SlideShare a Scribd company logo
1 of 119
Download to read offline
1PEKELILING PERBENDAHARAAN
(1PP):
PENGURUSAN ASET KERAJAAN
1
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
2
http://www.treasury.gov.my/
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
3
http://www.treasury.gov.my/
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
4
AM 2.3
AM 2.1
AM 2.2
AM 2.4
AM 1.1
AM 2.5
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendaftaran
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendahuluan
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Penerimaan
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penggunaan,
Penyimpanan dan Pemeriksaan
Pengurusan Aset Kerajaan
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penyelenggaraan
AM 2.6 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Pelupusan
AM 2.7
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Kehilangan Dan
Hapuskira
AM – PENGURUSAN ASET
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
5
Tujuan
Menjelaskan peraturan berkaitan Pengurusan Aset Ketara (Aset Alih, Aset Hidup,
Stor) dan Aset Tak Ketara Kerajaan Persekutuan
5
UNIT PENGURUSAN ASET (UPA)
Definisi Aset
Aset ialah sumber yang dikawal oleh entiti, hasil daripada peristiwa lampau dan
memberi manfaat ekonomi masa hadapan atau potensi perkhidmatannya dijangka
mengalir ke dalam entiti
• Mempunyai kewujudan fizikal
• Boleh disentuh dan dipegang
• Untuk kegunaan dalam pengeluaran
atau pembekalan barangan atau
perkhidmatan, untuk disewakan kepada
pihak lain atau kegunaan urusan
pentadbiran
Aset Ketara
• Aset bukan kewangan yang dapat
dikenalpasti
• Tanpa kewujudan secara fizikal
• Terbahagi kepada Harta Intelek dan
Bukan Harta Intelek
Aset Tak Ketara
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
6
Tujuan
6
Tanggungjawab Pegawai Pengawal Tanggungjawab Ketua Jabatan
Penubuhan Unit Pengurusan
Aset (UPA) peringkat
Kementerian & Jabatan
PTJ (jika perlu)
Penubuhan & pelaksanaan
JKPAK
Pelantikan JK Penyiasat bagi
kes kehilangan
Kawalselia pengurusan stor di
bawah UPA
Menyedia dan mengemukakan
Laporan Eksekutif Pengurusan
Aset Kerajaan Tahunan
Melantik Pegawai Penerima
Memastikan Aset Kerajaan didaftarkan
Memastikan aset disimpan di tempat sesuai
dan selamat
Memastikan penyelenggaraan aset
dilaksanakan
Memastikan hasil penemuan pemeriksaan
di ambil tindakan
Menyediakan pelan/perancangan
pelupusan
Menyediakan Laporan Awal Kehilangan
Melantik pegawai khusus sepenuh masa
untuk pengurusan stor ( Stor Pusat dan Stor
Utama), Stor Unit (Jika Perlu)
Melantik Pegawai Pemeriksa Stor
Penyediaan Laporan Suku Tahun (Aset Alih,
Aset Hidup, Stok dan Aset Tak Ketara)
Penyediaan Laporan Eksekutif Pengurusan
Aset Kerajaan Tahunan
UNIT PENGURUSAN ASET (UPA)
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
7
Bilangan dan gred perjawatan yang perlu diwujudkan adalah
tertakluk kepada beban tugas, nilai serta bilangan aset yang
terdapat di sesebuah Kementerian/ Jabatan/ Cawangan bertaraf
PTJ.
UPA diletakkan di Bahagian Pengurusan Aset atau Bahagian-
Bahagian lain yang difikirkan sesuai.
Jab yang ada Caw/Agensi/Institut bukan bertaraf PTJ boleh
menubuhkan UPA mengikut kesesuaian.
UNIT PENGURUSAN ASET (UPA)
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
8
Bahagian / Seksyen / Unit Pengurusan Aset (UPA) adalah bertanggungjawab
untuk menguruskan semua Aset Alih, Aset Hidup, Stor dan Aset Tak
Ketara Kerajaan di Kem/Jab/PTJ di bawahnya kawalannya meliputi:
Penerimaan
Pendaftaran
Penggunaan,
Penyimpanan
dan Pemeriksaan
Penyelenggaraan
Pelupusan
Kehilangan
dan
Hapuskira
UNIT PENGURUSAN ASET (UPA)
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
9
Menguruskan pelantikan
Pegawai Aset, Pegawai
Pemeriksa, Lembaga
Pemeriksa Pelupusan,
Jawatankuasa
Penyiasat dan
Pemverifikasi Stor
Menjadi Urus Setia
Kepada Mesyuarat
JKPAK
Menyelaras Laporan
Suku Tahun daripada
Kem/Jab/PTJ setiap 3
bulan sekali
Mendapat Laporan
Tahunan Pengurusan
Aset Alih, Aset Hidup,
Stor dan Aset Tak
Ketara daripada
Kem/Jab/PTJ
Menyedia dan
mengemukakan
Laporan Eksekutif
Pengurusan Aset ke
Perbendaharaan
sebelum 15 Mac tahun
berikutnya
UNIT PENGURUSAN ASET (UPA)
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
10
Kuasa
Lantikan
• Pegawai Pengawal; atau
• Ketua Pengarah; atau
• Pengerusi JKPAK Kementerian atau Ibu Pejabat
Jabatan
• Luar Negara (dilantik oleh Ketua Perwakilan /
Jabatan di negara berkenaan)
Gred
Jawatan
• Tertakluk kepada beban tugas, nilai serta bilangan
aset kerajaan di bawah kawalan/pegangan
• Daripada mana-mana skim perkhidmatan;
• Seboleh-bolehnya Kumpulan Pengurusan &
Profesional;
• Gred 17 ke atas (jika tiada P&P atau terhad)
Bilangan • 1 orang
PELANTIKAN PEGAWAI ASET
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
11
Pegawai
Aset
Urus Setia
Mesyuarat JKPAK
Pengurusan
Pelupusan,
Kehilangan &
Hapuskira
Pengurusan Aset
Alih, Aset Hidup,
Stor dan Aset Tak
Ketara Kerajaan
Urus Setia Laporan
Suku Tahun &
Tahunan
Urus Setia
Penerimaan
Hadiah
Pengurusan
Pelantikan
TUGAS PEGAWAI ASET
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
12
Kekerapan:
4 Kali setahun
(3 bulan sekali)
Pengerusi:
Pengarah / Pegawai Pendidikan Daerah /
Pengetua / Guru Besar
Setiausaha:
Pegawai Aset
Ahli:
Ketua-ketua Unit / Audit Dalam / Pegawai-pegawai
lain yang bersesuaian
Agenda:
Laporan Peruntukan Perolehan Aset / Kedudukan Semasa Aset Alih, Aset Hidup
dan Aset Tak Ketara / Laporan Pemeriksaan Aset Alih, Aset Hidup dan Aset Tak
Ketara / Kedudukan Stok Suku Tahun dan Tahunan / Laporan Pemeriksaan dan
Verifikasi Stok / Hal-hal lain
MESYUARAT JKPAK
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
13
LAPORAN EKSEKUTIF PENGURUSAN ASET KERAJAAN TAHUNAN
Mengandungi maklumat Perakuan Pegawai Pengawal, Laporan
Eksekutif dan Ringkasan Laporan Tahunan Pengurusan Aset Alih,
Aset Hidup, Stor (melibatkan stor utama sahaja) dan Aset Tak Ketara.
Laporan Eksekutif Pengurusan Aset Kerajaan Tahunan hendaklah
dikemukakan oleh UPA Kementerian/ Jabatan ke Perbendaharaan
sebelum 15 Mac tahun berikutnya.
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
14
AM 2.3
AM 2.1
AM 2.2
AM 2.4
AM 1.1
AM 2.5
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendaftaran
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendahuluan
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Penerimaan
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penggunaan,
Penyimpanan dan Pemeriksaan
Pengurusan Aset Kerajaan
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penyelenggaraan
AM 2.6 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Pelupusan
AM 2.7
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Kehilangan Dan
Hapuskira
AM – PENGURUSAN ASET
1515
Aset Awam adalah semua aset termasuk Aset Tak Alih
serta Barang-Barang Awam yang mempunyai pengertian
yang diberi kepadanya di bawah seksyen 3 Akta Acara
Kewangan 1957 [Akta 61] yang dibeli, disewa beli atau
dibina dengan wang Kerajaan, yang diterima melalui
sumbangan atau hadiah, yang diperolehi melalui proses
perundangan dan yang dimiliki secara pajakan atau
warisan.
TAFSIRAN ASET AWAM DI BAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN (AP)3
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
1616
DEFINISI ASET
Aset
Ketara
Aset Alih Aset Hidup Stor
Tidak
Ketara
Harta
Intelek
Bukan
Harta
Intelek
Aset atau peralatan yang boleh dipindah
Yang boleh dialih dari satu tempat ke tempat lain secara mudah
Termasuk aset dibekal bersekali dengan penyediaan bangunan atau infrastruktur
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
17
Aset Alih
Harta Modal
(aset alih dipermodalkan)
Aset Alih Bernilai Rendah
(aset alih tidak dipermodalkan)
Aset Alih yang harga
perolehan asalnya
RM2,000atau
lebih setiap satu
unit
Aset Alih yang harga
perolehan asalnya
kurang RM2,000
setiap unit
NOTA: PELAKSANAAN BERMULA 1 JANUARI 2015, SURAT
BERTARIKH 4 JULAI 2014
KUMPULAN ASET ALIH
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
18
Menyemak maklumat mengenai kod melalui
laman sesawang
http://knowledgebase.treasury.gov.my
Jika kod tidak wujud dalam Knowledgebase,
kemuka permohonan kod baharu
menggunakan Lampiran A kepada
Perbendaharaan melalui
sppa@treasury.gov.my
KATEGORI ASET ALIH
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
19
AM 2.3
AM 2.1
AM 2.2
AM 2.4
AM 1.1
AM 2.5
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendaftaran
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendahuluan
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Penerimaan
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penggunaan,
Penyimpanan dan Pemeriksaan
Pengurusan Aset Kerajaan
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penyelenggaraan
AM 2.6 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Pelupusan
AM 2.7
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Kehilangan Dan
Hapuskira
AM – PENGURUSAN ASET
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
20
2. Pegawai
Penerima
▪ Pegawai yang diberi tanggungjawab untuk
terima dan periksa aset yang diterima
▪ Bagi aset teknikal, Pegawai Penerima
hendaklah memiliki kepakaran
▪ Dilantik oleh Ketua Jabatan
1. Objektif
▪ Spesifikasi aset
▪ Kualiti / Kuantiti
▪ Keadaan aset
PENERIMAAN ASET ALIH
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
21
Semak butiran Periksa (kira/ukur) Terima bersyarat*
KEW.PA-1 – isi**KEW.PA-1 – sah***
Pengesahan
Pegawai Penerima
(Surat Jaminan &
Manual Pengguna)
* “Diterima dengan syarat ia disahkan kemudian secara diperiksa,
dikira, diukur, ditimbang dan diuji”
** Jika terdapat kerosakan atau perselisihan
*** Pengesahan KEW.PA-1 – KJ/Bahagian/Seksyen/Unit/ Pegawai Aset
3. PERATURAN PENERIMAAN ASET ALIH
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
22
AM 2.3
AM 2.1
AM 2.2
AM 2.4
AM 1.1
AM 2.5
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendaftaran
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendahuluan
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Penerimaan
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penggunaan,
Penyimpanan dan Pemeriksaan
Pengurusan Aset Kerajaan
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penyelenggaraan
AM 2.6 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Pelupusan
AM 2.7
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Kehilangan Dan
Hapuskira
AM – PENGURUSAN ASET
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
23
Database
Kesan &
Pantau
Keadaan
aset
Selenggara,
Lupus &
Ganti
1. OBJEKTIF PENDAFTARAN ASET ALIH
Dua (2)
Minggu
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
24
3. Aset Tanpa Penempatan
• Daftar Dalam Kew.PA-2 atau Kew.PA-3
• Tandatangan Pegawai Aset di ruang penempatan
• Kemaskini penempatan bila berkenaan
4. Aset Dibekal Bersekali Dengan Bangunan
• Daftar Ikut Tatacara 1PP
PENDAFTARAN ASET ALIH
5. Aset Yang Disewa Beli
• Daftar semasa diterima jika :
Dalam perjanjian sewa beli dinyatakan aset tersebut telah
menjadi milik Kementerian/ Jabatan/PTJ bermula tarikh
penerimaan/penyerahan
• Daftar selepas tamat tempoh perjanjian jika:
Dalam perjanjian sewa beli dinyatakan aset tersebut menjadi
milik Kerajaan selepas sesuatu tempoh perjanjian
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
25
7. Aset Lucut Hak
• Kementerian/ Jabatan/ PTJ yang bercadang untuk menggunakan
aset lucut hak dikehendaki mendapatkan kelulusan
Perbendaharaan Malaysia dan didaftarkan.
• Aset lucut hak yang tertakluk di bawah akta tertentu adalah
menjadi tanggungjawab kuasa-kuasa tertentu untuk menentukan
tindakan yang diambil ke atas aset berkenaan bagi maksud Akta
tersebut sahaja.
PENDAFTARAN ASET ALIH
6. Aset Yang Disewa
Aset yang disewa daripada syarikat/ pembekal/ pengilang seperti
mesin fotostat, kenderaan dan sebagainya tidak perlu didaftarkan di
bawah tatacara ini. Satu senarai aset yang disewa hendaklah
disediakan oleh Kementerian/ Jabatan/ PTJ bagi tujuan rekod.
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
26
8. PINDAHAN ASET ALIH
Aset yang dipindahkan antara PTJ bagi tujuan
latihan dan pameran hendaklah didaftarkan
semula oleh PTJ penerima.
Pindahan dengan Badan Berkanun / PBT / SUK –
Pelupusan secara hadiah
Aset yang dipindahkan untuk tujuan latihan atau
pameran hendaklah digunakan bagi maksud
tersebut sahaja
Bagi kenderaan yang akan dipindahkan untuk
tujuan latihan atau pameran, kad pendaftaran
kenderaan hendaklah dibatalkan oleh PTJ
Pemberi di Jabatan Pengangkutan Jalan.
Perlu mendapat kelulusan Ketua Jabatan
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
ASET BAHARU
PTJ laksana
perolehan tidak perlu
daftar
PTJ Penerima perlu
daftar bedasarkan
punca maklumat
ASET LAMA
Kew.PA-2 & Kew.PA-3 dibatalkan dan dicap
“DIPINDAHKAN KEPADA …. dan ditarikhkan”
Pemberi
• Kew.PA-2 @ Kew.PA-3 salinannya serah kepada
penerima
• Kemaskini Kew.PA-4, Kew.PA-5 & Kew.PA-7
Penerima
• Daftar semula aset (maklumat ikut daftar asal)
• Kemaskini Kew.PA-4, Kew.PA-5 & Kew.PA-7
27
PINDAHAN ASET ALIH
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
28
9. PENEMPATAN ASET ALIH KE PTJ LAIN
PTJ/agensi
Pembeli
• Daftar KEW.PA-2
atau KEW.PA-3
• Salinan serah
kepada Penerima
PTJ/agensi
Penerima
• Tidak perlu daftar
semula
• Buat penempatan
• Sediakan KEW.PA-7
berasingan
Tanggungjawab
kitaran aset masih
pada Pemberi
Aset yang dibeli oleh PTJ untuk ditempatkan kepada PTJ yang lain di bawah satu
Pegawai Pengawal yang tidak melibatkan pertukaran hak milik:
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
29
Beli
LO
Nota
Serahan
Invois
Dokumen
Kontrak
Kad
Jaminan
Manual
Pengguna Lain-lain
Sewa Beli
Ikatan perjanjian Lain-lain
Sumber Lain
Salinan daftar Surat kelulusan Sijil Lucut Hak
* Aset belum daftar dan tiada punca maklumat – rujuk fizikal atau maklumat
lain yang berkaitan
10. TATACARA PENDAFTARAN ASET ALIH
10.1 DOKUMEN RUJUKAN PENDAFTARAN
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
30
PERKARA HARTA MODAL
ASET ALIH BERNILAI
RENDAH
10.2 Dokumen
Pendaftaran
Semua Kementerian/Jabatan hendaklah menggunakan SPA yang
telah dibangunkan oleh Perbendaharaan Malaysia.
Daftar Harta Modal KEW.PA-2
(Lampiran A) hendaklah
dicetak melalui SPA
Daftar Aset Alih Bernilai Rendah
KEW.PA-3 (Lampiran B) boleh
dicetak mengikut keperluan.
10.3 Butiran
Maklumat
Diisi dengan lengkap berdasarkan maklumat yang ada
Jika tiada boleh buat anggaran berdasarkan fizikal aset
10.4 Tandatangan
Ketua Jabatan
Menyemak dan mengesahkan maklumat yang terdapat dalam
KEW.PA-2 dan KEW.PA-3 sebelum menandatangani di ruangan
tersebut.
Dipertanggungjawabkan untuk menandatangani KEW.PA-2 bagi
pihak terdahulu atau sebelumnya untuk daftar yang belum
ditandatangani.
10. TATACARA PENDAFTARAN ASET ALIH
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
31
PERKARA HARTA MODAL
ASET ALIH BERNILAI
RENDAH
10.5 Pendaftaran
Aset Yang Diperolehi
pada tahun 2014 dan
ke bawah.
Hendaklah dikekalkan pendaftaran mengikut definisi Harta Modal
dan Inventori
Label aset untuk aset pada tahun 2014 dan ke bawah masih
mengekalkan nombor siri pendaftaran yang lama.
10.6 Pelaksanaan
Pendaftaran
Secara Berpusat atau
Secara Berpusat ikut jenis (ICT dan Bukan ICT) atau
Dilaksanakan oleh Bahagian/Cawangan/PTJ masing-masing
Sekiranya aset didaftarkan secara berpusat, salinan KEW.PA-2 dan
KEW.PA-3 hendaklah dikemukakan ke Bahagian/ Cawangan/ PTJ
di mana aset tersebut ditempatkan jika perlu
10.7 KEW.PA-4 dan
KEW.PA-5
Hendaklah disediakan mengikut tahun semasa oleh Bahagian/
Cawangan/ PTJ masing-masing. KEW.PA-4 dan KEW.PA-5
hendaklah dikemas kini apabila terdapat pindahan, aset baharu,
aset di lupus atau aset dihapus kira.
Dirujuk oleh Bahagian/ Cawangan/ PTJ untuk penyediaan
KEW.PA-8.
10. TATACARA PENDAFTARAN ASET ALIH
32
Ubah Penempatan
Ubah Pegawai Penempatan
Tambah/Naik Taraf Aset
Pemeriksaan Aset
Pelupusan/ Pindahan
Hapus Kira
10.8 PENGEMASKINIAN DAFTAR
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
33
Pelabelan
Umum Label No. Daftar
Semua hendaklah
dilabel Hak Kerajaan
Malaysia dan nama
Kem/Jabatan/PTJ
Label pada tempat
yang sesuai di aset
Jana melalui SPA jika
telah gunapakai
Aset risikan/
penyamaran label di
tempat tidak mudah
dilihat
Aset kecil/ kerap
dicuci/ disteril
dikecualikan
No. Siri Pendaftaran
catat pada lokasi
penyimpanan aset
Berdasarkan Kod
Dictionary Sektor
Awam (DDSA)
Dikeluarkan oleh
MAMPU
Untuk tujuan
keseragaman
No. daftar unik untuk
satu tahun
Komponen / aksesori
catat dalam Bahagian
B Kew.PA-2
10.9 PELABELAN ASET ALIH
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
34
11. Rekod Pinjaman
dan Pergerakan
Aset Alih
Bagi tujuan
pinjaman
Bagi
penempatan
sementara
Rekod dalam
Kew.PA-6
12. Penyimpanan
KEW.PA-2 dan
KEW.PA-6
hendaklah
disimpan di
tempat yang
selamat
Daftar asal
(KEW.PA-2)
disimpan oleh
Pegawai Aset
13. Aset di Lokasi
Disediakan oleh
Pegawai Aset
1 (Pegawai Aset
/ pamer di
lokasi)
Kew.PA-7 mesti
dikemaskini dari
semasa ke
semasa
14. Laporan
Tahunan
Kew.PA-8 perlu
serah kepada
induk
Maklumat
sentiasa
kemaskini
PERGERAKAN, PENYIMPANAN & SENARAI ASET DI LOKASI
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
35
AM 2.3
AM 2.1
AM 2.2
AM 2.4
AM 1.1
AM 2.5
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendaftaran
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendahuluan
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Penerimaan
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penggunaan,
Penyimpanan dan Pemeriksaan
Pengurusan Aset Kerajaan
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penyelenggaraan
AM 2.6 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Pelupusan
AM 2.7
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Kehilangan Dan
Hapuskira
AM – PENGURUSAN ASET
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
36
Jangka hayat Jimat kos Elak salahguna
Elak hilang Elak membazir
1. OBJEKTIF
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
37
Tujuan rasmi sahaja
Ikut fungsi aset
Pengendalian oleh pegawai mahir sahaja
Penggunaan mesti direkod
Lapor kerosakan (KEW.PA-9)
Jika telah ada sistem aduan lain (boleh guna)
2. PENGGUNAAN
Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua
Jabatan/ Pegawai Aset/ Pegawai-Pegawai Lain yang diberi kuasa oleh Ketua Jabatan.
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
LOKASI
Tempat selamat
Sentiasa bawah
kawalan
Patuhi Arahan
Keselamatan
Kerajaan
TANGGUNGJAWAB
Rosak atau hilang
Tanggungjawab
pegawai
ASET MENARIK
DAN NILAI TINGGI
Mudah terdedah
kepada risiko
hilang
Kawalan
maksimum
39
3. PENYIMPANAN ASET ALIH
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
4. PEMERIKSAAN ASET ALIH
40
Apa
diperiksa?
Siapa?
▪ Fizikal
▪ Rekod
▪ Penempatan
Kenapa?
▪ Semak keadaan & prestasi
▪ Pastikan aset ada didaftar dengan lengkap, tepat dan
terkini
▪ Pastikan lokasi aset betul
Bila?
▪ Sekurang-kurangnya sekali setahun
▪ Lapor dalam Kew.PA-10 & 11 dalam tempoh 1 bulan
▪ Pegawai Pemeriksa (Gred 17 dan ke atas)
▪ Dilantik oleh Pegawai Pengawal/ Ketua Pengarah /
Pengerusi JKPAK Kementerian
▪ Tempoh lantikan tidak melebihi 2 tahun
Catatan
▪ KJ mesti ambil tindakan pada hasil pemeriksaan
▪ Aset-aset yang tidak dapat dikesan semasa
pemeriksaan hendaklah diambil tindakan HapusKira.
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
PTJ mengemukakan kepada UPA Jabatan/ Ibu
Pejabat.
UPA Jabatan/Ibu Pejabat hendaklah menyenaraikan
semua PTJ di bawahnya dan mengemukakan
kepada UPA Kementerian sebelum 15 Februari
tahun berikutnya.
UPA Kementerian menyediakan Ringkasan Laporan
Tahunan Pemeriksaan Aset Alih Kerajaan dan
mengemukakan ke Perbendaharaan sebelum 15
Mac tahun berikutnya.
Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal Dan Aset Bernilai Rendah
KEW.PA-12 hendaklah dikemukakan bersama-sama KEW.PA-10 dan
KEW.PA-11 seperti berikut:
5. SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
42
AM 2.3
AM 2.1
AM 2.2
AM 2.4
AM 1.1
AM 2.5
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendaftaran
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendahuluan
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Penerimaan
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penggunaan,
Penyimpanan dan Pemeriksaan
Pengurusan Aset Kerajaan
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penyelenggaraan
AM 2.6 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Pelupusan
AM 2.7
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Kehilangan Dan
Hapuskira
AM – PENGURUSAN ASET
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
43
Aset berfungsi
Jangka hayat
aset
Kurangkan
rosak
Tingkat
keupayaan
Jimat belanja
Keselamatan
pengguna
Suasana kerja Imej Kerajaan
1. OBJEKTIF PENYELENGARAAN
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
44
PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN (PREVENTIVE MAINTENANCE)
Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance) ialah kerja
penyelenggaraan mengikut jadual/ program bagi memastikan setiap
komponen aset berfungsi dengan baik dan mengelakkan berlakunya
kerosakan besar.
PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN (CORRECTIVE MAINTENANCE)
Penyelenggaraan Pembaikan (Corrective Maintenance) ialah kerja
pembaikan atau penggantian komponen apabila berlaku kerosakan/
kegagalan supaya aset dapat berfungsi semula mengikut piawaian yang
ditetapkan.
3. MANUAL PENYELENGGARAAN
Manual/buku panduan pengguna berkaitan aset hendaklah disimpan
sebagai rujukan untuk tujuan penyelenggaraan.
2. JENIS PENYELENGARAAN
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
45
Kenalpasti & senaraikan (KEW.PA-13)
Rancang penyelenggaraan
Laksana penyelenggaraan
Rekod penyelenggaraan (KEW.PA-14)
Nilai program penyelenggaraan
Selia & pantau penyelenggaraan
PEGAWAI ASET
4. PANDUAN PENYELENGARAAN
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
46
Menentukan matlamat program penyelenggaraan tercapai.
Memastikan penyelenggaraan yang dijalankan berkualiti,
bersesuaian dan munasabah dari segi kos dan masa.
Mengenal pasti penyelenggaraan yang seterusnya.
Membantu pihak pengurusan membuat keputusan tindakan
yang sesuai ke atas aset berkenaan.
Menyelia dan memantau penyelenggaraan oleh pihak swasta
bagi memastikan syarat-syarat dalam perjanjian dipatuhi.
PENILAIAN PENYELENGARAAN
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
47
PEGAWAI ASET
5. KEBENARAN MEMBAWA KELUAR BAGI PENYELENGGARAAN
Aset Alih yang dibawa keluar
untuk tujuan penyelenggaraan
hendaklah mendapat kelulusan
bertulis daripada Ketua
Jabatan/ Pegawai Aset dan
hendaklah direkodkan dalam
KEW.PA-6.
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
48
Penyelenggaraan
Membawa Keluar
Kebenaran bertulis
dari KJ/PAset
Direkod dalam
Kew.PA-6
Penggantian
Penggantian oleh
syarikat jika
Ada perjanjian
Tanpa Perjanjian
Dipersetujui oleh
syarikat
Aset lama TEB
Aset ganti lebih baik
Ada kebenaran KJ
No siri aset kekal
Kemaskini pada
Lampiran B
6. PENGGANTIAN ASET ALIH (PENYELENGGARAAN)
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
PTJ mengemukakan kepada UPA Jabatan/ Ibu
Pejabat.
UPA Jabatan/Ibu Pejabat hendaklah menyenaraikan
semua PTJ di bawahnya dan mengemukakan
kepada UPA Kementerian sebelum 15 Februari
tahun berikutnya.
UPA Kementerian menyediakan Ringkasan Laporan
Tahunan Pemeriksaan Aset Alih Kerajaan dan
mengemukakan ke Perbendaharaan sebelum 15
Mac tahun berikutnya.
LAPORAN TAHUNAN PENYELENGGARAAN HARTA MODAL DAN
ASET ALIH BERNILAI RENDAH KEW.PA-14(A)
7. LAPORAN TAHUNAN PENYELENGARAAN
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
50
AM 2.3
AM 2.1
AM 2.2
AM 2.4
AM 1.1
AM 2.5
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendaftaran
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendahuluan
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Penerimaan
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penggunaan,
Penyimpanan dan Pemeriksaan
Pengurusan Aset Kerajaan
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penyelenggaraan
AM 2.6 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Pelupusan
AM 2.7
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Kehilangan Dan
Hapuskira
AM – PENGURUSAN ASET
51
Proses mengeluarkan aset
dari milikan, kawalan,
simpanan dan rekod
mengikut kaedah yang
ditetapkan
TUJUAN
• Elak simpan aset rosak & tidak diperlukan
• Jimat ruang
• Hasil pulangan
• Gunasama
1. OBJEKTIF PELUPUSAN
52
Tidak
Ekonomi
Dibaiki
ObseleteTotal lost
Luput
tempoh
Keupayaan
tidak
optimum
Tiada alat
ganti
Syor
Pemeriksa
Aset
Perubahan
teknologi
Tidak
diperlukan
Kenalpasti aset yang hendak dilupuskan
Obselete
2. JUSTIFIKASI PELUPUSAN
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
53
Borang
▪ KEW. PA-16
▪ Perakuan pelupusan (PEP)
Keperluan
▪ Aset mekanikal, teknikal, elektrikal & elektronik yang
NPA lebih RM 5,000
▪ Perkakasan komputer NPA lebih RM1,000
▪ Selain itu tidak perlu PEP dengan syarat capai
jangkahayat dan diperakukan Lembaga Pemeriksa
▪ Rujuk JKR atau lain-lain Jabatan Teknikal.
▪ Rujuk Jabatan yang ada bengkel sendiri
▪ Rujuk pegawai berkemahiran
▪ Peralatan keselamatan – sila rujuk Pihak Berkuasa
berkenaan
Dapatkan Perakuan Pelupusan (PEP) –
KEW.PA-16 (Jika berkenaan)
PERAKUAN PELUPUSAN
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
54
Penyedia
▪ 2 orang (P&P dan Sokongan 1 ke atas)
▪ Jika tiada P&P kedua-dua boleh Sokongan 1
▪ Ada kepakaran bidang berkaitan
▪ Bagi peralatan ICT, jika tiada PTM/PPTM, KJ boleh lantik
mana-mana pegawai yang ada kelayakan dalam bidang
ICT
▪ Jabatan Luar Negara tidak perlu PEP
▪ Dapatkan perakuan pakar aset Tidak Ekonomi Dibaiki
▪ Jika tiada, kemukakan salinan Kad Daftar, rekod
selenggara dan gambar kepada Kuasa Melulus
Keperluan
Tempoh
▪ PEP sah dalam tempoh 1 tahun
▪ Selepas setahun jika tidak laksana pelupusan perlu buat
semula
▪ Selepas setahun jika pelupusan telah bermula tidak perlu
PEP baru
Dapatkan Perakuan Pelupusan (PEP) –
KEW.PA-16 (Jika berkenaan)
PERAKUAN PELUPUSAN
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
55
Pelantikan
Nationally and
Internationally
benchmarked
▪ Kuasa melantik oleh Pegawai Pengawal/KP/Pengerusi JKPAK
Kementerian
▪ Borang Kew.PA-15
▪ Ketua Pewakilan/Jabatan boleh lantik mana-mana pegawai yang
sesuai sebagai LPP bagi aset di luar negara
Bilangan &
Tempoh
▪ Sekurang-kurangnya dua (2) orang
▪ Dilantik berdasarkan jawatan
▪ Tempoh lantikan dua (2) tahun
▪ Jika tamat tempoh – perlu mohon pelantikan baru
Dapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa
Pelupusan (LPP)– KEW.PA-17
LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
56
Syarat
Keanggotaan
Bidang tugas
▪ Sediakan jadual pelupusan
▪ Periksa aset yang hendak dilupus (dalam tempoh 1 bulan dari
tarikh arahan)
▪ Pastikan maklumat sulit pada aset dikeluarkan sebelum
pelupusan
▪ Pastikan aset keselamatan dilupus ikut Peraturan ditetapkan
▪ Sediakan Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW.PA-17)
▪ Syor kaedah pelupusan & t/tangan KEW.PA-17
▪ Kemukakan kepada Jabatan/UPA
▪ Tidak terlibat secara langsung dengan Aset
( Penempatan Aset bukan di bawah tanggungjawab LPP yang
dilantik)
▪ Ada kepakaran untuk periksa aset (bila perlu)
▪ Pegawai P&P dan Sokongan 1 atau setaraf
▪ Jika tiada P&P kedua-dua boleh Sokongan 1
▪ Pegawai dari luar boleh dilantik jika perlu
(3) Dapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa Pelupusan (LPP)– KEW.PA-17Dapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa
Pelupusan (LPP)– KEW.PA-17
LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
Tambahan
▪ Maklumat Kew.PA-17 mesti lengkap :
▪ Keterangan aset
▪ Kuantiti aset
▪ Tarikh perolehan aset
▪ Tempoh diguna atau disimpan
▪ Nilai Perolehan Asal
▪ Nilai semasa
▪ Rujuk Garis Panduan Susut Niai Jabatan Akauntan Negara
Malaysia (JANM) untuk nilai semasa (kadar susut nilai)
(3) Dapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa Pelupusan (LPP)– KEW.PA-17Dapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa
Pelupusan (LPP)– KEW.PA-17
LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
Tambahan
▪ Mematuhi perkara-perkara berikut:
 Tidak dibenar menggunakan liquid paper;
 Perubahan / pembetulan dan penambahan / pengurangan maklumat pada KEW-PA
17 / KEW-PS 19 perlu dipotong dan ditandatangan ringkas (initial);
 Setiap helaian KEW-PA 17 / KEW-PS 19 perlu dimasukkan “Jumlah Kecil” bagi
kuantiti, harga perolehan asal dan nilai semasa – seperti contoh di Lampiran A;
 Hendaklah dipastikan KEW-PA 17 / KEW-PS 19 ditandatangani oleh dua (2) orang
Lembaga Pemeriksa Pelupusan (LPP) yang dilantik oleh Ketua Setiausaha /
Pengerusi JKPAK peringkat Kementerian;
 Aset yang hendak dilupuskan perlu dinyatakan dengan jelas keadaan aset
tersebut. Contohnya, jika aset tersebut rosak dinyatakan dengan jelas “rosak dan
tidak ekonomi untuk dibaiki” – seperti contoh di Lampiran A; dan
 Hendaklah dipastikan jaminan / waranti penyelenggaraan / waranti produk oleh
syarikat / pembekal / Original Equipment Manufacturer (OEM) telahpun tamat.
(3) Dapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa Pelupusan (LPP)– KEW.PA-17
Dapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa
Pelupusan (LPP)– KEW.PA-17
LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
59
Tarikh lantik &
periksa
• Pastikan
tempoh
lantikan masih
terpakai
• Semak tarikh
pemeriksaan
dibuat
Nilai Perolehan
Asal (NPA)
• NPA per item
• NPA
keseluruhan
dalam satu
permohonan
• Tujuan
penentuan
Kuasa Melulus
Penyedia PEP
• Semak siapa
sediakan PEP
(jika
berkenaan)
• Mesti penuhi
syarat
pelantikan
Semak dan pastikan dokumen lengkap
(Tanggungjawab UPA/Urus Setia)
SEMAKAN DOKUMEN PELUPUSAN
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
60
Urus Setia pelupusan hendaklah kemukakan dokumen Kew.PA-17 dan sesalinan Kad
Pendaftaran Aset beserta dokumen tambahan seperti berikut kepada Kuasa Melulus:
Aset untuk dilupus Dokumen Yang Dihantar Kepada Kuasa Melulus
Kenderaan
KEW.PA-17
KEW.PA-16 oleh JKR
Peralatan ICT
KEW.PA-17
KEW.PA-16 oleh PTM/ PPTM/Pegawai Mahir
Hadiah
KEW.PA-17
Surat permohonan hadiah daripada penerima
Peralatan mekanikal, teknikal, elektrikal,
elektronik
KEW.PA-17
KEW.PA-16 oleh pakar
Sesalinan Kew.PA-17 setiap permohonan hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan
Serah kepada Kuasa Melulus
DOKUMEN KEPADA KUASA MELULUS
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
61
KEMENTERIAN
Tidak lebih RM400,000 bagi tiap-
tiap satu barang dan tidak lebih
RM4juta nilai agregatnya.
BAHAGIAN
Tidak lebih RM200,000 bagi tiap-
tiap satu barang dan tidak lebih
RM2 juta nilai agregatnya.
IBU PEJABAT
• Tidak lebih RM300,000
bagi tiap-tiap satu barang
dan tidak lebih RM3 juta
nilai agregatnya.
• BAHAGIAN
• Tidak lebih RM100,000 dan
tidak lebih RM1 juta
NEGERI
Tidak lebih RM50,000 bagi
tiap-tiap satu barang
individu dan tidak lebih
RM500,00 nilai agregatnya.
KUASA MELULUS PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN
Sila rujuk pegawai-pegawai yang diagihkan kuasa di Jadual A di bawah
AKTA PEWAKILAN KUASA 1956 P.U. (B) 485 BERTARIKH 27 OKTOBER 2014
Serah kepada Kuasa Melulus
KUASA MELULUS PELUPUSAN
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
62
KUASA MELULUS PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN
Sila rujuk pegawai-pegawai yang diagihkan kuasa di Jadual A di bawah
AKTA PEWAKILAN KUASA 1956 P.U. (B) 485 BERTARIKH 27 OKTOBER 2014
Kuasa Melulus
Nilai Perolehan Asal
(NPA) satu aset
Nilai Agregat Catatan
Perbendaharaan > RM 400,000.00 > RM 4,000,000.00
Kementerian
(KSU / TKSU)
> RM 200,000.00
hingga
RM 400,000.00
> RM 2,000,000.00
Hingga
RM 4,000,000.00
Kementerian
(SUB BPPA)
> RM 50,000.00
hingga
< RM 200,000.00
< RM 2,000,000.00
Semua Bahagian/Jabatan di KPM
Semua sekolah direct dengan
Bahagian/Jabatan
Sekolah/agensi yang induknya di
KPM, kuasa melulus terus kepada
Kementerian
Negeri
(Pengarah /
Timbalan
Pengarah JPN)
< RM 50,000.00 < RM 500,000.00
Semua sekolah harian di bawah
kendalian JPN
Serah kepada Kuasa Melulus
KUASA MELULUS PELUPUSAN
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
63
Agensi di Bawah
Seliaan JPN
Pejabat Pendidikan
Daerah
Sekolah-sekolah
Harian
Semua Kuasa Melulus pelupusan
pada Pengarah atau Timbalan
Pengarah JPN kecuali:
Serah kepada Kuasa Melulus
Nilai Perolehan Asal (NPA) per item
aset melebihi RM50,000.00;
Nilai NPA agregat dalam satu
permohonan melebihi
RM500,000.00
atau
KUASA MELULUS PELUPUSAN DI KPM
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
64
Agensi di Bawah Seliaan
Bahagian
Sekolah
(SBT/SMT&KV/SMKA/Sekolah
Pendidikan Khas/Sekolah
Sukan/Sekolah Seni)
Institusi Pendidikan (JNJK
Negeri/BAS Negeri/IPG
Kampus/ Kolej
Matrikulasi/BPG)
Semua Kuasa Melulus
pelupusan pada Setiausaha
Bahagian (Pengurusan Aset)
atau TKSU atau KSU (tertakluk
kepada NPA per item serta
secara agregat dalam satu
permohonan)
Serah kepada Kuasa Melulus
KUASA MELULUS PELUPUSAN DI KPM
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
65
Jualan
(tender / sebut
harga / lelong)
E-waste,
Buangan
Berjadual dan
Sisa Pepejal
Jualan Sisa
Tukar Barang
atau
Perkhidmatan
Tukar Beli
(Trade-in)
Tukar ganti
(cannibalize)
Hadiah
Musnah
(tanam/ bakar/
buang /
tenggelam)
Lain-lain
Terima dan laksanakan pelupusan
KAEDAH PELUPUSAN
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
66
JUALAN SISA
Aset selain daripada Buangan Terjadual atau Sisa Pepejal
Untuk aset tidak boleh guna dalam bentuk & fungsi asal
NPA satu atau keseluruhan < RM50K @ berat <1000 kg – jualan terus kpd syarikat berdaftar
dengan MOF (keutamaan Bumiputra)
NPA satu atau keseluruhan >RM50K @ berat >1000kg – tender/sebut harga (keutamaan
Bumiputera setempat yang berdaftar dengan MOF)
Sabah/Sarawak – mana-mana Syarikat berdaftar dengan Perbendaharaan Malaysia
Sabah/Sarawak
Kem/Jab yang mempunyai jumlah aset hendak dilupus yang banyak dalam jangkamasa
panjang boleh wujudkan Kontrak Panel dengan kelulusan Perbendaharaan
Jika kenderaan – tidak boleh didaftar semula dan perlu lapor kpd JPJ
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
67
Pilihan terakhir serta aset tiada nilai jualan/nilai sisa @ berunsur
keselamatan
Kaedah : tanam / bakar / buang / tenggelam / letup / lebur
Pastikan dapat kebenaran PBT, JAS, Jab.Laut (mana berkenaan)
Mematuhi peraturan ditetapkan pihak berkuasa berkenaan
Jika ada komponen boleh diguna sebagai alat ganti perlu diambil
dahulu
Pastikan diketuk / digelek / dirincih / di’extract’ maklumat rahsia
sebelum musnah
Sijil Penyaksian Pemusnahan disediakan (KEW.PA-18) oleh pegawai
yang dilantik oleh Ketua Jabatan atau Pegawai Pengawal
MUSNAH
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
68
Rujuk Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) dan Akta
Pengurusan Sisa Pepejal
E-waste – Barang elektrik dan elektronik seperti komputer & aksesorinya
(termasuk pencetak) / mesin fotostat / TV / peti sejuk / penyaman udara /
telefon bimbit dan aksesori / bateri
Minyak terpakai / bateri kenderaan / bahan mudah dibakar dalam bekas
dibenarkan (duit / pakaian / rokok) / bahan buangan makmal, ubat atau
buangan farmaseutikal, bahan gas berkait CFC, bahan binaan asbestos
dll
Lain-lain Bahan Buangan Terjadual
E-WASTE & BAHAN BUANGAN TERJADUAL
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
69
Rujuk Akta Pengurusan Sisa Pepejal DAN Pembersihan Awam 2007
Apa-apa bahan sekerap atau benda lebihan yang tidak dikehendaki atau
keluaran yang ditolak dari apa-apa proses
Benda yang hendak dilupuskan kerana sudah pecah, lusuh, tercemar
atau selainnya rosak
Lain-lain yang ditakrifkan atau dikehendaki mengikut akta ini
BAHAN SISA PEPEJAL
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
70
Untuk aset Tidak Ekonomi Dibaiki (TED) tapi ada bahagian / komponen
masih boleh diguna
Asas tukar ganti : aset sama jenis kegunaan
Asas tukar ganti : diperiksa dan disahkan oleh Pegawai Teknikal
Asas tukar ganti : tujuan baik pulih dan penjimatan
Aset penerima perlu rekod dalam Bahagian B KEW.PA-2
TUKAR GANTI
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
71
Aset boleh guna tapi tidak diperlukan agensi @ aset TED tapi boleh
dijadikan bahan latihan/pameran
Agensi kepada mana-mana organisasi, pertubuhan sukarela atau badan-
badan lain yang dianjurkan dan diiktiraf oleh Kerajaan
Dilaksana berasaskan : permohonan / keperluan penerima & kos
pengendalian ditanggung penerima
Surat Akuan Penerimaan serah kepada Kuasa Melulus bersama Sijil
Pelupusan KEW.PA-19
Jika kenderaan – tukar milik kepada penerima
HADIAH
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
72
Aset masih boleh diguna dalam bentuk asal tapi tidak diperlukan oleh agensi atau
tiada agensi lain berminat
Hanya pembekal asas minat atau dari peniaga yang khusus untuk aset tersebut
Asas tukar beli:
• Aset sama jenis
• Keluarkan aset lama sebelum gantian dipasang
• Penggantian disahkan oleh Jabatan Teknikal (jika perlu)
• Perlu ada rundingan harga antara agensi / pembekal
• Nilai semasa ditaksir oleh Jabatan Teknikal atau ikut nilai pasaran
• Peruntukan cukup untuk membiayai harga penuh aset yang akan diganti
• Harga jualan dikredit dalam hasil Kerajaan dan tidak boleh tolak harga aset
dibeli
• Cadangan tukar ganti dalam syarat dokumen tawaran tender / sebutharga
dan dalam perjanjian kontrak perolehan
TUKAR BELI
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
73
Pertukaran aset dari jenis sama atau berbeza; atau pertukaran dengan
perkhidmatan
Berasaskan kos terbaik tanpa libatkan kos tambahan
Nilai aset dibuat oleh pakar
Pertukaran berasas keperluan agensi
Pembekal aset baharu bertanggungjawab beri khidmat selepas jualan
TUKAR BARANG ATAU PERKHIDMATAN
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
74
Kedah-kaedah Lain
Selain daripada
dinyatakan
Perlu dapatkan
kelulusan
Perbendaharaan
Pelupusan Aset Milik
Kerajaan Kepada
Swasta
Akibat
penswastaan dan
seumpamanya
Laksana
pelupusan yang
sesuai dan kuasa
melulus di
Perbendaharaan
Pelupusan Melalui
Kontrak Pusat
Jika ada di Kem
/Jabatan
Perlu guna
peraturan
berkenaan
LAIN-LAIN KAEDAH
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
75
Kaedah Pelupusan Dokumen Kepada Kuasa Melulus
Jualan secara tender / sebutharga / lelong /
jualan sisa
KEW.PA-19
Resit
Tukar barang (barter trade) / Tukar beli (trade
in) / Tukar ganti (Cannibalize)
KEW.PA-19
Hadiah
KEW.PA-19
Surat Akuan Penerimaan
Musnah secara tanam / bakar / buang /
tenggelam
KEW.PA-19
KEW.PA-18 (Sijil Penyaksian)
Kemaskini pada ruang Pelupusan / Hapuskira / Pindahan di KEW.PA-2 / KEW.PA-3 /
KEW.PA-4 / KEW.PA-5 & KEW.PA-7
Kemukakan laporan pelupusan (KEW.PA-19) kepada
Kuasa Melulus dan sesalinan kepada Perbendaharaan
Kemaskini rekod
LAPORAN PELUPUSAN
76
Pelanjutan
Tempoh:
Mohon dua minggu sebelum
tempoh kelulusan tamat
Pelanjutan satu (1) bulan
Sekali sahaja
Tamat tempoh - permohonan baru
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
77
PINDA KAEDAH
PELUPUSAN
Mohon sebelum tempoh kelulusan tamat
Kelulusan tambahan tiga (3) bulan
Jika tamat - permohonan baru
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
78
AM 2.3
AM 2.1
AM 2.2
AM 2.4
AM 1.1
AM 2.5
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendaftaran
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendahuluan
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Penerimaan
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penggunaan,
Penyimpanan dan Pemeriksaan
Pengurusan Aset Kerajaan
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penyelenggaraan
AM 2.6 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Pelupusan
AM 2.7
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Kehilangan Dan
Hapuskira
AM – PENGURUSAN ASET
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
Kehilangan
Bermaksud kehilangan aset kerajaan disebabkan
oleh kecurian, kebakaran, kemalangan , bencana
alam, kesusutan, penipuan atau kecuaian pegawai
awam
Hapuskira
Proses membatalkan rekod bagi aset yang hilang
DEFINISI KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
80
Laporan Polis
LAPORAN KEPADA KETUA JABATAN &
LAPORAN POLIS
Laporan kepada Ketua Jabatan
• Pegawai bertanggungjawab lapor kepada Ketua Jabatan
• Laporan serta merta (makluman telefon / sms / whatsapp
dll)
Laporan Polis
• Ketua Jabatan / pegawai bertanggungjawab / penjaga aset /
yang mengetahui mengenai kehilangan aset buat laporan
polis dalam tempoh 24 jam jika disyaki ada unsur jenayah
• Kehilangan alat keselamatan / strategik buat laporan polis
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
81
PENYEDIAAN LAPORAN AWAL KEW.PA-28
Disediakan oleh Ketua Jabatan
Ketua Jabatan dalam tempoh dua (2) hari bekerja serah
Laporan Awal dan Laporan Polis kepada Pegawai Pengawal
dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan.
• s.k. kepada Akauntan Negara, Ketua Audit Negara & wakil
tempatan Ketua Audit Negara
• Pastikan semua maklumat dipenuhi:
i. Butiran aset
ii. Tarikh/masa/tempat kejadian
iii. Cara kehilangan (berikan perincian)
iv. Pegawai bertanggungjawab
v. Laporan Polis dll
Sekiranya kehilangan baru disedari – perlu buat anggaran
bila kejadian berlaku
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
82
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT
Lantikan oleh Pegawai Pengawal dalam tempoh dua (2) minggu Laporan Awal
disediakan
Keanggotaan JK Penyiasat :
i. Pegawai tidak terlibat dengan kehilangan dan bukan dari Bahagian/Unit
yang sama;
ii. Sekurang-kurangnya dua (2) orang dengan ketuanya dari kumpulan
Pengurusan dan Profesional; dan
iii.Ada pengetahuan dalam pengurusan aset dan kewangan (jika perlu).
Kehilangan di luar negara, Pegawai Pengawal boleh lantik pegawai
bersesuaian dari agensi lain di negara terbabit
Bagi anggota keselamatan, pelantikan ikut akta atau peraturan agensi
keselamatan berkenaan
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
83
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
JAWATANKUASA PENYIASAT
Jalankan
siasatan
dengan
segera
dengan
ambil
tindakan
berikut:
Mengenal pasti pegawai-pegawai yang bertanggungjawab
ke atas kehilangan.
Menyoal siasat pegawai-pegawai terlibat atau mana-mana
pegawai yang difikirkan perlu.
Meneliti rekod-rekod aset, Laporan Polis (jika ada) dan
Laporan Awal
Melawat dan memeriksa tempat kejadian
Mendapatkan bukti bergambar sekitar tempat kejadian,
salinan dokumen-dokumen yang berkaitan sebagai bahan
bukti (sekiranya perlu).
Tindakan lain yang difikirkan bersesuaian
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
84
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
JAWATANKUASA PENYIASAT
Mengenal pasti sama ada Arahan Perbendaharaan dan
peraturan-peraturan berkaitan Tatacara Pengurusan Aset Alih
Kerajaan (TPA), Tatacara Pengurusan Stor (TPS) dan Arahan
Keselamatan dipatuhi.
Mendapatkan keterangan sama ada kehilangan berkenaan
berpunca daripada kecuaian pegawai, kegagalan mematuhi
peraturan yang tidak disengajakan, kegagalan penyeliaan atau
tidak mempunyai pengetahuan dalam pengurusan aset dan stor
Kerajaan
Mendapatkan penjelasan terhadap kelemahan sehingga berlakunya
kehilangan
Mengenal pasti risiko keselamatan serta mengesyorkan langkah-
langkah kawalan dan pencegahan
Menyediakan laporan siasatan dan menandatangani Laporan Akhir
serta mengemukakan kepada Pegawai Pengawal untuk ulasan dan syor
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
85
PENYEDIAAN LAPORAN AKHIR KEW.PA-30
JK Penyiasat serah kepada urus setia dalam tempoh
satu (1) bulan dari tarikh pelantikan
KEW.PA-30 diserah bersekali dengan dokumen
sokongan:
i. Salinan KEW.PA 2 / 3 / 6
ii. Keterangan bertulis daripada pegawai terlibat
termasuk pegawai bertanggungjawab
iii. Gambar lokasi kejadian
iv. Lain-lain
86
SYOR & ULASAN PEGAWAI PENGAWAL
Diangkat kepada Pegawai Pengawal oleh urusetia dalam tempoh dua (2) bulan
dari tarikh Laporan Awal
PP boleh buat keputusan atau minta semakan semula
Keputusan PP:
i. Syor Hapus kira dengan surcaj atau tatatertib atau kedua-duanya
ii. Syor Hapus kira tanpa surcaj atau tatatertib
iii. Luluskan hapus kira (tertakluk kepada Kuasa Melulus)
Tandatangan syor dan Kew.PA-30
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
87
PELAKSANAAN KELULUSAN / KEPUTUSAN
HAPUSKIRA
Urus Setia / JPN / PPD maklumkan
kepada sekolah
Kemaskini KEW.PA-2 atau 3.
Kemukakan Sijil Hapus Kira Aset Alih
Kerajaan (KEW.PA-31) dalam tempoh
satu (1) bulan kepada Kuasa Melulus
dan salinan ke Perbendaharaan
SURCAJ / TATATERTIB
Syor surcaj / tatatertib bawa kepada
Pihak Berkuasa Tatatertib
Dalam tempoh 3 bulan dari kelulusan
Perbendaharaan
Keputusan surcaj / tatatertib
dipanjangkan kepada
Perbendaharaan
Dalam tempoh 6 bulan dari kelulusan
Perbendaharaan
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
KUASA MELULUS HAPUSKIRA ASET ALIH KERAJAAN
89
PENERIMAAN HADIAH
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
90
PENERIMAAN HADIAH
Rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1998 –
Garis Panduan Pemberian Dan Penerimaan Hadiah Di Dalam Perkhidmatan Awam
Kemuka Lampiran A kepada Kuasa Melulus
Nilai per item kurang RM10,000.00
Nilai per item lebih RM10,000.00
Pengarah JPN / SUB Bahagian / Pengarah Bahagian
KSU
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
SEKIAN,
TERIMA KASIH
91
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
92
Unit Pengurusan Aset Alih
Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 5, Blok E2, Kompleks E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya
Tel : 03 – 88846834
03 – 88849214
03 - 88846873
Fax : 03 – 88846894
nurhayati.sebli@moe.gov.my
nizarudin@moe.gov.my
syuhaida.safian@moe.gov.my
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
93
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
94
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
95
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
96
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
97
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
98
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
99
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
100
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
101
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
102
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
103
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
104
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
105
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
106
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
107
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
108
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
109
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
110
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
111
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
112
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
113
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
114
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
115
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
116
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
117
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
118
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
119
B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A
120

More Related Content

What's hot

Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawau
Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawauTaklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawau
Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawauLee Oi Wah
 
TAKLIMAT PP TPAA KPM - Aiman (Full Version latest Jun 2021).pptx
TAKLIMAT PP TPAA KPM - Aiman (Full Version latest Jun 2021).pptxTAKLIMAT PP TPAA KPM - Aiman (Full Version latest Jun 2021).pptx
TAKLIMAT PP TPAA KPM - Aiman (Full Version latest Jun 2021).pptxZULKEFLIBINMOHDARISM
 
PENGURUSAN ASET KERAJAAN
PENGURUSAN ASET KERAJAANPENGURUSAN ASET KERAJAAN
PENGURUSAN ASET KERAJAANsmstspg8
 
Taklimat pengurusan aset alih.ppt
Taklimat pengurusan aset alih.pptTaklimat pengurusan aset alih.ppt
Taklimat pengurusan aset alih.pptDavidSelva11
 
Tatacara pengurusan aset alih sbt
Tatacara pengurusan aset alih sbtTatacara pengurusan aset alih sbt
Tatacara pengurusan aset alih sbtSaripah Ahmad Mozac
 
Tatacara Pengurusan Stor
Tatacara Pengurusan Stor Tatacara Pengurusan Stor
Tatacara Pengurusan Stor Iszwan Shah
 
Pgrsn stor kerajaan
Pgrsn stor kerajaanPgrsn stor kerajaan
Pgrsn stor kerajaanaimm reka
 
7002 pengurusan aset
7002 pengurusan aset7002 pengurusan aset
7002 pengurusan asetaimm reka
 
PENGURUSAN PEGAWAI TIDAK HADIR BERTUGAS
PENGURUSAN PEGAWAI TIDAK HADIR BERTUGASPENGURUSAN PEGAWAI TIDAK HADIR BERTUGAS
PENGURUSAN PEGAWAI TIDAK HADIR BERTUGASfazrul
 
1.8 pengurusan aset
1.8 pengurusan aset1.8 pengurusan aset
1.8 pengurusan asetSaufi Arshad
 
SLIDE TPA 1PP 2018 BARU
SLIDE TPA 1PP 2018 BARUSLIDE TPA 1PP 2018 BARU
SLIDE TPA 1PP 2018 BARUSemut Hitam
 
Arahan keselamatan
Arahan keselamatanArahan keselamatan
Arahan keselamatanSmeay Kt
 

What's hot (20)

Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawau
Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawauTaklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawau
Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawau
 
Pengurusan kewangan
Pengurusan kewanganPengurusan kewangan
Pengurusan kewangan
 
TAKLIMAT PP TPAA KPM - Aiman (Full Version latest Jun 2021).pptx
TAKLIMAT PP TPAA KPM - Aiman (Full Version latest Jun 2021).pptxTAKLIMAT PP TPAA KPM - Aiman (Full Version latest Jun 2021).pptx
TAKLIMAT PP TPAA KPM - Aiman (Full Version latest Jun 2021).pptx
 
PENGURUSAN ASET KERAJAAN
PENGURUSAN ASET KERAJAANPENGURUSAN ASET KERAJAAN
PENGURUSAN ASET KERAJAAN
 
Taklimat pengurusan aset alih.ppt
Taklimat pengurusan aset alih.pptTaklimat pengurusan aset alih.ppt
Taklimat pengurusan aset alih.ppt
 
aset alih
aset alihaset alih
aset alih
 
Kew.ps 13 (terkini)
Kew.ps 13 (terkini)Kew.ps 13 (terkini)
Kew.ps 13 (terkini)
 
Tatacara pengurusan aset alih sbt
Tatacara pengurusan aset alih sbtTatacara pengurusan aset alih sbt
Tatacara pengurusan aset alih sbt
 
Tatacara Pengurusan Stor
Tatacara Pengurusan Stor Tatacara Pengurusan Stor
Tatacara Pengurusan Stor
 
Pgrsn stor kerajaan
Pgrsn stor kerajaanPgrsn stor kerajaan
Pgrsn stor kerajaan
 
7002 pengurusan aset
7002 pengurusan aset7002 pengurusan aset
7002 pengurusan aset
 
PENGURUSAN PEGAWAI TIDAK HADIR BERTUGAS
PENGURUSAN PEGAWAI TIDAK HADIR BERTUGASPENGURUSAN PEGAWAI TIDAK HADIR BERTUGAS
PENGURUSAN PEGAWAI TIDAK HADIR BERTUGAS
 
Arahan perkhidmatan
Arahan perkhidmatanArahan perkhidmatan
Arahan perkhidmatan
 
Pengurusan stor stok
Pengurusan stor stokPengurusan stor stok
Pengurusan stor stok
 
Senarai semak aset_dan_stor
Senarai semak aset_dan_storSenarai semak aset_dan_stor
Senarai semak aset_dan_stor
 
1.8 pengurusan aset
1.8 pengurusan aset1.8 pengurusan aset
1.8 pengurusan aset
 
Aset & inventori
Aset & inventoriAset & inventori
Aset & inventori
 
SLIDE TPA 1PP 2018 BARU
SLIDE TPA 1PP 2018 BARUSLIDE TPA 1PP 2018 BARU
SLIDE TPA 1PP 2018 BARU
 
Slide pelupusan
Slide pelupusanSlide pelupusan
Slide pelupusan
 
Arahan keselamatan
Arahan keselamatanArahan keselamatan
Arahan keselamatan
 

Viewers also liked

Jnjk draf 13 ogos 2016 skp mg2
Jnjk draf 13 ogos 2016 skp mg2Jnjk draf 13 ogos 2016 skp mg2
Jnjk draf 13 ogos 2016 skp mg2jasmi jaafar
 
Pengurusan rekod fail.
Pengurusan rekod fail.Pengurusan rekod fail.
Pengurusan rekod fail.jasmi jaafar
 
Pengurusan panitia
Pengurusan panitiaPengurusan panitia
Pengurusan panitiajasmi jaafar
 
Presentation Datuk Dr Amin Senin
Presentation Datuk Dr Amin Senin Presentation Datuk Dr Amin Senin
Presentation Datuk Dr Amin Senin jasmi jaafar
 
Pengurusan rekod fail untuk kurikulum
Pengurusan rekod fail  untuk kurikulumPengurusan rekod fail  untuk kurikulum
Pengurusan rekod fail untuk kurikulumjasmi jaafar
 
07 s3.3-pengurusan hem
07 s3.3-pengurusan hem07 s3.3-pengurusan hem
07 s3.3-pengurusan hemjasmi jaafar
 
Borang penskoran pdpc (sekolah)
Borang penskoran pdpc (sekolah)Borang penskoran pdpc (sekolah)
Borang penskoran pdpc (sekolah)jasmi jaafar
 
1991 pkpa 08-panduan mengenai mpk dan fail meja
1991 pkpa 08-panduan mengenai mpk dan fail meja1991 pkpa 08-panduan mengenai mpk dan fail meja
1991 pkpa 08-panduan mengenai mpk dan fail mejajasmi jaafar
 
Panduan eksa mampu
Panduan eksa mampu Panduan eksa mampu
Panduan eksa mampu jasmi jaafar
 
Manual pengguna sistem grow rendah ver 5.0
Manual pengguna sistem grow rendah ver 5.0Manual pengguna sistem grow rendah ver 5.0
Manual pengguna sistem grow rendah ver 5.0jasmi jaafar
 
Ap 6 tahun 2014 pdf (format mesyuarat)
Ap 6 tahun 2014 pdf (format mesyuarat)Ap 6 tahun 2014 pdf (format mesyuarat)
Ap 6 tahun 2014 pdf (format mesyuarat)jasmi jaafar
 
Manual pengguna skp mg2
Manual pengguna skp mg2Manual pengguna skp mg2
Manual pengguna skp mg2jasmi jaafar
 
Grow V 5.0 menengah
Grow V 5.0 menengahGrow V 5.0 menengah
Grow V 5.0 menengahjasmi jaafar
 
Ap 5 tahun 2014 pdf(penulisan surat rasmi)
Ap 5 tahun 2014 pdf(penulisan surat rasmi)Ap 5 tahun 2014 pdf(penulisan surat rasmi)
Ap 5 tahun 2014 pdf(penulisan surat rasmi)jasmi jaafar
 
Format surat rasmi
Format surat rasmiFormat surat rasmi
Format surat rasmijasmi jaafar
 
Panduan pengurusan pejabat baru
Panduan pengurusan pejabat  baruPanduan pengurusan pejabat  baru
Panduan pengurusan pejabat baruanjungteguhperdana
 
01.2 pelaksanaan skp mg2
01.2 pelaksanaan skp mg201.2 pelaksanaan skp mg2
01.2 pelaksanaan skp mg2jasmi jaafar
 
05 s3.1-pengurusan kurikulum
05 s3.1-pengurusan kurikulum05 s3.1-pengurusan kurikulum
05 s3.1-pengurusan kurikulumjasmi jaafar
 

Viewers also liked (19)

Pengurusan stor
Pengurusan storPengurusan stor
Pengurusan stor
 
Jnjk draf 13 ogos 2016 skp mg2
Jnjk draf 13 ogos 2016 skp mg2Jnjk draf 13 ogos 2016 skp mg2
Jnjk draf 13 ogos 2016 skp mg2
 
Pengurusan rekod fail.
Pengurusan rekod fail.Pengurusan rekod fail.
Pengurusan rekod fail.
 
Pengurusan panitia
Pengurusan panitiaPengurusan panitia
Pengurusan panitia
 
Presentation Datuk Dr Amin Senin
Presentation Datuk Dr Amin Senin Presentation Datuk Dr Amin Senin
Presentation Datuk Dr Amin Senin
 
Pengurusan rekod fail untuk kurikulum
Pengurusan rekod fail  untuk kurikulumPengurusan rekod fail  untuk kurikulum
Pengurusan rekod fail untuk kurikulum
 
07 s3.3-pengurusan hem
07 s3.3-pengurusan hem07 s3.3-pengurusan hem
07 s3.3-pengurusan hem
 
Borang penskoran pdpc (sekolah)
Borang penskoran pdpc (sekolah)Borang penskoran pdpc (sekolah)
Borang penskoran pdpc (sekolah)
 
1991 pkpa 08-panduan mengenai mpk dan fail meja
1991 pkpa 08-panduan mengenai mpk dan fail meja1991 pkpa 08-panduan mengenai mpk dan fail meja
1991 pkpa 08-panduan mengenai mpk dan fail meja
 
Panduan eksa mampu
Panduan eksa mampu Panduan eksa mampu
Panduan eksa mampu
 
Manual pengguna sistem grow rendah ver 5.0
Manual pengguna sistem grow rendah ver 5.0Manual pengguna sistem grow rendah ver 5.0
Manual pengguna sistem grow rendah ver 5.0
 
Ap 6 tahun 2014 pdf (format mesyuarat)
Ap 6 tahun 2014 pdf (format mesyuarat)Ap 6 tahun 2014 pdf (format mesyuarat)
Ap 6 tahun 2014 pdf (format mesyuarat)
 
Manual pengguna skp mg2
Manual pengguna skp mg2Manual pengguna skp mg2
Manual pengguna skp mg2
 
Grow V 5.0 menengah
Grow V 5.0 menengahGrow V 5.0 menengah
Grow V 5.0 menengah
 
Ap 5 tahun 2014 pdf(penulisan surat rasmi)
Ap 5 tahun 2014 pdf(penulisan surat rasmi)Ap 5 tahun 2014 pdf(penulisan surat rasmi)
Ap 5 tahun 2014 pdf(penulisan surat rasmi)
 
Format surat rasmi
Format surat rasmiFormat surat rasmi
Format surat rasmi
 
Panduan pengurusan pejabat baru
Panduan pengurusan pejabat  baruPanduan pengurusan pejabat  baru
Panduan pengurusan pejabat baru
 
01.2 pelaksanaan skp mg2
01.2 pelaksanaan skp mg201.2 pelaksanaan skp mg2
01.2 pelaksanaan skp mg2
 
05 s3.1-pengurusan kurikulum
05 s3.1-pengurusan kurikulum05 s3.1-pengurusan kurikulum
05 s3.1-pengurusan kurikulum
 

Similar to Pengurusan Aset

Slide tpa 1 pp 2018 baru
Slide tpa 1 pp 2018 baruSlide tpa 1 pp 2018 baru
Slide tpa 1 pp 2018 baruazman_awan9
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
 
Materi_Inspektur_Utama.pptx
Materi_Inspektur_Utama.pptxMateri_Inspektur_Utama.pptx
Materi_Inspektur_Utama.pptxssuser7f59cb
 
Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111
Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111
Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111anhynurhayani77
 
taklimat_persediaan020718.pptx
taklimat_persediaan020718.pptxtaklimat_persediaan020718.pptx
taklimat_persediaan020718.pptxAiesaSaad1
 
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comPsap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comAndani Abayz
 
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah DaerahPemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah DaerahRusman R. Manik
 
Materi Pengelolaan Keuangan Daerah.pptx
Materi Pengelolaan Keuangan Daerah.pptxMateri Pengelolaan Keuangan Daerah.pptx
Materi Pengelolaan Keuangan Daerah.pptxBjirLur
 
Materi Akuntansi : Struktur Dasar Akuntansi
Materi Akuntansi : Struktur Dasar AkuntansiMateri Akuntansi : Struktur Dasar Akuntansi
Materi Akuntansi : Struktur Dasar Akuntansi25 34
 
Pemahaman atas Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.pptx
Pemahaman atas Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.pptxPemahaman atas Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.pptx
Pemahaman atas Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.pptxDenzbaguseNugroho
 
6000 pengurusan stor
6000 pengurusan stor6000 pengurusan stor
6000 pengurusan storaimm reka
 

Similar to Pengurusan Aset (20)

ceramah aset.pptx
ceramah aset.pptxceramah aset.pptx
ceramah aset.pptx
 
TAKLIMAT PP TPAA KPM.pptx
TAKLIMAT PP TPAA KPM.pptxTAKLIMAT PP TPAA KPM.pptx
TAKLIMAT PP TPAA KPM.pptx
 
Slide tpa 1 pp 2018 baru
Slide tpa 1 pp 2018 baruSlide tpa 1 pp 2018 baru
Slide tpa 1 pp 2018 baru
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Rakorwas spip
Rakorwas spipRakorwas spip
Rakorwas spip
 
SPIP-1 gmb umum
SPIP-1 gmb umumSPIP-1 gmb umum
SPIP-1 gmb umum
 
Materi_Inspektur_Utama.pptx
Materi_Inspektur_Utama.pptxMateri_Inspektur_Utama.pptx
Materi_Inspektur_Utama.pptx
 
Spip reviu
Spip reviuSpip reviu
Spip reviu
 
materi BPKP
materi BPKPmateri BPKP
materi BPKP
 
Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111
Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111
Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111
 
taklimat_persediaan020718.pptx
taklimat_persediaan020718.pptxtaklimat_persediaan020718.pptx
taklimat_persediaan020718.pptx
 
S a i
S a iS a i
S a i
 
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comPsap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
 
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah DaerahPemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
 
Materi Pengelolaan Keuangan Daerah.pptx
Materi Pengelolaan Keuangan Daerah.pptxMateri Pengelolaan Keuangan Daerah.pptx
Materi Pengelolaan Keuangan Daerah.pptx
 
Materi Akuntansi : Struktur Dasar Akuntansi
Materi Akuntansi : Struktur Dasar AkuntansiMateri Akuntansi : Struktur Dasar Akuntansi
Materi Akuntansi : Struktur Dasar Akuntansi
 
Akauntabiliti
Akauntabiliti Akauntabiliti
Akauntabiliti
 
Pemahaman atas Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.pptx
Pemahaman atas Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.pptxPemahaman atas Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.pptx
Pemahaman atas Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.pptx
 
Ppt bab 4 fix
Ppt bab 4 fixPpt bab 4 fix
Ppt bab 4 fix
 
6000 pengurusan stor
6000 pengurusan stor6000 pengurusan stor
6000 pengurusan stor
 

More from jasmi jaafar

Projek serlah membaca
Projek serlah membacaProjek serlah membaca
Projek serlah membacajasmi jaafar
 
Panduan eksa kpm ver.2.0
Panduan eksa kpm ver.2.0Panduan eksa kpm ver.2.0
Panduan eksa kpm ver.2.0jasmi jaafar
 
Panduan Perlaksanaan Eksa sektor awam
Panduan Perlaksanaan Eksa sektor awamPanduan Perlaksanaan Eksa sektor awam
Panduan Perlaksanaan Eksa sektor awamjasmi jaafar
 
Pengurusan rekod fail.
Pengurusan rekod fail.Pengurusan rekod fail.
Pengurusan rekod fail.jasmi jaafar
 

More from jasmi jaafar (7)

Projek serlah membaca
Projek serlah membacaProjek serlah membaca
Projek serlah membaca
 
Huruf a z
Huruf a zHuruf a z
Huruf a z
 
Draf SKPMg2
Draf SKPMg2Draf SKPMg2
Draf SKPMg2
 
Pengenalan skpmg2
Pengenalan skpmg2Pengenalan skpmg2
Pengenalan skpmg2
 
Panduan eksa kpm ver.2.0
Panduan eksa kpm ver.2.0Panduan eksa kpm ver.2.0
Panduan eksa kpm ver.2.0
 
Panduan Perlaksanaan Eksa sektor awam
Panduan Perlaksanaan Eksa sektor awamPanduan Perlaksanaan Eksa sektor awam
Panduan Perlaksanaan Eksa sektor awam
 
Pengurusan rekod fail.
Pengurusan rekod fail.Pengurusan rekod fail.
Pengurusan rekod fail.
 

Pengurusan Aset

 • 2. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 2 http://www.treasury.gov.my/
 • 3. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 3 http://www.treasury.gov.my/
 • 4. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 4 AM 2.3 AM 2.1 AM 2.2 AM 2.4 AM 1.1 AM 2.5 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendaftaran Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendahuluan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Penerimaan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan Pengurusan Aset Kerajaan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penyelenggaraan AM 2.6 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Pelupusan AM 2.7 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Kehilangan Dan Hapuskira AM – PENGURUSAN ASET
 • 5. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 5 Tujuan Menjelaskan peraturan berkaitan Pengurusan Aset Ketara (Aset Alih, Aset Hidup, Stor) dan Aset Tak Ketara Kerajaan Persekutuan 5 UNIT PENGURUSAN ASET (UPA) Definisi Aset Aset ialah sumber yang dikawal oleh entiti, hasil daripada peristiwa lampau dan memberi manfaat ekonomi masa hadapan atau potensi perkhidmatannya dijangka mengalir ke dalam entiti • Mempunyai kewujudan fizikal • Boleh disentuh dan dipegang • Untuk kegunaan dalam pengeluaran atau pembekalan barangan atau perkhidmatan, untuk disewakan kepada pihak lain atau kegunaan urusan pentadbiran Aset Ketara • Aset bukan kewangan yang dapat dikenalpasti • Tanpa kewujudan secara fizikal • Terbahagi kepada Harta Intelek dan Bukan Harta Intelek Aset Tak Ketara
 • 6. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 6 Tujuan 6 Tanggungjawab Pegawai Pengawal Tanggungjawab Ketua Jabatan Penubuhan Unit Pengurusan Aset (UPA) peringkat Kementerian & Jabatan PTJ (jika perlu) Penubuhan & pelaksanaan JKPAK Pelantikan JK Penyiasat bagi kes kehilangan Kawalselia pengurusan stor di bawah UPA Menyedia dan mengemukakan Laporan Eksekutif Pengurusan Aset Kerajaan Tahunan Melantik Pegawai Penerima Memastikan Aset Kerajaan didaftarkan Memastikan aset disimpan di tempat sesuai dan selamat Memastikan penyelenggaraan aset dilaksanakan Memastikan hasil penemuan pemeriksaan di ambil tindakan Menyediakan pelan/perancangan pelupusan Menyediakan Laporan Awal Kehilangan Melantik pegawai khusus sepenuh masa untuk pengurusan stor ( Stor Pusat dan Stor Utama), Stor Unit (Jika Perlu) Melantik Pegawai Pemeriksa Stor Penyediaan Laporan Suku Tahun (Aset Alih, Aset Hidup, Stok dan Aset Tak Ketara) Penyediaan Laporan Eksekutif Pengurusan Aset Kerajaan Tahunan UNIT PENGURUSAN ASET (UPA)
 • 7. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 7 Bilangan dan gred perjawatan yang perlu diwujudkan adalah tertakluk kepada beban tugas, nilai serta bilangan aset yang terdapat di sesebuah Kementerian/ Jabatan/ Cawangan bertaraf PTJ. UPA diletakkan di Bahagian Pengurusan Aset atau Bahagian- Bahagian lain yang difikirkan sesuai. Jab yang ada Caw/Agensi/Institut bukan bertaraf PTJ boleh menubuhkan UPA mengikut kesesuaian. UNIT PENGURUSAN ASET (UPA)
 • 8. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 8 Bahagian / Seksyen / Unit Pengurusan Aset (UPA) adalah bertanggungjawab untuk menguruskan semua Aset Alih, Aset Hidup, Stor dan Aset Tak Ketara Kerajaan di Kem/Jab/PTJ di bawahnya kawalannya meliputi: Penerimaan Pendaftaran Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Pelupusan Kehilangan dan Hapuskira UNIT PENGURUSAN ASET (UPA)
 • 9. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 9 Menguruskan pelantikan Pegawai Aset, Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa Pelupusan, Jawatankuasa Penyiasat dan Pemverifikasi Stor Menjadi Urus Setia Kepada Mesyuarat JKPAK Menyelaras Laporan Suku Tahun daripada Kem/Jab/PTJ setiap 3 bulan sekali Mendapat Laporan Tahunan Pengurusan Aset Alih, Aset Hidup, Stor dan Aset Tak Ketara daripada Kem/Jab/PTJ Menyedia dan mengemukakan Laporan Eksekutif Pengurusan Aset ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya UNIT PENGURUSAN ASET (UPA)
 • 10. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 10 Kuasa Lantikan • Pegawai Pengawal; atau • Ketua Pengarah; atau • Pengerusi JKPAK Kementerian atau Ibu Pejabat Jabatan • Luar Negara (dilantik oleh Ketua Perwakilan / Jabatan di negara berkenaan) Gred Jawatan • Tertakluk kepada beban tugas, nilai serta bilangan aset kerajaan di bawah kawalan/pegangan • Daripada mana-mana skim perkhidmatan; • Seboleh-bolehnya Kumpulan Pengurusan & Profesional; • Gred 17 ke atas (jika tiada P&P atau terhad) Bilangan • 1 orang PELANTIKAN PEGAWAI ASET
 • 11. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 11 Pegawai Aset Urus Setia Mesyuarat JKPAK Pengurusan Pelupusan, Kehilangan & Hapuskira Pengurusan Aset Alih, Aset Hidup, Stor dan Aset Tak Ketara Kerajaan Urus Setia Laporan Suku Tahun & Tahunan Urus Setia Penerimaan Hadiah Pengurusan Pelantikan TUGAS PEGAWAI ASET
 • 12. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 12 Kekerapan: 4 Kali setahun (3 bulan sekali) Pengerusi: Pengarah / Pegawai Pendidikan Daerah / Pengetua / Guru Besar Setiausaha: Pegawai Aset Ahli: Ketua-ketua Unit / Audit Dalam / Pegawai-pegawai lain yang bersesuaian Agenda: Laporan Peruntukan Perolehan Aset / Kedudukan Semasa Aset Alih, Aset Hidup dan Aset Tak Ketara / Laporan Pemeriksaan Aset Alih, Aset Hidup dan Aset Tak Ketara / Kedudukan Stok Suku Tahun dan Tahunan / Laporan Pemeriksaan dan Verifikasi Stok / Hal-hal lain MESYUARAT JKPAK
 • 13. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 13 LAPORAN EKSEKUTIF PENGURUSAN ASET KERAJAAN TAHUNAN Mengandungi maklumat Perakuan Pegawai Pengawal, Laporan Eksekutif dan Ringkasan Laporan Tahunan Pengurusan Aset Alih, Aset Hidup, Stor (melibatkan stor utama sahaja) dan Aset Tak Ketara. Laporan Eksekutif Pengurusan Aset Kerajaan Tahunan hendaklah dikemukakan oleh UPA Kementerian/ Jabatan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.
 • 14. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 14 AM 2.3 AM 2.1 AM 2.2 AM 2.4 AM 1.1 AM 2.5 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendaftaran Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendahuluan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Penerimaan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan Pengurusan Aset Kerajaan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penyelenggaraan AM 2.6 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Pelupusan AM 2.7 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Kehilangan Dan Hapuskira AM – PENGURUSAN ASET
 • 15. 1515 Aset Awam adalah semua aset termasuk Aset Tak Alih serta Barang-Barang Awam yang mempunyai pengertian yang diberi kepadanya di bawah seksyen 3 Akta Acara Kewangan 1957 [Akta 61] yang dibeli, disewa beli atau dibina dengan wang Kerajaan, yang diterima melalui sumbangan atau hadiah, yang diperolehi melalui proses perundangan dan yang dimiliki secara pajakan atau warisan. TAFSIRAN ASET AWAM DI BAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN (AP)3
 • 16. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 1616 DEFINISI ASET Aset Ketara Aset Alih Aset Hidup Stor Tidak Ketara Harta Intelek Bukan Harta Intelek Aset atau peralatan yang boleh dipindah Yang boleh dialih dari satu tempat ke tempat lain secara mudah Termasuk aset dibekal bersekali dengan penyediaan bangunan atau infrastruktur
 • 17. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 17 Aset Alih Harta Modal (aset alih dipermodalkan) Aset Alih Bernilai Rendah (aset alih tidak dipermodalkan) Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM2,000atau lebih setiap satu unit Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang RM2,000 setiap unit NOTA: PELAKSANAAN BERMULA 1 JANUARI 2015, SURAT BERTARIKH 4 JULAI 2014 KUMPULAN ASET ALIH
 • 18. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 18 Menyemak maklumat mengenai kod melalui laman sesawang http://knowledgebase.treasury.gov.my Jika kod tidak wujud dalam Knowledgebase, kemuka permohonan kod baharu menggunakan Lampiran A kepada Perbendaharaan melalui sppa@treasury.gov.my KATEGORI ASET ALIH
 • 19. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 19 AM 2.3 AM 2.1 AM 2.2 AM 2.4 AM 1.1 AM 2.5 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendaftaran Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendahuluan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Penerimaan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan Pengurusan Aset Kerajaan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penyelenggaraan AM 2.6 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Pelupusan AM 2.7 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Kehilangan Dan Hapuskira AM – PENGURUSAN ASET
 • 20. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 20 2. Pegawai Penerima ▪ Pegawai yang diberi tanggungjawab untuk terima dan periksa aset yang diterima ▪ Bagi aset teknikal, Pegawai Penerima hendaklah memiliki kepakaran ▪ Dilantik oleh Ketua Jabatan 1. Objektif ▪ Spesifikasi aset ▪ Kualiti / Kuantiti ▪ Keadaan aset PENERIMAAN ASET ALIH
 • 21. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 21 Semak butiran Periksa (kira/ukur) Terima bersyarat* KEW.PA-1 – isi**KEW.PA-1 – sah*** Pengesahan Pegawai Penerima (Surat Jaminan & Manual Pengguna) * “Diterima dengan syarat ia disahkan kemudian secara diperiksa, dikira, diukur, ditimbang dan diuji” ** Jika terdapat kerosakan atau perselisihan *** Pengesahan KEW.PA-1 – KJ/Bahagian/Seksyen/Unit/ Pegawai Aset 3. PERATURAN PENERIMAAN ASET ALIH
 • 22. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 22 AM 2.3 AM 2.1 AM 2.2 AM 2.4 AM 1.1 AM 2.5 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendaftaran Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendahuluan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Penerimaan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan Pengurusan Aset Kerajaan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penyelenggaraan AM 2.6 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Pelupusan AM 2.7 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Kehilangan Dan Hapuskira AM – PENGURUSAN ASET
 • 23. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 23 Database Kesan & Pantau Keadaan aset Selenggara, Lupus & Ganti 1. OBJEKTIF PENDAFTARAN ASET ALIH Dua (2) Minggu
 • 24. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 24 3. Aset Tanpa Penempatan • Daftar Dalam Kew.PA-2 atau Kew.PA-3 • Tandatangan Pegawai Aset di ruang penempatan • Kemaskini penempatan bila berkenaan 4. Aset Dibekal Bersekali Dengan Bangunan • Daftar Ikut Tatacara 1PP PENDAFTARAN ASET ALIH 5. Aset Yang Disewa Beli • Daftar semasa diterima jika : Dalam perjanjian sewa beli dinyatakan aset tersebut telah menjadi milik Kementerian/ Jabatan/PTJ bermula tarikh penerimaan/penyerahan • Daftar selepas tamat tempoh perjanjian jika: Dalam perjanjian sewa beli dinyatakan aset tersebut menjadi milik Kerajaan selepas sesuatu tempoh perjanjian
 • 25. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 25 7. Aset Lucut Hak • Kementerian/ Jabatan/ PTJ yang bercadang untuk menggunakan aset lucut hak dikehendaki mendapatkan kelulusan Perbendaharaan Malaysia dan didaftarkan. • Aset lucut hak yang tertakluk di bawah akta tertentu adalah menjadi tanggungjawab kuasa-kuasa tertentu untuk menentukan tindakan yang diambil ke atas aset berkenaan bagi maksud Akta tersebut sahaja. PENDAFTARAN ASET ALIH 6. Aset Yang Disewa Aset yang disewa daripada syarikat/ pembekal/ pengilang seperti mesin fotostat, kenderaan dan sebagainya tidak perlu didaftarkan di bawah tatacara ini. Satu senarai aset yang disewa hendaklah disediakan oleh Kementerian/ Jabatan/ PTJ bagi tujuan rekod.
 • 26. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 26 8. PINDAHAN ASET ALIH Aset yang dipindahkan antara PTJ bagi tujuan latihan dan pameran hendaklah didaftarkan semula oleh PTJ penerima. Pindahan dengan Badan Berkanun / PBT / SUK – Pelupusan secara hadiah Aset yang dipindahkan untuk tujuan latihan atau pameran hendaklah digunakan bagi maksud tersebut sahaja Bagi kenderaan yang akan dipindahkan untuk tujuan latihan atau pameran, kad pendaftaran kenderaan hendaklah dibatalkan oleh PTJ Pemberi di Jabatan Pengangkutan Jalan. Perlu mendapat kelulusan Ketua Jabatan
 • 27. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A ASET BAHARU PTJ laksana perolehan tidak perlu daftar PTJ Penerima perlu daftar bedasarkan punca maklumat ASET LAMA Kew.PA-2 & Kew.PA-3 dibatalkan dan dicap “DIPINDAHKAN KEPADA …. dan ditarikhkan” Pemberi • Kew.PA-2 @ Kew.PA-3 salinannya serah kepada penerima • Kemaskini Kew.PA-4, Kew.PA-5 & Kew.PA-7 Penerima • Daftar semula aset (maklumat ikut daftar asal) • Kemaskini Kew.PA-4, Kew.PA-5 & Kew.PA-7 27 PINDAHAN ASET ALIH
 • 28. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 28 9. PENEMPATAN ASET ALIH KE PTJ LAIN PTJ/agensi Pembeli • Daftar KEW.PA-2 atau KEW.PA-3 • Salinan serah kepada Penerima PTJ/agensi Penerima • Tidak perlu daftar semula • Buat penempatan • Sediakan KEW.PA-7 berasingan Tanggungjawab kitaran aset masih pada Pemberi Aset yang dibeli oleh PTJ untuk ditempatkan kepada PTJ yang lain di bawah satu Pegawai Pengawal yang tidak melibatkan pertukaran hak milik:
 • 29. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 29 Beli LO Nota Serahan Invois Dokumen Kontrak Kad Jaminan Manual Pengguna Lain-lain Sewa Beli Ikatan perjanjian Lain-lain Sumber Lain Salinan daftar Surat kelulusan Sijil Lucut Hak * Aset belum daftar dan tiada punca maklumat – rujuk fizikal atau maklumat lain yang berkaitan 10. TATACARA PENDAFTARAN ASET ALIH 10.1 DOKUMEN RUJUKAN PENDAFTARAN
 • 30. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 30 PERKARA HARTA MODAL ASET ALIH BERNILAI RENDAH 10.2 Dokumen Pendaftaran Semua Kementerian/Jabatan hendaklah menggunakan SPA yang telah dibangunkan oleh Perbendaharaan Malaysia. Daftar Harta Modal KEW.PA-2 (Lampiran A) hendaklah dicetak melalui SPA Daftar Aset Alih Bernilai Rendah KEW.PA-3 (Lampiran B) boleh dicetak mengikut keperluan. 10.3 Butiran Maklumat Diisi dengan lengkap berdasarkan maklumat yang ada Jika tiada boleh buat anggaran berdasarkan fizikal aset 10.4 Tandatangan Ketua Jabatan Menyemak dan mengesahkan maklumat yang terdapat dalam KEW.PA-2 dan KEW.PA-3 sebelum menandatangani di ruangan tersebut. Dipertanggungjawabkan untuk menandatangani KEW.PA-2 bagi pihak terdahulu atau sebelumnya untuk daftar yang belum ditandatangani. 10. TATACARA PENDAFTARAN ASET ALIH
 • 31. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 31 PERKARA HARTA MODAL ASET ALIH BERNILAI RENDAH 10.5 Pendaftaran Aset Yang Diperolehi pada tahun 2014 dan ke bawah. Hendaklah dikekalkan pendaftaran mengikut definisi Harta Modal dan Inventori Label aset untuk aset pada tahun 2014 dan ke bawah masih mengekalkan nombor siri pendaftaran yang lama. 10.6 Pelaksanaan Pendaftaran Secara Berpusat atau Secara Berpusat ikut jenis (ICT dan Bukan ICT) atau Dilaksanakan oleh Bahagian/Cawangan/PTJ masing-masing Sekiranya aset didaftarkan secara berpusat, salinan KEW.PA-2 dan KEW.PA-3 hendaklah dikemukakan ke Bahagian/ Cawangan/ PTJ di mana aset tersebut ditempatkan jika perlu 10.7 KEW.PA-4 dan KEW.PA-5 Hendaklah disediakan mengikut tahun semasa oleh Bahagian/ Cawangan/ PTJ masing-masing. KEW.PA-4 dan KEW.PA-5 hendaklah dikemas kini apabila terdapat pindahan, aset baharu, aset di lupus atau aset dihapus kira. Dirujuk oleh Bahagian/ Cawangan/ PTJ untuk penyediaan KEW.PA-8. 10. TATACARA PENDAFTARAN ASET ALIH
 • 32. 32 Ubah Penempatan Ubah Pegawai Penempatan Tambah/Naik Taraf Aset Pemeriksaan Aset Pelupusan/ Pindahan Hapus Kira 10.8 PENGEMASKINIAN DAFTAR
 • 33. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 33 Pelabelan Umum Label No. Daftar Semua hendaklah dilabel Hak Kerajaan Malaysia dan nama Kem/Jabatan/PTJ Label pada tempat yang sesuai di aset Jana melalui SPA jika telah gunapakai Aset risikan/ penyamaran label di tempat tidak mudah dilihat Aset kecil/ kerap dicuci/ disteril dikecualikan No. Siri Pendaftaran catat pada lokasi penyimpanan aset Berdasarkan Kod Dictionary Sektor Awam (DDSA) Dikeluarkan oleh MAMPU Untuk tujuan keseragaman No. daftar unik untuk satu tahun Komponen / aksesori catat dalam Bahagian B Kew.PA-2 10.9 PELABELAN ASET ALIH
 • 34. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 34 11. Rekod Pinjaman dan Pergerakan Aset Alih Bagi tujuan pinjaman Bagi penempatan sementara Rekod dalam Kew.PA-6 12. Penyimpanan KEW.PA-2 dan KEW.PA-6 hendaklah disimpan di tempat yang selamat Daftar asal (KEW.PA-2) disimpan oleh Pegawai Aset 13. Aset di Lokasi Disediakan oleh Pegawai Aset 1 (Pegawai Aset / pamer di lokasi) Kew.PA-7 mesti dikemaskini dari semasa ke semasa 14. Laporan Tahunan Kew.PA-8 perlu serah kepada induk Maklumat sentiasa kemaskini PERGERAKAN, PENYIMPANAN & SENARAI ASET DI LOKASI
 • 35. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 35 AM 2.3 AM 2.1 AM 2.2 AM 2.4 AM 1.1 AM 2.5 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendaftaran Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendahuluan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Penerimaan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan Pengurusan Aset Kerajaan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penyelenggaraan AM 2.6 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Pelupusan AM 2.7 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Kehilangan Dan Hapuskira AM – PENGURUSAN ASET
 • 36. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 36 Jangka hayat Jimat kos Elak salahguna Elak hilang Elak membazir 1. OBJEKTIF
 • 37. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 37 Tujuan rasmi sahaja Ikut fungsi aset Pengendalian oleh pegawai mahir sahaja Penggunaan mesti direkod Lapor kerosakan (KEW.PA-9) Jika telah ada sistem aduan lain (boleh guna) 2. PENGGUNAAN Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan/ Pegawai Aset/ Pegawai-Pegawai Lain yang diberi kuasa oleh Ketua Jabatan.
 • 38. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A LOKASI Tempat selamat Sentiasa bawah kawalan Patuhi Arahan Keselamatan Kerajaan TANGGUNGJAWAB Rosak atau hilang Tanggungjawab pegawai ASET MENARIK DAN NILAI TINGGI Mudah terdedah kepada risiko hilang Kawalan maksimum 39 3. PENYIMPANAN ASET ALIH
 • 39. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 4. PEMERIKSAAN ASET ALIH 40 Apa diperiksa? Siapa? ▪ Fizikal ▪ Rekod ▪ Penempatan Kenapa? ▪ Semak keadaan & prestasi ▪ Pastikan aset ada didaftar dengan lengkap, tepat dan terkini ▪ Pastikan lokasi aset betul Bila? ▪ Sekurang-kurangnya sekali setahun ▪ Lapor dalam Kew.PA-10 & 11 dalam tempoh 1 bulan ▪ Pegawai Pemeriksa (Gred 17 dan ke atas) ▪ Dilantik oleh Pegawai Pengawal/ Ketua Pengarah / Pengerusi JKPAK Kementerian ▪ Tempoh lantikan tidak melebihi 2 tahun Catatan ▪ KJ mesti ambil tindakan pada hasil pemeriksaan ▪ Aset-aset yang tidak dapat dikesan semasa pemeriksaan hendaklah diambil tindakan HapusKira.
 • 40. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A PTJ mengemukakan kepada UPA Jabatan/ Ibu Pejabat. UPA Jabatan/Ibu Pejabat hendaklah menyenaraikan semua PTJ di bawahnya dan mengemukakan kepada UPA Kementerian sebelum 15 Februari tahun berikutnya. UPA Kementerian menyediakan Ringkasan Laporan Tahunan Pemeriksaan Aset Alih Kerajaan dan mengemukakan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal Dan Aset Bernilai Rendah KEW.PA-12 hendaklah dikemukakan bersama-sama KEW.PA-10 dan KEW.PA-11 seperti berikut: 5. SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN
 • 41. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 42 AM 2.3 AM 2.1 AM 2.2 AM 2.4 AM 1.1 AM 2.5 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendaftaran Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendahuluan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Penerimaan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan Pengurusan Aset Kerajaan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penyelenggaraan AM 2.6 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Pelupusan AM 2.7 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Kehilangan Dan Hapuskira AM – PENGURUSAN ASET
 • 42. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 43 Aset berfungsi Jangka hayat aset Kurangkan rosak Tingkat keupayaan Jimat belanja Keselamatan pengguna Suasana kerja Imej Kerajaan 1. OBJEKTIF PENYELENGARAAN
 • 43. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 44 PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN (PREVENTIVE MAINTENANCE) Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance) ialah kerja penyelenggaraan mengikut jadual/ program bagi memastikan setiap komponen aset berfungsi dengan baik dan mengelakkan berlakunya kerosakan besar. PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN (CORRECTIVE MAINTENANCE) Penyelenggaraan Pembaikan (Corrective Maintenance) ialah kerja pembaikan atau penggantian komponen apabila berlaku kerosakan/ kegagalan supaya aset dapat berfungsi semula mengikut piawaian yang ditetapkan. 3. MANUAL PENYELENGGARAAN Manual/buku panduan pengguna berkaitan aset hendaklah disimpan sebagai rujukan untuk tujuan penyelenggaraan. 2. JENIS PENYELENGARAAN
 • 44. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 45 Kenalpasti & senaraikan (KEW.PA-13) Rancang penyelenggaraan Laksana penyelenggaraan Rekod penyelenggaraan (KEW.PA-14) Nilai program penyelenggaraan Selia & pantau penyelenggaraan PEGAWAI ASET 4. PANDUAN PENYELENGARAAN
 • 45. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 46 Menentukan matlamat program penyelenggaraan tercapai. Memastikan penyelenggaraan yang dijalankan berkualiti, bersesuaian dan munasabah dari segi kos dan masa. Mengenal pasti penyelenggaraan yang seterusnya. Membantu pihak pengurusan membuat keputusan tindakan yang sesuai ke atas aset berkenaan. Menyelia dan memantau penyelenggaraan oleh pihak swasta bagi memastikan syarat-syarat dalam perjanjian dipatuhi. PENILAIAN PENYELENGARAAN
 • 46. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 47 PEGAWAI ASET 5. KEBENARAN MEMBAWA KELUAR BAGI PENYELENGGARAAN Aset Alih yang dibawa keluar untuk tujuan penyelenggaraan hendaklah mendapat kelulusan bertulis daripada Ketua Jabatan/ Pegawai Aset dan hendaklah direkodkan dalam KEW.PA-6.
 • 47. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 48 Penyelenggaraan Membawa Keluar Kebenaran bertulis dari KJ/PAset Direkod dalam Kew.PA-6 Penggantian Penggantian oleh syarikat jika Ada perjanjian Tanpa Perjanjian Dipersetujui oleh syarikat Aset lama TEB Aset ganti lebih baik Ada kebenaran KJ No siri aset kekal Kemaskini pada Lampiran B 6. PENGGANTIAN ASET ALIH (PENYELENGGARAAN)
 • 48. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A PTJ mengemukakan kepada UPA Jabatan/ Ibu Pejabat. UPA Jabatan/Ibu Pejabat hendaklah menyenaraikan semua PTJ di bawahnya dan mengemukakan kepada UPA Kementerian sebelum 15 Februari tahun berikutnya. UPA Kementerian menyediakan Ringkasan Laporan Tahunan Pemeriksaan Aset Alih Kerajaan dan mengemukakan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. LAPORAN TAHUNAN PENYELENGGARAAN HARTA MODAL DAN ASET ALIH BERNILAI RENDAH KEW.PA-14(A) 7. LAPORAN TAHUNAN PENYELENGARAAN
 • 49. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 50 AM 2.3 AM 2.1 AM 2.2 AM 2.4 AM 1.1 AM 2.5 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendaftaran Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendahuluan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Penerimaan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan Pengurusan Aset Kerajaan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penyelenggaraan AM 2.6 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Pelupusan AM 2.7 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Kehilangan Dan Hapuskira AM – PENGURUSAN ASET
 • 50. 51 Proses mengeluarkan aset dari milikan, kawalan, simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan TUJUAN • Elak simpan aset rosak & tidak diperlukan • Jimat ruang • Hasil pulangan • Gunasama 1. OBJEKTIF PELUPUSAN
 • 52. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 53 Borang ▪ KEW. PA-16 ▪ Perakuan pelupusan (PEP) Keperluan ▪ Aset mekanikal, teknikal, elektrikal & elektronik yang NPA lebih RM 5,000 ▪ Perkakasan komputer NPA lebih RM1,000 ▪ Selain itu tidak perlu PEP dengan syarat capai jangkahayat dan diperakukan Lembaga Pemeriksa ▪ Rujuk JKR atau lain-lain Jabatan Teknikal. ▪ Rujuk Jabatan yang ada bengkel sendiri ▪ Rujuk pegawai berkemahiran ▪ Peralatan keselamatan – sila rujuk Pihak Berkuasa berkenaan Dapatkan Perakuan Pelupusan (PEP) – KEW.PA-16 (Jika berkenaan) PERAKUAN PELUPUSAN
 • 53. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 54 Penyedia ▪ 2 orang (P&P dan Sokongan 1 ke atas) ▪ Jika tiada P&P kedua-dua boleh Sokongan 1 ▪ Ada kepakaran bidang berkaitan ▪ Bagi peralatan ICT, jika tiada PTM/PPTM, KJ boleh lantik mana-mana pegawai yang ada kelayakan dalam bidang ICT ▪ Jabatan Luar Negara tidak perlu PEP ▪ Dapatkan perakuan pakar aset Tidak Ekonomi Dibaiki ▪ Jika tiada, kemukakan salinan Kad Daftar, rekod selenggara dan gambar kepada Kuasa Melulus Keperluan Tempoh ▪ PEP sah dalam tempoh 1 tahun ▪ Selepas setahun jika tidak laksana pelupusan perlu buat semula ▪ Selepas setahun jika pelupusan telah bermula tidak perlu PEP baru Dapatkan Perakuan Pelupusan (PEP) – KEW.PA-16 (Jika berkenaan) PERAKUAN PELUPUSAN
 • 54. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 55 Pelantikan Nationally and Internationally benchmarked ▪ Kuasa melantik oleh Pegawai Pengawal/KP/Pengerusi JKPAK Kementerian ▪ Borang Kew.PA-15 ▪ Ketua Pewakilan/Jabatan boleh lantik mana-mana pegawai yang sesuai sebagai LPP bagi aset di luar negara Bilangan & Tempoh ▪ Sekurang-kurangnya dua (2) orang ▪ Dilantik berdasarkan jawatan ▪ Tempoh lantikan dua (2) tahun ▪ Jika tamat tempoh – perlu mohon pelantikan baru Dapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa Pelupusan (LPP)– KEW.PA-17 LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN
 • 55. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 56 Syarat Keanggotaan Bidang tugas ▪ Sediakan jadual pelupusan ▪ Periksa aset yang hendak dilupus (dalam tempoh 1 bulan dari tarikh arahan) ▪ Pastikan maklumat sulit pada aset dikeluarkan sebelum pelupusan ▪ Pastikan aset keselamatan dilupus ikut Peraturan ditetapkan ▪ Sediakan Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW.PA-17) ▪ Syor kaedah pelupusan & t/tangan KEW.PA-17 ▪ Kemukakan kepada Jabatan/UPA ▪ Tidak terlibat secara langsung dengan Aset ( Penempatan Aset bukan di bawah tanggungjawab LPP yang dilantik) ▪ Ada kepakaran untuk periksa aset (bila perlu) ▪ Pegawai P&P dan Sokongan 1 atau setaraf ▪ Jika tiada P&P kedua-dua boleh Sokongan 1 ▪ Pegawai dari luar boleh dilantik jika perlu (3) Dapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa Pelupusan (LPP)– KEW.PA-17Dapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa Pelupusan (LPP)– KEW.PA-17 LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN
 • 56. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A Tambahan ▪ Maklumat Kew.PA-17 mesti lengkap : ▪ Keterangan aset ▪ Kuantiti aset ▪ Tarikh perolehan aset ▪ Tempoh diguna atau disimpan ▪ Nilai Perolehan Asal ▪ Nilai semasa ▪ Rujuk Garis Panduan Susut Niai Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) untuk nilai semasa (kadar susut nilai) (3) Dapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa Pelupusan (LPP)– KEW.PA-17Dapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa Pelupusan (LPP)– KEW.PA-17 LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN
 • 57. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A Tambahan ▪ Mematuhi perkara-perkara berikut:  Tidak dibenar menggunakan liquid paper;  Perubahan / pembetulan dan penambahan / pengurangan maklumat pada KEW-PA 17 / KEW-PS 19 perlu dipotong dan ditandatangan ringkas (initial);  Setiap helaian KEW-PA 17 / KEW-PS 19 perlu dimasukkan “Jumlah Kecil” bagi kuantiti, harga perolehan asal dan nilai semasa – seperti contoh di Lampiran A;  Hendaklah dipastikan KEW-PA 17 / KEW-PS 19 ditandatangani oleh dua (2) orang Lembaga Pemeriksa Pelupusan (LPP) yang dilantik oleh Ketua Setiausaha / Pengerusi JKPAK peringkat Kementerian;  Aset yang hendak dilupuskan perlu dinyatakan dengan jelas keadaan aset tersebut. Contohnya, jika aset tersebut rosak dinyatakan dengan jelas “rosak dan tidak ekonomi untuk dibaiki” – seperti contoh di Lampiran A; dan  Hendaklah dipastikan jaminan / waranti penyelenggaraan / waranti produk oleh syarikat / pembekal / Original Equipment Manufacturer (OEM) telahpun tamat. (3) Dapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa Pelupusan (LPP)– KEW.PA-17 Dapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa Pelupusan (LPP)– KEW.PA-17 LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN
 • 58. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 59 Tarikh lantik & periksa • Pastikan tempoh lantikan masih terpakai • Semak tarikh pemeriksaan dibuat Nilai Perolehan Asal (NPA) • NPA per item • NPA keseluruhan dalam satu permohonan • Tujuan penentuan Kuasa Melulus Penyedia PEP • Semak siapa sediakan PEP (jika berkenaan) • Mesti penuhi syarat pelantikan Semak dan pastikan dokumen lengkap (Tanggungjawab UPA/Urus Setia) SEMAKAN DOKUMEN PELUPUSAN
 • 59. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 60 Urus Setia pelupusan hendaklah kemukakan dokumen Kew.PA-17 dan sesalinan Kad Pendaftaran Aset beserta dokumen tambahan seperti berikut kepada Kuasa Melulus: Aset untuk dilupus Dokumen Yang Dihantar Kepada Kuasa Melulus Kenderaan KEW.PA-17 KEW.PA-16 oleh JKR Peralatan ICT KEW.PA-17 KEW.PA-16 oleh PTM/ PPTM/Pegawai Mahir Hadiah KEW.PA-17 Surat permohonan hadiah daripada penerima Peralatan mekanikal, teknikal, elektrikal, elektronik KEW.PA-17 KEW.PA-16 oleh pakar Sesalinan Kew.PA-17 setiap permohonan hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan Serah kepada Kuasa Melulus DOKUMEN KEPADA KUASA MELULUS
 • 60. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 61 KEMENTERIAN Tidak lebih RM400,000 bagi tiap- tiap satu barang dan tidak lebih RM4juta nilai agregatnya. BAHAGIAN Tidak lebih RM200,000 bagi tiap- tiap satu barang dan tidak lebih RM2 juta nilai agregatnya. IBU PEJABAT • Tidak lebih RM300,000 bagi tiap-tiap satu barang dan tidak lebih RM3 juta nilai agregatnya. • BAHAGIAN • Tidak lebih RM100,000 dan tidak lebih RM1 juta NEGERI Tidak lebih RM50,000 bagi tiap-tiap satu barang individu dan tidak lebih RM500,00 nilai agregatnya. KUASA MELULUS PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Sila rujuk pegawai-pegawai yang diagihkan kuasa di Jadual A di bawah AKTA PEWAKILAN KUASA 1956 P.U. (B) 485 BERTARIKH 27 OKTOBER 2014 Serah kepada Kuasa Melulus KUASA MELULUS PELUPUSAN
 • 61. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 62 KUASA MELULUS PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Sila rujuk pegawai-pegawai yang diagihkan kuasa di Jadual A di bawah AKTA PEWAKILAN KUASA 1956 P.U. (B) 485 BERTARIKH 27 OKTOBER 2014 Kuasa Melulus Nilai Perolehan Asal (NPA) satu aset Nilai Agregat Catatan Perbendaharaan > RM 400,000.00 > RM 4,000,000.00 Kementerian (KSU / TKSU) > RM 200,000.00 hingga RM 400,000.00 > RM 2,000,000.00 Hingga RM 4,000,000.00 Kementerian (SUB BPPA) > RM 50,000.00 hingga < RM 200,000.00 < RM 2,000,000.00 Semua Bahagian/Jabatan di KPM Semua sekolah direct dengan Bahagian/Jabatan Sekolah/agensi yang induknya di KPM, kuasa melulus terus kepada Kementerian Negeri (Pengarah / Timbalan Pengarah JPN) < RM 50,000.00 < RM 500,000.00 Semua sekolah harian di bawah kendalian JPN Serah kepada Kuasa Melulus KUASA MELULUS PELUPUSAN
 • 62. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 63 Agensi di Bawah Seliaan JPN Pejabat Pendidikan Daerah Sekolah-sekolah Harian Semua Kuasa Melulus pelupusan pada Pengarah atau Timbalan Pengarah JPN kecuali: Serah kepada Kuasa Melulus Nilai Perolehan Asal (NPA) per item aset melebihi RM50,000.00; Nilai NPA agregat dalam satu permohonan melebihi RM500,000.00 atau KUASA MELULUS PELUPUSAN DI KPM
 • 63. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 64 Agensi di Bawah Seliaan Bahagian Sekolah (SBT/SMT&KV/SMKA/Sekolah Pendidikan Khas/Sekolah Sukan/Sekolah Seni) Institusi Pendidikan (JNJK Negeri/BAS Negeri/IPG Kampus/ Kolej Matrikulasi/BPG) Semua Kuasa Melulus pelupusan pada Setiausaha Bahagian (Pengurusan Aset) atau TKSU atau KSU (tertakluk kepada NPA per item serta secara agregat dalam satu permohonan) Serah kepada Kuasa Melulus KUASA MELULUS PELUPUSAN DI KPM
 • 64. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 65 Jualan (tender / sebut harga / lelong) E-waste, Buangan Berjadual dan Sisa Pepejal Jualan Sisa Tukar Barang atau Perkhidmatan Tukar Beli (Trade-in) Tukar ganti (cannibalize) Hadiah Musnah (tanam/ bakar/ buang / tenggelam) Lain-lain Terima dan laksanakan pelupusan KAEDAH PELUPUSAN
 • 65. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 66 JUALAN SISA Aset selain daripada Buangan Terjadual atau Sisa Pepejal Untuk aset tidak boleh guna dalam bentuk & fungsi asal NPA satu atau keseluruhan < RM50K @ berat <1000 kg – jualan terus kpd syarikat berdaftar dengan MOF (keutamaan Bumiputra) NPA satu atau keseluruhan >RM50K @ berat >1000kg – tender/sebut harga (keutamaan Bumiputera setempat yang berdaftar dengan MOF) Sabah/Sarawak – mana-mana Syarikat berdaftar dengan Perbendaharaan Malaysia Sabah/Sarawak Kem/Jab yang mempunyai jumlah aset hendak dilupus yang banyak dalam jangkamasa panjang boleh wujudkan Kontrak Panel dengan kelulusan Perbendaharaan Jika kenderaan – tidak boleh didaftar semula dan perlu lapor kpd JPJ
 • 66. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 67 Pilihan terakhir serta aset tiada nilai jualan/nilai sisa @ berunsur keselamatan Kaedah : tanam / bakar / buang / tenggelam / letup / lebur Pastikan dapat kebenaran PBT, JAS, Jab.Laut (mana berkenaan) Mematuhi peraturan ditetapkan pihak berkuasa berkenaan Jika ada komponen boleh diguna sebagai alat ganti perlu diambil dahulu Pastikan diketuk / digelek / dirincih / di’extract’ maklumat rahsia sebelum musnah Sijil Penyaksian Pemusnahan disediakan (KEW.PA-18) oleh pegawai yang dilantik oleh Ketua Jabatan atau Pegawai Pengawal MUSNAH
 • 67. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 68 Rujuk Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) dan Akta Pengurusan Sisa Pepejal E-waste – Barang elektrik dan elektronik seperti komputer & aksesorinya (termasuk pencetak) / mesin fotostat / TV / peti sejuk / penyaman udara / telefon bimbit dan aksesori / bateri Minyak terpakai / bateri kenderaan / bahan mudah dibakar dalam bekas dibenarkan (duit / pakaian / rokok) / bahan buangan makmal, ubat atau buangan farmaseutikal, bahan gas berkait CFC, bahan binaan asbestos dll Lain-lain Bahan Buangan Terjadual E-WASTE & BAHAN BUANGAN TERJADUAL
 • 68. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 69 Rujuk Akta Pengurusan Sisa Pepejal DAN Pembersihan Awam 2007 Apa-apa bahan sekerap atau benda lebihan yang tidak dikehendaki atau keluaran yang ditolak dari apa-apa proses Benda yang hendak dilupuskan kerana sudah pecah, lusuh, tercemar atau selainnya rosak Lain-lain yang ditakrifkan atau dikehendaki mengikut akta ini BAHAN SISA PEPEJAL
 • 69. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 70 Untuk aset Tidak Ekonomi Dibaiki (TED) tapi ada bahagian / komponen masih boleh diguna Asas tukar ganti : aset sama jenis kegunaan Asas tukar ganti : diperiksa dan disahkan oleh Pegawai Teknikal Asas tukar ganti : tujuan baik pulih dan penjimatan Aset penerima perlu rekod dalam Bahagian B KEW.PA-2 TUKAR GANTI
 • 70. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 71 Aset boleh guna tapi tidak diperlukan agensi @ aset TED tapi boleh dijadikan bahan latihan/pameran Agensi kepada mana-mana organisasi, pertubuhan sukarela atau badan- badan lain yang dianjurkan dan diiktiraf oleh Kerajaan Dilaksana berasaskan : permohonan / keperluan penerima & kos pengendalian ditanggung penerima Surat Akuan Penerimaan serah kepada Kuasa Melulus bersama Sijil Pelupusan KEW.PA-19 Jika kenderaan – tukar milik kepada penerima HADIAH
 • 71. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 72 Aset masih boleh diguna dalam bentuk asal tapi tidak diperlukan oleh agensi atau tiada agensi lain berminat Hanya pembekal asas minat atau dari peniaga yang khusus untuk aset tersebut Asas tukar beli: • Aset sama jenis • Keluarkan aset lama sebelum gantian dipasang • Penggantian disahkan oleh Jabatan Teknikal (jika perlu) • Perlu ada rundingan harga antara agensi / pembekal • Nilai semasa ditaksir oleh Jabatan Teknikal atau ikut nilai pasaran • Peruntukan cukup untuk membiayai harga penuh aset yang akan diganti • Harga jualan dikredit dalam hasil Kerajaan dan tidak boleh tolak harga aset dibeli • Cadangan tukar ganti dalam syarat dokumen tawaran tender / sebutharga dan dalam perjanjian kontrak perolehan TUKAR BELI
 • 72. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 73 Pertukaran aset dari jenis sama atau berbeza; atau pertukaran dengan perkhidmatan Berasaskan kos terbaik tanpa libatkan kos tambahan Nilai aset dibuat oleh pakar Pertukaran berasas keperluan agensi Pembekal aset baharu bertanggungjawab beri khidmat selepas jualan TUKAR BARANG ATAU PERKHIDMATAN
 • 73. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 74 Kedah-kaedah Lain Selain daripada dinyatakan Perlu dapatkan kelulusan Perbendaharaan Pelupusan Aset Milik Kerajaan Kepada Swasta Akibat penswastaan dan seumpamanya Laksana pelupusan yang sesuai dan kuasa melulus di Perbendaharaan Pelupusan Melalui Kontrak Pusat Jika ada di Kem /Jabatan Perlu guna peraturan berkenaan LAIN-LAIN KAEDAH
 • 74. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 75 Kaedah Pelupusan Dokumen Kepada Kuasa Melulus Jualan secara tender / sebutharga / lelong / jualan sisa KEW.PA-19 Resit Tukar barang (barter trade) / Tukar beli (trade in) / Tukar ganti (Cannibalize) KEW.PA-19 Hadiah KEW.PA-19 Surat Akuan Penerimaan Musnah secara tanam / bakar / buang / tenggelam KEW.PA-19 KEW.PA-18 (Sijil Penyaksian) Kemaskini pada ruang Pelupusan / Hapuskira / Pindahan di KEW.PA-2 / KEW.PA-3 / KEW.PA-4 / KEW.PA-5 & KEW.PA-7 Kemukakan laporan pelupusan (KEW.PA-19) kepada Kuasa Melulus dan sesalinan kepada Perbendaharaan Kemaskini rekod LAPORAN PELUPUSAN
 • 75. 76 Pelanjutan Tempoh: Mohon dua minggu sebelum tempoh kelulusan tamat Pelanjutan satu (1) bulan Sekali sahaja Tamat tempoh - permohonan baru
 • 76. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 77 PINDA KAEDAH PELUPUSAN Mohon sebelum tempoh kelulusan tamat Kelulusan tambahan tiga (3) bulan Jika tamat - permohonan baru
 • 77. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 78 AM 2.3 AM 2.1 AM 2.2 AM 2.4 AM 1.1 AM 2.5 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendaftaran Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendahuluan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Penerimaan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan Pengurusan Aset Kerajaan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Penyelenggaraan AM 2.6 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Pelupusan AM 2.7 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – Kehilangan Dan Hapuskira AM – PENGURUSAN ASET
 • 78. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A Kehilangan Bermaksud kehilangan aset kerajaan disebabkan oleh kecurian, kebakaran, kemalangan , bencana alam, kesusutan, penipuan atau kecuaian pegawai awam Hapuskira Proses membatalkan rekod bagi aset yang hilang DEFINISI KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA
 • 79. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 80 Laporan Polis LAPORAN KEPADA KETUA JABATAN & LAPORAN POLIS Laporan kepada Ketua Jabatan • Pegawai bertanggungjawab lapor kepada Ketua Jabatan • Laporan serta merta (makluman telefon / sms / whatsapp dll) Laporan Polis • Ketua Jabatan / pegawai bertanggungjawab / penjaga aset / yang mengetahui mengenai kehilangan aset buat laporan polis dalam tempoh 24 jam jika disyaki ada unsur jenayah • Kehilangan alat keselamatan / strategik buat laporan polis
 • 80. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 81 PENYEDIAAN LAPORAN AWAL KEW.PA-28 Disediakan oleh Ketua Jabatan Ketua Jabatan dalam tempoh dua (2) hari bekerja serah Laporan Awal dan Laporan Polis kepada Pegawai Pengawal dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan. • s.k. kepada Akauntan Negara, Ketua Audit Negara & wakil tempatan Ketua Audit Negara • Pastikan semua maklumat dipenuhi: i. Butiran aset ii. Tarikh/masa/tempat kejadian iii. Cara kehilangan (berikan perincian) iv. Pegawai bertanggungjawab v. Laporan Polis dll Sekiranya kehilangan baru disedari – perlu buat anggaran bila kejadian berlaku
 • 81. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 82 PELANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT Lantikan oleh Pegawai Pengawal dalam tempoh dua (2) minggu Laporan Awal disediakan Keanggotaan JK Penyiasat : i. Pegawai tidak terlibat dengan kehilangan dan bukan dari Bahagian/Unit yang sama; ii. Sekurang-kurangnya dua (2) orang dengan ketuanya dari kumpulan Pengurusan dan Profesional; dan iii.Ada pengetahuan dalam pengurusan aset dan kewangan (jika perlu). Kehilangan di luar negara, Pegawai Pengawal boleh lantik pegawai bersesuaian dari agensi lain di negara terbabit Bagi anggota keselamatan, pelantikan ikut akta atau peraturan agensi keselamatan berkenaan
 • 82. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 83 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PENYIASAT Jalankan siasatan dengan segera dengan ambil tindakan berikut: Mengenal pasti pegawai-pegawai yang bertanggungjawab ke atas kehilangan. Menyoal siasat pegawai-pegawai terlibat atau mana-mana pegawai yang difikirkan perlu. Meneliti rekod-rekod aset, Laporan Polis (jika ada) dan Laporan Awal Melawat dan memeriksa tempat kejadian Mendapatkan bukti bergambar sekitar tempat kejadian, salinan dokumen-dokumen yang berkaitan sebagai bahan bukti (sekiranya perlu). Tindakan lain yang difikirkan bersesuaian
 • 83. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 84 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PENYIASAT Mengenal pasti sama ada Arahan Perbendaharaan dan peraturan-peraturan berkaitan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA), Tatacara Pengurusan Stor (TPS) dan Arahan Keselamatan dipatuhi. Mendapatkan keterangan sama ada kehilangan berkenaan berpunca daripada kecuaian pegawai, kegagalan mematuhi peraturan yang tidak disengajakan, kegagalan penyeliaan atau tidak mempunyai pengetahuan dalam pengurusan aset dan stor Kerajaan Mendapatkan penjelasan terhadap kelemahan sehingga berlakunya kehilangan Mengenal pasti risiko keselamatan serta mengesyorkan langkah- langkah kawalan dan pencegahan Menyediakan laporan siasatan dan menandatangani Laporan Akhir serta mengemukakan kepada Pegawai Pengawal untuk ulasan dan syor
 • 84. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 85 PENYEDIAAN LAPORAN AKHIR KEW.PA-30 JK Penyiasat serah kepada urus setia dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh pelantikan KEW.PA-30 diserah bersekali dengan dokumen sokongan: i. Salinan KEW.PA 2 / 3 / 6 ii. Keterangan bertulis daripada pegawai terlibat termasuk pegawai bertanggungjawab iii. Gambar lokasi kejadian iv. Lain-lain
 • 85. 86 SYOR & ULASAN PEGAWAI PENGAWAL Diangkat kepada Pegawai Pengawal oleh urusetia dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh Laporan Awal PP boleh buat keputusan atau minta semakan semula Keputusan PP: i. Syor Hapus kira dengan surcaj atau tatatertib atau kedua-duanya ii. Syor Hapus kira tanpa surcaj atau tatatertib iii. Luluskan hapus kira (tertakluk kepada Kuasa Melulus) Tandatangan syor dan Kew.PA-30
 • 86. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 87 PELAKSANAAN KELULUSAN / KEPUTUSAN HAPUSKIRA Urus Setia / JPN / PPD maklumkan kepada sekolah Kemaskini KEW.PA-2 atau 3. Kemukakan Sijil Hapus Kira Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-31) dalam tempoh satu (1) bulan kepada Kuasa Melulus dan salinan ke Perbendaharaan SURCAJ / TATATERTIB Syor surcaj / tatatertib bawa kepada Pihak Berkuasa Tatatertib Dalam tempoh 3 bulan dari kelulusan Perbendaharaan Keputusan surcaj / tatatertib dipanjangkan kepada Perbendaharaan Dalam tempoh 6 bulan dari kelulusan Perbendaharaan
 • 87. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A KUASA MELULUS HAPUSKIRA ASET ALIH KERAJAAN
 • 89. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 90 PENERIMAAN HADIAH Rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1998 – Garis Panduan Pemberian Dan Penerimaan Hadiah Di Dalam Perkhidmatan Awam Kemuka Lampiran A kepada Kuasa Melulus Nilai per item kurang RM10,000.00 Nilai per item lebih RM10,000.00 Pengarah JPN / SUB Bahagian / Pengarah Bahagian KSU
 • 90. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A SEKIAN, TERIMA KASIH 91
 • 91. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 92 Unit Pengurusan Aset Alih Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset Kementerian Pendidikan Malaysia Aras 5, Blok E2, Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Tel : 03 – 88846834 03 – 88849214 03 - 88846873 Fax : 03 – 88846894 nurhayati.sebli@moe.gov.my nizarudin@moe.gov.my syuhaida.safian@moe.gov.my
 • 92. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 93
 • 93. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 94
 • 94. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 95
 • 95. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 96
 • 96. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 97
 • 97. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 98
 • 98. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 99
 • 99. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 100
 • 100. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 101
 • 101. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 102
 • 102. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 103
 • 103. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 104
 • 104. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 105
 • 105. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 106
 • 106. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 107
 • 107. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 108
 • 108. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 109
 • 109. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 110
 • 110. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 111
 • 111. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 112
 • 112. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 113
 • 113. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 114
 • 114. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 115
 • 115. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 116
 • 116. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 117
 • 117. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 118
 • 118. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 119
 • 119. B A H A G I A N P E R O L E H A N DA N P E N G U R U S A N A S E T K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 120