SlideShare a Scribd company logo
Dita e sotme!
2 Tim. 4:3 Sepse do të vijë
koha kur njerëzit nuk do ta
durojnë doktrinën e
shëndoshë, por, sipas ëndjeve
të veta, do të mbledhin
grumbull mësues për të
gudulisur veshët
2 Tim. 4:4 dhe do t’i largojnë
veshët nga e vërteta e do t’i
sjellin drejt përrallave.
Shume sfida
Lëvizja pentekostale/karizmatike
Kalvinizmi
Kisha emergjente
Kisha organike
Shumë të tjera
Çfarë libri po lexon tani?
Frank Viola
Librat e tij – Kini kujdes
Manifesti i Jezusit
Krishterimi Pagan
Ripërfytyrimi i Krishterimit
Libri - Krishterimi pagan
Edhe ne besojmë që DISA të
ashtuquajtura kisha të krishtera janë të
rreme dhe pagane
Sistemi klerikal
Rite fetare të kota
Por, kjo nuk është një gjë e re
Çfarë qëllimi ka libri i tij?
Viola = Thirrja te Kisha “organike”
ORGANIK (mbiemër). Që ka të
bëjë me organizmat e gjallë,
Ideja është të kthehemi te Bibla
Të kemi praktika biblike
Që besimtarët të jenë aktiv
duke kryer vullnetin e Zotit
Por, kjo nuk është një ide e re
Kishat si ne (të vëllezërve)
gjithmonë kemi theksuar gjëra të
tilla.
Themeli biblik – Çfarë thotë Bibla?
Nuk ka asnjë qendër tokësore
Kreu është Krishti
Çdo kishë është autonome
Nuk ka sistem klerikal
Priftëria e besimtarëve
Të gjithë besimtarët janë
pajisur me një dhunti frymërore Janë mësime
revolucionare
por biblike
Kisha = Shtëpi frymërore
1 Pje. 2:5 edhe ju, si
gurë të gjallë, ndërtoheni
për të qenë një shtëpi
frymërore, një priftëri e
shenjtë, për të ofruar
flijime frymërore, që i
pëlqejnë Perëndisë me
anë të Jezu Krishtit.
Tulla = besimtar
Themeli biblik – Çfarë thotë Bibla?
Pagëzim nuk është një
sakrament, por një dëshmi
publike
Darka e Zotit nuk është një
sakrament, por një përkujtim
Themeli biblik – Çfarë thotë Bibla?
Ka role të veçanta për burrat
dhe gratë
Vep. 2:42 Ata ishin ngulmues në
zbatimin e mësimit të apostujve,
në bashkësi, në thyerjen e bukës
dhe në lutje.
Edhe shumë gjëra të tjera (p.sh.
ungjillëzim)
Por, kjo nuk është një gjë e re!
Ki kujdes
Sipas Frank Violës ka nevojë
për gjëra të reja!
Le t’i hetojmë mësimet e tij
Gabimi 1 – Rebelim i hapur
“Ne po bëjmë një propozim të
egër: që kisha në formën e saj
bashkëkohore, institucionale
nuk ka as të drejtë biblike, as
të drejtë historike për të
funksionuar siç po bën”
(Krishterimi Pagan,
vendndodhja 110).
Fryma e sotme – “Unë” dhe rebelim
2 Tim. 3:1 Dhe dije këtë: në ditët e
fundit do të vijnë kohë të vështira,
2 Tim. 3:2 sepse njerëzit do të jenë
egoistë, lakmues parash, mburravecë,
krenarë, blasfemues, të pabindur ndaj
prindërve, mosmirënjohës, . . .
2 Tim. 3:5 të perëndishëm në dukje,
por mohues të fuqisë së saj; edhe nga
këta largohu.
Gabimi 1 – sulm kundër kishës
“Le të supozojmë që autorët e këtij libri vijnë në
shërbesën e kishës suaj. Dhe le të supozojmë që
Zoti Jezus Krisht vendos diçka në zemrat tona për të
ndarë me pjesën tjetër të trupit të Tij. A do ta kemi
ne lirinë për të vepruar kështu spontanisht? … Nëse
jo, atëherë ne do të dyshojmë nëse shërbesa e
kishës suaj është nën kryesimin e Krishtit”
(Krishterimi Pagan).
Dmth, nëse pleqtë nuk të lejojnë të flasësh gjatë
predikimit të Xhorxhit, atëherë....
Standard Biblik
1 Kor. 14:40 Por të
gjitha të bëhen sikur ka
hije dhe me rregullsi.
Gabimi 2 – kisha në shtëpi
Ideja e vendeve të shenjta, tempuj, dhe katedralet
nuk janë biblike - Jemi dakord
Kisha është trupi i Krishtit, jo një ndërtesë – Jemi
dakord
“Nuk ekziston asnjë grimë mbështetje biblik për
godinën e kishës” (Krishterimi pagan, vendndodhja
602) – PRIT PAK!
Logjikë e dobët!
Vep. 19:9 shkolla e njëfarë Tirani.
Gabimi 3 - udhëheqësia e Krishterë
“Një parim kryesor i kishës
organike është se çdo anëtar
ka autoritet të barabartë dhe
se nuk ka një pozitë bariu ose
plaku. Ajo është përkufizuar si
“e drejtuar nga Fryma, takime
me pjesëmarrje të hapur dhe
udhëheqësi johierarkike”.
Viola, Krishterimi Pagan
Shih 1 Thes 5:12-
13, Heb 13:17
Gabimi 3 – shumë i rrezikshëm
“... Dhiata e Re nuk di asgjë për
një kishë të drejtuar nga pleq, të
qeverisur nga pleq apo të
udhëhequr nga pleq. Dhe ajo aq
më pak pranon një kishë të
udhëhequr nga një pastor. Kisha e
shekullit të parë ishte në duart e
grupit të vëllezërve dhe të
motrave. E thjeshtë dhe e qartë”
(Ripërfytyrimi i Kishës, fq. 187).
Gabimi 3 – shumë i rrezikshëm
“Në tërësi, Dhiata e Re nuk di
asgjë për një mënyrë udhëheqësie
me autoritet” (Ripërfytyrimi i
Kishës, fq. 198).
“... Bibla nuk mëson kurrë që
Perëndia u ka dhënë besimtarëve
autoritet mbi besimtarët e tjerë”
(Ripërfytyrimi i Kishës, fq. 214).
Shih Tit 2:15, 3:8
GABIMI 4 - Roli i grave
“kultura e jetës së kishës
organike e pengon çdo interpretim
të 1 Kor. 14:34-35, 1 Tim. 2:11-14
që i ndalon gratë për të folur në
takimet e kishës” (Frank Viola,
Ripërfytyrimi i rolit të një gruaje në
kishën)
Gabimi 5 – sulm kundër PREDIKIMIT
“Predikimi i krishterë u
huazua nga pellgu pagan i
kulturës greke” (Frank Viola
dhe George Barna,
Krishterimi Pagan)
“Predikimi ruan mentalitetin
jobiblik të klerit” (Krishterimi
Pagan).
Çfarë thotë Bibla?
Vep. 20:7 Pali [...] e zgjati
fjalën deri në mesnatë.
2 Tim. 4:2 prediko fjalën, ngul
këmbë me kohë e pa kohë,
kritiko dhe qorto, këshillo me
çdo durim e doktrinë.
Gabimi 6 – sulm kundër Bibles
“Kapitujt 1 dhe 2 [nga
Zanafilla] nuk ishin synuar
kurrë të ishin fushëbeteja për
debatin Krijimi-përballë-
Evolucionit” (Frank Viola dhe
Leonard Sweet, Manifesti i
Jezusit, fq. 9).
“[Bibla] nuk ofron një plan ose
një model për jetën” (Manifesti
i Jezusit, fq. 137).
Gabimi 6 – sulm kundër Bibles
“Feja e krishterë mëson se
Bibla i përgjigjet praktikisht
çdo çështje që çohet te teksti
i shenjtë. Problemi me këtë
linjë mendimi është se
Perëndia i vërtetë nuk mund
të futet në kutinë e dikujt”
(Manifesti i Jezusit, fq. 130).
Gabimi 6 – sulm kundër Bibles
“E vërteta nuk është një libër
… apo një kredo … E vërteta
është një person. Dhe emri i Tij
është Jezusi. Si rrjedhim,
krishterimi nuk është në
themel për të ndjekur një libër”
(Manifesti i Jezusit, fq. 137).
Gabimi 6 – rruga drejt apostazisë
“[Bibla] i flet rishtas çdo brezi.
Ajo duhet lexuar në dritën e të
dhënave të reja dhe zbulimeve
të freskëta. Gjithashtu ajo duhet
kuptuar në komunitet, jo si një
individ. … Çdo brez nxjerr
mprehtësi të reja nga Shkrimet
të bazuara mbi atë që sjell ai
brez. (vazdhim . . .)
Gabimi 6 – drejt apostazisë (vazhdim)
Kjo do të thotë që zbulesa
është gjithnjë e mbuluar me
mister. Ne i sjellim asaj
kulturën tonë, historinë tonë,
vështrimin tonë dhe syzet tona.
Ideja fondamentaliste që teksti
ka vetëm një domethënie
është relativisht një shpikje e
kohëve të fundit” (Manifesti i
Jezusit, fq. 139, 140).
Gabimi 6 – Kush është autoriteti?
“Ne kemi mësuar shumë nga
perspektiva të ndryshme për
Jezusin: teologjia feministe,
teologjia e krijimit, teologjia e
procesit, teologjia liberale,
teologjia treguese, teologjia
postliberale, teologjia
emergjente” (Manifesti i
Jezusit, fq. 109).
Gabimi 6 – Rebelim kundër Bibles
“Unë do të argumentoj në
këtë libër, Dhiata e Re nuk
përbman asnjë … listë
rregullash dhe normash që
të krishterët t'i ndjekin”
(Viola, Ripërfytyrimi i Kishës).
Ka probleme të tjera
Shkurt, refuzimi i doktrinës së
shëndoshë
P.sh. Viola miraton librin
Kasollja nga William Paul Young
“Si përfundim, pa druajtur unë
do të sfidoj ata që i japin
lavdërim të pakualifikuar librit
Kasollja.”
Përfundim – rruga DREJT APOSTAZISË
Përfundim – Shikoni frytin e atyre
Prishja e unitetit
Rebelim
Krenari
Ndarje dhe veçim
Mungesa e shenjtërisë (sepse
janë pa rregulla biblike)
Përfundim – Ndodh edhe sot
2 Tim. 4:3 Sepse do të vijë
koha kur njerëzit nuk do ta
durojnë doktrinën e shëndoshë,
por, sipas ëndjeve të veta, do të
mbledhin grumbull mësues për
të gudulisur veshët
2 Tim. 4:4 dhe do t’i largojnë
veshët nga e vërteta e do t’i
sjellin drejt përrallave.
Përfundim – përgjegjësia jonë?
2 Tim. 4:2 prediko fjalën,
ngul këmbë me kohë e pa
kohë, kritiko dhe qorto,
këshillo me çdo durim e
doktrinë.
2 Tim. 4:5 Por ti rri syçelë
në çdo gjë, duro vuajtjet,
kryeje punën e ungjilltarit,
përmbushe plotësisht
shërbesën tënde.
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike

More Related Content

What's hot

Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 19 (25 Janar 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 19 (25 Janar 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 19 (25 Janar 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 19 (25 Janar 2018)
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 44 ( 27 Shtator )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 44 ( 27 Shtator )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 44 ( 27 Shtator )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 44 ( 27 Shtator )
Azbiela Meta
 
Kendveshtrimi katolik nr. 2
Kendveshtrimi katolik nr. 2Kendveshtrimi katolik nr. 2
Kendveshtrimi katolik nr. 2
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 48 (25 Tetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 48 (25 Tetor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 48 (25 Tetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 48 (25 Tetor 2018)
Azbiela Meta
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 28 (31 Maj 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 28 (31 Maj 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 28 (31 Maj 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 28 (31 Maj 2018)
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 56 (21 Dhjetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 56 (21 Dhjetor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 56 (21 Dhjetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 56 (21 Dhjetor 2018)
Azbiela Meta
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 24 ( 01 Mars 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 24 ( 01 Mars 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 24 ( 01 Mars 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 24 ( 01 Mars 2018)
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 23 (22 Shkurt 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 23 (22 Shkurt 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 23 (22 Shkurt 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 23 (22 Shkurt 2018)
VatraBiblike
 
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Asambleja Biblike
 
Kendveshtrimi katolik nr. 4
Kendveshtrimi katolik nr. 4Kendveshtrimi katolik nr. 4
Kendveshtrimi katolik nr. 4
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 42 ( 13 shtator 2018 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 42 ( 13 shtator 2018 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 42 ( 13 shtator 2018 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 42 ( 13 shtator 2018 )
Azbiela Meta
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 54 ( 6 Dhjetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 54 ( 6 Dhjetor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 54 ( 6 Dhjetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 54 ( 6 Dhjetor 2018)
Azbiela Meta
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 36 (7 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 36 (7 Qershor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 36 (7 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 36 (7 Qershor 2018)
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 74 ( 16 Maj 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 74 ( 16 Maj 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 74 ( 16 Maj 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 74 ( 16 Maj 2019)
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 55 (13 Dhjetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 55 (13 Dhjetor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 55 (13 Dhjetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 55 (13 Dhjetor 2018)
Azbiela Meta
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 22 ( 15 Shkurt 2018 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 22 ( 15 Shkurt 2018 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 22 ( 15 Shkurt 2018 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 22 ( 15 Shkurt 2018 )
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 79 ( 20 Qershor 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 79 ( 20 Qershor 2019)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 79 ( 20 Qershor 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 79 ( 20 Qershor 2019)
VatraBiblike
 
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
Asambleja Biblike
 
Islami ne bibel
Islami ne bibelIslami ne bibel
Islami ne bibel
amarstafa
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019)
VatraBiblike
 

What's hot (20)

Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 19 (25 Janar 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 19 (25 Janar 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 19 (25 Janar 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 19 (25 Janar 2018)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 44 ( 27 Shtator )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 44 ( 27 Shtator )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 44 ( 27 Shtator )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 44 ( 27 Shtator )
 
Kendveshtrimi katolik nr. 2
Kendveshtrimi katolik nr. 2Kendveshtrimi katolik nr. 2
Kendveshtrimi katolik nr. 2
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 48 (25 Tetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 48 (25 Tetor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 48 (25 Tetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 48 (25 Tetor 2018)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 28 (31 Maj 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 28 (31 Maj 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 28 (31 Maj 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 28 (31 Maj 2018)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 56 (21 Dhjetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 56 (21 Dhjetor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 56 (21 Dhjetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 56 (21 Dhjetor 2018)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 24 ( 01 Mars 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 24 ( 01 Mars 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 24 ( 01 Mars 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 24 ( 01 Mars 2018)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 23 (22 Shkurt 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 23 (22 Shkurt 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 23 (22 Shkurt 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 23 (22 Shkurt 2018)
 
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
 
Kendveshtrimi katolik nr. 4
Kendveshtrimi katolik nr. 4Kendveshtrimi katolik nr. 4
Kendveshtrimi katolik nr. 4
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 42 ( 13 shtator 2018 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 42 ( 13 shtator 2018 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 42 ( 13 shtator 2018 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 42 ( 13 shtator 2018 )
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 54 ( 6 Dhjetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 54 ( 6 Dhjetor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 54 ( 6 Dhjetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 54 ( 6 Dhjetor 2018)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 36 (7 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 36 (7 Qershor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 36 (7 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 36 (7 Qershor 2018)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 74 ( 16 Maj 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 74 ( 16 Maj 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 74 ( 16 Maj 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 74 ( 16 Maj 2019)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 55 (13 Dhjetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 55 (13 Dhjetor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 55 (13 Dhjetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 55 (13 Dhjetor 2018)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 22 ( 15 Shkurt 2018 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 22 ( 15 Shkurt 2018 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 22 ( 15 Shkurt 2018 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 22 ( 15 Shkurt 2018 )
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 79 ( 20 Qershor 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 79 ( 20 Qershor 2019)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 79 ( 20 Qershor 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 79 ( 20 Qershor 2019)
 
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
 
Islami ne bibel
Islami ne bibelIslami ne bibel
Islami ne bibel
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019)
 

Similar to Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike

Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 12 (07 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 12 (07 Dhjetor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 12 (07 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 12 (07 Dhjetor 2017)
VatraBiblike
 
2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore
2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore
2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore
Asambleja Biblike
 
TE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
Asambleja Biblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019)
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 4 (12 Tetor 2017 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 4 (12 Tetor 2017 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 4 (12 Tetor 2017 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 4 (12 Tetor 2017 )
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 6 (26 Tetor 2017 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 6 (26 Tetor 2017 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 6 (26 Tetor 2017 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 6 (26 Tetor 2017 )
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 45 (4 Tetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 45 (4 Tetor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 45 (4 Tetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 45 (4 Tetor 2018)
Azbiela Meta
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 3 (5 Tetor 2017 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 3 (5 Tetor 2017 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 3 (5 Tetor 2017 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 3 (5 Tetor 2017 )
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 49 ( 31 Tetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 49 ( 31 Tetor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 49 ( 31 Tetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 49 ( 31 Tetor 2018)
Azbiela Meta
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 52 ( 22 Nentor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 52 ( 22 Nentor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 52 ( 22 Nentor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 52 ( 22 Nentor 2018)
Azbiela Meta
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 28 (12 Prill 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 28 (12 Prill 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 28 (12 Prill 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 28 (12 Prill 2018)
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 17 (11 Janar 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 17 (11 Janar 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 17 (11 Janar 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 17 (11 Janar 2018)
VatraBiblike
 

Similar to Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike (14)

Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 12 (07 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 12 (07 Dhjetor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 12 (07 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 12 (07 Dhjetor 2017)
 
Ngritja e islamit
Ngritja e islamitNgritja e islamit
Ngritja e islamit
 
2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore
2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore
2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore
 
TE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 4 (12 Tetor 2017 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 4 (12 Tetor 2017 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 4 (12 Tetor 2017 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 4 (12 Tetor 2017 )
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 6 (26 Tetor 2017 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 6 (26 Tetor 2017 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 6 (26 Tetor 2017 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 6 (26 Tetor 2017 )
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 45 (4 Tetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 45 (4 Tetor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 45 (4 Tetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 45 (4 Tetor 2018)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 3 (5 Tetor 2017 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 3 (5 Tetor 2017 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 3 (5 Tetor 2017 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 3 (5 Tetor 2017 )
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 49 ( 31 Tetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 49 ( 31 Tetor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 49 ( 31 Tetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 49 ( 31 Tetor 2018)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 52 ( 22 Nentor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 52 ( 22 Nentor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 52 ( 22 Nentor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 52 ( 22 Nentor 2018)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 28 (12 Prill 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 28 (12 Prill 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 28 (12 Prill 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 28 (12 Prill 2018)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 17 (11 Janar 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 17 (11 Janar 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 17 (11 Janar 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 17 (11 Janar 2018)
 

More from Asambleja Biblike

E TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
Asambleja Biblike
 
Larg perendise
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendise
Asambleja Biblike
 
Si t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimet
Asambleja Biblike
 
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
Asambleja Biblike
 
Jeta e kishës
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
Asambleja Biblike
 
Bibla rreth punes
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punes
Asambleja Biblike
 
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
Asambleja Biblike
 
Jezusi eshte Zot
Jezusi eshte ZotJezusi eshte Zot
Jezusi eshte Zot
Asambleja Biblike
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Asambleja Biblike
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të KrishtitPërmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të Krishtit
Asambleja Biblike
 
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Asambleja Biblike
 
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyerJosia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Asambleja Biblike
 
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Asambleja Biblike
 
Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
Asambleja Biblike
 
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Asambleja Biblike
 
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
Asambleja Biblike
 
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Asambleja Biblike
 
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Asambleja Biblike
 
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Asambleja Biblike
 
LIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
Asambleja Biblike
 

More from Asambleja Biblike (20)

E TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
 
Larg perendise
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendise
 
Si t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimet
 
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
 
Jeta e kishës
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
 
Bibla rreth punes
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punes
 
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
 
Jezusi eshte Zot
Jezusi eshte ZotJezusi eshte Zot
Jezusi eshte Zot
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të KrishtitPërmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të Krishtit
 
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
 
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyerJosia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyer
 
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
 
Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
 
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
 
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
 
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
 
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
 
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
 
LIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
 

Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike

 • 1. Dita e sotme! 2 Tim. 4:3 Sepse do të vijë koha kur njerëzit nuk do ta durojnë doktrinën e shëndoshë, por, sipas ëndjeve të veta, do të mbledhin grumbull mësues për të gudulisur veshët 2 Tim. 4:4 dhe do t’i largojnë veshët nga e vërteta e do t’i sjellin drejt përrallave.
 • 2. Shume sfida Lëvizja pentekostale/karizmatike Kalvinizmi Kisha emergjente Kisha organike Shumë të tjera Çfarë libri po lexon tani? Frank Viola
 • 3. Librat e tij – Kini kujdes Manifesti i Jezusit Krishterimi Pagan Ripërfytyrimi i Krishterimit
 • 4. Libri - Krishterimi pagan Edhe ne besojmë që DISA të ashtuquajtura kisha të krishtera janë të rreme dhe pagane Sistemi klerikal Rite fetare të kota Por, kjo nuk është një gjë e re Çfarë qëllimi ka libri i tij?
 • 5. Viola = Thirrja te Kisha “organike” ORGANIK (mbiemër). Që ka të bëjë me organizmat e gjallë, Ideja është të kthehemi te Bibla Të kemi praktika biblike Që besimtarët të jenë aktiv duke kryer vullnetin e Zotit Por, kjo nuk është një ide e re Kishat si ne (të vëllezërve) gjithmonë kemi theksuar gjëra të tilla.
 • 6. Themeli biblik – Çfarë thotë Bibla? Nuk ka asnjë qendër tokësore Kreu është Krishti Çdo kishë është autonome Nuk ka sistem klerikal Priftëria e besimtarëve Të gjithë besimtarët janë pajisur me një dhunti frymërore Janë mësime revolucionare por biblike
 • 7. Kisha = Shtëpi frymërore 1 Pje. 2:5 edhe ju, si gurë të gjallë, ndërtoheni për të qenë një shtëpi frymërore, një priftëri e shenjtë, për të ofruar flijime frymërore, që i pëlqejnë Perëndisë me anë të Jezu Krishtit. Tulla = besimtar
 • 8. Themeli biblik – Çfarë thotë Bibla? Pagëzim nuk është një sakrament, por një dëshmi publike Darka e Zotit nuk është një sakrament, por një përkujtim
 • 9. Themeli biblik – Çfarë thotë Bibla? Ka role të veçanta për burrat dhe gratë Vep. 2:42 Ata ishin ngulmues në zbatimin e mësimit të apostujve, në bashkësi, në thyerjen e bukës dhe në lutje. Edhe shumë gjëra të tjera (p.sh. ungjillëzim) Por, kjo nuk është një gjë e re!
 • 10. Ki kujdes Sipas Frank Violës ka nevojë për gjëra të reja! Le t’i hetojmë mësimet e tij
 • 11. Gabimi 1 – Rebelim i hapur “Ne po bëjmë një propozim të egër: që kisha në formën e saj bashkëkohore, institucionale nuk ka as të drejtë biblike, as të drejtë historike për të funksionuar siç po bën” (Krishterimi Pagan, vendndodhja 110).
 • 12. Fryma e sotme – “Unë” dhe rebelim 2 Tim. 3:1 Dhe dije këtë: në ditët e fundit do të vijnë kohë të vështira, 2 Tim. 3:2 sepse njerëzit do të jenë egoistë, lakmues parash, mburravecë, krenarë, blasfemues, të pabindur ndaj prindërve, mosmirënjohës, . . . 2 Tim. 3:5 të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së saj; edhe nga këta largohu.
 • 13. Gabimi 1 – sulm kundër kishës “Le të supozojmë që autorët e këtij libri vijnë në shërbesën e kishës suaj. Dhe le të supozojmë që Zoti Jezus Krisht vendos diçka në zemrat tona për të ndarë me pjesën tjetër të trupit të Tij. A do ta kemi ne lirinë për të vepruar kështu spontanisht? … Nëse jo, atëherë ne do të dyshojmë nëse shërbesa e kishës suaj është nën kryesimin e Krishtit” (Krishterimi Pagan). Dmth, nëse pleqtë nuk të lejojnë të flasësh gjatë predikimit të Xhorxhit, atëherë....
 • 14. Standard Biblik 1 Kor. 14:40 Por të gjitha të bëhen sikur ka hije dhe me rregullsi.
 • 15. Gabimi 2 – kisha në shtëpi Ideja e vendeve të shenjta, tempuj, dhe katedralet nuk janë biblike - Jemi dakord Kisha është trupi i Krishtit, jo një ndërtesë – Jemi dakord “Nuk ekziston asnjë grimë mbështetje biblik për godinën e kishës” (Krishterimi pagan, vendndodhja 602) – PRIT PAK! Logjikë e dobët! Vep. 19:9 shkolla e njëfarë Tirani.
 • 16. Gabimi 3 - udhëheqësia e Krishterë “Një parim kryesor i kishës organike është se çdo anëtar ka autoritet të barabartë dhe se nuk ka një pozitë bariu ose plaku. Ajo është përkufizuar si “e drejtuar nga Fryma, takime me pjesëmarrje të hapur dhe udhëheqësi johierarkike”. Viola, Krishterimi Pagan Shih 1 Thes 5:12- 13, Heb 13:17
 • 17. Gabimi 3 – shumë i rrezikshëm “... Dhiata e Re nuk di asgjë për një kishë të drejtuar nga pleq, të qeverisur nga pleq apo të udhëhequr nga pleq. Dhe ajo aq më pak pranon një kishë të udhëhequr nga një pastor. Kisha e shekullit të parë ishte në duart e grupit të vëllezërve dhe të motrave. E thjeshtë dhe e qartë” (Ripërfytyrimi i Kishës, fq. 187).
 • 18. Gabimi 3 – shumë i rrezikshëm “Në tërësi, Dhiata e Re nuk di asgjë për një mënyrë udhëheqësie me autoritet” (Ripërfytyrimi i Kishës, fq. 198). “... Bibla nuk mëson kurrë që Perëndia u ka dhënë besimtarëve autoritet mbi besimtarët e tjerë” (Ripërfytyrimi i Kishës, fq. 214). Shih Tit 2:15, 3:8
 • 19. GABIMI 4 - Roli i grave “kultura e jetës së kishës organike e pengon çdo interpretim të 1 Kor. 14:34-35, 1 Tim. 2:11-14 që i ndalon gratë për të folur në takimet e kishës” (Frank Viola, Ripërfytyrimi i rolit të një gruaje në kishën)
 • 20. Gabimi 5 – sulm kundër PREDIKIMIT “Predikimi i krishterë u huazua nga pellgu pagan i kulturës greke” (Frank Viola dhe George Barna, Krishterimi Pagan) “Predikimi ruan mentalitetin jobiblik të klerit” (Krishterimi Pagan).
 • 21. Çfarë thotë Bibla? Vep. 20:7 Pali [...] e zgjati fjalën deri në mesnatë. 2 Tim. 4:2 prediko fjalën, ngul këmbë me kohë e pa kohë, kritiko dhe qorto, këshillo me çdo durim e doktrinë.
 • 22. Gabimi 6 – sulm kundër Bibles “Kapitujt 1 dhe 2 [nga Zanafilla] nuk ishin synuar kurrë të ishin fushëbeteja për debatin Krijimi-përballë- Evolucionit” (Frank Viola dhe Leonard Sweet, Manifesti i Jezusit, fq. 9). “[Bibla] nuk ofron një plan ose një model për jetën” (Manifesti i Jezusit, fq. 137).
 • 23. Gabimi 6 – sulm kundër Bibles “Feja e krishterë mëson se Bibla i përgjigjet praktikisht çdo çështje që çohet te teksti i shenjtë. Problemi me këtë linjë mendimi është se Perëndia i vërtetë nuk mund të futet në kutinë e dikujt” (Manifesti i Jezusit, fq. 130).
 • 24. Gabimi 6 – sulm kundër Bibles “E vërteta nuk është një libër … apo një kredo … E vërteta është një person. Dhe emri i Tij është Jezusi. Si rrjedhim, krishterimi nuk është në themel për të ndjekur një libër” (Manifesti i Jezusit, fq. 137).
 • 25. Gabimi 6 – rruga drejt apostazisë “[Bibla] i flet rishtas çdo brezi. Ajo duhet lexuar në dritën e të dhënave të reja dhe zbulimeve të freskëta. Gjithashtu ajo duhet kuptuar në komunitet, jo si një individ. … Çdo brez nxjerr mprehtësi të reja nga Shkrimet të bazuara mbi atë që sjell ai brez. (vazdhim . . .)
 • 26. Gabimi 6 – drejt apostazisë (vazhdim) Kjo do të thotë që zbulesa është gjithnjë e mbuluar me mister. Ne i sjellim asaj kulturën tonë, historinë tonë, vështrimin tonë dhe syzet tona. Ideja fondamentaliste që teksti ka vetëm një domethënie është relativisht një shpikje e kohëve të fundit” (Manifesti i Jezusit, fq. 139, 140).
 • 27. Gabimi 6 – Kush është autoriteti? “Ne kemi mësuar shumë nga perspektiva të ndryshme për Jezusin: teologjia feministe, teologjia e krijimit, teologjia e procesit, teologjia liberale, teologjia treguese, teologjia postliberale, teologjia emergjente” (Manifesti i Jezusit, fq. 109).
 • 28. Gabimi 6 – Rebelim kundër Bibles “Unë do të argumentoj në këtë libër, Dhiata e Re nuk përbman asnjë … listë rregullash dhe normash që të krishterët t'i ndjekin” (Viola, Ripërfytyrimi i Kishës).
 • 29. Ka probleme të tjera Shkurt, refuzimi i doktrinës së shëndoshë P.sh. Viola miraton librin Kasollja nga William Paul Young “Si përfundim, pa druajtur unë do të sfidoj ata që i japin lavdërim të pakualifikuar librit Kasollja.” Përfundim – rruga DREJT APOSTAZISË
 • 30. Përfundim – Shikoni frytin e atyre Prishja e unitetit Rebelim Krenari Ndarje dhe veçim Mungesa e shenjtërisë (sepse janë pa rregulla biblike)
 • 31. Përfundim – Ndodh edhe sot 2 Tim. 4:3 Sepse do të vijë koha kur njerëzit nuk do ta durojnë doktrinën e shëndoshë, por, sipas ëndjeve të veta, do të mbledhin grumbull mësues për të gudulisur veshët 2 Tim. 4:4 dhe do t’i largojnë veshët nga e vërteta e do t’i sjellin drejt përrallave.
 • 32. Përfundim – përgjegjësia jonë? 2 Tim. 4:2 prediko fjalën, ngul këmbë me kohë e pa kohë, kritiko dhe qorto, këshillo me çdo durim e doktrinë. 2 Tim. 4:5 Por ti rri syçelë në çdo gjë, duro vuajtjet, kryeje punën e ungjilltarit, përmbushe plotësisht shërbesën tënde.