SlideShare a Scribd company logo
Zbulesa 14

 Z G J ID H N I S O T
 K U J T D O N I T'I
  S H Ë R B E N I!


NGAZËLLIM vs.
  ZEMËRIM
7 FIGURA/KARAKTERE KYÇ
         Z B U L E S A 12 d h e 13

GRUAJA, 12:1-6
DRAGOI I MADH I KUQ FLAKË,
 12:3-17
FËMIJA MASHKULL, FËMIJA
 BURRË, JEZU KRISHTI,
 12:2-5
MIKAELI, kryeengjëlli, 12:7-9
NJË MBETJE E IZRAELIT,
 12:14-17
BISHA NGA DETI, 13:1-10
BISHA NGA DHEU, 13:11-18
7 PJESË TË DALLUESHME
            Z B U L E S A 14

Qengji në Malin e Sionit (1-5).
Tre shpallje engjëllore (6-12).
Shpallja e bekimit të
 përjetshëm për ata që
 “vdesin në Zotin” që nga ajo
 kohë e në të ardhmen (13).
Vegimi i korrjes së tokës
 (14-16).
Vegimi i vreshtit të dheut dhe
 vozës së zemërimit të
 Perëndisë (17-20).
1. Qengji në Malin e Sionit (1-5)
             Z B U L E S A 14

A janë ata grupi i vulosur i
  izraelitëve i kapitullit 7?
A janë ata shenjtorë të
  përkushtuar posaçërisht nga
  të gjitha kohërat?
VULA vs. DAMKA (13:8)
KISHA në qiell + TË
 VULOSURIT mbi tokë!
                 N ë t ë e d h e ju , p a s i e
Siguria që kemi në Krishtin!   d ë g ju a t f ja lë n e s ë
Gjo. 10; Efe. 1:13-14; Rom. 8   v ë r t e t ë s , u n g jillin e
                 s h p ë t im it t u a j, d h e p a s i
                 b e s u a t , u v u lo s ë t m e
                 F r ym ë n e S h e n jt ë t ë
                 p r e m t im it , i c ili ë s h t ë
2. Tre shpallje engjëllore (6-12)
    E n g j ë l l i #1 – U n g j i l l i i p ë r j e t s h ë m

Një ungjill, Gal. 1:6-8
Theksime të ndryshme në
 epoka të ndryshme
Krahaso Mt. 24:14, “Dhe ky
 ungjill i mbretërisë do të
 predikohet në gjithë botën si
 një dëshmi për gjithë
 kombet, dhe atëherë do të
 vijë mbarimi”.
1 Kor. 15:1-3
“Druani Perëndinë dhe i jepni
 lavdi ATIJ!!! SESPE ORA E
 GJYQIT TË TIJ ERDHI!
2. Tre shpallje engjëllore (6-12)
              E n g j ë l l i #2 – B a b i l o n i a

  Zbulesa 17-18 (“Ra, ra” - një
   sistem politiko-fetar dhe një
   qytet)
  “Judaizmi femohues” + “bota e
   krishterë femohuese” =
   konglomerat [bashkim] i madh
   tregtar dhe fetar me qendër
   në Romë.
  Një qeveri botërore DHE Një fe
   botërore
N J Ë Q E VE R I B O TË R O R E             N J Ë F E B O TË R O R E
B o t a ë s h t ë d r e jt u a r d r e jt n jë      Te n d e n c a t e k o h ë s z b u l o j n ë s e
o r g a n i q e v e r is ë s g lo b a l q ë       je m i d u k e p a r ë n jë lë v iz je d r e jt
p ë r f u n d im is h t d o t ë m o n it o r o jë    n jë f e je b o t ë r o r e n ë e m r in e
d h e k o n t r o llo jë k o m b e t d h e        K r is h t it q ë p ë r q a f o n f e t ë p a g a n e
i n d i v i d ë t . Te k n o l o g j i a e d i t ë v e  p ë r k a u z ë n e p a q e s . F a t i i k ë t ij
t o n a p o s h k o n d r e jt n jë s h o q ë r ie
2. Tre shpallje engjëllore (6-12)
    E n g j ë l l i #3 – U n g j i l l i i p ë r j e t s h ë m

Adventistët e Ditës së Shtatë:
 “Adhurimi i bishës dhe marrja e
 damkës së tij do të thotë të
 pranosh shenjtërinë e ditës së
 parë të javës”????
Gjykim për femohuesit: kupa e
 zemërimit është për ata që e
 kanë refuzuar kupën e
 shpëtimit.
Paga e mëkatit është vdekja (“nuk
 do të kenë prehje ditë e natë”,
 v. 11).
Dhurata e Perëndisë është jeta e
 përjetshme (“të prehen nga
 mundimet e tyre”, v.13)
3. “Lum të vdekurit që këtej e tutje
         vdesin në Zotin” (13)
Guxim i madh, v. 12
Besimtarë judenj: urdhërimet e
 Perëndisë (Dhiata e Vjetër) DHE
 besimin e Jezusit (Dhiata e Re).
NJERU THOTË: “Lum ata që
 jetojnë”.
PERËNDIA THOTË: “Lum të
 vdekurit që këtej e tutje vdesin
 në Zotin” dhe “veprat e tyre do
 t'i ndjekin”, v. 13
Edhe ti shumë shpejt do ta lësh
 këtë botë. Çfarë lloj veprash do
 të të ndjekin?
4. VEGIMI I KORRJES SË TOKËS
             Z B U L E S A 14

Mt. 13.39-43; 25:31-46 (Krishti
 nëpërmjet veprimit të engjëjve
 bën korrjen).
(1) Delet, (2) cjeptë dhe (3)
  vëllezërit e Krishtit.
Një gjykim përzgjedhës!
5. VEGIMI I VRESHTIT TË DHEUT DHE VOZËS SË
   ZEMËRIMIT TË PERËNDISË (17-21)
Një gjykim pa rezerva (“vera e
  zemërimit të Perëndisë, që është
  derdhur E PAPËRZIER”, 14:10).
Joeli 3:10-14 (Lugina e Jozafatit)
Isaia 63:1 (Edomi)
Zbulesa 16:16 (Armagedoni. fusha
 poshtë malit Karmel).
1600 stade = 288 km
Gjaku i kuajve (1.3 m) që i shtohet
  gjakut të ushtrive njerëzore,
  mund të shkaktojë me lehtësi një
  lum të tillë të madh gjaku - Ryrie
Çfarë do të thotë kjo për ne?
               Z B A T IM E

PREDIKO! - Duke ditur frikën e     KËRKO! Sepse ora e gjyqit
 Zotit, ne duhet t'i bindim       të tij erdhi!
 njerëzit, ndërsa pendimi dhe     7 miliardë njerëz
 besimi është akoma i           1 miliardë merren në Rrëmbimin
 mundshëm – amen?             (ngelën 6 miliardë)
                      25% (1.5 miliardë) do të vdesin
Cilët përdor Perëndia tani për të     nga uria dhe sëmundjet,
  shpallur Ungjillin? (2 Kor. 5:9)    Zbulesa 6:7-8 (ngelën 5.5
                      miliardë)
Çfarë do të thotë kjo për mua,       1/3 (1.8 miliardë) do të vdesin
 Lencin, kur dalim për          gjatë trumbetës së 6-të, Zbulesa
 ungjillëzim?               9:13-19 (ngelën 2.7 miliardë).
                      Le të themi që 2 milionë do të
QËNDRO/DURO! - (“Kundër-          vdesin gjatë periudhave të tjera
                      të gjykimit, për të patur 2.5
 shtarët e tu më të fortë janë
                      miliardë njerëz të mbetur në
 caktuar për dënim! Prandaj        tokë.
 duro deri në fund!)”
Zbulesa 14

 Z G J ID H N I S O T
 K U J T D O N I T'I
  S H Ë R B E N I!


NGAZËLLIM vs.
  ZEMËRIM

More Related Content

What's hot

Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Asambleja Biblike
 
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
Asambleja Biblike
 
ZBULESA 1 - Pjesa I
ZBULESA 1 - Pjesa IZBULESA 1 - Pjesa I
ZBULESA 1 - Pjesa I
Asambleja Biblike
 
Te mbeshtetesh mbi Zotin
Te mbeshtetesh mbi ZotinTe mbeshtetesh mbi Zotin
Te mbeshtetesh mbi Zotin
Asambleja Biblike
 
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Asambleja Biblike
 
PARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNEPARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNE
Asambleja Biblike
 
HISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
HISTORIA E TIJ - Krishti në PsalmetHISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
HISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
Asambleja Biblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
VatraBiblike
 
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11aNA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
Asambleja Biblike
 
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
Asambleja Biblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 79 ( 20 Qershor 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 79 ( 20 Qershor 2019)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 79 ( 20 Qershor 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 79 ( 20 Qershor 2019)
VatraBiblike
 
Kush është Jezusi (Luka 9b)
Kush është Jezusi (Luka 9b)Kush është Jezusi (Luka 9b)
Kush është Jezusi (Luka 9b)
Asambleja Biblike
 
Luka 7 - Kur Jezusi e prek një person, Ai e ndryshon
Luka 7 - Kur Jezusi e prek një person, Ai e ndryshonLuka 7 - Kur Jezusi e prek një person, Ai e ndryshon
Luka 7 - Kur Jezusi e prek një person, Ai e ndryshon
Asambleja Biblike
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të KrishtitPërmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të Krishtit
Asambleja Biblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 22 ( 15 Shkurt 2018 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 22 ( 15 Shkurt 2018 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 22 ( 15 Shkurt 2018 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 22 ( 15 Shkurt 2018 )
VatraBiblike
 
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Asambleja Biblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 9 (16 Nëntor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 9 (16 Nëntor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 9 (16 Nëntor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 9 (16 Nëntor 2017)
VatraBiblike
 
Jezusi eshte Zot
Jezusi eshte ZotJezusi eshte Zot
Jezusi eshte Zot
Asambleja Biblike
 
Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
Asambleja Biblike
 

What's hot (20)

Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
 
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
 
ZBULESA 1 - Pjesa I
ZBULESA 1 - Pjesa IZBULESA 1 - Pjesa I
ZBULESA 1 - Pjesa I
 
Te mbeshtetesh mbi Zotin
Te mbeshtetesh mbi ZotinTe mbeshtetesh mbi Zotin
Te mbeshtetesh mbi Zotin
 
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
 
PARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNEPARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNE
 
HISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
HISTORIA E TIJ - Krishti në PsalmetHISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
HISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
 
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11aNA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
 
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 79 ( 20 Qershor 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 79 ( 20 Qershor 2019)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 79 ( 20 Qershor 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 79 ( 20 Qershor 2019)
 
Kush është Jezusi (Luka 9b)
Kush është Jezusi (Luka 9b)Kush është Jezusi (Luka 9b)
Kush është Jezusi (Luka 9b)
 
Luka 7 - Kur Jezusi e prek një person, Ai e ndryshon
Luka 7 - Kur Jezusi e prek një person, Ai e ndryshonLuka 7 - Kur Jezusi e prek një person, Ai e ndryshon
Luka 7 - Kur Jezusi e prek një person, Ai e ndryshon
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të KrishtitPërmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të Krishtit
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 22 ( 15 Shkurt 2018 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 22 ( 15 Shkurt 2018 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 22 ( 15 Shkurt 2018 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 22 ( 15 Shkurt 2018 )
 
ZBULESA 1 - Pjesa II
ZBULESA 1 - Pjesa IIZBULESA 1 - Pjesa II
ZBULESA 1 - Pjesa II
 
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 9 (16 Nëntor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 9 (16 Nëntor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 9 (16 Nëntor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 9 (16 Nëntor 2017)
 
Jezusi eshte Zot
Jezusi eshte ZotJezusi eshte Zot
Jezusi eshte Zot
 
Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
 

Viewers also liked

German Consumer Market Update 2016
German Consumer Market Update 2016German Consumer Market Update 2016
German Consumer Market Update 2016
Nigel Wright Group
 
Actividad
ActividadActividad
Actividad
AyalaC
 
Practica 5
Practica 5Practica 5
Practica 5
ekipo2
 
MAHAGENCO Recruitment 2017
MAHAGENCO Recruitment 2017MAHAGENCO Recruitment 2017
MAHAGENCO Recruitment 2017
PrivateJobsHub
 
Emporio da Cerveja
Emporio da CervejaEmporio da Cerveja
Emporio da Cerveja
Reinaldo Kazenevskis
 
E-COMMERCE CASE STUDY on Blinds to go
E-COMMERCE CASE STUDY on Blinds to goE-COMMERCE CASE STUDY on Blinds to go
E-COMMERCE CASE STUDY on Blinds to go
Faisal Chaudhry
 
Joy of Blinds and Shutters - Reviews Testimonials Feedback
Joy of Blinds and Shutters - Reviews Testimonials FeedbackJoy of Blinds and Shutters - Reviews Testimonials Feedback
Joy of Blinds and Shutters - Reviews Testimonials Feedback
The JOY of Blinds and Shutters
 
THE CRAFT BEER MOVEMENT EXAMINED AND EXPLAINED
THE CRAFT BEER MOVEMENT EXAMINED AND EXPLAINEDTHE CRAFT BEER MOVEMENT EXAMINED AND EXPLAINED
THE CRAFT BEER MOVEMENT EXAMINED AND EXPLAINED
Matt Logan
 
б л а н к протокол род. собрания пэ
б л а н к   протокол род. собрания пэб л а н к   протокол род. собрания пэ
б л а н к протокол род. собрания пэ
Аня Иванова
 
Google-izing Student Research Workflow for Elementary Information Literacy
Google-izing Student Research Workflow for Elementary Information LiteracyGoogle-izing Student Research Workflow for Elementary Information Literacy
Google-izing Student Research Workflow for Elementary Information Literacy
Martin Cisneros
 
Craft Beer Industry
Craft Beer IndustryCraft Beer Industry
Craft Beer Industry
Aditya Khare
 

Viewers also liked (13)

German Consumer Market Update 2016
German Consumer Market Update 2016German Consumer Market Update 2016
German Consumer Market Update 2016
 
Actividad
ActividadActividad
Actividad
 
Classifica
ClassificaClassifica
Classifica
 
Jardín delicias
Jardín deliciasJardín delicias
Jardín delicias
 
Practica 5
Practica 5Practica 5
Practica 5
 
MAHAGENCO Recruitment 2017
MAHAGENCO Recruitment 2017MAHAGENCO Recruitment 2017
MAHAGENCO Recruitment 2017
 
Emporio da Cerveja
Emporio da CervejaEmporio da Cerveja
Emporio da Cerveja
 
E-COMMERCE CASE STUDY on Blinds to go
E-COMMERCE CASE STUDY on Blinds to goE-COMMERCE CASE STUDY on Blinds to go
E-COMMERCE CASE STUDY on Blinds to go
 
Joy of Blinds and Shutters - Reviews Testimonials Feedback
Joy of Blinds and Shutters - Reviews Testimonials FeedbackJoy of Blinds and Shutters - Reviews Testimonials Feedback
Joy of Blinds and Shutters - Reviews Testimonials Feedback
 
THE CRAFT BEER MOVEMENT EXAMINED AND EXPLAINED
THE CRAFT BEER MOVEMENT EXAMINED AND EXPLAINEDTHE CRAFT BEER MOVEMENT EXAMINED AND EXPLAINED
THE CRAFT BEER MOVEMENT EXAMINED AND EXPLAINED
 
б л а н к протокол род. собрания пэ
б л а н к   протокол род. собрания пэб л а н к   протокол род. собрания пэ
б л а н к протокол род. собрания пэ
 
Google-izing Student Research Workflow for Elementary Information Literacy
Google-izing Student Research Workflow for Elementary Information LiteracyGoogle-izing Student Research Workflow for Elementary Information Literacy
Google-izing Student Research Workflow for Elementary Information Literacy
 
Craft Beer Industry
Craft Beer IndustryCraft Beer Industry
Craft Beer Industry
 

Similar to ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14

PSALMI 2 - Mesia-Biri
PSALMI 2 - Mesia-BiriPSALMI 2 - Mesia-Biri
PSALMI 2 - Mesia-Biri
Asambleja Biblike
 
Si t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimet
Asambleja Biblike
 
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te PerëndiaPsalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Asambleja Biblike
 
Psalmi 40 - Misherimi i Mesias
Psalmi 40 - Misherimi i MesiasPsalmi 40 - Misherimi i Mesias
Psalmi 40 - Misherimi i Mesias
Asambleja Biblike
 
Dite te veshtira
Dite te veshtiraDite te veshtira
Dite te veshtira
Asambleja Biblike
 
Larg perendise
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendise
Asambleja Biblike
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Asambleja Biblike
 
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7Asambleja Biblike
 
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Asambleja Biblike
 
Shpjegimi i sures EL-UÂKI’A
Shpjegimi i sures EL-UÂKI’AShpjegimi i sures EL-UÂKI’A
Shpjegimi i sures EL-UÂKI’A
RregullatIslame
 

Similar to ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14 (11)

PSALMI 2 - Mesia-Biri
PSALMI 2 - Mesia-BiriPSALMI 2 - Mesia-Biri
PSALMI 2 - Mesia-Biri
 
Si t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimet
 
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te PerëndiaPsalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
 
Psalmi 40 - Misherimi i Mesias
Psalmi 40 - Misherimi i MesiasPsalmi 40 - Misherimi i Mesias
Psalmi 40 - Misherimi i Mesias
 
DY NATYRAT E BESIMTARIT
DY NATYRAT E BESIMTARITDY NATYRAT E BESIMTARIT
DY NATYRAT E BESIMTARIT
 
Dite te veshtira
Dite te veshtiraDite te veshtira
Dite te veshtira
 
Larg perendise
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendise
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
 
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
 
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
 
Shpjegimi i sures EL-UÂKI’A
Shpjegimi i sures EL-UÂKI’AShpjegimi i sures EL-UÂKI’A
Shpjegimi i sures EL-UÂKI’A
 

More from Asambleja Biblike

E TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
Asambleja Biblike
 
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
Asambleja Biblike
 
Jeta e kishës
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
Asambleja Biblike
 
Bibla rreth punes
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punes
Asambleja Biblike
 
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
Asambleja Biblike
 
TE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
Asambleja Biblike
 
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Asambleja Biblike
 
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyerJosia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Asambleja Biblike
 
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Asambleja Biblike
 
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeKujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Asambleja Biblike
 
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendosheAsambleja Biblike
 
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeAsambleja Biblike
 
LIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
Asambleja Biblike
 
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
Asambleja Biblike
 
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
Asambleja Biblike
 
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Asambleja Biblike
 

More from Asambleja Biblike (16)

E TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
 
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
 
Jeta e kishës
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
 
Bibla rreth punes
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punes
 
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
 
TE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
 
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
 
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyerJosia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyer
 
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
 
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeKujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
 
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
 
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
 
LIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
 
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
 
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
 
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
 

ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14

 • 1. Zbulesa 14 Z G J ID H N I S O T K U J T D O N I T'I S H Ë R B E N I! NGAZËLLIM vs. ZEMËRIM
 • 2.
 • 3.
 • 4. 7 FIGURA/KARAKTERE KYÇ Z B U L E S A 12 d h e 13 GRUAJA, 12:1-6 DRAGOI I MADH I KUQ FLAKË, 12:3-17 FËMIJA MASHKULL, FËMIJA BURRË, JEZU KRISHTI, 12:2-5 MIKAELI, kryeengjëlli, 12:7-9 NJË MBETJE E IZRAELIT, 12:14-17 BISHA NGA DETI, 13:1-10 BISHA NGA DHEU, 13:11-18
 • 5. 7 PJESË TË DALLUESHME Z B U L E S A 14 Qengji në Malin e Sionit (1-5). Tre shpallje engjëllore (6-12). Shpallja e bekimit të përjetshëm për ata që “vdesin në Zotin” që nga ajo kohë e në të ardhmen (13). Vegimi i korrjes së tokës (14-16). Vegimi i vreshtit të dheut dhe vozës së zemërimit të Perëndisë (17-20).
 • 6. 1. Qengji në Malin e Sionit (1-5) Z B U L E S A 14 A janë ata grupi i vulosur i izraelitëve i kapitullit 7? A janë ata shenjtorë të përkushtuar posaçërisht nga të gjitha kohërat? VULA vs. DAMKA (13:8) KISHA në qiell + TË VULOSURIT mbi tokë! N ë t ë e d h e ju , p a s i e Siguria që kemi në Krishtin! d ë g ju a t f ja lë n e s ë Gjo. 10; Efe. 1:13-14; Rom. 8 v ë r t e t ë s , u n g jillin e s h p ë t im it t u a j, d h e p a s i b e s u a t , u v u lo s ë t m e F r ym ë n e S h e n jt ë t ë p r e m t im it , i c ili ë s h t ë
 • 7. 2. Tre shpallje engjëllore (6-12) E n g j ë l l i #1 – U n g j i l l i i p ë r j e t s h ë m Një ungjill, Gal. 1:6-8 Theksime të ndryshme në epoka të ndryshme Krahaso Mt. 24:14, “Dhe ky ungjill i mbretërisë do të predikohet në gjithë botën si një dëshmi për gjithë kombet, dhe atëherë do të vijë mbarimi”. 1 Kor. 15:1-3 “Druani Perëndinë dhe i jepni lavdi ATIJ!!! SESPE ORA E GJYQIT TË TIJ ERDHI!
 • 8. 2. Tre shpallje engjëllore (6-12) E n g j ë l l i #2 – B a b i l o n i a Zbulesa 17-18 (“Ra, ra” - një sistem politiko-fetar dhe një qytet) “Judaizmi femohues” + “bota e krishterë femohuese” = konglomerat [bashkim] i madh tregtar dhe fetar me qendër në Romë. Një qeveri botërore DHE Një fe botërore N J Ë Q E VE R I B O TË R O R E N J Ë F E B O TË R O R E B o t a ë s h t ë d r e jt u a r d r e jt n jë Te n d e n c a t e k o h ë s z b u l o j n ë s e o r g a n i q e v e r is ë s g lo b a l q ë je m i d u k e p a r ë n jë lë v iz je d r e jt p ë r f u n d im is h t d o t ë m o n it o r o jë n jë f e je b o t ë r o r e n ë e m r in e d h e k o n t r o llo jë k o m b e t d h e K r is h t it q ë p ë r q a f o n f e t ë p a g a n e i n d i v i d ë t . Te k n o l o g j i a e d i t ë v e p ë r k a u z ë n e p a q e s . F a t i i k ë t ij t o n a p o s h k o n d r e jt n jë s h o q ë r ie
 • 9. 2. Tre shpallje engjëllore (6-12) E n g j ë l l i #3 – U n g j i l l i i p ë r j e t s h ë m Adventistët e Ditës së Shtatë: “Adhurimi i bishës dhe marrja e damkës së tij do të thotë të pranosh shenjtërinë e ditës së parë të javës”???? Gjykim për femohuesit: kupa e zemërimit është për ata që e kanë refuzuar kupën e shpëtimit. Paga e mëkatit është vdekja (“nuk do të kenë prehje ditë e natë”, v. 11). Dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme (“të prehen nga mundimet e tyre”, v.13)
 • 10. 3. “Lum të vdekurit që këtej e tutje vdesin në Zotin” (13) Guxim i madh, v. 12 Besimtarë judenj: urdhërimet e Perëndisë (Dhiata e Vjetër) DHE besimin e Jezusit (Dhiata e Re). NJERU THOTË: “Lum ata që jetojnë”. PERËNDIA THOTË: “Lum të vdekurit që këtej e tutje vdesin në Zotin” dhe “veprat e tyre do t'i ndjekin”, v. 13 Edhe ti shumë shpejt do ta lësh këtë botë. Çfarë lloj veprash do të të ndjekin?
 • 11. 4. VEGIMI I KORRJES SË TOKËS Z B U L E S A 14 Mt. 13.39-43; 25:31-46 (Krishti nëpërmjet veprimit të engjëjve bën korrjen). (1) Delet, (2) cjeptë dhe (3) vëllezërit e Krishtit. Një gjykim përzgjedhës!
 • 12. 5. VEGIMI I VRESHTIT TË DHEUT DHE VOZËS SË ZEMËRIMIT TË PERËNDISË (17-21) Një gjykim pa rezerva (“vera e zemërimit të Perëndisë, që është derdhur E PAPËRZIER”, 14:10). Joeli 3:10-14 (Lugina e Jozafatit) Isaia 63:1 (Edomi) Zbulesa 16:16 (Armagedoni. fusha poshtë malit Karmel). 1600 stade = 288 km Gjaku i kuajve (1.3 m) që i shtohet gjakut të ushtrive njerëzore, mund të shkaktojë me lehtësi një lum të tillë të madh gjaku - Ryrie
 • 13. Çfarë do të thotë kjo për ne? Z B A T IM E PREDIKO! - Duke ditur frikën e KËRKO! Sepse ora e gjyqit Zotit, ne duhet t'i bindim të tij erdhi! njerëzit, ndërsa pendimi dhe 7 miliardë njerëz besimi është akoma i 1 miliardë merren në Rrëmbimin mundshëm – amen? (ngelën 6 miliardë) 25% (1.5 miliardë) do të vdesin Cilët përdor Perëndia tani për të nga uria dhe sëmundjet, shpallur Ungjillin? (2 Kor. 5:9) Zbulesa 6:7-8 (ngelën 5.5 miliardë) Çfarë do të thotë kjo për mua, 1/3 (1.8 miliardë) do të vdesin Lencin, kur dalim për gjatë trumbetës së 6-të, Zbulesa ungjillëzim? 9:13-19 (ngelën 2.7 miliardë). Le të themi që 2 milionë do të QËNDRO/DURO! - (“Kundër- vdesin gjatë periudhave të tjera të gjykimit, për të patur 2.5 shtarët e tu më të fortë janë miliardë njerëz të mbetur në caktuar për dënim! Prandaj tokë. duro deri në fund!)”
 • 14. Zbulesa 14 Z G J ID H N I S O T K U J T D O N I T'I S H Ë R B E N I! NGAZËLLIM vs. ZEMËRIM