SlideShare a Scribd company logo
MËSIMI 5
PËRSOSJE TË SHPËTIMIT TË PËRJETSHËM 5
(1) Lindje e përsosur
(2) Flijim i përsosur
(3) Bashkim i përsosur
(4) Vepër e përsosur e Frymës
(5) Avokat i përsosur
(6) Ruajtje e përsosur
MËSIMI 5 Pjesa 2
PROBLEME TË SHPËTIMIT TË PËRJETSHËM 5
●
Dështimi i “të konvertuarve”.
●
Mundësia e një pohimi të pajetë të Krishtit!?
●
Pohim dhe Zotërim
MËSIMI 5
SHPËTIMI I PËRJETSHËM – Pjesa 2 5
MËSIMI 5
POHUES dhe ZOTËRUES 5
Ata pohojnë se njohin Perëndinë, po
me vepra e mohojnë, sepse janë të
neveritshëm, të pabindur dhe të pazotë
për çfarëdo vepre të mirë.
TITIT 1:16
MËSIMI 5
POHUES dhe ZOTËRUES 5
Ai që thotë: ''Unë e kam njohur atë'',
dhe nuk mban urdhërimet e tij, është
gënjeshtar dhe e vërteta nuk është në
atë.
1 GONIT 2:4
MËSIMI 5
POHUES dhe ZOTËRUES 5
Ruhuni nga profetët e rremë, të cilët
vijnë te ju duke u shtënë si dele, por
përbrenda janë ujqër grabitqarë.
MATEU 7:15
MËSIMI 5
POHUES dhe ZOTËRUES 5
Mjerë ju, skribë dhe farisenj hipokritë!
Sepse pastroni anën e jashtme të
kupës dhe të pjatës, ndërsa përbrenda
janë plot me grabitje dhe teprime.
MATEU 23:25
MËSIMI 5
POHUES dhe ZOTËRUES 5
Farise i verbër! Pastro më parë
përbrenda kupën dhe pjatën, që edhe
përjashta të jetë e pastër.
MATEU 23:26
MËSIMI 5
POHUES dhe ZOTËRUES 5
Jo çdo njeri që më thotë: "Zot, Zot" do
të hyjë në mbretërinë e qieve; por do
të hyjë ai që kryen vullnetin e Atit tim
që është në qiej.
MATEU 7:21
MËSIMI 5
POHUES dhe ZOTËRUES 5
Shumë do të më thonë atë ditë: "O
Zot, o Zot, a nuk profetizuam ne në
emrin tënd, a nuk i dëbuam demonët
në emrin tënd, a nuk kemi bërë shumë
vepra të fuqishme në emrin tënd?".
MATEU 7:22
MËSIMI 5
POHUES dhe ZOTËRUES 5
Dhe atëherë unë do t’u sqaroj atyre:
"Unë s’ju kam njohur kurrë; largohuni
nga unë, ju të gjithë, që keni bërë
paudhësi".
MATEU 7:23
MËSIMI 5
POHUES dhe ZOTËRUES 5
Megjithatë themeli i fortë i Perëndisë
qëndron i patundur, dhe ka këtë vulë:
"Zoti i njeh të vetët," dhe: "Le t’i
largohet paudhësisë kushdo që
përmend emrin e Krishtit".
2 TIMOTEUT 2:19
MËSIMI 5
POHUES dhe ZOTËRUES 5
Ka shumë që përmendin emrin e
Krishtit dhe thonë se janë të krishterë.
PO / JO
MËSIMI 5
POHUES dhe ZOTËRUES 5
Ka shumë që përmendin emrin e
Krishtit dhe thonë se janë të krishterë.
PO / JO
MËSIMI 5
POHUES dhe ZOTËRUES 5
Kushdo që përmend emrin e Krishtit i
përket me të vërtetë Perëndisë (dhe
është një i krishterë i vërtetë).
PO / JO
MËSIMI 5
POHUES dhe ZOTËRUES 5
Kushdo që përmend emrin e Krishtit i
përket me të vërtetë Perëndisë (dhe
është një i krishterë i vërtetë).
PO / JO
MËSIMI 5
POHUES dhe ZOTËRUES 5
A e njeh Perëndia dallimin midis të
vërtetëve dhe të rremëve?
PO / JO
MËSIMI 5
POHUES dhe ZOTËRUES 5
A e njeh Perëndia dallimin midis të
vërtetëve dhe të rremëve?
PO / JO
MËSIMI 5
POHUES dhe ZOTËRUES 5
Si mund ta bëjnë njerëzit dallimin,
duke dëgjuar mesazhin e buzëve të
tyre apo duke vëzhguar mesazhin e
jetëve të tyre?
MËSIMI 5
POHUES dhe ZOTËRUES 5
Si mund ta bëjnë njerëzit dallimin,
duke dëgjuar mesazhin e buzëve të
tyre apo duke vëzhguar mesazhin e
jetëve të tyre?
MËSIMI 5
I GJALLË apo I VDEKUR? 5
●
“E di që Perëndia do të shpëtojë ata
që besojnë (1 Korintasve 1:21), por a
kam besuar unë me të vërtetë?”
●
A e kam pranuar vërtetë Krishtin si
Shpëtimtarin tim?
MËSIMI 5
I GJALLË apo I VDEKUR? 5
Siç është shkruar: “Nuk ka asnjeri të
drejtë, as edhe një”.
ROMAKËVE 3:10
Sepse të gjithë mëkatuan dhe u
privuan nga lavdia e Perëndisë.
ROMAKËVE 3:23
MËSIMI 5
I GJALLË apo I VDEKUR? 5
Sepse paga e mëkatit është vdekja.
ROMAKËVE 6:23a
MËSIMI 5
I GJALLË apo I VDEKUR? 5
Ai […] shpengon jetën tënde nga
shkatërrimi….
PSALMI 103:3-4
Ai nuk na trajton siç e meritojnë
mëkatet tona dhe nuk na dënon në
bazë të fajeve tona.
PSALMI 103:10
MËSIMI 5
I GJALLË apo I VDEKUR? 5
Ai na shpëtoi jo me anë të veprave të
drejta që ne bëmë, por sipas mëshirës
së tij….
TITIT 3:5
MËSIMI 5
I GJALLË apo I VDEKUR? 5
Ju në fakt, jeni të shpëtuar […] jo nga
veprat, që të mos mburret askush.
EFESIANËVE 2:8-9
MËSIMI 5
I GJALLË apo I VDEKUR? 5
A e kuptoj unë se Asambleja Biblike
apo sistemi im fetar nuk mund ta
shpëtojnë shpirtin tim?
JEREMIA 17:5
MËSIMI 5
I GJALLË apo I VDEKUR? 5
Jemi të gjithë si një gjë e papastër, dhe
të gjitha veprat tona të drejtësisë janë
si një rrobe e ndotur; po fishkemi të
gjithë si një gjethe dhe paudhësitë
tona na çojnë larg si era.
ISAIA 64:6
MËSIMI 5
I GJALLË apo I VDEKUR? 5
Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim,
sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën
qiell që u është dhënë njerëzve dhe me
anë të të cilit duhet të shpëtohemi.
VEPRAT 4:12
MËSIMI 5
I GJALLË apo I VDEKUR? 5
●
Rruga e vetme për te Perëndia (Gjo.
14:6)
●
Dera e vetme e shpëtimit (Gjo. 10:9)
●
Shpëtimtari e vetëm për mëkatarët
(Mt. 1:21)
●
I Vetmi që mund të më japë jetë të
përjetshme (Gjo. 10:28; 17:3)?
MËSIMI 5
I GJALLË apo I VDEKUR? 5
Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte
pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte
Perëndi.
GJONI 1:1
MËSIMI 5
I GJALLË apo I VDEKUR? 5
Kjo fjalë është e sigurt e denjë për t’u
pranuar plotësisht, që Krishti Jezus
erdhi në botë për të shpëtuar
mëkatarët, ndër të cilët unë jam i pari.
1 TIMOTEUT 1:15
MËSIMI 5
I GJALLË apo I VDEKUR? 5
I cili (Jezus Krishti) u dha për shkak të
fyerjeve tona dhe u ringjall për
justifikimin tonë.
VEPRAT 4:25
MËSIMI 5
I GJALLË apo I VDEKUR? 5
Sepse edhe Krishti ka vuajtur një herë
për mëkatet, i drejti për të padrejtët,
për të na çuar te Perëndia.
1 PJETRIT 3:18
MËSIMI 5
I GJALLË apo I VDEKUR? 5
Dhe ata i thanë: “Beso në Zotin Jezu
Krisht dhe do të shpëtohesh ti dhe
shtëpia jote’’
VEPRAT 16:31
MËSIMI 5
I GJALLË apo I VDEKUR? 5
Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar
dhe të rënduar, dhe unë do t’ju jap
çlodhje.
MATEU 11:28
MËSIMI 5
I GJALLË apo I VDEKUR? 5
Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u
dha pushtetin të bëhen bij të
Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e
tij.
GJONI 1:12
MËSIMI 5
I GJALLË apo I VDEKUR? 5
Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them:
Ai që e dëgjon fjalën time dhe beson
në atë që më ka dërguar, ka jetë të
përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq,
por ka kaluar nga vdekja në jetë.
GJONI 5:24
MËSIMI 5
I GJALLË apo I VDEKUR? 5
Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa
dha Birin e tij të vetëmlindurin, që,
kushdo që beson në të, të mos
humbasë, por të ketë jetë të
përjetshme.
GJONI 3:16
MËSIMI 5
I GJALLË apo I VDEKUR? 5
Prandaj kushdo që do të më rrëfejë
përpara njerëzve, dhe unë do ta rrëfejë
përpara Atit tim që është në qiej.
MATEU 10:32
MËSIMI 5
I GJALLË apo I VDEKUR? 5
Ndërtuar shpresa ime rri,
mbi Zotin, imja drejtësi,
më të ëmbël vend s’mund të gjej dot,
në emrin e Krishtit mbështetem sot”
[Edward Mote]
MËSIMI 5
? 5
Nëse do të vdisja sot (larg qoftë) dhe
do të qëndroja përpara Perëndisë dhe
Ai do të më pyeste: “Përse duhet të të
lejoj të hysh në parajsën time të
shenjtë?”, cila do të ishte përgjigjja
ime?
MËSIMI 5
? 5
“Zoti duhet të më lejojë të hyj në
parajsën e Tij të shenjtë, pasi në jetën
time unë kam bërë më shumë të mira
se të këqija”.
MËSIMI 5
? 5
“Zoti duhet të më lejojë në parajsën e
Tij të shenjtë, pasi unë përpiqem të
zbatoj dhjetë urdhërimet”.
MËSIMI 5
? 5
“Zoti duhet të më lejojë të hyj në
parajsën e Tij të shenjtë, pasi unë vij në
këtë kishë” etj.
MËSIMI 5
MË SHPËTO! 5
●
“Eja Zoti Jezus, më shpëto!”
●
Kam mëkatuar kundër teje!
●
Jam i humbur pa ty!
●
Faleminderit që pagove për mëkatet
e mia në kryq!
MËSIMI 5
Të TREGOJ që jam i shpëtuar! 5
●
Si mund ta tregoj unë që jam një
besimtar i vërtetë?
●
Nëse jam një besimtar i vërtetë,
atëherë çfarë duhet të jetë e vërtetë
për jetën time?
MËSIMI 5
Të TREGOJ që jam i shpëtuar! 5
●
Kush ka Birin, ka _______ ?
●
Ai që nuk është besimtar i vërtetë,
nuk ka ________ (Efe. 4:18) ?
●
Jeta/vdekja fizike
●
Matiasi të mërkurën!
MËSIMI 5
Të TREGOJ që jam i shpëtuar! 5
●
Të gjallë në Krishtin VS. të vdekur në
_______ (Efe. 2:5)
●
Bijtë e ____________ VS. bijtë e
__________ (1 Gjo. 3:10).
MËSIMI 5
Të TREGOJ që jam i shpëtuar! 5
●
Shenja (ose tregues) që tregojnë se
jemi shpëtuar me të vërtetë.
●
Një nga qëllimet e kësaj serie
dishepullimi.
●
Ndërtim në besim
●
Por edhe: ZOTËRUES VS. POHUES!?
MËSIMI 5
Përmbledhje 5
●
Besim VS. pseudobesim
●
Pohimi VS. shpëtimi i vërtetë
●
Besimtari duhet ta DIJË që është i
shpëtuar…
●
dhe besimtari duhet ta TREGOJË që
është i shpëtuar!

More Related Content

What's hot

Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Asambleja Biblike
 
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Asambleja Biblike
 
Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Asambleja Biblike
 
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
Asambleja Biblike
 
Trupi im
Trupi imTrupi im
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
Asambleja Biblike
 
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Asambleja Biblike
 
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Asambleja Biblike
 
Larg perendise
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendise
Asambleja Biblike
 
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Asambleja Biblike
 
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
Asambleja Biblike
 
Luka 7 - Kur Jezusi e prek një person, Ai e ndryshon
Luka 7 - Kur Jezusi e prek një person, Ai e ndryshonLuka 7 - Kur Jezusi e prek një person, Ai e ndryshon
Luka 7 - Kur Jezusi e prek një person, Ai e ndryshon
Asambleja Biblike
 
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
Asambleja Biblike
 
PARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNEPARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNE
Asambleja Biblike
 
Jezusi eshte Zot
Jezusi eshte ZotJezusi eshte Zot
Jezusi eshte Zot
Asambleja Biblike
 
Kush është Jezusi (Luka 9b)
Kush është Jezusi (Luka 9b)Kush është Jezusi (Luka 9b)
Kush është Jezusi (Luka 9b)
Asambleja Biblike
 
Të Drejtohem Ty Që Nuk Fal Namazin
Të Drejtohem Ty Që Nuk Fal NamazinTë Drejtohem Ty Që Nuk Fal Namazin
Të Drejtohem Ty Që Nuk Fal Namazin
Elldini-Upfiek
 
Dishepullimi i vërtetë
Dishepullimi i vërtetëDishepullimi i vërtetë
Dishepullimi i vërtetë
Asambleja Biblike
 

What's hot (20)

ZBULESA 1 - Pjesa II
ZBULESA 1 - Pjesa IIZBULESA 1 - Pjesa II
ZBULESA 1 - Pjesa II
 
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
 
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
 
Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)
 
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
 
Trupi im
Trupi imTrupi im
Trupi im
 
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
 
DY NATYRAT E BESIMTARIT
DY NATYRAT E BESIMTARITDY NATYRAT E BESIMTARIT
DY NATYRAT E BESIMTARIT
 
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
 
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
 
Larg perendise
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendise
 
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
 
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
 
Luka 7 - Kur Jezusi e prek një person, Ai e ndryshon
Luka 7 - Kur Jezusi e prek një person, Ai e ndryshonLuka 7 - Kur Jezusi e prek një person, Ai e ndryshon
Luka 7 - Kur Jezusi e prek një person, Ai e ndryshon
 
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
 
PARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNEPARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNE
 
Jezusi eshte Zot
Jezusi eshte ZotJezusi eshte Zot
Jezusi eshte Zot
 
Kush është Jezusi (Luka 9b)
Kush është Jezusi (Luka 9b)Kush është Jezusi (Luka 9b)
Kush është Jezusi (Luka 9b)
 
Të Drejtohem Ty Që Nuk Fal Namazin
Të Drejtohem Ty Që Nuk Fal NamazinTë Drejtohem Ty Që Nuk Fal Namazin
Të Drejtohem Ty Që Nuk Fal Namazin
 
Dishepullimi i vërtetë
Dishepullimi i vërtetëDishepullimi i vërtetë
Dishepullimi i vërtetë
 

Viewers also liked

Cc Barcelones
Cc BarcelonesCc Barcelones
Cc Barcelones
Ramon Bartomeus
 
Fractions 1st And 2nd Lesson Questions
Fractions  1st And 2nd Lesson QuestionsFractions  1st And 2nd Lesson Questions
Fractions 1st And 2nd Lesson Questions
stanhopekris
 
Women's Day
Women's DayWomen's Day
Women's Day
Kapitán József
 
Kamcsatka
KamcsatkaKamcsatka
Kamcsatka
Kapitán József
 
Persuasive Speeches Slideshow For Wiki
Persuasive Speeches Slideshow For WikiPersuasive Speeches Slideshow For Wiki
Persuasive Speeches Slideshow For Wiki
stanhopekris
 
Kézimunka ollóval, papírból
Kézimunka ollóval, papírbólKézimunka ollóval, papírból
Kézimunka ollóval, papírból
Kapitán József
 
arquitectura
arquitecturaarquitectura
Google App Engine - Portland Java User Group - August 18 2009
Google App Engine - Portland Java User Group - August 18 2009Google App Engine - Portland Java User Group - August 18 2009
Google App Engine - Portland Java User Group - August 18 2009
sullis
 
Como elaborar e apresentar um trabalho escrito
Como elaborar e apresentar um trabalho escritoComo elaborar e apresentar um trabalho escrito
Como elaborar e apresentar um trabalho escrito
mariajoaoferreira50
 
Sosyal Medya Psikolojisi ve Toplumsal Hareketler
Sosyal Medya Psikolojisi ve Toplumsal HareketlerSosyal Medya Psikolojisi ve Toplumsal Hareketler
Sosyal Medya Psikolojisi ve Toplumsal Hareketler
Ulaş Başar Gezgin
 
Keynote Syntens 'Crossmediaal in 2010'
Keynote Syntens 'Crossmediaal in 2010'Keynote Syntens 'Crossmediaal in 2010'
Keynote Syntens 'Crossmediaal in 2010'
Hille van der Kaa MA MBA
 
Rolas en El Mañanero.
Rolas en El Mañanero.Rolas en El Mañanero.
Rolas en El Mañanero.
Brozo Xmiswebs
 
Promoção de View Click Cash
Promoção de View Click CashPromoção de View Click Cash
Promoção de View Click Cash
View Click Cash
 
Trabajo en clases
Trabajo en clasesTrabajo en clases
Trabajo en clases
Cristian Martinez
 
Oranizando-se pra blogar
Oranizando-se pra blogarOranizando-se pra blogar
Oranizando-se pra blogar
Luciano Bertão
 
Presentación de modelaje matematica
Presentación de modelaje matematicaPresentación de modelaje matematica
Presentación de modelaje matematica
vega91
 
Screenshot 7
Screenshot 7Screenshot 7
Screenshot 7
crimzon36
 
Svédország a Stockholmi Metró
Svédország a Stockholmi MetróSvédország a Stockholmi Metró
Svédország a Stockholmi Metró
Kapitán József
 

Viewers also liked (20)

Cc Barcelones
Cc BarcelonesCc Barcelones
Cc Barcelones
 
Fractions 1st And 2nd Lesson Questions
Fractions  1st And 2nd Lesson QuestionsFractions  1st And 2nd Lesson Questions
Fractions 1st And 2nd Lesson Questions
 
Women's Day
Women's DayWomen's Day
Women's Day
 
Kamcsatka
KamcsatkaKamcsatka
Kamcsatka
 
Persuasive Speeches Slideshow For Wiki
Persuasive Speeches Slideshow For WikiPersuasive Speeches Slideshow For Wiki
Persuasive Speeches Slideshow For Wiki
 
Kézimunka ollóval, papírból
Kézimunka ollóval, papírbólKézimunka ollóval, papírból
Kézimunka ollóval, papírból
 
arquitectura
arquitecturaarquitectura
arquitectura
 
Google App Engine - Portland Java User Group - August 18 2009
Google App Engine - Portland Java User Group - August 18 2009Google App Engine - Portland Java User Group - August 18 2009
Google App Engine - Portland Java User Group - August 18 2009
 
Como elaborar e apresentar um trabalho escrito
Como elaborar e apresentar um trabalho escritoComo elaborar e apresentar um trabalho escrito
Como elaborar e apresentar um trabalho escrito
 
Scheda arca h699
Scheda arca h699Scheda arca h699
Scheda arca h699
 
Sosyal Medya Psikolojisi ve Toplumsal Hareketler
Sosyal Medya Psikolojisi ve Toplumsal HareketlerSosyal Medya Psikolojisi ve Toplumsal Hareketler
Sosyal Medya Psikolojisi ve Toplumsal Hareketler
 
Keynote Syntens 'Crossmediaal in 2010'
Keynote Syntens 'Crossmediaal in 2010'Keynote Syntens 'Crossmediaal in 2010'
Keynote Syntens 'Crossmediaal in 2010'
 
Rolas en El Mañanero.
Rolas en El Mañanero.Rolas en El Mañanero.
Rolas en El Mañanero.
 
Jardín delicias
Jardín deliciasJardín delicias
Jardín delicias
 
Promoção de View Click Cash
Promoção de View Click CashPromoção de View Click Cash
Promoção de View Click Cash
 
Trabajo en clases
Trabajo en clasesTrabajo en clases
Trabajo en clases
 
Oranizando-se pra blogar
Oranizando-se pra blogarOranizando-se pra blogar
Oranizando-se pra blogar
 
Presentación de modelaje matematica
Presentación de modelaje matematicaPresentación de modelaje matematica
Presentación de modelaje matematica
 
Screenshot 7
Screenshot 7Screenshot 7
Screenshot 7
 
Svédország a Stockholmi Metró
Svédország a Stockholmi MetróSvédország a Stockholmi Metró
Svédország a Stockholmi Metró
 

More from Asambleja Biblike

E TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
Asambleja Biblike
 
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
Asambleja Biblike
 
Jeta e kishës
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
Asambleja Biblike
 
Bibla rreth punes
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punes
Asambleja Biblike
 
TE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
Asambleja Biblike
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Asambleja Biblike
 
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyerJosia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Asambleja Biblike
 
Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
Asambleja Biblike
 
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeKujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Asambleja Biblike
 
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Asambleja Biblike
 
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Asambleja Biblike
 
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Asambleja Biblike
 
LIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
Asambleja Biblike
 
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
Asambleja Biblike
 
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Asambleja Biblike
 
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
Asambleja Biblike
 
Zbulesa 11
Zbulesa 11Zbulesa 11
Zbulesa 11
Asambleja Biblike
 
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
Asambleja Biblike
 
Zbulesa 8
Zbulesa 8Zbulesa 8
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
Asambleja Biblike
 

More from Asambleja Biblike (20)

E TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
 
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
 
Jeta e kishës
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
 
Bibla rreth punes
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punes
 
TE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
 
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyerJosia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyer
 
Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
 
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeKujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
 
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
 
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
 
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
 
LIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
 
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
 
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
 
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
 
Zbulesa 11
Zbulesa 11Zbulesa 11
Zbulesa 11
 
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
 
Zbulesa 8
Zbulesa 8Zbulesa 8
Zbulesa 8
 
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
 

POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME

 • 1. MËSIMI 5 PËRSOSJE TË SHPËTIMIT TË PËRJETSHËM 5 (1) Lindje e përsosur (2) Flijim i përsosur (3) Bashkim i përsosur (4) Vepër e përsosur e Frymës (5) Avokat i përsosur (6) Ruajtje e përsosur
 • 2. MËSIMI 5 Pjesa 2 PROBLEME TË SHPËTIMIT TË PËRJETSHËM 5 ● Dështimi i “të konvertuarve”. ● Mundësia e një pohimi të pajetë të Krishtit!? ● Pohim dhe Zotërim
 • 3. MËSIMI 5 SHPËTIMI I PËRJETSHËM – Pjesa 2 5
 • 4. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Ata pohojnë se njohin Perëndinë, po me vepra e mohojnë, sepse janë të neveritshëm, të pabindur dhe të pazotë për çfarëdo vepre të mirë. TITIT 1:16
 • 5. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Ai që thotë: ''Unë e kam njohur atë'', dhe nuk mban urdhërimet e tij, është gënjeshtar dhe e vërteta nuk është në atë. 1 GONIT 2:4
 • 6. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Ruhuni nga profetët e rremë, të cilët vijnë te ju duke u shtënë si dele, por përbrenda janë ujqër grabitqarë. MATEU 7:15
 • 7. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Mjerë ju, skribë dhe farisenj hipokritë! Sepse pastroni anën e jashtme të kupës dhe të pjatës, ndërsa përbrenda janë plot me grabitje dhe teprime. MATEU 23:25
 • 8. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Farise i verbër! Pastro më parë përbrenda kupën dhe pjatën, që edhe përjashta të jetë e pastër. MATEU 23:26
 • 9. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Jo çdo njeri që më thotë: "Zot, Zot" do të hyjë në mbretërinë e qieve; por do të hyjë ai që kryen vullnetin e Atit tim që është në qiej. MATEU 7:21
 • 10. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Shumë do të më thonë atë ditë: "O Zot, o Zot, a nuk profetizuam ne në emrin tënd, a nuk i dëbuam demonët në emrin tënd, a nuk kemi bërë shumë vepra të fuqishme në emrin tënd?". MATEU 7:22
 • 11. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Dhe atëherë unë do t’u sqaroj atyre: "Unë s’ju kam njohur kurrë; largohuni nga unë, ju të gjithë, që keni bërë paudhësi". MATEU 7:23
 • 12. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Megjithatë themeli i fortë i Perëndisë qëndron i patundur, dhe ka këtë vulë: "Zoti i njeh të vetët," dhe: "Le t’i largohet paudhësisë kushdo që përmend emrin e Krishtit". 2 TIMOTEUT 2:19
 • 13. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Ka shumë që përmendin emrin e Krishtit dhe thonë se janë të krishterë. PO / JO
 • 14. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Ka shumë që përmendin emrin e Krishtit dhe thonë se janë të krishterë. PO / JO
 • 15. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Kushdo që përmend emrin e Krishtit i përket me të vërtetë Perëndisë (dhe është një i krishterë i vërtetë). PO / JO
 • 16. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Kushdo që përmend emrin e Krishtit i përket me të vërtetë Perëndisë (dhe është një i krishterë i vërtetë). PO / JO
 • 17. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 A e njeh Perëndia dallimin midis të vërtetëve dhe të rremëve? PO / JO
 • 18. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 A e njeh Perëndia dallimin midis të vërtetëve dhe të rremëve? PO / JO
 • 19. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Si mund ta bëjnë njerëzit dallimin, duke dëgjuar mesazhin e buzëve të tyre apo duke vëzhguar mesazhin e jetëve të tyre?
 • 20. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Si mund ta bëjnë njerëzit dallimin, duke dëgjuar mesazhin e buzëve të tyre apo duke vëzhguar mesazhin e jetëve të tyre?
 • 21. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 ● “E di që Perëndia do të shpëtojë ata që besojnë (1 Korintasve 1:21), por a kam besuar unë me të vërtetë?” ● A e kam pranuar vërtetë Krishtin si Shpëtimtarin tim?
 • 22. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Siç është shkruar: “Nuk ka asnjeri të drejtë, as edhe një”. ROMAKËVE 3:10 Sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë. ROMAKËVE 3:23
 • 23. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Sepse paga e mëkatit është vdekja. ROMAKËVE 6:23a
 • 24. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Ai […] shpengon jetën tënde nga shkatërrimi…. PSALMI 103:3-4 Ai nuk na trajton siç e meritojnë mëkatet tona dhe nuk na dënon në bazë të fajeve tona. PSALMI 103:10
 • 25. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Ai na shpëtoi jo me anë të veprave të drejta që ne bëmë, por sipas mëshirës së tij…. TITIT 3:5
 • 26. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Ju në fakt, jeni të shpëtuar […] jo nga veprat, që të mos mburret askush. EFESIANËVE 2:8-9
 • 27. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 A e kuptoj unë se Asambleja Biblike apo sistemi im fetar nuk mund ta shpëtojnë shpirtin tim? JEREMIA 17:5
 • 28. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Jemi të gjithë si një gjë e papastër, dhe të gjitha veprat tona të drejtësisë janë si një rrobe e ndotur; po fishkemi të gjithë si një gjethe dhe paudhësitë tona na çojnë larg si era. ISAIA 64:6
 • 29. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të të cilit duhet të shpëtohemi. VEPRAT 4:12
 • 30. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 ● Rruga e vetme për te Perëndia (Gjo. 14:6) ● Dera e vetme e shpëtimit (Gjo. 10:9) ● Shpëtimtari e vetëm për mëkatarët (Mt. 1:21) ● I Vetmi që mund të më japë jetë të përjetshme (Gjo. 10:28; 17:3)?
 • 31. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi. GJONI 1:1
 • 32. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Kjo fjalë është e sigurt e denjë për t’u pranuar plotësisht, që Krishti Jezus erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët, ndër të cilët unë jam i pari. 1 TIMOTEUT 1:15
 • 33. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 I cili (Jezus Krishti) u dha për shkak të fyerjeve tona dhe u ringjall për justifikimin tonë. VEPRAT 4:25
 • 34. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Sepse edhe Krishti ka vuajtur një herë për mëkatet, i drejti për të padrejtët, për të na çuar te Perëndia. 1 PJETRIT 3:18
 • 35. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Dhe ata i thanë: “Beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh ti dhe shtëpia jote’’ VEPRAT 16:31
 • 36. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t’ju jap çlodhje. MATEU 11:28
 • 37. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij. GJONI 1:12
 • 38. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: Ai që e dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. GJONI 5:24
 • 39. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. GJONI 3:16
 • 40. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Prandaj kushdo që do të më rrëfejë përpara njerëzve, dhe unë do ta rrëfejë përpara Atit tim që është në qiej. MATEU 10:32
 • 41. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Ndërtuar shpresa ime rri, mbi Zotin, imja drejtësi, më të ëmbël vend s’mund të gjej dot, në emrin e Krishtit mbështetem sot” [Edward Mote]
 • 42. MËSIMI 5 ? 5 Nëse do të vdisja sot (larg qoftë) dhe do të qëndroja përpara Perëndisë dhe Ai do të më pyeste: “Përse duhet të të lejoj të hysh në parajsën time të shenjtë?”, cila do të ishte përgjigjja ime?
 • 43. MËSIMI 5 ? 5 “Zoti duhet të më lejojë të hyj në parajsën e Tij të shenjtë, pasi në jetën time unë kam bërë më shumë të mira se të këqija”.
 • 44. MËSIMI 5 ? 5 “Zoti duhet të më lejojë në parajsën e Tij të shenjtë, pasi unë përpiqem të zbatoj dhjetë urdhërimet”.
 • 45. MËSIMI 5 ? 5 “Zoti duhet të më lejojë të hyj në parajsën e Tij të shenjtë, pasi unë vij në këtë kishë” etj.
 • 46. MËSIMI 5 MË SHPËTO! 5 ● “Eja Zoti Jezus, më shpëto!” ● Kam mëkatuar kundër teje! ● Jam i humbur pa ty! ● Faleminderit që pagove për mëkatet e mia në kryq!
 • 47. MËSIMI 5 Të TREGOJ që jam i shpëtuar! 5 ● Si mund ta tregoj unë që jam një besimtar i vërtetë? ● Nëse jam një besimtar i vërtetë, atëherë çfarë duhet të jetë e vërtetë për jetën time?
 • 48. MËSIMI 5 Të TREGOJ që jam i shpëtuar! 5 ● Kush ka Birin, ka _______ ? ● Ai që nuk është besimtar i vërtetë, nuk ka ________ (Efe. 4:18) ? ● Jeta/vdekja fizike ● Matiasi të mërkurën!
 • 49. MËSIMI 5 Të TREGOJ që jam i shpëtuar! 5 ● Të gjallë në Krishtin VS. të vdekur në _______ (Efe. 2:5) ● Bijtë e ____________ VS. bijtë e __________ (1 Gjo. 3:10).
 • 50. MËSIMI 5 Të TREGOJ që jam i shpëtuar! 5 ● Shenja (ose tregues) që tregojnë se jemi shpëtuar me të vërtetë. ● Një nga qëllimet e kësaj serie dishepullimi. ● Ndërtim në besim ● Por edhe: ZOTËRUES VS. POHUES!?
 • 51. MËSIMI 5 Përmbledhje 5 ● Besim VS. pseudobesim ● Pohimi VS. shpëtimi i vërtetë ● Besimtari duhet ta DIJË që është i shpëtuar… ● dhe besimtari duhet ta TREGOJË që është i shpëtuar!