SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
CAS: Cas propi. Anna Canet Domínguez
SÍNTESI: El que es pretén és que l’assignatura de NTICEDU em proporcionin coneixements i
destreses per adquirir un bon domini de la competència digital que utilitzaré en el pràcticum dins
els estudis de psicopedagogia i en el futur pròxim dins l’àmbit professional com a
psicopedagoga.

   ÍNDEX               CONTINGUT                OBSERVACIONS

                      Context general
Experiència com       Actualment estudiant de 2n grau de       5è semestre a la UOC com a
 a estudiant        Psicopedagogia a la UOC.            estudiant de Psicopedagogia.

              Diplomada en Magisteri

  Experiència   Mestra d’Educació Primària en un centre concertat    24 anys exercint en la
   laboral                                docència

   Nivell        Cursos de formació xtec.            Competència digital bàsica,
d’experiència en                              nivell mig. Sap instal·lar nou
  l’ús de TIC       UOC: Assignatura de Noves Tecnologies      programari en el seu equip,
              d’informació i comunicació en educació     competent en gestió bàsica
                                      d’arxius amb una actitud
              Utilitza les TIC amb poca freqüència amb
                                      positiva vers les aplicacions
              els alumnes perquè l’escola en la que
                                      web 2.0
              treballa no tenen recursos TIC.

 Tipus de centre  UOC, Universitat Oberta de Catalunya. La UOC és
en el que estudia  una Universitat en línia, reconeguda
          internacionalment amb la missió de ser una
          universitat tecnològica d'avantguarda que utilitzi un
          model d'aprenentatge altament innovador i que
          serveixi d'estendard pel que fa a la qualitat tant de
          l'ensenyament com de la recerca.

 Localització del  Universitat en línia:
   centre
          http://www.uoc.edu/portal/ca/index.htmlConnexió del lloc  Internet. Alta velocitat.
  d’estudi

Localització dels  Des del mateix lloc d’estudi
recursos
tecnològics


                                                 1
Context de la història o cas
Nivell de l’alumna  Bon nivell en noves tecnologies. Cada dia ha de
           connectar- se per seguir els seus estudis a la UOC.
           Sempre que pot utilitza les TIC com a recurs per a
           l’aprenentatge propi o dels demés.

 Àrea / unitat   Noves tecnologies de la informació i la comunicació a  Una de les finalitats és
           l’educació. NTICEDU. Es pretén aproximar i incorporar  promoure l’aprenentatge
           les TIC a l’educació. Des d’una interpretació      significatiu mitjançant el
           constructivista dels processos d’ensenyament i      disseny, l’anàlisi,
           aprenentatge.                      l’aplicació i l’avaluació de
                                       situacions reals.
                    Fites en la història
   Nivell     Aconseguir construir un nou model mental
 d’aprenentatge   reestructurant els coneixements per poder aconseguir
   esperat     un aprenentatge significatiu. Que hi hagi un canvi
           conceptual que li permeti sentir-se més preparada per
           conduir la seva tasca com a psicopedagoga.

Tipus d’activitat      Creació d’un blog personal de l’assignatura

              Comunicació al fòrum de l’assignatura
              qüestionant, comunicant i ajudant.

              Participació en un debat CTS (Ciència,
              Tecnologia i Societat), amb 4 o 5 intervencions
              obligatòries

              Compartició de mapes conceptuals de
              l’aprenentatge tenint en compte el canvi
              conceptual en el procés d’aprenentatge.

              Elaboració d’un projecte final realitzant una
              fitxa del disseny del projecte, el seu mapa
              conceptual i l’avaluació.

                Activitats de la història o cas
              PC de taula                    http://kite.missouri.edu

                                                2
Tecnologies       Word                       http://annacanet.blogspot.co
  utilitzades                                m.es/
              connexió a Internet.
                                       https://accounts.google.co
              Programa Cmaps Tools               m/ServiceLogin?service=b
              Blogger                      logger&ltmpl=start&hl=ca&
                                       passive=86400&continue=
              Memoris OnTV
                                       http://www.blogger.com/ho
              Youtube                      me#s01
              Base de dades Kite
                                       http://www.youtube.com/

Raó per la qual es  Per dur a terme el propi aprenentatge i el dels
  fa servir    demés.

Naturalesa de les  Les activitats educatives plantejades, aniran   http://annacanet.blogspot.com.es/
  activitats    lligades a les unitats de programació de
  (tasques     l’assignatura NTICEDU. Constarà d’una
 cognitives a    avaluació inicial, tres PAC, la tercera de les
  realitzar)    quals constarà d’un Projecte final. Creació
           d’un blog en qual s’hi aniran penjant tots els
           aprenentatges.

  Dificultats   Les possibles dificultats trobades poden
  trobades     aparèixer degut a la quantitat d’informació
           donada a la mateixa assignatura. Però en cas
           de dubte teòric caldrà buscar informació en el
           Pla Docent de l’assignatura. Tot i que serà
           necessari estar estructurat mentalment. Les
           dificultats tecnològiques es podran solucionar
           gràcies al fòrum de l’assignatura.

Ajuda /       Ajuda per part del consultor i de les consultes
col·laboració    dels companys/es al fòrum de l’assignatura
emprada

Rol del professor  El consultor atendrà tots els dubtes dels
           alumnes, ja sigui a nivell privat a la bústia
           personal, ja sigui al fòrum de l’assignatura. A
           més intervindrà activament obrint carpetes al
           fòrum que ajudaran a focalitzar millor
           l’assignatura.

Rol de l’estudiant  L’alumne ha de ser el protagonista del seu
           propi aprenentatge. Ha d’ actuarà de manera
           activa en totes les activitats.

                                                3
Resultats
          S’han participat d’un aprenentatge significatiu, en el
          que hi ha hagut un canvi conceptual en les capacitats
          cognitives i en la motivació. L’aprenentatge significatiu
 Observacions    posa èmfasi en la creació, evolució i relació entre els
          conceptes. Per tant, un problema significatiu ben
          formulat i contextualitzat serà una bona plataforma per
          a construir coneixement. El constructivisme defensa
          que aprendre informació en el context d’una activitat
          significativa fa que aquest s’assimili millor i sigui mes
          resistent enfront a l’oblit.

          S’han anat entregant les activitats proposades en
          forma de PAC, a més de penjar-ne algunes al blog
 Avaluació de    personal. Aquestes activitats han estat avaluades pel
l’aprenentatge   consultor. Però a cada PAC s’ha hagut de fer una CaC
          (avaluació de company/a) i amés una autoavaluació
          personal de l’aprenentatge.

Lliçó apresa pel  El consultor ha estat conscient de la constància de la
  professor    tasca realitzada. Hi ha d’haver uns requisits per a que
          hi hagi aquest aprenentatge significatiu: El contingut
          d’aprenentatge ha de tenir un significat lògic
          (coherència i estructuració), el contingut s’ha de poder
          encaixar en l’estructura mental de l’alumne i l’alumne
          ha d’estar motivat per aprendre.
                  HISTÒRIA COMPLETA    Entrevistador: Hola Anna, en primer lloc donar-te les gràcies per la teva dedicació i voler
    explicar la teva experiència en l’assignatura de Noves Tecnologies de la Informació i la
    comunicació en l’educació.

    Anna: Hola, encantada de poder-te atendre i encantada de poder expressar el que penso
    sobre la importància de l’assignatura NTICEDU en els meus estudis de Psicopedagogia.

    Entrevistador: Creus que la Tecnologia Educativa és important en el món de
    l’ensenyament?
                                               4
Anna: Efectivament, crec que la TE és molt important en el món de l’ensenyament ja
que diríem que és una disciplina que ha sofert canvis importants dins la didàctica i
l’organització escolar. Canvis que han ajudat i orientat a la solució de problemes.

Entrevistador: I creus que aquesta tecnologia hi té cabuda en la nostra societat? O a
l’inrevés?

Anna: Penso que hi ha una relació i una interdependència entre ciència, tecnologia, societat
i educació amb nous conceptes que creen i amplien moltes connexions entre ells. Així va
quedar demostrat en el debat CTS (Ciència, Tecnologia, Societat) que vam dur a terme a
l’aula de NTICEDU.
Va ser un debat molt enriquidor, en el qual, a partir del model d’argument de Toulmin,
havíem de defensar un bàndol. Hi havia el tecnodeterminista i el sociodeterminista. La idea
final va ser la nova visió entre Tecnologia i Societat, en l’estreta relació existent entre elles
en tots els sectors de la societat, d’àmbit polític, econòmic i educatiu.

Entrevistador: Què destacaries de l’evolució d’aquesta assignatura? Ha estat enriquidora?

Anna: Bé, destacaria en primer lloc, la manera com s’ha dut a terme:

  -  Es va partir d’una avaluació inicial amb la qual el consultor va poder valorar quins
    coneixements previs teníem de l’assignatura.

  -  Alhora vam haver de crear, cadascun de nosaltres, un blog, que hem utilitzat duran
    tot l’aprenentatge.

  -  Llavors, amb el debat CTS, que ja he comentat abans, vam interioritzar la part més
    teòrica de l’assignatura, però no de manera memorística, si no mitjançant un
    aprenentatge significatiu. A partir dels apunts dels mòduls i d’articles relacionats amb

                                              5
aquest tema, per exemple, Domènech, T; Tirado F.J. (2002). Ciència, Tecnologia i
    Societat: nous interrogants per a la psicologia

  -  Un aprenentatge que s’ha anat representant a les nostres ments mitjançant mapes
    conceptuals. Jo no havia utilitzat mai el programa Cmaps Tools i és genial per a crear
    mapes de conceptes.
A partir d’aquí he pogut apreciar que hi ha hagut en la meva ment un model de conceptes
nou i més ampli. Així doncs, puc dir que, en mi, hi ha hagut clarament una ampliació de
coneixements i per tant, un canvi conceptual.

  -  Finalment, t’haig de parlar del projecte final de l’assignatura. Ha estat el més
    enriquidor. La teoria de Jonassen anuncia que els coneixements
    s’emmagatzemen en la memòria en forma d’històries. En aquest projecte he
    tractat de descobrir si podem aprendre a partir de les experiències dels altres.
    Utilitzant la base de dades Kite he observat l’estructura d’alguns casos i he
    estructurat la meva pròpia història. Amb els meus alumnes de 2n de Primària, partint
    d’un problema significatiu, els aprenents han pogut aprendre i han estat motivats a
    actuar i a dirigir el procés de la resolució del problema i l’aprenentatge significatiu.
    Mira com han gaudit:
                                              6
Entrevistador: Déu ni do l’assignatura! Veig que has après molt! Però, explica’m millor això
de l’aprenentatge significatiu. I com el relaciones amb les TIC.

Anna: Mira, segons Jonassen els principis de l’aprenentatge significatiu són els següents, ho
entendràs de seguida:

    ha de ser actiu perquè els alumnes en són els protagonistes,

    constructiu perquè els alumnes adquireixen nous conceptes,

    col·laboratiu perquè treballen conjuntament,

    intencional ja que es volen solucionar tasques de manera activa i les TIC en són un
    bon recurs,

    conversacional perquè hi ha d’haver diàleg i conversa,

    contextualitzat perquè les activitats pareixen de la realitat i la vivència dels alumnes i

    reflexiu perquè hi ha d’haver una reflexió personal i d’equip sobre el que s’ha après.

Oi que d’aquesta manera és més fàcil aprendre? Doncs si a més utilitzes recursos i eines
relacionats amb les noves tecnologies, els alumnes gaudeixen, s’enriqueixen i
aprenen de manera diferent.

Entrevistador: Com a futura psicopedagoga creus que la tecnologia és necessària en
l’ensenyament?

Anna: Doncs sí. Com a mestra i futura psicopedagoga penso que l’escola és un
sistema que ha d’afavorir la interacció social, per aquest motiu, tecnologia i societat
juntes han de beneficiar tant l’escola, els seus professionals i alumnes, i la seva
organització o metodologia. És veritat que en aquest àmbit educatiu la Competència
Digital esdevé un dels pilars bàsics dins les programacions dels centres escolars i que ben
utilitzada és una bona eina a nivell social, didàctic i pedagògic. Voldria destacar la
visualització del vídeo del professor de la Universitat Jaume I,Jordi Adell, amb un mapa de
conceptes en el qual esquematitza la importància de la Competència Digital dins les
Competències Bàsiques introduïdes per la LOE. Però cal que aquesta Tecnologia Educativa
vagi acompanyada d’altres recursos i valors socials. També cal reconèixer que amb les TIC
es poden conduir els coneixements mitjançant un aprenentatge significatiu, tan important per
a l’alumne, però que també amb el joc, la interacció personal,... es pot aprendre segons la
teoria constructivista de l’aprenentatge, que el coneixement sigui construït pel propi subjecte.
                                             7
Com he dit abans, les TIC en són un bon recurs.

Entrevistador: Per tant, veig que utilitzaràs les noves tecnologies en la teva futura pràctica
com a psicopedagoga?

Anna: Per descomptat. Actualment les utilitzo força en la meva vida personal i no tant en la
professional, ja que treballo en una escola en la que les TIC no es tenen massa en compte,
però espero que això canviarà en un futur pròxim.

Entrevistador: Per finalitzar, creus que el rol dels teus companys ha estat important al llarg
de l’assignatura? I el rol del consultor?
Anna: Si no m’haguessis fet la pregunta t’ho hauria contestat igualment. T’ho diré amb la
boca ben grossa, IMPORANTÍSSIM. El fòrum de l’assignatura ha estat un lloc de trobada, de
companyerisme, d’ajuda, etc. Sense el fòrum i el munt de carpetes que teníem obertes, no
hauria estat el mateix. I, del consultor,.... doncs he de dir que sempre ha estat allà. En Manel
ha contestat, a la seva manera i sense donar massa pistes, tot el que hem demanat. A més,
voldria preguntar-li si dorm amb l’ordinador al costat perquè sempre està connectat. Es
mereix una felicitació!
Entrevistador: Anna, voldries afegir alguna cosa més?

Anna: Bé doncs, resumir en poques paraules que ha estat un plaer fer aquesta assignatura
de NTICEDU, que jo pensava que sabia forces coses sobre la tecnologia en educació i que
n’he après moltes més. Voldria acabar amb una frase que he compartit a la memòria del meu
projecte, El constructivisme defensa que aprendre informació en el context d’una
activitat significativa fa que aquest s’assimili millor i sigui mes resistent enfront a
l’oblit. Gràcies.
                                             8

More Related Content

What's hot

Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.7
Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.7Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.7
Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.7Eva Pujol Pons
 
Cas 2 propi aprenentatge en l’assignatura nticedu
Cas 2 propi aprenentatge en l’assignatura nticeduCas 2 propi aprenentatge en l’assignatura nticedu
Cas 2 propi aprenentatge en l’assignatura nticeduNais_Sanjuan
 
Porcel lópez maria_cas_kite_el meu procés d'aprenentatge
Porcel lópez maria_cas_kite_el meu procés d'aprenentatgePorcel lópez maria_cas_kite_el meu procés d'aprenentatge
Porcel lópez maria_cas_kite_el meu procés d'aprenentatgeMaria Porcel Lopez
 
CICLIN TICS
CICLIN TICSCICLIN TICS
CICLIN TICSalfa6
 
Cas propi d'aprenentatge significatiu
Cas propi d'aprenentatge significatiuCas propi d'aprenentatge significatiu
Cas propi d'aprenentatge significatiumgonzalezvas
 
Estàndards Unesco
Estàndards UnescoEstàndards Unesco
Estàndards UnescoAzu Vázquez
 
EL MEU PROJECTE I PENSAMENT TIC.ppt
EL MEU PROJECTE I PENSAMENT TIC.pptEL MEU PROJECTE I PENSAMENT TIC.ppt
EL MEU PROJECTE I PENSAMENT TIC.pptPremi TIC
 
Ús de les TIC a Menorca, proposta de Pla TAC.
Ús de les TIC a Menorca, proposta de Pla TAC.Ús de les TIC a Menorca, proposta de Pla TAC.
Ús de les TIC a Menorca, proposta de Pla TAC.Jesús Torres Faner
 
Cas 2. presentació
Cas 2. presentacióCas 2. presentació
Cas 2. presentaciófhibanez
 
Tic avui projecte comuni_cat
Tic avui projecte comuni_catTic avui projecte comuni_cat
Tic avui projecte comuni_catTICAvui
 
Coneguem girona núria_costa
Coneguem girona núria_costaConeguem girona núria_costa
Coneguem girona núria_costaNuria Costa
 
Porcel lópez maria_cas_kite_el meu procés d'aprenentatge-2
Porcel lópez maria_cas_kite_el meu procés d'aprenentatge-2Porcel lópez maria_cas_kite_el meu procés d'aprenentatge-2
Porcel lópez maria_cas_kite_el meu procés d'aprenentatge-2Maria Porcel Lopez
 
Guia didactica llibre digital
Guia didactica llibre digitalGuia didactica llibre digital
Guia didactica llibre digitalEsther Subias
 
Treball Final de Grau: "Storymaker"
Treball Final de Grau: "Storymaker"Treball Final de Grau: "Storymaker"
Treball Final de Grau: "Storymaker"Jordi Zango Novell
 
Conceptes bàsics de Realitat Virtual
Conceptes bàsics de Realitat VirtualConceptes bàsics de Realitat Virtual
Conceptes bàsics de Realitat VirtualJordi Zango Novell
 
pac2.2_argumentacio_grafica
pac2.2_argumentacio_graficapac2.2_argumentacio_grafica
pac2.2_argumentacio_graficacorysa
 

What's hot (19)

Cas propi
Cas propiCas propi
Cas propi
 
Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.7
Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.7Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.7
Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.7
 
Cas 2 propi aprenentatge en l’assignatura nticedu
Cas 2 propi aprenentatge en l’assignatura nticeduCas 2 propi aprenentatge en l’assignatura nticedu
Cas 2 propi aprenentatge en l’assignatura nticedu
 
Propi cas
Propi casPropi cas
Propi cas
 
Porcel lópez maria_cas_kite_el meu procés d'aprenentatge
Porcel lópez maria_cas_kite_el meu procés d'aprenentatgePorcel lópez maria_cas_kite_el meu procés d'aprenentatge
Porcel lópez maria_cas_kite_el meu procés d'aprenentatge
 
CICLIN TICS
CICLIN TICSCICLIN TICS
CICLIN TICS
 
Cas propi d'aprenentatge significatiu
Cas propi d'aprenentatge significatiuCas propi d'aprenentatge significatiu
Cas propi d'aprenentatge significatiu
 
Estàndards Unesco
Estàndards UnescoEstàndards Unesco
Estàndards Unesco
 
EL MEU PROJECTE I PENSAMENT TIC.ppt
EL MEU PROJECTE I PENSAMENT TIC.pptEL MEU PROJECTE I PENSAMENT TIC.ppt
EL MEU PROJECTE I PENSAMENT TIC.ppt
 
Ús de les TIC a Menorca, proposta de Pla TAC.
Ús de les TIC a Menorca, proposta de Pla TAC.Ús de les TIC a Menorca, proposta de Pla TAC.
Ús de les TIC a Menorca, proposta de Pla TAC.
 
Cas 2. presentació
Cas 2. presentacióCas 2. presentació
Cas 2. presentació
 
Tic avui projecte comuni_cat
Tic avui projecte comuni_catTic avui projecte comuni_cat
Tic avui projecte comuni_cat
 
Coneguem girona núria_costa
Coneguem girona núria_costaConeguem girona núria_costa
Coneguem girona núria_costa
 
Canvi Conceptual
Canvi ConceptualCanvi Conceptual
Canvi Conceptual
 
Porcel lópez maria_cas_kite_el meu procés d'aprenentatge-2
Porcel lópez maria_cas_kite_el meu procés d'aprenentatge-2Porcel lópez maria_cas_kite_el meu procés d'aprenentatge-2
Porcel lópez maria_cas_kite_el meu procés d'aprenentatge-2
 
Guia didactica llibre digital
Guia didactica llibre digitalGuia didactica llibre digital
Guia didactica llibre digital
 
Treball Final de Grau: "Storymaker"
Treball Final de Grau: "Storymaker"Treball Final de Grau: "Storymaker"
Treball Final de Grau: "Storymaker"
 
Conceptes bàsics de Realitat Virtual
Conceptes bàsics de Realitat VirtualConceptes bàsics de Realitat Virtual
Conceptes bàsics de Realitat Virtual
 
pac2.2_argumentacio_grafica
pac2.2_argumentacio_graficapac2.2_argumentacio_grafica
pac2.2_argumentacio_grafica
 

Similar to Canet dominguez anna_cas propi

CAS KITE_PROPI APRENENTAGE ASSIGANTURA NTICEDU
CAS KITE_PROPI APRENENTAGE ASSIGANTURA NTICEDU CAS KITE_PROPI APRENENTAGE ASSIGANTURA NTICEDU
CAS KITE_PROPI APRENENTAGE ASSIGANTURA NTICEDU 86annafernandezsanchez
 
CAS KITE_ PROPI APRENENTAGE ASSIGANTURA NTICEDU
CAS KITE_ PROPI APRENENTAGE ASSIGANTURA NTICEDU CAS KITE_ PROPI APRENENTAGE ASSIGANTURA NTICEDU
CAS KITE_ PROPI APRENENTAGE ASSIGANTURA NTICEDU 86annafernandezsanchez
 
Cas kite del propi aprenentatges
Cas kite del propi aprenentatgesCas kite del propi aprenentatges
Cas kite del propi aprenentatgesLaurapalillo
 
Cas sobre el propi aprenentatge
Cas sobre el propi aprenentatgeCas sobre el propi aprenentatge
Cas sobre el propi aprenentatgeagranava
 
Mmateo pac3
Mmateo pac3Mmateo pac3
Mmateo pac3MontseMF
 
Recursos TIC-TAC
Recursos TIC-TACRecursos TIC-TAC
Recursos TIC-TACximochust
 
Pla de formació per implantar les tic
Pla de formació per implantar les ticPla de formació per implantar les tic
Pla de formació per implantar les ticMirjim
 
Guia didactica tic_azucena
Guia didactica tic_azucenaGuia didactica tic_azucena
Guia didactica tic_azucenaAzu Vázquez
 
Anna caspropi
Anna caspropiAnna caspropi
Anna caspropiAnna Roda
 
Nou paradigme educatiu
Nou paradigme educatiuNou paradigme educatiu
Nou paradigme educatiutura
 
Pac 3 Presentacio Projecte CatObert UOC
Pac 3 Presentacio Projecte CatObert UOCPac 3 Presentacio Projecte CatObert UOC
Pac 3 Presentacio Projecte CatObert UOCnuriaprats
 
Presentacio CatObert 121219
Presentacio CatObert 121219Presentacio CatObert 121219
Presentacio CatObert 121219nuriaprats
 
La competència digital del professorat (model TPACK)
La competència digital del professorat (model TPACK)La competència digital del professorat (model TPACK)
La competència digital del professorat (model TPACK)Annagutbel
 
La competència digital del professorat (model TPACK)
La competència digital del professorat (model TPACK)La competència digital del professorat (model TPACK)
La competència digital del professorat (model TPACK)Lirios13
 
LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT (MODEL TPACK)
LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT (MODEL TPACK)LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT (MODEL TPACK)
LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT (MODEL TPACK)MiriamSirvent
 
PRESENTACIÓ DUET 1
PRESENTACIÓ DUET 1PRESENTACIÓ DUET 1
PRESENTACIÓ DUET 1mceide
 

Similar to Canet dominguez anna_cas propi (20)

Cas propi
Cas propiCas propi
Cas propi
 
CAS KITE_PROPI APRENENTAGE ASSIGANTURA NTICEDU
CAS KITE_PROPI APRENENTAGE ASSIGANTURA NTICEDU CAS KITE_PROPI APRENENTAGE ASSIGANTURA NTICEDU
CAS KITE_PROPI APRENENTAGE ASSIGANTURA NTICEDU
 
CAS KITE_ PROPI APRENENTAGE ASSIGANTURA NTICEDU
CAS KITE_ PROPI APRENENTAGE ASSIGANTURA NTICEDU CAS KITE_ PROPI APRENENTAGE ASSIGANTURA NTICEDU
CAS KITE_ PROPI APRENENTAGE ASSIGANTURA NTICEDU
 
Cas kite del propi aprenentatges
Cas kite del propi aprenentatgesCas kite del propi aprenentatges
Cas kite del propi aprenentatges
 
Cas sobre el propi aprenentatge
Cas sobre el propi aprenentatgeCas sobre el propi aprenentatge
Cas sobre el propi aprenentatge
 
Blog CAS PROPI
Blog CAS PROPIBlog CAS PROPI
Blog CAS PROPI
 
Berenguer bailen m dolors cas personal 1
Berenguer bailen m dolors cas personal 1Berenguer bailen m dolors cas personal 1
Berenguer bailen m dolors cas personal 1
 
Carme cas2
Carme cas2Carme cas2
Carme cas2
 
Mmateo pac3
Mmateo pac3Mmateo pac3
Mmateo pac3
 
Recursos TIC-TAC
Recursos TIC-TACRecursos TIC-TAC
Recursos TIC-TAC
 
Pla de formació per implantar les tic
Pla de formació per implantar les ticPla de formació per implantar les tic
Pla de formació per implantar les tic
 
Guia didactica tic_azucena
Guia didactica tic_azucenaGuia didactica tic_azucena
Guia didactica tic_azucena
 
Anna caspropi
Anna caspropiAnna caspropi
Anna caspropi
 
Nou paradigme educatiu
Nou paradigme educatiuNou paradigme educatiu
Nou paradigme educatiu
 
Pac 3 Presentacio Projecte CatObert UOC
Pac 3 Presentacio Projecte CatObert UOCPac 3 Presentacio Projecte CatObert UOC
Pac 3 Presentacio Projecte CatObert UOC
 
Presentacio CatObert 121219
Presentacio CatObert 121219Presentacio CatObert 121219
Presentacio CatObert 121219
 
La competència digital del professorat (model TPACK)
La competència digital del professorat (model TPACK)La competència digital del professorat (model TPACK)
La competència digital del professorat (model TPACK)
 
La competència digital del professorat (model TPACK)
La competència digital del professorat (model TPACK)La competència digital del professorat (model TPACK)
La competència digital del professorat (model TPACK)
 
LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT (MODEL TPACK)
LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT (MODEL TPACK)LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT (MODEL TPACK)
LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT (MODEL TPACK)
 
PRESENTACIÓ DUET 1
PRESENTACIÓ DUET 1PRESENTACIÓ DUET 1
PRESENTACIÓ DUET 1
 

More from acanet3

Recolza parlem d'altes capacitats mireia caralt i silvia llucia
Recolza parlem d'altes capacitats mireia caralt i silvia lluciaRecolza parlem d'altes capacitats mireia caralt i silvia llucia
Recolza parlem d'altes capacitats mireia caralt i silvia lluciaacanet3
 
Directors aacc
Directors aaccDirectors aacc
Directors aaccacanet3
 
Claustres
ClaustresClaustres
Claustresacanet3
 
L'aigua anna canet
L'aigua anna canetL'aigua anna canet
L'aigua anna canetacanet3
 
Altes capacitats anna canet
Altes capacitats anna canetAltes capacitats anna canet
Altes capacitats anna canetacanet3
 
Altes capacitats
Altes capacitatsAltes capacitats
Altes capacitatsacanet3
 
Fitxes: LES PLANTES
Fitxes: LES PLANTESFitxes: LES PLANTES
Fitxes: LES PLANTESacanet3
 
Superdotats
SuperdotatsSuperdotats
Superdotatsacanet3
 
PROTOCOL D’IDENTIFICACIÓ DE NENS AMB ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS
PROTOCOL D’IDENTIFICACIÓ DE NENS AMB ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS PROTOCOL D’IDENTIFICACIÓ DE NENS AMB ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS
PROTOCOL D’IDENTIFICACIÓ DE NENS AMB ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS acanet3
 
Materials i recursos pera l'alumnat d'altes capacitats.
Materials i recursos pera l'alumnat d'altes capacitats.Materials i recursos pera l'alumnat d'altes capacitats.
Materials i recursos pera l'alumnat d'altes capacitats.acanet3
 
Fulls protocols departament d'orientació
Fulls protocols departament d'orientacióFulls protocols departament d'orientació
Fulls protocols departament d'orientacióacanet3
 
Canet dominguez anna_projecte
Canet dominguez anna_projecteCanet dominguez anna_projecte
Canet dominguez anna_projecteacanet3
 
PROJECTE TIC I APRENENTATGE SIGNIFICATIU
PROJECTE TIC I APRENENTATGE SIGNIFICATIUPROJECTE TIC I APRENENTATGE SIGNIFICATIU
PROJECTE TIC I APRENENTATGE SIGNIFICATIUacanet3
 
Doc necessaris aep
Doc necessaris aepDoc necessaris aep
Doc necessaris aepacanet3
 
Cas del Projecte NTICEDU
Cas del Projecte NTICEDUCas del Projecte NTICEDU
Cas del Projecte NTICEDUacanet3
 

More from acanet3 (15)

Recolza parlem d'altes capacitats mireia caralt i silvia llucia
Recolza parlem d'altes capacitats mireia caralt i silvia lluciaRecolza parlem d'altes capacitats mireia caralt i silvia llucia
Recolza parlem d'altes capacitats mireia caralt i silvia llucia
 
Directors aacc
Directors aaccDirectors aacc
Directors aacc
 
Claustres
ClaustresClaustres
Claustres
 
L'aigua anna canet
L'aigua anna canetL'aigua anna canet
L'aigua anna canet
 
Altes capacitats anna canet
Altes capacitats anna canetAltes capacitats anna canet
Altes capacitats anna canet
 
Altes capacitats
Altes capacitatsAltes capacitats
Altes capacitats
 
Fitxes: LES PLANTES
Fitxes: LES PLANTESFitxes: LES PLANTES
Fitxes: LES PLANTES
 
Superdotats
SuperdotatsSuperdotats
Superdotats
 
PROTOCOL D’IDENTIFICACIÓ DE NENS AMB ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS
PROTOCOL D’IDENTIFICACIÓ DE NENS AMB ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS PROTOCOL D’IDENTIFICACIÓ DE NENS AMB ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS
PROTOCOL D’IDENTIFICACIÓ DE NENS AMB ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS
 
Materials i recursos pera l'alumnat d'altes capacitats.
Materials i recursos pera l'alumnat d'altes capacitats.Materials i recursos pera l'alumnat d'altes capacitats.
Materials i recursos pera l'alumnat d'altes capacitats.
 
Fulls protocols departament d'orientació
Fulls protocols departament d'orientacióFulls protocols departament d'orientació
Fulls protocols departament d'orientació
 
Canet dominguez anna_projecte
Canet dominguez anna_projecteCanet dominguez anna_projecte
Canet dominguez anna_projecte
 
PROJECTE TIC I APRENENTATGE SIGNIFICATIU
PROJECTE TIC I APRENENTATGE SIGNIFICATIUPROJECTE TIC I APRENENTATGE SIGNIFICATIU
PROJECTE TIC I APRENENTATGE SIGNIFICATIU
 
Doc necessaris aep
Doc necessaris aepDoc necessaris aep
Doc necessaris aep
 
Cas del Projecte NTICEDU
Cas del Projecte NTICEDUCas del Projecte NTICEDU
Cas del Projecte NTICEDU
 

Recently uploaded

Educar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptx
Educar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptxEducar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptx
Educar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptxNeus Lorenzo
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfErnest Lluch
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoDaniel Fernández
 
El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdf
El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdfEl_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdf
El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdfLUDOCLIO
 
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
ELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓ
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓmamingabb
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxaudiofil
 

Recently uploaded (6)

Educar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptx
Educar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptxEducar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptx
Educar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptx
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
 
El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdf
El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdfEl_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdf
El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdf
 
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
ELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓ
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
 

Canet dominguez anna_cas propi

 • 1. CAS: Cas propi. Anna Canet Domínguez SÍNTESI: El que es pretén és que l’assignatura de NTICEDU em proporcionin coneixements i destreses per adquirir un bon domini de la competència digital que utilitzaré en el pràcticum dins els estudis de psicopedagogia i en el futur pròxim dins l’àmbit professional com a psicopedagoga. ÍNDEX CONTINGUT OBSERVACIONS Context general Experiència com Actualment estudiant de 2n grau de 5è semestre a la UOC com a a estudiant Psicopedagogia a la UOC. estudiant de Psicopedagogia. Diplomada en Magisteri Experiència Mestra d’Educació Primària en un centre concertat 24 anys exercint en la laboral docència Nivell Cursos de formació xtec. Competència digital bàsica, d’experiència en nivell mig. Sap instal·lar nou l’ús de TIC UOC: Assignatura de Noves Tecnologies programari en el seu equip, d’informació i comunicació en educació competent en gestió bàsica d’arxius amb una actitud Utilitza les TIC amb poca freqüència amb positiva vers les aplicacions els alumnes perquè l’escola en la que web 2.0 treballa no tenen recursos TIC. Tipus de centre UOC, Universitat Oberta de Catalunya. La UOC és en el que estudia una Universitat en línia, reconeguda internacionalment amb la missió de ser una universitat tecnològica d'avantguarda que utilitzi un model d'aprenentatge altament innovador i que serveixi d'estendard pel que fa a la qualitat tant de l'ensenyament com de la recerca. Localització del Universitat en línia: centre http://www.uoc.edu/portal/ca/index.html Connexió del lloc Internet. Alta velocitat. d’estudi Localització dels Des del mateix lloc d’estudi recursos tecnològics 1
 • 2. Context de la història o cas Nivell de l’alumna Bon nivell en noves tecnologies. Cada dia ha de connectar- se per seguir els seus estudis a la UOC. Sempre que pot utilitza les TIC com a recurs per a l’aprenentatge propi o dels demés. Àrea / unitat Noves tecnologies de la informació i la comunicació a Una de les finalitats és l’educació. NTICEDU. Es pretén aproximar i incorporar promoure l’aprenentatge les TIC a l’educació. Des d’una interpretació significatiu mitjançant el constructivista dels processos d’ensenyament i disseny, l’anàlisi, aprenentatge. l’aplicació i l’avaluació de situacions reals. Fites en la història Nivell Aconseguir construir un nou model mental d’aprenentatge reestructurant els coneixements per poder aconseguir esperat un aprenentatge significatiu. Que hi hagi un canvi conceptual que li permeti sentir-se més preparada per conduir la seva tasca com a psicopedagoga. Tipus d’activitat Creació d’un blog personal de l’assignatura Comunicació al fòrum de l’assignatura qüestionant, comunicant i ajudant. Participació en un debat CTS (Ciència, Tecnologia i Societat), amb 4 o 5 intervencions obligatòries Compartició de mapes conceptuals de l’aprenentatge tenint en compte el canvi conceptual en el procés d’aprenentatge. Elaboració d’un projecte final realitzant una fitxa del disseny del projecte, el seu mapa conceptual i l’avaluació. Activitats de la història o cas PC de taula http://kite.missouri.edu 2
 • 3. Tecnologies Word http://annacanet.blogspot.co utilitzades m.es/ connexió a Internet. https://accounts.google.co Programa Cmaps Tools m/ServiceLogin?service=b Blogger logger&ltmpl=start&hl=ca& passive=86400&continue= Memoris OnTV http://www.blogger.com/ho Youtube me#s01 Base de dades Kite http://www.youtube.com/ Raó per la qual es Per dur a terme el propi aprenentatge i el dels fa servir demés. Naturalesa de les Les activitats educatives plantejades, aniran http://annacanet.blogspot.com.es/ activitats lligades a les unitats de programació de (tasques l’assignatura NTICEDU. Constarà d’una cognitives a avaluació inicial, tres PAC, la tercera de les realitzar) quals constarà d’un Projecte final. Creació d’un blog en qual s’hi aniran penjant tots els aprenentatges. Dificultats Les possibles dificultats trobades poden trobades aparèixer degut a la quantitat d’informació donada a la mateixa assignatura. Però en cas de dubte teòric caldrà buscar informació en el Pla Docent de l’assignatura. Tot i que serà necessari estar estructurat mentalment. Les dificultats tecnològiques es podran solucionar gràcies al fòrum de l’assignatura. Ajuda / Ajuda per part del consultor i de les consultes col·laboració dels companys/es al fòrum de l’assignatura emprada Rol del professor El consultor atendrà tots els dubtes dels alumnes, ja sigui a nivell privat a la bústia personal, ja sigui al fòrum de l’assignatura. A més intervindrà activament obrint carpetes al fòrum que ajudaran a focalitzar millor l’assignatura. Rol de l’estudiant L’alumne ha de ser el protagonista del seu propi aprenentatge. Ha d’ actuarà de manera activa en totes les activitats. 3
 • 4. Resultats S’han participat d’un aprenentatge significatiu, en el que hi ha hagut un canvi conceptual en les capacitats cognitives i en la motivació. L’aprenentatge significatiu Observacions posa èmfasi en la creació, evolució i relació entre els conceptes. Per tant, un problema significatiu ben formulat i contextualitzat serà una bona plataforma per a construir coneixement. El constructivisme defensa que aprendre informació en el context d’una activitat significativa fa que aquest s’assimili millor i sigui mes resistent enfront a l’oblit. S’han anat entregant les activitats proposades en forma de PAC, a més de penjar-ne algunes al blog Avaluació de personal. Aquestes activitats han estat avaluades pel l’aprenentatge consultor. Però a cada PAC s’ha hagut de fer una CaC (avaluació de company/a) i amés una autoavaluació personal de l’aprenentatge. Lliçó apresa pel El consultor ha estat conscient de la constància de la professor tasca realitzada. Hi ha d’haver uns requisits per a que hi hagi aquest aprenentatge significatiu: El contingut d’aprenentatge ha de tenir un significat lògic (coherència i estructuració), el contingut s’ha de poder encaixar en l’estructura mental de l’alumne i l’alumne ha d’estar motivat per aprendre. HISTÒRIA COMPLETA Entrevistador: Hola Anna, en primer lloc donar-te les gràcies per la teva dedicació i voler explicar la teva experiència en l’assignatura de Noves Tecnologies de la Informació i la comunicació en l’educació. Anna: Hola, encantada de poder-te atendre i encantada de poder expressar el que penso sobre la importància de l’assignatura NTICEDU en els meus estudis de Psicopedagogia. Entrevistador: Creus que la Tecnologia Educativa és important en el món de l’ensenyament? 4
 • 5. Anna: Efectivament, crec que la TE és molt important en el món de l’ensenyament ja que diríem que és una disciplina que ha sofert canvis importants dins la didàctica i l’organització escolar. Canvis que han ajudat i orientat a la solució de problemes. Entrevistador: I creus que aquesta tecnologia hi té cabuda en la nostra societat? O a l’inrevés? Anna: Penso que hi ha una relació i una interdependència entre ciència, tecnologia, societat i educació amb nous conceptes que creen i amplien moltes connexions entre ells. Així va quedar demostrat en el debat CTS (Ciència, Tecnologia, Societat) que vam dur a terme a l’aula de NTICEDU. Va ser un debat molt enriquidor, en el qual, a partir del model d’argument de Toulmin, havíem de defensar un bàndol. Hi havia el tecnodeterminista i el sociodeterminista. La idea final va ser la nova visió entre Tecnologia i Societat, en l’estreta relació existent entre elles en tots els sectors de la societat, d’àmbit polític, econòmic i educatiu. Entrevistador: Què destacaries de l’evolució d’aquesta assignatura? Ha estat enriquidora? Anna: Bé, destacaria en primer lloc, la manera com s’ha dut a terme: - Es va partir d’una avaluació inicial amb la qual el consultor va poder valorar quins coneixements previs teníem de l’assignatura. - Alhora vam haver de crear, cadascun de nosaltres, un blog, que hem utilitzat duran tot l’aprenentatge. - Llavors, amb el debat CTS, que ja he comentat abans, vam interioritzar la part més teòrica de l’assignatura, però no de manera memorística, si no mitjançant un aprenentatge significatiu. A partir dels apunts dels mòduls i d’articles relacionats amb 5
 • 6. aquest tema, per exemple, Domènech, T; Tirado F.J. (2002). Ciència, Tecnologia i Societat: nous interrogants per a la psicologia - Un aprenentatge que s’ha anat representant a les nostres ments mitjançant mapes conceptuals. Jo no havia utilitzat mai el programa Cmaps Tools i és genial per a crear mapes de conceptes. A partir d’aquí he pogut apreciar que hi ha hagut en la meva ment un model de conceptes nou i més ampli. Així doncs, puc dir que, en mi, hi ha hagut clarament una ampliació de coneixements i per tant, un canvi conceptual. - Finalment, t’haig de parlar del projecte final de l’assignatura. Ha estat el més enriquidor. La teoria de Jonassen anuncia que els coneixements s’emmagatzemen en la memòria en forma d’històries. En aquest projecte he tractat de descobrir si podem aprendre a partir de les experiències dels altres. Utilitzant la base de dades Kite he observat l’estructura d’alguns casos i he estructurat la meva pròpia història. Amb els meus alumnes de 2n de Primària, partint d’un problema significatiu, els aprenents han pogut aprendre i han estat motivats a actuar i a dirigir el procés de la resolució del problema i l’aprenentatge significatiu. Mira com han gaudit: 6
 • 7. Entrevistador: Déu ni do l’assignatura! Veig que has après molt! Però, explica’m millor això de l’aprenentatge significatiu. I com el relaciones amb les TIC. Anna: Mira, segons Jonassen els principis de l’aprenentatge significatiu són els següents, ho entendràs de seguida: ha de ser actiu perquè els alumnes en són els protagonistes, constructiu perquè els alumnes adquireixen nous conceptes, col·laboratiu perquè treballen conjuntament, intencional ja que es volen solucionar tasques de manera activa i les TIC en són un bon recurs, conversacional perquè hi ha d’haver diàleg i conversa, contextualitzat perquè les activitats pareixen de la realitat i la vivència dels alumnes i reflexiu perquè hi ha d’haver una reflexió personal i d’equip sobre el que s’ha après. Oi que d’aquesta manera és més fàcil aprendre? Doncs si a més utilitzes recursos i eines relacionats amb les noves tecnologies, els alumnes gaudeixen, s’enriqueixen i aprenen de manera diferent. Entrevistador: Com a futura psicopedagoga creus que la tecnologia és necessària en l’ensenyament? Anna: Doncs sí. Com a mestra i futura psicopedagoga penso que l’escola és un sistema que ha d’afavorir la interacció social, per aquest motiu, tecnologia i societat juntes han de beneficiar tant l’escola, els seus professionals i alumnes, i la seva organització o metodologia. És veritat que en aquest àmbit educatiu la Competència Digital esdevé un dels pilars bàsics dins les programacions dels centres escolars i que ben utilitzada és una bona eina a nivell social, didàctic i pedagògic. Voldria destacar la visualització del vídeo del professor de la Universitat Jaume I,Jordi Adell, amb un mapa de conceptes en el qual esquematitza la importància de la Competència Digital dins les Competències Bàsiques introduïdes per la LOE. Però cal que aquesta Tecnologia Educativa vagi acompanyada d’altres recursos i valors socials. També cal reconèixer que amb les TIC es poden conduir els coneixements mitjançant un aprenentatge significatiu, tan important per a l’alumne, però que també amb el joc, la interacció personal,... es pot aprendre segons la teoria constructivista de l’aprenentatge, que el coneixement sigui construït pel propi subjecte. 7
 • 8. Com he dit abans, les TIC en són un bon recurs. Entrevistador: Per tant, veig que utilitzaràs les noves tecnologies en la teva futura pràctica com a psicopedagoga? Anna: Per descomptat. Actualment les utilitzo força en la meva vida personal i no tant en la professional, ja que treballo en una escola en la que les TIC no es tenen massa en compte, però espero que això canviarà en un futur pròxim. Entrevistador: Per finalitzar, creus que el rol dels teus companys ha estat important al llarg de l’assignatura? I el rol del consultor? Anna: Si no m’haguessis fet la pregunta t’ho hauria contestat igualment. T’ho diré amb la boca ben grossa, IMPORANTÍSSIM. El fòrum de l’assignatura ha estat un lloc de trobada, de companyerisme, d’ajuda, etc. Sense el fòrum i el munt de carpetes que teníem obertes, no hauria estat el mateix. I, del consultor,.... doncs he de dir que sempre ha estat allà. En Manel ha contestat, a la seva manera i sense donar massa pistes, tot el que hem demanat. A més, voldria preguntar-li si dorm amb l’ordinador al costat perquè sempre està connectat. Es mereix una felicitació! Entrevistador: Anna, voldries afegir alguna cosa més? Anna: Bé doncs, resumir en poques paraules que ha estat un plaer fer aquesta assignatura de NTICEDU, que jo pensava que sabia forces coses sobre la tecnologia en educació i que n’he après moltes més. Voldria acabar amb una frase que he compartit a la memòria del meu projecte, El constructivisme defensa que aprendre informació en el context d’una activitat significativa fa que aquest s’assimili millor i sigui mes resistent enfront a l’oblit. Gràcies. 8