SlideShare a Scribd company logo
LUKA 9:18 3
“Kush thonë turmat se
jam unë?”
LUKA 9:20 3
“Po ju, kush thoni se
jam unë?”
? 3
Kush është Jezus Krishti
për ty?
MËSIMI 3
JEZUSI ËSHTË ZOT 3
AI ËSHTË ZOT!
MËSIMI 3
JEZUSI ËSHTË ZOT 3
●
Mënyra si iu drejtuan dishepujt!
●
Asnjëherë si Jezus!!!
●
Mësues (1. rabbi, didaskalos; 2.
epistates, despotes)
MËSIMI 3
JEZUSI ËSHTË ZOT 3
Fjala “Zot” është përdorur në tre
kuptime:
1) Pozitë. Isaia 6:1 cf. Gjoni 12:41
2) Zotërim. 1 Korintasve 10:26.
3) Sundim. Luka 5:5.
MËSIMI 3
I. POZITA E TIJ SI ZOT 3
1) E shpallur
2) E refuzuar
3) E pranuar
POZITA E TIJ SI ZOT
1. E SHPALLUR 3
Jezu Krishti, (Ai është Zoti i të
gjithëve).
VEPRAT 10:36
Ai është “Zot e Krisht”.
VEPRAT 2:36
POZITA E TIJ SI ZOT
1. E SHPALLUR 3
Ai është Krijuesi i çdo gjëje.
VEPRAT 2:36
Engjëj dhe pushtete i nënshtrohen Atij.
1 PJETRIT 3:22
MËSIMI 3
I. POZITA E TIJ SI ZOT 3
Ai mbretëron “përmbi çdo principatë,
pushtet, fuqi, zotërim dhe çdo emër që
përmendet”.
EFESIANËVE 1:21
POZITA E TIJ SI ZOT
1. E SHPALLUR 3
Ai është i bekuari “Mbret i mbretërve
dhe Zot i zotave”.
ZBULESA 17:14; 19:16
Të gjithë do të bien përmbys përpara
fronit të Perëndisë për ta adhuruar Atë.
ZBULESA 4:10-11; 5:12-14
POZITA E TIJ SI ZOT
2. E REFUZUAR 3
●
Rebelimi në botën e frymëve me
Satanin.
●
Qenie të tjera engjëllore.
●
Midis njerëzve në Tokë.
POZITA E TIJ SI ZOT
2. E REFUZUAR 3
Kam edukuar fëmijë dhe i rrita, ata u
rebeluan kundër meje.
ISAIA 1:2
POZITA E TIJ SI ZOT
2. E REFUZUAR 3
Dhe Zoti i tha Samuelit: "Dëgjo zërin e
popullit për të gjitha ato që të thotë,
sepse ata nuk të kanë hedhur poshtë
ty, por kanë hedhur poshtë mua, me
qëllim që unë të mos mbretëroj mbi ta.
1 SAMUELIT 8:7
POZITA E TIJ SI ZOT
2. E REFUZUAR 3
I përçmuar dhe i hedhur poshtë nga
njerëzit, njeri i dhembjeve, njohës i
vuajtjes, i ngjashëm me dikë para të
cilit fshihet faqja, ishte përçmuar, dhe
ne nuk e çmuam aspak.
ISAIA 53:3
POZITA E TIJ SI ZOT
2. E REFUZUAR 3
Dhe vratë princin e jetës.
VEPRAT 3:15
POZITA E TIJ SI ZOT
3. E PRANUAR 3
●
Era dhe deti iu bindën Atij mbi tokë
(Mateu 8:27).
●
Demonët iu nënshtruan fjalës së Tij
(Marku 1:27).
●
Legjionet e engjëjve janë të gatshëm
për të vepruar me urdhrin e Tij (Mateu
26:53).
POZITA E TIJ SI ZOT
3. E PRANUAR 3
●
Miliona shpirtra gjatë shekujve!
●
Armiqtë e Tij do të shtyhen ta
lavdërojnë Atë (Psalmi 76:10).
●
Një ditë (Filipianëve 2:10-11).
MËSIMI 3
II. ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT 3
1) I pohuar
2) I pranuar
3) I treguar
ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT
1. I POHUAR 3
●
Çdo gjë i përket Perëndisë (Psalmi
50:10-12).
●
Kau e njeh të zotin e tij dhe gomari
grazhdin e zotërisë së tij, por Izraeli
nuk ka dije dhe populli im nuk ka
mend" (Isaia 1:3).
ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT
1. I POHUAR 3
●
I përkasim Perëndisë në sajë të
shpengimit përmes gjakut të Krishtit (1
Pjetrit 1:18).
●
Ai vdiq për mëkatet e tërë botës (1
Gjonit 2:2).
●
Ai bleu mësuesit e rremë që e
refuzuan Atë (2 Pjetrit 2:1).
ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT
2. I PRANUAR 3
●
Si bëhesh një fëmijë i Perëndisë?
●
Ai erdhi në shtëpinë e vet dhe të
vetët nuk e pranuan, por të gjithë atyre
që e pranuan, ai u dha pushtetin të
bëhen bij të Perëndisë, atyre që
besojnë në emrin e tij (Gjoni 1:12).
ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT
2. I PRANUAR 3
●
Besimtari ka pranuar që nuk është në
gjendje të jetë zot i vetvetes, sikurse
nuk është në gjendje të shpëtojë veten.
●
E rrëfen Jezusin si Zot e Perëndi (Gjoni
20:28).
ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT
2. I PRANUAR 3
●
“Unë e pranova Jezusin si
Shpëtimtarin tim, por jo si Zotin tim”?!
●
“Zoti Jezus Krisht”/“Jezu Krishti, Zoti
ynë” APO “Jezusi, Shpëtimtari ynë”.
●
Të pranosh Jezusin do të thotë të
pranosh Zotin.
ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT
2. I PRANUAR 3
●
Mungesë njohje e plotë? Po!
●
Dështime? Po!
●
Pengim e rrëzim? Po!
●
Por...
ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT
3. I TREGUAR 3
●
Përse më thirrni, "Zot, Zot" dhe nuk
bëni atë që ju them (Luka 6:46)?
●
“Unë s'ju kam njohur kurrë!” (Mateu
7:21-23; Luka 13:25-27)
●
Mosbindja, shenjë e një gënjeshtari (1
Gjonit 2:3-4).
ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT
3. I TREGUAR 3
●
Fëmija e Perëndisë e rrëfen Jezu
Krishtin si Zot dhe e tregon me jetën e
tij/saj që ky rrëfim është i vërtetë.
MËSIMI 3
III. SUNDIMI I TIJ SI ZOT 3
●
Pranim si Zot “me fjalë vetëm”.
●
"Nuk duam që ky të mbretërojë
përmbi ne" (Luka 19:14, 27).
●
“Njeriu i pavarur” (vetë-drejtues,
egocentrizëm, 'selfism').
MËSIMI 3
III. SUNDIMI I TIJ SI ZOT 3
“Ti je suprem dhe çfarë ti mendon ose
ndien është ajo që ka rëndësi. Ajo që
ka rëndësi është të ndihesh mirë me
vetveten”.
MËSIMI 3
III. SUNDIMI I TIJ SI ZOT 3
Koncepte të tilla si vetë-realizimi, vetë-
zbulimi, dashuria për veten (egoizmi),
vetëzhvillimi, vetëkënaqësia dhe imazhi
për veten ekspozohen dhe paketohen
në shumë forma.
MËSIMI 3
III. SUNDIMI I TIJ SI ZOT 3
Vullneti i Perëndisë
Qeverisja e Perëndisë
Zbulimi i Perëndisë
Dashuria për Perëndinë
Perëndia në qendër
Vullneti i vetvetes
Vetëqeverisje
Zbulimi i vetvetes
Dashurisë për
vetveten
Vetja në qendër
MËSIMI 3
III. SUNDIMI I TIJ SI ZOT 3
Modeli i Biblës nuk është “Unë në
fillim”, por “Perëndia në fillim, të tjerët
më pas dhe unë në fund”.
MËSIMI 3
III. SUNDIMI I TIJ SI ZOT 3
●
Shumë sot janë si karakteri mitologjik
grek Narcisu.
●
Rënia morale në ditët e fundit:
egoizmi (pra, dashuria për vetveten), 2
Timoteut 3:2
MËSIMI 3
JEZUSI ËSHTË ZOT 3
●
I domosdoshëm për të ecur përpara
në jetën e krishterë!
●
Ndërgjegjësim që kemi hequr dorë
nga zotërimi i vetes!
●
Maqedonasit “dhanë veten te
Perëndia” (2 Korintasve 8:5).
Fusha ku kontrolli i Tij
duhet të jetë i dukshëm: 3
1. Prioritetet
●
Por para së gjithash kërkoni…? (Mateu
6:33).
●
Si mund të punojë Krishti lirshëm në
jetët tona ndryshe?
Fusha ku kontrolli i Tij
duhet të jetë i dukshëm: 3
2. Trupi
●
Ne jemi blerë me një çmim (1
Korintasve 6:19-20).
●
Trupi yt është një tempull i Perëndisë!
Fusha ku kontrolli i Tij
duhet të jetë i dukshëm: 3
3. Zotërimet
●
Ai është Zot i gjithçkaje që na ka
dhënë (1 Kronikave 29:14).
●
Ne jemi menaxherët ose
administratorët (1 Korintasve 4:2).
●
Zotërimet, talentet dhe koha i përkasin
Atij, të gjitha këto na janë dhënë hua.
Fusha ku kontrolli i Tij
duhet të jetë i dukshëm: 3
4. Marrëdhëniet
●
Ta doni njëri-tjetrin, sikurse ai neve (Gjoni
15:12).
●
Dishepull vërtet, Gjoni 13:35
●
Dashuri sakrifikuese, përkujdesje.
●
Dashuria dhe shenjtëria (Heb. 7:26; Lu. 15:2;
Jak. 4:4, 1 Gjo. 2:15-16).
●
Marrëdhëniet familjare (Efe. 5:22-25; 6:1-2).
Fusha ku kontrolli i Tij
duhet të jetë i dukshëm: 3
5. Biznesi, shtëpia dhe çështjet e
shkollimit
●
Ndërshmëria (Efe. 6:5, 9).
●
Drejtësia (Jak. 5:4).
●
Si për Zotin (Kol. 3:23).
Fusha ku kontrolli i Tij
duhet të jetë i dukshëm: 3
6. Të folurit dhe jeta e mendimeve
●
Zot i gjuhës dhe i mendjes.
●
Ai të flasë përmes nesh (Mt. 10:20).
●
Dëgjues të mirë, folës të avashtë!
●
Mos flisni keq për njëri-tjetrin!
●
Ai sheh brena nesh (mendimet,
ndotjet) (Mt. 15:19-20).
Fusha ku kontrolli i Tij
duhet të jetë i dukshëm: 3
7. Shpresat dhe ambiciet
●
Çfarë do t'i qëndrojë provës së
vlerësimit të Tij të përjetshëm (1
Korintasve 3:11-15)?
●
Kërkoni ato që janë lart! (Kol. 3:1).
●
Cilat gjëra tokësore janë të
rëndësishme në përjetësi?
Listë kontrolli
3
●
A e filloj çdo ditë me një përkushtim të
freskët të trupit tim për Të?
●
A zë çdo interes tjetër vendin e dytë
ndaj interesave të Tij?
Listë kontrolli
3
●
A ka çdo marrëdhënie aprovimin e Tij?
●
A e lejon çdo aktivitet Atë që të jetë i
pranishëm?
KONKLUZION
3
●
S'ka rritje të duhur pa nënshtrim të
vetes ndaj Krishtit!
●
Rrënja e sëmundjes në jetët e shumë
besimtarëve dhe kishave!
●
Përkushtim i mangët!
●
Devotshmëri e paplotë!
KONKLUZION
3
●
“Biri im, më jep zemrën tënde” (Fjalët e
Urta 23:26)
●
S'ka jetë me bollëk pa këtë dorëzim!
(Gjoni 10:10)
●
Sugjerimi i armikut (Zan. 3:5)!
●
Jezusi është Zot!

More Related Content

What's hot

Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Asambleja Biblike
 
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
Asambleja Biblike
 
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11aNA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
Asambleja Biblike
 
PSALMI 2 - Mesia-Biri
PSALMI 2 - Mesia-BiriPSALMI 2 - Mesia-Biri
PSALMI 2 - Mesia-Biri
Asambleja Biblike
 
Lutje për Vitin e Ri
Lutje për Vitin e RiLutje për Vitin e Ri
Lutje për Vitin e Ri
Asambleja Biblike
 
PARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNEPARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNE
Asambleja Biblike
 
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Asambleja Biblike
 
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e NgushtëLuka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
Asambleja Biblike
 
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22bTË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
Asambleja Biblike
 
Larg perendise
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendise
Asambleja Biblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 29 (19 Prill 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 29 (19 Prill 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 29 (19 Prill 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 29 (19 Prill 2018)
VatraBiblike
 
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Asambleja Biblike
 
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Asambleja Biblike
 
QENGJI ËSHTË I DENJË - Zbulesa 5
QENGJI ËSHTË I DENJË - Zbulesa 5QENGJI ËSHTË I DENJË - Zbulesa 5
QENGJI ËSHTË I DENJË - Zbulesa 5
Asambleja Biblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018)
VatraBiblike
 
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
Asambleja Biblike
 
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
Asambleja Biblike
 
CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?
CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?
CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?
Asambleja Biblike
 

What's hot (20)

Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
 
ZBULESA 1 - Pjesa II
ZBULESA 1 - Pjesa IIZBULESA 1 - Pjesa II
ZBULESA 1 - Pjesa II
 
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
 
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11aNA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
 
PSALMI 2 - Mesia-Biri
PSALMI 2 - Mesia-BiriPSALMI 2 - Mesia-Biri
PSALMI 2 - Mesia-Biri
 
Lutje për Vitin e Ri
Lutje për Vitin e RiLutje për Vitin e Ri
Lutje për Vitin e Ri
 
PARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNEPARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNE
 
DY NATYRAT E BESIMTARIT
DY NATYRAT E BESIMTARITDY NATYRAT E BESIMTARIT
DY NATYRAT E BESIMTARIT
 
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
 
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e NgushtëLuka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
 
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22bTË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
 
Larg perendise
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendise
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 29 (19 Prill 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 29 (19 Prill 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 29 (19 Prill 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 29 (19 Prill 2018)
 
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
 
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
 
QENGJI ËSHTË I DENJË - Zbulesa 5
QENGJI ËSHTË I DENJË - Zbulesa 5QENGJI ËSHTË I DENJË - Zbulesa 5
QENGJI ËSHTË I DENJË - Zbulesa 5
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018)
 
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
 
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
 
CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?
CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?
CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?
 

Similar to Jezusi eshte Zot

2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
Asambleja Biblike
 
Dite te veshtira
Dite te veshtiraDite te veshtira
Dite te veshtira
Asambleja Biblike
 
Jesus is God: The Biblical Proof
Jesus is God: The Biblical ProofJesus is God: The Biblical Proof
Jesus is God: The Biblical Proof
Abundant Life Fellowship
 
Jesus is God: The Biblical Proof (Albanian version in A4 Format)
Jesus is God: The Biblical Proof (Albanian version in A4 Format)Jesus is God: The Biblical Proof (Albanian version in A4 Format)
Jesus is God: The Biblical Proof (Albanian version in A4 Format)
Abundant Life Fellowship
 
Jesus is God: The Biblical Proof in Albanian (Booklet Printing Format)
Jesus is God: The Biblical Proof in Albanian (Booklet Printing Format)Jesus is God: The Biblical Proof in Albanian (Booklet Printing Format)
Jesus is God: The Biblical Proof in Albanian (Booklet Printing Format)
Abundant Life Fellowship
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)
VatraBiblike
 
DITET E FUNDIT
DITET E FUNDITDITET E FUNDIT
DITET E FUNDIT
Asambleja Biblike
 
2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore
2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore
2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore
Asambleja Biblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019)
VatraBiblike
 
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
Asambleja Biblike
 
Dr. musli vërbani 6.besimi ne kaderin e zotit
Dr. musli vërbani  6.besimi ne kaderin e zotitDr. musli vërbani  6.besimi ne kaderin e zotit
Dr. musli vërbani 6.besimi ne kaderin e zotit
Libra Islame
 
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
Asambleja Biblike
 
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te PerëndiaPsalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Asambleja Biblike
 
101 profeci
101 profeci101 profeci
101 profeci
JURIST
 

Similar to Jezusi eshte Zot (14)

2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
 
Dite te veshtira
Dite te veshtiraDite te veshtira
Dite te veshtira
 
Jesus is God: The Biblical Proof
Jesus is God: The Biblical ProofJesus is God: The Biblical Proof
Jesus is God: The Biblical Proof
 
Jesus is God: The Biblical Proof (Albanian version in A4 Format)
Jesus is God: The Biblical Proof (Albanian version in A4 Format)Jesus is God: The Biblical Proof (Albanian version in A4 Format)
Jesus is God: The Biblical Proof (Albanian version in A4 Format)
 
Jesus is God: The Biblical Proof in Albanian (Booklet Printing Format)
Jesus is God: The Biblical Proof in Albanian (Booklet Printing Format)Jesus is God: The Biblical Proof in Albanian (Booklet Printing Format)
Jesus is God: The Biblical Proof in Albanian (Booklet Printing Format)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)
 
DITET E FUNDIT
DITET E FUNDITDITET E FUNDIT
DITET E FUNDIT
 
2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore
2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore
2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019)
 
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
 
Dr. musli vërbani 6.besimi ne kaderin e zotit
Dr. musli vërbani  6.besimi ne kaderin e zotitDr. musli vërbani  6.besimi ne kaderin e zotit
Dr. musli vërbani 6.besimi ne kaderin e zotit
 
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
 
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te PerëndiaPsalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
 
101 profeci
101 profeci101 profeci
101 profeci
 

More from Asambleja Biblike

E TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
Asambleja Biblike
 
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
Asambleja Biblike
 
Jeta e kishës
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
Asambleja Biblike
 
Bibla rreth punes
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punes
Asambleja Biblike
 
TE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
Asambleja Biblike
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Asambleja Biblike
 
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyerJosia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Asambleja Biblike
 
Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
Asambleja Biblike
 
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeKujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Asambleja Biblike
 
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Asambleja Biblike
 
LIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
Asambleja Biblike
 
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Asambleja Biblike
 
Zbulesa 11
Zbulesa 11Zbulesa 11
Zbulesa 11
Asambleja Biblike
 
Zbulesa 8
Zbulesa 8Zbulesa 8
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
Asambleja Biblike
 

More from Asambleja Biblike (15)

E TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
 
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
 
Jeta e kishës
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
 
Bibla rreth punes
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punes
 
TE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
 
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyerJosia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyer
 
Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
 
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeKujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
 
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
 
LIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
 
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
 
Zbulesa 11
Zbulesa 11Zbulesa 11
Zbulesa 11
 
Zbulesa 8
Zbulesa 8Zbulesa 8
Zbulesa 8
 
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
 

Jezusi eshte Zot

 • 1. LUKA 9:18 3 “Kush thonë turmat se jam unë?”
 • 2. LUKA 9:20 3 “Po ju, kush thoni se jam unë?”
 • 3. ? 3 Kush është Jezus Krishti për ty?
 • 4. MËSIMI 3 JEZUSI ËSHTË ZOT 3 AI ËSHTË ZOT!
 • 5. MËSIMI 3 JEZUSI ËSHTË ZOT 3 ● Mënyra si iu drejtuan dishepujt! ● Asnjëherë si Jezus!!! ● Mësues (1. rabbi, didaskalos; 2. epistates, despotes)
 • 6. MËSIMI 3 JEZUSI ËSHTË ZOT 3 Fjala “Zot” është përdorur në tre kuptime: 1) Pozitë. Isaia 6:1 cf. Gjoni 12:41 2) Zotërim. 1 Korintasve 10:26. 3) Sundim. Luka 5:5.
 • 7. MËSIMI 3 I. POZITA E TIJ SI ZOT 3 1) E shpallur 2) E refuzuar 3) E pranuar
 • 8. POZITA E TIJ SI ZOT 1. E SHPALLUR 3 Jezu Krishti, (Ai është Zoti i të gjithëve). VEPRAT 10:36 Ai është “Zot e Krisht”. VEPRAT 2:36
 • 9. POZITA E TIJ SI ZOT 1. E SHPALLUR 3 Ai është Krijuesi i çdo gjëje. VEPRAT 2:36 Engjëj dhe pushtete i nënshtrohen Atij. 1 PJETRIT 3:22
 • 10. MËSIMI 3 I. POZITA E TIJ SI ZOT 3 Ai mbretëron “përmbi çdo principatë, pushtet, fuqi, zotërim dhe çdo emër që përmendet”. EFESIANËVE 1:21
 • 11. POZITA E TIJ SI ZOT 1. E SHPALLUR 3 Ai është i bekuari “Mbret i mbretërve dhe Zot i zotave”. ZBULESA 17:14; 19:16 Të gjithë do të bien përmbys përpara fronit të Perëndisë për ta adhuruar Atë. ZBULESA 4:10-11; 5:12-14
 • 12. POZITA E TIJ SI ZOT 2. E REFUZUAR 3 ● Rebelimi në botën e frymëve me Satanin. ● Qenie të tjera engjëllore. ● Midis njerëzve në Tokë.
 • 13. POZITA E TIJ SI ZOT 2. E REFUZUAR 3 Kam edukuar fëmijë dhe i rrita, ata u rebeluan kundër meje. ISAIA 1:2
 • 14. POZITA E TIJ SI ZOT 2. E REFUZUAR 3 Dhe Zoti i tha Samuelit: "Dëgjo zërin e popullit për të gjitha ato që të thotë, sepse ata nuk të kanë hedhur poshtë ty, por kanë hedhur poshtë mua, me qëllim që unë të mos mbretëroj mbi ta. 1 SAMUELIT 8:7
 • 15. POZITA E TIJ SI ZOT 2. E REFUZUAR 3 I përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit, njeri i dhembjeve, njohës i vuajtjes, i ngjashëm me dikë para të cilit fshihet faqja, ishte përçmuar, dhe ne nuk e çmuam aspak. ISAIA 53:3
 • 16. POZITA E TIJ SI ZOT 2. E REFUZUAR 3 Dhe vratë princin e jetës. VEPRAT 3:15
 • 17. POZITA E TIJ SI ZOT 3. E PRANUAR 3 ● Era dhe deti iu bindën Atij mbi tokë (Mateu 8:27). ● Demonët iu nënshtruan fjalës së Tij (Marku 1:27). ● Legjionet e engjëjve janë të gatshëm për të vepruar me urdhrin e Tij (Mateu 26:53).
 • 18. POZITA E TIJ SI ZOT 3. E PRANUAR 3 ● Miliona shpirtra gjatë shekujve! ● Armiqtë e Tij do të shtyhen ta lavdërojnë Atë (Psalmi 76:10). ● Një ditë (Filipianëve 2:10-11).
 • 19. MËSIMI 3 II. ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT 3 1) I pohuar 2) I pranuar 3) I treguar
 • 20. ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT 1. I POHUAR 3 ● Çdo gjë i përket Perëndisë (Psalmi 50:10-12). ● Kau e njeh të zotin e tij dhe gomari grazhdin e zotërisë së tij, por Izraeli nuk ka dije dhe populli im nuk ka mend" (Isaia 1:3).
 • 21. ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT 1. I POHUAR 3 ● I përkasim Perëndisë në sajë të shpengimit përmes gjakut të Krishtit (1 Pjetrit 1:18). ● Ai vdiq për mëkatet e tërë botës (1 Gjonit 2:2). ● Ai bleu mësuesit e rremë që e refuzuan Atë (2 Pjetrit 2:1).
 • 22. ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT 2. I PRANUAR 3 ● Si bëhesh një fëmijë i Perëndisë? ● Ai erdhi në shtëpinë e vet dhe të vetët nuk e pranuan, por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij (Gjoni 1:12).
 • 23. ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT 2. I PRANUAR 3 ● Besimtari ka pranuar që nuk është në gjendje të jetë zot i vetvetes, sikurse nuk është në gjendje të shpëtojë veten. ● E rrëfen Jezusin si Zot e Perëndi (Gjoni 20:28).
 • 24. ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT 2. I PRANUAR 3 ● “Unë e pranova Jezusin si Shpëtimtarin tim, por jo si Zotin tim”?! ● “Zoti Jezus Krisht”/“Jezu Krishti, Zoti ynë” APO “Jezusi, Shpëtimtari ynë”. ● Të pranosh Jezusin do të thotë të pranosh Zotin.
 • 25. ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT 2. I PRANUAR 3 ● Mungesë njohje e plotë? Po! ● Dështime? Po! ● Pengim e rrëzim? Po! ● Por...
 • 26. ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT 3. I TREGUAR 3 ● Përse më thirrni, "Zot, Zot" dhe nuk bëni atë që ju them (Luka 6:46)? ● “Unë s'ju kam njohur kurrë!” (Mateu 7:21-23; Luka 13:25-27) ● Mosbindja, shenjë e një gënjeshtari (1 Gjonit 2:3-4).
 • 27. ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT 3. I TREGUAR 3 ● Fëmija e Perëndisë e rrëfen Jezu Krishtin si Zot dhe e tregon me jetën e tij/saj që ky rrëfim është i vërtetë.
 • 28. MËSIMI 3 III. SUNDIMI I TIJ SI ZOT 3 ● Pranim si Zot “me fjalë vetëm”. ● "Nuk duam që ky të mbretërojë përmbi ne" (Luka 19:14, 27). ● “Njeriu i pavarur” (vetë-drejtues, egocentrizëm, 'selfism').
 • 29. MËSIMI 3 III. SUNDIMI I TIJ SI ZOT 3 “Ti je suprem dhe çfarë ti mendon ose ndien është ajo që ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është të ndihesh mirë me vetveten”.
 • 30. MËSIMI 3 III. SUNDIMI I TIJ SI ZOT 3 Koncepte të tilla si vetë-realizimi, vetë- zbulimi, dashuria për veten (egoizmi), vetëzhvillimi, vetëkënaqësia dhe imazhi për veten ekspozohen dhe paketohen në shumë forma.
 • 31. MËSIMI 3 III. SUNDIMI I TIJ SI ZOT 3 Vullneti i Perëndisë Qeverisja e Perëndisë Zbulimi i Perëndisë Dashuria për Perëndinë Perëndia në qendër Vullneti i vetvetes Vetëqeverisje Zbulimi i vetvetes Dashurisë për vetveten Vetja në qendër
 • 32. MËSIMI 3 III. SUNDIMI I TIJ SI ZOT 3 Modeli i Biblës nuk është “Unë në fillim”, por “Perëndia në fillim, të tjerët më pas dhe unë në fund”.
 • 33. MËSIMI 3 III. SUNDIMI I TIJ SI ZOT 3 ● Shumë sot janë si karakteri mitologjik grek Narcisu. ● Rënia morale në ditët e fundit: egoizmi (pra, dashuria për vetveten), 2 Timoteut 3:2
 • 34. MËSIMI 3 JEZUSI ËSHTË ZOT 3 ● I domosdoshëm për të ecur përpara në jetën e krishterë! ● Ndërgjegjësim që kemi hequr dorë nga zotërimi i vetes! ● Maqedonasit “dhanë veten te Perëndia” (2 Korintasve 8:5).
 • 35. Fusha ku kontrolli i Tij duhet të jetë i dukshëm: 3 1. Prioritetet ● Por para së gjithash kërkoni…? (Mateu 6:33). ● Si mund të punojë Krishti lirshëm në jetët tona ndryshe?
 • 36. Fusha ku kontrolli i Tij duhet të jetë i dukshëm: 3 2. Trupi ● Ne jemi blerë me një çmim (1 Korintasve 6:19-20). ● Trupi yt është një tempull i Perëndisë!
 • 37. Fusha ku kontrolli i Tij duhet të jetë i dukshëm: 3 3. Zotërimet ● Ai është Zot i gjithçkaje që na ka dhënë (1 Kronikave 29:14). ● Ne jemi menaxherët ose administratorët (1 Korintasve 4:2). ● Zotërimet, talentet dhe koha i përkasin Atij, të gjitha këto na janë dhënë hua.
 • 38. Fusha ku kontrolli i Tij duhet të jetë i dukshëm: 3 4. Marrëdhëniet ● Ta doni njëri-tjetrin, sikurse ai neve (Gjoni 15:12). ● Dishepull vërtet, Gjoni 13:35 ● Dashuri sakrifikuese, përkujdesje. ● Dashuria dhe shenjtëria (Heb. 7:26; Lu. 15:2; Jak. 4:4, 1 Gjo. 2:15-16). ● Marrëdhëniet familjare (Efe. 5:22-25; 6:1-2).
 • 39. Fusha ku kontrolli i Tij duhet të jetë i dukshëm: 3 5. Biznesi, shtëpia dhe çështjet e shkollimit ● Ndërshmëria (Efe. 6:5, 9). ● Drejtësia (Jak. 5:4). ● Si për Zotin (Kol. 3:23).
 • 40. Fusha ku kontrolli i Tij duhet të jetë i dukshëm: 3 6. Të folurit dhe jeta e mendimeve ● Zot i gjuhës dhe i mendjes. ● Ai të flasë përmes nesh (Mt. 10:20). ● Dëgjues të mirë, folës të avashtë! ● Mos flisni keq për njëri-tjetrin! ● Ai sheh brena nesh (mendimet, ndotjet) (Mt. 15:19-20).
 • 41. Fusha ku kontrolli i Tij duhet të jetë i dukshëm: 3 7. Shpresat dhe ambiciet ● Çfarë do t'i qëndrojë provës së vlerësimit të Tij të përjetshëm (1 Korintasve 3:11-15)? ● Kërkoni ato që janë lart! (Kol. 3:1). ● Cilat gjëra tokësore janë të rëndësishme në përjetësi?
 • 42. Listë kontrolli 3 ● A e filloj çdo ditë me një përkushtim të freskët të trupit tim për Të? ● A zë çdo interes tjetër vendin e dytë ndaj interesave të Tij?
 • 43. Listë kontrolli 3 ● A ka çdo marrëdhënie aprovimin e Tij? ● A e lejon çdo aktivitet Atë që të jetë i pranishëm?
 • 44. KONKLUZION 3 ● S'ka rritje të duhur pa nënshtrim të vetes ndaj Krishtit! ● Rrënja e sëmundjes në jetët e shumë besimtarëve dhe kishave! ● Përkushtim i mangët! ● Devotshmëri e paplotë!
 • 45. KONKLUZION 3 ● “Biri im, më jep zemrën tënde” (Fjalët e Urta 23:26) ● S'ka jetë me bollëk pa këtë dorëzim! (Gjoni 10:10) ● Sugjerimi i armikut (Zan. 3:5)! ● Jezusi është Zot!