SlideShare a Scribd company logo
Nëse jam i shpëtuar, përse vazhdoj të mëkatoj?

Përse vazhdoj të shqetësohem me mendime të
         papastra?

 Përse bëj ndonjëherë atë që e di se është e
         gabuar?

  Përse vazhdoj të luftoj me tundimet?
I. NATYRA E VETME E JOBESIMTARIT
Natyra e vjetër, natyra adamike,
njeriu i vjetër, mishi.
Jer. 17:9 Zemra gënjehet më tepër se
çdo gjë tjetër dhe sëmurët në mënyrë
të pashërueshme....
Mr. 7:20-23 Tha akoma: “Ajo që del
nga njeriu, e bën atë të ndotur. Sepse
nga brenda, domethënë nga zemra e
njeriut, dalin mendimet e mbrapshta,
shkeljet e kurorës, kurvërimi, vrasjet,
vjedhjet, lakmitë, ligësitë,
mashtrimet, pafytyrësia, smira,
blasfemia, kryelartësia, budallallëku.
Të gjitha këto të mbrapshta dalin nga
brenda dhe e ndotin njeriut”.
Cili është problemi më i madh për njeriun?

          a. uria
         b. varfëria
         c. luftërat
     ç. qeveria e korruptuar
       d. ndotja e ujit
  dh. një zemër e keqe dhe e ndotur
I. NATYRA E VETME E JOBESIMTARIT
Mt. 7:9 A ka midis jush ndonjë njeri    Rom. 8:8 Prandaj ata që janë në mish
që, po t’i kërkojë i biri bukë, t’i japë  nuk mund t’i pëlqejën Perëndisë.
një gur?                  (shih edhe Heb. 11:6).
Mt. 7:10 Ose po t’i kërkojë një peshk, Efe. 2:3 dhe ishim prej natyre bij të
t’i japë një gjarpër?         zemërimit....
Mt. 7:11 Në qoftë se ju, që jeni të
këqij, dini t’u jepni dhurata të mira
bijve tuaj, aq më tepër Ati juaj, që
është në qiej, do t’u japë gjëra të
mira atyre që ia kërkojnë.
Rom. 3:10-18
 ●  “të gjithë”, “gjithë bota”
 ●  A je fajtor para Perëndisë? (v. 20)
II. DY NATYRA NË NJË BESIMTAR
Një natyrë të re, “të krijuar sipas    1 GJONIT 1
Perëndisë në drejtësinë dhe        v. 8 Po të themi se jemi pa mëkat,
shenjtërinë e së vërtetës”, Efe. 4:24   gënjejmë vetveten dhe e vërteta nuk
                      është në ne.
●  Pjesëtar i natyrës hyjnore, 2 Pje.
  1:4                  v. 10 Po të themi se s’kemi mëkatuar,
                      e bëjmë atë gënjeshtar dhe fjala e tij
●  Një krijesë e re në Krishtin, 2 Kor.  nuk është në ne.
  5:17
II. DY NATYRAT E BESIMTARIT
Jakobi 3:2 sepse të gjithë gabojmë   Rom. 7:14 – "Unë jam mishëror, i
në shumë gjëra.             shitur mëkatit si skllav".
●  “të gjithë” dështojmë...      Rom. 7:17 – "Por tani nuk jam më unë
                    që veproj, por mëkati që banon në
●  “gabojmë ndaj tjetrit”;       mua".
  “pengojmë tjetrin”; “ofendojmë
  tjetrin”              Rom. 7:18 – "Në fakt unë e di që mua
                    (domethënë, në mishin tim) nuk
Kur dikush shpëtohet, natyra e vjetër  banon asgjë e mirë; sepse, ndonëse e
mëkatare nuk hiqet, nuk fshihet apo   kam dëshirën për të bërë të mirën,
zhduket.                nuk ia gjej mënyrën".
ILUSTRIM: Korbi dhe pëllumbi      Rom. 7:21 - "Unë, pra, po zbuloj këtë
                    ligj: duke dashur të bëj të mirën, e
                    keqja gjindet në mua".
                    Rom. 7:24 – "Oh, njeri i mjerë që
                    jam!"
III. FAKTE RRETH NATYRËS SË VJETËR
1. Natyra e vjetër nuk ndryshon       2. Natyra e vjetër nuk përmirësohet
●  Gjoni 3:6 Ç’ka lindur nga mishi     ●  Efe. 4:22 ...sjelljes së
  është mish; por ç’ka lindur nga       mëparshme, nga njeriu i vjetër që
  Fryma është frymë.              korruptohet me anë të lakmive të
                         gënjeshtrës.
●  Gal. 5:19-21 vs. 5:22-23
                       3. Natyra e vjetër nuk transformohet
●  VEPRAT E MISHIT: kurorëshkelja,
  kurvëria, ndyrësia, shthurja,      ●  Lindja e re është një krijim (2
  idhujtaria, magjia, armiqësimi,       Kor. 5:17), jo një transformim.
  grindjet, xhelozitë, mëritë, zënkat,
  përçarjet, tarafet, smira, vrasjet, të  ●  Besimtarët transformohen dhe
  dehurit, grykësia dhe gjëra të        ndryshohen; jo natyra e vjetër!
  ngjashme me këto...             (Rom. 12:2; 2 Kor. 3:18)
●
  FRYTI I FRYMËS: dashuria, gëzimi,    4. Natyra e vjetër nuk mund të
  paqja, durimi, mirëdashja, mirësia,   pastrohet kurrë
  besimi, zemërbutësia, vetëkontrolli.
                       ●  Si një pus i ndotur!
III. FAKTE RRETH NATYRËS SË VJETËR
5. Natyra e vjetër nuk mund t'i      ●  Fja. 15: 26 Mendimet e të ligut
pëlqejë kurrë Perëndisë            janë neveri për Zotin, por fjalët e
                       të pastrit janë fjalë të ëmbla
●  Rom. 8:8-9 Prandaj ata që janë      (KJV).
  në mish nuk mund t’i pëlqejnë
  Perëndisë. Nëse Fryma e Perëndisë   ●  Kol. 1:21 Dhe ju vetë, që dikur
  banon në ju, ju nuk jeni më në      ishit të huaj dhe armiq në mendje
  mish, por në Frymë. Por në qoftë     me veprat tuaja të këqija, tani ju
  se ndokush nuk ka Frymën e        paqtoi...
  Krishtit, ai nuk i përket atij.
                     6. Natyra e vjetër mbetet në
●  Fja. 15:8 Sakrifica e të pabesëve   besimtarin derisa “vdekja të na
  është një neveri për Zotin, por    ndajë”
  lutja e njerëzve të drejtë i pëlqen  ●
                       1 Gjo. 3:2 ...tani jemi bij të
  atij.                   Perëndisë, por ende nuk është shfaqur
●  Fja. 15:9 Rruga e të pabesit është    ç’do të jemi; por dimë se, kur të
                       shfaqet ai, do të jemi të ngjashëm me
  një neveri për Zotin, por ai do atë
                       të, sepse do ta shohim se si është ai.
  që ndjek drejtësinë.
DY NATYRA – NJË BETEJË!
                ROMAKËVE 7

        E REJA                 E VJETRA
Ajo që pajtohet dhe gjen kënaqësi në   Mëkati që banon në mua (vargjet 17,
 ligjin e Perëndisë (vargjet 16, 22)           20)

  Ajo që e urren mëkatin (v.15)     Mishi ku nuk ka asgjë të mirë (v. 18)


 Ajo që dëshiron të bëjë të mirën    E keqja gjendet vazhdimisht (v. 21)
     (vargjet 18, 19)

   "Njeriu i brendshëm" (v. 22)        "Njeri[u] i mjerë" (v. 24)

Mendja e “ripërtërirë" (vargjet 23, 25)  Mishi që është nën ligjin e mëkatit
                      dhe të vdekjes (vargjet 23, 25)
III. FAKTE RRETH NATYRËS SË VJETËR
7. Natyra e vjetër u dënua nga       ●
                        Rom. 6:6 duke ditur këtë: se njeriu
Perëndia                    ynë i vjetër u kryqëzua me të, që
                        trupi i mëkatit mund të jetë anuluar
●
  Rom. 8:3 Sepse atë që ishte e       dhe që ne të mos i shërbejmë më
  pamundur për ligjin, sepse ishte pa    mëkatit.
  forcë për shkak të mishit, Perëndia,
  duke dërguar birin e vet në      Zgjidhja e Perëndisë për problemin e
  shëmbëllim mishi mëkatar, edhe për   natyrës së vjetër mëkatare përfshiu
  mëkat, e dënoi mëkatin në mish.    kryqin e Kalvarit.
NJERIU I VJETËR               NJERIU I RI
Gjithçka që jam dhe kam në Adamin.    Gjithçka që jam dhe kam në Krishtin.
  Jeta ime e vjetër në Adamin.        Jeta ime e re në Krishtin.
      Jeta e vetes.              Jeta e Krishtit.
      Njeriu i rënë.         Njeriu i shpenguar/i ripërtërirë.
      Vetja e vjetër.         Vetja e re; krijesa e re në Krishtn.
Karakterizohet nga natyra mëkatare.    Karakterizohet nga natyra hyjnore.
     Lindur nga mishi.            Lindur nga Perëndia.
     Lindje natyrore.              Lindje e re.
       Efe. 4:25-31               Efe. 4:25-31
gënjeshtar, temperament të prishur,     flet të vërtetën, zemërohet në
 hajdut, gojë të prishur që nxjerr   mënyrë të drejtë për gjëra të drejta,
mbeturina, hidhërim, zemërim, inat,    punon shumë dhe di si të japë, flet
trazirë, shpifje me çdo ligësi dhe një  atë që është e mirë dhe ndërtuese,
      frymë që nuk fal       mirësi, i mëshirshëm dhe një frymë që
                              fal
IV. SI TA KONSIDEROJMË NJERIUN E VJETËR?
Rom. 6:6 - “NJERIU YNË I VJETËR U    Në Efesainëve na thuhet të bëjmë me
KRYQËZUA (koha e shkuar) ME TË”!    besim atë që Kolosianëve na thotë se
                    Perëndia tashmë e ka bërë në fakt!
Nuk është një urdhër për t'iu bindur;
është një fakt për t'u besuar!     Si e zhveshim njeriun e vjetër?
Pozita vs. Përvoja (Ky varg flet    Si e veshim njeriun e ri?
për ????)
                    Gal. 3:27 Sepse të gjithë ju që jeni
Besimi është çelësi për të ecur me   pagëzuar në Krishtin, Krishtin keni
fitore!                 veshur.
Kol. 3:9-10 “zhveshët njeriun e     Rom. 11:34 Por vishuni me Zotin
vjetër” dhe “veshët njeriun e ri”!   Jezu Krisht dhe mos tregoni kujdes
                    për mishin, që t’ia kënaqni lakmitë.
Efe. 4:22, 24 - “që të zhvisheni” dhe
“dhe të visheni” ?!?
Si është puna këtu?
“[Unë] (njeriu i vjetër në Adamin) u kryqëzova
 bashkë me Krishtin; por [unë] (njeriu i ri në
  Krishtin) rroj, jo më unë (njeriu i vjetër në
Adamin), po Krishti rron në mua (krijesa e re në
Krishtin); por ajo që [unë] (njeriu i ri) tani jetoj
në mish, e jetoj në besimin e Birit të Perëndisë,
   që më deshi dhe dha veten për mua”.
       – Galatasve 2:20, Bibla e Studimit
V. DY GABIME SERIOZE
1. Gabimi i PËRSOSMËRISË SË      2. Gabimi i PAPËRSOSMËRISË SË
PAMËKATSHME              MËKATSHME
●  "Perëndia më ka shpëtuar dhe unë  ●  "Edhe pse jam e shpëtuar, e kam
  nuk e kam më natyrën e vjetër     akoma natyrën e vjetër mëkatare,
  mëkatare! Unë nuk kam më,       dhe s'kam ç'të bëj, veçse të
  kurrë, ndonjë problem me        mëkatoj. Jam një skllav i mëkatit
  mëkatin"?!               dhe pavarësisht se sa fort
                      përpiqem, vazhdoj të dështoj dhe
●  1 Gjo. 1:8               të bie"!?
●  “Që kur jam bërë një besimtar,   ●  Jetë fitoreje, 1 Kor. 15:57; 1 Gjo.
  unë nuk kam mëkatuar kurrë, as     5:4
  edhe njëherë"?!
                    ●  Të lirë nga MËKATI, Rom. 6:18,22
●  1 Gjo. 1:10
                    ●  Njeriu është përgjegjës para
                      Perëndisë, jo natyra e vjetër!
VI. ZGJIDHJA E DYFISHTË E PERËNDISË
1. Zgjidhja e Perëndisë për fitore    2. Zgjidhja e Perëndisë për
mbi mëkatin                restaurim
●  Në fillim të ditës unë mund të    ●  Në fund të ditës unë mund të
  them: “Zot, të falënderoj që nuk     them: “Zot, të falënderoj që kam
  duhet të mëkatoj...            një Avokat tek Ati, Jezu Krishtin të
                       drejtin...
●  (1 Gjonit 2:1a--"që të mos
  mëkatoni").              ●  (1 Gjonit 2:2b--"në qoftë se
                       ndokush mëkatoi....").
●  Duke konsideruar vazhdimisht me
  besim atë që jemi në Krishtin
  (njeriu i ri)!
●  Koha me Zotin për të njohur më
  shumë identitetin që kemi në
  Krishtin! (për të soditur Atë që të
  transformohemi sipas njeriut të ri)
PËRFUNDIM!
    Ç’ka lindur nga mishi
    është mish; por ç’ka
   lindur nga Fryma është
   frymë. Mos u mrrekullo
   që të thashë: "Duhet të
    lindni përsëri" --JEZU
        KRISHTI

More Related Content

What's hot

Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Asambleja Biblike
 
PARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNEPARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNE
Asambleja Biblike
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të KrishtitPërmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të Krishtit
Asambleja Biblike
 
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
Asambleja Biblike
 
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Asambleja Biblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 39 (28 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 39 (28 Qershor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 39 (28 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 39 (28 Qershor 2018)
VatraBiblike
 
Si t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimet
Asambleja Biblike
 
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
Asambleja Biblike
 
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Asambleja Biblike
 
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
Asambleja Biblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 53 (29 Nentor)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 53 (29 Nentor)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 53 (29 Nentor)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 53 (29 Nentor)
Azbiela Meta
 
Trupi im
Trupi imTrupi im
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
Asambleja Biblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)
Azbiela Meta
 
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
Asambleja Biblike
 
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Asambleja Biblike
 
PENDIMI - Luka 13
PENDIMI - Luka 13PENDIMI - Luka 13
PENDIMI - Luka 13
Asambleja Biblike
 
Jezusi eshte Zot
Jezusi eshte ZotJezusi eshte Zot
Jezusi eshte Zot
Asambleja Biblike
 
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblikeKISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
Asambleja Biblike
 

What's hot (20)

Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
 
PARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNEPARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNE
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të KrishtitPërmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të Krishtit
 
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
 
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 39 (28 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 39 (28 Qershor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 39 (28 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 39 (28 Qershor 2018)
 
Si t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimet
 
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
 
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
 
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 53 (29 Nentor)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 53 (29 Nentor)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 53 (29 Nentor)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 53 (29 Nentor)
 
Trupi im
Trupi imTrupi im
Trupi im
 
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)
 
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
 
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
 
PENDIMI - Luka 13
PENDIMI - Luka 13PENDIMI - Luka 13
PENDIMI - Luka 13
 
Jezusi eshte Zot
Jezusi eshte ZotJezusi eshte Zot
Jezusi eshte Zot
 
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblikeKISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
 
ZBULESA 1 - Pjesa II
ZBULESA 1 - Pjesa IIZBULESA 1 - Pjesa II
ZBULESA 1 - Pjesa II
 

Viewers also liked

Weizhou Recommendation
Weizhou RecommendationWeizhou Recommendation
Weizhou Recommendation
Weizhou Wang
 
Contabilidad
Contabilidad Contabilidad
Contabilidad
infovanessa99
 
Tarea en clase
Tarea en claseTarea en clase
Tarea en clase
Cristian Martinez
 
Sivatagi lakókocsi
Sivatagi lakókocsiSivatagi lakókocsi
Sivatagi lakókocsi
Kapitán József
 
Bush Engineering
Bush EngineeringBush Engineering
La economía colombiana
La economía colombianaLa economía colombiana
La economía colombiana
claudiayanethmunoz
 
Era vargas 2, Estado Novo
Era vargas 2, Estado NovoEra vargas 2, Estado Novo
Era vargas 2, Estado Novo
Thiago Bro
 
Intro to Auditing& BSEN ISO 9000
Intro to Auditing& BSEN ISO 9000Intro to Auditing& BSEN ISO 9000
Intro to Auditing& BSEN ISO 9000
R W
 
Screenshot 5
Screenshot 5Screenshot 5
Screenshot 5
crimzon36
 
Mama
MamaMama
Fenícia
FeníciaFenícia
Fenícia
Thiago Bro
 
UA_PPM Certificate
UA_PPM CertificateUA_PPM Certificate
UA_PPM Certificate
Carla Reece
 
Roteiro 0001
Roteiro 0001Roteiro 0001
Roteiro 0001
Bruno G.
 
Drexel U Trustee Reference for Karl Valentine
Drexel U Trustee Reference for Karl ValentineDrexel U Trustee Reference for Karl Valentine
Drexel U Trustee Reference for Karl Valentine
Karl Valentine
 
FDA Kudo - December 2. 1987
FDA Kudo - December 2. 1987FDA Kudo - December 2. 1987
FDA Kudo - December 2. 1987
Jeffrey Torres
 

Viewers also liked (20)

Weizhou Recommendation
Weizhou RecommendationWeizhou Recommendation
Weizhou Recommendation
 
Contabilidad
Contabilidad Contabilidad
Contabilidad
 
Tarea en clase
Tarea en claseTarea en clase
Tarea en clase
 
Sivatagi lakókocsi
Sivatagi lakókocsiSivatagi lakókocsi
Sivatagi lakókocsi
 
Bush Engineering
Bush EngineeringBush Engineering
Bush Engineering
 
La economía colombiana
La economía colombianaLa economía colombiana
La economía colombiana
 
Era vargas 2, Estado Novo
Era vargas 2, Estado NovoEra vargas 2, Estado Novo
Era vargas 2, Estado Novo
 
geoff ukunda
geoff ukundageoff ukunda
geoff ukunda
 
CSS Diploma
CSS DiplomaCSS Diploma
CSS Diploma
 
Intro to Auditing& BSEN ISO 9000
Intro to Auditing& BSEN ISO 9000Intro to Auditing& BSEN ISO 9000
Intro to Auditing& BSEN ISO 9000
 
YEES Flyer2
YEES Flyer2YEES Flyer2
YEES Flyer2
 
Screenshot 5
Screenshot 5Screenshot 5
Screenshot 5
 
Mama
MamaMama
Mama
 
Fenícia
FeníciaFenícia
Fenícia
 
UA_PPM Certificate
UA_PPM CertificateUA_PPM Certificate
UA_PPM Certificate
 
Roteiro 0001
Roteiro 0001Roteiro 0001
Roteiro 0001
 
20141106125620
2014110612562020141106125620
20141106125620
 
Anbefaling
AnbefalingAnbefaling
Anbefaling
 
Drexel U Trustee Reference for Karl Valentine
Drexel U Trustee Reference for Karl ValentineDrexel U Trustee Reference for Karl Valentine
Drexel U Trustee Reference for Karl Valentine
 
FDA Kudo - December 2. 1987
FDA Kudo - December 2. 1987FDA Kudo - December 2. 1987
FDA Kudo - December 2. 1987
 

Similar to DY NATYRAT E BESIMTARIT

Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te PerëndiaPsalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Asambleja Biblike
 
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
Asambleja Biblike
 
Dite te veshtira
Dite te veshtiraDite te veshtira
Dite te veshtira
Asambleja Biblike
 
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Asambleja Biblike
 
Albanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Albanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxAlbanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Albanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
Asambleja Biblike
 
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
Asambleja Biblike
 
HISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
HISTORIA E TIJ - Krishti në PsalmetHISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
HISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
Asambleja Biblike
 
Larg perendise
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendise
Asambleja Biblike
 
Agjerimi dhe Kisha sipas Dhiates se Re
Agjerimi dhe Kisha sipas Dhiates se ReAgjerimi dhe Kisha sipas Dhiates se Re
Agjerimi dhe Kisha sipas Dhiates se Re
Asambleja Biblike
 
"KODI I SHKRIM - Një WORLD BURGJEVE Matrix OUT SHPIRTËROR
"KODI I SHKRIM - Një WORLD BURGJEVE Matrix OUT SHPIRTËROR "KODI I SHKRIM - Një WORLD BURGJEVE Matrix OUT SHPIRTËROR
"KODI I SHKRIM - Një WORLD BURGJEVE Matrix OUT SHPIRTËROR
cdoecrt
 
QENGJI ËSHTË I DENJË - Zbulesa 5
QENGJI ËSHTË I DENJË - Zbulesa 5QENGJI ËSHTË I DENJË - Zbulesa 5
QENGJI ËSHTË I DENJË - Zbulesa 5
Asambleja Biblike
 
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Asambleja Biblike
 
Bibla rreth punes
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punes
Asambleja Biblike
 
Lutje për Vitin e Ri
Lutje për Vitin e RiLutje për Vitin e Ri
Lutje për Vitin e Ri
Asambleja Biblike
 
ZBULESA 1 - Pjesa I
ZBULESA 1 - Pjesa IZBULESA 1 - Pjesa I
ZBULESA 1 - Pjesa I
Asambleja Biblike
 
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Asambleja Biblike
 

Similar to DY NATYRAT E BESIMTARIT (17)

Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te PerëndiaPsalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
 
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
 
Dite te veshtira
Dite te veshtiraDite te veshtira
Dite te veshtira
 
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
 
Albanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Albanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxAlbanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Albanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
 
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
 
HISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
HISTORIA E TIJ - Krishti në PsalmetHISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
HISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
 
Larg perendise
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendise
 
Agjerimi dhe Kisha sipas Dhiates se Re
Agjerimi dhe Kisha sipas Dhiates se ReAgjerimi dhe Kisha sipas Dhiates se Re
Agjerimi dhe Kisha sipas Dhiates se Re
 
"KODI I SHKRIM - Një WORLD BURGJEVE Matrix OUT SHPIRTËROR
"KODI I SHKRIM - Një WORLD BURGJEVE Matrix OUT SHPIRTËROR "KODI I SHKRIM - Një WORLD BURGJEVE Matrix OUT SHPIRTËROR
"KODI I SHKRIM - Një WORLD BURGJEVE Matrix OUT SHPIRTËROR
 
QENGJI ËSHTË I DENJË - Zbulesa 5
QENGJI ËSHTË I DENJË - Zbulesa 5QENGJI ËSHTË I DENJË - Zbulesa 5
QENGJI ËSHTË I DENJË - Zbulesa 5
 
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
 
Bibla rreth punes
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punes
 
Lutje për Vitin e Ri
Lutje për Vitin e RiLutje për Vitin e Ri
Lutje për Vitin e Ri
 
ZBULESA 1 - Pjesa I
ZBULESA 1 - Pjesa IZBULESA 1 - Pjesa I
ZBULESA 1 - Pjesa I
 
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
 

More from Asambleja Biblike

E TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
Asambleja Biblike
 
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
Asambleja Biblike
 
Jeta e kishës
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
Asambleja Biblike
 
TE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
Asambleja Biblike
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Asambleja Biblike
 
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyerJosia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Asambleja Biblike
 
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeKujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Asambleja Biblike
 
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Asambleja Biblike
 
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Asambleja Biblike
 
LIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
Asambleja Biblike
 
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Asambleja Biblike
 
Zbulesa 11
Zbulesa 11Zbulesa 11
Zbulesa 11
Asambleja Biblike
 
Zbulesa 8
Zbulesa 8Zbulesa 8
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
Asambleja Biblike
 

More from Asambleja Biblike (14)

E TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
 
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
 
Jeta e kishës
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
 
TE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
 
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyerJosia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyer
 
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeKujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
 
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
 
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
 
LIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
 
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
 
Zbulesa 11
Zbulesa 11Zbulesa 11
Zbulesa 11
 
Zbulesa 8
Zbulesa 8Zbulesa 8
Zbulesa 8
 
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
 

DY NATYRAT E BESIMTARIT

 • 1. Nëse jam i shpëtuar, përse vazhdoj të mëkatoj? Përse vazhdoj të shqetësohem me mendime të papastra? Përse bëj ndonjëherë atë që e di se është e gabuar? Përse vazhdoj të luftoj me tundimet?
 • 2. I. NATYRA E VETME E JOBESIMTARIT Natyra e vjetër, natyra adamike, njeriu i vjetër, mishi. Jer. 17:9 Zemra gënjehet më tepër se çdo gjë tjetër dhe sëmurët në mënyrë të pashërueshme.... Mr. 7:20-23 Tha akoma: “Ajo që del nga njeriu, e bën atë të ndotur. Sepse nga brenda, domethënë nga zemra e njeriut, dalin mendimet e mbrapshta, shkeljet e kurorës, kurvërimi, vrasjet, vjedhjet, lakmitë, ligësitë, mashtrimet, pafytyrësia, smira, blasfemia, kryelartësia, budallallëku. Të gjitha këto të mbrapshta dalin nga brenda dhe e ndotin njeriut”.
 • 3. Cili është problemi më i madh për njeriun? a. uria b. varfëria c. luftërat ç. qeveria e korruptuar d. ndotja e ujit dh. një zemër e keqe dhe e ndotur
 • 4. I. NATYRA E VETME E JOBESIMTARIT Mt. 7:9 A ka midis jush ndonjë njeri Rom. 8:8 Prandaj ata që janë në mish që, po t’i kërkojë i biri bukë, t’i japë nuk mund t’i pëlqejën Perëndisë. një gur? (shih edhe Heb. 11:6). Mt. 7:10 Ose po t’i kërkojë një peshk, Efe. 2:3 dhe ishim prej natyre bij të t’i japë një gjarpër? zemërimit.... Mt. 7:11 Në qoftë se ju, që jeni të këqij, dini t’u jepni dhurata të mira bijve tuaj, aq më tepër Ati juaj, që është në qiej, do t’u japë gjëra të mira atyre që ia kërkojnë. Rom. 3:10-18 ● “të gjithë”, “gjithë bota” ● A je fajtor para Perëndisë? (v. 20)
 • 5. II. DY NATYRA NË NJË BESIMTAR Një natyrë të re, “të krijuar sipas 1 GJONIT 1 Perëndisë në drejtësinë dhe v. 8 Po të themi se jemi pa mëkat, shenjtërinë e së vërtetës”, Efe. 4:24 gënjejmë vetveten dhe e vërteta nuk është në ne. ● Pjesëtar i natyrës hyjnore, 2 Pje. 1:4 v. 10 Po të themi se s’kemi mëkatuar, e bëjmë atë gënjeshtar dhe fjala e tij ● Një krijesë e re në Krishtin, 2 Kor. nuk është në ne. 5:17
 • 6. II. DY NATYRAT E BESIMTARIT Jakobi 3:2 sepse të gjithë gabojmë Rom. 7:14 – "Unë jam mishëror, i në shumë gjëra. shitur mëkatit si skllav". ● “të gjithë” dështojmë... Rom. 7:17 – "Por tani nuk jam më unë që veproj, por mëkati që banon në ● “gabojmë ndaj tjetrit”; mua". “pengojmë tjetrin”; “ofendojmë tjetrin” Rom. 7:18 – "Në fakt unë e di që mua (domethënë, në mishin tim) nuk Kur dikush shpëtohet, natyra e vjetër banon asgjë e mirë; sepse, ndonëse e mëkatare nuk hiqet, nuk fshihet apo kam dëshirën për të bërë të mirën, zhduket. nuk ia gjej mënyrën". ILUSTRIM: Korbi dhe pëllumbi Rom. 7:21 - "Unë, pra, po zbuloj këtë ligj: duke dashur të bëj të mirën, e keqja gjindet në mua". Rom. 7:24 – "Oh, njeri i mjerë që jam!"
 • 7. III. FAKTE RRETH NATYRËS SË VJETËR 1. Natyra e vjetër nuk ndryshon 2. Natyra e vjetër nuk përmirësohet ● Gjoni 3:6 Ç’ka lindur nga mishi ● Efe. 4:22 ...sjelljes së është mish; por ç’ka lindur nga mëparshme, nga njeriu i vjetër që Fryma është frymë. korruptohet me anë të lakmive të gënjeshtrës. ● Gal. 5:19-21 vs. 5:22-23 3. Natyra e vjetër nuk transformohet ● VEPRAT E MISHIT: kurorëshkelja, kurvëria, ndyrësia, shthurja, ● Lindja e re është një krijim (2 idhujtaria, magjia, armiqësimi, Kor. 5:17), jo një transformim. grindjet, xhelozitë, mëritë, zënkat, përçarjet, tarafet, smira, vrasjet, të ● Besimtarët transformohen dhe dehurit, grykësia dhe gjëra të ndryshohen; jo natyra e vjetër! ngjashme me këto... (Rom. 12:2; 2 Kor. 3:18) ● FRYTI I FRYMËS: dashuria, gëzimi, 4. Natyra e vjetër nuk mund të paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, pastrohet kurrë besimi, zemërbutësia, vetëkontrolli. ● Si një pus i ndotur!
 • 8. III. FAKTE RRETH NATYRËS SË VJETËR 5. Natyra e vjetër nuk mund t'i ● Fja. 15: 26 Mendimet e të ligut pëlqejë kurrë Perëndisë janë neveri për Zotin, por fjalët e të pastrit janë fjalë të ëmbla ● Rom. 8:8-9 Prandaj ata që janë (KJV). në mish nuk mund t’i pëlqejnë Perëndisë. Nëse Fryma e Perëndisë ● Kol. 1:21 Dhe ju vetë, që dikur banon në ju, ju nuk jeni më në ishit të huaj dhe armiq në mendje mish, por në Frymë. Por në qoftë me veprat tuaja të këqija, tani ju se ndokush nuk ka Frymën e paqtoi... Krishtit, ai nuk i përket atij. 6. Natyra e vjetër mbetet në ● Fja. 15:8 Sakrifica e të pabesëve besimtarin derisa “vdekja të na është një neveri për Zotin, por ndajë” lutja e njerëzve të drejtë i pëlqen ● 1 Gjo. 3:2 ...tani jemi bij të atij. Perëndisë, por ende nuk është shfaqur ● Fja. 15:9 Rruga e të pabesit është ç’do të jemi; por dimë se, kur të shfaqet ai, do të jemi të ngjashëm me një neveri për Zotin, por ai do atë të, sepse do ta shohim se si është ai. që ndjek drejtësinë.
 • 9. DY NATYRA – NJË BETEJË! ROMAKËVE 7 E REJA E VJETRA Ajo që pajtohet dhe gjen kënaqësi në Mëkati që banon në mua (vargjet 17, ligjin e Perëndisë (vargjet 16, 22) 20) Ajo që e urren mëkatin (v.15) Mishi ku nuk ka asgjë të mirë (v. 18) Ajo që dëshiron të bëjë të mirën E keqja gjendet vazhdimisht (v. 21) (vargjet 18, 19) "Njeriu i brendshëm" (v. 22) "Njeri[u] i mjerë" (v. 24) Mendja e “ripërtërirë" (vargjet 23, 25) Mishi që është nën ligjin e mëkatit dhe të vdekjes (vargjet 23, 25)
 • 10. III. FAKTE RRETH NATYRËS SË VJETËR 7. Natyra e vjetër u dënua nga ● Rom. 6:6 duke ditur këtë: se njeriu Perëndia ynë i vjetër u kryqëzua me të, që trupi i mëkatit mund të jetë anuluar ● Rom. 8:3 Sepse atë që ishte e dhe që ne të mos i shërbejmë më pamundur për ligjin, sepse ishte pa mëkatit. forcë për shkak të mishit, Perëndia, duke dërguar birin e vet në Zgjidhja e Perëndisë për problemin e shëmbëllim mishi mëkatar, edhe për natyrës së vjetër mëkatare përfshiu mëkat, e dënoi mëkatin në mish. kryqin e Kalvarit.
 • 11. NJERIU I VJETËR NJERIU I RI Gjithçka që jam dhe kam në Adamin. Gjithçka që jam dhe kam në Krishtin. Jeta ime e vjetër në Adamin. Jeta ime e re në Krishtin. Jeta e vetes. Jeta e Krishtit. Njeriu i rënë. Njeriu i shpenguar/i ripërtërirë. Vetja e vjetër. Vetja e re; krijesa e re në Krishtn. Karakterizohet nga natyra mëkatare. Karakterizohet nga natyra hyjnore. Lindur nga mishi. Lindur nga Perëndia. Lindje natyrore. Lindje e re. Efe. 4:25-31 Efe. 4:25-31 gënjeshtar, temperament të prishur, flet të vërtetën, zemërohet në hajdut, gojë të prishur që nxjerr mënyrë të drejtë për gjëra të drejta, mbeturina, hidhërim, zemërim, inat, punon shumë dhe di si të japë, flet trazirë, shpifje me çdo ligësi dhe një atë që është e mirë dhe ndërtuese, frymë që nuk fal mirësi, i mëshirshëm dhe një frymë që fal
 • 12. IV. SI TA KONSIDEROJMË NJERIUN E VJETËR? Rom. 6:6 - “NJERIU YNË I VJETËR U Në Efesainëve na thuhet të bëjmë me KRYQËZUA (koha e shkuar) ME TË”! besim atë që Kolosianëve na thotë se Perëndia tashmë e ka bërë në fakt! Nuk është një urdhër për t'iu bindur; është një fakt për t'u besuar! Si e zhveshim njeriun e vjetër? Pozita vs. Përvoja (Ky varg flet Si e veshim njeriun e ri? për ????) Gal. 3:27 Sepse të gjithë ju që jeni Besimi është çelësi për të ecur me pagëzuar në Krishtin, Krishtin keni fitore! veshur. Kol. 3:9-10 “zhveshët njeriun e Rom. 11:34 Por vishuni me Zotin vjetër” dhe “veshët njeriun e ri”! Jezu Krisht dhe mos tregoni kujdes për mishin, që t’ia kënaqni lakmitë. Efe. 4:22, 24 - “që të zhvisheni” dhe “dhe të visheni” ?!? Si është puna këtu?
 • 13. “[Unë] (njeriu i vjetër në Adamin) u kryqëzova bashkë me Krishtin; por [unë] (njeriu i ri në Krishtin) rroj, jo më unë (njeriu i vjetër në Adamin), po Krishti rron në mua (krijesa e re në Krishtin); por ajo që [unë] (njeriu i ri) tani jetoj në mish, e jetoj në besimin e Birit të Perëndisë, që më deshi dhe dha veten për mua”. – Galatasve 2:20, Bibla e Studimit
 • 14. V. DY GABIME SERIOZE 1. Gabimi i PËRSOSMËRISË SË 2. Gabimi i PAPËRSOSMËRISË SË PAMËKATSHME MËKATSHME ● "Perëndia më ka shpëtuar dhe unë ● "Edhe pse jam e shpëtuar, e kam nuk e kam më natyrën e vjetër akoma natyrën e vjetër mëkatare, mëkatare! Unë nuk kam më, dhe s'kam ç'të bëj, veçse të kurrë, ndonjë problem me mëkatoj. Jam një skllav i mëkatit mëkatin"?! dhe pavarësisht se sa fort përpiqem, vazhdoj të dështoj dhe ● 1 Gjo. 1:8 të bie"!? ● “Që kur jam bërë një besimtar, ● Jetë fitoreje, 1 Kor. 15:57; 1 Gjo. unë nuk kam mëkatuar kurrë, as 5:4 edhe njëherë"?! ● Të lirë nga MËKATI, Rom. 6:18,22 ● 1 Gjo. 1:10 ● Njeriu është përgjegjës para Perëndisë, jo natyra e vjetër!
 • 15. VI. ZGJIDHJA E DYFISHTË E PERËNDISË 1. Zgjidhja e Perëndisë për fitore 2. Zgjidhja e Perëndisë për mbi mëkatin restaurim ● Në fillim të ditës unë mund të ● Në fund të ditës unë mund të them: “Zot, të falënderoj që nuk them: “Zot, të falënderoj që kam duhet të mëkatoj... një Avokat tek Ati, Jezu Krishtin të drejtin... ● (1 Gjonit 2:1a--"që të mos mëkatoni"). ● (1 Gjonit 2:2b--"në qoftë se ndokush mëkatoi...."). ● Duke konsideruar vazhdimisht me besim atë që jemi në Krishtin (njeriu i ri)! ● Koha me Zotin për të njohur më shumë identitetin që kemi në Krishtin! (për të soditur Atë që të transformohemi sipas njeriut të ri)
 • 16. PËRFUNDIM! Ç’ka lindur nga mishi është mish; por ç’ka lindur nga Fryma është frymë. Mos u mrrekullo që të thashë: "Duhet të lindni përsëri" --JEZU KRISHTI