SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دهان‬ ‫که‬, ‫نفرین‬ ‫زمین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫هنر‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬. ‫آید‬ ‫می‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫زمین‬ ‫از‬ ‫برادرت‬ ‫خون‬ ‫صدای‬ ‫اید؟‬ ‫کرده‬ ‫چه‬ ‫شما‬، ‫گفت‬ ‫او‬ ‫و‬
4:10-11‫;پیدایش‬ ‫شما‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫برادر‬ ‫خون‬
‫در‬ ‫و‬, ‫نیاز‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫من‬ ‫جانور‬ ‫هر‬ ‫دست‬ ‫در‬. ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫نیاز‬ ‫شما‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫تو‬ ‫خون‬ ‫ا‬‫ا‬‫مطمئن‬ ‫و‬. ‫بخورید‬ ‫نباید‬ ‫شما‬، ‫است‬ ‫آن‬ ‫خون‬ ‫که‬، ‫آن‬ ‫زندگی‬ ‫با‬ ‫گوشت‬ ‫اما‬
‫تصویر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬: ‫بارد‬ ‫می‬ ‫او‬ ‫خون‬ ‫انسان‬ ‫دست‬ ‫به‬، ‫بارد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫خون‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫هر‬. ‫است‬ ‫انسان‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫من‬ ‫مرد‬ ‫هر‬ ‫برادر‬ ‫دست‬ ‫;در‬ ‫انسان‬ ‫دست‬
9:4-6‫پیدایش‬. ‫است‬ ‫ساخته‬ ‫انسان‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫خدا‬
‫تا‬، ‫کند‬ ‫خلص‬ ‫آنها‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬. ‫نگذارد‬ ‫او‬ ‫بر‬ ‫دست‬ ‫و‬ ‫بیندازد‬، ‫است‬ ‫بیابان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنده‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫اما‬، ‫بریزد‬ ‫خون‬: «‫گفت‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫روبن‬ ‫و‬
‫و‬ ‫گرفتند‬ ‫را‬ ‫یوسف‬ ‫کت‬ ‫و‬ ‫دارد؟‬ ‫سودی‬ ‫چه‬، ‫کنیم‬ ‫پنهان‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫بکشیم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫برادر‬ ‫اگر‬، ‫گفت‬ ‫خود‬ ‫برادران‬ ‫به‬ ‫یهودا‬ ‫و‬. ‫دهد‬ ‫تحویل‬ ‫پدرش‬ ‫به‬ ‫دوباره‬ ‫را‬ ‫او‬
37:22,26,31‫پیدایش‬. ‫گرفتند‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کت‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫هتاکی‬ ‫را‬ ‫بزها‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫او‬ ‫خون‬ ‫همچنین‬، ‫بنگر‬، ‫بنابراین‬ ‫شنوید؟‬ ‫نمی‬ ‫شما‬ ‫و‬. ‫نکن‬ ‫خدنگ‬ ‫بی‬ ‫طفل‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گویم‬ ‫نمی‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫اسپایک‬ ‫ای‬: «‫گفت‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫جواب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫روبن‬ ‫و‬
42:22‫پیدایش‬. ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬
‫تا‬ ‫داره؟‬ ‫برمي‬ ‫اونو‬ ‫کي‬. ‫پیر‬ ‫شیر‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬، ‫نیمکت‬ ‫شیر‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫او‬، ‫افتاد‬ ‫پایین‬ ‫به‬ ‫او‬: ‫رفتی‬ ‫بال‬ ‫هنر‬ ‫تو‬، ‫پسرم‬، ‫شکارچی‬ ‫از‬: ‫است‬ ‫شیر‬ ‫یک‬ ‫یهودا‬
‫خود‬ ‫الغ‬ ‫کلت‬ ‫و‬, ‫سرکه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کف‬ ‫اتصال‬. ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مردم‬ ‫گردهمایی‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫و‬. ‫پاهایش‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫قانونگذار‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫جدا‬ ‫یهودا‬ ‫از‬ ‫نباید‬، ‫بیاید‬ ‫شیلوه‬ ‫که‬ ‫زمانی‬
‫با‬ ‫سفید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫دندان‬ ‫و‬، ‫شراب‬ ‫با‬ ‫قرمز‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫چشمان‬: ‫انگور‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫لباس‬ ‫و‬ ‫شست‬ ‫شراب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫لباس‬ ‫;او‬ ‫سرکه‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫را‬
49:9-12‫پیدایش‬. ‫شیر‬
‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ریختن‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫رودخانه‬ ‫آب‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫که‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫صدای‬ ‫به‬ ‫شنیدن‬ ‫نه‬، ‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫باور‬ ‫را‬ ‫نشانه‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫نیز‬ ‫آنها‬ ‫اگر‬، ‫رسید‬ ‫خواهد‬ ‫تصویب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬
4:9‫خروج‬. ‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫خشک‬ ‫زمین‬ ‫بر‬ ‫خون‬ ‫به‬ ‫رودخانه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫آب‬ ‫و‬: ‫خشک‬ ‫زمین‬ ‫روی‬
‫تبدیل‬ ‫خون‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫زنم‬ ‫می‬، ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫رودخانه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫آب‬ ‫بر‬، ‫است‬ ‫من‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫میدی‬ ‫با‬ ‫من‬ ‫زیرا‬، ‫هستم‬ ‫خداوند‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫گویم‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫به‬ ‫پس‬
‫آرون‬ ‫به‬، ‫بگو‬ ‫موسی‬ ‫به‬ ‫خداوند‬ ‫و‬. ‫بنوشند‬ ‫را‬ ‫رودخانه‬ ‫آب‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫مصری‬ ‫و‬. ‫خورند‬ ‫می‬ ‫بد‬ ‫ها‬ ‫رودخانه‬ ‫و‬ ‫میرند‬ ‫می‬ ‫است‬ ‫رودخانه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ماهی‬ ‫و‬. ‫کنند‬ ‫می‬
‫آنها‬ ‫که‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫آب‬ ‫های‬ ‫حوض‬ ‫تمام‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫خود‬ ‫های‬ ‫حوضچه‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫خود‬ ‫های‬ ‫رودخانه‬ ‫بر‬، ‫خود‬ ‫رودهای‬ ‫بر‬، ‫مصر‬ ‫آبهای‬ ‫بر‬ ‫نازک‬ ‫دست‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫راد‬، ‫بگو‬
‫موسی‬ ‫و‬. ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫خون‬، ‫سنگی‬ ‫های‬ ‫کشتی‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫چوب‬ ‫های‬ ‫کشتی‬ ‫در‬ ‫هم‬، ‫مصر‬ ‫سرزمین‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬. ‫کشش‬، ‫خون‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫است‬ ‫ممکن‬
‫و‬. ‫کرد‬ ‫دود‬ ‫خود‬ ‫بدای‬ ‫دید‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫فرعون‬ ‫دید‬ ‫در‬، ‫بود‬ ‫دریا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫بلند‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫و‬. ‫داد‬ ‫فرمان‬ ‫خداوند‬ ‫که‬ ‫همانطور‬، ‫کردند‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫آرون‬ ‫و‬
‫رودخانه‬ ‫آب‬ ‫توانستند‬ ‫نمی‬ ‫ها‬ ‫مصری‬ ‫و‬ ‫نوشند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫رودخانه‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫مرد؛‬ ‫بود‬ ‫رودخانه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ماهی‬ ‫و‬. ‫شدند‬ ‫تبدیل‬ ‫خون‬ ‫به‬ ‫بودند‬ ‫رودخانه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫آب‬ ‫تمام‬
7:17-21‫خروج‬. ‫بود‬ ‫خون‬ ‫مصر‬ ‫سرزمین‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫و‬. ‫بنوشید‬ ‫را‬
‫برای‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تو‬ ‫برای‬ ‫خون‬ ‫و‬. ‫اعتصاب‬ ‫بخورند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ‫آنها‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬، ‫ها‬ ‫خانه‬ ‫بالی‬ ‫درب‬ ‫پست‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫طرف‬ ‫دو‬ ‫پست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫آنها‬ ‫و‬
‫من‬ ‫که‬ ‫زمانی‬، ‫نابود‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫بر‬ ‫نباید‬ ‫طاعون‬ ‫و‬، ‫شود‬ ‫می‬ ‫منتقل‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫من‬، ‫ببینید‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫و‬: ‫هستند‬ ‫شما‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫خانه‬ ‫بر‬ ‫ای‬ ‫نشانه‬
‫خون‬ ‫با‬ ‫جانبی‬ ‫پست‬ ‫دو‬ ‫و‬ ‫لینتل‬ ‫اعتصاب‬ ‫و‬، ‫باسون‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬، ‫را‬ hyssop ‫از‬ ‫دسته‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫مصر‬ ‫سرزمین‬ ‫کردن‬ ‫دار‬ ‫لکه‬
‫خون‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫و‬. ‫کند‬ ‫دار‬ ‫لکه‬ ‫را‬ ‫مصریان‬ ‫تا‬ ‫گذرد‬ ‫می‬ ‫راه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫خداوند‬. ‫روید‬ ‫نمی‬ ‫بیرون‬ ‫اش‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫صبح‬ ‫تا‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬ ‫و‬. ‫باسون‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬
. ‫کردن‬ ‫دار‬ ‫لکه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫برند‬ ‫می‬ ‫رنج‬ ‫را‬ ‫کننده‬ ‫نابود‬ ‫و‬، ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫عبور‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫خداوند‬، ‫جانبی‬ ‫پست‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫بیند‬ ‫می‬ ‫لینتل‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬
12:7,13,22-23‫خروج‬
. ‫بارد‬ ‫می‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫خون‬، ‫کند‬ ‫طلوع‬ ‫او‬ ‫بر‬ ‫آفتاب‬ ‫اگر‬. ‫بریزد‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫خونی‬ ‫هیچ‬، ‫میرد‬ ‫می‬ ‫او‬ ‫مرگ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شدن‬ ‫جدا‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫پیدا‬ ‫دزدی‬ ‫اگر‬
22:2-3‫خروج‬. ‫رسد‬ ‫می‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سرقت‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫پس‬، ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫او‬ ‫;اگر‬ ‫را‬ ‫کامل‬ ‫بازپرداخت‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫برای‬
23:18‫خروج‬. ‫صبح‬ ‫تا‬ ‫ماند‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫من‬ ‫قربانی‬ ‫چربی‬ ‫باید‬ ‫نه‬. ‫نکنی‬ ‫پیشکش‬ ‫دار‬ ‫برگ‬ ‫نان‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫قربانی‬ ‫خون‬ ‫نباید‬ ‫تو‬
: ‫گفت‬ ‫و‬ ‫پاشید‬ ‫مردم‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫موسی‬ ‫و‬ ‫پاشید‬ ‫محراب‬ ‫رو‬ ‫که‬ ‫خوني‬ ‫نصف‬ ‫و‬. ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫ها‬ ‫بیسون‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫نیمی‬ ‫موسی‬ ‫و‬
24:6,8‫خروج‬. ‫بنگر‬، ‫است‬ ‫ساخته‬ ‫کلم‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫خداوند‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫قول‬ ‫این‬ ‫«خون‬
‫و‬ ‫بکشی‬ ‫را‬ ‫قوچ‬ ‫و‬. ‫ریختی‬ ‫می‬ ‫محراب‬ ‫پایین‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫می‬ ‫محراب‬ ‫های‬ ‫شاخ‬ ‫بر‬ ‫خود‬ ‫انگشت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫بری‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫نر‬ ‫گاو‬ ‫خون‬ ‫و‬
‫راست‬ ‫گوش‬ ‫نوک‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫آرون‬ ‫راست‬ ‫گوش‬ ‫نوک‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫گرفتید‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫نکشید‬ ‫را‬ ‫قوچ‬ ‫سپس‬. ‫پاشی‬ ‫ب‬ ‫محراب‬ ‫دور‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫بگیری‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫خون‬
‫روغن‬ ‫و‬ ‫محراب‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫خوني‬ ‫و‬. ‫پاشید‬ ‫ب‬ ‫محراب‬ ‫گرد‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫راست‬ ‫پای‬ ‫شست‬ ‫انگشت‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫راست‬ ‫دست‬ ‫شست‬ ‫انگشت‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫پسرانش‬
. ‫بخوابانید‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پسرانش‬ ‫و‬ ‫پسرانش‬ ‫لباس‬ ‫و‬ ‫مقدس‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫پاشید‬ ‫ب‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫پسرانش‬ ‫لباس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫پسرانش‬ ‫لباس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫آرون‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫بخوابید‬، ‫است‬ ‫شده‬ ‫مسح‬
29:12,16,20-21‫خروج‬
‫ببار‬ ‫کیفر‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫نسل‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫یک‬: ‫ساخت‬ ‫خواهد‬ ‫کیفر‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬، ‫آن‬ ‫های‬ ‫شاخ‬ ‫بر‬، ‫کنان‬ ‫پیشکش‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫سالی‬ ‫در‬ ‫آرون‬ ‫و‬
30:10‫خروج‬. ‫است‬ ‫ترین‬ ‫مقدس‬ ‫خداوند‬ ‫برای‬ ‫این‬: ‫آورد‬
34:25‫خروج‬. ‫است‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫صبح‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فصح‬ ‫جشن‬ ‫از‬ ‫فداکاری‬ ‫باید‬ ‫نه‬. ‫نکنی‬ ‫پیشکش‬ ‫ترک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫قربانی‬ ‫خون‬ ‫نباید‬ ‫تو‬
‫ب‬ ‫است‬ ‫جماعت‬ ‫درگاه‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫محرابی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫بیاورند‬ ‫را‬ ‫خون‬، ‫آرون‬ ‫پسران‬، ‫ها‬ ‫کشیش‬ ‫و‬: ‫بکشد‬ ‫خداوند‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نر‬ ‫گاو‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫و‬
‫و‬. ‫پاشند‬ ‫ب‬ ‫محراب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫دور‬ ‫باید‬، ‫آرون‬ ‫پسران‬، ‫ها‬ ‫کشیش‬ ‫و‬: ‫کشد‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫شمال‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫محراب‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫او‬ ‫و‬. ‫پاشند‬
1:5،11،15‫لویی‬: ‫شود‬ ‫پیچیده‬ ‫محراب‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫خون‬ ‫و‬. ‫سوزاند‬ ‫می‬ ‫محراب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بندد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سرش‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫می‬ ‫محراب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کشیش‬
‫او‬ ‫و‬. ‫پاشند‬ ‫ب‬ ‫محراب‬ ‫گرد‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫کشیش‬، ‫آرون‬ ‫پسران‬ ‫و‬: ‫بکشد‬ ‫جماعت‬ ‫دروازه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫پیشکش‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دست‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫و‬
‫دست‬ ‫او‬ ‫و‬. ‫پاشند‬ ‫ب‬ ‫محراب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خون‬ ‫باید‬ ‫آرون‬ ‫پسران‬ ‫و‬: ‫بکشد‬ ‫جماعت‬ ‫تابرناکل‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫پیشکش‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دست‬ ‫باید‬
‫برای‬ ‫دائمی‬ ‫قانون‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫این‬. ‫پاشند‬ ‫ب‬ ‫محراب‬ ‫گرد‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خون‬ ‫باید‬ ‫آرون‬ ‫پسران‬ ‫و‬: ‫بکشد‬ ‫جماعت‬ ‫تابرناکل‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬
3:2,8,13,17‫لویی‬. ‫است‬ ‫خون‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫چربی‬ ‫نه‬ ‫خوردن‬ ‫شما‬ ‫که‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫خانه‬ ‫تمام‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نسل‬
‫برابر‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫هفت‬ ‫و‬ ‫بپیچد‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انگشت‬ ‫کشیش‬ ‫و‬: ‫بیاورد‬ ‫جماعت‬ ‫تابرناکل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫را‬ ‫نر‬ ‫گاو‬ ‫خون‬ ‫باید‬، ‫است‬ ‫شده‬ ‫مسح‬ ‫که‬ ‫کشیش‬ ‫آن‬ ‫و‬
‫در‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫خداوند‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫شیرین‬ ‫خوشبویی‬ ‫محراب‬ ‫های‬ ‫شاخ‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫مقداری‬ ‫باید‬ ‫کشیش‬ ‫و‬. ‫پاشد‬ ‫ب‬ ‫خون‬، ‫مقدس‬ ‫درفش‬ ‫از‬ ‫پیش‬، ‫خداوند‬
4:5-7‫لویی‬. ‫بریخت‬، ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫جماعت‬ ‫تابرناکل‬ ‫درب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سوخته‬ ‫پیشکش‬ ‫محراب‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نر‬ ‫گاو‬ ‫خون‬ ‫تمام‬ ‫باید‬ ‫و‬. ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫جماعت‬ ‫تابرناکل‬
‫برابر‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫هفت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫نوشد‬ ‫می‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫مقداری‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انگشت‬ ‫کشیش‬ ‫و‬: ‫آورد‬ ‫می‬ ‫جماعت‬ ‫تابرناکل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نر‬ ‫گاو‬ ‫خون‬، ‫است‬ ‫شده‬ ‫مسح‬ ‫که‬ ‫کشیش‬ ‫و‬
‫قرار‬، ‫است‬ ‫جماعت‬ ‫تابرناکل‬ ‫در‬ ‫که‬، ‫است‬ ‫خداوند‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫محراب‬ ‫های‬ ‫شاخ‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫مقداری‬ ‫و‬. ‫ببارد‬ ‫خاک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫حتی‬، ‫پاشد‬ ‫می‬ ‫خداوند‬
4:16-18‫لویی‬. ‫ریخت‬ ‫خواهد‬ ‫بیرون‬، ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫جماعت‬ ‫تابرناکل‬ ‫درب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سوخته‬ ‫پیشکش‬ ‫محراب‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬
‫سوخته‬ ‫پیشکش‬ ‫محراب‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫سوخته‬ ‫پیشکش‬ ‫محراب‬ ‫های‬ ‫شاخ‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ببرد‬ ‫خود‬ ‫انگشت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پیشکش‬ ‫خون‬ ‫باید‬ ‫کشیش‬ ‫و‬
‫و‬. ‫بریخت‬ ‫محراب‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خون‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫سوخته‬ ‫پیشکش‬ ‫محراب‬ ‫های‬ ‫شاخ‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫خود‬ ‫انگشت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خون‬ ‫باید‬ ‫کشیش‬ ‫و‬. ‫بریخت‬
‫محراب‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خون‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫سوخته‬ ‫پیشکش‬ ‫محراب‬ ‫های‬ ‫شاخ‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫پیشکش‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫انگشت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پیشکش‬ ‫خون‬ ‫باید‬ ‫کشیش‬
۴:۲۵۳۰۳۴‫لووی‬: ‫بریخت‬
5:9‫لووی‬. ‫است‬ ‫گنا‬ ‫به‬ ‫پیشکش‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫آن‬: ‫است‬ ‫رفته‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫محراب‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫خون‬ ‫بقیه‬ ‫و‬. ‫پاشد‬ ‫ب‬ ‫محراب‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫پیشکش‬ ‫از‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫و‬
‫و‬. ‫شستن‬ ‫شد‬ ‫پاشیده‬ ‫مقدس‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باید‬ ‫شما‬، ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫پاشیده‬ ‫لباس‬ ‫هر‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫و‬: ‫باشد‬ ‫مقدس‬ ‫باید‬ ‫لمس‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫گوشت‬ ‫که‬ ‫چه‬ ‫هر‬
‫سوخته‬ ‫آتش‬ ‫در‬: ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫خورده‬، ‫کند‬ ‫آشتی‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫خاک‬ ‫با‬ ‫مقدس‬ ‫مکان‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫آورده‬ ‫جماعت‬ ‫تابرناکل‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫پیشکشی‬ ‫هیچ‬
6:27,30‫لویی‬. ‫شود‬
‫تعهد‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬. ‫پاشید‬ ‫ب‬ ‫محراب‬ ‫بر‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دور‬ ‫او‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫خون‬ ‫و‬: ‫تجاوز‬ ‫ارائه‬ ‫کشتن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫باید‬ ‫سوخته‬ ‫ارائه‬ ‫کشتن‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫در‬
‫یا‬ ‫و‬ ‫مرغ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫چه‬، ‫خون‬ ‫از‬ ‫راهی‬ ‫هیچ‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫علوه‬. ‫است‬ ‫پاشیده‬ ‫صلح‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫خون‬ ‫که‬ ‫کشیش‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬، ‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫خداوند‬ ‫به‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬
‫میان‬ ‫در‬ ‫او‬. ‫شود‬ ‫قطع‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫روح‬ ‫که‬ ‫حتی‬، ‫خون‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫خوردن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫روح‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬. ‫بخورند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫خانه‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫در‬، ‫جانور‬
7:2,14,26,27,33‫لویتوس‬. ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫شانه‬ ‫باید‬، ‫چربی‬ ‫و‬، ‫صلح‬ ‫پیشکش‬ ‫از‬ ‫خون‬ ‫ارائه‬ ‫که‬، ‫آرون‬ ‫پسران‬
‫و‬ ‫ریخت‬ ‫محراب‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پاک‬ ‫را‬ ‫محراب‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫محراب‬ ‫گرد‬ ‫های‬ ‫شاخ‬ ‫بر‬ ‫خود‬ ‫انگشت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫موسی‬ ‫و‬ ‫کشتی‬ ‫رو‬ ‫اون‬ ‫اون‬ ‫و‬
‫نوک‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫موسی‬ ‫و‬ ‫کشتی‬ ‫رو‬ ‫اون‬ ‫اون‬ ‫و‬. ‫پاشید‬ ‫محراب‬ ‫گرد‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫موسی‬ ‫و‬ ‫کشتش‬ ‫اون‬ ‫و‬. ‫کند‬ ‫آشتی‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫پاک‬ ‫را‬ ‫آن‬
‫گوش‬ ‫نوک‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫موسی‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫را‬ ‫آرون‬ ‫پسران‬ ‫و‬. ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫راست‬ ‫پای‬ ‫شست‬ ‫انگشت‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫راست‬ ‫دست‬ ‫شست‬ ‫انگشت‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫آرون‬ ‫راست‬ ‫گوش‬
‫که‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫و‬، ‫مسح‬ ‫روغن‬ ‫از‬ ‫موسی‬ ‫و‬. ‫پاشید‬ ‫محراب‬ ‫گرد‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫موسی‬ ‫و‬: ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫راست‬ ‫پای‬ ‫انگشتان‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫راست‬ ‫دست‬ ‫انگشتان‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫راست‬
‫لباس‬ ‫و‬ ‫پسرانش‬ ‫و‬ ‫هایش‬ ‫لباس‬ ‫و‬ ‫آرون‬ ‫و‬. ‫پاشید‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پسران‬ ‫لباس‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫خود‬ ‫پسران‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫لباس‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫آرون‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬، ‫بود‬ ‫محراب‬ ‫بر‬
8:15,19,23,24,30‫لویی‬. ‫داد‬ ‫هدر‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پسرانش‬ ‫های‬
‫نعش‬ ‫او‬ ‫و‬: ‫ریختند‬ ‫محراب‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫گذاشتند‬ ‫محراب‬ ‫های‬ ‫شاخ‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫انداخت‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انگشت‬ ‫و‬ ‫گذاشتند‬ ‫او‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫آرون‬ ‫پسران‬ ‫و‬
‫کردن‬ ‫قربانی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫قوچ‬ ‫و‬ ‫نر‬ ‫گاو‬ ‫همچنین‬ ‫او‬. ‫پاشید‬ ‫محراب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫هدیه‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫آرون‬ ‫پسران‬ ‫و‬. ‫انداخت‬ ‫خاک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سوخته‬
9:9،12،18‫لویی‬، ‫پاشید‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫محراب‬ ‫گرد‬ ‫بر‬ ‫او‬ ‫که‬، ‫کردند‬ ‫هدیه‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫آرون‬ ‫پسران‬ ‫و‬: ‫کشت‬، ‫بود‬ ‫مردم‬ ‫برای‬ ‫که‬، ‫صلح‬ ‫های‬ ‫پیشکش‬
‫و‬: ‫آواره‬، ‫شد‬ ‫کشته‬ ‫جاری‬ ‫آب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫پرنده‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫زنده‬ ‫پرنده‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫باید‬ ‫و‬ hyssop، ‫و‬، ‫قرمزی‬ ‫و‬، ‫سرو‬ ‫چوب‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ‫او‬، ‫زنده‬ ‫پرنده‬ ‫مورد‬ ‫در‬
، ‫را‬ ‫خود‬ ‫راست‬ ‫دست‬ ‫شست‬ ‫انگشت‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫پاک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫او‬ ‫راست‬ ‫گوش‬ ‫نوک‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کشیش‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫تجاوز‬ ‫پیشکش‬ ‫از‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫باید‬ ‫کشیش‬
‫انگشت‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫شود‬ ‫پاک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫او‬ ‫راست‬ ‫گوش‬ ‫نوک‬ ‫بر‬ ‫کشیش‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روغن‬ ‫بقیه‬ ‫از‬ ‫و‬: ‫را‬ ‫خود‬ ‫راست‬ ‫پای‬ ‫شست‬ ‫انگشت‬ ‫بر‬ ‫و‬
‫برخی‬ ‫باید‬ ‫کشیش‬ ‫و‬، ‫کشتن‬ ‫تجاوز‬ ‫پیشکش‬ ‫از‬ ‫بره‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫و‬، ‫تجاوز‬ ‫پیشکش‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫پس‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫راست‬ ‫پای‬ ‫شست‬ ‫انگشت‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫راست‬ ‫دست‬ ‫شست‬
‫راست‬ ‫پای‬ ‫شست‬ ‫انگشت‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫راست‬ ‫دست‬ ‫شست‬ ‫انگشت‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫شود‬ ‫پاک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫او‬ ‫راست‬ ‫گوش‬ ‫نوک‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫تجاوز‬ ‫پیشکش‬ ‫از‬ ‫خون‬ ‫از‬
‫راست‬ ‫دست‬ ‫شست‬ ‫انگشت‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫پاک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫او‬ ‫راست‬ ‫گوش‬ ‫نوک‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روغن‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫کشیش‬ ‫و‬: ‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫را‬ ‫خود‬
‫خون‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫زنده‬ ‫پرنده‬ ‫و‬ ‫سرخ‬ ‫و‬ ‫هیسپ‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫سرو‬ ‫چوب‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫و‬: ‫تجاوز‬ ‫پیشکش‬ ‫از‬ ‫خون‬ ‫محل‬ ‫بر‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫راست‬ ‫پای‬ ‫شست‬ ‫انگشت‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫خود‬
‫این‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پاک‬ ‫سرو‬ ‫چوب‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫زنده‬ ‫پرنده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫جاری‬ ‫آب‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫پرنده‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خانه‬ ‫و‬ ‫پاشید‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫خانه‬ ‫بار‬ ‫هفت‬ ‫و‬ ‫آیند‬ ‫جاری‬ ‫آب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫کشته‬ ‫پرنده‬
14:6،14،17،25،28،51،52‫لویی‬: ‫سرخی‬ ‫با‬ ‫و‬، ‫حلقه‬
‫انگشت‬ ‫با‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫باید‬ ‫رحمت‬ ‫نشستن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫و‬. ‫پاشید‬ ‫ب‬ ‫شرق‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫رحمت‬ ‫صندلی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انگشت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫نر‬ ‫گاو‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫و‬
‫گاو‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫بیاورد‬ ‫گودال‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫بکشد‬، ‫است‬ ‫مردم‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫گناه‬ ‫پیشکش‬ ‫بز‬ ‫پس‬. ‫پاشید‬ ‫ب‬ ‫بار‬ ‫هفت‬ ‫را‬ ‫خود‬
‫کیندل‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫و‬. ‫برود‬، ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫خداوند‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫محرابی‬ ‫به‬، ‫رحمت‬ ‫نشستن‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫و‬ ‫پاشد‬ ‫ب‬ ‫رحمت‬ ‫چوکی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬، ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫نر‬
‫پاکی‬ ‫نا‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پاک‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫پاشید‬ ‫ب‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫بار‬ ‫هفت‬ ‫او‬ ‫و‬. ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫قرار‬ ‫محراب‬ ‫گرد‬ ‫های‬ ‫شاخ‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫بز‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫نر‬ ‫گاو‬ ‫خون‬ ‫و‬. ‫بسازد‬
‫بدون‬ ‫جلو‬ ‫حمل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫باید‬، ‫مقدس‬ ‫مکان‬ ‫در‬ ‫کبوتر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شد‬ ‫آورده‬ ‫در‬ ‫خون‬ ‫که‬، ‫گنا‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫بز‬ ‫و‬، ‫گنا‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫نر‬ ‫گاو‬ ‫و‬. ‫کرد‬ ‫مقدس‬ ‫اسرائیل‬ ‫فرزندان‬
16:14,15,18,19,27‫لویی‬. ‫بسوزانند‬ ‫آتش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫چال‬ ‫سر‬ ‫و‬ ‫گوشت‬ ‫و‬ ‫پوست‬ ‫و‬. ‫اردوگاه‬
‫خانه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫انسان‬ ‫هر‬ ‫و‬. ‫بسوزاند‬ ‫خداوند‬ ‫به‬ ‫شیرین‬ ‫مزه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫چربی‬ ‫و‬ ‫پاشد‬ ‫ب‬ ‫جماعت‬ ‫تابرناکل‬ ‫درب‬ ‫در‬ ‫خداوند‬ ‫محراب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫باید‬ ‫کشیش‬ ‫و‬
‫او‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بیند‬ ‫می‬ ‫خون‬ ‫که‬ ‫روح‬ ‫آن‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ام‬ ‫چهره‬ ‫حتی‬ ‫من‬، ‫خون‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫خوردن‬ ‫که‬، ‫شما‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫غریبه‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫و‬، ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اسرائیل‬
‫خون‬ ‫آن‬ ‫برای‬: ‫را‬ ‫خود‬ ‫روح‬ ‫برای‬ ‫کیار‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫محراب‬ ‫بر‬ ‫اند‬ ‫داده‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫من‬ ‫و‬: ‫است‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫گوشت‬ ‫زندگی‬ ‫برای‬. ‫کنم‬ ‫می‬ ‫قطع‬ ‫مردمش‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫را‬
‫خون‬ ‫شما‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫غریبه‬ ‫هیچ‬ ‫نه‬ ‫و‬، ‫بخورید‬ ‫خون‬ ‫نباید‬ ‫شما‬ ‫روح‬ ‫هیچ‬، ‫گفتم‬ ‫اسرائیل‬ ‫فرزندان‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫بنابراین‬. ‫است‬ ‫روح‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫است‬
، ‫شود‬ ‫خورده‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جغد‬ ‫یا‬ ‫جانور‬ ‫هر‬ ‫جلب‬ ‫و‬ ‫هونث‬ ‫که‬، ‫شما‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫غریبه‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫و‬، ‫اسرائیل‬ ‫فرزندان‬ ‫از‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫انسان‬ ‫هر‬ ‫و‬. ‫بیند‬ ‫می‬
‫به‬ ‫من‬ ‫بنابراین‬: ‫است‬ ‫آن‬ ‫زندگی‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫;خون‬ ‫گوشت‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫زندگی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫برای‬. ‫بپوشاند‬ ‫غبار‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫بریخت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خون‬ ‫باید‬ ‫حتی‬ ‫او‬
. ‫شود‬ ‫قطع‬ ‫باید‬ ‫بخورید‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کس‬ ‫هر‬: ‫است‬ ‫آن‬ ‫خون‬ ‫گوشت‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫زندگی‬ ‫برای‬: ‫بخورید‬ ‫را‬ ‫گوشت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫شیوه‬ ‫هیچ‬ ‫خون‬ ‫باید‬ ‫شما‬، ‫گفتم‬ ‫اسرائیل‬ ‫فرزندان‬
17:6،10-14‫لووی‬
‫را‬ ‫خود‬ ‫چربی‬ ‫باید‬ ‫و‬، ‫پاشید‬ ‫ب‬ ‫محراب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫باید‬ ‫شما‬: ‫هستند‬ ‫مقدس‬ ‫آنها‬. ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫نباید‬ ‫شما‬، ‫بز‬ ‫اولین‬ ‫یا‬، ‫گوسفند‬ ‫اولین‬ ‫یا‬، ‫گاو‬ ‫اولین‬ ‫اما‬
18:17‫شماره‬. ‫است‬ ‫خداوند‬ ‫به‬ ‫شیرین‬ ‫طعم‬ ‫برای‬، ‫سوزاند‬ ‫آتش‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬
‫را‬ ‫او‬ ‫چشم‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫یکی‬ ‫و‬: ‫پاشید‬ ‫ب‬ ‫بار‬ ‫هفت‬ ‫جماعت‬ ‫تابرناکل‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫مستقیم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫انگشت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫خون‬ ‫باید‬ ‫العزار‬ ‫و‬
19:4-5‫شماره‬: ‫بسوزاند‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫باید‬، ‫او‬ ‫چال‬ ‫سر‬ ‫با‬، ‫او‬ ‫خون‬ ‫و‬، ‫او‬ ‫گوشت‬ ‫و‬، ‫او‬ ‫پوست‬. ‫بسوزاند‬
‫و‬، ‫ریخت‬ ‫شما‬ ‫خدای‬ ‫شما‬ ‫خداوند‬ ‫محراب‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫قربانی‬ ‫خون‬ ‫و‬، ‫خود‬ ‫خدای‬، ‫خداوند‬ ‫قربان‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫گوشت‬، ‫سوخته‬ ‫های‬ ‫پیشکش‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫و‬
12:27‫رحمی‬ ‫بی‬. ‫بخورید‬ ‫را‬ ‫گوشت‬ ‫باید‬ ‫شما‬
‫محراب‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خون‬، ‫کردند‬ ‫هلک‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫قوچ‬ ‫وقتی‬، ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫به‬: ‫کردند‬ ‫پاشی‬ ‫محراب‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫ها‬ ‫کشیش‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫هلک‬ ‫را‬ ‫گاوها‬ ‫پس‬
‫تا‬ ‫کردند‬ ‫آشتی‬ ‫محراب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫قتل‬ ‫ه‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ها‬ ‫کشیش‬ ‫و‬. ‫کردند‬ ‫پاشی‬ ‫محراب‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫هلک‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫بره‬: ‫کردند‬ ‫پاشی‬
29:22,24‫آوریل‬ ‫تو‬. 2 ‫شود‬ ‫ساخته‬ ‫اسرائیل‬ ‫تمام‬ ‫برای‬ ‫گنا‬ ‫پیشکش‬ ‫و‬ ‫سوخته‬ ‫پیشکش‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫فرمان‬ ‫پادشاه‬ ‫زیرا‬: ‫بسازند‬ ‫را‬ ‫کناهان‬ ‫اسرائیل‬ ‫همه‬ ‫برای‬
‫تو‬. 2 ‫کردند‬ ‫پاشی‬، ‫بودند‬ ‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫ها‬ ‫لویی‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫ها‬ ‫کشیش‬: ‫خدا‬ ‫مرد‬ ‫موسی‬ ‫قانون‬ ‫طبق‬، ‫ایستادند‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫و‬
30:16‫آوریل‬
35:11‫آوریل‬ ‫تو‬. 2 ‫کشیدند‬ ‫آتش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ها‬ ‫لویی‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫پاشی‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫ها‬ ‫کشیش‬ ‫و‬ ‫نکشیدند‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫و‬
‫و‬. ‫سوزم‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هستم‬ ‫جانورهایی‬ ‫چربی‬ ‫و‬ ‫قوچ‬ ‫سوخته‬ ‫های‬ ‫پیشکش‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫من‬: ‫خداوند‬ ‫است؟‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫فداکاری‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫منظوری‬ ‫چه‬ ‫به‬
1:11‫آیسای‬. ‫برم‬ ‫می‬ ‫لذت‬ ‫بزها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بره‬، ‫گاوها‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫نه‬ ‫من‬
‫اینها‬، ‫پاشند‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫پیشکش‬ ‫را‬ ‫سوخته‬ ‫های‬ ‫پیشکش‬، ‫بسازند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫روزی‬ ‫در‬ ‫اینها‬. ‫خدا‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خدا‬ ‫بنابراین‬، ‫انسان‬ ‫پسر‬: ‫گفت‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫و‬
‫پاک‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫شما‬ ‫بنابراین‬: ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مرز‬ ‫دور‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫فصل‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫از‬ ‫گوشه‬ ‫چهار‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫شاخ‬ ‫چهار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫آن‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫و‬. ‫هستند‬
43:18,20‫ایزیکیل‬. ‫پاکسازی‬ ‫و‬
‫کنند‬ ‫پیشنهاد‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫چربی‬ ‫تا‬ ‫بایستند‬ ‫من‬ ‫پیش‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫وزیر‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫نزدیک‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آن‬، ‫شدند‬ ‫دور‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫اسرائیل‬ ‫فرزندان‬ ‫وقتی‬ ‫اما‬
۴۴:۱۵‫ایزکیل‬: ‫بفرمانند‬ ‫خداوند‬ ‫به‬ ‫و‬
‫داده‬ ‫قرار‬ ‫داخلی‬ ‫دادگاه‬ ‫دروازه‬ ‫از‬ ‫پست‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫محراب‬ ‫فصل‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫از‬ ‫گوشه‬ ‫چهار‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫خانه‬ ‫پست‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫جرم‬ ‫از‬ ‫پیشکش‬ ‫از‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫کشیش‬ ‫و‬
45:19‫ایزیکیل‬. ‫است‬
‫بدن‬ ‫این‬. ‫خوردن‬ ‫غذا‬، ‫نگاهی‬: ‫گفت‬ ‫و‬، ‫داد‬ ‫شاگردان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬، ‫ترمز‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬، ‫داد‬ ‫برکت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬، ‫گرفت‬ ‫نان‬ ‫عیسی‬، ‫بودند‬ ‫خوردن‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫و‬
‫بهبودی‬ ‫برای‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬, ‫است‬ ‫جدید‬ ‫عهد‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫خون‬ ‫این‬ ‫برای‬. ‫بنوشید‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫همه‬: «‫گفت‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تشکر‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫را‬ ‫جام‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫من‬
26:26-28‫متی‬. ‫ریج‬ ‫خدایان‬ ‫از‬
‫وقتی‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫را‬ ‫جام‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫من‬ ‫بدن‬ ‫این‬: ‫خوردن‬ ‫غذا‬، ‫نگاهی‬: ‫گفت‬ ‫و‬، ‫داد‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫و‬، ‫آن‬ ‫ترمز‬ ‫و‬، ‫برکت‬ ‫و‬، ‫گرفت‬ ‫نان‬ ‫عیسی‬، ‫خوردند‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫و‬
‫علمت‬. ‫است‬ ‫ریگان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫که‬، ‫است‬ ‫جدید‬ ‫عهد‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫خون‬ ‫این‬، ‫گفت‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫و‬. ‫کردند‬ ‫جان‬ ‫نوش‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫همه‬ ‫و‬: ‫داد‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬، ‫کرد‬ ‫تشکر‬
14:22-24‫عنوان‬ ‫به‬ ‫گذاری‬
‫همین‬ ‫به‬. ‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫من‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬: ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫من‬ ‫بدن‬ ‫این‬: ‫گفت‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫ترمز‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تشکر‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫را‬ ‫نان‬ ‫و‬
22:19-20‫لوقا‬. ‫است‬ ‫ریگ‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫که‬، ‫است‬ ‫من‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫عهد‬ ‫فنجان‬ ‫این‬، ‫گفت‬، ‫وعده‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫فنجان‬ ‫نیز‬ ‫ترتیب‬
‫من‬ ‫گوشت‬ ‫که‬ ‫کسی‬. ‫نداره‬ ‫شما‬ ‫در‬ ‫زندگی‬ ‫هیچ‬ ‫شما‬، ‫بنوشید‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫بخورید‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫پسر‬ ‫گوشت‬ ‫اینکه‬ ‫مگر‬، ‫گویم‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫من‬: «‫گفت‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫عیسی‬
‫خون‬ ‫و‬، ‫واقع‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫گوشت‬ ‫من‬ ‫گوشت‬ ‫برای‬. ‫کرد‬ ‫خواهم‬ ‫بزرگ‬ ‫آخر‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫من‬ ‫و‬. ‫نوشند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫ابدی‬ ‫زندگی‬، ‫نوشند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫خون‬ ‫و‬، ‫بیند‬ ‫می‬ ‫را‬
6:53-56‫جان‬. ‫هستم‬ ‫او‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ساکن‬ ‫من‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نوشد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خونم‬ ‫و‬ ‫نوشد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫گوشت‬ ‫او‬. ‫است‬ ‫نوشیدن‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫من‬
‫می‬ ‫کار‬ ‫خوب‬، ‫نگهدارید‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اگر‬ ‫که‬، ‫کنید‬ ‫می‬ ‫دوری‬ ‫اندرز‬ ‫و‬ ‫آزار‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫خفه‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫گوشت‬ ‫از‬ ‫که‬
15:29‫اعمال‬. ‫است‬ ‫خوب‬ ‫شما‬ ‫کرایه‬. ‫کنید‬
‫اعمال‬. ‫را‬ ‫خود‬ ‫سکونت‬ ‫مرزهای‬ ‫و‬، ‫منصوب‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫زمان‬ ‫تعیین‬ hath ‫و‬، ‫زمین‬ ‫چهره‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫ساکن‬ ‫برای‬ ‫مردان‬ ‫های‬ ‫ملت‬ ‫همه‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫خون‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫و‬
17:26
‫به‬ ‫بنابراین‬ ‫توجه‬. ‫نکردم‬ ‫دوری‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫خدا‬ ‫وکائل‬ ‫همه‬ ‫اعلم‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫چرا‬. ‫است‬ ‫مردان‬ ‫همه‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫خالص‬ ‫من‬ ‫که‬، ‫روز‬ ‫این‬ ‫ضبط‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫من‬ ‫بنابراین‬
‫اعمال‬. ‫است‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫او‬ ‫که‬، ‫خدا‬ ‫کلیسای‬ ‫تغذیه‬ ‫برای‬، ‫نظارت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫مقدس‬ ‫روح‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬، ‫گله‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫و‬، ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫خودتان‬
20:26-28
‫به‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫تنها‬ ‫نجات‬، ‫چیزی‬ ‫چنین‬ ‫مشاهده‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫رسیدند‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫نوشته‬ ‫ما‬، ‫معتقدند‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫جنتیل‬ ‫به‬ ‫زدن‬ ‫دست‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
21:25‫اعمال‬. ‫دارید‬ ‫نگه‬ ‫زنا‬ ‫از‬ ‫و‬، ‫خفه‬ ‫از‬ ‫و‬، ‫خون‬ ‫از‬ ‫و‬، ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫ها‬ ‫بت‬
‫اعلم‬ ‫به‬, ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫به‬ ‫ایمان‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫جلو‬ ‫به‬ ‫خدا‬ ‫که‬: ‫توجیه‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رستگاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فضل‬ ‫توسط‬ ‫آزادانه‬ ‫حال‬ ‫در‬
‫که‬ ‫او‬ ‫کننده‬ ‫توجیه‬ ‫و‬، ‫فقط‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫او‬ ‫که‬: ‫او‬ ‫حق‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ‫در‬، ‫گویم‬ ‫می‬ ‫من‬، ‫اعلم‬ ‫;برای‬ ‫خدا‬ ‫تحمل‬ ‫طریق‬ ‫از‬, ‫گذشته‬ ‫که‬ ‫گنا‬ ‫از‬ ‫بازسازی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫حق‬
3:24-26‫ها‬ ‫رومی‬. ‫دارند‬ ‫اعتقاد‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫به‬
5:9‫ها‬ ‫رومی‬. ‫داد‬ ‫نجات‬ ‫او‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫خشم‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫ما‬، ‫توجیه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬، ‫آن‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫خیلی‬
10:16‫کورینتیان‬ 1 ‫نیست؟‬ ‫مسیح‬ ‫بدن‬ ‫ارتباط‬ ‫این‬ ‫آیا‬، ‫شکنیم‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫نانی‬ ‫نیست؟‬ ‫مسیح‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫رفقا‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬، ‫دهد‬ ‫می‬ ‫برکت‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫برکت‬ ‫جام‬
‫به‬، ‫بنوشید‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫شما‬ ‫عنوان‬ ‫به‬، ‫شما‬ ‫کار‬ ‫این‬: ‫است‬ ‫من‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫عهد‬ ‫فنجان‬ ‫این‬: ‫گفت‬، ‫بود‬ supped ‫او‬ ‫که‬ ‫زمانی‬، ‫جام‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫او‬ ‫شیوه‬ ‫همان‬ ‫از‬ ‫پس‬
‫بخورید‬ ‫را‬ ‫نان‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کس‬ ‫هر‬ ‫پس‬. ‫پاشید‬ ‫می‬ ‫بیاید‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫خداوند‬ ‫مرگ‬، ‫نوشید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫پیاله‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫خورید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫نان‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫یکبار‬ ‫وقت‬ ‫چند‬ ‫هر‬. ‫من‬ ‫یاد‬
11:25-27‫کورینتیان‬. 1 ‫است‬ ‫خداوند‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫بدن‬ ‫گناهکار‬، ‫ارزش‬ ‫بی‬، ‫بنوشد‬ ‫را‬ ‫خداوند‬ ‫پیاله‬ ‫این‬ ‫و‬
‫در‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫فضل‬ ‫شکوه‬ ‫از‬ ‫ستایش‬ ‫به‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫خواست‬ ‫از‬ ‫خوب‬ ‫لذت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬، ‫خود‬ ‫به‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫توسط‬ ‫کودکان‬ ‫تصویب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫پس‬
; 1:5-7‫او‬ ‫فضل‬ ‫از‬ ‫ثروت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬, ‫مکنا‬ ‫از‬ ‫بخشش‬, ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رستگاری‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬. ‫است‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫محبوب‬
. 2:13‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫مسیح‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫عیسی‬ ‫مسیح‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اما‬
‫را‬ ‫خود‬ ‫عزیز‬ ‫پسر‬ ‫پادشاهی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫و‬، ‫داده‬ ‫تحویل‬ ‫تاریکی‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫کسی‬ ‫چه‬: ‫نور‬ ‫در‬ ‫قدیسان‬ ‫ارث‬ ‫از‬ partakers ‫به‬ ‫ملقات‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫که‬، ‫پدر‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬
: Colossians 1:12-14‫گنا‬ ‫از‬ ‫بخشش‬ ‫حتی‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رستگاری‬ ‫ما‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬: ‫ترجمه‬
. ‫آسمان‬ ‫در‬ ‫چیزهایی‬ ‫یا‬، ‫هستند‬ ‫زمین‬ ‫در‬ ‫چیزهایی‬ ‫آنها‬ ‫آیا‬، ‫گویم‬ ‫می‬ ‫من‬ ‫خود؛‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫آشتی‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫توسط‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫صلیب‬ ‫خون‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫صلح‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬
1:20‫کلوسیان‬
‫را‬ ‫او‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مرگ‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫همان؛‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نیز‬ ‫او‬، ‫هستند‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫گوشت‬ partakers ‫کودکان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬
2:14‫ها‬ ‫عبری‬. ‫است‬ ‫شیطان‬ ‫آن‬، ‫کند‬ ‫نابود‬ ‫داشت‬ ‫را‬ ‫مرگ‬ ‫قدرت‬ ‫که‬
9‫عبری‬
.‫دنی‬ ‫پناهگاه‬ ‫و‬, ‫الهی‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫حکم‬ ‫اولین‬ ‫قطعا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬1
.‫میگویند‬ ‫پناهگاه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬. ‫بود‬ ‫شیو‬ ‫نان‬ ‫و‬، ‫میز‬ ‫و‬، ‫شمع‬ ‫آن‬ ‫در‬، ‫;اول‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫تابرناکل‬ ‫یک‬ ‫برای‬2
‫همه؛‬ ‫از‬ ‫ترین‬ ‫هولی‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تابرناکل‬، ‫دوم‬ ‫تاب‬ ‫شب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬3
‫این‬ ‫از‬ ‫میز‬ ‫و‬، ‫بود‬ ‫زده‬ ‫جوانه‬ ‫که‬ ‫آرون‬ ‫میله‬ ‫و‬، ‫بود‬ ‫ماننا‬ ‫که‬ ‫طلیی‬ ‫گلدان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬، ‫طل‬ ‫با‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دور‬ ‫وثیقه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کشتی‬ ‫و‬، ‫طلیی‬ ‫سانسور‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫که‬4
‫بود؛‬ ‫گروه‬
.‫کنیم‬ ‫صحبت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫توانیم‬ ‫نمی‬ ‫اکنون‬ ‫ما‬ ‫;که‬ ‫رحمت‬ ‫سایه‬ ‫شکوه‬ ‫از‬ cherubims ‫آن‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫و‬5
.‫خدا‬ ‫به‬ ‫خدمت‬ ‫انجام‬، ‫رفت‬ ‫تابرناکل‬ ‫اولین‬ ‫به‬ ‫همیشه‬ ‫کشیش‬، ‫شد‬ ‫اوباش‬ ‫و‬ ‫اراذل‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫چیزها‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬6
:‫مردم‬ ‫اشتباهات‬ ‫برای‬ ‫و‬، ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫او‬ ‫که‬، ‫خون‬ ‫بدون‬، ‫سال‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫بزرگ‬ ‫کشیش‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫دوم‬ ‫به‬ ‫اما‬7
:‫بود‬ ‫ایستاده‬ ‫هنوز‬ ‫تابرناکل‬ ‫اولین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬، ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫آشکار‬ ‫هنوز‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫ترین‬ ‫مقدس‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫راه‬ ‫که‬، ‫نشانه‬ ‫این‬ ‫مقدس‬ ‫روح‬8
‫ندارد؛‬ ‫را‬ ‫وجدان‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫عنوان‬ ‫به‬، ‫کامل‬ ‫خدمات‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬، ‫شد‬ ‫ارائه‬ ‫فداکاری‬ ‫و‬ ‫هدیه‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬، ‫بود‬ ‫حاضر‬ ‫زمان‬ ‫برای‬ ‫رقم‬ ‫یک‬ ‫که‬9
.‫است‬ ‫شده‬ ‫تحمیل‬ ‫اصلح‬ ‫زمان‬ ‫تا‬ ‫آنها‬ ‫بر‬، ‫گوشتی‬ ‫اعمال‬ ‫و‬، ‫غواصان‬ ‫شستشو‬ ‫و‬، ‫بود‬ ‫ایستاده‬ ‫نوشیدنی‬ ‫و‬ ‫گوشت‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫که‬10
‫این‬ ‫از‬ ‫نه‬، ‫گویند‬ ‫می‬ ‫که‬، ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫دست‬ ‫با‬، ‫تر‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫بزرگتر‬ ‫تابرناکل‬ ‫یک‬ ‫توسط‬، ‫است‬ ‫آمده‬ ‫خوب‬ ‫چیزهای‬ ‫از‬ ‫بزرگ‬ ‫کشیش‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫مسیح‬ ‫اما‬11
‫ساختمان؛‬
.‫است‬ ‫آمده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫ابدی‬ ‫رستگاری‬ ‫داشتن‬، ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫مقدس‬ ‫مکان‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫اما‬، ‫گوساله‬ ‫و‬ ‫بز‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫نه‬12
:‫گوشت‬ ‫تصفیه‬ ‫به‬، ‫پاک‬ ‫پاشی‬ ‫آب‬ ‫گودال‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫خاکستر‬ ‫و‬، ‫بز‬ ‫و‬ ‫نر‬ ‫گاو‬ ‫خون‬ ‫اگر‬ ‫برای‬13
?‫زنده‬ ‫خدای‬ ‫به‬ ‫خدمت‬ ‫برای‬ ‫مرده‬ ‫آثار‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وجدان‬ ‫پاکسازی‬, ‫ارائه‬ ‫خدا‬ ‫به‬ ‫نقطه‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ابدی‬ ‫روح‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬, ‫مسیح‬ ‫خون‬ ‫باید‬ ‫بیشتر‬ ‫چقدر‬14
‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫که‬ ‫آنها‬، ‫بودند‬ ‫اول‬ ‫عهد‬ ‫تحت‬ ‫که‬ ‫مزایا‬ ‫از‬ ‫رستگاری‬ ‫برای‬، ‫مرگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬، ‫است‬ ‫جدید‬ ‫عهد‬ ‫میانجی‬ ‫او‬ ‫علت‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫و‬15
.‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫دریافت‬ ‫ابدی‬ ‫ارث‬ ‫وعده‬
.‫کننده‬ ‫تست‬ ‫مرگ‬ ‫ضرورت‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫باید‬ ‫همچنین‬، ‫است‬ ‫عهد‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫برای‬16
.‫است‬ ‫کننده‬ ‫تست‬ ‫زندگی‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫قدرت‬ ‫هیچ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬: ‫اند‬ ‫مرده‬ ‫مردان‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫زور‬ ‫از‬ ‫عهد‬ ‫یک‬ ‫برای‬17
.‫بود‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫خون‬ ‫بدون‬ ‫اول‬ ‫عهد‬ ‫نه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬18
‫دو‬ ‫هر‬ ‫پاشید‬ ‫و‬ hyssop، ‫و‬، ‫سرخ‬ ‫پشم‬ ‫و‬، ‫آب‬ ‫با‬، ‫بز‬ ‫و‬ ‫گوساله‬ ‫خون‬ ‫او‬، ‫بود‬ ‫کرده‬ ‫صحبت‬ ‫قانون‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫مردم‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫فرض‬ ‫هر‬ ‫موسی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫برای‬19
،‫مردم‬ ‫همه‬ ‫و‬، ‫کتاب‬
.‫است‬ ‫کرده‬ ‫امر‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫خدا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عهد‬ ‫خون‬ ‫این‬، ‫گفتن‬20
.‫وزارت‬ ‫های‬ ‫کشتی‬ ‫تمام‬ ‫و‬، ‫تابرناکل‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫پاشید‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫او‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫علوه‬21
‫نیست‬ ‫کسي‬ ‫هیچ‬ ‫خون‬ ‫دادن‬ ‫ریه‬ ‫بدون‬ ‫;و‬ ‫هستند‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫پاکسازی‬ ‫قانون‬ ‫توسط‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫تقریبا‬ ‫و‬22
.‫این‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫فداکاری‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آسمانی‬ ‫چیزهای‬ ‫;اما‬ ‫تصفیه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫آسمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫از‬ ‫الگوهای‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫لزم‬ ‫بنابراین‬23
‫ما‬ ‫برای‬ ‫خدا‬ ‫حضور‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫آسمان‬ ‫به‬ ‫;اما‬ ‫واقعی‬ ‫های‬ ‫چهره‬ ‫که‬, ‫نمی‬ ‫وارد‬ ‫دست‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫مقدس‬ ‫های‬ ‫مکان‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫مسیح‬ ‫برای‬24
:‫شود‬ ‫می‬ ‫ظاهر‬
;‫دیگران‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫مقدس‬ ‫مکان‬ ‫به‬ ‫وارد‬ ‫بزرگ‬ ‫کشیش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬, ‫ارائه‬ ‫اغلب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫هنوز‬ ‫نه‬ ‫و‬25
‫قربانی‬ ‫با‬ ‫گنا‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫به‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫جهان‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اما‬: ‫برد‬ ‫می‬ ‫رنج‬ ‫جهان‬ ‫اساس‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫از‬ ‫اغلب‬ ‫او‬ ‫باید‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫برای‬26
.‫را‬ ‫خود‬ ‫کردن‬
:‫قضاوت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫اما‬، ‫است‬ ‫شده‬ ‫منصوب‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫مردان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬27
.‫رستگاری‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫بدون‬ ‫دوم‬ ‫بار‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫نگاه‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫;و‬ ‫شد‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫تحمل‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫مسیح‬ ‫بنابراین‬28
10:4‫ها‬ ‫عبری‬. ‫ببرد‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫بز‬ ‫و‬ ‫گاو‬ ‫خون‬ ‫که‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫چرا‬
10:19‫عبری‬, ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫خون‬ ‫به‬ ‫جسورانه‬, ‫برادر‬, ‫از‬ ‫پس‬
‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬، ‫تعهد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫خون‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫و‬، ‫خدا‬ ‫پسر‬ ‫پا‬ ‫زیر‬ ‫که‬، ‫شود‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫شایسته‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫باید‬، ‫شما‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬، ‫انگیز‬ ‫غم‬ ‫مجازات‬ ‫مقدار‬ ‫چه‬ ‫از‬
10:29‫ها‬ ‫عبری‬ ‫شود؟‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫فضل‬ ‫روح‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫و‬، ‫نامقبول‬ ‫چیز‬ ‫یک‬
11:28‫ها‬ ‫عبری‬. ‫کند‬ ‫لمس‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫باید‬ ‫شده‬ ‫متولد‬ ‫اولین‬ ‫نابود‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫نکشید‬، ‫خون‬ ‫شدن‬ ‫پاشیده‬ ‫و‬، ‫فصح‬ ‫داشته‬ ‫نگه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ایمان‬ ‫طریق‬ ‫از‬
12:4‫ها‬ ‫عبری‬. ‫کنید‬ ‫می‬ ‫تلش‬ ‫سین‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اید‬ ‫نکرده‬ ‫مقاومت‬ ‫خون‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫هنوز‬ ‫شما‬
12:24‫ها‬ ‫عبری‬. ‫هابیل‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫چیزهای‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫که‬، ‫پاشی‬ ‫آب‬ ‫از‬ ‫خون‬ ‫به‬ ‫و‬، ‫جدید‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫میانجی‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫به‬ ‫و‬
‫او‬ ‫که‬، ‫نیز‬ ‫عیسی‬ ‫بنابراین‬. ‫شوند‬ ‫می‬ ‫سوزانده‬ ‫اردوگاه‬ ‫بدون‬، ‫شود‬ ‫می‬ ‫آورده‬ ‫پناهگاه‬ ‫به‬ ‫سین‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫بزرگ‬ ‫کشیش‬ ‫توسط‬ ‫خونشان‬ ‫که‬ ‫جانورها‬ ‫آن‬ ‫اجساد‬ ‫برای‬
13:11-12‫عبری‬. ‫برد‬ ‫می‬ ‫رنج‬ ‫دروازه‬ ‫بدون‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫است‬ ‫ممکن‬
، ‫همیشگی‬ ‫لوظ‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫خون‬ ‫طریق‬ ‫از‬، ‫گوسفند‬ ‫بزرگ‬ ‫چوپان‬ ‫که‬، ‫آورد‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫پروردگار‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫مرده‬ ‫از‬ ‫دوباره‬ ‫که‬، ‫صلح‬ ‫خدای‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬
‫آنها‬ ‫به‬ ‫همیشه‬ ‫و‬ ‫همیشه‬ ‫برای‬ ‫که‬. ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫طریق‬ ‫از‬، ‫او‬ ‫چشم‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شما‬ ‫در‬ ‫کار‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫خواست‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫خوب‬ ‫کار‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫کامل‬ ‫را‬ ‫شما‬
13:20-21‫عبری‬ ‫آمین‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫افتخار‬
‫پیتر‬. 1 ‫شود‬ ‫برابر‬ ‫چند‬، ‫صلح‬ ‫و‬، ‫شما‬ ‫به‬ ‫فضل‬: ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫خون‬ ‫شدن‬ ‫پاشیده‬ ‫و‬ ‫عملی‬ ‫بی‬ ‫به‬، ‫روح‬ ‫تحقیر‬ ‫طریق‬ ‫از‬، ‫پدر‬ ‫خدا‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ ‫پیش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫انتخاب‬
1:2
‫با‬ ‫اما‬ ‫شد؛‬ ‫نمی‬ ‫رستگاری‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پدران‬ ‫از‬ ‫سنت‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بیهوده‬ ‫مکالمه‬ ‫از‬، ‫طل‬ ‫و‬ ‫نقره‬ ‫عنوان‬ ‫به‬، ‫فاسد‬ ‫چیزهای‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫دانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
1:18-19‫پیتر‬: 1 ‫نقطه‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫دار‬ ‫لکه‬ ‫بدون‬ ‫بره‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬، ‫مسیح‬ ‫ارزشمند‬ ‫خون‬
۱:۷‫جان‬. ۱ ‫پاک‬ ‫سین‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫پسرش‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫خون‬ ‫و‬، ‫دیگری‬ ‫با‬ ‫یکی‬ ‫یاران‬ ‫ما‬، ‫است‬ ‫نور‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫عنوان‬ ‫به‬، ‫رفتن‬ ‫راه‬ ‫نور‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫اگر‬ ‫اما‬
‫که‬ ‫سه‬ ‫برای‬. ‫است‬ ‫حقیقت‬ ‫روح‬ ‫زیرا‬، ‫است‬ ‫شاهد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روح‬ ‫این‬ ‫و‬. ‫خون‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫با‬ ‫بلکه‬، ‫آب‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫;نه‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫حتی‬, ‫آمد‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫او‬ ‫این‬
‫سه‬ ‫این‬ ‫و‬: ‫خون‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫روح‬، ‫هستند‬ ‫شاهد‬ ‫زمین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫نفر‬ ‫سه‬ ‫و‬. ‫هستند‬ ‫یکی‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫و‬: ‫مقدس‬ ‫روح‬ ‫و‬, ‫کلمه‬, ‫پدر‬, ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آسمان‬ ‫در‬ ‫خرس‬ ‫رکورد‬
5:6-9‫جان‬. 1 ‫داد‬ ‫شهادت‬ ‫پسرش‬ ‫از‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫خداست‬ ‫شاهد‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫چرا‬: ‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫خدا‬ ‫شاهد‬، ‫کنیم‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫مردان‬ ‫شاهد‬ ‫اگر‬. ‫هستند‬ ‫موافق‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫نفر‬
‫ما‬ ‫گناهای‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫و‬، ‫داشت‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫به‬. ‫است‬ ‫زمین‬ ‫پادشاهان‬ ‫شاهزاده‬ ‫و‬، ‫مردگان‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫فراموش‬ ‫اولین‬ ‫و‬، ‫است‬ ‫وفادار‬ ‫شاهد‬ ‫که‬، ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫از‬ ‫و‬
1:5-6‫وحی‬ ‫آمین‬. ‫همیشه‬ ‫و‬ ‫همیشه‬ ‫برای‬ ‫سلطه‬ ‫و‬ ‫شکوه‬ ‫او‬ ‫به‬. ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫پدرش‬ ‫و‬ ‫خدا‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫کشیش‬ ‫و‬ ‫پادشاهان‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫و‬، ‫شسته‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫در‬
‫و‬ ‫زبان‬ ‫و‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫تو‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫و‬، ‫شدی‬ ‫کشته‬ ‫تو‬ ‫زیرا‬: ‫کنی‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫مهرهای‬ ‫و‬، ‫بگیری‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫شایسته‬ ‫تو‬: «‫گفتند‬ ‫و‬ ‫خواندند‬ ‫جدیدی‬ ‫آهنگ‬ ‫آنها‬ ‫و‬
5:9‫وحی‬. ‫کردی‬ ‫رستگاری‬ ‫خدا‬ ‫به‬ ‫ملت‬ ‫و‬ ‫مردم‬
‫بره‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شسته‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ردای‬ ‫و‬ ‫آمدند‬ ‫بیرون‬ ‫بزرگ‬ ‫مشکلت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫کسانی‬ ‫اینها‬، ‫گفت‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫و‬. ‫دانید‬ ‫می‬ ‫شما‬، ‫آقا‬، ‫گفتم‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫و‬
7:14‫وحی‬. ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫سفید‬
12:11‫وحی‬. ‫نداشتند‬ ‫دوست‬ ‫مرگ‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬ ‫آنها‬ ‫و‬. ‫را‬ ‫خود‬ ‫شهادت‬ ‫کلم‬ ‫با‬ ‫و‬، ‫کردند‬ ‫غلبه‬ ‫بره‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬
‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫جنگ‬ ‫و‬ ‫قضاوت‬ ‫او‬ ‫راستگویی‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫شد‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫درست‬ ‫و‬ ‫وفادار‬ ‫بود‬ ‫نشسته‬ ‫او‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫و‬. ‫دیدم‬ ‫را‬ ‫سفید‬ ‫اسب‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫دیدم‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫آسمان‬ ‫من‬ ‫و‬
‫که‬ ‫وسکت‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬. ‫خود‬ ‫او‬ ‫اما‬، ‫دانست‬ ‫نمی‬ ‫مردی‬ ‫هیچ‬ ‫که‬، ‫بود‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫نام‬ ‫یک‬ ‫او‬ ‫و‬. ‫بود‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫تاج‬ ‫سرش‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫آتش‬ ‫شعله‬ ‫چشمانش‬. ‫دهد‬
‫و‬ ‫سفید‬، ‫زیبا‬ ‫های‬ ‫کتان‬ ‫با‬، ‫سفید‬ ‫های‬ ‫اسب‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫او‬، ‫بودند‬ ‫آسمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ارتش‬ ‫و‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫خدا‬ ‫کلم‬ ‫او‬ ‫نام‬ ‫و‬: ‫داشت‬ ‫تن‬ ‫به‬، ‫بود‬ ‫شده‬ ‫آغیان‬ ‫خون‬ ‫در‬
19:11-14‫وحی‬. ‫کردند‬ ‫دنبال‬ ‫تمیز‬
‫همه‬ ‫برای‬ ‫توبه‬ ‫فضل‬، ‫رینده‬ ‫ما‬ ‫رستگاری‬ ‫برای‬ ‫که‬: ‫است‬ ‫ارزشمند‬ ‫خدا‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫ببینید‬ ‫و‬، ‫کنید‬ ‫نگاه‬ ‫مسیح‬ ‫خون‬ ‫به‬ ‫ثبات‬ ‫با‬ ‫ما‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬
4:5‫کورینتیان‬ ‫به‬ ‫کلمنت‬ ‫حماسه‬ ‫اولین‬. ‫است‬ ‫آمده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫جهان‬
‫که‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫رستگاری‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫باید‬، ‫ما‬ ‫پروردگار‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫که‬، ‫آن‬ ‫از‬ ‫;پس‬ ‫سرخ‬ ‫طناب‬ ‫آویزان‬ ‫اش‬ ‫خانه‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫که‬: ‫ای‬ ‫نشانه‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫و‬
6:10‫کورینتیان‬ ‫به‬ ‫کلمنت‬ ‫حماسه‬ ‫اولین‬. ‫داشت‬ ‫وجود‬ ‫زن‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫پیشگویی‬ ‫بلکه‬، ‫ایمان‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫چگونه‬، ‫عزیزم‬، ‫بینید‬ ‫می‬. ‫خدا‬ ‫به‬ ‫امید‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫اعتقاد‬
10:6‫کورینتیان‬ ‫به‬ ‫کلمنت‬ ‫حماسه‬ ‫اولین‬. ‫شد‬ ‫داده‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫خون‬ ‫که‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫ما‬ ‫پروردگار‬ ‫به‬ ‫احترام‬ ‫ما‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬
، ‫داد‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫ما‬ ‫خداوند‬، ‫کردن‬ ‫حرکت‬ ‫مته‬ ‫با‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عشق‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬. ‫شد‬ ‫ملحق‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫خیریه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫خداوند‬
21:7‫کورینتیان‬ ‫به‬ ‫کلمنت‬ ‫حماسه‬ ‫اولین‬. ‫ما‬ ‫روح‬ ‫برای‬، ‫او‬ ‫روح‬. ‫ما‬ ‫گوشت‬ ‫برای‬ ‫او‬ ‫گوشت‬ ‫خدا؛‬ ‫خواست‬ ‫با‬
‫این‬ ‫به‬ ‫خونش‬ ‫پاشیدن‬ ‫با‬ ‫که‬. ‫محکوم‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫بخشش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬، ‫نابودی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بدن‬ ‫از‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫خداوند‬ ‫آیا‬ ‫علت‬ ‫این‬ ‫برای‬
‫به‬ ‫بره‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫او‬. ‫کرد‬ ‫درمان‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫کبود‬ ‫ما‬ ‫های‬ ‫ناهی‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫او‬، ‫شد‬ ‫زخمی‬ ‫ما‬ ‫تجاهل‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫او‬: ‫گوید‬ ‫می‬ ‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ‫به‬ ‫ترتیب‬
4:1,3‫برناباس‬ ‫عمومی‬ ‫حماسه‬. ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دهان‬ ‫او‬ ‫بنابراین‬، ‫است‬ ‫گنگ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫برشی‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫گوسفند‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬، ‫شد‬ ‫منجر‬ ‫کشتار‬
1:3‫اپسیان‬ ‫به‬ ‫ایگناتیوس‬ ‫حماسه‬. ‫بود‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫طبیعی‬ ‫غیر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫کامل‬ ‫شما‬ ‫مسیح‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دادن‬ ‫تکان‬ ‫و‬، ‫خدا‬ ‫پیروان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چگونه‬
‫از‬ ‫صلح‬ ‫داشتن‬، ‫خدا‬ ‫شایسته‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬، ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫پدر‬ ‫خدا‬ ‫محبوب‬: ‫آسیا‬ ‫در‬ Tralles ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مقدس‬ ‫کلیسای‬ ‫به‬، ‫توفور‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫او‬ ‫که‬، ‫ایگناتیوس‬
‫شادی‬ ‫تمام‬ ‫آرزوی‬، ‫بعید‬ ‫شخصیت‬ ‫در‬ ‫ادامه‬، ‫سلم‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫همچنین‬ ‫که‬: ‫او‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رستگاری‬ ‫در‬، ‫ما‬ ‫امید‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫شور‬ ‫و‬، ‫خون‬ ‫و‬ ‫گوشت‬ ‫طریق‬
1:1‫ترالیان‬ ‫به‬ ‫ایگناتیوس‬ ‫حماسه‬. ‫آن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫شادی‬ ‫و‬
‫ترالیان‬ ‫به‬ ‫ایگناتیوس‬ ‫حماسه‬. ‫است‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫خون‬، ‫که‬، ‫خیریه‬ ‫در‬ ‫;و‬ ‫خداوند‬ ‫گوشت‬, ‫که‬ ‫است‬, ‫ایمان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تجدید‬ meekness, ‫در‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫بنابراین‬
2:7
‫حماسه‬. ‫است‬ ‫شدنی‬ ‫فاسد‬ ‫عشق‬ ‫که‬، ‫است‬ ‫او‬ ‫خون‬ ‫طولنی‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫نوشیدنی‬ ‫;و‬ ‫داود‬ ‫دانه‬ ‫از‬, ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫گوشت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خدا‬ ‫نان‬ ‫خواهم‬ ‫می‬ ‫من‬
3:5‫رومیان‬ ‫به‬ ‫ایگناتیوس‬
‫توافق‬ ‫در‬ ‫که‬, ‫است‬ ‫آمده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫رحمت‬ ‫که‬. ‫است‬ ‫آسیا‬ ‫در‬ ‫فیلدلفیا‬ ‫در‬ ‫که‬، ‫ما‬ ‫پروردگار‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫و‬، ‫پدر‬ ‫خدا‬ ‫کلیسای‬ ‫به‬، ‫توفور‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫او‬ ‫که‬، ‫ایگناتیوس‬
, ‫سلم‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫همچنین‬ ‫که‬: ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رستگاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رحمت‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫و‬, ‫ما‬ ‫پروردگار‬ ‫شوق‬ ‫و‬ ‫شور‬ ‫در‬ ‫همیشه‬ ‫شادمانی‬ ‫و‬, ‫ثابت‬ ‫خدا‬
‫عیسی‬ ‫ذهن‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫منصوب‬ ‫شماس‬ ‫و‬, ‫هستند‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫که‬ presbyters ‫و‬, ‫هستند‬ ‫اسقف‬ ‫با‬ ‫اتحاد‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫اگر‬ ‫خصوص‬ ‫;به‬ ‫ما‬ ‫نکوهش‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫ابدی‬ ‫شادی‬ ‫که‬ ‫است‬
‫در‬ ‫پیاله‬ ‫یک‬ ‫;و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫ما‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫گوشت‬ ‫یک‬ ‫اما‬ ‫برای‬: ‫فصل‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مقدس‬ ‫روح‬ ‫قاطعیت‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫او‬ ‫;که‬ ‫مسیح‬
1:1,11‫فیلدلفیا‬ ‫به‬ ‫ایگناتیوس‬ ‫حماسه‬ ‫محراب؛‬ ‫یک‬ ‫او؛‬ ‫خون‬ ‫وحدت‬
‫در‬ ‫;و‬ ‫روح‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گوشت‬ ‫در‬ ‫دو‬ ‫هر‬, ‫شد‬ ‫میخ‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫ما‬ ‫خداوند‬ ‫صلیب‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫اگر‬, ‫فصل‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫منسوخ‬ ‫غیر‬ ‫ایمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫مشاهده‬ ‫من‬ ‫زیرا‬
1:3‫سمیرنایان‬ ‫به‬ ‫ایگناتیوس‬ ‫حماسه‬. ‫است‬ ‫شده‬ ‫متقاعد‬ ‫ما‬ ‫پروردگار‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬. ‫تایید‬ ‫مسیح‬ ‫خون‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫عشق‬
‫خون‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫اگر‬، ‫نامرئی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫چه‬، ‫شاهزادگان‬ ‫و‬، ‫هستند‬ ‫شکوه‬ ‫با‬ ‫فرشتگان‬ ‫و‬ ‫آسمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫دو‬ ‫;هر‬ ‫فریب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مردی‬ ‫هیچ‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬
2:12‫سمیرنایان‬ ‫به‬ ‫ایگناتیوس‬ ‫حماسه‬. ‫باشد‬ ‫محکومیت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫آن‬، ‫ندارند‬ ‫اعتقاد‬ ‫مسیح‬
‫به‬، ‫خاص‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫و‬، ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫همه‬ ‫و‬، ‫من‬ ‫خدمتان‬ ‫هم‬، ‫شما‬ ‫شما‬ ‫و‬. ‫کنم‬ ‫می‬ ‫سلم‬ ‫شما‬ ‫ستایش‬ ‫قابل‬ ‫پیشکسوت‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫شایسته‬ ‫بسیار‬ ‫اسقف‬ ‫به‬ ‫من‬
3:22‫سمیرنایان‬ ‫به‬ ‫ایگناتیوس‬ ‫حماسه‬. ‫شما‬ ‫با‬ ‫خدا‬ ‫اتحاد‬ ‫در‬ ‫;و‬ ‫معنوی‬ ‫و‬ ‫گوشتی‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫او‬ ‫رستاج‬ ‫و‬ ‫اشتیاق‬ ‫در‬. ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫گوشت‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫نام‬
‫آید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کسی‬. ‫کند‬ ‫عبادت‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫زنده‬ ‫موجود‬ ‫هر‬. ‫هستند‬ ‫زمین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫و‬، ‫هستند‬ ‫آسمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دو‬ ‫هر‬، ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫موضوع‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫چیز‬ ‫همه‬
1:7‫فیلیپیان‬ ‫به‬ ‫کارپ‬ ‫پلی‬ ‫حماسه‬. ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫دارند‬ ‫اعتقاد‬ ‫او‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫خون‬ ‫خدا‬ ‫که‬: ‫مرده‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫قاضی‬ ‫تا‬
‫می‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬، ‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫پیروی‬ ‫او‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫آنها‬ ‫و‬. ‫شوند‬ ‫بیکار‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫فرار‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬ ‫از‬، ‫نکنند‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫های‬ ‫فرمان‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫اما‬
10:13‫هرمس‬ ‫سوم‬ ‫کتاب‬. ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫گناهکار‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫به‬ ‫کس‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫فرستند‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫دوباره‬ ‫آسمان‬، ‫آن‬ ‫در‬ ‫کردم‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫هنوز‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫و‬. ‫پیلتیز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫چیزها‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دور‬ ‫به‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫با‬ ‫یکی‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫بنابراین‬
، ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫پیلتس‬ ‫به‬ ‫شب‬ ‫در‬ ‫آنها‬، ‫دیدم‬ ‫را‬ ‫چیزها‬ ‫این‬ ‫بودند‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫قرن‬ ‫که‬ ‫وقتی‬. ‫در‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫فرود‬ ‫به‬ ‫خاص‬ ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫و‬، ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫برای‬
‫من‬: ‫گفت‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫جواب‬ ‫پیلتس‬. ‫بود‬ ‫خدا‬ ‫پسر‬ ‫او‬ ‫واقعا‬، ‫گفت‬ ‫و‬ ‫پریشان‬ ‫زیادی‬ ‫حد‬ ‫تا‬، ‫بود‬ ‫دیده‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫کرد‬ ‫اعلم‬ ‫و‬، ‫مشاهده‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫گور‬ ‫ترک‬
‫تا‬ ‫دهد‬ ‫فرمان‬ ‫سربازان‬ ‫و‬ ‫سنتور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫درخواست‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شدند‬ ‫نزدیک‬ ‫همه‬ ‫سپس‬. ‫کردید‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بودید‬ ‫شما‬ ‫این‬ ‫اما‬، ‫هستم‬ ‫پاک‬ ‫خدا‬ ‫پسر‬ ‫خون‬ ‫از‬
‫و‬ ‫نیاییم‬ ‫یهودیان‬ ‫مردم‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گناهیم‬ ‫گناهکارترین‬ ‫خدا‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ما‬ ‫برای‬، ‫آنها‬ ‫که‬ ‫بگویید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫زیرا‬: ‫نگویند‬ ‫چیزی‬ ‫بودند‬ ‫دیده‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫از‬
1:11‫پیتر‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫گمشده‬ ‫انجلی‬. ‫نگویند‬ ‫چیزی‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫دستور‬ ‫سربازان‬ ‫و‬ ‫قرن‬ ‫به‬ ‫پیلتس‬ ‫بنابراین‬. ‫کنیم‬ ‫سنگسار‬
‫خود‬ ‫دانه‬ ‫گوشت‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫ریگ‬ ‫من‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫من‬ ‫بنابراین‬، ‫تو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫به‬ ‫تو‬ ‫عنوان‬ ‫به‬، ‫آدم‬ ‫ای‬: ‫گفت‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫و‬، ‫آمد‬ ‫آدم‬ ‫به‬ ‫خدا‬ ‫کلم‬ ‫سپس‬
‫همانطور‬ ‫و‬. ‫سازم‬ ‫می‬ ‫زمین‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫محرابی‬ ‫تو‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫من‬، ‫ساختید‬ ‫محرابی‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ ‫و‬. ‫مرد‬ ‫خواهم‬ ‫هم‬ ‫من‬، ‫آدم‬ ‫ای‬، ‫مردی‬ ‫تو‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ ‫و‬. ‫را‬
، ‫شکایت‬ ‫خون‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بخشش‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫و‬. ‫ارائه‬ ‫زمین‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫محراب‬ ‫بر‬ ‫من‬ ‫خون‬ ‫همچنین‬ ‫بنابراین‬, ‫ارائه‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫شما‬ ‫که‬
24:4-5‫ایو‬ ‫و‬ ‫آدم‬ ‫کتاب‬ ‫اولین‬. ‫است‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫زشت‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫دار‬ ‫لکه‬ ‫و‬، ‫خدایان‬ ‫از‬ ‫بخشش‬ ‫من‬ ‫خون‬ ‫نیز‬ ‫من‬ ‫بنابراین‬
. ‫کنم‬ ‫بری‬ ‫گلگوتا‬ ‫سرزمین‬ ‫در‬ ‫تو‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫که‬ ‫روزی‬ ‫اما‬ ‫روز؛‬ ‫این‬ ‫اعطا‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫خواهد‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫آن‬، ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫زندگی‬ ‫آب‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬، ‫هم‬ ‫باز‬ ‫و‬
‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬. ‫دارند‬ ‫اعتقاد‬ ‫من‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫دانه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫اما‬، ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫نه‬ ‫و‬، ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫در‬، ‫تو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زندگی‬ ‫آب‬ ‫باید‬ ‫من‬ ‫خون‬ ‫برای‬
42:7-8‫شب‬ ‫و‬ ‫آدم‬ ‫اول‬ ‫کتاب‬. ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫استراحت‬ ‫برای‬ ‫همیشه‬ ‫برای‬
‫بر‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫جریان‬ ‫من‬ ‫کنار‬ ‫از‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫خون‬ ‫باید‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫سوراخ‬ ‫باید‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫زمانی‬، ‫زمین‬ ‫روی‬ ‫بر‬، ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بنابراین‬، ‫آدم‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬: ‫گفت‬ ‫خدا‬
69:6‫شب‬ ‫و‬ ‫آدم‬ ‫اول‬ ‫کتاب‬. ‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫کامل‬ ‫پیشکش‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫محراب‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫واقعی‬ ‫ارائه‬ ‫که‬، ‫من‬ ‫بدن‬
‫بسیاری‬ ‫برای‬، ‫فداکاری‬ ‫از‬ ‫خون‬ ‫شستن‬ ‫برای‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آب‬ ‫که‬، ‫است‬ ‫شده‬ ‫همکف‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫های‬ ‫مکان‬ ‫به‬ ‫پایین‬ ‫های‬ ‫دامنه‬ ‫و‬ ‫سنگ‬ ‫با‬ ‫کف‬ ‫تمام‬
‫در‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫به‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫نامرئی‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫محراب‬ ‫پایه‬ ‫در‬ ‫آب‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫دهانه‬. ‫قربانی‬ ‫جشن‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫جانور‬ ‫هزار‬ ‫از‬
4:12,17‫آریستس‬ ‫نامه‬. ‫شسته‬ ‫زدن‬ ‫چشمک‬ ‫در‬ ‫دور‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫زیادی‬ ‫مقدار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فداکاری‬ ‫از‬ ‫خون‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬، ‫هستند‬ ‫مشغول‬ ‫وزارت‬
‫مردم‬ ‫بر‬ ‫بیشتری‬ ‫قدرت‬ ‫دشمن‬ ‫آنها‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افتخار‬ ‫بلکه‬، ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫افتخار‬ ‫این‬ ‫تنها‬ ‫نه‬، ‫خدا‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫داشتن‬ ‫با‬، ‫بنابراین‬، ‫مردان‬ ‫این‬ ‫و‬
‫مردان‬ ‫این‬ ‫خون‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شد؛‬ ‫تبدیل‬ ‫ما‬ ‫ملت‬ ‫گناه‬ ‫برای‬ ‫باج‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬، ‫شد‬ ‫پاک‬ ‫ما‬ ‫کشور‬ ‫و‬، ‫برد‬ ‫می‬ ‫رنج‬ ‫مجازات‬ ‫مستاجر‬ ‫و‬، ‫ما‬
8:15‫مکابیس‬ ‫چهارم‬ ‫کتاب‬. ‫بود‬ ‫شیطانی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫تحویل‬ ‫را‬ ‫اسرائیل‬ ‫الهی‬ ‫پراویدنس‬، ‫آنها‬ ‫مرگ‬ ‫از‬ ‫پیشی‬ ‫و‬ ‫درستکار‬

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSerbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Yiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfYiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Xhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Xhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfXhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Xhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Western Frisian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Western Frisian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfWestern Frisian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Western Frisian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Welsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Welsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfWelsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Welsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Vietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Vietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfVietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Vietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Uzbek - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Uzbek - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUzbek - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Uzbek - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Uyghur - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Uyghur - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUyghur - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Uyghur - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Urdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Urdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUrdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Urdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSerbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Upper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Upper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUpper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Upper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Ukrainian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Ukrainian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUkrainian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Ukrainian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Twi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Twi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTwi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Twi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Turkmen - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Turkmen - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTurkmen - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Turkmen - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Turkish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Turkish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTurkish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Turkish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Tsonga - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tsonga - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTsonga - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tsonga - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Scottish Gaelic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Scottish Gaelic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxScottish Gaelic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Scottish Gaelic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Sanskrit Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sanskrit Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSanskrit Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sanskrit Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
English - The Book of Numbers the 4th Book of Moses.pdf
English - The Book of Numbers the 4th Book of Moses.pdfEnglish - The Book of Numbers the 4th Book of Moses.pdf
English - The Book of Numbers the 4th Book of Moses.pdf
 
Tongan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tongan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTongan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tongan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Tigrinya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tigrinya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTigrinya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tigrinya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 

Dari Persian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf

  • 1.
  • 2. ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دهان‬ ‫که‬, ‫نفرین‬ ‫زمین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫هنر‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬. ‫آید‬ ‫می‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫زمین‬ ‫از‬ ‫برادرت‬ ‫خون‬ ‫صدای‬ ‫اید؟‬ ‫کرده‬ ‫چه‬ ‫شما‬، ‫گفت‬ ‫او‬ ‫و‬ 4:10-11‫;پیدایش‬ ‫شما‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫برادر‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫و‬, ‫نیاز‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫من‬ ‫جانور‬ ‫هر‬ ‫دست‬ ‫در‬. ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫نیاز‬ ‫شما‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫تو‬ ‫خون‬ ‫ا‬‫ا‬‫مطمئن‬ ‫و‬. ‫بخورید‬ ‫نباید‬ ‫شما‬، ‫است‬ ‫آن‬ ‫خون‬ ‫که‬، ‫آن‬ ‫زندگی‬ ‫با‬ ‫گوشت‬ ‫اما‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬: ‫بارد‬ ‫می‬ ‫او‬ ‫خون‬ ‫انسان‬ ‫دست‬ ‫به‬، ‫بارد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫خون‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫هر‬. ‫است‬ ‫انسان‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫من‬ ‫مرد‬ ‫هر‬ ‫برادر‬ ‫دست‬ ‫;در‬ ‫انسان‬ ‫دست‬ 9:4-6‫پیدایش‬. ‫است‬ ‫ساخته‬ ‫انسان‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫خدا‬ ‫تا‬، ‫کند‬ ‫خلص‬ ‫آنها‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬. ‫نگذارد‬ ‫او‬ ‫بر‬ ‫دست‬ ‫و‬ ‫بیندازد‬، ‫است‬ ‫بیابان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنده‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫اما‬، ‫بریزد‬ ‫خون‬: «‫گفت‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫روبن‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫گرفتند‬ ‫را‬ ‫یوسف‬ ‫کت‬ ‫و‬ ‫دارد؟‬ ‫سودی‬ ‫چه‬، ‫کنیم‬ ‫پنهان‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫بکشیم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫برادر‬ ‫اگر‬، ‫گفت‬ ‫خود‬ ‫برادران‬ ‫به‬ ‫یهودا‬ ‫و‬. ‫دهد‬ ‫تحویل‬ ‫پدرش‬ ‫به‬ ‫دوباره‬ ‫را‬ ‫او‬ 37:22,26,31‫پیدایش‬. ‫گرفتند‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کت‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫هتاکی‬ ‫را‬ ‫بزها‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫او‬ ‫خون‬ ‫همچنین‬، ‫بنگر‬، ‫بنابراین‬ ‫شنوید؟‬ ‫نمی‬ ‫شما‬ ‫و‬. ‫نکن‬ ‫خدنگ‬ ‫بی‬ ‫طفل‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گویم‬ ‫نمی‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫اسپایک‬ ‫ای‬: «‫گفت‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫جواب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫روبن‬ ‫و‬ 42:22‫پیدایش‬. ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫تا‬ ‫داره؟‬ ‫برمي‬ ‫اونو‬ ‫کي‬. ‫پیر‬ ‫شیر‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬، ‫نیمکت‬ ‫شیر‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫او‬، ‫افتاد‬ ‫پایین‬ ‫به‬ ‫او‬: ‫رفتی‬ ‫بال‬ ‫هنر‬ ‫تو‬، ‫پسرم‬، ‫شکارچی‬ ‫از‬: ‫است‬ ‫شیر‬ ‫یک‬ ‫یهودا‬ ‫خود‬ ‫الغ‬ ‫کلت‬ ‫و‬, ‫سرکه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کف‬ ‫اتصال‬. ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مردم‬ ‫گردهمایی‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫و‬. ‫پاهایش‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫قانونگذار‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫جدا‬ ‫یهودا‬ ‫از‬ ‫نباید‬، ‫بیاید‬ ‫شیلوه‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫با‬ ‫سفید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫دندان‬ ‫و‬، ‫شراب‬ ‫با‬ ‫قرمز‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫چشمان‬: ‫انگور‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫لباس‬ ‫و‬ ‫شست‬ ‫شراب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫لباس‬ ‫;او‬ ‫سرکه‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫را‬ 49:9-12‫پیدایش‬. ‫شیر‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ریختن‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫رودخانه‬ ‫آب‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫که‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫صدای‬ ‫به‬ ‫شنیدن‬ ‫نه‬، ‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫باور‬ ‫را‬ ‫نشانه‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫نیز‬ ‫آنها‬ ‫اگر‬، ‫رسید‬ ‫خواهد‬ ‫تصویب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ 4:9‫خروج‬. ‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫خشک‬ ‫زمین‬ ‫بر‬ ‫خون‬ ‫به‬ ‫رودخانه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫آب‬ ‫و‬: ‫خشک‬ ‫زمین‬ ‫روی‬ ‫تبدیل‬ ‫خون‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫زنم‬ ‫می‬، ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫رودخانه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫آب‬ ‫بر‬، ‫است‬ ‫من‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫میدی‬ ‫با‬ ‫من‬ ‫زیرا‬، ‫هستم‬ ‫خداوند‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫گویم‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫به‬ ‫پس‬ ‫آرون‬ ‫به‬، ‫بگو‬ ‫موسی‬ ‫به‬ ‫خداوند‬ ‫و‬. ‫بنوشند‬ ‫را‬ ‫رودخانه‬ ‫آب‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫مصری‬ ‫و‬. ‫خورند‬ ‫می‬ ‫بد‬ ‫ها‬ ‫رودخانه‬ ‫و‬ ‫میرند‬ ‫می‬ ‫است‬ ‫رودخانه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ماهی‬ ‫و‬. ‫کنند‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫که‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫آب‬ ‫های‬ ‫حوض‬ ‫تمام‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫خود‬ ‫های‬ ‫حوضچه‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫خود‬ ‫های‬ ‫رودخانه‬ ‫بر‬، ‫خود‬ ‫رودهای‬ ‫بر‬، ‫مصر‬ ‫آبهای‬ ‫بر‬ ‫نازک‬ ‫دست‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫راد‬، ‫بگو‬ ‫موسی‬ ‫و‬. ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫خون‬، ‫سنگی‬ ‫های‬ ‫کشتی‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫چوب‬ ‫های‬ ‫کشتی‬ ‫در‬ ‫هم‬، ‫مصر‬ ‫سرزمین‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬. ‫کشش‬، ‫خون‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬. ‫کرد‬ ‫دود‬ ‫خود‬ ‫بدای‬ ‫دید‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫فرعون‬ ‫دید‬ ‫در‬، ‫بود‬ ‫دریا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫بلند‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫و‬. ‫داد‬ ‫فرمان‬ ‫خداوند‬ ‫که‬ ‫همانطور‬، ‫کردند‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫آرون‬ ‫و‬ ‫رودخانه‬ ‫آب‬ ‫توانستند‬ ‫نمی‬ ‫ها‬ ‫مصری‬ ‫و‬ ‫نوشند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫رودخانه‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫مرد؛‬ ‫بود‬ ‫رودخانه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ماهی‬ ‫و‬. ‫شدند‬ ‫تبدیل‬ ‫خون‬ ‫به‬ ‫بودند‬ ‫رودخانه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫آب‬ ‫تمام‬ 7:17-21‫خروج‬. ‫بود‬ ‫خون‬ ‫مصر‬ ‫سرزمین‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫و‬. ‫بنوشید‬ ‫را‬ ‫برای‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تو‬ ‫برای‬ ‫خون‬ ‫و‬. ‫اعتصاب‬ ‫بخورند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ‫آنها‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬، ‫ها‬ ‫خانه‬ ‫بالی‬ ‫درب‬ ‫پست‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫طرف‬ ‫دو‬ ‫پست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫زمانی‬، ‫نابود‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫بر‬ ‫نباید‬ ‫طاعون‬ ‫و‬، ‫شود‬ ‫می‬ ‫منتقل‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫من‬، ‫ببینید‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫و‬: ‫هستند‬ ‫شما‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫خانه‬ ‫بر‬ ‫ای‬ ‫نشانه‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫جانبی‬ ‫پست‬ ‫دو‬ ‫و‬ ‫لینتل‬ ‫اعتصاب‬ ‫و‬، ‫باسون‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬، ‫را‬ hyssop ‫از‬ ‫دسته‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫مصر‬ ‫سرزمین‬ ‫کردن‬ ‫دار‬ ‫لکه‬ ‫خون‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫و‬. ‫کند‬ ‫دار‬ ‫لکه‬ ‫را‬ ‫مصریان‬ ‫تا‬ ‫گذرد‬ ‫می‬ ‫راه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫خداوند‬. ‫روید‬ ‫نمی‬ ‫بیرون‬ ‫اش‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫صبح‬ ‫تا‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬ ‫و‬. ‫باسون‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ . ‫کردن‬ ‫دار‬ ‫لکه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫برند‬ ‫می‬ ‫رنج‬ ‫را‬ ‫کننده‬ ‫نابود‬ ‫و‬، ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫عبور‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫خداوند‬، ‫جانبی‬ ‫پست‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫بیند‬ ‫می‬ ‫لینتل‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ 12:7,13,22-23‫خروج‬ . ‫بارد‬ ‫می‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫خون‬، ‫کند‬ ‫طلوع‬ ‫او‬ ‫بر‬ ‫آفتاب‬ ‫اگر‬. ‫بریزد‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫خونی‬ ‫هیچ‬، ‫میرد‬ ‫می‬ ‫او‬ ‫مرگ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شدن‬ ‫جدا‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫پیدا‬ ‫دزدی‬ ‫اگر‬ 22:2-3‫خروج‬. ‫رسد‬ ‫می‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سرقت‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫پس‬، ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫او‬ ‫;اگر‬ ‫را‬ ‫کامل‬ ‫بازپرداخت‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫برای‬ 23:18‫خروج‬. ‫صبح‬ ‫تا‬ ‫ماند‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫من‬ ‫قربانی‬ ‫چربی‬ ‫باید‬ ‫نه‬. ‫نکنی‬ ‫پیشکش‬ ‫دار‬ ‫برگ‬ ‫نان‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫قربانی‬ ‫خون‬ ‫نباید‬ ‫تو‬ : ‫گفت‬ ‫و‬ ‫پاشید‬ ‫مردم‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫موسی‬ ‫و‬ ‫پاشید‬ ‫محراب‬ ‫رو‬ ‫که‬ ‫خوني‬ ‫نصف‬ ‫و‬. ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫ها‬ ‫بیسون‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫نیمی‬ ‫موسی‬ ‫و‬ 24:6,8‫خروج‬. ‫بنگر‬، ‫است‬ ‫ساخته‬ ‫کلم‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫خداوند‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫قول‬ ‫این‬ ‫«خون‬ ‫و‬ ‫بکشی‬ ‫را‬ ‫قوچ‬ ‫و‬. ‫ریختی‬ ‫می‬ ‫محراب‬ ‫پایین‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫می‬ ‫محراب‬ ‫های‬ ‫شاخ‬ ‫بر‬ ‫خود‬ ‫انگشت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫بری‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫نر‬ ‫گاو‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫راست‬ ‫گوش‬ ‫نوک‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫آرون‬ ‫راست‬ ‫گوش‬ ‫نوک‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫گرفتید‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫نکشید‬ ‫را‬ ‫قوچ‬ ‫سپس‬. ‫پاشی‬ ‫ب‬ ‫محراب‬ ‫دور‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫بگیری‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫خون‬ ‫روغن‬ ‫و‬ ‫محراب‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫خوني‬ ‫و‬. ‫پاشید‬ ‫ب‬ ‫محراب‬ ‫گرد‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫راست‬ ‫پای‬ ‫شست‬ ‫انگشت‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫راست‬ ‫دست‬ ‫شست‬ ‫انگشت‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫پسرانش‬ . ‫بخوابانید‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پسرانش‬ ‫و‬ ‫پسرانش‬ ‫لباس‬ ‫و‬ ‫مقدس‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫پاشید‬ ‫ب‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫پسرانش‬ ‫لباس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫پسرانش‬ ‫لباس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫آرون‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫بخوابید‬، ‫است‬ ‫شده‬ ‫مسح‬ 29:12,16,20-21‫خروج‬ ‫ببار‬ ‫کیفر‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫نسل‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫یک‬: ‫ساخت‬ ‫خواهد‬ ‫کیفر‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬، ‫آن‬ ‫های‬ ‫شاخ‬ ‫بر‬، ‫کنان‬ ‫پیشکش‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫سالی‬ ‫در‬ ‫آرون‬ ‫و‬ 30:10‫خروج‬. ‫است‬ ‫ترین‬ ‫مقدس‬ ‫خداوند‬ ‫برای‬ ‫این‬: ‫آورد‬ 34:25‫خروج‬. ‫است‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫صبح‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فصح‬ ‫جشن‬ ‫از‬ ‫فداکاری‬ ‫باید‬ ‫نه‬. ‫نکنی‬ ‫پیشکش‬ ‫ترک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫قربانی‬ ‫خون‬ ‫نباید‬ ‫تو‬ ‫ب‬ ‫است‬ ‫جماعت‬ ‫درگاه‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫محرابی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫بیاورند‬ ‫را‬ ‫خون‬، ‫آرون‬ ‫پسران‬، ‫ها‬ ‫کشیش‬ ‫و‬: ‫بکشد‬ ‫خداوند‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نر‬ ‫گاو‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫و‬. ‫پاشند‬ ‫ب‬ ‫محراب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫دور‬ ‫باید‬، ‫آرون‬ ‫پسران‬، ‫ها‬ ‫کشیش‬ ‫و‬: ‫کشد‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫شمال‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫محراب‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫او‬ ‫و‬. ‫پاشند‬ 1:5،11،15‫لویی‬: ‫شود‬ ‫پیچیده‬ ‫محراب‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫خون‬ ‫و‬. ‫سوزاند‬ ‫می‬ ‫محراب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بندد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سرش‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫می‬ ‫محراب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کشیش‬ ‫او‬ ‫و‬. ‫پاشند‬ ‫ب‬ ‫محراب‬ ‫گرد‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫کشیش‬، ‫آرون‬ ‫پسران‬ ‫و‬: ‫بکشد‬ ‫جماعت‬ ‫دروازه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫پیشکش‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دست‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫او‬ ‫و‬. ‫پاشند‬ ‫ب‬ ‫محراب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خون‬ ‫باید‬ ‫آرون‬ ‫پسران‬ ‫و‬: ‫بکشد‬ ‫جماعت‬ ‫تابرناکل‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫پیشکش‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دست‬ ‫باید‬
  • 3. ‫برای‬ ‫دائمی‬ ‫قانون‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫این‬. ‫پاشند‬ ‫ب‬ ‫محراب‬ ‫گرد‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خون‬ ‫باید‬ ‫آرون‬ ‫پسران‬ ‫و‬: ‫بکشد‬ ‫جماعت‬ ‫تابرناکل‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ 3:2,8,13,17‫لویی‬. ‫است‬ ‫خون‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫چربی‬ ‫نه‬ ‫خوردن‬ ‫شما‬ ‫که‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫خانه‬ ‫تمام‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نسل‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫هفت‬ ‫و‬ ‫بپیچد‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انگشت‬ ‫کشیش‬ ‫و‬: ‫بیاورد‬ ‫جماعت‬ ‫تابرناکل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫را‬ ‫نر‬ ‫گاو‬ ‫خون‬ ‫باید‬، ‫است‬ ‫شده‬ ‫مسح‬ ‫که‬ ‫کشیش‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫خداوند‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫شیرین‬ ‫خوشبویی‬ ‫محراب‬ ‫های‬ ‫شاخ‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫مقداری‬ ‫باید‬ ‫کشیش‬ ‫و‬. ‫پاشد‬ ‫ب‬ ‫خون‬، ‫مقدس‬ ‫درفش‬ ‫از‬ ‫پیش‬، ‫خداوند‬ 4:5-7‫لویی‬. ‫بریخت‬، ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫جماعت‬ ‫تابرناکل‬ ‫درب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سوخته‬ ‫پیشکش‬ ‫محراب‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نر‬ ‫گاو‬ ‫خون‬ ‫تمام‬ ‫باید‬ ‫و‬. ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫جماعت‬ ‫تابرناکل‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫هفت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫نوشد‬ ‫می‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫مقداری‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انگشت‬ ‫کشیش‬ ‫و‬: ‫آورد‬ ‫می‬ ‫جماعت‬ ‫تابرناکل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نر‬ ‫گاو‬ ‫خون‬، ‫است‬ ‫شده‬ ‫مسح‬ ‫که‬ ‫کشیش‬ ‫و‬ ‫قرار‬، ‫است‬ ‫جماعت‬ ‫تابرناکل‬ ‫در‬ ‫که‬، ‫است‬ ‫خداوند‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫محراب‬ ‫های‬ ‫شاخ‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫مقداری‬ ‫و‬. ‫ببارد‬ ‫خاک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫حتی‬، ‫پاشد‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ 4:16-18‫لویی‬. ‫ریخت‬ ‫خواهد‬ ‫بیرون‬، ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫جماعت‬ ‫تابرناکل‬ ‫درب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سوخته‬ ‫پیشکش‬ ‫محراب‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫سوخته‬ ‫پیشکش‬ ‫محراب‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫سوخته‬ ‫پیشکش‬ ‫محراب‬ ‫های‬ ‫شاخ‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ببرد‬ ‫خود‬ ‫انگشت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پیشکش‬ ‫خون‬ ‫باید‬ ‫کشیش‬ ‫و‬ ‫و‬. ‫بریخت‬ ‫محراب‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خون‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫سوخته‬ ‫پیشکش‬ ‫محراب‬ ‫های‬ ‫شاخ‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫خود‬ ‫انگشت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خون‬ ‫باید‬ ‫کشیش‬ ‫و‬. ‫بریخت‬ ‫محراب‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خون‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫سوخته‬ ‫پیشکش‬ ‫محراب‬ ‫های‬ ‫شاخ‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫پیشکش‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫انگشت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پیشکش‬ ‫خون‬ ‫باید‬ ‫کشیش‬ ۴:۲۵۳۰۳۴‫لووی‬: ‫بریخت‬ 5:9‫لووی‬. ‫است‬ ‫گنا‬ ‫به‬ ‫پیشکش‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫آن‬: ‫است‬ ‫رفته‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫محراب‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫خون‬ ‫بقیه‬ ‫و‬. ‫پاشد‬ ‫ب‬ ‫محراب‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫پیشکش‬ ‫از‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫و‬. ‫شستن‬ ‫شد‬ ‫پاشیده‬ ‫مقدس‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باید‬ ‫شما‬، ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫پاشیده‬ ‫لباس‬ ‫هر‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫و‬: ‫باشد‬ ‫مقدس‬ ‫باید‬ ‫لمس‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫گوشت‬ ‫که‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫سوخته‬ ‫آتش‬ ‫در‬: ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫خورده‬، ‫کند‬ ‫آشتی‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫خاک‬ ‫با‬ ‫مقدس‬ ‫مکان‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫آورده‬ ‫جماعت‬ ‫تابرناکل‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫پیشکشی‬ ‫هیچ‬ 6:27,30‫لویی‬. ‫شود‬ ‫تعهد‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬. ‫پاشید‬ ‫ب‬ ‫محراب‬ ‫بر‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دور‬ ‫او‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫خون‬ ‫و‬: ‫تجاوز‬ ‫ارائه‬ ‫کشتن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫باید‬ ‫سوخته‬ ‫ارائه‬ ‫کشتن‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مرغ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫چه‬، ‫خون‬ ‫از‬ ‫راهی‬ ‫هیچ‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫علوه‬. ‫است‬ ‫پاشیده‬ ‫صلح‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫خون‬ ‫که‬ ‫کشیش‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬، ‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫خداوند‬ ‫به‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫او‬. ‫شود‬ ‫قطع‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫روح‬ ‫که‬ ‫حتی‬، ‫خون‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫خوردن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫روح‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬. ‫بخورند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫خانه‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫در‬، ‫جانور‬ 7:2,14,26,27,33‫لویتوس‬. ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫شانه‬ ‫باید‬، ‫چربی‬ ‫و‬، ‫صلح‬ ‫پیشکش‬ ‫از‬ ‫خون‬ ‫ارائه‬ ‫که‬، ‫آرون‬ ‫پسران‬ ‫و‬ ‫ریخت‬ ‫محراب‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پاک‬ ‫را‬ ‫محراب‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫محراب‬ ‫گرد‬ ‫های‬ ‫شاخ‬ ‫بر‬ ‫خود‬ ‫انگشت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫موسی‬ ‫و‬ ‫کشتی‬ ‫رو‬ ‫اون‬ ‫اون‬ ‫و‬ ‫نوک‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫موسی‬ ‫و‬ ‫کشتی‬ ‫رو‬ ‫اون‬ ‫اون‬ ‫و‬. ‫پاشید‬ ‫محراب‬ ‫گرد‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫موسی‬ ‫و‬ ‫کشتش‬ ‫اون‬ ‫و‬. ‫کند‬ ‫آشتی‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫پاک‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫گوش‬ ‫نوک‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫موسی‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫را‬ ‫آرون‬ ‫پسران‬ ‫و‬. ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫راست‬ ‫پای‬ ‫شست‬ ‫انگشت‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫راست‬ ‫دست‬ ‫شست‬ ‫انگشت‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫آرون‬ ‫راست‬ ‫گوش‬ ‫که‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫و‬، ‫مسح‬ ‫روغن‬ ‫از‬ ‫موسی‬ ‫و‬. ‫پاشید‬ ‫محراب‬ ‫گرد‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫موسی‬ ‫و‬: ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫راست‬ ‫پای‬ ‫انگشتان‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫راست‬ ‫دست‬ ‫انگشتان‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫راست‬ ‫لباس‬ ‫و‬ ‫پسرانش‬ ‫و‬ ‫هایش‬ ‫لباس‬ ‫و‬ ‫آرون‬ ‫و‬. ‫پاشید‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پسران‬ ‫لباس‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫خود‬ ‫پسران‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫لباس‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫آرون‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬، ‫بود‬ ‫محراب‬ ‫بر‬ 8:15,19,23,24,30‫لویی‬. ‫داد‬ ‫هدر‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پسرانش‬ ‫های‬ ‫نعش‬ ‫او‬ ‫و‬: ‫ریختند‬ ‫محراب‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫گذاشتند‬ ‫محراب‬ ‫های‬ ‫شاخ‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫انداخت‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انگشت‬ ‫و‬ ‫گذاشتند‬ ‫او‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫آرون‬ ‫پسران‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫قربانی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫قوچ‬ ‫و‬ ‫نر‬ ‫گاو‬ ‫همچنین‬ ‫او‬. ‫پاشید‬ ‫محراب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫هدیه‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫آرون‬ ‫پسران‬ ‫و‬. ‫انداخت‬ ‫خاک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سوخته‬ 9:9،12،18‫لویی‬، ‫پاشید‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫محراب‬ ‫گرد‬ ‫بر‬ ‫او‬ ‫که‬، ‫کردند‬ ‫هدیه‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫آرون‬ ‫پسران‬ ‫و‬: ‫کشت‬، ‫بود‬ ‫مردم‬ ‫برای‬ ‫که‬، ‫صلح‬ ‫های‬ ‫پیشکش‬ ‫و‬: ‫آواره‬، ‫شد‬ ‫کشته‬ ‫جاری‬ ‫آب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫پرنده‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫زنده‬ ‫پرنده‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫باید‬ ‫و‬ hyssop، ‫و‬، ‫قرمزی‬ ‫و‬، ‫سرو‬ ‫چوب‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ‫او‬، ‫زنده‬ ‫پرنده‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ، ‫را‬ ‫خود‬ ‫راست‬ ‫دست‬ ‫شست‬ ‫انگشت‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫پاک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫او‬ ‫راست‬ ‫گوش‬ ‫نوک‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کشیش‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫تجاوز‬ ‫پیشکش‬ ‫از‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫باید‬ ‫کشیش‬ ‫انگشت‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫شود‬ ‫پاک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫او‬ ‫راست‬ ‫گوش‬ ‫نوک‬ ‫بر‬ ‫کشیش‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روغن‬ ‫بقیه‬ ‫از‬ ‫و‬: ‫را‬ ‫خود‬ ‫راست‬ ‫پای‬ ‫شست‬ ‫انگشت‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫برخی‬ ‫باید‬ ‫کشیش‬ ‫و‬، ‫کشتن‬ ‫تجاوز‬ ‫پیشکش‬ ‫از‬ ‫بره‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫و‬، ‫تجاوز‬ ‫پیشکش‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫پس‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫راست‬ ‫پای‬ ‫شست‬ ‫انگشت‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫راست‬ ‫دست‬ ‫شست‬ ‫راست‬ ‫پای‬ ‫شست‬ ‫انگشت‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫راست‬ ‫دست‬ ‫شست‬ ‫انگشت‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫شود‬ ‫پاک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫او‬ ‫راست‬ ‫گوش‬ ‫نوک‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫تجاوز‬ ‫پیشکش‬ ‫از‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫راست‬ ‫دست‬ ‫شست‬ ‫انگشت‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫پاک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫او‬ ‫راست‬ ‫گوش‬ ‫نوک‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روغن‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫کشیش‬ ‫و‬: ‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫زنده‬ ‫پرنده‬ ‫و‬ ‫سرخ‬ ‫و‬ ‫هیسپ‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫سرو‬ ‫چوب‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫و‬: ‫تجاوز‬ ‫پیشکش‬ ‫از‬ ‫خون‬ ‫محل‬ ‫بر‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫راست‬ ‫پای‬ ‫شست‬ ‫انگشت‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پاک‬ ‫سرو‬ ‫چوب‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫زنده‬ ‫پرنده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫جاری‬ ‫آب‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫پرنده‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خانه‬ ‫و‬ ‫پاشید‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫خانه‬ ‫بار‬ ‫هفت‬ ‫و‬ ‫آیند‬ ‫جاری‬ ‫آب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫کشته‬ ‫پرنده‬ 14:6،14،17،25،28،51،52‫لویی‬: ‫سرخی‬ ‫با‬ ‫و‬، ‫حلقه‬ ‫انگشت‬ ‫با‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫باید‬ ‫رحمت‬ ‫نشستن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫و‬. ‫پاشید‬ ‫ب‬ ‫شرق‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫رحمت‬ ‫صندلی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انگشت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫نر‬ ‫گاو‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫گاو‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫بیاورد‬ ‫گودال‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫بکشد‬، ‫است‬ ‫مردم‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫گناه‬ ‫پیشکش‬ ‫بز‬ ‫پس‬. ‫پاشید‬ ‫ب‬ ‫بار‬ ‫هفت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کیندل‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫و‬. ‫برود‬، ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫خداوند‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫محرابی‬ ‫به‬، ‫رحمت‬ ‫نشستن‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫و‬ ‫پاشد‬ ‫ب‬ ‫رحمت‬ ‫چوکی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬، ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫نر‬ ‫پاکی‬ ‫نا‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پاک‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫پاشید‬ ‫ب‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫بار‬ ‫هفت‬ ‫او‬ ‫و‬. ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫قرار‬ ‫محراب‬ ‫گرد‬ ‫های‬ ‫شاخ‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫بز‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫نر‬ ‫گاو‬ ‫خون‬ ‫و‬. ‫بسازد‬ ‫بدون‬ ‫جلو‬ ‫حمل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫باید‬، ‫مقدس‬ ‫مکان‬ ‫در‬ ‫کبوتر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شد‬ ‫آورده‬ ‫در‬ ‫خون‬ ‫که‬، ‫گنا‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫بز‬ ‫و‬، ‫گنا‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫نر‬ ‫گاو‬ ‫و‬. ‫کرد‬ ‫مقدس‬ ‫اسرائیل‬ ‫فرزندان‬ 16:14,15,18,19,27‫لویی‬. ‫بسوزانند‬ ‫آتش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫چال‬ ‫سر‬ ‫و‬ ‫گوشت‬ ‫و‬ ‫پوست‬ ‫و‬. ‫اردوگاه‬ ‫خانه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫انسان‬ ‫هر‬ ‫و‬. ‫بسوزاند‬ ‫خداوند‬ ‫به‬ ‫شیرین‬ ‫مزه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫چربی‬ ‫و‬ ‫پاشد‬ ‫ب‬ ‫جماعت‬ ‫تابرناکل‬ ‫درب‬ ‫در‬ ‫خداوند‬ ‫محراب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫باید‬ ‫کشیش‬ ‫و‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بیند‬ ‫می‬ ‫خون‬ ‫که‬ ‫روح‬ ‫آن‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ام‬ ‫چهره‬ ‫حتی‬ ‫من‬، ‫خون‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫خوردن‬ ‫که‬، ‫شما‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫غریبه‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫و‬، ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اسرائیل‬ ‫خون‬ ‫آن‬ ‫برای‬: ‫را‬ ‫خود‬ ‫روح‬ ‫برای‬ ‫کیار‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫محراب‬ ‫بر‬ ‫اند‬ ‫داده‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫من‬ ‫و‬: ‫است‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫گوشت‬ ‫زندگی‬ ‫برای‬. ‫کنم‬ ‫می‬ ‫قطع‬ ‫مردمش‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫شما‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫غریبه‬ ‫هیچ‬ ‫نه‬ ‫و‬، ‫بخورید‬ ‫خون‬ ‫نباید‬ ‫شما‬ ‫روح‬ ‫هیچ‬، ‫گفتم‬ ‫اسرائیل‬ ‫فرزندان‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫بنابراین‬. ‫است‬ ‫روح‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫است‬ ، ‫شود‬ ‫خورده‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جغد‬ ‫یا‬ ‫جانور‬ ‫هر‬ ‫جلب‬ ‫و‬ ‫هونث‬ ‫که‬، ‫شما‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫غریبه‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫و‬، ‫اسرائیل‬ ‫فرزندان‬ ‫از‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫انسان‬ ‫هر‬ ‫و‬. ‫بیند‬ ‫می‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫بنابراین‬: ‫است‬ ‫آن‬ ‫زندگی‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫;خون‬ ‫گوشت‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫زندگی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫برای‬. ‫بپوشاند‬ ‫غبار‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫بریخت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خون‬ ‫باید‬ ‫حتی‬ ‫او‬ . ‫شود‬ ‫قطع‬ ‫باید‬ ‫بخورید‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کس‬ ‫هر‬: ‫است‬ ‫آن‬ ‫خون‬ ‫گوشت‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫زندگی‬ ‫برای‬: ‫بخورید‬ ‫را‬ ‫گوشت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫شیوه‬ ‫هیچ‬ ‫خون‬ ‫باید‬ ‫شما‬، ‫گفتم‬ ‫اسرائیل‬ ‫فرزندان‬ 17:6،10-14‫لووی‬
  • 4. ‫را‬ ‫خود‬ ‫چربی‬ ‫باید‬ ‫و‬، ‫پاشید‬ ‫ب‬ ‫محراب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫باید‬ ‫شما‬: ‫هستند‬ ‫مقدس‬ ‫آنها‬. ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫نباید‬ ‫شما‬، ‫بز‬ ‫اولین‬ ‫یا‬، ‫گوسفند‬ ‫اولین‬ ‫یا‬، ‫گاو‬ ‫اولین‬ ‫اما‬ 18:17‫شماره‬. ‫است‬ ‫خداوند‬ ‫به‬ ‫شیرین‬ ‫طعم‬ ‫برای‬، ‫سوزاند‬ ‫آتش‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫چشم‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫یکی‬ ‫و‬: ‫پاشید‬ ‫ب‬ ‫بار‬ ‫هفت‬ ‫جماعت‬ ‫تابرناکل‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫مستقیم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫انگشت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫خون‬ ‫باید‬ ‫العزار‬ ‫و‬ 19:4-5‫شماره‬: ‫بسوزاند‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫باید‬، ‫او‬ ‫چال‬ ‫سر‬ ‫با‬، ‫او‬ ‫خون‬ ‫و‬، ‫او‬ ‫گوشت‬ ‫و‬، ‫او‬ ‫پوست‬. ‫بسوزاند‬ ‫و‬، ‫ریخت‬ ‫شما‬ ‫خدای‬ ‫شما‬ ‫خداوند‬ ‫محراب‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫قربانی‬ ‫خون‬ ‫و‬، ‫خود‬ ‫خدای‬، ‫خداوند‬ ‫قربان‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫گوشت‬، ‫سوخته‬ ‫های‬ ‫پیشکش‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫و‬ 12:27‫رحمی‬ ‫بی‬. ‫بخورید‬ ‫را‬ ‫گوشت‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫محراب‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خون‬، ‫کردند‬ ‫هلک‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫قوچ‬ ‫وقتی‬، ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫به‬: ‫کردند‬ ‫پاشی‬ ‫محراب‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫ها‬ ‫کشیش‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫هلک‬ ‫را‬ ‫گاوها‬ ‫پس‬ ‫تا‬ ‫کردند‬ ‫آشتی‬ ‫محراب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫قتل‬ ‫ه‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ها‬ ‫کشیش‬ ‫و‬. ‫کردند‬ ‫پاشی‬ ‫محراب‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫هلک‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫بره‬: ‫کردند‬ ‫پاشی‬ 29:22,24‫آوریل‬ ‫تو‬. 2 ‫شود‬ ‫ساخته‬ ‫اسرائیل‬ ‫تمام‬ ‫برای‬ ‫گنا‬ ‫پیشکش‬ ‫و‬ ‫سوخته‬ ‫پیشکش‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫فرمان‬ ‫پادشاه‬ ‫زیرا‬: ‫بسازند‬ ‫را‬ ‫کناهان‬ ‫اسرائیل‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫تو‬. 2 ‫کردند‬ ‫پاشی‬، ‫بودند‬ ‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫ها‬ ‫لویی‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫ها‬ ‫کشیش‬: ‫خدا‬ ‫مرد‬ ‫موسی‬ ‫قانون‬ ‫طبق‬، ‫ایستادند‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫و‬ 30:16‫آوریل‬ 35:11‫آوریل‬ ‫تو‬. 2 ‫کشیدند‬ ‫آتش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ها‬ ‫لویی‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫پاشی‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫ها‬ ‫کشیش‬ ‫و‬ ‫نکشیدند‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫و‬. ‫سوزم‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هستم‬ ‫جانورهایی‬ ‫چربی‬ ‫و‬ ‫قوچ‬ ‫سوخته‬ ‫های‬ ‫پیشکش‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫من‬: ‫خداوند‬ ‫است؟‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫فداکاری‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫منظوری‬ ‫چه‬ ‫به‬ 1:11‫آیسای‬. ‫برم‬ ‫می‬ ‫لذت‬ ‫بزها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بره‬، ‫گاوها‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫نه‬ ‫من‬ ‫اینها‬، ‫پاشند‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫پیشکش‬ ‫را‬ ‫سوخته‬ ‫های‬ ‫پیشکش‬، ‫بسازند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫روزی‬ ‫در‬ ‫اینها‬. ‫خدا‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خدا‬ ‫بنابراین‬، ‫انسان‬ ‫پسر‬: ‫گفت‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫پاک‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫شما‬ ‫بنابراین‬: ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مرز‬ ‫دور‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫فصل‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫از‬ ‫گوشه‬ ‫چهار‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫شاخ‬ ‫چهار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫آن‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫و‬. ‫هستند‬ 43:18,20‫ایزیکیل‬. ‫پاکسازی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫پیشنهاد‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫چربی‬ ‫تا‬ ‫بایستند‬ ‫من‬ ‫پیش‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫وزیر‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫نزدیک‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آن‬، ‫شدند‬ ‫دور‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫اسرائیل‬ ‫فرزندان‬ ‫وقتی‬ ‫اما‬ ۴۴:۱۵‫ایزکیل‬: ‫بفرمانند‬ ‫خداوند‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫داخلی‬ ‫دادگاه‬ ‫دروازه‬ ‫از‬ ‫پست‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫محراب‬ ‫فصل‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫از‬ ‫گوشه‬ ‫چهار‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫خانه‬ ‫پست‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫جرم‬ ‫از‬ ‫پیشکش‬ ‫از‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫کشیش‬ ‫و‬ 45:19‫ایزیکیل‬. ‫است‬ ‫بدن‬ ‫این‬. ‫خوردن‬ ‫غذا‬، ‫نگاهی‬: ‫گفت‬ ‫و‬، ‫داد‬ ‫شاگردان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬، ‫ترمز‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬، ‫داد‬ ‫برکت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬، ‫گرفت‬ ‫نان‬ ‫عیسی‬، ‫بودند‬ ‫خوردن‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫و‬ ‫بهبودی‬ ‫برای‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬, ‫است‬ ‫جدید‬ ‫عهد‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫خون‬ ‫این‬ ‫برای‬. ‫بنوشید‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫همه‬: «‫گفت‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تشکر‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫را‬ ‫جام‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫من‬ 26:26-28‫متی‬. ‫ریج‬ ‫خدایان‬ ‫از‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫را‬ ‫جام‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫من‬ ‫بدن‬ ‫این‬: ‫خوردن‬ ‫غذا‬، ‫نگاهی‬: ‫گفت‬ ‫و‬، ‫داد‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫و‬، ‫آن‬ ‫ترمز‬ ‫و‬، ‫برکت‬ ‫و‬، ‫گرفت‬ ‫نان‬ ‫عیسی‬، ‫خوردند‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫و‬ ‫علمت‬. ‫است‬ ‫ریگان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫که‬، ‫است‬ ‫جدید‬ ‫عهد‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫خون‬ ‫این‬، ‫گفت‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫و‬. ‫کردند‬ ‫جان‬ ‫نوش‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫همه‬ ‫و‬: ‫داد‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬، ‫کرد‬ ‫تشکر‬ 14:22-24‫عنوان‬ ‫به‬ ‫گذاری‬ ‫همین‬ ‫به‬. ‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫من‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬: ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫من‬ ‫بدن‬ ‫این‬: ‫گفت‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫ترمز‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تشکر‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫را‬ ‫نان‬ ‫و‬ 22:19-20‫لوقا‬. ‫است‬ ‫ریگ‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫که‬، ‫است‬ ‫من‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫عهد‬ ‫فنجان‬ ‫این‬، ‫گفت‬، ‫وعده‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫فنجان‬ ‫نیز‬ ‫ترتیب‬ ‫من‬ ‫گوشت‬ ‫که‬ ‫کسی‬. ‫نداره‬ ‫شما‬ ‫در‬ ‫زندگی‬ ‫هیچ‬ ‫شما‬، ‫بنوشید‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫بخورید‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫پسر‬ ‫گوشت‬ ‫اینکه‬ ‫مگر‬، ‫گویم‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫من‬: «‫گفت‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫عیسی‬ ‫خون‬ ‫و‬، ‫واقع‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫گوشت‬ ‫من‬ ‫گوشت‬ ‫برای‬. ‫کرد‬ ‫خواهم‬ ‫بزرگ‬ ‫آخر‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫من‬ ‫و‬. ‫نوشند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫ابدی‬ ‫زندگی‬، ‫نوشند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫خون‬ ‫و‬، ‫بیند‬ ‫می‬ ‫را‬ 6:53-56‫جان‬. ‫هستم‬ ‫او‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ساکن‬ ‫من‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نوشد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خونم‬ ‫و‬ ‫نوشد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫گوشت‬ ‫او‬. ‫است‬ ‫نوشیدن‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫خوب‬، ‫نگهدارید‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اگر‬ ‫که‬، ‫کنید‬ ‫می‬ ‫دوری‬ ‫اندرز‬ ‫و‬ ‫آزار‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫خفه‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫گوشت‬ ‫از‬ ‫که‬ 15:29‫اعمال‬. ‫است‬ ‫خوب‬ ‫شما‬ ‫کرایه‬. ‫کنید‬ ‫اعمال‬. ‫را‬ ‫خود‬ ‫سکونت‬ ‫مرزهای‬ ‫و‬، ‫منصوب‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫زمان‬ ‫تعیین‬ hath ‫و‬، ‫زمین‬ ‫چهره‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫ساکن‬ ‫برای‬ ‫مردان‬ ‫های‬ ‫ملت‬ ‫همه‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫خون‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫و‬ 17:26 ‫به‬ ‫بنابراین‬ ‫توجه‬. ‫نکردم‬ ‫دوری‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫خدا‬ ‫وکائل‬ ‫همه‬ ‫اعلم‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫چرا‬. ‫است‬ ‫مردان‬ ‫همه‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫خالص‬ ‫من‬ ‫که‬، ‫روز‬ ‫این‬ ‫ضبط‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫من‬ ‫بنابراین‬ ‫اعمال‬. ‫است‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫او‬ ‫که‬، ‫خدا‬ ‫کلیسای‬ ‫تغذیه‬ ‫برای‬، ‫نظارت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫مقدس‬ ‫روح‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬، ‫گله‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫و‬، ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫خودتان‬ 20:26-28 ‫به‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫تنها‬ ‫نجات‬، ‫چیزی‬ ‫چنین‬ ‫مشاهده‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫رسیدند‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫نوشته‬ ‫ما‬، ‫معتقدند‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫جنتیل‬ ‫به‬ ‫زدن‬ ‫دست‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ 21:25‫اعمال‬. ‫دارید‬ ‫نگه‬ ‫زنا‬ ‫از‬ ‫و‬، ‫خفه‬ ‫از‬ ‫و‬، ‫خون‬ ‫از‬ ‫و‬، ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫ها‬ ‫بت‬ ‫اعلم‬ ‫به‬, ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫به‬ ‫ایمان‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫جلو‬ ‫به‬ ‫خدا‬ ‫که‬: ‫توجیه‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رستگاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فضل‬ ‫توسط‬ ‫آزادانه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫کننده‬ ‫توجیه‬ ‫و‬، ‫فقط‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫او‬ ‫که‬: ‫او‬ ‫حق‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ‫در‬، ‫گویم‬ ‫می‬ ‫من‬، ‫اعلم‬ ‫;برای‬ ‫خدا‬ ‫تحمل‬ ‫طریق‬ ‫از‬, ‫گذشته‬ ‫که‬ ‫گنا‬ ‫از‬ ‫بازسازی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫حق‬ 3:24-26‫ها‬ ‫رومی‬. ‫دارند‬ ‫اعتقاد‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫به‬
  • 5. 5:9‫ها‬ ‫رومی‬. ‫داد‬ ‫نجات‬ ‫او‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫خشم‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫ما‬، ‫توجیه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬، ‫آن‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫خیلی‬ 10:16‫کورینتیان‬ 1 ‫نیست؟‬ ‫مسیح‬ ‫بدن‬ ‫ارتباط‬ ‫این‬ ‫آیا‬، ‫شکنیم‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫نانی‬ ‫نیست؟‬ ‫مسیح‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫رفقا‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬، ‫دهد‬ ‫می‬ ‫برکت‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫برکت‬ ‫جام‬ ‫به‬، ‫بنوشید‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫شما‬ ‫عنوان‬ ‫به‬، ‫شما‬ ‫کار‬ ‫این‬: ‫است‬ ‫من‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫عهد‬ ‫فنجان‬ ‫این‬: ‫گفت‬، ‫بود‬ supped ‫او‬ ‫که‬ ‫زمانی‬، ‫جام‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫او‬ ‫شیوه‬ ‫همان‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بخورید‬ ‫را‬ ‫نان‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کس‬ ‫هر‬ ‫پس‬. ‫پاشید‬ ‫می‬ ‫بیاید‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫خداوند‬ ‫مرگ‬، ‫نوشید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫پیاله‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫خورید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫نان‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫یکبار‬ ‫وقت‬ ‫چند‬ ‫هر‬. ‫من‬ ‫یاد‬ 11:25-27‫کورینتیان‬. 1 ‫است‬ ‫خداوند‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫بدن‬ ‫گناهکار‬، ‫ارزش‬ ‫بی‬، ‫بنوشد‬ ‫را‬ ‫خداوند‬ ‫پیاله‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫فضل‬ ‫شکوه‬ ‫از‬ ‫ستایش‬ ‫به‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫خواست‬ ‫از‬ ‫خوب‬ ‫لذت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬، ‫خود‬ ‫به‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫توسط‬ ‫کودکان‬ ‫تصویب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫پس‬ ; 1:5-7‫او‬ ‫فضل‬ ‫از‬ ‫ثروت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬, ‫مکنا‬ ‫از‬ ‫بخشش‬, ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رستگاری‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬. ‫است‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫محبوب‬ . 2:13‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫مسیح‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫عیسی‬ ‫مسیح‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عزیز‬ ‫پسر‬ ‫پادشاهی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫و‬، ‫داده‬ ‫تحویل‬ ‫تاریکی‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫کسی‬ ‫چه‬: ‫نور‬ ‫در‬ ‫قدیسان‬ ‫ارث‬ ‫از‬ partakers ‫به‬ ‫ملقات‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫که‬، ‫پدر‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬ : Colossians 1:12-14‫گنا‬ ‫از‬ ‫بخشش‬ ‫حتی‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رستگاری‬ ‫ما‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬: ‫ترجمه‬ . ‫آسمان‬ ‫در‬ ‫چیزهایی‬ ‫یا‬، ‫هستند‬ ‫زمین‬ ‫در‬ ‫چیزهایی‬ ‫آنها‬ ‫آیا‬، ‫گویم‬ ‫می‬ ‫من‬ ‫خود؛‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫آشتی‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫توسط‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫صلیب‬ ‫خون‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫صلح‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ 1:20‫کلوسیان‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مرگ‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫همان؛‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نیز‬ ‫او‬، ‫هستند‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫گوشت‬ partakers ‫کودکان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ 2:14‫ها‬ ‫عبری‬. ‫است‬ ‫شیطان‬ ‫آن‬، ‫کند‬ ‫نابود‬ ‫داشت‬ ‫را‬ ‫مرگ‬ ‫قدرت‬ ‫که‬ 9‫عبری‬ .‫دنی‬ ‫پناهگاه‬ ‫و‬, ‫الهی‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫حکم‬ ‫اولین‬ ‫قطعا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬1 .‫میگویند‬ ‫پناهگاه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬. ‫بود‬ ‫شیو‬ ‫نان‬ ‫و‬، ‫میز‬ ‫و‬، ‫شمع‬ ‫آن‬ ‫در‬، ‫;اول‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫تابرناکل‬ ‫یک‬ ‫برای‬2 ‫همه؛‬ ‫از‬ ‫ترین‬ ‫هولی‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تابرناکل‬، ‫دوم‬ ‫تاب‬ ‫شب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬3 ‫این‬ ‫از‬ ‫میز‬ ‫و‬، ‫بود‬ ‫زده‬ ‫جوانه‬ ‫که‬ ‫آرون‬ ‫میله‬ ‫و‬، ‫بود‬ ‫ماننا‬ ‫که‬ ‫طلیی‬ ‫گلدان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬، ‫طل‬ ‫با‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دور‬ ‫وثیقه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کشتی‬ ‫و‬، ‫طلیی‬ ‫سانسور‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫که‬4 ‫بود؛‬ ‫گروه‬ .‫کنیم‬ ‫صحبت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫توانیم‬ ‫نمی‬ ‫اکنون‬ ‫ما‬ ‫;که‬ ‫رحمت‬ ‫سایه‬ ‫شکوه‬ ‫از‬ cherubims ‫آن‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫و‬5 .‫خدا‬ ‫به‬ ‫خدمت‬ ‫انجام‬، ‫رفت‬ ‫تابرناکل‬ ‫اولین‬ ‫به‬ ‫همیشه‬ ‫کشیش‬، ‫شد‬ ‫اوباش‬ ‫و‬ ‫اراذل‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫چیزها‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬6 :‫مردم‬ ‫اشتباهات‬ ‫برای‬ ‫و‬، ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫او‬ ‫که‬، ‫خون‬ ‫بدون‬، ‫سال‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫بزرگ‬ ‫کشیش‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫دوم‬ ‫به‬ ‫اما‬7 :‫بود‬ ‫ایستاده‬ ‫هنوز‬ ‫تابرناکل‬ ‫اولین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬، ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫آشکار‬ ‫هنوز‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫ترین‬ ‫مقدس‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫راه‬ ‫که‬، ‫نشانه‬ ‫این‬ ‫مقدس‬ ‫روح‬8 ‫ندارد؛‬ ‫را‬ ‫وجدان‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫عنوان‬ ‫به‬، ‫کامل‬ ‫خدمات‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬، ‫شد‬ ‫ارائه‬ ‫فداکاری‬ ‫و‬ ‫هدیه‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬، ‫بود‬ ‫حاضر‬ ‫زمان‬ ‫برای‬ ‫رقم‬ ‫یک‬ ‫که‬9 .‫است‬ ‫شده‬ ‫تحمیل‬ ‫اصلح‬ ‫زمان‬ ‫تا‬ ‫آنها‬ ‫بر‬، ‫گوشتی‬ ‫اعمال‬ ‫و‬، ‫غواصان‬ ‫شستشو‬ ‫و‬، ‫بود‬ ‫ایستاده‬ ‫نوشیدنی‬ ‫و‬ ‫گوشت‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫که‬10 ‫این‬ ‫از‬ ‫نه‬، ‫گویند‬ ‫می‬ ‫که‬، ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫دست‬ ‫با‬، ‫تر‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫بزرگتر‬ ‫تابرناکل‬ ‫یک‬ ‫توسط‬، ‫است‬ ‫آمده‬ ‫خوب‬ ‫چیزهای‬ ‫از‬ ‫بزرگ‬ ‫کشیش‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫مسیح‬ ‫اما‬11 ‫ساختمان؛‬ .‫است‬ ‫آمده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫ابدی‬ ‫رستگاری‬ ‫داشتن‬، ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫مقدس‬ ‫مکان‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫اما‬، ‫گوساله‬ ‫و‬ ‫بز‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫نه‬12 :‫گوشت‬ ‫تصفیه‬ ‫به‬، ‫پاک‬ ‫پاشی‬ ‫آب‬ ‫گودال‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫خاکستر‬ ‫و‬، ‫بز‬ ‫و‬ ‫نر‬ ‫گاو‬ ‫خون‬ ‫اگر‬ ‫برای‬13 ?‫زنده‬ ‫خدای‬ ‫به‬ ‫خدمت‬ ‫برای‬ ‫مرده‬ ‫آثار‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وجدان‬ ‫پاکسازی‬, ‫ارائه‬ ‫خدا‬ ‫به‬ ‫نقطه‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ابدی‬ ‫روح‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬, ‫مسیح‬ ‫خون‬ ‫باید‬ ‫بیشتر‬ ‫چقدر‬14 ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫که‬ ‫آنها‬، ‫بودند‬ ‫اول‬ ‫عهد‬ ‫تحت‬ ‫که‬ ‫مزایا‬ ‫از‬ ‫رستگاری‬ ‫برای‬، ‫مرگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬، ‫است‬ ‫جدید‬ ‫عهد‬ ‫میانجی‬ ‫او‬ ‫علت‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫و‬15 .‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫دریافت‬ ‫ابدی‬ ‫ارث‬ ‫وعده‬ .‫کننده‬ ‫تست‬ ‫مرگ‬ ‫ضرورت‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫باید‬ ‫همچنین‬، ‫است‬ ‫عهد‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫برای‬16 .‫است‬ ‫کننده‬ ‫تست‬ ‫زندگی‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫قدرت‬ ‫هیچ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬: ‫اند‬ ‫مرده‬ ‫مردان‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫زور‬ ‫از‬ ‫عهد‬ ‫یک‬ ‫برای‬17 .‫بود‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫خون‬ ‫بدون‬ ‫اول‬ ‫عهد‬ ‫نه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬18 ‫دو‬ ‫هر‬ ‫پاشید‬ ‫و‬ hyssop، ‫و‬، ‫سرخ‬ ‫پشم‬ ‫و‬، ‫آب‬ ‫با‬، ‫بز‬ ‫و‬ ‫گوساله‬ ‫خون‬ ‫او‬، ‫بود‬ ‫کرده‬ ‫صحبت‬ ‫قانون‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫مردم‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫فرض‬ ‫هر‬ ‫موسی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫برای‬19 ،‫مردم‬ ‫همه‬ ‫و‬، ‫کتاب‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫امر‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫خدا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عهد‬ ‫خون‬ ‫این‬، ‫گفتن‬20 .‫وزارت‬ ‫های‬ ‫کشتی‬ ‫تمام‬ ‫و‬، ‫تابرناکل‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫پاشید‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫او‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫علوه‬21 ‫نیست‬ ‫کسي‬ ‫هیچ‬ ‫خون‬ ‫دادن‬ ‫ریه‬ ‫بدون‬ ‫;و‬ ‫هستند‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫پاکسازی‬ ‫قانون‬ ‫توسط‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫تقریبا‬ ‫و‬22 .‫این‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫فداکاری‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آسمانی‬ ‫چیزهای‬ ‫;اما‬ ‫تصفیه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫آسمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫از‬ ‫الگوهای‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫لزم‬ ‫بنابراین‬23 ‫ما‬ ‫برای‬ ‫خدا‬ ‫حضور‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫آسمان‬ ‫به‬ ‫;اما‬ ‫واقعی‬ ‫های‬ ‫چهره‬ ‫که‬, ‫نمی‬ ‫وارد‬ ‫دست‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫مقدس‬ ‫های‬ ‫مکان‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫مسیح‬ ‫برای‬24 :‫شود‬ ‫می‬ ‫ظاهر‬ ;‫دیگران‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫مقدس‬ ‫مکان‬ ‫به‬ ‫وارد‬ ‫بزرگ‬ ‫کشیش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬, ‫ارائه‬ ‫اغلب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫هنوز‬ ‫نه‬ ‫و‬25 ‫قربانی‬ ‫با‬ ‫گنا‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫به‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫جهان‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اما‬: ‫برد‬ ‫می‬ ‫رنج‬ ‫جهان‬ ‫اساس‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫از‬ ‫اغلب‬ ‫او‬ ‫باید‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫برای‬26 .‫را‬ ‫خود‬ ‫کردن‬ :‫قضاوت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫اما‬، ‫است‬ ‫شده‬ ‫منصوب‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫مردان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬27 .‫رستگاری‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫بدون‬ ‫دوم‬ ‫بار‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫نگاه‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫;و‬ ‫شد‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫تحمل‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫مسیح‬ ‫بنابراین‬28 10:4‫ها‬ ‫عبری‬. ‫ببرد‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫بز‬ ‫و‬ ‫گاو‬ ‫خون‬ ‫که‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫چرا‬ 10:19‫عبری‬, ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫خون‬ ‫به‬ ‫جسورانه‬, ‫برادر‬, ‫از‬ ‫پس‬
  • 6. ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬، ‫تعهد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫خون‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫و‬، ‫خدا‬ ‫پسر‬ ‫پا‬ ‫زیر‬ ‫که‬، ‫شود‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫شایسته‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫باید‬، ‫شما‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬، ‫انگیز‬ ‫غم‬ ‫مجازات‬ ‫مقدار‬ ‫چه‬ ‫از‬ 10:29‫ها‬ ‫عبری‬ ‫شود؟‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫فضل‬ ‫روح‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫و‬، ‫نامقبول‬ ‫چیز‬ ‫یک‬ 11:28‫ها‬ ‫عبری‬. ‫کند‬ ‫لمس‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫باید‬ ‫شده‬ ‫متولد‬ ‫اولین‬ ‫نابود‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫نکشید‬، ‫خون‬ ‫شدن‬ ‫پاشیده‬ ‫و‬، ‫فصح‬ ‫داشته‬ ‫نگه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ایمان‬ ‫طریق‬ ‫از‬ 12:4‫ها‬ ‫عبری‬. ‫کنید‬ ‫می‬ ‫تلش‬ ‫سین‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اید‬ ‫نکرده‬ ‫مقاومت‬ ‫خون‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫هنوز‬ ‫شما‬ 12:24‫ها‬ ‫عبری‬. ‫هابیل‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫چیزهای‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫که‬، ‫پاشی‬ ‫آب‬ ‫از‬ ‫خون‬ ‫به‬ ‫و‬، ‫جدید‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫میانجی‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫او‬ ‫که‬، ‫نیز‬ ‫عیسی‬ ‫بنابراین‬. ‫شوند‬ ‫می‬ ‫سوزانده‬ ‫اردوگاه‬ ‫بدون‬، ‫شود‬ ‫می‬ ‫آورده‬ ‫پناهگاه‬ ‫به‬ ‫سین‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫بزرگ‬ ‫کشیش‬ ‫توسط‬ ‫خونشان‬ ‫که‬ ‫جانورها‬ ‫آن‬ ‫اجساد‬ ‫برای‬ 13:11-12‫عبری‬. ‫برد‬ ‫می‬ ‫رنج‬ ‫دروازه‬ ‫بدون‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ، ‫همیشگی‬ ‫لوظ‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫خون‬ ‫طریق‬ ‫از‬، ‫گوسفند‬ ‫بزرگ‬ ‫چوپان‬ ‫که‬، ‫آورد‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫پروردگار‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫مرده‬ ‫از‬ ‫دوباره‬ ‫که‬، ‫صلح‬ ‫خدای‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫همیشه‬ ‫و‬ ‫همیشه‬ ‫برای‬ ‫که‬. ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫طریق‬ ‫از‬، ‫او‬ ‫چشم‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شما‬ ‫در‬ ‫کار‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫خواست‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫خوب‬ ‫کار‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫کامل‬ ‫را‬ ‫شما‬ 13:20-21‫عبری‬ ‫آمین‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫افتخار‬ ‫پیتر‬. 1 ‫شود‬ ‫برابر‬ ‫چند‬، ‫صلح‬ ‫و‬، ‫شما‬ ‫به‬ ‫فضل‬: ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫خون‬ ‫شدن‬ ‫پاشیده‬ ‫و‬ ‫عملی‬ ‫بی‬ ‫به‬، ‫روح‬ ‫تحقیر‬ ‫طریق‬ ‫از‬، ‫پدر‬ ‫خدا‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ ‫پیش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫انتخاب‬ 1:2 ‫با‬ ‫اما‬ ‫شد؛‬ ‫نمی‬ ‫رستگاری‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پدران‬ ‫از‬ ‫سنت‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بیهوده‬ ‫مکالمه‬ ‫از‬، ‫طل‬ ‫و‬ ‫نقره‬ ‫عنوان‬ ‫به‬، ‫فاسد‬ ‫چیزهای‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫دانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ 1:18-19‫پیتر‬: 1 ‫نقطه‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫دار‬ ‫لکه‬ ‫بدون‬ ‫بره‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬، ‫مسیح‬ ‫ارزشمند‬ ‫خون‬ ۱:۷‫جان‬. ۱ ‫پاک‬ ‫سین‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫پسرش‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫خون‬ ‫و‬، ‫دیگری‬ ‫با‬ ‫یکی‬ ‫یاران‬ ‫ما‬، ‫است‬ ‫نور‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫عنوان‬ ‫به‬، ‫رفتن‬ ‫راه‬ ‫نور‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫که‬ ‫سه‬ ‫برای‬. ‫است‬ ‫حقیقت‬ ‫روح‬ ‫زیرا‬، ‫است‬ ‫شاهد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روح‬ ‫این‬ ‫و‬. ‫خون‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫با‬ ‫بلکه‬، ‫آب‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫;نه‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫حتی‬, ‫آمد‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫او‬ ‫این‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫و‬: ‫خون‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫روح‬، ‫هستند‬ ‫شاهد‬ ‫زمین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫نفر‬ ‫سه‬ ‫و‬. ‫هستند‬ ‫یکی‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫و‬: ‫مقدس‬ ‫روح‬ ‫و‬, ‫کلمه‬, ‫پدر‬, ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آسمان‬ ‫در‬ ‫خرس‬ ‫رکورد‬ 5:6-9‫جان‬. 1 ‫داد‬ ‫شهادت‬ ‫پسرش‬ ‫از‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫خداست‬ ‫شاهد‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫چرا‬: ‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫خدا‬ ‫شاهد‬، ‫کنیم‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫مردان‬ ‫شاهد‬ ‫اگر‬. ‫هستند‬ ‫موافق‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫ما‬ ‫گناهای‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫و‬، ‫داشت‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫به‬. ‫است‬ ‫زمین‬ ‫پادشاهان‬ ‫شاهزاده‬ ‫و‬، ‫مردگان‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫فراموش‬ ‫اولین‬ ‫و‬، ‫است‬ ‫وفادار‬ ‫شاهد‬ ‫که‬، ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫از‬ ‫و‬ 1:5-6‫وحی‬ ‫آمین‬. ‫همیشه‬ ‫و‬ ‫همیشه‬ ‫برای‬ ‫سلطه‬ ‫و‬ ‫شکوه‬ ‫او‬ ‫به‬. ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫پدرش‬ ‫و‬ ‫خدا‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫کشیش‬ ‫و‬ ‫پادشاهان‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫و‬، ‫شسته‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫زبان‬ ‫و‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫تو‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫و‬، ‫شدی‬ ‫کشته‬ ‫تو‬ ‫زیرا‬: ‫کنی‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫مهرهای‬ ‫و‬، ‫بگیری‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫شایسته‬ ‫تو‬: «‫گفتند‬ ‫و‬ ‫خواندند‬ ‫جدیدی‬ ‫آهنگ‬ ‫آنها‬ ‫و‬ 5:9‫وحی‬. ‫کردی‬ ‫رستگاری‬ ‫خدا‬ ‫به‬ ‫ملت‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫بره‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شسته‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ردای‬ ‫و‬ ‫آمدند‬ ‫بیرون‬ ‫بزرگ‬ ‫مشکلت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫کسانی‬ ‫اینها‬، ‫گفت‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫و‬. ‫دانید‬ ‫می‬ ‫شما‬، ‫آقا‬، ‫گفتم‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫و‬ 7:14‫وحی‬. ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫سفید‬ 12:11‫وحی‬. ‫نداشتند‬ ‫دوست‬ ‫مرگ‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬ ‫آنها‬ ‫و‬. ‫را‬ ‫خود‬ ‫شهادت‬ ‫کلم‬ ‫با‬ ‫و‬، ‫کردند‬ ‫غلبه‬ ‫بره‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫جنگ‬ ‫و‬ ‫قضاوت‬ ‫او‬ ‫راستگویی‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫شد‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫درست‬ ‫و‬ ‫وفادار‬ ‫بود‬ ‫نشسته‬ ‫او‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫و‬. ‫دیدم‬ ‫را‬ ‫سفید‬ ‫اسب‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫دیدم‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫آسمان‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫که‬ ‫وسکت‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬. ‫خود‬ ‫او‬ ‫اما‬، ‫دانست‬ ‫نمی‬ ‫مردی‬ ‫هیچ‬ ‫که‬، ‫بود‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫نام‬ ‫یک‬ ‫او‬ ‫و‬. ‫بود‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫تاج‬ ‫سرش‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫آتش‬ ‫شعله‬ ‫چشمانش‬. ‫دهد‬ ‫و‬ ‫سفید‬، ‫زیبا‬ ‫های‬ ‫کتان‬ ‫با‬، ‫سفید‬ ‫های‬ ‫اسب‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫او‬، ‫بودند‬ ‫آسمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ارتش‬ ‫و‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫خدا‬ ‫کلم‬ ‫او‬ ‫نام‬ ‫و‬: ‫داشت‬ ‫تن‬ ‫به‬، ‫بود‬ ‫شده‬ ‫آغیان‬ ‫خون‬ ‫در‬ 19:11-14‫وحی‬. ‫کردند‬ ‫دنبال‬ ‫تمیز‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫توبه‬ ‫فضل‬، ‫رینده‬ ‫ما‬ ‫رستگاری‬ ‫برای‬ ‫که‬: ‫است‬ ‫ارزشمند‬ ‫خدا‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫ببینید‬ ‫و‬، ‫کنید‬ ‫نگاه‬ ‫مسیح‬ ‫خون‬ ‫به‬ ‫ثبات‬ ‫با‬ ‫ما‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬ 4:5‫کورینتیان‬ ‫به‬ ‫کلمنت‬ ‫حماسه‬ ‫اولین‬. ‫است‬ ‫آمده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫که‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫رستگاری‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫باید‬، ‫ما‬ ‫پروردگار‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫که‬، ‫آن‬ ‫از‬ ‫;پس‬ ‫سرخ‬ ‫طناب‬ ‫آویزان‬ ‫اش‬ ‫خانه‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫که‬: ‫ای‬ ‫نشانه‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫و‬ 6:10‫کورینتیان‬ ‫به‬ ‫کلمنت‬ ‫حماسه‬ ‫اولین‬. ‫داشت‬ ‫وجود‬ ‫زن‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫پیشگویی‬ ‫بلکه‬، ‫ایمان‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫چگونه‬، ‫عزیزم‬، ‫بینید‬ ‫می‬. ‫خدا‬ ‫به‬ ‫امید‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫اعتقاد‬ 10:6‫کورینتیان‬ ‫به‬ ‫کلمنت‬ ‫حماسه‬ ‫اولین‬. ‫شد‬ ‫داده‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫خون‬ ‫که‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫ما‬ ‫پروردگار‬ ‫به‬ ‫احترام‬ ‫ما‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬ ، ‫داد‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫ما‬ ‫خداوند‬، ‫کردن‬ ‫حرکت‬ ‫مته‬ ‫با‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عشق‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬. ‫شد‬ ‫ملحق‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫خیریه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫خداوند‬ 21:7‫کورینتیان‬ ‫به‬ ‫کلمنت‬ ‫حماسه‬ ‫اولین‬. ‫ما‬ ‫روح‬ ‫برای‬، ‫او‬ ‫روح‬. ‫ما‬ ‫گوشت‬ ‫برای‬ ‫او‬ ‫گوشت‬ ‫خدا؛‬ ‫خواست‬ ‫با‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫خونش‬ ‫پاشیدن‬ ‫با‬ ‫که‬. ‫محکوم‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫بخشش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬، ‫نابودی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بدن‬ ‫از‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫خداوند‬ ‫آیا‬ ‫علت‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫به‬ ‫بره‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫او‬. ‫کرد‬ ‫درمان‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫کبود‬ ‫ما‬ ‫های‬ ‫ناهی‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫او‬، ‫شد‬ ‫زخمی‬ ‫ما‬ ‫تجاهل‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫او‬: ‫گوید‬ ‫می‬ ‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ‫به‬ ‫ترتیب‬ 4:1,3‫برناباس‬ ‫عمومی‬ ‫حماسه‬. ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دهان‬ ‫او‬ ‫بنابراین‬، ‫است‬ ‫گنگ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫برشی‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫گوسفند‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬، ‫شد‬ ‫منجر‬ ‫کشتار‬ 1:3‫اپسیان‬ ‫به‬ ‫ایگناتیوس‬ ‫حماسه‬. ‫بود‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫طبیعی‬ ‫غیر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫کامل‬ ‫شما‬ ‫مسیح‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دادن‬ ‫تکان‬ ‫و‬، ‫خدا‬ ‫پیروان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چگونه‬
  • 7. ‫از‬ ‫صلح‬ ‫داشتن‬، ‫خدا‬ ‫شایسته‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬، ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫پدر‬ ‫خدا‬ ‫محبوب‬: ‫آسیا‬ ‫در‬ Tralles ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مقدس‬ ‫کلیسای‬ ‫به‬، ‫توفور‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫او‬ ‫که‬، ‫ایگناتیوس‬ ‫شادی‬ ‫تمام‬ ‫آرزوی‬، ‫بعید‬ ‫شخصیت‬ ‫در‬ ‫ادامه‬، ‫سلم‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫همچنین‬ ‫که‬: ‫او‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رستگاری‬ ‫در‬، ‫ما‬ ‫امید‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫شور‬ ‫و‬، ‫خون‬ ‫و‬ ‫گوشت‬ ‫طریق‬ 1:1‫ترالیان‬ ‫به‬ ‫ایگناتیوس‬ ‫حماسه‬. ‫آن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫شادی‬ ‫و‬ ‫ترالیان‬ ‫به‬ ‫ایگناتیوس‬ ‫حماسه‬. ‫است‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫خون‬، ‫که‬، ‫خیریه‬ ‫در‬ ‫;و‬ ‫خداوند‬ ‫گوشت‬, ‫که‬ ‫است‬, ‫ایمان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تجدید‬ meekness, ‫در‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫بنابراین‬ 2:7 ‫حماسه‬. ‫است‬ ‫شدنی‬ ‫فاسد‬ ‫عشق‬ ‫که‬، ‫است‬ ‫او‬ ‫خون‬ ‫طولنی‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫نوشیدنی‬ ‫;و‬ ‫داود‬ ‫دانه‬ ‫از‬, ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫گوشت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خدا‬ ‫نان‬ ‫خواهم‬ ‫می‬ ‫من‬ 3:5‫رومیان‬ ‫به‬ ‫ایگناتیوس‬ ‫توافق‬ ‫در‬ ‫که‬, ‫است‬ ‫آمده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫رحمت‬ ‫که‬. ‫است‬ ‫آسیا‬ ‫در‬ ‫فیلدلفیا‬ ‫در‬ ‫که‬، ‫ما‬ ‫پروردگار‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫و‬، ‫پدر‬ ‫خدا‬ ‫کلیسای‬ ‫به‬، ‫توفور‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫او‬ ‫که‬، ‫ایگناتیوس‬ , ‫سلم‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫همچنین‬ ‫که‬: ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رستگاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رحمت‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫و‬, ‫ما‬ ‫پروردگار‬ ‫شوق‬ ‫و‬ ‫شور‬ ‫در‬ ‫همیشه‬ ‫شادمانی‬ ‫و‬, ‫ثابت‬ ‫خدا‬ ‫عیسی‬ ‫ذهن‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫منصوب‬ ‫شماس‬ ‫و‬, ‫هستند‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫که‬ presbyters ‫و‬, ‫هستند‬ ‫اسقف‬ ‫با‬ ‫اتحاد‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫اگر‬ ‫خصوص‬ ‫;به‬ ‫ما‬ ‫نکوهش‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫ابدی‬ ‫شادی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫در‬ ‫پیاله‬ ‫یک‬ ‫;و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫ما‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫گوشت‬ ‫یک‬ ‫اما‬ ‫برای‬: ‫فصل‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مقدس‬ ‫روح‬ ‫قاطعیت‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫او‬ ‫;که‬ ‫مسیح‬ 1:1,11‫فیلدلفیا‬ ‫به‬ ‫ایگناتیوس‬ ‫حماسه‬ ‫محراب؛‬ ‫یک‬ ‫او؛‬ ‫خون‬ ‫وحدت‬ ‫در‬ ‫;و‬ ‫روح‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گوشت‬ ‫در‬ ‫دو‬ ‫هر‬, ‫شد‬ ‫میخ‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫ما‬ ‫خداوند‬ ‫صلیب‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫اگر‬, ‫فصل‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫منسوخ‬ ‫غیر‬ ‫ایمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫مشاهده‬ ‫من‬ ‫زیرا‬ 1:3‫سمیرنایان‬ ‫به‬ ‫ایگناتیوس‬ ‫حماسه‬. ‫است‬ ‫شده‬ ‫متقاعد‬ ‫ما‬ ‫پروردگار‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬. ‫تایید‬ ‫مسیح‬ ‫خون‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫عشق‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫اگر‬، ‫نامرئی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫چه‬، ‫شاهزادگان‬ ‫و‬، ‫هستند‬ ‫شکوه‬ ‫با‬ ‫فرشتگان‬ ‫و‬ ‫آسمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫دو‬ ‫;هر‬ ‫فریب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مردی‬ ‫هیچ‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬ 2:12‫سمیرنایان‬ ‫به‬ ‫ایگناتیوس‬ ‫حماسه‬. ‫باشد‬ ‫محکومیت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫آن‬، ‫ندارند‬ ‫اعتقاد‬ ‫مسیح‬ ‫به‬، ‫خاص‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫و‬، ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫همه‬ ‫و‬، ‫من‬ ‫خدمتان‬ ‫هم‬، ‫شما‬ ‫شما‬ ‫و‬. ‫کنم‬ ‫می‬ ‫سلم‬ ‫شما‬ ‫ستایش‬ ‫قابل‬ ‫پیشکسوت‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫شایسته‬ ‫بسیار‬ ‫اسقف‬ ‫به‬ ‫من‬ 3:22‫سمیرنایان‬ ‫به‬ ‫ایگناتیوس‬ ‫حماسه‬. ‫شما‬ ‫با‬ ‫خدا‬ ‫اتحاد‬ ‫در‬ ‫;و‬ ‫معنوی‬ ‫و‬ ‫گوشتی‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫او‬ ‫رستاج‬ ‫و‬ ‫اشتیاق‬ ‫در‬. ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫گوشت‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫نام‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کسی‬. ‫کند‬ ‫عبادت‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫زنده‬ ‫موجود‬ ‫هر‬. ‫هستند‬ ‫زمین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫و‬، ‫هستند‬ ‫آسمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دو‬ ‫هر‬، ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫موضوع‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ 1:7‫فیلیپیان‬ ‫به‬ ‫کارپ‬ ‫پلی‬ ‫حماسه‬. ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫دارند‬ ‫اعتقاد‬ ‫او‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫خون‬ ‫خدا‬ ‫که‬: ‫مرده‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫قاضی‬ ‫تا‬ ‫می‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬، ‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫پیروی‬ ‫او‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫آنها‬ ‫و‬. ‫شوند‬ ‫بیکار‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫فرار‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬ ‫از‬، ‫نکنند‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫های‬ ‫فرمان‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫اما‬ 10:13‫هرمس‬ ‫سوم‬ ‫کتاب‬. ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫گناهکار‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫به‬ ‫کس‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫فرستند‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫دوباره‬ ‫آسمان‬، ‫آن‬ ‫در‬ ‫کردم‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫هنوز‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫و‬. ‫پیلتیز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫چیزها‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دور‬ ‫به‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫با‬ ‫یکی‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫بنابراین‬ ، ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫پیلتس‬ ‫به‬ ‫شب‬ ‫در‬ ‫آنها‬، ‫دیدم‬ ‫را‬ ‫چیزها‬ ‫این‬ ‫بودند‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫قرن‬ ‫که‬ ‫وقتی‬. ‫در‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫فرود‬ ‫به‬ ‫خاص‬ ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫و‬، ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫برای‬ ‫من‬: ‫گفت‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫جواب‬ ‫پیلتس‬. ‫بود‬ ‫خدا‬ ‫پسر‬ ‫او‬ ‫واقعا‬، ‫گفت‬ ‫و‬ ‫پریشان‬ ‫زیادی‬ ‫حد‬ ‫تا‬، ‫بود‬ ‫دیده‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫کرد‬ ‫اعلم‬ ‫و‬، ‫مشاهده‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫گور‬ ‫ترک‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫فرمان‬ ‫سربازان‬ ‫و‬ ‫سنتور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫درخواست‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شدند‬ ‫نزدیک‬ ‫همه‬ ‫سپس‬. ‫کردید‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بودید‬ ‫شما‬ ‫این‬ ‫اما‬، ‫هستم‬ ‫پاک‬ ‫خدا‬ ‫پسر‬ ‫خون‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نیاییم‬ ‫یهودیان‬ ‫مردم‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گناهیم‬ ‫گناهکارترین‬ ‫خدا‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ما‬ ‫برای‬، ‫آنها‬ ‫که‬ ‫بگویید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫زیرا‬: ‫نگویند‬ ‫چیزی‬ ‫بودند‬ ‫دیده‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫از‬ 1:11‫پیتر‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫گمشده‬ ‫انجلی‬. ‫نگویند‬ ‫چیزی‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫دستور‬ ‫سربازان‬ ‫و‬ ‫قرن‬ ‫به‬ ‫پیلتس‬ ‫بنابراین‬. ‫کنیم‬ ‫سنگسار‬ ‫خود‬ ‫دانه‬ ‫گوشت‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫ریگ‬ ‫من‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫من‬ ‫بنابراین‬، ‫تو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫به‬ ‫تو‬ ‫عنوان‬ ‫به‬، ‫آدم‬ ‫ای‬: ‫گفت‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫و‬، ‫آمد‬ ‫آدم‬ ‫به‬ ‫خدا‬ ‫کلم‬ ‫سپس‬ ‫همانطور‬ ‫و‬. ‫سازم‬ ‫می‬ ‫زمین‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫محرابی‬ ‫تو‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫من‬، ‫ساختید‬ ‫محرابی‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ ‫و‬. ‫مرد‬ ‫خواهم‬ ‫هم‬ ‫من‬، ‫آدم‬ ‫ای‬، ‫مردی‬ ‫تو‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ ‫و‬. ‫را‬ ، ‫شکایت‬ ‫خون‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بخشش‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫و‬. ‫ارائه‬ ‫زمین‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫محراب‬ ‫بر‬ ‫من‬ ‫خون‬ ‫همچنین‬ ‫بنابراین‬, ‫ارائه‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫شما‬ ‫که‬ 24:4-5‫ایو‬ ‫و‬ ‫آدم‬ ‫کتاب‬ ‫اولین‬. ‫است‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫زشت‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫دار‬ ‫لکه‬ ‫و‬، ‫خدایان‬ ‫از‬ ‫بخشش‬ ‫من‬ ‫خون‬ ‫نیز‬ ‫من‬ ‫بنابراین‬ . ‫کنم‬ ‫بری‬ ‫گلگوتا‬ ‫سرزمین‬ ‫در‬ ‫تو‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫که‬ ‫روزی‬ ‫اما‬ ‫روز؛‬ ‫این‬ ‫اعطا‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫خواهد‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫آن‬، ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫زندگی‬ ‫آب‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬، ‫هم‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬. ‫دارند‬ ‫اعتقاد‬ ‫من‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫دانه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫اما‬، ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫نه‬ ‫و‬، ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫در‬، ‫تو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زندگی‬ ‫آب‬ ‫باید‬ ‫من‬ ‫خون‬ ‫برای‬ 42:7-8‫شب‬ ‫و‬ ‫آدم‬ ‫اول‬ ‫کتاب‬. ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫استراحت‬ ‫برای‬ ‫همیشه‬ ‫برای‬ ‫بر‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫جریان‬ ‫من‬ ‫کنار‬ ‫از‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫خون‬ ‫باید‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫سوراخ‬ ‫باید‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫زمانی‬، ‫زمین‬ ‫روی‬ ‫بر‬، ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بنابراین‬، ‫آدم‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬: ‫گفت‬ ‫خدا‬ 69:6‫شب‬ ‫و‬ ‫آدم‬ ‫اول‬ ‫کتاب‬. ‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫کامل‬ ‫پیشکش‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫محراب‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫واقعی‬ ‫ارائه‬ ‫که‬، ‫من‬ ‫بدن‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬، ‫فداکاری‬ ‫از‬ ‫خون‬ ‫شستن‬ ‫برای‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آب‬ ‫که‬، ‫است‬ ‫شده‬ ‫همکف‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫های‬ ‫مکان‬ ‫به‬ ‫پایین‬ ‫های‬ ‫دامنه‬ ‫و‬ ‫سنگ‬ ‫با‬ ‫کف‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫به‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫نامرئی‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫محراب‬ ‫پایه‬ ‫در‬ ‫آب‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫دهانه‬. ‫قربانی‬ ‫جشن‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫جانور‬ ‫هزار‬ ‫از‬ 4:12,17‫آریستس‬ ‫نامه‬. ‫شسته‬ ‫زدن‬ ‫چشمک‬ ‫در‬ ‫دور‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫زیادی‬ ‫مقدار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فداکاری‬ ‫از‬ ‫خون‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬، ‫هستند‬ ‫مشغول‬ ‫وزارت‬ ‫مردم‬ ‫بر‬ ‫بیشتری‬ ‫قدرت‬ ‫دشمن‬ ‫آنها‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افتخار‬ ‫بلکه‬، ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫افتخار‬ ‫این‬ ‫تنها‬ ‫نه‬، ‫خدا‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫داشتن‬ ‫با‬، ‫بنابراین‬، ‫مردان‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫مردان‬ ‫این‬ ‫خون‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شد؛‬ ‫تبدیل‬ ‫ما‬ ‫ملت‬ ‫گناه‬ ‫برای‬ ‫باج‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬، ‫شد‬ ‫پاک‬ ‫ما‬ ‫کشور‬ ‫و‬، ‫برد‬ ‫می‬ ‫رنج‬ ‫مجازات‬ ‫مستاجر‬ ‫و‬، ‫ما‬ 8:15‫مکابیس‬ ‫چهارم‬ ‫کتاب‬. ‫بود‬ ‫شیطانی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫تحویل‬ ‫را‬ ‫اسرائیل‬ ‫الهی‬ ‫پراویدنس‬، ‫آنها‬ ‫مرگ‬ ‫از‬ ‫پیشی‬ ‫و‬ ‫درستکار‬