SlideShare a Scribd company logo
MOS DRUAJ!
                     Luka 8:50

Në të gjitha rrethanat e jetës...
Çfarë gjëje i druhesh më shumë?           PERËNDIA ËSHTË NË RENË,
                            EDHE PSE NUK DUKET!
Zan. 15:1 “Mos ki frikë, Abram, unë jam
mburoja jote, dhe shpërblimi yt do të jetë           ~
shumë i madh”.
                               PAQE
Zbu. 1:17-18 “Mos u tremb! Unë jam i
pari dhe i fundit, dhe i gjalli; isha i vdekur,        ~
por ja, jam i gjallë në shekuj të shekujve,
amen; dhe unë i kam çelësat e vdekjes e          NGUSHËLLIM
të Hadesit”.
                                ~
Luka 9:34 – Retë e jetës!
Filipianëve 4:6,7 – Ati ynë mund ta largojë         FORCË
frikën nga mendjet dhe zemrat tona!
MOS U DËSHPËRO!
                   Psalmi 37:1, 7-8

E GABUAR!                    “Mos u dëshpëro për shkak të njerëzve të
  E DËMSHME!                  këqij; mos ki smirë ata që veprojnë me
    E PADOBISHME!              ligësi” --Davidi, Psa. 37:1 (shih v. 7-8)
                         Begatia e të pabesit!
                         Si të shmang hidhërimin!
                         ●
                           Ki besim te Zoti (v. 3)
                         ●
                           Gjej kënaqësinë tënde në Zotin (v. 4)
                         ●
                           Vendose fatin tënd te Zoti (v. 5)

“Dhjetë mijë shqetësime nuk më trazojnë më
                         ●
                           Rri në heshtje para Zotit (v. 7a)
tepër se dhjetë mijë fijet e flokëve mbi kokën  ●
                           Prite atë (v. 7b)
 time. Unë kam ndjenja dhe trishtohem, por
    nuk dëshpërohem për asgjë”.

        – John Wesly
MOS U LIGËSHTO!
                  Galatasve 6:9

“Le të mos lodhemi duke bërë të mirën;
sepse do të korrim në kohën e vet, po të
mos ligështohemi”, Gal. 6:9, AV
 ●
   Më lëshon zemra (shih 2 Kor. 4:1) e
   mposhtem nga vështirësitë a nga
   fatkeqësitë, vritem shpirtërisht;
 ●
   humbas guximin, trembem;
 ●
   prekem thellë nga diçka e dhimbshme
                       Ka patur një pjesë të plotë të punëve prej
   dhe nuk e mbaj dot veten.
                      shërbëtori, të orëve të gjata të studimit me
Këshillë kundër dekurajimit (“një nga     disiplinë, të shërbesave pa rezultate të
kurthet më të efektshme të Satanit”)!    dukshme. Herë pas here ka dalë pyetja: «A
                        është duke u arritur ndonjë gjë me të
Dobësi në kryerjen e përgjegjësive të    vërtetë?» Pikërisht në këto kohë Zoti do të
krishtera (veçanërisht kur kemi pak ose    hidhte ndonjë shenjë inkurajimi, ndonjë
aspak fryt!)
                       përgjigje të mrekullueshme ndaj lutjes,
Çfarë shtrihet përpara nesh?        ndonjë zë të qartë të udhëheqjes. Dhe unë
                      do të forcohesha për të vazhduar edhe pak
                           më gjatë. –W. MacDonald
MOS HIQ DORË!
 Hebrenjve 10:24-25

     “Dhe le të kujdesemi për njëri-tjetrin, për
     t’u nxitur për [se si të nxisim te njëri-
     tjetri] dashuri dhe vepra të mira, pa
     hequr dorë nga të mbledhurit bashkë
     tonin, sikurse kanë zakon disa, por të
     nxisim [t'i japim zemër] njëri-tjetrin, aq
     më tepër se e shihni ditën që po afrohet”,
     Heb. 10:24-25
     Fjala “shenjtor” nuk gjendet asnjëherë në
     njëjës në Bibël!
      ●
        Shfajësimi vjen prej Perëndisë
      ●
        Shenjtërimi vjen në lidhje me të
        krishterët e tjerë!
      ●
        Bashkimi bën fuqinë!
MOS HIQ DORË!
     Karakteristika e të të qenurit bashkë e kishës së hershme

Zbatimi i mësimit të apostujve, Vep. 2:42
Bashkësi, Vep. 2:42
Thyerja e bukës, Vep. 2:42
Lutje, Vep. 2:42
Rrinin bashkë, Vep. 2:44
Çdo gjë e kishin të përbashkët, Vep. 2:44
Besim i përbashkët, Rom. 1:12
Punë e përbashkët, 1 Kor. 16:16

“Ne nuk do të njohim kurrë çfarë do të thotë
 të jesh një 'shenjtor', nëse nuk kemi mjaft
   prej 'bashkësisë së shenjtorëve'”.

     – H. W. Griffith Thomas
MOS LËR PAS DORE!
                   1 Timoteut 4:14

Mos e lër pas dore dhuntinë që është në    Rreziku i përtesës!
ty..., 1 Tim. 4:14a
                        ●
                          Zhvillimi i dhuntive!
Talente, aftësi, dhunti frymërore!
                        ●
                          “Të tjerët mund ta bëjnë”!?
Rreziku i ngatërrimit në punët e jetës!
                        ●
                          “Groposja e dhuntisë”
 ●
   “Sepse asnjë nga ata që shkojnë
   ushtarë nuk ngatërrohet me punët e    “Gjithsecili le ta vërë në shërbim të tjetrit
   jetës, që t’i pëlqejë atij që e mori   dhuntinë që ka marrë, si kujdestarë të
   ushtar”, 2 Tim. 2:4           mirë të hirit të shumëfarshëm të
                       Perëndisë”, 1 Pje. 4:10
 ●
   “Shqetësimet, pasuritë dhe
   kënaqësitë e kësaj jete”, Lu. 8:14    “KUSHTOJU ATYRE TËRËSISHT, që
                       përparimi yt të jetë i dukshëm për të
 ●
   “Sepse nuk kam asnjë në një mendje    gjithë”, 1 Tim. 4:15
   me mua, që të kujdeset sinqerisht për
   gjërat tuaja. Sepse në fakt të gjithë
   kërkojnë interesin e vet dhe jo gjërat
   e Jezu Krishtit, Fil. 2:20-21
MOS E SHUANI!
                 1 Thesalonikasve 5:19

“Mos e shuani Frymën”, 1 Thes. 5:19
“Mos i përbuzni profecitë”, 1 Thes. 5:20
 ●
   Përbuzja e hollësive të parëndësishme
   të një vëllai (kritikë jo e shëndoshë);
 ●
   “Vështrimet e ftohta, fjalët
   përçmuese, heshtja, përbuzja e
   shuajnë së tepërmi Atë. Kështu bën
   edhe kritikuesi josimpatik”.
 ●
   Mosekzistenca e unitetit;
 ●
   Refuzimi i nxitjeve të Frymës:
   shërbim, lutje, Darka e Zotit....
MOS E DONI!
                 1 Gjonit 2:15-17

“Mos e doni botën, as gjërat që janë në botë.
Ne qoftë se ndokush do botën, dashuria e Atit
nuk është në të”, 1 Gjo. 2:15
Bota e argëtimit, e kulturës, e politikës, e
artit, e muzikës, e të menduarit dhe e të
jetuarit!
“Çdo fushë në të cilën Zoti Jezus nuk
pëlqehet dhe nuk mirëpritet”
Ndikimi negativ i TV & FB!
Ambicie të kësaj bote!
Në botë, por jo nga bota (shih Gjo. 17:16).
“Sa për mua, mos ndodhtë kurrë që unë të
mburrem me tjetër gjë, veç për kryqin e Zotit
tonë Jezu Krisht, për të cilin bota është
kryqëzuar tek unë edhe unë te bota” (Gal.
6:14)
MOS HARRONI!
                  Psalmi 103:1-2

“Beko, shpirti im, Zotin, dhe të gjitha ato  Kur mbi dallg't e jetës tundesh nga stuhitë
                          kur je dëshpëruar e të vjen mërzi,
që janë tek unë të bekojnë emrin e tij të     numëro bekimet, merri një nga një
shenjtë. Beko, shpirti im, Zotin dhe mos    është një mrekulli sa Zoti të ka dhënë.
harro asnjë nga të mirat që ka bërë”, Psa.
                         Refreni: Numëro bekimet një nga një,
103:1-2                       shih se çfarë Perëndia ka bërë!
                          Numëro bekimet, merri një nga një
“Oh, sa të çmuara janë për mua mendimet     është një mrekulli sa Zoti të ka dhënë!
e tua, o Perëndi! Sa i madh është gjithë
numri i tyre! Po të doja t’i numëroja, do     A je i rënduar e me plot shqet'sim?
                        Kryqi që ke marrë të jep ty shumë mundim?
të ishin më të shumtë se rëra; kur       Numëro bekimet - çdo dyshim do t'shkojë
zgjohem jam ende me ty”, Psa. 139:17-18     dhe çdo ditë me këngëpër ty do të kalojë.

Kujtesa: mëma e vërtetë e lavdërimit!       Mos shiko të tjerët që kanë tokë e ar,
                        Krishti të ka dhënë çdo bekim të paparë.
Ilaçi kundër dekurajimit dhe ligështisë!    Numëro bekimet - paratë s'mund të blejnë
                        pasuritë e Krishtit dhe shtëpinë në qiej.
“Ruhu mirë të mos harrosh Zotin,         Kur ke një problem të vogël a të madh
Perëndinë tënd [...] pasi të rriten tërë të   mos e lësho veten, Zoti sheh gjithçka.
mirat e tua”, LiP. 8:11,13            Numëro bekimet, engjëjt pranë i ke
                       ndihmë dhe forcë të japin për çdo ditë të re.

                            --Johnson Oatman i Riu
MOS I NGURTËSONI!
                Hebrenjve 3:8,15; 4:7

“Mos i ngurtësoni zemrat tuaja [...] ai
cakton përsëri një ditë: "Sot," duke thënë,
mbas kaq kohe, me gojën e Davidit: “Sot,
në qoftë se e dëgjoni zërin e tij, mos u
bëni zemërgur”, Heb. 3:8; 4:7
Hapi veshët mirë kur Perëndia të flet!
“Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar
                         PARALAJMËRIM!
dhe të rënduar, dhe unë do t’ju jap          MOS
çlodhje”, JEZUSI, Mt. 11:28
                            I
   EJA: beso, prano, kthehu, rrëfe!
                          NGURTËSONI
 ●   TEK UNË: një Person i gjallë, Krishti
                           ZEMRAT
 ●


   Shpëtimtar
 ●
   TË MUNDUAR & TË RËNDUAR: Kupto         TUAJA!
   gjendjen tënde të mjerë!
 ●
   ÇLODHJE: e shpëtimit, e faljes së
   mëkateve, e ndërgjegjes!

More Related Content

What's hot

PARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNEPARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNE
Asambleja Biblike
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të KrishtitPërmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të Krishtit
Asambleja Biblike
 
Bibla rreth punes
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punes
Asambleja Biblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 49 ( 31 Tetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 49 ( 31 Tetor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 49 ( 31 Tetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 49 ( 31 Tetor 2018)
Azbiela Meta
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 66 ( 14 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 66 ( 14 Mars 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 66 ( 14 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 66 ( 14 Mars 2019)
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 39 (28 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 39 (28 Qershor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 39 (28 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 39 (28 Qershor 2018)
VatraBiblike
 
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
Asambleja Biblike
 
Jezusi eshte Zot
Jezusi eshte ZotJezusi eshte Zot
Jezusi eshte Zot
Asambleja Biblike
 
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Asambleja Biblike
 
PSALMI 2 - Mesia-Biri
PSALMI 2 - Mesia-BiriPSALMI 2 - Mesia-Biri
PSALMI 2 - Mesia-Biri
Asambleja Biblike
 
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e NgushtëLuka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
Asambleja Biblike
 
DUNTITË FRYMËRORE - Kisha sipas Dhiatës së Re
DUNTITË FRYMËRORE - Kisha sipas Dhiatës së ReDUNTITË FRYMËRORE - Kisha sipas Dhiatës së Re
DUNTITË FRYMËRORE - Kisha sipas Dhiatës së Re
Asambleja Biblike
 
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
Asambleja Biblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018)
VatraBiblike
 
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22bTË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
Asambleja Biblike
 
Trupi im
Trupi imTrupi im
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
Asambleja Biblike
 
CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?
CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?
CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?
Asambleja Biblike
 
Ringjallja (Luka 20)
Ringjallja (Luka 20)Ringjallja (Luka 20)
Ringjallja (Luka 20)
Asambleja Biblike
 

What's hot (20)

ZBULESA 1 - Pjesa II
ZBULESA 1 - Pjesa IIZBULESA 1 - Pjesa II
ZBULESA 1 - Pjesa II
 
PARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNEPARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNE
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të KrishtitPërmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të Krishtit
 
Bibla rreth punes
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punes
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 49 ( 31 Tetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 49 ( 31 Tetor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 49 ( 31 Tetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 49 ( 31 Tetor 2018)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 66 ( 14 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 66 ( 14 Mars 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 66 ( 14 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 66 ( 14 Mars 2019)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 39 (28 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 39 (28 Qershor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 39 (28 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 39 (28 Qershor 2018)
 
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
 
Jezusi eshte Zot
Jezusi eshte ZotJezusi eshte Zot
Jezusi eshte Zot
 
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
 
PSALMI 2 - Mesia-Biri
PSALMI 2 - Mesia-BiriPSALMI 2 - Mesia-Biri
PSALMI 2 - Mesia-Biri
 
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e NgushtëLuka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
 
DUNTITË FRYMËRORE - Kisha sipas Dhiatës së Re
DUNTITË FRYMËRORE - Kisha sipas Dhiatës së ReDUNTITË FRYMËRORE - Kisha sipas Dhiatës së Re
DUNTITË FRYMËRORE - Kisha sipas Dhiatës së Re
 
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018)
 
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22bTË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
 
Trupi im
Trupi imTrupi im
Trupi im
 
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
 
CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?
CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?
CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?
 
Ringjallja (Luka 20)
Ringjallja (Luka 20)Ringjallja (Luka 20)
Ringjallja (Luka 20)
 

Viewers also liked

KISHA KOMPROMETUESE E TIATIRËS -
KISHA KOMPROMETUESE E TIATIRËS - KISHA KOMPROMETUESE E TIATIRËS -
KISHA KOMPROMETUESE E TIATIRËS -
Asambleja Biblike
 
Website Template
Website TemplateWebsite Template
Website Template
legal4
 
La guerra civil
La guerra civilLa guerra civil
La guerra civil
bartin909
 
Mobile Marketing; Strategy Challenges for Advancement and Enrollment
Mobile Marketing; Strategy Challenges for Advancement and EnrollmentMobile Marketing; Strategy Challenges for Advancement and Enrollment
Mobile Marketing; Strategy Challenges for Advancement and Enrollment
Bob Johnson, Ph.D.
 
HISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
HISTORIA E TIJ - Krishti në PsalmetHISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
HISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
Asambleja Biblike
 

Viewers also liked (6)

KISHA KOMPROMETUESE E TIATIRËS -
KISHA KOMPROMETUESE E TIATIRËS - KISHA KOMPROMETUESE E TIATIRËS -
KISHA KOMPROMETUESE E TIATIRËS -
 
Website Template
Website TemplateWebsite Template
Website Template
 
Markensymposium 2009 - Felizitas Romeiß Stracke
Markensymposium 2009 - Felizitas Romeiß StrackeMarkensymposium 2009 - Felizitas Romeiß Stracke
Markensymposium 2009 - Felizitas Romeiß Stracke
 
La guerra civil
La guerra civilLa guerra civil
La guerra civil
 
Mobile Marketing; Strategy Challenges for Advancement and Enrollment
Mobile Marketing; Strategy Challenges for Advancement and EnrollmentMobile Marketing; Strategy Challenges for Advancement and Enrollment
Mobile Marketing; Strategy Challenges for Advancement and Enrollment
 
HISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
HISTORIA E TIJ - Krishti në PsalmetHISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
HISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
 

Similar to NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!

KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
Asambleja Biblike
 
Dite te veshtira
Dite te veshtiraDite te veshtira
Dite te veshtira
Asambleja Biblike
 
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te PerëndiaPsalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Asambleja Biblike
 
2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore
2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore
2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore
Asambleja Biblike
 
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
Asambleja Biblike
 
Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Asambleja Biblike
 
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblikeKISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
Asambleja Biblike
 
Shtatë lutje të domosdoshme
Shtatë lutje të domosdoshmeShtatë lutje të domosdoshme
Shtatë lutje të domosdoshme
Asambleja Biblike
 
Dishepullimi i vërtetë
Dishepullimi i vërtetëDishepullimi i vërtetë
Dishepullimi i vërtetë
Asambleja Biblike
 
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
Asambleja Biblike
 
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Asambleja Biblike
 
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Asambleja Biblike
 
Mësuesit e rremë (2 Timoteut 3)
Mësuesit e rremë (2 Timoteut 3)Mësuesit e rremë (2 Timoteut 3)
Mësuesit e rremë (2 Timoteut 3)
Asambleja Biblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
VatraBiblike
 
Agjerimi dhe Kisha sipas Dhiates se Re
Agjerimi dhe Kisha sipas Dhiates se ReAgjerimi dhe Kisha sipas Dhiates se Re
Agjerimi dhe Kisha sipas Dhiates se Re
Asambleja Biblike
 
Jeta e kishës
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
Asambleja Biblike
 
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Asambleja Biblike
 
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Asambleja Biblike
 

Similar to NXITJE PRAKTIKE PËR 2013! (19)

KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
 
Dite te veshtira
Dite te veshtiraDite te veshtira
Dite te veshtira
 
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te PerëndiaPsalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
 
2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore
2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore
2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore
 
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
 
Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)
 
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblikeKISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
 
Shtatë lutje të domosdoshme
Shtatë lutje të domosdoshmeShtatë lutje të domosdoshme
Shtatë lutje të domosdoshme
 
Dishepullimi i vërtetë
Dishepullimi i vërtetëDishepullimi i vërtetë
Dishepullimi i vërtetë
 
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
 
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
 
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
 
Mësuesit e rremë (2 Timoteut 3)
Mësuesit e rremë (2 Timoteut 3)Mësuesit e rremë (2 Timoteut 3)
Mësuesit e rremë (2 Timoteut 3)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
 
Agjerimi dhe Kisha sipas Dhiates se Re
Agjerimi dhe Kisha sipas Dhiates se ReAgjerimi dhe Kisha sipas Dhiates se Re
Agjerimi dhe Kisha sipas Dhiates se Re
 
Jeta e kishës
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
 
NJË TRUP
NJË TRUPNJË TRUP
NJË TRUP
 
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
 
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
 

More from Asambleja Biblike

E TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
Asambleja Biblike
 
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
Asambleja Biblike
 
TE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
Asambleja Biblike
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Asambleja Biblike
 
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyerJosia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Asambleja Biblike
 
Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
Asambleja Biblike
 
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeKujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Asambleja Biblike
 
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Asambleja Biblike
 
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Asambleja Biblike
 
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Asambleja Biblike
 
LIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
Asambleja Biblike
 
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Asambleja Biblike
 
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
Asambleja Biblike
 
Zbulesa 11
Zbulesa 11Zbulesa 11
Zbulesa 11
Asambleja Biblike
 
Zbulesa 8
Zbulesa 8Zbulesa 8
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
Asambleja Biblike
 

More from Asambleja Biblike (16)

E TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
 
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
 
TE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
 
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyerJosia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyer
 
Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
 
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeKujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
 
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
 
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
 
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
 
LIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
 
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
 
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
 
Zbulesa 11
Zbulesa 11Zbulesa 11
Zbulesa 11
 
Zbulesa 8
Zbulesa 8Zbulesa 8
Zbulesa 8
 
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
 

NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!

 • 1. MOS DRUAJ! Luka 8:50 Në të gjitha rrethanat e jetës... Çfarë gjëje i druhesh më shumë? PERËNDIA ËSHTË NË RENË, EDHE PSE NUK DUKET! Zan. 15:1 “Mos ki frikë, Abram, unë jam mburoja jote, dhe shpërblimi yt do të jetë ~ shumë i madh”. PAQE Zbu. 1:17-18 “Mos u tremb! Unë jam i pari dhe i fundit, dhe i gjalli; isha i vdekur, ~ por ja, jam i gjallë në shekuj të shekujve, amen; dhe unë i kam çelësat e vdekjes e NGUSHËLLIM të Hadesit”. ~ Luka 9:34 – Retë e jetës! Filipianëve 4:6,7 – Ati ynë mund ta largojë FORCË frikën nga mendjet dhe zemrat tona!
 • 2. MOS U DËSHPËRO! Psalmi 37:1, 7-8 E GABUAR! “Mos u dëshpëro për shkak të njerëzve të E DËMSHME! këqij; mos ki smirë ata që veprojnë me E PADOBISHME! ligësi” --Davidi, Psa. 37:1 (shih v. 7-8) Begatia e të pabesit! Si të shmang hidhërimin! ● Ki besim te Zoti (v. 3) ● Gjej kënaqësinë tënde në Zotin (v. 4) ● Vendose fatin tënd te Zoti (v. 5) “Dhjetë mijë shqetësime nuk më trazojnë më ● Rri në heshtje para Zotit (v. 7a) tepër se dhjetë mijë fijet e flokëve mbi kokën ● Prite atë (v. 7b) time. Unë kam ndjenja dhe trishtohem, por nuk dëshpërohem për asgjë”. – John Wesly
 • 3. MOS U LIGËSHTO! Galatasve 6:9 “Le të mos lodhemi duke bërë të mirën; sepse do të korrim në kohën e vet, po të mos ligështohemi”, Gal. 6:9, AV ● Më lëshon zemra (shih 2 Kor. 4:1) e mposhtem nga vështirësitë a nga fatkeqësitë, vritem shpirtërisht; ● humbas guximin, trembem; ● prekem thellë nga diçka e dhimbshme Ka patur një pjesë të plotë të punëve prej dhe nuk e mbaj dot veten. shërbëtori, të orëve të gjata të studimit me Këshillë kundër dekurajimit (“një nga disiplinë, të shërbesave pa rezultate të kurthet më të efektshme të Satanit”)! dukshme. Herë pas here ka dalë pyetja: «A është duke u arritur ndonjë gjë me të Dobësi në kryerjen e përgjegjësive të vërtetë?» Pikërisht në këto kohë Zoti do të krishtera (veçanërisht kur kemi pak ose hidhte ndonjë shenjë inkurajimi, ndonjë aspak fryt!) përgjigje të mrekullueshme ndaj lutjes, Çfarë shtrihet përpara nesh? ndonjë zë të qartë të udhëheqjes. Dhe unë do të forcohesha për të vazhduar edhe pak më gjatë. –W. MacDonald
 • 4. MOS HIQ DORË! Hebrenjve 10:24-25 “Dhe le të kujdesemi për njëri-tjetrin, për t’u nxitur për [se si të nxisim te njëri- tjetri] dashuri dhe vepra të mira, pa hequr dorë nga të mbledhurit bashkë tonin, sikurse kanë zakon disa, por të nxisim [t'i japim zemër] njëri-tjetrin, aq më tepër se e shihni ditën që po afrohet”, Heb. 10:24-25 Fjala “shenjtor” nuk gjendet asnjëherë në njëjës në Bibël! ● Shfajësimi vjen prej Perëndisë ● Shenjtërimi vjen në lidhje me të krishterët e tjerë! ● Bashkimi bën fuqinë!
 • 5. MOS HIQ DORË! Karakteristika e të të qenurit bashkë e kishës së hershme Zbatimi i mësimit të apostujve, Vep. 2:42 Bashkësi, Vep. 2:42 Thyerja e bukës, Vep. 2:42 Lutje, Vep. 2:42 Rrinin bashkë, Vep. 2:44 Çdo gjë e kishin të përbashkët, Vep. 2:44 Besim i përbashkët, Rom. 1:12 Punë e përbashkët, 1 Kor. 16:16 “Ne nuk do të njohim kurrë çfarë do të thotë të jesh një 'shenjtor', nëse nuk kemi mjaft prej 'bashkësisë së shenjtorëve'”. – H. W. Griffith Thomas
 • 6. MOS LËR PAS DORE! 1 Timoteut 4:14 Mos e lër pas dore dhuntinë që është në Rreziku i përtesës! ty..., 1 Tim. 4:14a ● Zhvillimi i dhuntive! Talente, aftësi, dhunti frymërore! ● “Të tjerët mund ta bëjnë”!? Rreziku i ngatërrimit në punët e jetës! ● “Groposja e dhuntisë” ● “Sepse asnjë nga ata që shkojnë ushtarë nuk ngatërrohet me punët e “Gjithsecili le ta vërë në shërbim të tjetrit jetës, që t’i pëlqejë atij që e mori dhuntinë që ka marrë, si kujdestarë të ushtar”, 2 Tim. 2:4 mirë të hirit të shumëfarshëm të Perëndisë”, 1 Pje. 4:10 ● “Shqetësimet, pasuritë dhe kënaqësitë e kësaj jete”, Lu. 8:14 “KUSHTOJU ATYRE TËRËSISHT, që përparimi yt të jetë i dukshëm për të ● “Sepse nuk kam asnjë në një mendje gjithë”, 1 Tim. 4:15 me mua, që të kujdeset sinqerisht për gjërat tuaja. Sepse në fakt të gjithë kërkojnë interesin e vet dhe jo gjërat e Jezu Krishtit, Fil. 2:20-21
 • 7. MOS E SHUANI! 1 Thesalonikasve 5:19 “Mos e shuani Frymën”, 1 Thes. 5:19 “Mos i përbuzni profecitë”, 1 Thes. 5:20 ● Përbuzja e hollësive të parëndësishme të një vëllai (kritikë jo e shëndoshë); ● “Vështrimet e ftohta, fjalët përçmuese, heshtja, përbuzja e shuajnë së tepërmi Atë. Kështu bën edhe kritikuesi josimpatik”. ● Mosekzistenca e unitetit; ● Refuzimi i nxitjeve të Frymës: shërbim, lutje, Darka e Zotit....
 • 8. MOS E DONI! 1 Gjonit 2:15-17 “Mos e doni botën, as gjërat që janë në botë. Ne qoftë se ndokush do botën, dashuria e Atit nuk është në të”, 1 Gjo. 2:15 Bota e argëtimit, e kulturës, e politikës, e artit, e muzikës, e të menduarit dhe e të jetuarit! “Çdo fushë në të cilën Zoti Jezus nuk pëlqehet dhe nuk mirëpritet” Ndikimi negativ i TV & FB! Ambicie të kësaj bote! Në botë, por jo nga bota (shih Gjo. 17:16). “Sa për mua, mos ndodhtë kurrë që unë të mburrem me tjetër gjë, veç për kryqin e Zotit tonë Jezu Krisht, për të cilin bota është kryqëzuar tek unë edhe unë te bota” (Gal. 6:14)
 • 9. MOS HARRONI! Psalmi 103:1-2 “Beko, shpirti im, Zotin, dhe të gjitha ato Kur mbi dallg't e jetës tundesh nga stuhitë kur je dëshpëruar e të vjen mërzi, që janë tek unë të bekojnë emrin e tij të numëro bekimet, merri një nga një shenjtë. Beko, shpirti im, Zotin dhe mos është një mrekulli sa Zoti të ka dhënë. harro asnjë nga të mirat që ka bërë”, Psa. Refreni: Numëro bekimet një nga një, 103:1-2 shih se çfarë Perëndia ka bërë! Numëro bekimet, merri një nga një “Oh, sa të çmuara janë për mua mendimet është një mrekulli sa Zoti të ka dhënë! e tua, o Perëndi! Sa i madh është gjithë numri i tyre! Po të doja t’i numëroja, do A je i rënduar e me plot shqet'sim? Kryqi që ke marrë të jep ty shumë mundim? të ishin më të shumtë se rëra; kur Numëro bekimet - çdo dyshim do t'shkojë zgjohem jam ende me ty”, Psa. 139:17-18 dhe çdo ditë me këngëpër ty do të kalojë. Kujtesa: mëma e vërtetë e lavdërimit! Mos shiko të tjerët që kanë tokë e ar, Krishti të ka dhënë çdo bekim të paparë. Ilaçi kundër dekurajimit dhe ligështisë! Numëro bekimet - paratë s'mund të blejnë pasuritë e Krishtit dhe shtëpinë në qiej. “Ruhu mirë të mos harrosh Zotin, Kur ke një problem të vogël a të madh Perëndinë tënd [...] pasi të rriten tërë të mos e lësho veten, Zoti sheh gjithçka. mirat e tua”, LiP. 8:11,13 Numëro bekimet, engjëjt pranë i ke ndihmë dhe forcë të japin për çdo ditë të re. --Johnson Oatman i Riu
 • 10. MOS I NGURTËSONI! Hebrenjve 3:8,15; 4:7 “Mos i ngurtësoni zemrat tuaja [...] ai cakton përsëri një ditë: "Sot," duke thënë, mbas kaq kohe, me gojën e Davidit: “Sot, në qoftë se e dëgjoni zërin e tij, mos u bëni zemërgur”, Heb. 3:8; 4:7 Hapi veshët mirë kur Perëndia të flet! “Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar PARALAJMËRIM! dhe të rënduar, dhe unë do t’ju jap MOS çlodhje”, JEZUSI, Mt. 11:28 I EJA: beso, prano, kthehu, rrëfe! NGURTËSONI ● TEK UNË: një Person i gjallë, Krishti ZEMRAT ● Shpëtimtar ● TË MUNDUAR & TË RËNDUAR: Kupto TUAJA! gjendjen tënde të mjerë! ● ÇLODHJE: e shpëtimit, e faljes së mëkateve, e ndërgjegjes!