Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació  Activitat 2.1 de la PAC2             Noves...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació                 Activitat 2.1 de la PAC2...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació        Activitat 2.1 de la PAC2  1. IntroduccióA...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació        Activitat 2.1 de la PAC2Connexió     ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació        Activitat 2.1 de la PAC2HISTÒRIA COMPLERTAE...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació       Activitat 2.1 de la PAC2que segueix la nostr...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació          Activitat 2.1 de la PAC2Entrevistadora:...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació           Activitat 2.1 de la PAC2       ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació        Activitat 2.1 de la PAC2  4. Els models ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació      Activitat 2.1 de la PAC2per tal de motivar i d...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pac 2.1 casos

497 views

Published on

Models d'històries. PAC 2.1

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pac 2.1 casos

 1. 1. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació Activitat 2.1 de la PAC2 Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació Pràctica 2. Activitat 2.1: Modelant històries.1
 2. 2. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació Activitat 2.1 de la PAC2Índex1. Introducció ----------------------------------------------------------------------------------------------------------32. Cas propi-------------------------------------------------------------------------------------------------------------33. Afavoreix el projecte Aula 2.0 un aprenentatge significatiu?------------------------------------------74. Els models d’experiències i l’aprenentatge significatiu --------------------------------------------------95. Conclusions ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 106. Bibliografia -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 102
 3. 3. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació Activitat 2.1 de la PAC2 1. IntroduccióA la pràctica anterior vam veure el procés mitjançant el qual es produeix el canvi conceptual il’assimilació de nous continguts que se’n deriva. Per tal que es produeixi aquest canviconceptual, per tal que s’elaborin nous models mentals és necessari que els aprenentatgessiguin significatius. L’aprenent ha de prendre consciencia de que la seva comprensió ésinadequada i ha de percebre la necessitat de canvi, i això només és possible a través d’unconeixement que parteix de les bases del constructivisme. Per tal que un aprenentatge siguisignificatiu i permeti la creació de models cal que sigui: actiu, constructiu, col·laboratiu,intencional, convencional, contextualitzat i reflexiu.Aquesta pràctica presenta la construcció de models d’experiències a través d’històries quefaciliten l’aprenentatge significatiu. En primer lloc trobem la presentació d’un cas que explicauna practica de ciències a través de les TIC i tot seguit, l’argumentació que explica els motiuspel qual es tracta d’una situació en la qual es produeix un aprenentatge significatiu per elsalumnes que hi participen. Tenint en compte que hem elaborat un cas concret, parlaré tambéde com influeix la construcció de models d’experiències en l’aprenentatge significatiu.Finalment, a les conclusions, trobarem els arguments que mostren el motiu pel qual ha estatun aprenentatge significatiu per a mi, el paper que n’ha tingut la tecnologia i unaautoavaluació de la meva tasca. 2. Cas propiCAS: Treball a l’àrea de coneixement del medi amb el projecte Aula 2.0SÍNTESI DESTACANT L’APRENENTATGE QUE ES PRETÉN.Aquesta experiència s’està portant a terme amb els alumnes de cinquè durant les sessions detreball de l’àrea de coneixement del medi. Es tracta d’un projecte TIC que pretén treballaraquesta àrea a través dels recursos que ens ofereixen les noves tecnologies. En aquest cas, estracta d’un temari virtual que els alumnes poden treballar a casa i a l’escola de maneraindividual amb els ordinadors o en gran grup a través de la pissarra digital. Donada laimportància de la lectura i l’escriptura, el projecte permet imprimir en PDF totes les activitatsper tal de poder-ne realitzar algunes sobre paper. Es tracta d’un projecte que permetpersonalitzar els “llibres” per tal d’adequar-los a les necessitats del grup classe. A més,contempla l’atenció a la diversitat a l’aula tot donant la oportunitat de crear adaptacions perals infants amb necessitats específiques de suport educatiu.Índex Contingut ObservacionsContext GeneralExperiència en 5 anys ---ensenyament Les utilitza a l’escola i a casaExperiència / Nivell ---d’expertesa en l’ús de TICTipus d’escola Infantil i primària ---Localització del centre Poble de 11.000 habitants ---3
 4. 4. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació Activitat 2.1 de la PAC2Connexió Internet --- Aula d’informàtica. Carro d’ordinadorsLocalització dels recursos portàtils i racó de l’ordinador amb ---tecnològics connexió a totes les aules. Classe mitjaSituació sòcio - ---econòmica dels alumnesContext de la història o casNivell dels alumnes 5è curs ---Àrea / unitat Coneixement del medi ---Fites en la històriaActivitats planificades a la Treballar i assolir els objectius ---sessió o unitat establerts a l’àrea de medi. Assimilar els continguts treballats durant el curs a l’àrea de coneixement ---Nivell d’aprenentatge del medi.esperatTipus d’activitat Activitat general d’educació ---Activitats de la història o casTecnologies utilitzades Pissarra Digital i ordinadors Pla pilot. Línea d’escola de treballarRaó per la qual la fa servir l’àrea de coneixement del medi sense --- llibres. Deducció, cerca d’informació,Naturalesa de las construcció del propi coneixement,activitats (tasques --- utilitzar eines per representar elcognitives a realitzar) coneixement. Va ser difícil disposar de tot el material. Els problemes tècnics queDificultats trobades encara tenim amb la xarxa de tant en --- tant. No tots els alumnes tenen internet a casa.Ajuda / col·laboració ---emprada Dirigir les sessions. ProporcionarRol del professor activitats que afavoreixen l’adquisició --- de nous aprenentatges. Guia. Cercar, descobrir, raonar, interpretar,Rol de l’estudiant --- construir el seu propi aprenentatge.Resultats Els alumnes realitzen les activitats queObservacions --- es van proposant.Avaluació de Proves trimestrals cada un o dos ---l’aprenentatge temes.Lliçó apresa pel professor ---4
 5. 5. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació Activitat 2.1 de la PAC2HISTÒRIA COMPLERTAEntrevistadora: Bon dia, gràcies per concedir-me uns minuts per a poder realitzar aquestaentrevistaMestre: Bon dia, només faltaria, jo n’estic encantat.Entrevistadora: Estic realitzant un treball enveres les TIC a l’educació i m’agradaria conèixeralguna història interessant que hagi viscut a l’aula amb les noves tecnologies i el seu papercom a docent que regula aquestes activitats. Quan temps fa que treballa en aquestaprofessió?Mestre: 5 anys.Entrevistadora: Pel que fa a les tecnologies, en el seu cas, quan les utilitza?Mestre: A l’escola i a casa, tant per motius de feina com per a altres tasques personals.Entrevistadora: De quins recursos disposa l’escola?Mestre: A l’escola tenim una aula d’ordinadors, un carro amb portàtils i un racó de l’ordinadora cada una de les aules. A més, des de fa dos anys tenim dues PDI (una a l’aula de 5è i una a labiblioteca) i actualment estem esperant que ens instal·lin una altra a l’aula de tercer.Entrevistadora: Disposeu de les instal·lacions adients per a poder utilitzar aquests recursos?Mestre: Sí, l’escola té una bona connexió a internet, tant a l’edifici principal com als mòdulsprefabricats del pati on hi ha els alumnes de P3 i P5. Sempre hi ha el dia que pot fallar però engeneral el funcionament és força satisfactori.Entrevistadora: Destacaria alguna experiència positiva amb les noves tecnologies a l’auladurant tots aquesta anys que s’hi dedica?Mestre: I tant! Actualment m’he endinsat en un projecte molt interessant anomenat aula 2.0.Es tracta d’un projecte molt complert disponible de 5è a 4t d’ESO per a les diverses àrees, peròen el nostre cas estem treballant únicament el coneixement del medi. Aquest curs estemprovant aquest material i de moment és tot un èxit.Entrevistadora: Com funciona exactament?Mestre: És un projecte molt ampli, amb un material que permet treballar d’una manera moltmés personalitzada i té en compte les característiques de l’aula al qual va dirigit. Per tal de fer-ho més entenedor em centraré a explicar el que nosaltres estem treballant. A la nostra escolaja da uns anys que treballem l’àrea de coneixement del medi sense llibres. Hi ha unaseqüenciació dels diversos continguts per a cada nivell i cada mestre elabora les diversesunitats didàctiques que treballarà durant el curs. En el cas de cinquè, ens van oferir provar elmaterial multimèdia Aula 2.0 i vam pensar que era una bona opció tenint en compte la línea5
 6. 6. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació Activitat 2.1 de la PAC2que segueix la nostra escola. Així doncs, utilitzem uns llibres de text multimèdia interactiusadaptats a les necessitats de la nostra escola.Entrevistadora: Quin és l’objectiu principal d’aquesta nova manera de treballar?Mestre: Es tracta d’aconseguir fer els aprenentatges més significatius i la possibilitatd’interacció i de recerca que ofereix aquest material fa possible aquesta riquesa a nivelleducatiu. El Projecte Aula 2.0 ofereix un conjunt d’eines i serveis que permeten treure elmàxim profit a les sessions i fan efectives les TIC com a eines d’ensenyament i aprenentatge.L’objectiu final del projecte és que els alumnes assoleixin els continguts treballats i elsobjectius de l’àrea i pensem que aquest és un bon recurs per aconseguir-ho.Entrevistadora: Quin és el resultat durant aquests primers mesos?Mestre: Ara mateix estem molt satisfets. Es tracta d’un material molt versàtil que permettreballar en xarxa de manera individual cada alumne amb un portàtil a l’escola, a casa o engran grup a l’aula a través de la PDI. També permet imprimir en PDF i per tant no oblidem laimportància de realitzar també tasques escrites a mà.Entrevistadora: Com avalueu els resultats?Mestre: L’avaluació és continuada i a més es realitzen proves trimestrals tant escrites commultimèdia.Entrevistadora: Com es gestionen les sessions?Mestre: És el mestre el que va gestionant els continguts i les unitats que cal anar penjant i fade guia durant les diverses sessions tal com en les classes ordinàries. Els alumnes podentreballar individualment i auto corregir les seves activitats i també enviar-les al mestre per talque les revisi.Entrevistadora: Quins recursos d’atenció a la diversitat ofereix aquest projecte?Mestre: Les possibilitats d’aquest projecte són molt grans, com he dit, permet personalitzarels temaris a treballar segons el grup classe al qual va dirigit i dona la opció al mestre d’anarpenjant els diversos continguts gradualment. Hi ha també activitats de reforç i d’ampliació. Amés, es poden encomanar activitats diferents a cada un dels alumnes quan sigui necessari. Elsdeures, per exemple, poden ser personalitzats.Entrevistadora: Quines dificultats heu trobat?Mestre: Principalment cal tenir en compte que no tots els alumnes de l’aula disposend’ordinador amb connexió a casa i per tant no tots poden realitzar els deures a través de laxarxa. En el nostre cas, el 95% dels infants si que en tenen però tot i això, sempre donem elsdeures impresos i oferim altres activitats complementàries a realitzar amb l’ordinador. Aquellsque no poden fer-ho a casa poden anar a la biblioteca del poble. La part de l’escola quedacoberta, tret que algun cop hem tingut problemes amb la connexió a internet en general nohem tingut massa dificultats.6
 7. 7. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació Activitat 2.1 de la PAC2Entrevistadora: Quin és el paper dels estudiants en aquesta experiència?Mestre: Els alumnes van construint el seu propi coneixement a través de la recerca,raonament, deducció, interacció... a més poden prendre consciència del seu procésd’aprenentatge.Entrevistadora: Moltes gràcies per la seva història. 3. Afavoreix el projecte Aula 2.0 un aprenentatge significatiu?Com hem vist a la introducció, podem parlar de canvi conceptual o adquisició de nous modelsmentals quan es produeix un aprenentatge significatiu.L’aprenentatge significatiu és aquell que lluny d’adquirir-se en base a la repetició o l’estudiindiferenciat pren forma a base de donar significats a nous continguts. Això és possible ambl’assimilació dels nous continguts a les idees prèvies i amb l’acomodació d’aquests dins lesestructures mentals.A continuació analitzaré els supòsits principals del constructivisme (Jonassen, Peck i Wilson,1999) tenint en compte el cas explicat per tal d’argumentar l’existència d’aprenentatgesignificatiu en els alumnes que participen en el projecte Aula 2.0. Supòsits Constructivisme Cas presentatEl coneixement es construeix Aquest projecte ofereix recursos que permeten investigar, deduir, resoldre problemes i en conseqüència facilita la construcció progressiva de nous aprenentatges.La realitat es troba a la ment El coneixement no és quelcom extern que ha de ser adquirit o transmès i és per aquest motiu que amb aquest projecte s’ofereixen situacions als alumnes que els permet elaborar amb sentit el seu propi coneixement.Hi ha múltiples perspectives del Durant les sessions TIC s’està en contacte continu ambmón l’actualitat, això dóna peu a la creació de nombrosos debats i discussions que enriqueixen les classes amb multitud de perspectives.El coneixement es construeix a És tant important allò que s’aprèn (continguts) com lapartir de les nostres interaccions consciència i el coneixement sobre el context en que sónamb el medi ambient adquirides. Els recursos TIC permeten donar una visió molt amplia i fins i tot comparar situacions llunyanes a nosaltres a les quals no ens podríem apropar de cap altre manera. El projecte té en compte el context i a més dels7
 8. 8. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació Activitat 2.1 de la PAC2 continguts conceptuals que els alumnes van construint també permet desenvolupar altres capacitats importants en la societat actual com ara la destresa informàtica, capacitat de cercar, treballar de forma cooperativa etc.El coneixement no es pot El projecte aula 2.0 és un recurs multimèdia interactiu.transmetre Les sessions són flexibles i permeten cobrir les necessitats de cada moment i la quantitat de recursos és molt nombrosa. El mestre, però, n’ha de saber fer un bon ús per tal de donar pas a activitats vivencials, d’experimentació, anàlisi...La construcció del coneixement En aquest sentit la motivació té un paper essencial. Las’estimula per una qüestió de possibilitat de treballar amb ordinadors, amb programesnecessitat o desig de saber. personalitzats, realitzar feines on-line, utilitzar la PDI desperten el interès i la motivació dels alumnes.El significat es negocia de forma Les sessions tenen lloc a l’aula amb un grup d’iguals forçasocial nombrós que permet el diàleg i la negociació social que donen, alhora, pas al propi diàleg intern.El significat i el pensament es És un projecte contextualitzat en la cultura delsdistribueixen entre la cultura i la estudiants que hi participen. Ser conscient de lescomunitat en què vivim i les creences de la nostra cultura i dels nostres coneixementseines que utilitzem. i creences fa possible que es produeixin canvis conceptuals. A més, tenint en compte que la nostra societat és troba en continua relació amb les noves tecnologies cal tenir-les en compte ja que formen part de la realitat.L’àrea de coneixement del medi pot esdevenir molt abstracta en algunes ocasions. El fet depoder treballar amb ordinador de forma regular ajuda a poder vivenciar els diversos conceptestreballats. El projecte presentat al cas, a més d’oferir tots els recursos esmentats (activitatspersonalitzades, temaris oberts...) permet treballar de forma col·lectiva a través de la pissarradigital i realitzar nombroses activitats que ajuden a estructurar el coneixement i crear nousmodels mentals: creació de gràfics, mapes conceptuals, visualització i treball amb imatges queels alumnes mateixos han fet, debatre notícies de diaris que es poden consultar a la web,construir models de simulació, construir simulacions deductives ... En definitiva un gran ventalld’activitats que s’allunyen de les classes merament teòriques i que, tal com s’exemplifica a lagraella anterior, afavoreixen la creació de nous models mentals i l’acomodaciód’aprenentatges, fet que permet arribar al canvi conceptual.8
 9. 9. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació Activitat 2.1 de la PAC2 4. Els models d’experiències i l’aprenentatge significatiuPartint de la base que aprenem de les experiències, també som capaços d’aprendre a travésde les històries que expliquen experiències. Una de les claus de l’aprenentatge significatiu ésque permeti la comprensió i tot el que sabem ho recordem en forma d’històries. Així doncs,les històries que ens expliquen els altres, si tenen aquesta mateixa estructura, passen a formarpart del nostre bagatge d’experiències i ens permet de recuperar-les per tal de resoldre nouscasos semblants que haguem de resoldre (raonament basat en casos).Quan vaig començar a realitzar aquesta pràctica no entenia el concepte de modelsd’experiències, i fins hi tot un cop llegit el material de l’assignatura continuava sense assimilaraquest concepte. El fet de llegir algunes històries de la base de dades KITE i altres penjades alfòrum pels companys m’ha donat un model per tal de poder elaborar la meva pròpia història ien conseqüència, entendre plenament aquest concepte. Amb la informació del material del’assignatura no es va produir en mi cap acomodació de coneixement i ha estat a mesura quehe anat llegint els diversos casos i he elaborat i solucionat els problemes que m’han apareguten la redacció de la meva història quan he acomodat aquest concepte. Ara puc dir que hearribat a la comprensió del concepte i per tant he elaborat un nou model mental. Un bonmètode per tal d’aprendre nova informació és fer-ho en el context d’una activitat ja que aixòajuda a assimilar-la.Tot hi haver llegit molts casos tant dels aportats dels companys com de la pàgina KITEdestacaré aquells que pel meu treball han estat més significatius. A la base de dades KITE hebuscat històries de l’àmbit de les ciències a escoles d’educació primària ja que són les que méss’acosten al meu treball. Les més significatives per a mi han estat el cas 2138-1 i el 2140.Ambdós parlen d’experiències de ciències a escoles d’educació primària a aules ordinàries(com el meu cas). El cas 2140-1 m’ha estat molt significatiu, a més, perquè m’ha recordat asituacions que he viscut jo mateixa com a mestra. Un infant de l’aula arriba a l’escola ambaproximadament 100 cargols i decideixen posar-los a un aquari buit. En veure que no sabencom cal cuidar-los, decideixen buscar a internet entre tots com fer-ho. Cada nen va adoptar uncargol com a seu, l’observava, li feia fotografies, el dibuixava, escrivia una història... Aquest casparteix dels interessos dels infants i la necessitat de buscar com cuidar els cargols per tal depoder fer-ho bé produeix una gran motivació i, en conseqüència, un aprenentatge significatiu.A més treballa diversos continguts de manera globalitzada (ciències, llenguatge escrit i oral,llenguatge artístic.... El cas 2138-1 és similar, els alumnes estudien el creixement de les plantesdel jardí de l’escola tot documentant-ho amb fotografies. Aquest aprenentatge que té lloc enun període de temps més llarg és molt més significatiu utilitzant una tecnologia que deixaconstància dels canvis que es produeixen.La meva història no és tan concreta com aquests dos casos, però d’alguna manera presentauns recursos tecnològics i una metodologia de treball que engloba tot aquest tipus d’activitats.Pel que fa als casos dels companys i companyes un dels casos que més significatiu m’ha estatha sigut el de l’ús de les TIC com a eina de motivació per alumnes amb dèficit d’atenció ihiperactivitat (TDAH). Sóc tutora d’un grup en el qual hi ha alguns nens que, sense poder parlarde TDAH, els costa força mantenir l’atenció i concentrar-se. Sempre estem cercant estratègies9
 10. 10. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació Activitat 2.1 de la PAC2per tal de motivar i despertar el interès d’aquells infants que tenen més dificultats per aconcentrar-se i és per aquest motiu que aquest cas ha cridat la meva atenció de manera mésespecial. Realment les noves tecnologies ens aporten molt recursos que tenim al nostre abastperò sovint no pensem en utilitzar-los. 5. ConclusionsRealitzar aquesta pràctica ha esdevingut molt enriquidor i tal com he argumentat als puntsanteriors ha estat un aprenentatge molt significatiu per a mi. Si tenim en compte les bases pera la construcció de coneixement amb les TIC veiem que hi ha tres processos essencials:l’argumentació, la creació de models a classe i la resolució de problemes. Per a la realitzaciód’aquesta pràctica, en primer lloc, hem hagut de resoldre un “problema”, realitzar un modeld’experiència. En aquest cas, amb les dificultats que van apareixent en el context d’aquestaactivitat, la informació és va interioritzant significativament. Amb la realització de l’informehem hagut d’argumentar de forma explícita com ha estat aquest aprenentatge, tantl’aprenentatge portat a terme en la història que expliquem, com el nostre propi amb la sevaelaboració. L’argumentació esdevé en aquest cas una classe essencial de raonament informal.Les TIC a més, ens han permès compartir els casos, conèixer casos d’arreu del món i cercar totaaquella informació que ha estat necessària. 6. Bibliografia  CABERO, J. A (2003). Noves tecnologies de la informació i la comunicació en l’educació. Educació i tecnologia: fonaments teòrics.(5-95). Universitat Oberta de Catalunya.  CABERO, J. A (2003). Noves tecnologies de la informació i la comunicació en l’educació. D.Jonassen (comps), TIC i aprenentatge significatiu: una perspectiva constructivista.(5-81). Universitat Oberta de Catalunya.Fonts electròniques:  CABERO, J.A. JONASSEN, D. ROMERO, R. T. Noves tecnologies de la informació i la comunicació en l’educació. D. Jonassen (comps), Mòdul 2: Les TIC i la construcció del coneixement. Universitat Oberta de Catalunya. http://materials.cv.uoc.edu/continguts/XW04_02048_01088/index.html?ajax=t rue  University of Missouri (2001). Knowledge Innovation for Technology in Education. School of Information Science and learning technology. http://kite.missouri.edu/  Debat de casos. Noves tecnologies de la informació i la comunicació en l’educació (Aula 2). Universitat Oberta de Catalunya. http://www.uoc.edu10

×