada en el currículum de les àrees, matèries o mòduls no lingüístics en relació als dos idiomes oficials de la CV; així com almenys una llengua estrangera (sempre, preferentment en anglés). El PPI serà comú a tots els centres del CV El PPI permetrà que els centres que voluntàriament així ho desitgen puguen implantar un programa plurilingüe avançat.
Article 5. El PPAvançat El Programa Plurilingüe Avançat es caracteritza per la impartició d’almenys una àrea, matèria o mòdul no lingüístic en una llengua estrangera, preferentment en anglés. Els centres docents podran impartir un nombre superior d’àrees, matèrieso mòduls no lingüístics en una llenguaestrangera (preferentmenten anglés), sempre que no superen estes un terçdel total de les corresponents a cada ensenyança. 3. El Programa Plurilingüe Avançathaurà de garantir, en totcas, l’equilibri proporcionat de les àrees, matèries o mòduls no lingüístics a impartir en valencià i en castellà.
Els centres docents que duguen a terme un programaplurilingüe avançat adquiriran un compromís de continuïtat amb esteques’estendràfins a la finalització de l’etapa. 6. Estos centres, en cas de pertànyer a la Xarxa de Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana, es beneficiaran de: a) Cursos monogràfics i d’especialització dirigits al professorat que impartisca, almenys, una àrea, matèria o mòdul no lingüísticen una llenguaestrangera. Esta formaciótindràllocpreferentment en els mateixos centres docents. b) Una assignació específica corresponent als gastosde funcionament dels centres. c) Undistintiuespecífic, tal com determina l’article 9 de l’Orde19/2011, de 5 d’abril, de la Conselleriad’Educació, per la quals’establixla Xarxa de Centres DocentsPlurilingües a la Comunitat Valenciana.
La Conselleria determinarà mecanismes de reconeixement del professorat que impartix en una El Programa Plurilingüe Avançat haurà de garantir que, a la finalitzacióde l’ensenyançaobligatòria i, senseperjuí de les excepcionsregulades en la normativa en vigor, elsalumnes i les alumnes estiguen capacitats per a utilitzar, oralment i per escrit, indistintament les tres llengües (valencià, castellà i anglés).
Article 9. El Programa Plurilingüe Inicial en l’EducacióSecundàriaObligatòria (ESO) El PPI iniciat en EP tindrà continuïtat en l’ESO Las matèrieslingüístiques (Castellà: Llengua i Literatura, Valencià: Llengua i Literatura, i Llengua estrangera), s’impartiran necessàriamenten la seuapròpiallengua. LasmatèriesCiènciesSocials, Geografia i Història, aixícom Ciències de la naturalesa i Biologia i Geologia s’impartiran en valencià. Les matèries Matemàtiques, tecnologies i Física i Química s’impartiran en castellà.
Correspondrà al Consell Escolar, a proposta de la Comissió de CoordinacióPedagògica –i una vegada oït el claustre de professors–, determinar en quina llengua oficial de la ComunitatValencianas’impartixen les matèries restants, tenint en compte que sempre i en qualsevol cas la imparticiód’estes en valenciài en castellàhaurà de ser equilibrada, distribuint-se en un percentatge semblant.
Article 14. El Programa Plurilingüe Avançat en l’EducacióSecundàriaObligatòria (ESO) Idem que el PPI ha excepció del punt 9. Correspondrà al Consell Escolar, i a proposta de la Comissió de Coordinació Pedagògica –una vegada escoltat el claustre de professors–, determinar en quin idioma (castellà, valencià, anglés) s’impartixenles restants matèries, garantint que les matèries en valencià, castellà i anglés es distribuïsquen en un percentatge semblant.
CAPÍTOL VIIICERTIFICACIÓ, HOMOLOGACIÓ I CAPACITACIÓ DELPROFESSORAT Article 19. Capacitació i certificació del professorat 11.	La conselleria competent en matèria d’Educació facilitarà la capacitació del professorat dels nivells d’ensenyança no universitària en llengües. Esta capacitació permetrà especialment impartir àmbits, àrees, matèries o mòduls no lingüístics en una llengua estrangera, preferentment en anglés.
12. 	Qualsevol certificat reconegut per la conselleria competent enmatèriad’Educació que acredite el dominide les competències corresponents al nivell B2 del Marc ComúEuropeu de Referència per a les Llengües en l’idiomacorresponent capacitarà el professorat per a impartir una matèria o mòdulen l’EducacióSecundària i en el Batxillerat.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa Queda derogat el Decret 79/1984, de 30 de juliol, sobre l’aplicació de la Llei 4/1983, d’Ús i Ensenyament del Valencià; així com totes les disposicionsque del mateixrang o d’unrang inferior s’oposen al que disposa el present decret; així mateix, queden derogats els programes d’educacióbilingüe a què fa referèncial’article 88 del Decret 233/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d’Educació Infantil i dels col·legis d’EducacióPrimària i els programes d’educació bilingüe previstos en l’article 102 del Decret 234/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el reglament orgànic i funcional dels instituts d’Educació
ANNEX II: PROGRAMA PLURILINGÜE INICIAL EN L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)
ANNEX III PROGRAMA PLURILINGÜE AVANÇAT EN L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
A Paula Sánchez de León: Vosté parla valencià?

More Related Content

What's hot

Presentació a la trobada d'estudiants dels Països Catalans
Presentació a la trobada d'estudiants dels Països CatalansPresentació a la trobada d'estudiants dels Països Catalans
Presentació a la trobada d'estudiants dels Països Catalansplataformapuc
 
Presentació "A la universitat en català"
Presentació "A la universitat en català"Presentació "A la universitat en català"
Presentació "A la universitat en català"guest28c3e56
 
Projecte lingüístic de centre
Projecte lingüístic de centreProjecte lingüístic de centre
Projecte lingüístic de centreFrancisco Perez
 
Projecte ling uístic 2012
Projecte ling uístic 2012Projecte ling uístic 2012
Projecte ling uístic 2012ceippuigdenvalls
 
Til Moli d'en Xema
Til Moli d'en XemaTil Moli d'en Xema
Til Moli d'en Xemaefsauba
 
PEPLI i Projecte Lingüístic de Centre en Secundària (ESO)
PEPLI i Projecte Lingüístic de Centre en Secundària (ESO)PEPLI i Projecte Lingüístic de Centre en Secundària (ESO)
PEPLI i Projecte Lingüístic de Centre en Secundària (ESO)Fred Sentandreu
 
Resum legal us valencia
Resum legal us valenciaResum legal us valencia
Resum legal us valenciaxanvi
 
Til moli d'en xema
Til moli d'en xemaTil moli d'en xema
Til moli d'en xemaefsauba
 
carmen dossier_competic2
carmen dossier_competic2carmen dossier_competic2
carmen dossier_competic2mariacarmendiez
 
Projectelinguisticcentre elluch1415
Projectelinguisticcentre elluch1415Projectelinguisticcentre elluch1415
Projectelinguisticcentre elluch1415Ernest Lluch
 
Projecte lingüístic
Projecte lingüísticProjecte lingüístic
Projecte lingüísticiesramonllull
 
Presentacio Bolzano Def
Presentacio Bolzano DefPresentacio Bolzano Def
Presentacio Bolzano Defserracasals
 

What's hot (20)

Presentació a la trobada d'estudiants dels Països Catalans
Presentació a la trobada d'estudiants dels Països CatalansPresentació a la trobada d'estudiants dels Països Catalans
Presentació a la trobada d'estudiants dels Països Catalans
 
Presentació "A la universitat en català"
Presentació "A la universitat en català"Presentació "A la universitat en català"
Presentació "A la universitat en català"
 
BOIB - Decret TIL
BOIB - Decret TILBOIB - Decret TIL
BOIB - Decret TIL
 
Projecte lingüístic de centre
Projecte lingüístic de centreProjecte lingüístic de centre
Projecte lingüístic de centre
 
PLC JOAN MARAGALL
PLC JOAN MARAGALLPLC JOAN MARAGALL
PLC JOAN MARAGALL
 
Projecte ling uístic 2012
Projecte ling uístic 2012Projecte ling uístic 2012
Projecte ling uístic 2012
 
Til Moli d'en Xema
Til Moli d'en XemaTil Moli d'en Xema
Til Moli d'en Xema
 
El projecte lingüístic de centre
El projecte lingüístic de centreEl projecte lingüístic de centre
El projecte lingüístic de centre
 
Proyecto til
Proyecto tilProyecto til
Proyecto til
 
PROJECTE LINGÜÍSTIC
PROJECTE LINGÜÍSTICPROJECTE LINGÜÍSTIC
PROJECTE LINGÜÍSTIC
 
PEPLI i Projecte Lingüístic de Centre en Secundària (ESO)
PEPLI i Projecte Lingüístic de Centre en Secundària (ESO)PEPLI i Projecte Lingüístic de Centre en Secundària (ESO)
PEPLI i Projecte Lingüístic de Centre en Secundària (ESO)
 
Resum legal us valencia
Resum legal us valenciaResum legal us valencia
Resum legal us valencia
 
Til moli d'en xema
Til moli d'en xemaTil moli d'en xema
Til moli d'en xema
 
carmen dossier_competic2
carmen dossier_competic2carmen dossier_competic2
carmen dossier_competic2
 
Projectelinguisticcentre elluch1415
Projectelinguisticcentre elluch1415Projectelinguisticcentre elluch1415
Projectelinguisticcentre elluch1415
 
Projecte lingüístic
Projecte lingüísticProjecte lingüístic
Projecte lingüístic
 
Projecte linguistic centre 2019
Projecte linguistic centre 2019 Projecte linguistic centre 2019
Projecte linguistic centre 2019
 
Models d educio plurilingue
Models d educio plurilingueModels d educio plurilingue
Models d educio plurilingue
 
Models dx educ_ix_plurilingxe-1
Models dx educ_ix_plurilingxe-1Models dx educ_ix_plurilingxe-1
Models dx educ_ix_plurilingxe-1
 
Presentacio Bolzano Def
Presentacio Bolzano DefPresentacio Bolzano Def
Presentacio Bolzano Def
 

Viewers also liked

Facebook com estratègia empresarial
Facebook com estratègia empresarialFacebook com estratègia empresarial
Facebook com estratègia empresarialFundació CATIC
 
Taller Integral De Internet DD.QQ
Taller Integral De Internet  DD.QQTaller Integral De Internet  DD.QQ
Taller Integral De Internet DD.QQDiego1489
 
Actividades Culturales
Actividades CulturalesActividades Culturales
Actividades Culturalesgueste510d1
 
A EVOLUCIÓN
A EVOLUCIÓNA EVOLUCIÓN
A EVOLUCIÓNFiz
 
Circuito Yerbatero
Circuito YerbateroCircuito Yerbatero
Circuito YerbateroColoo
 
Presentación diplomado en filosofía para niños y competencias digitales
Presentación diplomado en filosofía para niños y competencias digitalesPresentación diplomado en filosofía para niños y competencias digitales
Presentación diplomado en filosofía para niños y competencias digitalesJuan Lopez
 
Avances Del Observatorio Del Pnde
Avances Del Observatorio Del PndeAvances Del Observatorio Del Pnde
Avances Del Observatorio Del PndeDIRECTIVO DOCENTE
 
Servicios de información del INEGI.
Servicios de información del INEGI.Servicios de información del INEGI.
Servicios de información del INEGI.CIRIA UDLAP
 
Estudio visibilidad de_las_galeras_de_arte_en_la_web_2.0
Estudio visibilidad de_las_galeras_de_arte_en_la_web_2.0Estudio visibilidad de_las_galeras_de_arte_en_la_web_2.0
Estudio visibilidad de_las_galeras_de_arte_en_la_web_2.0Toñi Ricoy
 
U8 t1 aa2_bucio_casasola
U8 t1 aa2_bucio_casasolaU8 t1 aa2_bucio_casasola
U8 t1 aa2_bucio_casasolaElizabeth Bucio
 
Tic Programa 2009 2[1][1]
Tic Programa 2009 2[1][1]Tic Programa 2009 2[1][1]
Tic Programa 2009 2[1][1]Coloo
 
Portafolio Servicios Avateo2010
Portafolio Servicios Avateo2010Portafolio Servicios Avateo2010
Portafolio Servicios Avateo2010avateo solutio
 

Viewers also liked (20)

Facebook com estratègia empresarial
Facebook com estratègia empresarialFacebook com estratègia empresarial
Facebook com estratègia empresarial
 
Taller Integral De Internet DD.QQ
Taller Integral De Internet  DD.QQTaller Integral De Internet  DD.QQ
Taller Integral De Internet DD.QQ
 
Actividades Culturales
Actividades CulturalesActividades Culturales
Actividades Culturales
 
Scanners
ScannersScanners
Scanners
 
A EVOLUCIÓN
A EVOLUCIÓNA EVOLUCIÓN
A EVOLUCIÓN
 
Circuito Yerbatero
Circuito YerbateroCircuito Yerbatero
Circuito Yerbatero
 
Mesdelamujer
MesdelamujerMesdelamujer
Mesdelamujer
 
Tema 4
Tema 4Tema 4
Tema 4
 
Press3
Press3Press3
Press3
 
MODELO CIE LAB
MODELO CIE LABMODELO CIE LAB
MODELO CIE LAB
 
Redes Clase 3
Redes Clase 3Redes Clase 3
Redes Clase 3
 
Presentación diplomado en filosofía para niños y competencias digitales
Presentación diplomado en filosofía para niños y competencias digitalesPresentación diplomado en filosofía para niños y competencias digitales
Presentación diplomado en filosofía para niños y competencias digitales
 
Avances Del Observatorio Del Pnde
Avances Del Observatorio Del PndeAvances Del Observatorio Del Pnde
Avances Del Observatorio Del Pnde
 
Servicios de información del INEGI.
Servicios de información del INEGI.Servicios de información del INEGI.
Servicios de información del INEGI.
 
Clasificación de los contratos
Clasificación de los contratosClasificación de los contratos
Clasificación de los contratos
 
Estudio visibilidad de_las_galeras_de_arte_en_la_web_2.0
Estudio visibilidad de_las_galeras_de_arte_en_la_web_2.0Estudio visibilidad de_las_galeras_de_arte_en_la_web_2.0
Estudio visibilidad de_las_galeras_de_arte_en_la_web_2.0
 
U8 t1 aa2_bucio_casasola
U8 t1 aa2_bucio_casasolaU8 t1 aa2_bucio_casasola
U8 t1 aa2_bucio_casasola
 
Tic Programa 2009 2[1][1]
Tic Programa 2009 2[1][1]Tic Programa 2009 2[1][1]
Tic Programa 2009 2[1][1]
 
Escuela inclusiva
Escuela inclusivaEscuela inclusiva
Escuela inclusiva
 
Portafolio Servicios Avateo2010
Portafolio Servicios Avateo2010Portafolio Servicios Avateo2010
Portafolio Servicios Avateo2010
 

Similar to Proposta de decret plurilingüisme 2011

PLC Escola EL Far d'Empordà
PLC Escola EL Far d'EmpordàPLC Escola EL Far d'Empordà
PLC Escola EL Far d'EmpordàHelena Quintana
 
PROJECTE LINGÜÍSTIC ELLUCH
PROJECTE LINGÜÍSTIC ELLUCHPROJECTE LINGÜÍSTIC ELLUCH
PROJECTE LINGÜÍSTIC ELLUCHErnest Lluch
 
Projecte lingüístic
Projecte lingüísticProjecte lingüístic
Projecte lingüísticefsauba
 
Projecte lingüístic
Projecte lingüísticProjecte lingüístic
Projecte lingüísticBenviure
 
Projecte lingüístic del centre
Projecte lingüístic del centreProjecte lingüístic del centre
Projecte lingüístic del centreCarlosLlopis
 
2019 Projecte lingüístic quercus
2019 Projecte lingüístic quercus 2019 Projecte lingüístic quercus
2019 Projecte lingüístic quercus instiquercus
 
Document pl les arrels
Document pl les arrelsDocument pl les arrels
Document pl les arrelsnovesarrels
 
Projecte Lingüístic de Centre
Projecte Lingüístic de CentreProjecte Lingüístic de Centre
Projecte Lingüístic de Centreescolafolchitorres
 
Projecte lingüístic del centre 2017 1ok
Projecte lingüístic del centre 2017 1okProjecte lingüístic del centre 2017 1ok
Projecte lingüístic del centre 2017 1okceippuigdenvalls
 
Guia de l'auxiliar de conversa a Catalunya.
Guia de l'auxiliar de conversa a Catalunya.Guia de l'auxiliar de conversa a Catalunya.
Guia de l'auxiliar de conversa a Catalunya.Rocío Avila Gamero
 
Projecte lingüístic 17 18
Projecte lingüístic 17 18Projecte lingüístic 17 18
Projecte lingüístic 17 18Diego García
 
Unitat 4. els plans d'educació bilingüe
Unitat 4. els plans d'educació bilingüeUnitat 4. els plans d'educació bilingüe
Unitat 4. els plans d'educació bilingüeNombre Apellidos
 
Sessio1curs "Aplicació del Porgrama Plurilingüe"
Sessio1curs "Aplicació del Porgrama Plurilingüe"Sessio1curs "Aplicació del Porgrama Plurilingüe"
Sessio1curs "Aplicació del Porgrama Plurilingüe"Voro voro
 
Unitat 3. ser competents en llengües
Unitat 3. ser competents en llengüesUnitat 3. ser competents en llengües
Unitat 3. ser competents en llengüesNombre Apellidos
 
Institut-Escola Les Vinyes - Projecte lingüístic (2018)
Institut-Escola Les Vinyes - Projecte lingüístic (2018)Institut-Escola Les Vinyes - Projecte lingüístic (2018)
Institut-Escola Les Vinyes - Projecte lingüístic (2018)Institut-Escola Les Vinyes
 

Similar to Proposta de decret plurilingüisme 2011 (19)

PLC Escola EL Far d'Empordà
PLC Escola EL Far d'EmpordàPLC Escola EL Far d'Empordà
PLC Escola EL Far d'Empordà
 
PROJECTE LINGÜÍSTIC ELLUCH
PROJECTE LINGÜÍSTIC ELLUCHPROJECTE LINGÜÍSTIC ELLUCH
PROJECTE LINGÜÍSTIC ELLUCH
 
Projecte lingüístic
Projecte lingüísticProjecte lingüístic
Projecte lingüístic
 
Projecte lingüístic
Projecte lingüísticProjecte lingüístic
Projecte lingüístic
 
Projecte lingüístic del centre
Projecte lingüístic del centreProjecte lingüístic del centre
Projecte lingüístic del centre
 
2019 Projecte lingüístic quercus
2019 Projecte lingüístic quercus 2019 Projecte lingüístic quercus
2019 Projecte lingüístic quercus
 
Document pl les arrels
Document pl les arrelsDocument pl les arrels
Document pl les arrels
 
Projecte Lingüístic de Centre
Projecte Lingüístic de CentreProjecte Lingüístic de Centre
Projecte Lingüístic de Centre
 
Llibre MITJÀ p103
Llibre MITJÀ p103Llibre MITJÀ p103
Llibre MITJÀ p103
 
Pl quercus 2018
Pl quercus 2018Pl quercus 2018
Pl quercus 2018
 
Circular the fonix 2014
Circular the fonix 2014Circular the fonix 2014
Circular the fonix 2014
 
Circular the fonix 2014
Circular the fonix 2014Circular the fonix 2014
Circular the fonix 2014
 
Projecte lingüístic del centre 2017 1ok
Projecte lingüístic del centre 2017 1okProjecte lingüístic del centre 2017 1ok
Projecte lingüístic del centre 2017 1ok
 
Guia de l'auxiliar de conversa a Catalunya.
Guia de l'auxiliar de conversa a Catalunya.Guia de l'auxiliar de conversa a Catalunya.
Guia de l'auxiliar de conversa a Catalunya.
 
Projecte lingüístic 17 18
Projecte lingüístic 17 18Projecte lingüístic 17 18
Projecte lingüístic 17 18
 
Unitat 4. els plans d'educació bilingüe
Unitat 4. els plans d'educació bilingüeUnitat 4. els plans d'educació bilingüe
Unitat 4. els plans d'educació bilingüe
 
Sessio1curs "Aplicació del Porgrama Plurilingüe"
Sessio1curs "Aplicació del Porgrama Plurilingüe"Sessio1curs "Aplicació del Porgrama Plurilingüe"
Sessio1curs "Aplicació del Porgrama Plurilingüe"
 
Unitat 3. ser competents en llengües
Unitat 3. ser competents en llengüesUnitat 3. ser competents en llengües
Unitat 3. ser competents en llengües
 
Institut-Escola Les Vinyes - Projecte lingüístic (2018)
Institut-Escola Les Vinyes - Projecte lingüístic (2018)Institut-Escola Les Vinyes - Projecte lingüístic (2018)
Institut-Escola Les Vinyes - Projecte lingüístic (2018)
 

More from Nombre Apellidos

CARTA FILÀ MARROCS DE XIXONA MIG ANY 2015
CARTA FILÀ MARROCS DE XIXONA MIG ANY 2015CARTA FILÀ MARROCS DE XIXONA MIG ANY 2015
CARTA FILÀ MARROCS DE XIXONA MIG ANY 2015Nombre Apellidos
 
EXPLICACIÓ DELS PRONOMS FEBLES
EXPLICACIÓ DELS PRONOMS FEBLESEXPLICACIÓ DELS PRONOMS FEBLES
EXPLICACIÓ DELS PRONOMS FEBLESNombre Apellidos
 
Informe histórico de las fiestas de m y c.
Informe histórico de las fiestas de m y c.Informe histórico de las fiestas de m y c.
Informe histórico de las fiestas de m y c.Nombre Apellidos
 
31. kamaroninfo desembre 1998
31. kamaroninfo desembre 199831. kamaroninfo desembre 1998
31. kamaroninfo desembre 1998Nombre Apellidos
 
Kamaroninfo 30 novembre 1998
Kamaroninfo 30 novembre 1998Kamaroninfo 30 novembre 1998
Kamaroninfo 30 novembre 1998Nombre Apellidos
 
29 kamaroninfo octubre 1998
29 kamaroninfo octubre 199829 kamaroninfo octubre 1998
29 kamaroninfo octubre 1998Nombre Apellidos
 
Kam. 28 agost setembre 1998
Kam. 28 agost setembre 1998Kam. 28 agost setembre 1998
Kam. 28 agost setembre 1998Nombre Apellidos
 
28.kam. núm. 28 ag set 1998
28.kam. núm. 28 ag set 199828.kam. núm. 28 ag set 1998
28.kam. núm. 28 ag set 1998Nombre Apellidos
 
Unitat 1. fonaments sociolingüístics estiu 2012 resumit
Unitat 1. fonaments sociolingüístics estiu 2012 resumitUnitat 1. fonaments sociolingüístics estiu 2012 resumit
Unitat 1. fonaments sociolingüístics estiu 2012 resumitNombre Apellidos
 
Pronoms febles amb exercicis
Pronoms febles amb exercicisPronoms febles amb exercicis
Pronoms febles amb exercicisNombre Apellidos
 
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normalUnitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normalNombre Apellidos
 
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normalUnitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normalNombre Apellidos
 
Unitat 2. tractament integrat de llengües
Unitat 2. tractament integrat de llengüesUnitat 2. tractament integrat de llengües
Unitat 2. tractament integrat de llengüesNombre Apellidos
 
Unitat 1. fonaments sociolingüístics
Unitat 1. fonaments sociolingüísticsUnitat 1. fonaments sociolingüístics
Unitat 1. fonaments sociolingüísticsNombre Apellidos
 
Carta redentora, conte per a valencià, joan pérez notario
Carta redentora, conte per a valencià, joan pérez notarioCarta redentora, conte per a valencià, joan pérez notario
Carta redentora, conte per a valencià, joan pérez notarioNombre Apellidos
 

More from Nombre Apellidos (20)

Memoràndum 2015
Memoràndum 2015Memoràndum 2015
Memoràndum 2015
 
CARTA FILÀ MARROCS DE XIXONA MIG ANY 2015
CARTA FILÀ MARROCS DE XIXONA MIG ANY 2015CARTA FILÀ MARROCS DE XIXONA MIG ANY 2015
CARTA FILÀ MARROCS DE XIXONA MIG ANY 2015
 
Criteris correccio mitja
Criteris correccio mitjaCriteris correccio mitja
Criteris correccio mitja
 
EXPLICACIÓ DELS PRONOMS FEBLES
EXPLICACIÓ DELS PRONOMS FEBLESEXPLICACIÓ DELS PRONOMS FEBLES
EXPLICACIÓ DELS PRONOMS FEBLES
 
Els festers de l'any
Els festers de l'anyEls festers de l'any
Els festers de l'any
 
Directors himne de festes
Directors himne de festesDirectors himne de festes
Directors himne de festes
 
Informe histórico de las fiestas de m y c.
Informe histórico de las fiestas de m y c.Informe histórico de las fiestas de m y c.
Informe histórico de las fiestas de m y c.
 
31. kamaroninfo desembre 1998
31. kamaroninfo desembre 199831. kamaroninfo desembre 1998
31. kamaroninfo desembre 1998
 
Kamaroninfo 30 novembre 1998
Kamaroninfo 30 novembre 1998Kamaroninfo 30 novembre 1998
Kamaroninfo 30 novembre 1998
 
29 kamaroninfo octubre 1998
29 kamaroninfo octubre 199829 kamaroninfo octubre 1998
29 kamaroninfo octubre 1998
 
Kam. 28 agost setembre 1998
Kam. 28 agost setembre 1998Kam. 28 agost setembre 1998
Kam. 28 agost setembre 1998
 
Santa cecilia 2012
Santa cecilia 2012Santa cecilia 2012
Santa cecilia 2012
 
28.kam. núm. 28 ag set 1998
28.kam. núm. 28 ag set 199828.kam. núm. 28 ag set 1998
28.kam. núm. 28 ag set 1998
 
Unitat 1. fonaments sociolingüístics estiu 2012 resumit
Unitat 1. fonaments sociolingüístics estiu 2012 resumitUnitat 1. fonaments sociolingüístics estiu 2012 resumit
Unitat 1. fonaments sociolingüístics estiu 2012 resumit
 
Pronoms febles amb exercicis
Pronoms febles amb exercicisPronoms febles amb exercicis
Pronoms febles amb exercicis
 
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normalUnitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
 
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normalUnitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
 
Unitat 2. tractament integrat de llengües
Unitat 2. tractament integrat de llengüesUnitat 2. tractament integrat de llengües
Unitat 2. tractament integrat de llengües
 
Unitat 1. fonaments sociolingüístics
Unitat 1. fonaments sociolingüísticsUnitat 1. fonaments sociolingüístics
Unitat 1. fonaments sociolingüístics
 
Carta redentora, conte per a valencià, joan pérez notario
Carta redentora, conte per a valencià, joan pérez notarioCarta redentora, conte per a valencià, joan pérez notario
Carta redentora, conte per a valencià, joan pérez notario
 

Proposta de decret plurilingüisme 2011

 • 1. PROPOSTA DE DECRET .../2011, del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme a la Comunitat Valenciana
 • 2. El decret consta de... VIII CAPÍTOLS 21 ARTICLES 1 DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 1 DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 1 DISPOSICIÓ FINAL i 4 ANNEXOS (intentarem ser el més objectius possible)
 • 3. MjsJustificació - Introducció El coneixement dels idiomes constituïx un element essencial per al desenrotllament personal i professional de les persones; al seu torn, l’ensenyança d’idiomes, com a complement del necessari coneixement i ús del castellà i del valencià, s’emmarca en el procés d’implementació i generalització dels programes plurilingües. Té com a objectiu fer efectiva la voluntat de protegir i desenrotllar el ric patrimoni de les distintes llengües europees, perquè això es convertisca en una font d’enriquiment i comprensió mútua entre les persones.
 • 4. Parla sobre l’article 3 de la Constitució espanyola. Dels drets lingüístics de tots els espanyols. També de l’Estatut d’Autonomia del 2006: que determina en l’article sèptim que «l’idioma valencià és l’oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l’idioma oficial de l’Estat. Tots tenen dret a conéixer-los i a usar-los i a rebre l’ensenyament del, i en, idioma valencià.».
 • 5. De la LUEV de 1983, art. 18.1 que la incorporació del valencià a l’ensenyança en tots els nivells educatius és obligatòria, segons zones valencianoparlants i castellanoparlants. De la Llei Orgànica 2/2006 d’Educació: art. 2: que el sistema educatiu espanyol s’orientarà a la consecució dels fins següents: La capacitació per a la comunicació en la llengua oficial i cooficial, si l’haguera, i en una o més llengües estrangeres.
 • 6. Es parla de l’enorme patrimoni cultural que suposa viure i conviure en una comunitat bilingüe: enriquiment, marc normalitzat, ..., lluny de convertir-se en motiu de qüestió, sumen i s’han convertit en punt d’unió, en ponts per a la comunicació, l’enteniment i el creixement de la societat valenciana.
 • 7. Aplicació de Programes Bilingües Des de 1997: PIP, PIL i PEV Idioma estranger el PEBE, des de 1998. A més, des del 2008-2009, els centres poden impartir Educació per a la Ciutadania en anglés. Complementàriament a l’oferta existent de llengües estrangeres (anglés, alemany, francés, italià,...), la Conselleria d’Educació –a través de l’Orde 64/2010, de 16 de juny–, ha incorporat des del curs acadèmic 2010-2011 la matèria optativa Llengua i Cultura Xinesa a l’ordenació de l’Educació Secundària Obligatòria. Més recentment, a través de l’Orde 19/2011, de 5 d’abril, de la Conselleria d’Educació, ha establit la Xarxa de Centres Docents Plurilingües a la Comunitat Valenciana, els components de la qual es caracteritzen per impartir en el seu currículum almenys una àrea, matèria o mòdul en llengua estrangera, preferentment en anglés.
 • 8. Per això, la Generalitat aspira a aconseguir la qualitat que permeta a l’alumnat adaptar-se a les exigències de la nova societat del coneixement, en la qual el domini de l’anglés i altres llengües estrangeres, i de les Tecnologiesde la Informació i la Comunicació es convertix en ferramentabàsica del progrés; així ho considera en els seus respectius decrets curriculars autonòmics per a les distintes ensenyances del sistema educatiu. Recorda que el proper curs 2011-2012, PAU: prova d’anglés oral.
 • 9. El Decret que es presenta –seguint les directrius i recomanacions del Consell d’Europa i la Comissió Europea–, pretén, en primer lloc, donar un tractament a les llengües cooficials que garantisca l’adquisició de competències lingüístiques en castellà i en valencià de forma equilibrada; en segon lloc, donar resposta a la creixent demanda social, tant per part de les famílies com de l’alumnat i dels centres, d’avançar progressivament cap al plurilingüisme, que definix les societats més avançades; en tercer lloc, reconéixer l’esforç dels centres docents de la nostra Comunitat pel plurilingüisme –en consonància amb la decidida aposta de la Generalitat–, i, al mateix temps, incentivar i afavorir l’existència de programes plurilingüesprogressius; en quart lloc, facilitar la indispensable formació del professorat en matèria de llengües estrangeres, especialment en el tram corresponent a l’Educació Secundària, tal com apunta el Llibre Blanc de l’Ensenyança Secundària. En definitiva, el Decret aspira a millorar la competèncialingüística del nostrealumnat, tant en llengüesestrangerescomen les llengüesoficials de la Comunitat Valenciana.
 • 10. Per acomplir tot això: El present decret regula el plurilingüisme a través d’un programa plurilingüe amb nivells de caràcter progressiu (inicial, avançat), a implantar en un període màxim de sis cursos acadèmics; garantix la presència equilibrada en totes les etapes del valencià i del castellà, respectant el dret de les famílies que els seus fills i filles reben les primeres ensenyances en la seua llengua habitual, ja siga esta el valencià o el castellà; aspira que les famílies puguen disposar, en qualsevol centre docent de la Comunitat Valenciana, de l’opció que faça possible que els seus fills i filles estudien en valencià, en castellà i, al mateix temps, en una llengua estrangera, preferentment en anglés; amplia el plurilingüisme a totes les ensenyances, respectant la persona i les seues diferències individuals, reconeixent les potencialitats de cada un i les seues necessitats específiques; introduïxun Programa Plurilingüe Inicial –comú a tots els centres–, ampliable a un Programa Plurilingüe Avançat; preveu l’existència d’una xarxa de centres plurilingües; planteja, per a cada centre docent, un projecte lingüístic; finalment, facilita la necessària capacitació del professorat en llengües possibilitant la certificació que acredita el domini de les competències corresponents al nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
 • 11. Resulta evident que, per a complir les expectatives d’este decret serà necessari adoptar mesures complementàries, entre les quals destaca disposar d’un professorat format en llengües estrangeres que domine les metodologies, les tecnologies de la informació i del coneixement i, al mateix temps, dispose de recursos didàctics adequats
 • 12. Capítol 1: Disposicions comunes Article 1: Objecte i àmbit d’aplicació: Regular el plurilingüisme en EI, EP, ESO i BAT. Decret per a centre públics i privats concertats. Els privats també es poden adherir.
 • 13. Capítol II: Les llengües cooficials de la CV Article 2: El tractament de les llengües cooficials en els programes plurilingües El Prog. Plurilingüe HAURÀ DE GARANTIR, en tot cas, la presència equilibrada en el currículum de les àrees, matèries o mòduls en relació als dos idiomes oficials de la CV. En totes les àrees, matèries o mòduls, a excepció de les lingüístiques(valencià, castellà, llengua estrangera), l’alumnat podrà expressar-se de forma oral i escrita en valencià o en castellà; no obstant això, es procuraràque l’alumnatutilitze la llengua en quès’impartixl’àrea, matèria o mòdul.
 • 14. 3. Els centres docents de la Comunitat Valenciana hauran d’assegurar que el seu alumnat adquirisca al finalitzar l’educació bàsica una competència lingüística semblant en valencià i en castellà. 4. No obstant el que disposa l’apartat anterior, de conformitat amb el que disposa l’article 24.1 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, l’obligatorietat d’aplicar el valencià en l’ensenyança en els territoris assenyalats com de predomini valencianoparlant, quedarà sense efecte de manera individual quan els pares o tutors que ho sol·liciten acrediten fefaentment residència temporal a la Comunitat Valenciana i expressen, al formalitzar la inscripció, el desig que els seus fills o tutelats siguen eximits de l’ensenyança en valencià.
 • 15. Capítol III: Els Programes Pluringües Article 3. Principis comuns Els programes plurilingües hauran d’adaptar-se a la persona i a les seues diferències individuals. Des d’aquest plantejament es vetlarà tant pel respecte com dels seus interessos. Els Programes Plur. Aspiren al fet que les famílies puguen disposar, en qualsevol centre de la CV, de l’opció que faça possible que els seus fills i filles estudien en valencià, en castellà i en anglés. L’enfocament d’acció per al desenrotllament de la competència comunicativa de l’alumnat serà el que adopta el MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES (MCER)
 • 16. Article 4: El Programa Plurilingüe Inicial El PPI es caracteritza per la presència equilibrada en el currículum de les àrees, matèries o mòduls no lingüístics en relació als dos idiomes oficials de la CV; així com almenys una llengua estrangera (sempre, preferentment en anglés). El PPI serà comú a tots els centres del CV El PPI permetrà que els centres que voluntàriament així ho desitgen puguen implantar un programa plurilingüe avançat.
 • 17. Article 5. El PPAvançat El Programa Plurilingüe Avançat es caracteritza per la impartició d’almenys una àrea, matèria o mòdul no lingüístic en una llengua estrangera, preferentment en anglés. Els centres docents podran impartir un nombre superior d’àrees, matèrieso mòduls no lingüístics en una llenguaestrangera (preferentmenten anglés), sempre que no superen estes un terçdel total de les corresponents a cada ensenyança. 3. El Programa Plurilingüe Avançathaurà de garantir, en totcas, l’equilibri proporcionat de les àrees, matèries o mòduls no lingüístics a impartir en valencià i en castellà.
 • 18. Els centres docents que duguen a terme un programaplurilingüe avançat adquiriran un compromís de continuïtat amb esteques’estendràfins a la finalització de l’etapa. 6. Estos centres, en cas de pertànyer a la Xarxa de Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana, es beneficiaran de: a) Cursos monogràfics i d’especialització dirigits al professorat que impartisca, almenys, una àrea, matèria o mòdul no lingüísticen una llenguaestrangera. Esta formaciótindràllocpreferentment en els mateixos centres docents. b) Una assignació específica corresponent als gastosde funcionament dels centres. c) Undistintiuespecífic, tal com determina l’article 9 de l’Orde19/2011, de 5 d’abril, de la Conselleriad’Educació, per la quals’establixla Xarxa de Centres DocentsPlurilingües a la Comunitat Valenciana.
 • 19. La Conselleria determinarà mecanismes de reconeixement del professorat que impartix en una El Programa Plurilingüe Avançat haurà de garantir que, a la finalitzacióde l’ensenyançaobligatòria i, senseperjuí de les excepcionsregulades en la normativa en vigor, elsalumnes i les alumnes estiguen capacitats per a utilitzar, oralment i per escrit, indistintament les tres llengües (valencià, castellà i anglés).
 • 20. Article 9. El Programa Plurilingüe Inicial en l’EducacióSecundàriaObligatòria (ESO) El PPI iniciat en EP tindrà continuïtat en l’ESO Las matèrieslingüístiques (Castellà: Llengua i Literatura, Valencià: Llengua i Literatura, i Llengua estrangera), s’impartiran necessàriamenten la seuapròpiallengua. LasmatèriesCiènciesSocials, Geografia i Història, aixícom Ciències de la naturalesa i Biologia i Geologia s’impartiran en valencià. Les matèries Matemàtiques, tecnologies i Física i Química s’impartiran en castellà.
 • 21. Correspondrà al Consell Escolar, a proposta de la Comissió de CoordinacióPedagògica –i una vegada oït el claustre de professors–, determinar en quina llengua oficial de la ComunitatValencianas’impartixen les matèries restants, tenint en compte que sempre i en qualsevol cas la imparticiód’estes en valenciài en castellàhaurà de ser equilibrada, distribuint-se en un percentatge semblant.
 • 22. Article 14. El Programa Plurilingüe Avançat en l’EducacióSecundàriaObligatòria (ESO) Idem que el PPI ha excepció del punt 9. Correspondrà al Consell Escolar, i a proposta de la Comissió de Coordinació Pedagògica –una vegada escoltat el claustre de professors–, determinar en quin idioma (castellà, valencià, anglés) s’impartixenles restants matèries, garantint que les matèries en valencià, castellà i anglés es distribuïsquen en un percentatge semblant.
 • 23. CAPÍTOL VIIICERTIFICACIÓ, HOMOLOGACIÓ I CAPACITACIÓ DELPROFESSORAT Article 19. Capacitació i certificació del professorat 11. La conselleria competent en matèria d’Educació facilitarà la capacitació del professorat dels nivells d’ensenyança no universitària en llengües. Esta capacitació permetrà especialment impartir àmbits, àrees, matèries o mòduls no lingüístics en una llengua estrangera, preferentment en anglés.
 • 24. 12. Qualsevol certificat reconegut per la conselleria competent enmatèriad’Educació que acredite el dominide les competències corresponents al nivell B2 del Marc ComúEuropeu de Referència per a les Llengües en l’idiomacorresponent capacitarà el professorat per a impartir una matèria o mòdulen l’EducacióSecundària i en el Batxillerat.
 • 25. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa Queda derogat el Decret 79/1984, de 30 de juliol, sobre l’aplicació de la Llei 4/1983, d’Ús i Ensenyament del Valencià; així com totes les disposicionsque del mateixrang o d’unrang inferior s’oposen al que disposa el present decret; així mateix, queden derogats els programes d’educacióbilingüe a què fa referèncial’article 88 del Decret 233/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d’Educació Infantil i dels col·legis d’EducacióPrimària i els programes d’educació bilingüe previstos en l’article 102 del Decret 234/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el reglament orgànic i funcional dels instituts d’Educació
 • 26. ANNEX II: PROGRAMA PLURILINGÜE INICIAL EN L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)
 • 27. ANNEX III PROGRAMA PLURILINGÜE AVANÇAT EN L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • 28.
 • 29. A Paula Sánchez de León: Vosté parla valencià?