SlideShare a Scribd company logo
JETA E VATRËS
B U L E T I N I I N F O R M A T I V I V A T R Ë S B I B L I K E K A T O L I K E
2 7 Q E R S H O R 2 0 1 8 N R . 3 8
Në takimin e tridhjet e tetë të Vatrës Biblike, ishin
të pranishëm 32 pjesëmarrës.
Nën drejtimin e Atë Flavios komentuam Mt 12, 22
-49.
Nga shenjat, shërimi, dëbimi i djallit, populli injo-
rant thotë, “ A mos është ky i biri i Davidit?”.
Farisejtë e ditur kur e dëgjuan, e shpjegojnë
fuqinë e Jezusit me ndihmën e Beelzebulit. Jezusi
përgjigjet me një shëmbëlltyrë. a) Nëse familja e
ferrit është e përçarë, a ka të ardhme? Jo. Mirëpo qëndron mjaft në këmbë.b) Po bijtë
(nxënësit e Farisejve) tuaj ekzorcistë me ndihmën e kujt i dëbojnë djajt? Më pas pohon,
por nëqoftëse unë i dëboj djajtë nëpërmjet Shpirtit të Hyjit, mbërriti ndër ju Mbretëria e
Hyjit. Çfarë është kjo blasfemia kundër Shpirtit të Shenjtë, që nuk ka mundësi të falet?
Vepra e parë e Shpirtit të Shenjtë është pendimi për mëkatet, kthimi. Pa kthim nuk ka
shpëtim. Kundërshtimi i këtij proçesi sjell atë që ne në Kishë e quajmë sklerokardia
(ngurtësia e zemrës). Krishti shkon në kryq për të gjithë, edhe për ata që e kanë zemrën
gur. Por ata nuk i bind gjaku i Krishtit.
Nëse nuk besoni në pemën, besoni në prodhimin e pemës. Nuk shikoni frytet e veprës
time dhe fjalët që ju thoni tregojnë të keqen që keni brenda.
I jep vetëm shenjën e Jonës. Pra misteri i Pashkëve dhe Kisha që predikon mbi këtë
çështje. Nuk ka urti më të madhe se urtia që vjen prej Misterit të Pashkëve, kjo është ur-
tia që shpëton, Fjala dhe vepra e Krishtit.
Kthimi i djallit. Ju mund të pranoni veprën e Zotit, por nuk veproni si do Zoti, sepse nda-
loni proçesin e kthimit në gjysëm të rrugës. Është e vërtetë që pagëzimi na ka shkëputur
nga Mbretëria e djallit. Por kujdes se natyra jonë mbetet e plagosur nga mëkati. Po pse
djalli ka mundësi të veprojë prap? Shpirti i Shen-
jtë është penguar që të marr në zotërim shtëpinë.
Dhe djalli e gjen shtëpinë bosh.
Nëna dhe vëllezërit. Tani në fund janë familjarët, që
bëjnë interpretime devijuese mbi veprimtarinë e
Jezusit. Por Krishti ka krijuar familjen e re. Për të
nuk është më dominuese lidhja e gjakut por lidhja
e Fjalës.
Vatra Biblike takimi nr. 38
Mos harroni të
merrni Biblën
me vete!
“Preferoj të jem një ëndërrimtar midis të përulurve, duke imagjinuar atë që do të
ndodhi sesa të jem zotëri midis atyre që nuk kanë ëndrra dhe dëshira.”
K. Gibran
INFORMACION
TAKIMET
ÇDO TË ENJTE
Ora 19.00—20.30
Famullia
“Zoja Ndihmëtare”
Rruga “Don Bosko”
Lutja e Mbrëmjes
(tek kapela)
Mësimi:
(tek salla)
Padre
Flavio Cavallini
F A Q J A 2
J E T A E V A T R Ë S N R . 3 8
JEZUSI I NAZARETIT
Qendra e universit dhe hi-
storisë.
nga
Giacomo Biffi
LECTIO DIVINA
Leximi Shpirtëror i Shkrimit
Shenjtë
nga
Flavio Cavallini
BOTIMET E VATRËS
MËSOJMË TË LUTEMI
Letër për Probën
nga
Shën Augustini i Iponës
Në: Seminarin e Tempullit të Zotit,
me temë “Duhet të lindni përsëri
prej së Larti” 4-8 Qershor 2018 në
Shna Ndou, Tiranë.
Tema: Kundërshtimi i Shpirtit të
Shenjtë!
Mund t`i themi po ose jo Shpirtit të
Shenjtë. Një çadër që pengon shi-
un. Shiu simbolizon vullnetin që
vjen prej së larti. Çadra simbolizon vullnetin tonë që kundërshton vullnetin
e Hyjit. Prandaj po shikojmë nëpërmjet disa pjesëve të Shkrimit të Shenjtë sesi
shqyrtohet ndërgjegja jonë. Sepse shumë herë themi “sot nuk ka diell”, por
ndoshta kemi harruar që të hapim dritaren apo perden, që drita e Zotit të hyjë
në shtëpinë tonë në jetën tonë.1 Gjn 2, 15
Sepse çdo gjë që është e botës: - lak-
mia e mishit dhe e gjakut, lakmia e syve dhe krenaria e jetës – nuk është prej
Atit, por vjen prej botës. 17
Bota kalon dhe lakmia e saj, kurse mbetet në am-
shim ai që kryen vullnetin e Hyjit.
Kemi shumë çadra pasi kemi shumë mundësi për të larguar veprën e Zotit në
jetën tonë. Shën Gjoni na sqaron shumë mirë për këto çadra. 1 Gjn 2,15 Mos e
doni botën as gjërat që i përkasin botës. Nëse ndokush e do botën, në të nuk
është dashuria e Atit. Dje Dom Dino na ka folur për dashurinë e Atit që vjen
në ne. Ne preferojmë konkretisht, shpesh në jetën tonë dashurinë e botës. Me
fjalën “botë” Shën Pali quan atë pjesë të krijmit që është në rebelim ndaj Zotit,
bota e sunduar nga princi i kësaj bote. Pra kemi një dashuri që kundërshton një
dashuri tjetër, dashuria e ulët kundërshton një dashuri prej së larti, që është
vullneti i Atit për ne. 1 Gjn 2, 16
Sepse çdo gjë që është e botës: - lakmia e mis-
hit dhe e gjakut, lakmia e syve dhe krenaria e jetës – nuk është prej Atit, por
vjen prej botës. 17
Bota kalon dhe lakmia e saj, kurse mbetet në amshim ai që
kryen vullnetin e Hyjit.
Ne jemi në mes të këtyre forcave që jetojnë brenda nesh, jetojnë në botë, janë
forca që drejtojnë njerëzimin që nuk e njeh Zotin, drejtojnë jetën, janë forca të
fuqishme për ata që kërkojnë të rrënjosen në këtë botë, e jo të lartësohen nga
bota. Janë tre forca që nëse ne shqyrtojmë situatat, shqyrtojmë në jetën tonë ku
është mëkati, apo në jetën e shoqërisë ku është korrupsioni, do të gjeni gjith-
monë këto 3 dimensione, në të cilat janë përmbledhur të gjitha mëkatet, të
gjitha veprat që kundërshtojnë vullnetin e Atit. Lakmia në vetëvete është një
fjalë e fuqishme. Mendoni se në 10 urdhërimet kemi dy herë “mos lakmo”,
tregon se problemi fillon nga brenda, nga vullneti jonë që është i devijuar, një
epsh i fuqishëm për diçka që nuk na takon, që nuk është projekti Atit.
KUNDËRSHTIMI I SHPIRTIT TË SHENJTË
Katekeza e Padre Flavio Cavallini 05 Qershor 2018
Lakmia e parë është pjesa më instiktive që na përket si qenie që kemi një trup material, lak-
mia e mishit dhe gjakut, domethënë pjesa që përmbledh materialitetin e jetës sonë, pjesa
biologjike e lidhur me instiktet e ndryshme, që krijojnë një dëshirë të ekzagjeruar për sensu-
alitetin. Domethënë jemi të sunduar nga sensualiteti i cili vjen nëpërmjet ndjenjave tona.
Ndjenat fizike të perceptimit dhe kon-
taktit me realitetin. Nëpërmjet duarve dhe
të gjitha fuqive dhe aftësive fizike me të cilat jemi në kon-
takt me realitetin. Pra ky është një filtër i fuqishëm: sensual-
iteti. Sa veprat dhe dëshirat tona intime janë të nxitura
pikërisht nga sensualiteti? Sa energji konsumojmë për të
plotësuar çfarë ndjenjat na sugjerojnë për shkak të nxitjeve
të jashtme. Është mënyra nëpërmjet të cilës kërkojmë të
dominojmë realitetin material. Është e lidhur me trupin tonë
njerëzor, që ka disa nevoja. Por janë nevoja që kur tejkalo-
hen për shkak të lakmisë, devijojnë edhe projektet tona
dhe na largojnë nga kuptimi dhe nga vepra që Zoti bën
në ne. Pengon si një çadër Shpirtin e Shenjtë që të veproj në
ne dhe të kryejë veprën e tij shenjtëruese. Se Shpirti vjen për të na shenjtëruar dhe jo për të bërë punë tjetër.
Kjo është çadra e parë.
E dyta, lakmia e syve. Ndoshta dikush mendon se kjo është një përsëritje apo e ngjashme me të parën. Jo!
Gjoni si një mjeshtër shpirtëror dhe si një psikolog shumë i mire na flet për këtë dëshirë të fuqishme e tepruar
për t`u dukur, që të gjithë sytë të jenë përqëndruar në mua. Dëshira që të jemi në qendër të vëmendjes së të
tjerëve, ose me dashuri, ose me urrejtje, ose me çdo mënyrë tjetër. Por më tepër jo vetëm që dëshirojmë që të
jemi në qendër të vëmendjes, por që ata të na shikojnë si dëshirojmë ne. Për këtë ndërton fytyrën tënde,
pamjen e jashtme, krijon një personazh, që ndoshta nuk është absolutisht çfarë jemi në të vërtetë, e për më
tepër çfarë Zoti dëshiron që ne të bëhemi. Pra me xhelozi ne dëshirojmë të perceptohemi prej të tjerëve. Nëse e
bëjmë lidhjen me ungjillin kemi gjetur dy nga tre tundimet që Zoti pësoi në shkretëtirë. Jemi gjithmonë në të
njëjtën skemë. Tundimet nuk janë pafund, janë shumë të kanalizuara. Kur ne e kuptojmë funksionim, nuk
është e vështirë të kuptojmë ku jemi, larg apo afër, brenda apo jashtë. Lakmia e syve për Jezusin...bëj një spek-
takël…hidhu nga kulla e tempullit e trego kush je…
Krenaria e jetës. Dmth krenaria, mendjemadhësia, që është ushqyer nga pasuria dhe pushteti. Para dhe
pushtet. Janë dy mjetet me të cilat njeriu kërkon dominimin e botës dhe suksesin në këtë botë. Krenaria vjen
kur njeriu e ndjen veten të fuqishëm. Dhe fuqia nga ana materiale vjen nga paraja dhe pushteti. Atëherë nuk
gabojnë ato që thonë se bota, si botë njerëzore është e dominuar nga tre lakmitë:
1. Seksualiteti,
2. Pamja e jashtme, dëshira për të qenë në qendër të duartrokitjeve,
3. Krenaria e jetës, pushteti dhe paraja.
Kjo është rruga dhe vepra njerëzore që ndalon Shpirtin e Shenjtë, pasi vepra e Shpirtit të Shenjtë është krejt e
ndryshme. Duke e mbyllur Shën Gjoni na thotë mos kërkoni vullnetin e Zotit në këto tre rrugë pasi ato pengoj-
në Shpirtin e Shenjtë. Nuk është prej Atit, por vjen prej botës. E bota kalon e lakmia e saj. Pra janë të gjitha
gjëra të përkohshme. Por ai që kryen vullnetin e Atit mbetet në amëshim dhe kërkon diçka tjetër ndryshe nga
lakmia e mishit dhe gjakut, lakmia e syve dhe krenaria e jetës.
Tani me ndihmën e shën Palit le të kërkojmë të fokusohemi për çka ndodh në shpirtin
tonë.
Gl 5, 16-22. Jemi në një farë gare. Jemi si një konop (litar) që tërhiqet nga dy duar
(forca). Ne jemi aty në mes dhe pësojmë të gjitha forcat që kërkojnë shkatërrimin tonë në
fund të fundit. Jetoni nën ndikimin e Shpirtit të Shenjtë, e nuk duhet të kryeni dëshirat e
mishit dhe gjakut. Përsëri ato forca që i përmendte më parë Shën Gjoni. Shën Pali na thotë
jetoni nën ndikimin e Shpirtit të Shenjtë. Sepse…..mishi e gjaku që na modifikon vullnetin për të realizuar çka
në fund do ta përjetojmë si të keqe. Atëherë si veprojnë? Sepse mishi e gjaku me dëshirat e veta i
kundërshtojnë Shpirtit që të veprojë dhe të punojë mbi ne. Mishi e gjaku janë në kundërshtim që të mos
bëjmë çka dëshirojmë. E këtu hapet një skenar tjetër,që jo vetëm ata na tërheqin, por krijojnë një turbullirë, si
një stuhi ku përplasen njëri me tjetrin, mishi e gjaku e çfarë ne dëshirojmë, çfarë na sugjerohet nga një zë që
kemi së brendshmi, zëri ndërgjegjes që është sqaruar nga
Fjala e Zotit. Në këtë aspekt lufta shpirtërore Rm, 7 veça-
nërisht pjesa e dytë është shumë interesante e dramatike.
Shën Pali thotë se është në mua një ligj, si ligjet fizike. 7,
21 kur dua të bëj të mirën, më vjen përdoresh e keqja. A ju
ka ndodhur ndonjëherë, apo vetëm mua. I ka ndodhur
Shën Palit, mos kini turp. Nuk jemi ndryshe nga Shën Pa-
li, jemi një racë si ai.22
Në qenien time të brendshme me
kënaqje të plotë përkoj me Ligjin e Hyjit, 23
Të gjithë
kemi thënë po o Zot, jemi pagëzuar, marrim pjesë në Eu-
karistinë e Shenjtë, Amen.
Jemi të gjithë plot me dëshirë për Zotin porse hetoj në
gjymtyrët e mia një ligj tjetër, Në shpirt dhe në mendje ka
një ligj që duket se është i lidhur me Zotin, na shfrytëzon
për gjëra të mira, shpirtërore. Por jam duke kryer vepra që
e kundërshtojnë krejt, sepse ekziton një ligj tjetër në
gjymtyrët e mia. Është pikërisht lakmia e gjakut dhe e
mishit. Ky ligj lufton kundër ligjit të arsyes sime. Jemi si
një pallat 2 katësh, ku janë kati i parë e kati i dytë. Por
ndërtuesi, i zoti i shtëpisë, që jam unë ka harruar të lidhi
dy katet me një shkallë. Jetojnë dy katet pa komunikim
njëri me tjetrin. Ky është realiteti jonë. 24
Oh sa njeri i
mjerë që jam! Thotë Shën Pali dhe jo unë. Kush do të më
çlirojë nga ky trup që i përket vdekjes? Këtu ka një lajm.
Thotë se është kalimtar. Pra kërkojmë kënaqësi që janë kalimtare dhe nuk e vlerësojmë trupin aq sa meriton,
por si diçka absolute. Patjetër që ka rëndësi, por problemi është se na sundon të gjitha mendimet, dëshirat,
orientimet, marrëdhëniet njerëzore, marrëdhëniet e brendshme. Atëherë nuk janë në vendin e vet, janë jashtë
vendi. Ato zënë një vend që nuk i përket atyre. Për këtë arsye thotë shën Pali me njëfarë dëshpërimi, “sepse
jam si ai litari i tërhequr nga të gjitha forcat kundërshtare në mua dhe në trupin tim në mënyrë të veçantë.”
(Vijon në buletinin nr.39, Jeta e Vatrës.)

More Related Content

What's hot

KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblikeKISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
Asambleja Biblike
 
Jezusi eshte Zot
Jezusi eshte ZotJezusi eshte Zot
Jezusi eshte Zot
Asambleja Biblike
 
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22bTË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
Asambleja Biblike
 
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
Asambleja Biblike
 
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Asambleja Biblike
 
Muhamed muteveli esh shaëraviu - statika ndryshon
Muhamed muteveli esh shaëraviu - statika ndryshonMuhamed muteveli esh shaëraviu - statika ndryshon
Muhamed muteveli esh shaëraviu - statika ndryshon
Libra Islame
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 10 (23 Nëntor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 10 (23 Nëntor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 10 (23 Nëntor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 10 (23 Nëntor 2017)
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 19 (25 Janar 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 19 (25 Janar 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 19 (25 Janar 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 19 (25 Janar 2018)
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)
VatraBiblike
 
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
Asambleja Biblike
 
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Asambleja Biblike
 
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
Asambleja Biblike
 
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Asambleja Biblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 79 ( 20 Qershor 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 79 ( 20 Qershor 2019)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 79 ( 20 Qershor 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 79 ( 20 Qershor 2019)
VatraBiblike
 
Larg perendise
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendise
Asambleja Biblike
 
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
Asambleja Biblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)
Azbiela Meta
 
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
Asambleja Biblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 54 ( 6 Dhjetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 54 ( 6 Dhjetor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 54 ( 6 Dhjetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 54 ( 6 Dhjetor 2018)
Azbiela Meta
 

What's hot (20)

KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblikeKISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
 
Jezusi eshte Zot
Jezusi eshte ZotJezusi eshte Zot
Jezusi eshte Zot
 
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22bTË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
 
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
 
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
 
Muhamed muteveli esh shaëraviu - statika ndryshon
Muhamed muteveli esh shaëraviu - statika ndryshonMuhamed muteveli esh shaëraviu - statika ndryshon
Muhamed muteveli esh shaëraviu - statika ndryshon
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 10 (23 Nëntor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 10 (23 Nëntor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 10 (23 Nëntor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 10 (23 Nëntor 2017)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 19 (25 Janar 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 19 (25 Janar 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 19 (25 Janar 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 19 (25 Janar 2018)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)
 
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
 
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
 
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
 
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
 
NJË TRUP
NJË TRUPNJË TRUP
NJË TRUP
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 79 ( 20 Qershor 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 79 ( 20 Qershor 2019)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 79 ( 20 Qershor 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 79 ( 20 Qershor 2019)
 
Larg perendise
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendise
 
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)
 
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 54 ( 6 Dhjetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 54 ( 6 Dhjetor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 54 ( 6 Dhjetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 54 ( 6 Dhjetor 2018)
 

Similar to Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018)

Si t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimet
Asambleja Biblike
 
Muhamed muteveli esh shaëraviu - çka është shpirti
Muhamed muteveli esh shaëraviu - çka është shpirtiMuhamed muteveli esh shaëraviu - çka është shpirti
Muhamed muteveli esh shaëraviu - çka është shpirti
Libra Islame
 
Muhamed muteveli esh shaëraviu - çka është shpirti
Muhamed muteveli esh shaëraviu - çka është shpirtiMuhamed muteveli esh shaëraviu - çka është shpirti
Muhamed muteveli esh shaëraviu - çka është shpirti
Shkumbim Jakupi
 
Muhamed muteveli esh shaëraviu - shpirti është prej çështjeve të zotit tim
Muhamed muteveli esh shaëraviu - shpirti është prej çështjeve të zotit timMuhamed muteveli esh shaëraviu - shpirti është prej çështjeve të zotit tim
Muhamed muteveli esh shaëraviu - shpirti është prej çështjeve të zotit tim
Shkumbim Jakupi
 
Muhamed muteveli esh shaëraviu - shpirti është prej çështjeve të zotit tim
Muhamed muteveli esh shaëraviu - shpirti është prej çështjeve të zotit timMuhamed muteveli esh shaëraviu - shpirti është prej çështjeve të zotit tim
Muhamed muteveli esh shaëraviu - shpirti është prej çështjeve të zotit tim
Libra Islame
 
Islami dhe Krishterizmi
Islami dhe KrishterizmiIslami dhe Krishterizmi
Islami dhe Krishterizmi
Lexo dhe Mëso
 
Lutje për Vitin e Ri
Lutje për Vitin e RiLutje për Vitin e Ri
Lutje për Vitin e Ri
Asambleja Biblike
 
Muhamed muteveli esh shaëraviu - mos u mashtro, vdekja të vjen në befasi
Muhamed muteveli esh shaëraviu - mos u mashtro, vdekja të vjen në befasiMuhamed muteveli esh shaëraviu - mos u mashtro, vdekja të vjen në befasi
Muhamed muteveli esh shaëraviu - mos u mashtro, vdekja të vjen në befasi
Libra Islame
 
Muhamed muteveli esh shaëraviu - mos u mashtro, vdekja të vjen në befasi
Muhamed muteveli esh shaëraviu - mos u mashtro, vdekja të vjen në befasiMuhamed muteveli esh shaëraviu - mos u mashtro, vdekja të vjen në befasi
Muhamed muteveli esh shaëraviu - mos u mashtro, vdekja të vjen në befasi
Shkumbim Jakupi
 
Hisham Muhamed Tilbete - Për hulumtuesit e fesë së vërtetë
Hisham Muhamed Tilbete - Për hulumtuesit e fesë së vërtetëHisham Muhamed Tilbete - Për hulumtuesit e fesë së vërtetë
Hisham Muhamed Tilbete - Për hulumtuesit e fesë së vërtetë
Libra Islame
 
Dialogu me mikun ateist
Dialogu me mikun ateistDialogu me mikun ateist
Dialogu me mikun ateist
syli
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 16 (04 Janar 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 16 (04 Janar 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 16 (04 Janar 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 16 (04 Janar 2018)
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
VatraBiblike
 
Muhamed muteveli esh shaëraviu - zbatimi i planprogramit, siguri e shoqërisë
Muhamed muteveli esh shaëraviu - zbatimi i planprogramit, siguri e shoqërisëMuhamed muteveli esh shaëraviu - zbatimi i planprogramit, siguri e shoqërisë
Muhamed muteveli esh shaëraviu - zbatimi i planprogramit, siguri e shoqërisë
Shkumbim Jakupi
 
Muhamed muteveli esh shaëraviu - zbatimi i planprogramit, siguri e shoqërisë
Muhamed muteveli esh shaëraviu - zbatimi i planprogramit, siguri e shoqërisëMuhamed muteveli esh shaëraviu - zbatimi i planprogramit, siguri e shoqërisë
Muhamed muteveli esh shaëraviu - zbatimi i planprogramit, siguri e shoqërisë
Libra Islame
 
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Asambleja Biblike
 
Muhamed muteveli esh shaëraviu - njeriu dhe elementet e tokës
Muhamed muteveli esh shaëraviu - njeriu dhe elementet e tokësMuhamed muteveli esh shaëraviu - njeriu dhe elementet e tokës
Muhamed muteveli esh shaëraviu - njeriu dhe elementet e tokës
Shkumbim Jakupi
 
Muhamed muteveli esh shaëraviu - njeriu dhe elementet e tokës
Muhamed muteveli esh shaëraviu - njeriu dhe elementet e tokësMuhamed muteveli esh shaëraviu - njeriu dhe elementet e tokës
Muhamed muteveli esh shaëraviu - njeriu dhe elementet e tokës
Libra Islame
 
10 Sfidat e Jetës
10 Sfidat e Jetës10 Sfidat e Jetës
10 Sfidat e Jetës
Lexo dhe Mëso
 
10 Sfidat e Jetës
10 Sfidat e Jetës10 Sfidat e Jetës
10 Sfidat e Jetës
RregullatIslame
 

Similar to Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018) (20)

Si t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimet
 
Muhamed muteveli esh shaëraviu - çka është shpirti
Muhamed muteveli esh shaëraviu - çka është shpirtiMuhamed muteveli esh shaëraviu - çka është shpirti
Muhamed muteveli esh shaëraviu - çka është shpirti
 
Muhamed muteveli esh shaëraviu - çka është shpirti
Muhamed muteveli esh shaëraviu - çka është shpirtiMuhamed muteveli esh shaëraviu - çka është shpirti
Muhamed muteveli esh shaëraviu - çka është shpirti
 
Muhamed muteveli esh shaëraviu - shpirti është prej çështjeve të zotit tim
Muhamed muteveli esh shaëraviu - shpirti është prej çështjeve të zotit timMuhamed muteveli esh shaëraviu - shpirti është prej çështjeve të zotit tim
Muhamed muteveli esh shaëraviu - shpirti është prej çështjeve të zotit tim
 
Muhamed muteveli esh shaëraviu - shpirti është prej çështjeve të zotit tim
Muhamed muteveli esh shaëraviu - shpirti është prej çështjeve të zotit timMuhamed muteveli esh shaëraviu - shpirti është prej çështjeve të zotit tim
Muhamed muteveli esh shaëraviu - shpirti është prej çështjeve të zotit tim
 
Islami dhe Krishterizmi
Islami dhe KrishterizmiIslami dhe Krishterizmi
Islami dhe Krishterizmi
 
Lutje për Vitin e Ri
Lutje për Vitin e RiLutje për Vitin e Ri
Lutje për Vitin e Ri
 
Muhamed muteveli esh shaëraviu - mos u mashtro, vdekja të vjen në befasi
Muhamed muteveli esh shaëraviu - mos u mashtro, vdekja të vjen në befasiMuhamed muteveli esh shaëraviu - mos u mashtro, vdekja të vjen në befasi
Muhamed muteveli esh shaëraviu - mos u mashtro, vdekja të vjen në befasi
 
Muhamed muteveli esh shaëraviu - mos u mashtro, vdekja të vjen në befasi
Muhamed muteveli esh shaëraviu - mos u mashtro, vdekja të vjen në befasiMuhamed muteveli esh shaëraviu - mos u mashtro, vdekja të vjen në befasi
Muhamed muteveli esh shaëraviu - mos u mashtro, vdekja të vjen në befasi
 
Hisham Muhamed Tilbete - Për hulumtuesit e fesë së vërtetë
Hisham Muhamed Tilbete - Për hulumtuesit e fesë së vërtetëHisham Muhamed Tilbete - Për hulumtuesit e fesë së vërtetë
Hisham Muhamed Tilbete - Për hulumtuesit e fesë së vërtetë
 
Dialogu me mikun ateist
Dialogu me mikun ateistDialogu me mikun ateist
Dialogu me mikun ateist
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 16 (04 Janar 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 16 (04 Janar 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 16 (04 Janar 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 16 (04 Janar 2018)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
 
Muhamed muteveli esh shaëraviu - zbatimi i planprogramit, siguri e shoqërisë
Muhamed muteveli esh shaëraviu - zbatimi i planprogramit, siguri e shoqërisëMuhamed muteveli esh shaëraviu - zbatimi i planprogramit, siguri e shoqërisë
Muhamed muteveli esh shaëraviu - zbatimi i planprogramit, siguri e shoqërisë
 
Muhamed muteveli esh shaëraviu - zbatimi i planprogramit, siguri e shoqërisë
Muhamed muteveli esh shaëraviu - zbatimi i planprogramit, siguri e shoqërisëMuhamed muteveli esh shaëraviu - zbatimi i planprogramit, siguri e shoqërisë
Muhamed muteveli esh shaëraviu - zbatimi i planprogramit, siguri e shoqërisë
 
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
 
Muhamed muteveli esh shaëraviu - njeriu dhe elementet e tokës
Muhamed muteveli esh shaëraviu - njeriu dhe elementet e tokësMuhamed muteveli esh shaëraviu - njeriu dhe elementet e tokës
Muhamed muteveli esh shaëraviu - njeriu dhe elementet e tokës
 
Muhamed muteveli esh shaëraviu - njeriu dhe elementet e tokës
Muhamed muteveli esh shaëraviu - njeriu dhe elementet e tokësMuhamed muteveli esh shaëraviu - njeriu dhe elementet e tokës
Muhamed muteveli esh shaëraviu - njeriu dhe elementet e tokës
 
10 Sfidat e Jetës
10 Sfidat e Jetës10 Sfidat e Jetës
10 Sfidat e Jetës
 
10 Sfidat e Jetës
10 Sfidat e Jetës10 Sfidat e Jetës
10 Sfidat e Jetës
 

More from VatraBiblike

Kendveshtrimi katolik nr.6
Kendveshtrimi katolik nr.6Kendveshtrimi katolik nr.6
Kendveshtrimi katolik nr.6
VatraBiblike
 
Kendveshtrimi katolik nr. 5
Kendveshtrimi katolik nr. 5Kendveshtrimi katolik nr. 5
Kendveshtrimi katolik nr. 5
VatraBiblike
 
Kendveshtrimi katolik nr. 2
Kendveshtrimi katolik nr. 2Kendveshtrimi katolik nr. 2
Kendveshtrimi katolik nr. 2
VatraBiblike
 
Kendveshtrimi katolik nr. 4
Kendveshtrimi katolik nr. 4Kendveshtrimi katolik nr. 4
Kendveshtrimi katolik nr. 4
VatraBiblike
 
Kendveshtrimi katolik nr. 1
Kendveshtrimi katolik nr. 1Kendveshtrimi katolik nr. 1
Kendveshtrimi katolik nr. 1
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 84 ( 19 Shtator 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 84 ( 19 Shtator 2019)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 84 ( 19 Shtator 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 84 ( 19 Shtator 2019)
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 82 ( 30 Gusht 2019 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 82 ( 30 Gusht 2019 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 82 ( 30 Gusht 2019 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 82 ( 30 Gusht 2019 )
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 81 ( 05 Shtator 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 81 ( 05 Shtator 2019)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 81 ( 05 Shtator 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 81 ( 05 Shtator 2019)
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 80 ( 27 Qershor 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 80 ( 27 Qershor 2019)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 80 ( 27 Qershor 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 80 ( 27 Qershor 2019)
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 77 ( 13 Qershor 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 77 ( 13 Qershor 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 77 ( 13 Qershor 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 77 ( 13 Qershor 2019)
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 74 ( 16 Maj 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 74 ( 16 Maj 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 74 ( 16 Maj 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 74 ( 16 Maj 2019)
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 71 ( 25 Prill 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 71 ( 25 Prill 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 71 ( 25 Prill 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 71 ( 25 Prill 2019)
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 69 ( 4 Prill 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 69 ( 4 Prill 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 69 ( 4 Prill 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 69 ( 4 Prill 2019)
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 68 ( 28 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 68 ( 28 Mars 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 68 ( 28 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 68 ( 28 Mars 2019)
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019)
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 66 ( 14 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 66 ( 14 Mars 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 66 ( 14 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 66 ( 14 Mars 2019)
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 65 ( 7 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 65 ( 7 Mars 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 65 ( 7 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 65 ( 7 Mars 2019)
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 63 ( 21 Shkurt 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 63 ( 21 Shkurt 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 63 ( 21 Shkurt 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 63 ( 21 Shkurt 2019)
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019)
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 60 ( 31 Janar 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 60 ( 31 Janar 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 60 ( 31 Janar 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 60 ( 31 Janar 2019)
VatraBiblike
 

More from VatraBiblike (20)

Kendveshtrimi katolik nr.6
Kendveshtrimi katolik nr.6Kendveshtrimi katolik nr.6
Kendveshtrimi katolik nr.6
 
Kendveshtrimi katolik nr. 5
Kendveshtrimi katolik nr. 5Kendveshtrimi katolik nr. 5
Kendveshtrimi katolik nr. 5
 
Kendveshtrimi katolik nr. 2
Kendveshtrimi katolik nr. 2Kendveshtrimi katolik nr. 2
Kendveshtrimi katolik nr. 2
 
Kendveshtrimi katolik nr. 4
Kendveshtrimi katolik nr. 4Kendveshtrimi katolik nr. 4
Kendveshtrimi katolik nr. 4
 
Kendveshtrimi katolik nr. 1
Kendveshtrimi katolik nr. 1Kendveshtrimi katolik nr. 1
Kendveshtrimi katolik nr. 1
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 84 ( 19 Shtator 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 84 ( 19 Shtator 2019)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 84 ( 19 Shtator 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 84 ( 19 Shtator 2019)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 82 ( 30 Gusht 2019 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 82 ( 30 Gusht 2019 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 82 ( 30 Gusht 2019 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 82 ( 30 Gusht 2019 )
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 81 ( 05 Shtator 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 81 ( 05 Shtator 2019)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 81 ( 05 Shtator 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 81 ( 05 Shtator 2019)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 80 ( 27 Qershor 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 80 ( 27 Qershor 2019)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 80 ( 27 Qershor 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 80 ( 27 Qershor 2019)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 77 ( 13 Qershor 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 77 ( 13 Qershor 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 77 ( 13 Qershor 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 77 ( 13 Qershor 2019)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 74 ( 16 Maj 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 74 ( 16 Maj 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 74 ( 16 Maj 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 74 ( 16 Maj 2019)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 71 ( 25 Prill 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 71 ( 25 Prill 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 71 ( 25 Prill 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 71 ( 25 Prill 2019)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 69 ( 4 Prill 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 69 ( 4 Prill 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 69 ( 4 Prill 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 69 ( 4 Prill 2019)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 68 ( 28 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 68 ( 28 Mars 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 68 ( 28 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 68 ( 28 Mars 2019)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 66 ( 14 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 66 ( 14 Mars 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 66 ( 14 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 66 ( 14 Mars 2019)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 65 ( 7 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 65 ( 7 Mars 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 65 ( 7 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 65 ( 7 Mars 2019)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 63 ( 21 Shkurt 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 63 ( 21 Shkurt 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 63 ( 21 Shkurt 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 63 ( 21 Shkurt 2019)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 60 ( 31 Janar 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 60 ( 31 Janar 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 60 ( 31 Janar 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 60 ( 31 Janar 2019)
 

Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018)

  • 1. JETA E VATRËS B U L E T I N I I N F O R M A T I V I V A T R Ë S B I B L I K E K A T O L I K E 2 7 Q E R S H O R 2 0 1 8 N R . 3 8 Në takimin e tridhjet e tetë të Vatrës Biblike, ishin të pranishëm 32 pjesëmarrës. Nën drejtimin e Atë Flavios komentuam Mt 12, 22 -49. Nga shenjat, shërimi, dëbimi i djallit, populli injo- rant thotë, “ A mos është ky i biri i Davidit?”. Farisejtë e ditur kur e dëgjuan, e shpjegojnë fuqinë e Jezusit me ndihmën e Beelzebulit. Jezusi përgjigjet me një shëmbëlltyrë. a) Nëse familja e ferrit është e përçarë, a ka të ardhme? Jo. Mirëpo qëndron mjaft në këmbë.b) Po bijtë (nxënësit e Farisejve) tuaj ekzorcistë me ndihmën e kujt i dëbojnë djajt? Më pas pohon, por nëqoftëse unë i dëboj djajtë nëpërmjet Shpirtit të Hyjit, mbërriti ndër ju Mbretëria e Hyjit. Çfarë është kjo blasfemia kundër Shpirtit të Shenjtë, që nuk ka mundësi të falet? Vepra e parë e Shpirtit të Shenjtë është pendimi për mëkatet, kthimi. Pa kthim nuk ka shpëtim. Kundërshtimi i këtij proçesi sjell atë që ne në Kishë e quajmë sklerokardia (ngurtësia e zemrës). Krishti shkon në kryq për të gjithë, edhe për ata që e kanë zemrën gur. Por ata nuk i bind gjaku i Krishtit. Nëse nuk besoni në pemën, besoni në prodhimin e pemës. Nuk shikoni frytet e veprës time dhe fjalët që ju thoni tregojnë të keqen që keni brenda. I jep vetëm shenjën e Jonës. Pra misteri i Pashkëve dhe Kisha që predikon mbi këtë çështje. Nuk ka urti më të madhe se urtia që vjen prej Misterit të Pashkëve, kjo është ur- tia që shpëton, Fjala dhe vepra e Krishtit. Kthimi i djallit. Ju mund të pranoni veprën e Zotit, por nuk veproni si do Zoti, sepse nda- loni proçesin e kthimit në gjysëm të rrugës. Është e vërtetë që pagëzimi na ka shkëputur nga Mbretëria e djallit. Por kujdes se natyra jonë mbetet e plagosur nga mëkati. Po pse djalli ka mundësi të veprojë prap? Shpirti i Shen- jtë është penguar që të marr në zotërim shtëpinë. Dhe djalli e gjen shtëpinë bosh. Nëna dhe vëllezërit. Tani në fund janë familjarët, që bëjnë interpretime devijuese mbi veprimtarinë e Jezusit. Por Krishti ka krijuar familjen e re. Për të nuk është më dominuese lidhja e gjakut por lidhja e Fjalës. Vatra Biblike takimi nr. 38 Mos harroni të merrni Biblën me vete! “Preferoj të jem një ëndërrimtar midis të përulurve, duke imagjinuar atë që do të ndodhi sesa të jem zotëri midis atyre që nuk kanë ëndrra dhe dëshira.” K. Gibran INFORMACION TAKIMET ÇDO TË ENJTE Ora 19.00—20.30 Famullia “Zoja Ndihmëtare” Rruga “Don Bosko” Lutja e Mbrëmjes (tek kapela) Mësimi: (tek salla) Padre Flavio Cavallini
  • 2. F A Q J A 2 J E T A E V A T R Ë S N R . 3 8 JEZUSI I NAZARETIT Qendra e universit dhe hi- storisë. nga Giacomo Biffi LECTIO DIVINA Leximi Shpirtëror i Shkrimit Shenjtë nga Flavio Cavallini BOTIMET E VATRËS MËSOJMË TË LUTEMI Letër për Probën nga Shën Augustini i Iponës Në: Seminarin e Tempullit të Zotit, me temë “Duhet të lindni përsëri prej së Larti” 4-8 Qershor 2018 në Shna Ndou, Tiranë. Tema: Kundërshtimi i Shpirtit të Shenjtë! Mund t`i themi po ose jo Shpirtit të Shenjtë. Një çadër që pengon shi- un. Shiu simbolizon vullnetin që vjen prej së larti. Çadra simbolizon vullnetin tonë që kundërshton vullnetin e Hyjit. Prandaj po shikojmë nëpërmjet disa pjesëve të Shkrimit të Shenjtë sesi shqyrtohet ndërgjegja jonë. Sepse shumë herë themi “sot nuk ka diell”, por ndoshta kemi harruar që të hapim dritaren apo perden, që drita e Zotit të hyjë në shtëpinë tonë në jetën tonë.1 Gjn 2, 15 Sepse çdo gjë që është e botës: - lak- mia e mishit dhe e gjakut, lakmia e syve dhe krenaria e jetës – nuk është prej Atit, por vjen prej botës. 17 Bota kalon dhe lakmia e saj, kurse mbetet në am- shim ai që kryen vullnetin e Hyjit. Kemi shumë çadra pasi kemi shumë mundësi për të larguar veprën e Zotit në jetën tonë. Shën Gjoni na sqaron shumë mirë për këto çadra. 1 Gjn 2,15 Mos e doni botën as gjërat që i përkasin botës. Nëse ndokush e do botën, në të nuk është dashuria e Atit. Dje Dom Dino na ka folur për dashurinë e Atit që vjen në ne. Ne preferojmë konkretisht, shpesh në jetën tonë dashurinë e botës. Me fjalën “botë” Shën Pali quan atë pjesë të krijmit që është në rebelim ndaj Zotit, bota e sunduar nga princi i kësaj bote. Pra kemi një dashuri që kundërshton një dashuri tjetër, dashuria e ulët kundërshton një dashuri prej së larti, që është vullneti i Atit për ne. 1 Gjn 2, 16 Sepse çdo gjë që është e botës: - lakmia e mis- hit dhe e gjakut, lakmia e syve dhe krenaria e jetës – nuk është prej Atit, por vjen prej botës. 17 Bota kalon dhe lakmia e saj, kurse mbetet në amshim ai që kryen vullnetin e Hyjit. Ne jemi në mes të këtyre forcave që jetojnë brenda nesh, jetojnë në botë, janë forca që drejtojnë njerëzimin që nuk e njeh Zotin, drejtojnë jetën, janë forca të fuqishme për ata që kërkojnë të rrënjosen në këtë botë, e jo të lartësohen nga bota. Janë tre forca që nëse ne shqyrtojmë situatat, shqyrtojmë në jetën tonë ku është mëkati, apo në jetën e shoqërisë ku është korrupsioni, do të gjeni gjith- monë këto 3 dimensione, në të cilat janë përmbledhur të gjitha mëkatet, të gjitha veprat që kundërshtojnë vullnetin e Atit. Lakmia në vetëvete është një fjalë e fuqishme. Mendoni se në 10 urdhërimet kemi dy herë “mos lakmo”, tregon se problemi fillon nga brenda, nga vullneti jonë që është i devijuar, një epsh i fuqishëm për diçka që nuk na takon, që nuk është projekti Atit. KUNDËRSHTIMI I SHPIRTIT TË SHENJTË Katekeza e Padre Flavio Cavallini 05 Qershor 2018
  • 3. Lakmia e parë është pjesa më instiktive që na përket si qenie që kemi një trup material, lak- mia e mishit dhe gjakut, domethënë pjesa që përmbledh materialitetin e jetës sonë, pjesa biologjike e lidhur me instiktet e ndryshme, që krijojnë një dëshirë të ekzagjeruar për sensu- alitetin. Domethënë jemi të sunduar nga sensualiteti i cili vjen nëpërmjet ndjenjave tona. Ndjenat fizike të perceptimit dhe kon- taktit me realitetin. Nëpërmjet duarve dhe të gjitha fuqive dhe aftësive fizike me të cilat jemi në kon- takt me realitetin. Pra ky është një filtër i fuqishëm: sensual- iteti. Sa veprat dhe dëshirat tona intime janë të nxitura pikërisht nga sensualiteti? Sa energji konsumojmë për të plotësuar çfarë ndjenjat na sugjerojnë për shkak të nxitjeve të jashtme. Është mënyra nëpërmjet të cilës kërkojmë të dominojmë realitetin material. Është e lidhur me trupin tonë njerëzor, që ka disa nevoja. Por janë nevoja që kur tejkalo- hen për shkak të lakmisë, devijojnë edhe projektet tona dhe na largojnë nga kuptimi dhe nga vepra që Zoti bën në ne. Pengon si një çadër Shpirtin e Shenjtë që të veproj në ne dhe të kryejë veprën e tij shenjtëruese. Se Shpirti vjen për të na shenjtëruar dhe jo për të bërë punë tjetër. Kjo është çadra e parë. E dyta, lakmia e syve. Ndoshta dikush mendon se kjo është një përsëritje apo e ngjashme me të parën. Jo! Gjoni si një mjeshtër shpirtëror dhe si një psikolog shumë i mire na flet për këtë dëshirë të fuqishme e tepruar për t`u dukur, që të gjithë sytë të jenë përqëndruar në mua. Dëshira që të jemi në qendër të vëmendjes së të tjerëve, ose me dashuri, ose me urrejtje, ose me çdo mënyrë tjetër. Por më tepër jo vetëm që dëshirojmë që të jemi në qendër të vëmendjes, por që ata të na shikojnë si dëshirojmë ne. Për këtë ndërton fytyrën tënde, pamjen e jashtme, krijon një personazh, që ndoshta nuk është absolutisht çfarë jemi në të vërtetë, e për më tepër çfarë Zoti dëshiron që ne të bëhemi. Pra me xhelozi ne dëshirojmë të perceptohemi prej të tjerëve. Nëse e bëjmë lidhjen me ungjillin kemi gjetur dy nga tre tundimet që Zoti pësoi në shkretëtirë. Jemi gjithmonë në të njëjtën skemë. Tundimet nuk janë pafund, janë shumë të kanalizuara. Kur ne e kuptojmë funksionim, nuk është e vështirë të kuptojmë ku jemi, larg apo afër, brenda apo jashtë. Lakmia e syve për Jezusin...bëj një spek- takël…hidhu nga kulla e tempullit e trego kush je… Krenaria e jetës. Dmth krenaria, mendjemadhësia, që është ushqyer nga pasuria dhe pushteti. Para dhe pushtet. Janë dy mjetet me të cilat njeriu kërkon dominimin e botës dhe suksesin në këtë botë. Krenaria vjen kur njeriu e ndjen veten të fuqishëm. Dhe fuqia nga ana materiale vjen nga paraja dhe pushteti. Atëherë nuk gabojnë ato që thonë se bota, si botë njerëzore është e dominuar nga tre lakmitë: 1. Seksualiteti, 2. Pamja e jashtme, dëshira për të qenë në qendër të duartrokitjeve, 3. Krenaria e jetës, pushteti dhe paraja. Kjo është rruga dhe vepra njerëzore që ndalon Shpirtin e Shenjtë, pasi vepra e Shpirtit të Shenjtë është krejt e ndryshme. Duke e mbyllur Shën Gjoni na thotë mos kërkoni vullnetin e Zotit në këto tre rrugë pasi ato pengoj- në Shpirtin e Shenjtë. Nuk është prej Atit, por vjen prej botës. E bota kalon e lakmia e saj. Pra janë të gjitha gjëra të përkohshme. Por ai që kryen vullnetin e Atit mbetet në amëshim dhe kërkon diçka tjetër ndryshe nga lakmia e mishit dhe gjakut, lakmia e syve dhe krenaria e jetës.
  • 4. Tani me ndihmën e shën Palit le të kërkojmë të fokusohemi për çka ndodh në shpirtin tonë. Gl 5, 16-22. Jemi në një farë gare. Jemi si një konop (litar) që tërhiqet nga dy duar (forca). Ne jemi aty në mes dhe pësojmë të gjitha forcat që kërkojnë shkatërrimin tonë në fund të fundit. Jetoni nën ndikimin e Shpirtit të Shenjtë, e nuk duhet të kryeni dëshirat e mishit dhe gjakut. Përsëri ato forca që i përmendte më parë Shën Gjoni. Shën Pali na thotë jetoni nën ndikimin e Shpirtit të Shenjtë. Sepse…..mishi e gjaku që na modifikon vullnetin për të realizuar çka në fund do ta përjetojmë si të keqe. Atëherë si veprojnë? Sepse mishi e gjaku me dëshirat e veta i kundërshtojnë Shpirtit që të veprojë dhe të punojë mbi ne. Mishi e gjaku janë në kundërshtim që të mos bëjmë çka dëshirojmë. E këtu hapet një skenar tjetër,që jo vetëm ata na tërheqin, por krijojnë një turbullirë, si një stuhi ku përplasen njëri me tjetrin, mishi e gjaku e çfarë ne dëshirojmë, çfarë na sugjerohet nga një zë që kemi së brendshmi, zëri ndërgjegjes që është sqaruar nga Fjala e Zotit. Në këtë aspekt lufta shpirtërore Rm, 7 veça- nërisht pjesa e dytë është shumë interesante e dramatike. Shën Pali thotë se është në mua një ligj, si ligjet fizike. 7, 21 kur dua të bëj të mirën, më vjen përdoresh e keqja. A ju ka ndodhur ndonjëherë, apo vetëm mua. I ka ndodhur Shën Palit, mos kini turp. Nuk jemi ndryshe nga Shën Pa- li, jemi një racë si ai.22 Në qenien time të brendshme me kënaqje të plotë përkoj me Ligjin e Hyjit, 23 Të gjithë kemi thënë po o Zot, jemi pagëzuar, marrim pjesë në Eu- karistinë e Shenjtë, Amen. Jemi të gjithë plot me dëshirë për Zotin porse hetoj në gjymtyrët e mia një ligj tjetër, Në shpirt dhe në mendje ka një ligj që duket se është i lidhur me Zotin, na shfrytëzon për gjëra të mira, shpirtërore. Por jam duke kryer vepra që e kundërshtojnë krejt, sepse ekziton një ligj tjetër në gjymtyrët e mia. Është pikërisht lakmia e gjakut dhe e mishit. Ky ligj lufton kundër ligjit të arsyes sime. Jemi si një pallat 2 katësh, ku janë kati i parë e kati i dytë. Por ndërtuesi, i zoti i shtëpisë, që jam unë ka harruar të lidhi dy katet me një shkallë. Jetojnë dy katet pa komunikim njëri me tjetrin. Ky është realiteti jonë. 24 Oh sa njeri i mjerë që jam! Thotë Shën Pali dhe jo unë. Kush do të më çlirojë nga ky trup që i përket vdekjes? Këtu ka një lajm. Thotë se është kalimtar. Pra kërkojmë kënaqësi që janë kalimtare dhe nuk e vlerësojmë trupin aq sa meriton, por si diçka absolute. Patjetër që ka rëndësi, por problemi është se na sundon të gjitha mendimet, dëshirat, orientimet, marrëdhëniet njerëzore, marrëdhëniet e brendshme. Atëherë nuk janë në vendin e vet, janë jashtë vendi. Ato zënë një vend që nuk i përket atyre. Për këtë arsye thotë shën Pali me njëfarë dëshpërimi, “sepse jam si ai litari i tërhequr nga të gjitha forcat kundërshtare në mua dhe në trupin tim në mënyrë të veçantë.” (Vijon në buletinin nr.39, Jeta e Vatrës.)