SlideShare a Scribd company logo
1 of 152
Download to read offline
EKOSISTEM
KONDUSIF
SEKTORAWAM
PanduanPelaksanaan
EKOSISTEM
KONDUSIF
SEKTORAWAM
PanduanPelaksanaan
BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI
BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI
EKOSISTEM
KONDUSIF
SEKTORAWAM
PanduanPelaksanaan
BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI
© Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia 2015
Cetakan Pertama 2015
Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak
boleh dihasilkan semula, disimpan dalam sistem simpanan kekal, atau
dipindahkan dalam sistem simpanan kekal, atau dipindahkan dalam
sebarang bentuk atau sebarang cara elektronik, mekanik, penggambaran
semula, rakaman dan sebagainya tanpa terlebih dahulu mendapat izin
daripada pihak Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan
Malaysia.
ISBN NO: 978-967-344-460-1
Rupa Taip Teks: Myriad Pro
Saiz Taip Teks: 11/ Auto
Reka Letak Teks: Reka Bentuk Kulit: Abd Razak Ahmad, Anuar Pairan &
Khairul Amin Zainal Abidin
Reka bentuk dan urus cetak
Penerbit UPM
Dicetak oleh
Visual Print Sdn. Bhd.
No. 47, 47-1, Jalan damai Raya 1,
Alam Damai, 56000 Cheras
Kuala Lumpur
Tel: 03-9108 3966
Faks: 03-9108 3669
Kandungan
Kata Alu-aluan vi
Prakata viii
BAB 1 Tujuan 1
BAB 2 Pengenalan EKSA 2
BAB 3 Elemen Baharu EKSA 5
Imej Korporat 5
Kreativiti dan Inovasi 7
Amalan Hijau 8
Persekitaran Kondusif 9
Kepelbagaian Agensi 10
BAB 4 Pelaksanaan EKSA 11
BAB 5 Pengauditan EKSA 17
BAB 6 Pelaksanaan Audit Dalam 20
BAB 7 Pensijilan EKSA 22
Kelayakan 22
Tempoh Sah Laku Sijil 25
Permohonan Rasmi 25
Kos 26
BAB 8 Faedah Melaksanakan EKSA 27
BAB 9 Kunci Kejayaaan EKSA 28
Penutup 29
Lampiran 31
Lampiran I Komponen Penilaian EKSA 32
Lampiran II Contoh Amalan Baik EKSA 128
Sumber Rujukan 138
vi
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia;
Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan.
Bersyukur kita ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya,
Panduan Pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) berjaya
diterbitkan. Panduan ini merupakan rujukan bagi melaksanakan aktiviti ke
arah mewujudkan persekitaran kerja yang kemas, bersih dan tersusun di
sektor awam khususnya. EKSA diharapkan akan meningkatkan lagi tahap
pengurusanpersekitarankerjayanglebihkondusifdisampingmenggalakkan
agensi kerajaan lebih inovatif seterusnya menyumbang kepada
peningkatan produktiviti dan kualiti penyampaian perkhidmatan awam.
Inisiatif menerbitkan Panduan Pelaksanaan EKSA ini secara langsung
menyokong usaha memperkukuhkan budaya organisasi berprestasi tinggi
dalam kalangan agensi sektor awam melalui penyediaan persekitaran kerja
yang kondusif dan budaya kerja positif. Pendekatan baharu EKSA seperti
kolaborasi khidmat rundingan bersama-sama agensi kerajaan yang lain
membuktikan bahawa usaha mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif
ini bersifat holistik merentasi lokaliti dan skop perkhidmatan agensi.
Kata
Alu-aluan
vii
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
Sesungguhnya, pengamalan EKSA berkait rapat dengan kecekapan dan
produktiviti sesebuah organisasi. Apabila kemudahan, bekalan dan alat
kelengkapan pejabat diurus secara sistematik, seragam dan teratur, maka
pelaksanaan tugas oleh warga organisasi akan menjadi lebih cekap dan
secara tidak langsung memberikan nilai tambah kepada tatacara kerja.
Panduan Pelaksanaan EKSA ini adalah selari dengan hasrat kerajaan untuk
‘merakyatkan perkhidmatan’secara total melalui pengurusan persekitaran
pejabat yang mengambil kira kehendak dan ekspektasi pelanggan. Ianya
juga dapat membantu agensi kerajaan merancang dan melaksanakan
usaha-usaha meningkatkan imej korporat secara positif, menggalakkan
pembudayaanamalanhijau,menyemarakkanbudayakreativitidaninovasi,
menghasilkan persekitaran tempat kerja yang selesa dan memenuhi
keperluan agensi kerajaan yang pelbagai.
Akhir kata, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada MAMPU atas
penerbitan Panduan Pelaksanaan EKSA. Semoga pelaksanaan EKSA ini
dapat memberi impak positif terhadap kualiti penyampaian perkhidmatan
agensi sektor awam.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DR. ALI BIN HAMSA
Ketua Setiausaha Negara
viii
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Kegemilangan, Salam 1Malaysia,
Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan; dan
Salam Perpaduan
Syukur ke hadrat Ilahi, atas limpah nikmat dan kurnia-Nya, MAMPU telah
berjaya menerbitkan Panduan Pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor
Awam (EKSA). EKSA merupakan istilah baharu bagi 5S yang telah disuntik
dengan elemen pembaharuan dan penambahbaikan serta disuburkan
dengan penjenamaan semula program ini, selari dengan perubahan dan
kehendak semasa. Panduan Pelaksanaan EKSA ini diterbitkan sebagai
rujukan dalam melaksanakan pengurusan persekitaran kerja di jabatan/
agensi kerajaan bagi menggantikan Panduan Amalan 5S Sektor Awam yang
telah dikeluarkan oleh MAMPU pada 19 Mei 2010.
Konsep 5S iaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke yang diperkenalkan
oleh Jepun sebenarnya bukanlah suatu perkara yang asing bagi masyarakat
Malaysia. Sebenarnya, MAMPU telah membangunkan mekanisme penilaian
baharu ini mengikut acuan sendiri untuk meningkatkan produktiviti kerja
khususnya penjawat-penjawat awam dan organisasi sektor awam secara
amnya. Usaha ini adalah selaras dengan hujah Dr.Thuciya, pengasas 5S yang
menyatakan bahawa pengurusan persekitaran kerja yang baik berkait secara
langsung dengan peningkatan produktiviti.
Prakata
ix
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
Kita sedia maklum bahawa perkhidmatan awam merupakan jentera kerajaan
yang bertanggungjawab untuk menerajui usaha-usaha ke arah pencapaian
matlamatnegara. Tidakketerlaluanjikasayanyatakanbahawaperkhidmatan
awam yang berfungsi dengan baik selama ini telah membolehkan Malaysia
mengecap kemajuan yang dinikmati pada hari ini. Bagi memastikan negara
kita terus maju di persada antarabangsa, amat penting untuk perkhidmatan
awam meningkatkan prestasi dan kualiti penyampaian perkhidmatannya
secara berterusan. Ketika dunia berlumba-lumba bersaing dalam era
globalisasi kini, peranan yang dimainkan dalam mengurus persekitaran
kerja tidak boleh dipandang enteng dan diabaikan begitu sahaja. Hakikat
bahawa kejayaan tadbir urus organisasi jelas terlihat daripada pengurusan
persekitaran kerja yang mantap
tidak boleh disangkal lagi.
Pada kesempatan ini, saya menyeru
seluruh warga perkhidmatan awam
agar mengubah persepsi dan
paradigma terhadap kepentingan
pengurusan persekitaran kerja, iaitu
pengurusan persekitaran kerja harus
dilihat dalam konteks yang lebih
meluas dan bukan sekadar sebagai
perkemasan housekeeping semata-
mata. Sesungguhnya pengurusan
persekitaran kerja merupakan satu mekanisme pengurusan kawalan kualiti
yang terbukti keberkesanannya dalam mewujudkan suasana persekitaran
yang kondusif, selamat dan membantu dalam penghasilan output yang
lebih cekap dalam sesebuah organisasi.
Akhir kalam, besarlah harapan MAMPU agar Panduan Pelaksanaan EKSA
yang didokumentasikan ini dapat membantu penjawat-penjawat awam dan
organisasi sektor awam dalam mewujudkan persekitaran kerja yang lebih
kondusif dan produktif.
Terima kasih.
DATO’SERI ZAINAL RAHIM BIN SEMAN
Ketua Pengarah
MAMPU
Sesungguhnya
pengurusan
persekitaran
kerja merupakan
satu mekanisme
pengurusan kawalan
kualiti yang terbukti
keberkesanannya
1
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
1
Tujuan
Panduan ini disediakan sebagai rujukan kepada semua jabatan/agensi sektor
awam dalam melaksanakan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA). Melalui
panduan ini juga, diperjelaskan konsep EKSA, elemen-elemen baharu yang
diperkenalkan, tindakan yang perlu diambil pada setiap peringkat pelaksanaan,
kaedah pengauditan yang diguna pakai dan kelayakan serta syarat-syarat yang
perlu dipatuhi untuk mendapatkan pensijilan EKSA.
Sebagai tambahan kepada penerbitan ini, jabatan/agensi sektor awam
digalakkan untuk menyediakan panduan EKSA yang khusus untuk kegunaan di
jabatan/agensi masing-masing bagi menerangkan pelaksanaan EKSA dengan
lebih fokus.
EKSA juga harus dilihat sebagai satu program yang menggalakkan jabatan/
agensi sektor awam agar lebih kreatif dan inovatif dalam usaha mewujudkan
persekitaran kerja yang sesuai dan mampu meningkatkan produktiviti serta
kualiti penyampaian perkhidmatan.
BAB
2
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
Pengenalan EKSA
EKSA telah diperkenalkan mulai Januari 2014 sebagai inisiatif penjenamaan
semula Amalan 5S Sektor Awam dengan mengambil kira keperluan bagi
mengetengahkan persekitaran tempat kerja yang berkualiti dan kondusif
supaya lebih relevan kepada jabatan/agensi sektor awam di Malaysia. Langkah
penjenamaan semula ini difikirkan sesuai dan seiring dengan perubahan dan
kehendak semasa untuk meningkatkan prestasi dan daya saing organisasi di
samping menyemarakkan lagi budaya kreatif dan inovatif dalam kalangan
jabatan/agensi sektor awam.
Penerbitan buku ini diharap dapat memantapkan lagi pengurusan persekitaran
pejabat sehingga semua warga sektor awam dapat bekerja dalam persekitaran
tempat kerja yang sistematik, selesa dan kondusif.
2
BAB
3
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
MAMPU telah memperkenalkan Amalan 5S Sektor Awam pada tahun 2010
melalui Panduan Amalan 5S Sektor Awam seperti pada Rajah 1 di atas.
Amalan 5S Sektor Awam
SISIH
SUSUN
SAPU
SERAGAM
SENTIASA
AMAL
merupakan pengasingan dan pelupusan barang-barang
yang tidak diperlukan di tempat kerja.
peralatan dengan teratur, kemas, berkesan, selamat
dan mudah dicapai.
ialah usaha mengekalkan 4 amalan 5S iaitu sisih,
susun, sapu dan seragam di samping melaksanakan
penambahbaikan berterusan di jabatan/agensi masing-
masing.
bermaksud sekeadaan, sebentuk dan sewarna sama ada
pada ciri-ciri, susun atur atau peraturannya.
untuk memastikan ruang tempat kerja atau peralatan
bersih daripada habuk/debu yang boleh menjejaskan
fungsi peralatan, kualiti produk dan kesihatan.
Rajah 1: Buku Panduan Amalan 5S Sektor Awam
4
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
Penjenamaan Semula Amalan 5S
EKSA merupakan penjenamaan semula Amalan 5S yang telah diguna pakai
dalam sektor awam sejak tahun 2010. Komponen utama dalam
pelaksanaan EKSA masih berteraskan Amalan 5S yang ditambah baik di
samping penambahan beberapa elemen baharu. EKSA bukan bertujuan
untuk menggantikan konsep 5S yang diamalkan sebelum ini, sebaliknya
menambah baik elemen 5S tersebut dengan menyokong kepada pewujudan
persekitaran kerja yang lebih kondusif. Amalan 5S ditambah baik dengan
menambah lima elemen baharu, iaitu:
Imej Korporat;
Kreativiti dan Inovasi;
Amalan Hijau
Persekitaran Kondusif; dan
Kepelbagaian Agensi.
Objektif utama penjenamaan semula Amalan 5S Sektor Awam kepada EKSA
adalah untuk membolehkan jabatan/agensi kerajaan:
A Meningkatkan imej korporat
B Menyemarakkan aktiviti kreativiti dan inovasi
selaras dengan tuntutan pihak berkepentingan
C Menggalakkan aktiviti ke arah mewujudkan
persekitaran hijau melalui pembudayaan
Amalan Hijau
D Memperluas pelaksanaan di agensi-agensi
kerajaan bagi mewujudkan persekitaran yang
kondusif
E Memastikan elemen pengauditan memenuhi
keperluan kepelbagaian agensi kerajaan
5
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
3
BAB
Elemen Baharu EKSA
LIMA ELEMEN:
Imej Korporat
Keadaan Bersih, Selesa dan Berimej Korporat
6
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
Penampilan Imej Korporat di Kaunter
Susun Atur Perabot yang Kemas
Imej Korporat merujuk kepada identiti atau persepsi pelanggan/pihak
berkepentingan terhadap persekitaran, tindakan dan pencapaian sesebuah
organisasi. Nilai, etika dan norma kerja yang seragam dalam kalangan warga
kerja amat diperlukan untuk mewujudkan budaya korporat yang positif. Selain
ciri-ciri ini, EKSA juga turut menitikberatkan aspek keselamatan persekitaran di
setiap jabatan/agensi sektor awam.
7
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
ELEMEN BAHARU:
Kreativiti dan Inovasi
Dalamusaha untuk mempertingkatkan
produktiviti di tempat kerja, EKSA
menggalakkan warga jabatan/agensi
membudayakan elemen kreativiti dan
inovasi semasa melaksanakan tugas
dan tanggungjawab masing-masing.
Persekitaran sektor awam yang
sering kali berubah mengikut
p e r e d a r a n m a s a m e n u n t u t
pewujudan budaya organisasi yang
dinamik berasaskan kreativiti dan
inovasi. Warga jabatan/agensi
digalakkan untuk sentiasa berfikir
di luar kotak (out of the box)
untuk menghasilkan persekitaran
kerja yang kondusif dan selamat.
Tempat Simpanan Alat Tulis yang Kreatif
Pelabelan yang Memudahkan Carian
8
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
ELEMEN BAHARU:
Amalan Hijau
Ruang Kitar Semula
Peringatan Penjimatan
Penekanan turut diberikan pada aspek
Amalan Hijau di pejabat dengan
melaksanakan program seperti kitar
semula dan meningkatkan kecekapan
penggunaan tenaga ke arah
penjimatan sumber. Aktiviti Amalan
Hijau diharap dapat diterapkan
kepada keseluruhan warga jabatan/
agensi ke arah penggunaan sumber
secara optimum.
9
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
ELEMEN BAHARU:
Persekitaran Kondusif
Persekitaran kondusif adalah
penting dalam memperkukuhkan
budaya organisasi berprestasi tinggi
dan inovatif dalam kalangan jabatan/
agensi sektor awam. Amalan EKSA
menggalakkan jabatan/agensi sektor
awam memberikan penekanan pada
penyampaian sistem perkhidmatan,
mesra pelanggan dan memberi
keselesaan semasa berurusan. Bagi
pelanggan orang kurang upaya
(OKU), kemudahan yang sesuai harus
disediakan.
Kemudahan OKU Disediakan
Ruang Kerja yang Kemas
10
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
ELEMEN BAHARU:
Kepelbagaian Agensi
EKSA memperkenalkan model
penilaian dan pengauditan baharu
yang merangkumi kriteria generik
dan kriteria khusus dengan
mengambil kira kepelbagaian
premis jabatan/agensi kerajaan
mengikut jenis perkhidmatan
yang diberikan. Pendekatan yang
dipraktikkan sebelum ini iaitu onesize
fits all didapati kurang mencakupi
keperluan kepelbagaian jabatan/
agensi kerajaan pada masa kini.
Kluster Sosial
Kluster Pentadbiran
11
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
4
BAB
Pelaksanaan EKSA
EKSA dapat dilaksanakan secara tersusun melalui pewujudan tadbir urus dan
tindakan pengurusan yang mantap merangkumi perkara-perkara seperti yang
berikut:
Tahap pelaksanaan bagi setiap peringkat tindakan yang diambil seperti pada
Rajah 2 perlu dilaporkan secara berkala kepada pengurusan atasan melalui
mekanisme yang ditetapkan. Pemantauan secara berterusan perlu dilakukan
bagi menilai keberkesanan pelaksanaan pada semua peringkat, manakala
kajian semula hendaklah dilakukan bagi menentukan langkah-langkah
penambahbaikan yang perlu diambil.
1
2
3
4
mewujudkan Jawatankuasa Pelaksana EKSA dan
menetapkan pelan tindakan pelaksanaan yang jelas;
mewujudkan sektor/zon kerja;
mengadakan program latihan; dan
mengadakan pelancaran EKSA jabatan/agensi.
12
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
Rajah 2: Langkah Pelaksanaan EKSA
EKSA
Langkah 1
Pembentukan
Jawatankuasa
Langkah 2
Pembahagian Zon
Langkah 3
Latihan
Langkah 4
Pelancaran
13
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
LANGKAH 1: PEWUJUDAN JAWATANKUASA EKSA
DENGAN PERANAN YANG JELAS
Penaung/ Pengerusi Jawatankuasa
Pelaksanaan EKSA
Menentukan hala tuju keseluruhan pelaksanaan EKSA;
Membentuk pelan tindakan pelaksanaan EKSA;
Menetapkan dasar, peraturan dan garis panduan;
Menentukan belanjawan dan sumber-sumber kewangan;
Melantik penyelaras, ketua jawatankuasa kecil dan fasilitator;
Menetapkan sistem pengiktirafan/penghargaan;
Mengawasi dan menilai kemajuan pelaksanaan; dan
Memantau kemajuan pelaksanaan EKSA melalui contoh amalan terbaik.
Fasilitator
Memberikan latihan dan panduan kepada ketua zon dan ahli;
Memastikan semua kumpulan mematuhi peraturan dan panduan yang
disediakan;
Menentukan pembahagian zon;
Menjadi perantara untuk menyampaikan maklumat terkini antara pihak
pengurusan dengan kumpulan pelaksana; dan
Menyelaras dan memantau aktiviti.
Penyelaras
Menjadualkan Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan EKSA;
Menyelaras program EKSA;
Melaporkan kemajuan dan status pelaksanaan EKSA;
Membantu pengurusan aktiviti promosi, latihan dan audit; dan
Menghebahkan maklumat terkini pelaksanaan EKSA dalam organisasi.
14
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
Jawatankuasa Latihan
Menyediakan pelan pelaksanaan aktiviti latihan bagi memupuk budaya
EKSA kepada semua warga kerja dalam organisasi;
Mengenal pasti jenis latihan yang diperlukan dari semasa ke semasa
bagi mengukuhkan aktiviti EKSA; dan
Menyelaras dan memastikan setiap warga kerja diberikan latihan EKSA
secukupnya.
Ketua Sektor/Zon
Mengadakan mesyuarat secara berkala dengan ahli–ahli kumpulan;
Menggalakkan penglibatan semua ahli dalam pelaksanaan EKSA;
Merancang aktiviti kumpulan;
Memberikan maklum balas mengenai status pelaksanaan EKSA kepada
fasilitator; dan
Membantu memberikan panduan dan tunjuk ajar kepada ahli-ahli
kumpulan.
Jawatankuasa Promosi
Menyediakan pelan pelaksanaan aktiviti promosi EKSA;
Mengenal pasti aktiviti/kempen promosi bagi memupuk kesedaran
penyertaan untuk menjayakan pelaksanaan EKSA;
Menganalisis keberkesanan aktiviti promosi yang telah dilaksanakan;
dan
Melaporkan status pelaksanaan aktiviti dan tahap kesedaran EKSA di
kalangan warga jabatan/agensi.
Jawatankuasa Audit
Menyediakan kriteria audit dalam EKSA;
Menentukan kekerapan aktiviti audit dalam EKSA;
Menyediakan laporan dan analisis keputusan audit dalam EKSA; dan
Menyemak kriteria audit dalam EKSA dari semasa ke semasa mengikut
keperluan.
15
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
LANGKAH 2: MEWUJUDKAN SEKTOR/ZON EKSA
Ahli-ahli
Memberikan komitmen secara berterusan dalam pelaksanaan EKSA;
Menyertai aktiviti EKSA secara aktif;
Bekerjasama dalam kumpulan; dan
Menghadiri mesyuarat dan menyumbangkan idea bagi menjayakan
pelaksanaan EKSA.
i. Mewujudkan kawasan tanggungjawab kumpulan bagi
memudahkan pelaksanaan dan pengawasan EKSA.
ii. Pembahagian sektor/zon hendaklah dijelaskan melalui pelan
lokasi sektor/zon bagi memudahkan rujukan.
iii. Faktor yang perlu diambil kira dalam pembahagian sektor/zon
adalah seperti yang berikut:
susun atur keseluruhan sektor/zon dan pembahagian kepada
sektor/zon kecil hendaklah bersesuaian mengikut fungsi dan
saiz organisasi (dicadangkan jumlah sektor/zon tidak terlalu
banyak) bagi memudahkan penyelarasan dan pemantauan
yang lebih sistematik dilaksanakan.
menentukan nama kumpulan untuk setiap sektor/zon dan
jumlah keahlian kumpulan bagi setiap sektor/zon;
mewujudkan sudut EKSA dengan mempamerkan struktur
kumpulan dan sektor/zon dengan mengambil kira hala tuju
EKSA di jabatan/agensi; dan
sektor/zon di sesebuah jabatan/agensi haruslah berdasarkan
aras/tingkat atau yang mana bersesuaian.
16
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
LANGKAH 3: LATIHAN
LANGKAH 4: PELANCARAN EKSA
Tujuan latihan EKSA adalah untuk mendalami pengetahuan berkaitan EKSA
di samping membudayakan EKSA dalam kalangan warga jabatan/agensi.
i. Pelancaran dan perasmian EKSA boleh diadakan sebagai tanda mula
programinidisampingmenyampaikanhasratdansokonganpengurusan
bagi melaksanakan EKSA dalam jabatan/agensi.
ii. Pihak pengurusan perlu terlibat secara langsung dan
memberi komitmen serta sokongan padu kepada pelaksanaan EKSA
melalui penetapan sasaran yang ingin dicapai, dasar dan objektif EKSA
di samping menentukan matlamat setiap langkah pelaksanaan.
iii. Antara perkara yang perlu diberikan penekanan semasa pelancaran
EKSA adalah seperti yang berikut:
dasar EKSA;
zon EKSA;
objektif EKSA;
pelan tindakan pelaksanaan EKSA; dan
buku panduan pelaksanaan EKSA.
Penyediaan Sudut EKSA
17
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
5
BAB
Selaras dengan penjenamaan semula Amalan 5S Sektor Awam, beberapa
kriteria penilaian baharu telah dibangunkan. EKSA memperkenalkan model
penilaian baharu yang mengandungi kriteria generik dan kriteria khusus
yang mengambil kira kepelbagaian premis jabatan/agensi kerajaan mengikut
jenis perkhidmatan yang diberikan. Pendekatan yang dipraktikkan sebelum ini
iaitu one size fits all digantikan dengan model baharu seperti pada Rajah 3.
Rajah 3: Model Baharu Penilaian EKSA
Pengauditan EKSA
MODEL A MODEL B
Generik
Komponen
A hingga E
Komponen
A hingga F
Generik
dan
Khusus
18
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
Rajah 4: Komponen-komponen Penilaian
Komponen A - Keperluan Utama Pelaksanaan
Komponen B - Ruang Tempat Kerja / Pejabat
Komponen C - Tempat Umum
Komponen D - Keselamatan Persekitaran
Komponen E - Kawasan Persekitaran Jabatan
Komponen F - Tempat Khusus
Penilaian Model A adalah berdasarkan kriteria generik manakala penilaian
Model B merupakan gabungan antara kriteria generik dan khusus. Kriteria
penilaian yang diguna pakai adalah mengikut kesesuaian jabatan/agensi di
mana terdapat 6 komponen kriteria penilaian seperti pada Rajah 4. Kriteria-
kriteria yang disusun adalah bersesuaian dengan keperluan yang terdapat di
pelbagai jabatan/agensi. Ini bagi memastikan pengauditan dilaksanakan secara
menyeluruh dan memenuhi aspek kepelbagaian dan perbezaan antara sesuatu
jabatan/agensi. Kategori jabatan/agensi yang dinilai adalah seperti pada Rajah
5. Panduan lengkap bagi setiap komponen penilaian dan contoh amalan baik
adalah seperti pada Lampiran I dan II.
Ruang Umum yang Kondusif
19
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
Rajah 5: Kategori Jabatan/Agensi yang Diaudit
Bangunan dan Kawasan Sendiri:
Komponen A Hingga E1
Contoh: Stesen Penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Jalan Bukit
Kayu Hitam, Pejabat Daerah dan Tanah Marang dan Pejabat Pendidikan
Daerah Batang Padang
Bangunan Sendiri dan Berkongsi Kawasan:
Komponen A Hingga E2
Contoh: Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan
Malaysia (MAMPU)
Contoh: Wisma Persekutuan
Berkongsi Bangunan dan Kawasan:
Komponen A Hingga D
Penilaian Model B
Penilaian Model A
Agensi di bawah Kluster Keselamatan
Komponen A hingga F
Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Markas Angkatan
Tentera Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia
Mahkamah, Pusat Latihan, Masjid, Pihak BerkuasaTempatan, Pejabat Kadi
Agensi di bawah Kluster Pentadbiran
Komponen A hingga F
Hospital, Klinik, Sekolah, Institut Pengajian Tinggi Awam, Politeknik,
Kolej Komuniti
Agensi di bawah Kluster Sosial
Komponen A hingga F
20
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
6
BAB
Pelaksanaan Audit
Dalam
Audit Dalam EKSA perlu dilaksanakan oleh jabatan/agensi secara penilaian
kendiri. Audit Dalam ini perlu dijadualkan secara berkala untuk memastikan
setiap jabatan/agensi membuat penambahbaikan secara berterusan dalam
memastikan EKSA sentiasa diamalkan dengan jayanya di sesebuah organisasi.
Audit Dalam dilaksanakan oleh juruaudit yang dilantik oleh jabatan/agensi
tersebut. Langkah yang terlibat adalah seperti yang berikut:
21
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
Jawatankuasa Pelaksana EKSA perlu mengenal pasti, melatih dan
melantik juruaudit untuk melaksanakan aktiviti Audit Dalam EKSA
jabatan/agensi.
Jawatankuasa Pelaksana ini juga perlu menyediakan kriteria Audit Dalam
EKSA dan menentukan kekerapan aktiviti Audit Dalam EKSA.
Pasukan Audit Dalam EKSA hendaklah diberi latihan untuk memastikan
urusan audit dalam EKSA dapat dijalankan dengan cekap dan berkesan.
Pengerusi Jawatankuasa Audit Dalam EKSA hendaklah melaporkan
penemuan audit dalam kepada Pengerusi Jawatankuasa Pelaksana
EKSA.
Penemuan turut dimaklumkan kepada ketua dan semua warga jabatan/
agensi.
Pasukan Audit Dalam akan menjalankan audit seperti yang
dijadualkan oleh Jawatankuasa Pelaksana EKSA.
LANGKAH 1 MEMBENTUK PASUKAN AUDIT
LANGKAH 3 MENGAUDIT PRESTASI EKSA
LANGKAH 2 LATIHAN AUDIT EKSA
LANGKAH 4 MENGUMUMKAN PENEMUAN AUDIT
22
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
7
BAB
Pensijilan EKSA
1. Pensijilan EKSA diberikan kepada semua jabatan/agensi seperti yang
berikut:
Sekolah; dan
Kelayakan
23
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
2. Pensijilan akan dikeluarkan kepada jabatan/agensi berkaitan yang
berjaya memperoleh markah purata 80% dan ke atas. Pecahan markah bagi
pensijilan adalah seperti pada Rajah 6:
Markah Kategori Sijil
90.0% - 100.0% Cemerlang
80.0% - 89.9% Baik
3. Jabatan/agensi yang mempunyai sijil amalan 5S yang masih sah
dikeluarkan oleh pihak ketiga tidak layak untuk dipertimbangkan
menerima pensijilan EKSA daripada pihak MAMPU. Jabatan/
agensi tersebut hanya boleh dipersijilkan oleh MAMPU selepas tamat
tempoh sijil amalan 5S oleh pihak ketiga berkenaan.
4. Sijil EKSA dikeluarkan berdasarkan kepada entiti sesebuah jabatan/
agensi yang diaudit oleh MAMPU. Entiti ini merujuk kepada jabatan/
agensi yang mempunyai kewujudan tersendiri dari segi bangunan,
ruang persekitaran atau lokasi.
5. Sekiranya jabatan/agensi ingin memohon pensijilan bagi cawangan yang
terletak di luar persekitaran atau berbeza lokasi, maka sijil berasingan
dikeluarkan kepada cawangan tersebut. Sebagai contoh, Ibu Pejabat
Polis Kontinjen (IPK) Perak, Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Ipoh dan
Balai Polis Chemor diberikan sijil EKSA secara individu walaupun
ketiga-tiganya daripada jabatan yang sama tetapi berada di lokasi dan
persekitaran yang berbeza. Penerangan lanjut seperti pada Rajah 7.
Rajah 6: Pemarkahan dan Kategori Sijil
24
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
Rajah 7: Pensijilan EKSA Mengikut Entiti
Pensijilan EKSA MAMPU
Kategori: Cemerlang
IPK Perak,
Jalan Sultan Iskandar,
30000 Ipoh, Perak
Pensijilan EKSA MAMPU
Kategori: Baik
Balai Polis Chemor,
Jalan Chemor,
31200 Ipoh, Perak
Pensijilan EKSA MAMPU
Kategori: Cemerlang
Ibu Pejabat Polis Daerah
Ipoh, Jalan Sultan Iskandar,
30000 Ipoh, Perak
Lokasi pengauditan
dijalankan:
Semua bahagian dan unit
meliputi ruang pejabat,
stor, pondok pengawal,
surau, kafetaria, bilik
guna sama dalam
bangunan dan kawasan
persekitaran di bawah
seliaan IPK Perak.
Lokasi pengauditan
dijalankan:
Semua bahagian dan unit
meliputi ruang pejabat,
stor, pondok pengawal,
surau, kafetaria, bilik
guna sama dalam
bangunan, lokap dan
kawasan persekitaran di
bawah seliaan IPD Ipoh.
Lokasi pengauditan
dijalankan:
Semua bahagian dan unit
meliputi ruang pejabat,
stor, pondok pengawal,
surau, kafetaria, bilik
guna sama dalam
bangunan, lokap dan
kawasan persekitaran di
bawah seliaan Balai Polis
Chemor.
Pengauditan Terhadap Ruang Kaunter
25
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
1. Tempoh sah laku sijil EKSA adalah selama dua tahun dan tarikh ini
dipaparkan dalam sijil EKSA.
2. Jabatan/Agensi boleh memohon pembaharuan sijil EKSA daripada
MAMPU, satu bulan sebelum tarikh tamat tempoh sah laku sijil.
3. Sekiranya jabatan/agensi berpindah lokasi bangunan atau penempatan
asal tempat sesi pengauditan dibuat, jabatan/agensi boleh membuat
permohonan bagi sesi pengauditan semula mengikut lokasi agensi di
bangunan atau penempatan yang baharu. Sijil EKSA yang terdahulu
ditamatkan dan perlu dikembalikan kepada MAMPU. Sijil EKSA yang
baharu dikeluarkan berdasarkan kepada hasil pengauditan di lokasi
baharu.
Tempoh Sah Laku Sijil
Permohonan Rasmi
Jabatan/Agensi yang berminat dan bersedia untuk mendapatkan pensijilan
EKSA perlu mengemukakan permohonan rasmi kepada MAMPU, bersama-sama
laporan audit dalam yang dibuat sebanyak 2 kali serta mencapai purata markah
80.0% ke atas selewat-lewatnya sebulan sebelum tarikh pengauditan yang
dicadangkan.
26
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
Kos
Terdapat dua saluran permohonan boleh dibuat, iaitu:
Permohonan rasmi melalui surat
Permohonan rasmi melalui surat perlu dialamatkan kepada Ketua Pengarah
MAMPU di alamat yang berikut:
Ketua Pengarah,
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU),
Aras 6, Blok B2,
Kompleks Jabatan Perdana Menteri,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 PUTRAJAYA
(u.p.: Pengarah Bahagian Perundingan Pengurusan 2)
Permohonan rasmi melalui e-mel
Permohonan rasmi melalui e-mel dikemukakan ke alamat e-mel
eksa@mampu.gov.my.
Bagi tujuan pensijilan EKSA oleh MAMPU, tiada sebarang bayaran dikenakan
terhadap jabatan/agensi yang berminat untuk memohon pensijilan EKSA.
Namun begitu, MAMPU memohon kerjasama setiap jabatan/agensi yang
bercadang mendapatkan pensijilan EKSA untuk menanggung kos tuntutan
perjalanan, penginapan dan elaun makan pegawai/pasukan juruaudit EKSA
yang terlibat.
27
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
8
BAB
Faedah Pelaksanaan
EKSA
Pelaksanaan EKSA di jabatan/agensi memberikan faedah seperti pada Rajah 8.
Rajah 8: Faedah Pelaksanaan EKSA
Mewujudkan persekitaran tempat kerja berkualiti (bersih, kemas dan
rapi)
Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan organisasi
Mengenal pasti, mengurang dan menghapuskan pembaziran
Meningkatkan imej jabatan/agensi sektor awam
Menjana idea kreatif dalam kalangan warga jabatan /agensi
Meningkatkan semangat kerja berpasukan
Meningkatkan disiplin warga jabatan/agensi
Meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan
Mewujudkan piawaian kerja yang jelas
28
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
9
BAB
Kunci Kejayaan
EKSA
Kejayaan pelaksanaan EKSA di sesuatu jabatan/agensi bergantung pada faktor-
faktor seperti pada Rajah 9.
Rajah 9: Kunci Kejayaan EKSA
Sokongan
dan
komitmen
pengurusan
atasan
Struktur
pengurusan
EKSA yang
efektif dan
efisien
Pendidikan
dan latihan
kepada warga
agensi
Komunikasi
yang efektif
Kejayaan
EKSA
Pelan
pelaksanaan
yang mantap
Perkongsian
amalan baik
EKSA
Projek
perintis
EKSA
29
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
Penutup
Melalui pelaksanaan EKSA, diharapkan jabatan/agensi memperoleh manfaat
dan faedah yang positif, iaitu bekerja dalam persekitaran yang kondusif
seterusnya dapat meningkatkan produktiviti organisasi masing-masing.
Sebarang pertanyaan berhubung pelaksanaan EKSA boleh diajukan kepada
Bahagian Perundingan Pengurusan 2 melalui:
E-mel : eksa@mampu.gov.my
Telefon : 03-8000 8000
Faks : 03-8888 3565
Pensijilan EKSA
Lampiran
32
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
Lampiran 1
Komponen Penilaian EKSA
33
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
Pembudayaan Amalan Hijau
34
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENGENERIK
KOMPONENA
KEPERLUANUTAMAPELAKSANAAN12345MARKAH
A1)DasarEKSA
1Menyediakangarispanduan
selarasdenganDasarEKSAagensi.
Garispanduan
tidakdisediakan
Garispanduan
disediakan
kepada
sebahagian
wargaagensi
Garispanduan
disediakan
kepadasemua
wargaagensi
2MenyebarDasardanGaris
PanduanEKSAsertamemastikan
semuawargakerjamemahaminya.
DasardanGaris
PanduanEKSA
tidakdisebarkan
DasardanGaris
PanduanEKSA
disebardan
difahamioleh
sebahagian
warga
DasardanGaris
PanduanEKSA
disebardan
difahamioleh
semuawarga
3MemastikanEKSAdiamalkandan
dipatuhiolehsemuawargaagensi.
EKSAtidak
diamalkandan
dipatuhioleh
wargaagensi
EKSAdiamalkan
dandipatuhi
olehsebahagian
wargaagensi
EKSAdiamalkan
dandipatuhi
olehsemua
wargaagensi
4Memastikandokumentasi
berkaitanpelaksanaanEKSA
disusundenganteraturdan
sentiasadikemaskinitermasuk
perkarayangberikut:
i.Minitmesyuarat
ii.SuratlantikanJawatankuasa
iii.LaporanaktivitiJawatankuasa
Dokumentasi
tidakteraturdan
tidakdikemas
kini
Sebahagian
dokumentasi
teraturdan
dikemaskini
Semua
dokumentasi
teraturdan
dikemaskini
35
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENGENERIK
KOMPONENA
KEPERLUANUTAMAPELAKSANAAN12345MARKAH
5Mewujudkankeseragaman
pelaksanaanEKSAseperti
ketetapanagensi/garispanduan
yangdibangunkanolehagensi.
Tiada
keseragaman
Keseragaman
padasebahagian
agensi
Keseragaman
pada
keseluruhan
agensi
6a)Menyediakandanmemaparkan
sudutEKSAditempatyang
strategik(secaramayaataufizikal)
danmengandungiperkaraseperti
yangberikut:
i.DasarEKSAagensi
ii.Cartaorganisasi
iii.Gambaraktivitisebelumdan
selepas
iv.Pelanlantai
v.Cartaperbatuansemasa
vi.Informasi/hebahan
vii.TarikhkemaskinisudutEKSA
SudutEKSA
tidakdisediakan
SudutEKSA
disediakan
tetapihanya
mengandungi
duaperkara
seperti
dicadangkan
SudutEKSA
disediakan
tetapihanya
mengandungi
tigahingga
empatperkara
seperti
dicadangkan
SudutEKSA
mengandungi
semuaperkara
seperti
dicadangkan
SudutEKSA
mengandungi
semuaperkara
sepertidicadang
sertadipaparkan
secarakreatifdan
inovatif
b)Memastikanmaklumatdan
bahanyangdipaparkansentiasa
dikemaskinidandalamkeadaan
baik.
Tidakterkinidan
tidakberada
dalamkeadaan
baik
Sebahagian
sahajayang
terkinidandalam
keadaanbaik
Terkinidan
beradadalam
keadaanbaik
36
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENGENERIK
KOMPONENA
KEPERLUANUTAMAPELAKSANAAN12345MARKAH
A2)JawatankuasaPelaksanaEKSA
7a)Membentukdanmelantik
JawatankuasaPelaksanaEKSA
yangterdirisekurang-kurangnya
tigaJawatankuasasepertiyang
berikut:
i.JawatankuasaLatihan
ii.JawatankuasaPromosi
iii.JawatankuasaAudit
Jawatankuasa
pelaksanatidak
dibentukdan
tidakdilantik
Jawatankuasa
pelaksana
dibentuk
dandilantik
tetapihanya
mempunyai
satuhinggadua
jawatankuasa
yangdisyorkan
Jawatankuasa
pelaksana
dibentukdan
dilantikserta
mempunyai
semua
jawatankuasa
yangdisyorkan
b)Melantikfasilitatorterlatih
sebagaipakarrujukpelaksanaan
EKSA.
Fasilitatortidak
dilantik
Fasilitator
dilantiktapitidak
terlatih
Fasilitatortelah
dilantikdan
terlatih
8Merancangdanmelaksana
program/aktivitiEKSAsecara
berkalasepertiyangberikut:
i.Menyediadanmengemas
kinicartaperbatuanaktiviti
ii.Menyebarmaklumatlatihan,
promosidanaudit
iii.Melaksanaprogram
pengayaanilmu
Program/aktiviti
EKSAtidak
dirancangdan
dilaksanakan
Program/aktiviti
EKSAdirancang
tetapitidak
dilaksanakan
Program/aktiviti
EKSAdirancang
dandilaksanakan
37
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENGENERIK
KOMPONENA
KEPERLUANUTAMAPELAKSANAAN12345MARKAH
A3)PenglibatanPengurusanAtasan
9Melibatkanpengurusanatasan
sebagaipenaung/penasihatEKSA.
Pengurusan
atasanbukan
penaung/
penasihatEKSA
Pengurusan
atasansebagai
penaung/
penasihatEKSA
10Melibatkanpengurusanatasan
dalamaktivitiEKSAseperti
programkesedaran/pendedahan
danlawatan.
Programtidak
dilaksanakan
Mempunyai
program
kesedaran/
pendedahan
yangkurangaktif
Mempunyai
program
kesedaran/
pendedahan
yangaktiftanpa
penglibatan
pengurusan
atasan
Mempunyai
program
kesedaran/
pendedahan
yangaktif
dengan
sebahagiannya
melibatkan
pengurusan
atasan
Mempunyai
program
kesedaran/
pendedahan
yangaktif
dengan
penglibatan
pengurusan
atasan
sepenuhnya
11Membentangdanmelaporkan
pelaksanaanaktivitiEKSAdalam
mesyuaratpengurusan.
AktivitiEKSA
tidakdibentang
dandilaporkan
dalammesyuarat
pengurusan
Sebahagian
aktivitiEKSA
dibentangdan
dilaporkan
dalammesyuarat
pengurusan
Semuaaktiviti
EKSAdibentang
dandilaporkan
dalammesyuarat
pengurusan
38
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENGENERIK
KOMPONENA
KEPERLUANUTAMAPELAKSANAAN12345MARKAH
A4)PenilaianKendiri(SelfAssessment)
12Melaksanaauditpematuhan/audit
dalamsecaraberterusansama
adaolehjawatankuasadalaman
atauagensiluar/lainsekurang-
kurangnyaduakalisetahun.
Audit
dalamtidak
dilaksanakan
Auditdalam
dilaksanakan
sekalidalamsatu
tahun
Auditdalam
dilaksanakan
mengikutjadual
13Menyebarkanhasil/laporanaudit
dalamuntukmaklumandan
tindakansusulanwargaagensi.
Hasil/laporan
auditdalamtidak
disebarkan
Hasil/laporan
auditdalam
disebarkan
kepada
sebahagian
warga
Hasil/laporan
auditdalam
disebarkan
kepadasemua
warga
14MengemukakanLaporanPenilaian
KendirikepadaMAMPUselepas
setahunmenerimapensijilan
(hanyauntukpensijilansemula).
Laporan
Penilaian
Kendiritidak
dikemukakan
kepadaMAMPU
Laporan
PenilaianKendiri
dikemukakan
kepadaMAMPU
39
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENGENERIK
KOMPONENA
KEPERLUANUTAMAPELAKSANAAN12345MARKAH
A5)Pengiktirafan
15Melaksanakanprogram
pengiktirafanEKSAdiperingkat
agensiseperticontohanugerah
yangberikut:
i.ZonTerbaik
ii.BilikTerbaik
iii.BahagianTerbaik
iv.RuangKerjaTerbaik
v.TandasTerbaik
vi.HasilKreativitiTerbaik
vii.AnugerahAmalanHijau
Terbaik
Program
pengiktirafan
tidak
dilaksanakan
Satuhingga
duaprogram
pengiktirafan
dilaksanakan
Sekurang-
kurangnya
tigaprogram
pengiktirafan
dilaksanakan
Empatprogram
pengiktirafan
dilaksanakan
Limaatau
lebihprogram
pengiktirafan
dilaksanakan
16Menerimapengiktirafandan
ditandaarassamaadadi
peringkatjabatan/daerah/negeri/
kebangsaanataulain-lain.
Tiada
pengiktirafan
diterima/tidak
ditandaarasoleh
agensilain
Menerima
pengiktirafan
tetapitidak
ditandaarasoleh
agensilain
Menerima
pengiktirafan
danditandaaras
olehagensilain
17Menyebarkandanmempamerkan
maklumatmengenaiprogram
pengiktirafankepadasemua
wargaagensi.
Program
pengiktirafan
tidakdisebarkan
Program
pengiktirafan
disebarkandan
dipamerkan
kepada
sebahagian
warga
Program
pengiktirafan
disebarkandan
dipamerkan
kepadasemua
warga
40
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENGENERIK
KOMPONENA
KEPERLUANUTAMAPELAKSANAAN12345MARKAH
A6)PembudayaanKreativitidanInovasi
18Melaksanakaninovasi/amalan
baik(bestpractice)yangboleh
meningkatkanproduktivitidan
kualitikerjawarga.
Programinovasi/
amalanbaik(best
practice)tidak
dilaksanakan
Programinovasi/
amalanbaik
(bestpractice)
dilaksanakan
19Melaksanakanprogramkreativiti
daninovasiseperticontohyang
berikut:
i.Kreativitimenggunakan
baranganterpakai
ii.Barangterpakaiuntukhiasan
iii.Hiasan/kegunaanEKSA
Program
kreativitidan
inovasitidak
dilaksanakan
Program
kreativiti
daninovasi
dilaksanakan
41
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENGENERIK
KOMPONENA
KEPERLUANUTAMAPELAKSANAAN12345MARKAH
A7)TindakanPenjimatan/GoGreen
20a)Melaksanakanprogram
penjimatantenaga/sumbersecara
menyeluruhseperticontoh-
contohberikut:
i.Notis/arahanpenjimatan
tenaga
ii.Penggunaanlampu/peralatan
jimattenaga(saveenergy)
iii.Penetapansuhuoptimum
iv.Penjimatankertas
v.Penjimatanair
vi.Kempenhijau
Tidak
melaksanakan
program
penjimatan
tenaga
Melaksanakan
sekurang-
kurangnya
duaprogram
penjimatan
tenaga
Melaksanakan
sekurang-
kurangnya
tigaprogram
penjimatan
tenaga
b)Melaksanakanprogram/usaha
kitarsemulaperingkatagensi.
Tiadaprogram/
usahakitar
semula
dilaksanakan
Program/usaha
kitarsemula
dilaksanakan
c)Menyediakananalisis
penjimatan,contohnya:
i.Kos
ii.Masa
iii.TenagaPekerja
iv.Ruang
Tiadaanalisis
penjimatan
disediakan
Analisis
penjimatan
disediakan
JUMLAHSKOR(KOMPONENA)
JumlahMarkah:/120X100%=%
(JumlahMarkahDiperolehDibahagidenganJumlahMarkahPenuhbagiSemuaKriteriayangBerkaitanX100%)
42
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENB
RUANGTEMPATKERJA/PEJABAT12345MARKAH
FIZIKAL
B1)Lantai
1Memastikanlantaimemenuhi
kriteriayangberikut:
i.Selamatdantidaklicin
ii.Tiadakekotoran/sampahdi
lantai
iii.Tidakberlubang/pecahatau
rosak
iv.Tongsampahdisediakan
TidakbersihBersihdan
memenuhisatu
kriteria
Bersihdan
memenuhidua
kriteria
Bersihdan
memenuhitiga
kriteria
Bersihdan
memenuhi
semuakriteria
2Menyediakanprogram
pemantauandanmemastikan
jadualpembersihandipatuhi.
Tiadaprogram
pemantauan
Menyediakan
program
pemantauan
tetapitidak
dipatuhi
Menyediakan
program
pemantauandan
dipatuhi
B2)DindingdanSiling
3Memastikandindingdansiling
bersihdaripadakekotorandan
dalamkeadaanbaik.
Dindingkotor
danrosak
Dindingdalam
keadaanbaik
tetapitidak
bersih
Dindingdalam
keadaanbaik
danbersih
43
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENB
RUANGTEMPATKERJA/PEJABAT12345MARKAH
4Menyediakanhiasanyang
bersesuaiandanselarasdengan
imejkorporat.
Hiasan
keterlaluandan
tidakbersesuaian
Hiasan
sederhanatetapi
tidakselaras
denganimej
korporat
Hiasan
bersesuaiandan
selarasdengan
imejkorporat
B3)LampudanSoket
5Memastikansemualampubersih,
berfungsidandalamkeadaan
baik.
Adalampuyang
rosak
Semualampu
berfungsi
Semualampu
bersih,berfungsi
dandalam
keadaanbaik
6Memastikansoketelektrik
berfungsidandalamkeadaan
baik.
Soketelektrik
tidakberfungsi
Sebahagian
soketelektrik
berfungsidan
dalamkeadaan
baik
Semuasoket
elektrikberfungsi
dandalam
keadaanbaik
KEPERLUANUMUM
B4)SusunAturPeralatan
7Menyeragamkansusunanlaci
meja/kekakibolehgerak(mobile
pedestal).
Susunanlaci
meja/kekaki
bolehgerak
(mobilepedestal)
tidakseragam
Sebahagian
susunanlaci
meja/kekaki
bolehgerak
(mobilepedestal)
seragam
Semuasusunan
lacimeja/kekaki
bolehgerak
(mobilepedestal)
seragam
44
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENB
RUANGTEMPATKERJA/PEJABAT12345MARKAH
8Memastikanperalatankerja
diruangkerja/kubikeldalam
keadaanteraturdankemas:
i.Komputer
ii.Dulang(Tray)Keluar/Masuk
iii.Folder/fail
iv.Perhiasantidakketerlaluan
v.Kedudukanlaci
Semuaperalatan
tidakteraturdan
tidakkemas
Sebahagian
peralatanteratur
dankemas
Semuaperalatan
teraturdan
kemas
B5)KeadaanPeralatan
9Menyusunalattulisdengankemas
danteraturdiatasmeja/dulang
(tray)/dalamlaci.
Alattulistidak
disusundengan
kemasdan
teratur
Sebahagianalat
tulisdisusun
dengankemas
danteratur
Semuaalattulis
disusundengan
kemasdan
teratur
10Memastikansemuaperalatan
dalamkeadaanbaikdanboleh
digunakan.
Semuaperalatan
tidakdalam
keadaanbaik
dantidakboleh
digunakan
Sebahagian
peralatandalam
keadaanbaik
danboleh
digunakan
Semuaperalatan
dalamkeadaan
baikdanboleh
digunakan
11Memastikantanda/label
bersesuaianbagibarangyang
disimpandalamruangtertentu/
laci.
Tiadatanda/
labelbagibarang
yangdisimpan
Sebahagian
barangyang
disimpan
bertanda/
berlabel
Semuabarang
yangdisimpan
bertanda/
berlabel
45
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENB
RUANGTEMPATKERJA/PEJABAT12345MARKAH
12Memastikansemuaperalatan
bebasdaripadadebu,bersihdan
kemas.
Semuaperalatan
berdebu,tidak
bersihdantidak
kemas
Sebahagian
peralatan
berdebu,tidak
bersihdantidak
kemas
Semuaperalatan
tidakberdebu,
bersihdankemas
13Mempamerkantatacara
penggunaanuntukperalatan
gunasama(yangbersesuaian)
Tiadatatacara
penggunaan
dipamerkan
Mempamerkan
tatacara
penggunaan
padasebahagian
peralatanguna
sama
Mempamerkan
tatacara
penggunaan
denganjelasdan
mudahdifahami
padasemua
peralatanguna
sama
14Mempamerkanarahan/notisbagi
memastikanperalatandisusun
kemas.
Tiadaarahan/
notisdipamerkan
Arahan/notis
dipamerkan
disebahagian
tempat(yang
bersesuaian)
Arahan/notis
dipamerkan
disemua
tempat(yang
bersesuaian)
B6)PelabelandanPapanTanda/TandaArah
15Menyediakantandanama
pegawai/kakitanganpadabilik
ataukubikelyangseragam
Tiadatanda
namapadabilik/
kubikel
Sebahagian
bilik/kubikel
memaparkan
tandanama
pegawaiyang
seragam
Semuabilik/
kubikel
memaparkan
tandanama
pegawaiyang
seragam
46
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENB
RUANGTEMPATKERJA/PEJABAT12345MARKAH
16Menyediakanlabelyang
bersesuaiandanseragambagi
menunjukkanseksyen/unit.
TidakberlabelLabellengkap,
jelastetapitidak
seragam
Labellengkap,
jelasdan
seragam
17Menggunakanpapantanda/tanda
arahdengantulisanyangsesuai,
jelasdanmudahdibaca.
Saizyangtidak
sesuaidansukar
dibaca
Saizyangsesuai
tetapisukar
dibaca
Saizyangsesuai
danmudah
dibaca
18Meletakkanpapantanda/tanda
arahpadakedudukanstrategik
danmudahdilihat.
Semuapapan
tandapada
kedudukantidak
strategikdan
sukardilihat
Sebahagian
papantanda
padakedudukan
strategikdan
mudahdilihat
Semuapapan
tandapada
kedudukan
strategikdan
mudahdilihat
B7)Perhiasan
19Menyediakanperhiasanyang
minimumdanselarasdenganimej
korporat.
Hiasanyang
keterlaluandan
tidakberimej
korporat
Hiasanminimum
tetapitidak
selarasdengan
imejkorporat
Hiasanminimum
danselaras
denganimej
korporat
20Memastikanperhiasanyang
digunakantidakberdebudan
dalamkeadaanbaik.
Perhiasan
berdebudan
usang
Sebahagian
perhiasan
dalamkeadaan
baikdantidak
berdebu
Perhiasandalam
keadaanbaik,
bersihdantidak
berdebu
47
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENB
RUANGTEMPATKERJA/PEJABAT12345MARKAH
B8)KeperluanUmum
21Menyediadanmemaparkanpelan
lantaidibilik/ruanggunasama
yangmudahdilihat.
Pelanlantaitidak
disediakan
Sebahagian
bilik/ruang
menyediakan
pelanlantaiyang
jelasdifahami
Semua
bilik/ruang
menyediakan
pelanlantaiyang
jelasdifahami
22Menyediadanmemaparkanpelan
lampudibilik/ruanggunasama
yangmudahdilihat(sekiranya
melebihiduasuis).
Pelanlampu
tidakdisediakan
Sebahagian
bilik/ruang
menyediakan
pelanlampu
yangjelas
difahami
Semua
bilik/ruang
menyediakan
pelanlampu
yangjelas
difahami
23MemaparkanSenaraiAsetAlih
Kerajaan(KEW.PA-7)disemua
bilik/ruang.
KEW.PA-7tidak
dipaparkan
Sebahagian
bilik/ruang
menyediakan
KEW.PA-7tetapi
tidakdikemas
kini
Sebahagian
bilik/ruang
menyediakan
KEW.PA-7dan
dikemaskini
Semua
bilik/ruang
menyediakan
KEW.PA-7tetapi
tidakdikemas
kini
Semua
bilik/ruang
menyediakan
KEW.PA-7dan
dikemaskini
24MelantikPegawai
BertanggungjawabatauPerson-
in-Charge(PIC)bagisetiapruang/
bilikgunasamabersertanombor
telefonuntukdihubungi.
PICtidakdilantik
bagisetiap
ruang/bilik
Sebahagian
ruang/bilik
mempunyai
PICtetapitidak
mempunyai
nomboruntuk
dihubungi
Sebahagian
ruang/bilik
mempunyaiPIC
danmempunyai
nomboruntuk
dihubungi
Semuaruang/
bilikmempunyai
PICtetapitiada
nomboruntuk
dihubungi
Semuaruang/
bilikmempunyai
PICdannombor
untukdihubungi
48
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENB
RUANGTEMPATKERJA/PEJABAT12345MARKAH
25Menyediadanmemaparkan
etika/tatacarapenggunaanbilik
gunasamadenganjelas.
Etika/tatacara
biliktidak
disediakan
Etika/tatacara
bilikdisediakan
tetapitidakjelas
Etika/tatacara
bilikdisediakan
denganjelas
26Merencanakaninisiatif/tindakan
proaktifpembaikansekiranya
berlakukerosakandengansegera
(jikaada).
TiadainisiatifMerencanakan
inisiatif/tindakan
pembaikan
proaktif
RUANGKERJA
B9)MejaKerjaWarga/KubikelKerja
27Memastikanmejakerjakemasdan
peralatandisusundenganbaik.
Mejakerjatidak
kemasdan
peralatantidak
disusundengan
baik
Sebahagianmeja
kerjakemas
danperalatan
disusundengan
baik
Semuameja
kerjakemas
danperalatan
disusundengan
baik
28Menyediakanperhiasanyang
minimumdanselarasdenganimej
korporat.
Hiasanyang
keterlaluandan
tidakberimej
korporat
Hiasanminimum
tetapitidak
selarasdengan
imejkorporat
Hiasanminimum
danselaras
denganimej
korporat
49
PanduanPelaksanaan
EKOSISTEMKONDUSIFSEKTORAWAM(EKSA)
KOMPONEN B
RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT 1 2 3 4 5 MARKAH
B10) Bilik Pegawai
29 Memastikan meja kerja kemas dan
peralatan disusun dengan baik.
Meja kerja tidak
kemas dan
peralatan tidak
disusun dengan
baik
Sebahagian meja
kerja kemas
dan peralatan
disusun dengan
baik
Semua meja
kerja kemas
dan peralatan
disusun dengan
baik
30 Memastikan susunan perabot
kemas.
Perabot tidak
disusun kemas
Sebahagian
perabot disusun
kemas
Semua perabot
disusun kemas
31 Menyediakan perhiasan yang
minimum dan selaras dengan imej
korporat.
Hiasan yang
keterlaluan dan
tidak berimej
korporat
Hiasan minimum
tetapi tidak
selaras dengan
imej korporat
Hiasan minimum
dan selaras
dengan imej
korporat
B11) Stor Peralatan Pejabat
32 Memastikan stor memenuhi
kriteria yang berikut:
i. Bersih;
ii. Tidak berdebu;
iii. Susunan kemas dan teratur
Tidak memenuhi
kriteria
Memenuhi dua
kriteria
Memenuhi
semua kriteria
50
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENB
RUANGTEMPATKERJA/PEJABAT12345MARKAH
33Menyediakansistemrekod
inventoriyangjelasdanteratur
bagimemudahkancapaian
barangandengancepatdan
pantas.
Tidak
menyediakan
sistem
Sistemkurang
jelasdantidak
teratur
Sistemjelasdan
teratur
34Menyediakanlabelpadasetiap
ruangletakbarang/bahan.
TiadalabelSebahagian
ruangletak
barang/bahan
berlabel
Semuaruang
letakbarang/
bahanberlabel
35Menyediakanetikapenggunaan
danperaturanpengambilan
barangandaristoruntukdipatuhi
wargakerja.
Tidak
menyediakan
etika
penggunaan
Etika
penggunaan
disediakantetapi
tidakdipaparkan
kepadawarga
kerja
Etika
penggunaan
disediakandan
dipaparkan
kepadawarga
kerja
36Menyediakankadinventoristok
denganmaklumatyangsentiasa
dikemaskini.
Tidak
menyediakan
kadinventori
Sebahagian
barangsahaja
memaparkan
kadinventoridan
tidakdikemas
kini
Sebahagian
barang
memaparkan
kadinventori
dandikemaskini
Semuabarang
memaparkan
kadinventori
tetapitidak
dikemaskini
Semuabarang
memaparkan
kadinventori
dansentiasa
dikemaskini
51
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENB
RUANGTEMPATKERJA/PEJABAT12345MARKAH
37Memastikantiadabahan/
peralatanyangtidakdiperlukan
turutdisimpandidalamstor.
Terdapatbahan/
peralatantidak
diperlukan
disimpandan
tidakdisusun
dengankemas
Terdapatbahan/
peralatantidak
diperlukan
disimpantetapi
disusundengan
kemas
Tiadabarang/
peralatantidak
diperlukan
disimpandalam
stor
38Menyediakanpenandaaras
minimumbarangdalamstor.
Tiadapenanda
arasminimum
Penandaaras
minimum
disediakanpada
sebahagian
barangsahaja
Penandaaras
minimum
disediakanpada
semuabarang
B12)BilikFail
39Memastikanbilikfailmemenuhi
kriteriayangberikut:
i.Bersih
ii.Tidakberdebu
iii.Tersusun
iv.Kemas
Tidakmemenuhi
kriteria
Memenuhi
sebahagian
kriteria
Memenuhi
kesemuakriteria
40Memastikanperalatan,kabinet
danrakberadadalamkeadaan
teratur,baikdankemas
Tidakteratur,
tidakbaikdan
tidakkemas
Sebahagian
peralatan,
kabinetdanrak
dalamkeadaan
teratur,baikdan
kemas
Semuaperalatan,
kabinetdanrak
dalamkeadaan
teratur,baikdan
kemas
52
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENB
RUANGTEMPATKERJA/PEJABAT12345MARKAH
41Memastikanfaildisusunkemas
dengantekniksusunanyang
berkesanbagimemudahkan
carian/capaiandalamtempoh30
saat.
Failberselerak
dantidakteratur.
Faildisusun
kemastetapi
tidakteratur
Faildisusun
kemasdan
teratur
42Menyediakansenaraiindeksdan
nomborfail.
Senaraiindeks
dannomborfail
tidakdisediakan
Senaraiindeks
dannomborfail
disediakan
43Menyediakanlabelyangjelasdan
mudahdilihatpadasetiapfail/
dokumenyangmengandungi:
i.Tajukfail
ii.Nomborsusunanfail
TiadalabelSebahagian
sahajaberlabel
Setiapfail/
dokumen
berlabel
44Menyediakansistemkawalan
danpergerakanfailuntuksemua
kategorifailaktif/failtidakaktif/
failtutup.
Sistemkawalan
danpergerakan
failtidak
disediakan
Sistemkawalan
danpergerakan
faildisediakan
tetapitidak
dikemaskini
Sistemkawalan
danpergerakan
faildisediakan
dandikemaskini
53
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENB
RUANGTEMPATKERJA/PEJABAT12345MARKAH
B13)Sudut/BilikCetak/Dokumentasi
45Memastikansudut/bilikcetak/
dokumentasimemenuhikriteria
yangberikut:
i.Bersih
ii.Tidakberdebu
iii.Tersusun
iv.Kemas
v.Selamat
Tidakmemenuhi
kriteria.
Hanyadua
kriteriadipenuhi
Hanyatiga
kriteriadipenuhi
Hanyaempat
kriteriadipenuhi
Memenuhi
kesemuakriteria
46Memastikanperalatan,kabinet
danrakberadadalamkeadaan
teratur,baikdankemas
Tidakteratur,
tidakbaikdan
tidakkemas
Sebahagian
peralatan,
kabinetdanrak
dalamkeadaan
teratur,baikdan
kemas
Semuaperalatan,
kabinetdanrak
dalamkeadaan
teratur,baikdan
kemas
B14)BilikPemandu
47Memastikanmejakerjakemas,
bersihdanperalatandisusun
denganbaik.
Mejakerjatidak
kemas,tidak
bersihdan
peralatantidak
disusundengan
baik
Sebahagian
mejakerja
kemas,bersih
danperalatan
disusundengan
baik
Semuameja
kerjakemas,
bersihdan
peralatan
disusundengan
baik
54
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENB
RUANGTEMPATKERJA/PEJABAT12345MARKAH
48Menyediakanperhiasanyang
minimumdanselarasdenganimej
korporat.
Hiasanyang
keterlaluandan
tidakberimej
korporat
Hiasanminimum
tetapitidak
selarasdengan
imejkorporat
Hiasanminimum
danselaras
denganimej
korporat
B15)BilikServer/Terperingkat
49Memastikanbilikserver/
terperingkatmemenuhikriteria
yangberikut:
i.Bersih
ii.Tidakberdebu
iii.Tersusun
iv.Kemas
v.Selamat
Tidakmemenuhi
kriteria.
Memenuhisatu
kriteria
Memenuhidua
kriteria
Memenuhitiga
hinggaempat
kriteria
Memenuhi
kesemuakriteria
JUMLAHSKOR(KOMPONENB)
JumlahMarkah:/245X100%=%
(JumlahMarkahDiperolehDibahagidenganJumlahMarkahPenuhbagiSemuaKriteriayangBerkaitanX100%)
55
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENC
TEMPATUMUM12345MARKAH
C1)LobiUtama/RuangHadapan
1Memastikanpersekitaranlobi
utama/ruanghadapansentiasa
bersih,kemas,ceriadanselaras
denganimejkorporat.
Persekitaran
lobikotor,tidak
kemas,tidak
ceriadantidak
selarasdengan
imejkorporat
Persekitaranlobi
bersihdankemas
tetapikurang
ceriadantidak
selarasdengan
imejkorporat
Persekitaranlobi
bersih,kemas
ceriaselaras
denganimej
korporat
2Mempamerkanmaklumat
korporatberkaitanagensiyang
terkiniseperticontohyang
berikut:
i.Visi;
ii.Misi;
iii.MaklumatPengurusan
Atasan;
iv.Moto;dan
v.PiagamPelanggan
Tiadamaklumat
dipaparkan
Sebahagian
maklumatyang
dipaparkandan
terkini
Semuamaklumat
yangdipaparkan
danterkini
3Menyediakanperkarasepertiyang
berikutdilobiutama:
i.Bukukedatanganpelawat
ii.Direktoripegawai
iii.Sudutinformasiuntuk
pelanggan
iv.Perhiasanyangbersesuaian
denganimejkorporat
Tidak
menyediakan
semuaperkara
yangdisyorkan
Menyediakan
satuhinggatiga
perkarayang
disyorkan
Menyediakan
semuaperkara
yangdisyorkan
56
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENC
TEMPATUMUM12345MARKAH
C2)KaunterUtama
4Memastikankaunterutama
berimejkorporatdanmemenuhi
kriteriayangberikut:
i.Sistemmaklumbalas
pelanggan
ii.Direktoriwargaagensi
iii.Borang-borang/brosur
berkaitan
iv.Bahanbacaan/informasi
v.Infomengenaiagensi/
piagampelanggan
vi.Maklumatkadarbayaran
(sekiranyaada)
Kaunter
menyediakan
satukriteriayang
disyorkan
Kaunter
menyediakan
duakriteriayang
disyorkan
Kaunter
menyediakan
semuakriteria
yangdisyorkan
5Memastikankauntersentiasa
bersih,kemasdanceria.
Kauntertidak
bersih,tidak
kemasdantidak
ceria
Kaunterbersih
dankemastetapi
tidakceria
Kaunterbersih,
kemasdanceria
6Memastikanusaha-usaha
delightingthecustomerseperti
persekitaranyangkondusif
dankemudahansokongan
dilaksanakan.
Usaha-usaha
delightingthe
customertidak
dilaksanakan
Usaha-usaha
delighting
thecustomer
dilaksanakan
57
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENC
TEMPATUMUM12345MARKAH
7Menyediakanperkhidmatanyang
mesrapelanggan.
Perkhidmatan
yangtidakmesra
pelanggan
Perkhidmatan
yangmesra
pelanggan
8Menyediadanmemaparkancarta
aliranperkhidmatanyangdikemas
kini.
TidakdisediakanCartaaliran
perkhidmatan
disediakantetapi
tidakdikemas
kini
Cartaaliran
perkhidmatan
disediadan
dikemaskini
C3)RuangMenunggu
9Menyediadanmemastikansofa/
tempatdudukdanbahanbacaan
dalamkeadaanbaik,bersih,
teraturdanceriaselarasdengan
imejkorporat.
Sofa/tempat
dudukdan
bahanbacaan
tidakdisediakan
Sofa/tempat
duduk
disediakantetapi
tiadabahan
bacaan
Sofa/tempat
dudukdan
bahanbacaan
bersesuaian
disediakan
10Memastikansemuaperalatandan
hiasandalamkeadaanbersih,
kemasdanteratur.
Semuaperalatan
kotor,tidak
kemasdantidak
teratur
Sebahagian
peralatanbersih,
kemasdan
teratur
Semuaperalatan
bersih,kemas
danteratur
11Menyediakantongsampahyang
bersesuaiandanmencukupi.
Tongsampah
tidakdisediakan
Tongsampah
disediakantetapi
tidakbersesuaian
dantidak
mencukupi
Tongsampah
yangbersesuaian
danmencukupi
disediakan
58
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENC
TEMPATUMUM12345MARKAH
C4)LaluanUtama/Koridor
12Memastikansusunanperalatan
atauhiasansepanjanglaluan
kemas,bersihdanteratur.
Semuasusunan
peralatanatau
hiasantidak
kemas,tidak
bersihdan
berserabut
Sebahagian
susunan
peralatanatau
hiasankemas,
bersihdan
teratur
Semuasusunan
peralatanatau
hiasankemas,
bersihdan
teratur
13Memastikantiadahalangan
disemualaluandanpintu
kecemasan.
Terdapat
halangandi
semualaluan
danpintu
kecemasan
Terdapat
halangandi
sebahagian
laluandanpintu
kecemasan
Tiadahalangan
disemualaluan
danpintu
kecemasan
C5)BilikMesyuarat
14Memastikansemuaperalatan
sepertikerusi,meja,mikrofon,
skrinkomputer,projektorberada
dalamkeadaanbaik.
Semuaperalatan
tidakberfungsi
Sebahagian
peralatan
berfungsi
denganbaik
Semuaperalatan
berfungsi
denganbaik
15Memastikanpersekitaranbilik
mesyuaratbersih,kemasdan
selamat.
Persekitaran
bilikkotor,tidak
kemasdantidak
selamat
Persekitaran
bilikbersihdan
kemastetapi
tidakselamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
danselamat
59
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENC
TEMPATUMUM12345MARKAH
C6)Perpustakaan/PusatSumber
16Memastikanruangperpustakaan/
pusatsumberbersih,kemasdan
teratur.
Ruang
perpustakaan
kotor,tidak
kemasdantidak
teratur
Ruang
perpustakaan
bersihtetapi
tidakkemasdan
tidakteratur
Ruang
perpustakaan
bersih,kemas
danteratur
17Menyediakansistemsusunan/
capaian/labelbahanbacaanyang
memudahkanpelanggan.
Sistemsusunan/
capaiantidak
disediakan
Sistemsusunan/
capaian/label
menyukarkan
pelanggan
Sistemsusunan/
capaian/label
memudahkan
pelanggan
18Menyediakansistemrekod
kawalanuntukmemudahkan
pemantauanbahanbacaan.
Tiadasistem
rekodkawalan
Sistemrekod
kawalandisedia,
tetapitidak
dikemaskini
Sistemrekod
kawalandisedia
dandikemaskini
C7)Surau/BilikSolat
19Memastikanbarang-barang/
peralatanyangberikutdalam
keadaanbaik,bolehdigunakan
dandalamkeadaanbersih:
i.Telekung
ii.Sejadah;dan
iii.Penyidai
Peralatandalam
keadaantidak
baikdantidak
memenuhi
kriteriayang
disyorkan
Sebahagian
peralatandalam
keadaanbaik
danmemenuhi
kriteriayang
disyorkan
Semuaperalatan
dalamkeadaan
baikdan
memenuhi
semuakriteria
yangdisyorkan
60
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENC
TEMPATUMUM12345MARKAH
20Menyediakankemudahanberikut:
i.Tandaarahkiblat
ii.Rakmenyimpanal-Qurandan
bahanbacaan
iii.Tempatletak/rakkasut
iv.Selipar
Hanyasatu
kemudahan
disediakan
Duakemudahan
disediakan
Semua
kemudahan
disediakan
21Memastikanal-Quran/bahan
bacaansentiasakemasdandalam
keadaanbaik.
al-Quran/bahan
bacaantidak
kemasdantidak
dalamkeadaan
baik
Sebahagian
al-Quran/bahan
bacaankemas
dandalam
keadaanbaik
Semuaal-Quran/
bahanbacaan
kemasdan
dalamkeadaan
baik
22Memastikansurau/biliksolat
sentiasabersih,teratur,kemasdan
selesa.
Surau
berkeadaantidak
bersih,berdebu
dantidakselesa
Surau
berkeadaan
bersih,tidak
berdebutetapi
tidakselesa
Surau
berkeadaan
bersih,tidak
berdebudan
selesa
23Memastikansurautidakberbau
(bauyangmenyenangkan)
Bausurautidak
menyenangkan
Bausurau
menyenangkan
61
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENC
TEMPATUMUM12345MARKAH
24Memastikantempatwudukbersih.Tempatwuduk
kotor
Tempatwuduk
bersih
C8)Lif
25Memastikanlifberadadalam
keadaanbaik,bersihdan
berfungsi.
Lifrosakdan
kotor
Sebahagianlif
dalamkeadaan
baikdanbersih
Semualifdalam
keadaanbaik
danbersih
26Menyediakanmaklumatpegawai
untukdihubungisekiranya
berlakukecemasan.
Tiadamaklumat
pegawai
disediakan
Maklumat
pegawaiada
disediakan
27Memaparkannamabahagian/
seksyenbagisetiaparasdengan
jelas.
TidakdisediakanDisediakantetapi
kurangjelas
Disediakan
denganjelas
28MemaparkansijilPerakuan
KeselamatanMesinAngkatyang
mengesahkanpenyelenggaraanlif
secaraberkala
TidakdipaparkanDipaparkan
C9)Pantri/TempatMinum
29Memastikanperalatanberada
dalamkeadaanbaik,tersusundan
bolehdigunakan.
Peralatantidak
terurusdantidak
bolehdigunakan
Sebahagian
peralatandalam
keadaanbaik
danboleh
digunakan
Semuaperalatan
dalamkeadaan
baikdanboleh
digunakan
62
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENC
TEMPATUMUM12345MARKAH
30Memastikanpantribersih,tidak
berdebudandalamkeadaan
terurus.
Pantridalam
keadaantidak
bersih,berdebu
dantidakterurus
Pantridalam
keadaanbersih,
tidakberdebu
tetapitidak
terurus
Pantridalam
keadaanbersih,
tidakberdebu
danterurus
C10)Tandas
31Memastikanpersekitarantandas
bersihdankering.
Persekitaran
tandaskotordan
basah
Persekitaran
tandasbersih
dankering
32Memastikanbautandas
menyenangkan.
Bauyangtidak
menyenangkan
Tidak
berbau/bau
menyenangkan
33Memastikanperalatantandas
berfungsidenganbaik.
Semuaperalatan
tidakberfungsi
Sebahagian
peralatan
berfungsi
denganbaik
Semuaperalatan
berfungsi
denganbaik
34Memastikanpengudaraantandas
baik.
Pengudaraan
tidakbaik
Pengudaraan
baik
35Memaparkanpemaklumanseperti
jadualtugas,etikadanperaturan
penggunaantandas
Tiada
pemakluman
dipaparkan
Sebahagian
pemakluman
dipaparkan
Semua
pemakluman
dipaparkan
63
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENC
TEMPATUMUM12345MARKAH
36Menyediakanperalatantambahan
sepertiyangberikut:
i.Cecairpencucitangan
ii.Tisutangan
iii.Bakulsampah/Tongsanitari
iv.Cerminmuka
v.Bahanpewangi
Menyediakan
satuperalatan
yangdisyorkan
Menyediakan
duaperalatan
yangdisyorkan
Menyediakan
tigaperalatan
yangdisyorkan
Menyediakan
empatperalatan
yangdisyorkan
Menyediakan
semuaperalatan
yangdisyorkan
37MenyediakantandasOKUdan
berfungsidenganbaik.
Tiadatandas
OKU
TandasOKU
disediakantetapi
tidakberfungsi
denganbaik
TandasOKU
disediakan
danberfungsi
denganbaik
JUMLAHSKOR(KOMPONENC)
JumlahMarkah:/185X100%=%
(JumlahMarkahDiperolehDibahagidenganJumlahMarkahPenuhbagiSemuaKriteriayangBerkaitanX100%)
64
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONEND
KESELAMATANPERSEKITARAN12345MARKAH
D1)PelanTindakanKecemasan
1MenyediakanPelanTindakan
Kecemasanyangmengandungi:
i.ArahanKeselamatan
ii.Latihanpengungsian
bangunan,LatihanKebakaran
(fire-drill)
iii.TandaAmaran
iv.Pelanlaluankecemasandan
tempatberkumpul
v.Tandaarahlaluankecemasan.
TiadaPelan
Tindakan
Kecemasan
PelanTindakan
Kecemasan
mengandungi
duakriteriayang
disyorkan
PelanTindakan
Kecemasan
mengandungi
tigakriteriayang
disyorkan
PelanTindakan
Kecemasan
mengandungi
empatkriteria
yangdisyorkan
PelanTindakan
Kecemasan
mengandungi
kesemuakriteria
yangdisyorkan
2Menyediakanlampukecemasan
yangmudahdilihat,berfungsi
denganbaikdantiadahalangan.
Tiadalampu
kecemasan
Adalampu
kecemasandan
berfungsitetapi
terhalang
Adalampu
kecemasan,
berfungsidan
tidakterhalang
D2)Pendawaian/Kabel
3Memastikanpendawaianelektrik/
telefon/kabelkomputer/mesin/
peralatandalamkeadaankemas,
teraturdanselamat.
Pendawaian
dalamkeadaan
tidakkemas,
tidakteraturdan
tidakselamat
Sebahagian
pendawaian
dalamkeadaan
kemas,teratur
danselamat
Semua
pendawaian
dalamkeadaan
kemas,teratur
danselamat
65
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONEND
KESELAMATANPERSEKITARAN12345MARKAH
4Memastikanplagdilabelkan
mengikutkesesuaianperalatan
elektrikyangdigunakan.
Plagtidak
dilabelkan
Plagdilabelkan
D3)PeralatanPencegahanKebakaran
5Memastikanalatpemadamapi
menepatikriteriayangberikut:
i.Penyelengaraansecara
berkala
ii.Mempunyaitatacara
penggunaan
iii.Berkeadaanbersih
iv.Diletakkanditempatyang
sesuaidanmudahdicapai
Tiadaalat
pemadamapi
disediakan
Alatpemadam
apimenepati
sebahagian
kriteriayang
disyorkan
Alatpemadam
apimenepati
kesemuakriteria
yangdisyorkan
6Memastikangelunghospemadam
apidisediakandanboleh
digunakan.
Tiadagelunghos
pemadamapi
disediakan
Gelunghos
pemadamapi
disediakantetapi
tidakboleh
digunakan
Gelunghos
pemadamapi
disediakandan
bolehdigunakan
7Memastikanpilibombatidak
dihalangdandalamkeadaanbaik
Terdapat
halangan
Tiadahalangan
66
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONEND
KESELAMATANPERSEKITARAN12345MARKAH
D4)Laluan/TanggaKecemasan
8Memastikanpinturintanganapi
sentiasaditutup
TidakditutupDitutup
9MemaparkantandaarahKELUAR
denganjelas.
Tiadatandaarah
KELUARyang
jelas
Sebahagian
tandaarah
KELUAR
dipaparkan
denganjelas
Semuatanda
arahKELUAR
dipaparkan
denganjelas
10Memastikantiadahalangandi
laluan/tangga/pintukecemasan.
Terdapat
halangandi
laluan/tangga
kecemasan
Tiadahalangan
dilaluan/tangga
kecemasan
D5)Kunci
11Memastikananakkunci
dilabelkan/ditandaidan
memenuhitatacarakeselamatan.
Anakkuncitidak
dilabelkan/
ditandai
Anakkunci
dilabelkan/
ditandaitetapi
tidakmemenuhi
tatacara
keselamatan
Anakkunci
dilabelkan/
ditandaidan
memenuhi
tatacara
keselamatan
12Memastikananakkuncidisimpan
didalamruangpenyimpanan
yangselamat.
Anakkunci
tidakdisimpan
didalampeti
keselamatan
Anakkunci
disimpandi
dalampeti
keselamatan
67
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONEND
KESELAMATANPERSEKITARAN12345MARKAH
13Memastikansenaraianakkunci
disimpandenganselamatoleh
pegawaibertanggungjawab.
Senaraianak
kuncitidak
disimpan
Senaraianak
kuncidisimpan
denganselamat
14Menyediakanbukulog
peminjamankuncidandikemas
kini.
Bukulog
peminjaman
kuncitidak
disediakan
Bukulog
peminjaman
kuncidisediakan
tetapitidak
dikemaskini
Bukulog
peminjaman
kuncidisediakan
dandikemaskini
JUMLAHSKOR(KOMPONEND)
JumlahMarkah:/70X100%=%
(JumlahMarkahDiperolehDibahagidenganJumlahMarkahPenuhbagiSemuaKriteriayangBerkaitanX100%)
68
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENE1(AgensiMempunyaiBangunandanKawasanSendiri)
KAWASANPERSEKITARANJABATAN12345MARKAH
1Menyediakantempatmeletak
kenderaanyangsesuaiuntuk
pekerja,pelawatdanOKU.
Tiadatempat
meletak
kenderaan
disediakanuntuk
pekerja,pelawat
danOKU
Tempatmeletak
kenderaan
disediakan,
tetapitidak
sesuaiuntuk
pekerja,pelawat
danOKU
Tempatmeletak
kenderaansesuai
untukpekerja,
pelawatdanOKU
2Menyediakantanda/garisanyang
jelasdiantaralot-lottempatletak
kenderaanyangdisediakan.
Garisandiantara
lot-lotyang
disediakantidak
jelas
Sebahagian
garisandi
antaralot-lot
disediakan
denganjelas
Semuagarisan
diantaralot-lot
yangdisediakan
jelas
3Menyediakantunjukarahlaluan
pelawatyangjelas.
Tunjukarah
laluanpelawat
tidakdisediakan
Tunjukarah
laluanpelawat
disediakantetapi
kurangjelas
Tunjukarah
laluanpelawat
disediakan
denganjelas
4Memastikankawasanpersekitaran
dalamkeadaanbaikdanbersih.
Semuakawasan
persekitaran
tidakberada
dalamkeadaan
baikdanbersih
Sebahagian
kawasan
persekitaran
beradadalam
keadaanbaikdan
bersih
Semuakawasan
persekitaran
beradadalam
keadaanbaikdan
bersih
5Memastikanlampujalanberfungsi
dandalamkeadaanbaik.
Lampujalan
tidakdisediakan
Sebahagian
lampujalan
berfungsidan
dalamkeadaan
baik
Semualampu
jalanberfungsi
dandalam
keadaanbaik
69
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENE1(AgensiMempunyaiBangunandanKawasanSendiri)
KAWASANPERSEKITARANJABATAN12345MARKAH
6Memastikanjalantidakberlubang
dandalamkeadaanbaik.
Jalanberlubang
dantidakdalam
keadaanbaik
Jalantidak
berlubangdan
dalamkeadaan
baik
7Memastikantamanpermainan
danperalatanditamanpermainan
dalamkeadaanbaikdanboleh
digunakan(jikaada).
Taman
permainan
danperalatan
ditaman
permainan
dalamkeadaan
tidakbaikdan
tidakboleh
digunakan
Taman
permainan
danperalatan
ditaman
permainan
dalamkeadaan
baikdanboleh
digunakan
8Menyediakansistemkawalan
laluanyangberkesan.
Sistemkawalan
keluarmasuk
tidakdisediakan
Sistemkawalan
keluarmasuk
disediakantetapi
tidakberkesan
Sistemkawalan
keluarmasuk
yangberkesan
disediakan
9Memastikantanaman/pokok
dijagarapidantiadapokokrosak/
matidisekitarkawasan.
Tanaman/pokok
tidakdijaga
denganrapi
Sebahagian
tanamanpokok
dijagadengan
rapi
Semuatanaman
pokokdijaga
denganrapi
10Memastikankawasanberumput
bersihdanrumputtidakdibiarkan
panjang.
Kawasanpadang
kotordan
rumputpanjang
Sebahagian
kawasan
padangbersih
danrumput
tidakdibiarkan
panjang
Kawasan
padangbersih
danrumput
tidakdibiarkan
panjang
70
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENE1(AgensiMempunyaiBangunandanKawasanSendiri)
KAWASANPERSEKITARANJABATAN12345MARKAH
11Menyediakantong/bakulsampah
yangbersesuaiandanmencukupi.
Tong/bakul
sampahtidak
bersesuaiandan
tidakmencukupi
Tong/bakul
sampahsesuai
danmencukupi
12Memastikankawasan/tong
pengumpulansampahbersih,
tidakberbaudandiuruskan
denganbaik.
Kawasan/tong
pengumpulan
sampahtidak
bersih,berbau
dantidak
diuruskan
denganbaik
Kawasan/tong
pengumpulan
sampahbersih,
tidakberbau
dandiuruskan
denganbaik
13Memastikanpondokpengawal
dalamkeadaanbaikdanbersih.
Pondok
pengawaltidak
kemasdankotor
Pondok
pengawaldalam
keadaanbaikdan
bersih
JUMLAHSKOR(KOMPONENE1)
JumlahMarkah:/65X100%=%
(JumlahMarkahDiperolehDibahagidenganJumlahMarkahPenuhbagiSemuaKriteriayangBerkaitanX100%)
71
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENE2(AgensiMempunyaiBangunandanBerkongsiKawasan)
KAWASANPERSEKITARANJABATAN12345MARKAH
1Menyediakantempatmeletak
kenderaanyangsesuaiuntuk
pekerja,pelawatdanorangkurang
upaya(OKU).
Tiadatempat
meletak
kenderaan
disediakanuntuk
pekerja,pelawat
danOKU
Tempatmeletak
kenderaan
disediakan,
tetapitidak
sesuaiuntuk
pekerja,pelawat
danOKU
Tempatmeletak
kenderaansesuai
untukpekerja,
pelawatdanOKU
2Menyediakantanda/garisanyang
jelasdiantaralot-lottempatletak
kenderaanyangdisediakan.
Garisandiantara
lot-lotyang
disediakantidak
jelas
Sebahagian
garisandi
antaralot-lot
disediakan
denganjelas
Semuagarisan
diantaralot-lot
yangdisediakan
jelas
3Menyediakantunjukarahlaluan
pelawatdenganjelas.
Tunjukarah
laluanpelawat
tidakdisediakan
Tunjukarah
laluanpelawat
disediakantetapi
kurangjelas
Tunjukarah
laluanpelawat
disediakan
denganjelas
4Memastikankawasanpersekitaran
dalamkeadaanbaikdanbersih.
Semuakawasan
persekitaran
tidakberada
dalamkeadaan
baikdanbersih
Sebahagian
kawasan
persekitaran
beradadalam
keadaanbaikdan
bersih
Semuakawasan
persekitaran
beradadalam
keadaanbaikdan
bersih
72
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KOMPONENE2(AgensiMempunyaiBangunandanBerkongsiKawasan)
KAWASANPERSEKITARANJABATAN12345MARKAH
5Memastikankawasan/tong
pengumpulansampahbersih,
tidakberbaudandiuruskan
denganbaik.
Kawasan/tong
pengumpulan
sampahtidak
bersih,berbau
dantidak
diuruskan
denganbaik
Kawasan/tong
pengumpulan
sampahbersih,
tidakberbau
dandiuruskan
denganbaik
6Memastikanlaluankepintumasuk
tidakterhalang.
Laluankepintu
masukterhalang
Laluankepintu
masuktidak
terhalang
7Menyediakanperhiasanminimum
selarasdenganimejkorporat
agensi.
Hiasanyang
keterlaluandan
tidakterurus
Hiasanyang
minimumdan
menonjolkan
imejkorporat
JUMLAHSKOR(KOMPONENE2)
JumlahMarkah:/35X100%=%
(JumlahMarkahDiperolehDibahagidenganJumlahMarkahPenuhbagiSemuaKriteriayangBerkaitanX100%)
73
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KomponenF:Khusus
PUSATLATIHAN
12345MARKAH
F1)Bengkel
1Memastikanpersekitaranbengkel
bersih,kemasdanselamat.
Persekitaran
biliktidakbersih,
tidakkemasdan
tidakselamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
tetapitidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
danselamat
2Memastikansemuaperalatan
beradadalamkeadaanbaikdan
tersusun.
Semuaperalatan
tidakberada
dalamkeadaan
baikdantidak
tersusun
Sebahagian
peralatanberada
dalamkeadaan
baikdanter-
susun
Semuaperalatan
beradadalam
keadaanbaik
dantersusun
3Memaparkantatacarapenggu-
naanalatanyangbersesuaian.
Tiadatatacara
penggunaan
peralatan
Sebahagian
tatacarapenggu-
naanperalatan
dipaparkan
Tatacarapenggu-
naanperalatan
dipaparkan
74
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
PUSATLATIHAN
12345MARKAH
F2)RuangSakit(SickBay)
4Memastikanpersekitaranbersih,
kemasdanselamat.
Persekitaran
biliktidakbersih,
tidakkemasdan
tidakselamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
tetapitidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
danselamat
5Memastikansemuaperalatanasas
beradadalamkeadaanbaikdan
tersusun.
Semuaperalatan
tidakberada
dalamkeadaan
baikdantidak
tersusun
Sebahagian
peralatanberada
dalamkeadaan
baikdanter-
susun
Semuaperalatan
beradadalam
keadaanbaik
dantersusun
JUMLAHSKOR(PUSATLATIHAN)0
JumlahMarkah:/25X100%=%
(JumlahMarkahDiperolehDibahagidenganJumlahMarkahPenuhbagiSemuaKriteriayangBerkaitanX100%)
75
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
HOSPITAL/KLINIK
12345MARKAH
F1)BilikRawatan
1Memastikanpersekitaranbilik
bersih,kemasdanselamat.
Persekitaran
biliktidakbersih,
tidakkemasdan
tidakselamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
tetapitidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
danselamat
2Memastikansemuaperalatan
dilabelkandenganbetul,disusun
dengankemasdanberadadalam
keadaanbaik.
Semuaperalatan
tidakdilabelkan
denganbetul,
tidakteraturdan
tidakberada
dalamkeadaan
baik
Sebahagian
peralatan
dilabelkan
denganbetul,
disusundengan
kemasdan
beradadalam
keadaanbaik
Semuaperalatan
dilabelkan
denganbetul,
disusundengan
kemasdan
beradadalam
keadaanbaik
3Menyediakantempat
pembuanganberasinganbagi
sisaklinikal,domestikdanalatan
tajam.
Tempat
pembuangan
berasinganbagi
sisaklinikal,
domestikdan
alatantajam
tidakdisediakan
Tempat
pembuangan
berasinganbagi
sisaklinikal,
domestikdan
alatantajam
disediakantetapi
tidaklengkap
Tempat
pembuangan
berasinganbagi
sisaklinikal,
domestikdan
alatantajam
disediakan
denganlengkap
4Menyediakansenaraiubattroli
kecemasan.
Senaraitidak
disediakan
Senarai
disediakantetapi
tidaklengkap
Senarai
disediakan
denganlengkap
dankemas
76
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
HOSPITAL/KLINIK
12345MARKAH
5Memastikanubattidakrosakatau
luputtarikh.
Lebih2item
rosakatauluput
tarikh
1itemrosakatau
luputtarikh
Semuaubat
berkeadaanbaik
danbelumluput
tarikh
F2)PetiSejuk
6Setiapbahandilabelkan,disusun
kemasdanberadadalamkeadaan
baik.
Setiapbahan
tidakdilabelkan,
berselerakdan
tidakberada
dalamkeadaan
baik
Sebahagian
bahan
dilabelkan,
kemasdan
beradadalam
keadaanbaik
Setiapbahan
dilabelkan,
kemasdan
beradadalam
keadaanbaik
7Memastikansuhupetisejuk
direkoddandikemaskini.
TidakdirekodDirekodtetapi
tidakdikemas
kini
Direkoddan
dikemaskini
F3)Wad
8Memastikanpersekitaranbilik
bersih,kemasdanselamat.
Persekitaran
biliktidakbersih,
tidakkemasdan
tidakselamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
tetapitidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
danselamat
77
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
HOSPITAL/KLINIK
12345MARKAH
9Memastikansemuaperalatan
dilabelkandenganbetul,disusun
dengankemasdanberadadalam
keadaanbaik.
Semuaperalatan
tidakdilabelkan
denganbetul,
tidakteraturdan
tidakberada
dalamkeadaan
baik
Sebahagian
peralatan
dilabelkan
denganbetul,
disusundengan
kemasdan
beradadalam
keadaanbaik
Semuaperalatan
dilabelkan
denganbetul,
disusundengan
kemasdan
beradadalam
keadaanbaik
F4)KlinikPakar
10Memastikanpersekitaranbilik
bersih,kemasdanselamat.
Persekitaran
biliktidakbersih,
tidakkemasdan
tidakselamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
tetapitidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
danselamat
11Memastikansemuaperalatan
dilabelkandenganbetul,disusun
dengankemasdanberadadalam
keadaanbaik.
Semuaperalatan
tidakdilabelkan
denganbetul,
tidakteraturdan
tidakberada
dalamkeadaan
baik
Sebahagian
peralatan
dilabelkan
denganbetul,
disusundengan
kemasdan
beradadalam
keadaanbaik
Semuaperalatan
dilabelkan
denganbetul,
disusundengan
kemasdan
beradadalam
keadaanbaik
F5)BilikFisioterapi
12Memastikanpersekitaranbilik
bersih,kemasdanselamat.
Persekitaran
biliktidakbersih,
tidakkemasdan
tidakselamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
tetapitidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
danselamat
78
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
HOSPITAL/KLINIK
12345MARKAH
13Memastikansemuaperalatan
dilabelkandenganbetul,disusun
dengankemasdanberadadalam
keadaanbaik.
Semuaperalatan
tidakdilabelkan
denganbetul,
tidakteraturdan
tidakberada
dalamkeadaan
baik
Sebahagian
peralatan
dilabelkan
denganbetul,
disusundengan
kemasdan
beradadalam
keadaanbaik
Semuaperalatan
dilabelkan
denganbetul,
disusundengan
kemasdan
beradadalam
keadaanbaik
F6)BilikBersalin
14Memastikanpersekitaranbilik
bersih,kemasdanselamat.
Persekitaran
biliktidakbersih,
tidakkemasdan
tidakselamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
tetapitidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
danselamat
15Memastikansemuaperalatan
dilabelkandenganbetul,disusun
dengankemasdanberadadalam
keadaanbaik.
Semuaperalatan
tidakdilabelkan
denganbetul,
tidakteraturdan
tidakberada
dalamkeadaan
baik
Sebahagian
peralatan
dilabelkan
denganbetul,
disusundengan
kemasdan
beradadalam
keadaanbaik
Semuaperalatan
dilabeldengan
betul,disusun
dengankemas
danberada
dalamkeadaan
baik
16Menyediakantiraibagisetiapkatil
pesakitatauruangkhas.
Tiraitidak
disediakan
Tiraidisediakan
tetapitidak
lengkapatau
kemas
Tiraiyang
disediakan
lengkapdan
kemas
79
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
HOSPITAL/KLINIK
12345MARKAH
F7)BilikX-Ray/CTScan/MRI
17Memastikanpersekitaranbilik
bersih,kemasdanselamat.
Persekitaran
biliktidakbersih,
tidakkemasdan
tidakselamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
tetapitidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
danselamat
18Memastikansemuaperalatan
dilabelkandenganbetul,disusun
dengankemasdanberadadalam
keadaanbaik.
Semuaperalatan
tidakdilabelkan
denganbetul,
tidakteraturdan
tidakberada
dalamkeadaan
baik
Sebahagian
peralatan
dilabelkan
denganbetul,
disusundengan
kemasdan
beradadalam
keadaanbaik
Semuaperalatan
dilabelkan
denganbetul,
disusundengan
kemasdan
beradadalam
keadaanbaik
19Memastikansuhubilikdirekod
dandipantaumengikutStandard
OperatingProcedure
TiadarekodAdarekodtetapi
tidakdikemas
kini
Adarekoddan
dikemaskini
F8)Farmasi
20Memastikanpersekitaranbilik
adalahbersih,kemasdanselamat.
Persekitaran
biliktidakbersih,
tidakkemasdan
tidakselamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
tetapitidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
danselamat
80
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
HOSPITAL/KLINIK
12345MARKAH
21Memastikansemuaperalatan
dilabelkandenganbetul,disusun
dengankemasdanberadadalam
keadaanbaik.
Semuaperalatan
tidakdilabelkan
denganbetul,
tidakteraturdan
tidakberada
dalamkeadaan
baik
Sebahagian
peralatan
dilabelkan
denganbetul,
disusundengan
kemasdan
beradadalam
keadaanbaik
Semuaperalatan
dilabelkan
denganbetul,
disusundengan
kemasdan
beradadalam
keadaanbaik
22Menyusundanmelabelkanubat-
ubatandenganbaikdanteratur.
Ubat-ubatan
tidakdisusun
dandilabelkan
denganbaik
Sebahagian
ubat-ubatan
disusun
denganbaik
dandilabelkan
denganbaik
Ubat-ubatan
disusundan
dilabelkan
denganbaikdan
teratur
F9)StorPeralatan/UbatFarmasi
23Memastikanstormemenuhi
kriteriasepertiyangberikut:
i.Bersih;
ii.Tidakberdebu;
iii.Susunankemasdanteratur
Tidakmemenuhi
kriteria
Memenuhidua
kriteria
Memenuhi
kesemuakriteria
24Menyediakansistemrekod
inventoriyangjelasdanteratur
bagimemudahkancapaian
barangandengancepatdan
pantas.
Tidak
menyediakan
sistem
Sistemkurang
jelasdantidak
teratur
Sistemjelasdan
teratur
81
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
HOSPITAL/KLINIK
12345MARKAH
25Memastikansemuaperalatan
dilabelkandenganbetul,disusun
dengankemasdanberadadalam
keadaanbaik.
Semuaperalatan
tidakdilabelkan
denganbetul,
tidakteraturdan
tidakberada
dalamkeadaan
baik
Sebahagian
peralatan
dilabelkan
denganbetul,
disusundengan
kemasdan
beradadalam
keadaanbaik
Semuaperalatan
dilabelkan
denganbetul,
disusundengan
kemasdan
beradadalam
keadaanbaik
26Menyediakanetikapenggunaan
danperaturanpengambilan
barangandaristoruntukdipatuhi
0lehwargakerja.
Tidak
menyediakan
etika
penggunaan
Etika
penggunaan
disediakantetapi
tidakdipaparkan
kepadawarga
kerja
Etika
penggunaan
disediadan
dipaparkan
kepadawarga
kerja
27Menyediakankadpetak(Kew.
PS-4)stokdenganmaklumatyang
sentiasadikemaskini.
Tidak
menyediakan
kadpetak
Sebahagian
sahaja
dipaparkandan
tidakdikemas
kini
Sebahagian
sahaja
dipaparkandan
dikemaskini
Semua
dipaparkan
tetapitidak
dikemaskini
Semua
dipaparkandan
sentiasadikemas
kini
28Memastikantiadabahanatau
peralatanyangtidakdiperlukan
turutdisimpandidalamstor.
Terdapatbahan
atauperalatan
tidakdiperlukan
disimpandan
tidakdisusun
dengankemas.
Terdapatbahan
atauperalatan
tidakdiperlukan
disimpandan
disusundengan
kemas.
Tiadabarang
atauperalatan
tidakdiperlukan
disimpandalam
stor.
82
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
HOSPITAL/KLINIK
12345MARKAH
29Menyediakanpenandaaras
minimumbarangdalamstor.
Tiadapenanda
arasminimum
Penandaaras
minimum
disediakanpada
sebahagian
barangsahaja
Penandaaras
minimum
disediakanpada
semuabarang
30Memastikansuhupetisejuk
direkodkandandikemaskini.
Tidakdirekod
langsung
Direkodtetapi
tidakdikemas
kini
Direkod
sepanjangmasa
dandikemaskini
31Ubatdisusunmengikutsistem
FirstinFirstOut(FIFO)atauFirst
ExpiryFirstOut(FEFO)
TiadasistemFIFO
atauFEFO
SistemFIFO
atauFEFO
dilaksanakan
padasebahagian
barangsahaja
SistemFIFO
atauFEFO
dilaksanakan
secara
menyeluruh
F10)BilikMakmal
32Memastikanpersekitaranbilik
makmalbersih,kemasdan
selamat.
Persekitaran
biliktidakbersih,
tidakkemasdan
tidakselamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
tetapitidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
danselamat
33Memastikansemuaperalatan
dilabelkandenganbetul,disusun
dengankemasdanberadadalam
keadaanbaik.
Semuaperalatan
tidakdilabelkan
denganbetul,
tidakteraturdan
tidakberada
dalamkeadaan
baik
Sebahagian
peralatan
dilabelkan
denganbetul,
disusundengan
kemasdan
beradadalam
keadaanbaik
Semuaperalatan
dilabelkan
denganbetul,
disusundengan
kemasdan
beradadalam
keadaanbaik
83
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
HOSPITAL/KLINIK
12345MARKAH
34Menyediakantempat
pembuanganberasinganbagisisa
klinikal,domestik,alatantajam
danbahanbuanganberbahaya.
Tempat
pembuangan
berasinganbagi
sisaklinikal,
domestik,alatan
tajamdan
bahanbuangan
berbahayatidak
disediakan
Tempat
pembuangan
berasinganbagi
sisaklinikal,
domestikdan
alatantajam
disediakan
denganlengkap
F11)Bilik/Ruang/KadRekodPerubatan
35Memastikanpersekitaranbilik
atauruangrekodperubatan
bersih,kemasdanselamat.
Persekitaran
biliktidakbersih,
tidakkemasdan
tidakselamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
tetapitidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
danselamat
36Menyediakansistemrekod
inventoriyangjelasdanteratur
bagimemudahkancapaianrekod
dengancepatdanpantas.
Tidak
menyediakan
sistem
Sistemkurang
jelasdantidak
teratur
Sistemjelasdan
teratur
84
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
HOSPITAL/KLINIK
12345MARKAH
37Menyediakanperaturan
pengambilanrekoduntuk
dipatuhiwargakerja.
Tidak
menyediakan
etika
penggunaan
Etika
penggunaan
disediakantetapi
tidakdipaparkan
kepadawarga
kerja
Etika
penggunaan
disediakandan
dipaparkan
kepadawarga
kerja
JUMLAHSKOR(HOSPITAL/KLINIK)0
JumlahMarkah:/185X100%=%
(JumlahMarkahDiperolehDibahagidenganJumlahMarkahPenuhbagiSemuaKriteriayangBerkaitanX100%)
85
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
PEJABATKESIHATANDAERAH
12345MARKAH
F1)StorUnitBekalanAirdanKebersihanAlamSekeliling(BAKAS)
1Memastikanstormemenuhi
kriteriaberikut:
i.Bersih;
ii.Tidakberdebu;
iii.Susunankemasdanteratur
Tidakmemenuhi
kriteria
Memenuhidua
kriteria
Memenuhi
kesemuakriteria
2Menyediakansistemrekodbahan/
peralatanyangjelasdanteratur
bagimemudahkancapaian
barangandengancepatdan
pantas.
Tidak
menyediakan
sistem
Sistemkurang
jelasdantidak
teratur
Sistemjelasdan
teratur
3Menyediakanlabelpadasetiap
bahan/peralatan.
TiadalabelSebahagian
barangberlabel
Semuabarang
berlabel
4Menyediakanetikapenggunaan
danperaturanpengambilan
bahan/peralatandaristoruntuk
dipatuhiwargakerja.
Tidak
menyediakan
etika
penggunaan
Etika
penggunaan
disediatetapi
tidakdipaparkan
kepadawarga
kerja
Etika
penggunaan
disediadan
dipaparkan
kepadawarga
kerja
5Menyediakankadpetak(Kew.
PS-4)stokdenganmaklumatyang
sentiasadikemaskini.
Tidak
menyediakan
kadpetak
Sebahagian
sahaja
dipaparkandan
tidakdikemas
kini
Sebahagian
sahaja
dipaparkandan
dikemaskini
Semua
dipaparkan
tetapitidak
dikemaskini
Semua
dipaparkandan
sentiasadikemas
kini
86
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
PEJABATKESIHATANDAERAH
12345MARKAH
6Memastikantiadabahan/
peralatanyangtidakdiperlukan
turutdisimpandidalamstor.
Terdapatbahan/
peralatantidak
diperlukan
disimpandan
tidakdisusun
dengankemas.
Terdapatbahan/
peralatantidak
diperlukan
disimpandan
disusundengan
kemas.
Tiadabarang/
peralatantidak
diperlukan
disimpandalam
stor.
F2)StorVektor
7Memastikanstormemenuhi
kriteriasepertiyangberikut:
i.Bersih;
ii.Tidakberdebu;
iii.Susunankemasdanteratur
Tidakmemenuhi
kriteria
Memenuhidua
kriteria
Memenuhi
kesemuakriteria
8Menyediakansistemrekodbahan/
peralatanyangjelasdanteratur
bagimemudahkancapaian
barangandengancepatdan
pantas.
Tidak
menyediakan
sistem
Sistemkurang
jelasdantidak
teratur
Sistemjelasdan
teratur
9Memaparkanlabelperingatan
padabahanberacun/mudah
terbakar.
TiadalabelSebahagian
bahanberlabel
Semuabahan
berlabel
87
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
PEJABATKESIHATANDAERAH
12345MARKAH
10Menyediakanetikapenggunaan
danperaturanpengambilan
bahan/peralatandaristoruntuk
dipatuhiolehwargakerja.
Tidak
menyediakan
etika
penggunaan
Etika
penggunaan
disediakantetapi
tidakdipaparkan
kepadawarga
kerja
Etika
penggunaan
disediadan
dipaparkan
kepadawarga
kerja
11Menyediakankadpetak(Kew.
PS-4)stokdenganmaklumatyang
sentiasadikemaskini.
Tidak
menyediakan
kadpetak
Sebahagian
sahaja
dipaparkandan
tidakdikemas
kini
Sebahagian
sahaja
dipaparkandan
dikemaskini
Semua
dipaparkan
tetapitidak
dikemaskini
Semua
dipaparkandan
sentiasadikemas
kini
12Memastikantiadabahan/
peralatanyangtidakdiperlukan
turutdisimpandidalamstor.
Terdapatbahan/
peralatanyang
tidakdiperlukan
disimpandan
tidakdisusun
dengankemas
Terdapatbahan/
peralatantidak
diperlukan
disimpandan
disusundengan
kemas
Tiadabarang/
peralatantidak
diperlukan
disimpandalam
stor
JUMLAHSKOR(PEJABATKESIHATANDAERAH)0
JumlahMarkah:/60X100%=%
(JumlahMarkahDiperolehDibahagidenganJumlahMarkahPenuhbagiSemuaKriteriayangBerkaitanX100%)
88
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KLINIKPERGIGIAN
12345MARKAH
F1)BilikRawatan
1Memastikansemuaperalatan
berlabelberadadalamkeadaan
baik.
Semuaperalatan
tidakberada
dalamkeadaan
baik
Sebahagian
peralatanberada
dalamkeadaan
baikdantersusun
Semuaperalatan
beradadalam
keadaanbaikdan
tersusun
2Memastikanpersekitaranbilik
bersih,kemasdanselamat.
Persekitaranbilik
tidakbersih,tidak
kemasdantidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
tetapitidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
danselamat
F2)BilikX-Ray
3Memastikanpersekitaranbilik
bersih,kemasdanselamat.
Persekitaranbilik
tidakbersih,tidak
kemasdantidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
tetapitidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
danselamat
4Memastikansemuaperalatan
disusundengankemasdan
beradadalamkeadaanbaik.
Semuaperalatan
tidakdisusun
kemasdantidak
beradadalam
keadaanbaik
Sebahagian
peralatan
disusunkemas
danberada
dalamkeadaan
baik
Semuaperalatan
disusunkemas
danberada
dalamkeadaan
baik
89
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KLINIKPERGIGIAN
12345MARKAH
5Memaparkanlabeldanlangkah-
langkahkeselamatanradiasidi
tempatyangmudahdilihat.
Labeldan
langkah-langkah
keselamatan
radiasitidak
dipamerkan
Sebahagian
labeldan
langkah-langkah
keselamatan
radiasi
dipamerkan
Semualabeldan
langkah-langkah
keselamatan
radiasi
dipamerkan
F3)BilikMakmal
6Memastikanpersekitaranbilik
makmalbersih,kemasdan
selamat.
Persekitaranbilik
tidakbersih,tidak
kemasdantidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
tetapitidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
danselamat
7Memastikansemuaperalatan
disusundengankemasdan
beradadalamkeadaanbaik.
Semuaperalatan
tidakdisusun
kemasdantidak
beradadalam
keadaanbaik
Sebahagian
peralatan
disusunkemas
danberada
dalamkeadaan
baik
Semuaperalatan
disusunkemas
danberada
dalamkeadaan
baik
8Menyediakantempat
pembuanganberasinganbagisisa
klinikal,domestik,alatantajam
danbahanbuanganberbahaya.
Tempat
pembuangan
berasinganbagi
sisaklinikal,
domestik,alatan
tajamdan
bahanbuangan
berbahayatidak
disediakan
Tempat
pembuangan
berasinganbagi
sisaklinikal,
domestik,alatan
tajamdan
bahanbuangan
berbahaya
disediakantetapi
tidaklengkap
Tempat
pembuangan
berasinganbagi
sisaklinikal,
domestik,alatan
tajamdan
bahanbuangan
berbahaya
disediakan
denganlengkap
90
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KLINIKPERGIGIAN
12345MARKAH
F4)BilikSucihama
9Memastikanpersekitaranbilik
bersih,kemasdanselamat.
Persekitaranbilik
tidakbersih,tidak
kemasdantidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
tetapitidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
danselamat
10Memastikansemuaperalatan
disusundengankemasdan
beradadalamkeadaanbaik.
Semuaperalatan
tidakdisusun
kemasdantidak
beradadalam
keadaanbaik
Sebahagian
peralatan
disusunkemas
danberada
dalamkeadaan
baik
Semuaperalatan
disusunkemas
danberada
dalamkeadaan
baik
11Menyediakantempat
pembuanganberasinganbagi
sisaklinikal,domestikdanalatan
tajam.
Tempat
pembuangan
berasinganbagi
sisaklinikal,
domestikdan
alatantajam
tidakdisediakan
Tempat
pembuangan
berasinganbagi
sisaklinikal,
domestikdan
alatantajam
disediakantetapi
tidaklengkap
Tempat
pembuangan
berasinganbagi
sisaklinikal,
domestikdan
alatantajam
disediakan
denganlengkap
F5)BilikPemampat(CompressorRoom)
12Memastikanpersekitaranbilik
bersih,kemasdanselamat.
Persekitaranbilik
tidakbersih,tidak
kemasdantidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
tetapitidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
danselamat
91
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KLINIKPERGIGIAN
12345MARKAH
13Memastikansemuaperalatan
disusundengankemasdan
beradadalamkeadaanbaik.
Semuaperalatan
tidakdisusun
kemasdantidak
beradadalam
keadaanbaik
Sebahagian
peralatan
disusunkemas
danberada
dalamkeadaan
baik
Semuaperalatan
disusunkemas
danberada
dalamkeadaan
baik
F6)BilikStorBahanPergigian
14Memastikanstormemenuhi
kriteriayangberikut:
i.Bersih;
ii.Tidakberdebu;
iii.Susunankemasdanteratur
Tidakmemenuhi
kriteria
Memenuhidua
kriteria
Memenuhi
semuakriteria
15Menyediakansistemrekod
inventoriyangjelasdanteratur
bagimemudahkancapaian
barangandengancepatdan
pantas.
Sistemrekod
inventoritidak
disediakan
Sistemrekod
inventori
disediakantetapi
tidakmenyeluruh
Sistemrekod
inventori
disediakan
dengan
menyeluruh
16Menyediakanlabelpadasetiap
barang/bahan.
TiadaberlabelSebahagian
barangberlabel
Semuabarang
berlabel
17Menyediakankadpetak(KEW.
PS-4)denganmaklumatyang
sentiasadikemaskini.
Tidak
menyediakan
kadpetak
Sebahagian
sahaja
dipaparkandan
tidakdikemas
kini
Sebahagian
sahaja
dipaparkandan
dikemaskini
Semua
dipaparkan
tetapitidak
dikemaskini
Semua
dipaparkandan
sentiasadikemas
kini
92
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KLINIKPERGIGIAN
12345MARKAH
18Memastikantiadabahan/
peralatanyangtidakdiperlukan
turutdisimpandidalamstor.
Terdapatbahan/
peralatantidak
diperlukan
disimpandan
tidakdisusun
dengankemas.
Terdapatbahan/
peralatantidak
diperlukan
disimpandan
disusundengan
kemas.
Tiadabarang/
peralatantidak
diperlukan
disimpandalam
stor.
19Bahan-bahandisusunsecaraFirst
InFirstOut(FIFO)/FirstExpiryFirst
Out(FEFO)/
Tidakmengikut
FEFO/FIFO
Sebahagian
bahandisusun
mengikutFEFO/
FIFO
Semuabahan
disusun
mengikutFEFO/
FIFO
20Menyediakanpenandaaras
minimumbarangdidalamstor.
Tiadapenanda
arasminimum
Penandaaras
minimum
disediakanpada
sebahagian
barangsahaja
Penandaaras
minimum
disediakanpada
semuabarang
F7)Bilik/Ruang/RakKadRawatan
21Memastikanruangmemenuhi
kriteriayangberikut:
i.Bersih
ii.Tidakberdebu
iii.Tersusun
iv.Kemas
Tidakmemenuhi
kriteria.
Memenuhisatu
kriteria
Memenuhidua
kriteria.
Memenuhitiga
kriteria
Memenuhi
semuakriteria
93
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KLINIKPERGIGIAN
12345MARKAH
22Memastikanperalatan,kabinet
danrakberadadalamkeadaan
teratur,baikdankemas.
Tidakteratur,
baikdankemas
Sebahagian
peralatan,
kabinetdanrak
dalamkeadaan
teratur,baikdan
kemas
Peralatan,
kabinet,danrak
dalamkeadaan
teratur,baikdan
kemas
23Memastikankadrawatandisusun
kemasdengantekniksusunan
yangberkesanbagimemudahkan
carian/capaian.
Kadberselerak
dantidakteratur
Sebahagiankad
disusunkemas
Semuakad
disusunkemas
24Menyediakansenaraiindeksdan
nomborkad.
Senaraiindeks
dannomborkad
tidakdisediakan
Senaraiindeks
dannomborkad
disediakan
JUMLAHSKOR(KLINIKPERGIGIAN)0
JumlahMarkah:/120X100%=%
(JumlahMarkahDiperolehDibahagidenganJumlahMarkahPenuhbagiSemuaKriteriayangBerkaitanX100%)
94
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
MASJID
12345MARKAH
F1)RuangSembahyang/DewanSolat
1Memaparkaninfosolatyang
dikemaskini.
Infosolattidak
dipaparkan
Infosolat
dipaparkan
tetapitidak
terkini
Infosolat
dipaparkandan
terkini
2Menyediakankemudahanbagi
OKU
Kemudahan
untukOKUtidak
disediakan
Kemudahan
untukOKU
disediakan
3Menyediakantandaarahatauhad
pengasinganruangsolat.
TidakdisediakanKurangjelasDisediakan
denganjelas
4Memastikanpersekitaranbilik
bersih,kemasdanselamat.
Persekitaran
biliktidakbersih,
tidakkemasdan
tidakselamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
tetapitidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
danselamat
5Memastikanperalatanberkeadaan
baik,bersihdandisusundengan
teratur.
Semuaperalatan
berkeadaantidak
baik,tidakbersih
danberselerak
Sebahagian
peralatan
berkeadaan
baik,bersihdan
teratur
Semuaperalatan
berkeadaan
baik,bersihdan
teratur
95
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
MASJID
12345MARKAH
F2)TempatMandiJenazah
6Menyediakandanmemaparkan
etikadanperaturantempatmandi
jenazah.
Etikadan
peraturan
tempatmandi
jenazahtidak
disediakan
Etikadan
peraturan
tempatmandi
jenazah
disediakantetapi
tidakdipaparkan
Etikadan
peraturan
tempatmandi
jenazah
disediakandan
dipaparkan
7Memastikansemuaperalatan
beradadalamkeadaanbaikdan
teratur.
Semuaperalatan
tidakberada
dalamkeadaan
baik
Sebahagian
peralatanberada
dalamkeadaan
baik
Semuaperalatan
beradadalam
keadaanbaik
8Memastikanpersekitaranbilik
bersih,kemasdanselamat.
Persekitaran
biliktidakbersih,
tidakkemasdan
tidakselamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
tetapitidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
danselamat
F3)TempatWuduk
9Menyediakanetikadanperaturan
tempatwuduk.
Etikadan
peraturan
tempatwuduk
tidakdisediakan
Etikadan
peraturan
tempatwuduk
disediakantetapi
tidakjelas
Etikadan
peraturan
tempatwuduk
disediakan
denganjelas
96
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
MASJID
12345MARKAH
10Menyediakanarah/simbolruang
wudukwanitadanlelakidi
tempatyangmudahdilihat.
TidakdisediakanDisediakantetapi
tidakjelas
Disediakan
denganjelas
11Menyediakantempatwuduk
mesraOKUatauorangtua
Bilikwuduktidak
mesraOKU/
orangtua
Bilikwuduk
mesraOKU/
orangtua
12Memastikansemuaperalatan
beradadalamkeadaanbaik.
Semuaperalatan
tidakberada
dalamkeadaan
baik
Sebahagian
peralatanberada
dalamkeadaan
baik
Semuaperalatan
beradadalam
keadaanbaik
13Memastikanpersekitaranbilik
adalahbersih,kemasdanselamat.
Persekitaran
biliktidakbersih,
tidakkemasdan
tidakselamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
tetapitidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
danselamat
F4)RuangAzan
14Memastikansemuaperalatan
beradadalamkeadaanbaikdan
berfungsi(contoh:alatsiarraya
danjamdinding).
Semuaperalatan
tidakberada
dalamkeadaan
baik
Sebahagian
peralatan
beradadalam
keadaanbaikdan
berfungsi
Semuaperalatan
beradadalam
keadaanbaikdan
berfungsi
97
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
MASJID
12345MARKAH
15Menyediakantatacara
penggunaanalatan.
Tatacara
penggunaan
alatantidak
disediakan
Tatacara
penggunaan
alatan
disediakantetapi
tidakjelas
Tatacara
penggunaan
alatan
disediakan
denganjelas
16Memaparkaninfosolat.Infosolattidak
dipaparkan
Infosolat
dipaparkan
tetapitidak
terkini
Infosolat
dipaparkandan
terkini
JUMLAHSKOR(MASJID)0
JumlahMarkah:/80X100%=%
(JumlahMarkahDiperolehDibahagidenganJumlahMarkahPenuhbagiSemuaKriteriayangBerkaitanX100%)
98
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
MAHKAMAH
12345MARKAH
F1)KamarBicara
1Memastikanpersekitarankamar
bicarabersih,kemasdanselamat.
Persekitaran
biliktidakbersih,
tidakkemasdan
tidakselamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
tetapitidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
danselamat
2Menyediadanmemastikan
sofa/tempatdudukselesadan
mencukupi.
Sofa/tempat
dudukdan
bahanbacaan
dalamkeadaan
kotordan
berserabut
Sofa/tempat
dudukdan
bahanbacaan
dalamkeadaan
bersihdan
kemastetapi
tidakceria
Sofa/tempat
dudukdan
bahanbacaan
dalamkeadaan
bersih,kemas
danceria
F2)BilikTahanan
3Memastikanpersekitaranbilik
tahananbersih,kemasdan
selamat.
Persekitaran
biliktidakbersih,
tidakkemasdan
tidakselamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
tetapitidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
danselamat
4Memastikanpengudaraanbaik
danbiliktahanantidakberbau.
Pengudaraan
tidakbaikdan
berbau
Pengudaraan
baikdan
mempunyai
bauyang
menyenangkan
99
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
MAHKAMAH
12345MARKAH
F3)RuangMenunggu
5Menyediakandanmemastikan
sofa/tempatdudukdanbahan
bacaandalamkeadaanbersih,
kemasdanceria.
Sofa/tempat
dudukdan
bahanbacaan
dalamkeadaan
kotordan
berserabut
Sofa/tempat
dudukdan
bahanbacaan
dalamkeadaan
bersihdan
kemastetapi
tidakceria
Sofa/tempat
dudukdan
bahanbacaan
dalamkeadaan
bersih,kemas
danceria
6Memastikansemuaperalatandan
hiasandalamkeadaanbersih,
kemasdanselamat.
Semuaperalatan
kotor,tidak
kemasdantidak
selamat
Sebahagian
peralatanbersih,
kemasdan
selamat
Semuaperalatan
bersih,kemas
danselamat
7Menyediakantongsampahyang
bersesuaiandanmencukupi.
Tiadatong
sampah
disediakan
Tong
sampahtidak
bersesuaiandan
tidakmencukupi
Tongsampah
bersesuaiandan
mencukupi
F4)BilikSaksi
8Memastikanpersekitaranbilik
saksibersih,kemasdanselamat.
Persekitaran
biliktidakbersih,
tidakkemasdan
tidakselamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
tetapitidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
danselamat
100
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
MAHKAMAH
12345MARKAH
9Menyediadanmemaparkanetika
danperaturanpenggunaanbilik
saksi.
Etikadan
peraturan
penggunaan
biliksaksitidak
disediakan
Etikadan
peraturan
penggunaan
biliksaksi
disediakantetapi
tidakjelas
Etikadan
peraturan
penggunaan
biliksaksi
disediakan
denganjelas
F5)BilikSulh/Rundingcara
10Memastikanpersekitaranbilik
sulh/rundingcarabersih,kemas
danselamat.
Persekitaran
biliktidakbersih,
tidakkemasdan
tidakselamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
tetapitidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
danselamat
11Menyediadanmemaparkanetika
danperaturanpenggunaanbilik
sulh/rundingcara.
Etikadan
peraturan
penggunaan
biliksulh/
rundingcara
tidakdisediakan
Etikadan
peraturan
penggunaan
biliksulh/
rundingcara
disediakantetapi
tidakjelas
Etikadan
peraturan
penggunaan
biliksulh/
rundingcara
disediakan
denganjelas
12Memaparkanprosesrundingcara
yangjelasuntukdipatuhi.
Proses
rundingcara
tidakdisediakan
Proses
rundingcara
disediakantetapi
tidakjelas
Proses
rundingcara
disediakan
denganjelas
101
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
MAHKAMAH
12345MARKAH
F6)BilikSebutan
13Memastikanpersekitaranbilik
sebutanbersih,kemasdan
selamat.
Persekitaran
biliktidakbersih,
tidakkemasdan
tidakselamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
tetapitidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
danselamat
14Menyediadanmemaparkanetika
danperaturanpenggunaanbilik
sebutan.
Etikadan
peraturan
penggunaan
biliksebutan
tidakdisediakan
Etikadan
peraturan
penggunaan
biliksebutan
disediakantetapi
tidakjelas
Etikadan
peraturan
penggunaan
biliksebutan
disediakan
denganjelas
15PeralatandankemudahanICT/
siarrayadidalambiliksebutan
berfungsidenganbaikdan
diselenggara.
Keseluruhan
peralatandan
kemudahanICT/
siarrayadidalam
biliksebutan
tidakberfungsi
denganbaikdan
diselenggara
Sebahagian
peralatandan
kemudahanICT/
siarrayadidalam
biliksebutan
tidakberfungsi
denganbaik
dantidak
diselenggara
Keseluruhan
peralatandan
kemudahanICT/
siarrayadidalam
biliksebutan
berfungsi
denganbaikdan
diselenggara
102
Panduan Pelaksanaan
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
MAHKAMAH
12345MARKAH
F7)BilikPeguam/Pendakwa
16Memastikanpersekitaranbilik
peguam/pendakwabersih,kemas
danselamat.
Persekitaran
biliktidakbersih,
tidakkemasdan
tidakselamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
tetapitidak
selamat
Persekitaranbilik
bersih,kemas
danselamat
17PeralatandankemudahanICT/
siarrayadidalambilikpeguam/
pendakwaberfungsidenganbaik
dandiselenggara.
Keseluruhan
peralatandan
kemudahanICT/
siarrayadidalam
biliksebutan
tidakberfungsi
denganbaikdan
diselenggara
Sebahagian
peralatandan
kemudahanICT/
siarrayadidalam
biliksebutan
tidakberfungsi
denganbaik
dantidak
diselenggara
Keseluruhan
peralatandan
kemudahanICT/
siarrayadidalam
biliksebutan
berfungsi
denganbaikdan
diselenggara
JUMLAHSKOR(MAHKAMAH)0
JumlahMarkah:/85X100%=%
(JumlahMarkahDiperolehDibahagidenganJumlahMarkahPenuhbagiSemuaKriteriayangBerkaitanX100%)
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI

More Related Content

What's hot

Garis Panduan Undangan Orang Kenamaan dan Ahli Politik (1).pdf
Garis Panduan Undangan Orang Kenamaan dan Ahli Politik (1).pdfGaris Panduan Undangan Orang Kenamaan dan Ahli Politik (1).pdf
Garis Panduan Undangan Orang Kenamaan dan Ahli Politik (1).pdfKHIRULANUARBINLAKIMI
 
LARANGAN TATATERTIB (INTEGRITI-1)
LARANGAN TATATERTIB (INTEGRITI-1)LARANGAN TATATERTIB (INTEGRITI-1)
LARANGAN TATATERTIB (INTEGRITI-1)fazrul
 
Akhir tahun sains tingkatan 2
Akhir tahun sains tingkatan 2Akhir tahun sains tingkatan 2
Akhir tahun sains tingkatan 2scha shahida
 
STEM Infografik 2022 Jemaah Nazir.pdf
STEM Infografik 2022 Jemaah Nazir.pdfSTEM Infografik 2022 Jemaah Nazir.pdf
STEM Infografik 2022 Jemaah Nazir.pdfSITINORANISSBINTIMOH
 
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PJ&PK TAHUN 1
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PJ&PK TAHUN 1SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PJ&PK TAHUN 1
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PJ&PK TAHUN 1Atikah Azmidi
 
1. menulis nombor dalam angka dan perkataan
1. menulis nombor dalam angka dan perkataan1. menulis nombor dalam angka dan perkataan
1. menulis nombor dalam angka dan perkataanEja Jaafar
 
EVIDENS PELAKSANAAN SKPMg2 - STANDARD 1 hingga 4.pptx
EVIDENS PELAKSANAAN SKPMg2 - STANDARD 1 hingga 4.pptxEVIDENS PELAKSANAAN SKPMg2 - STANDARD 1 hingga 4.pptx
EVIDENS PELAKSANAAN SKPMg2 - STANDARD 1 hingga 4.pptxamieryusof2
 
Borang Transit Tahun 2
Borang Transit Tahun 2Borang Transit Tahun 2
Borang Transit Tahun 2Hui Chew
 
Dialog prestasi sains murni
Dialog prestasi sains murniDialog prestasi sains murni
Dialog prestasi sains murniSaniah Khalid
 
AKTIVITI PERJUMPAAN KELAB MALAYSIAKU BAGI TAHUN 2021.docx
AKTIVITI PERJUMPAAN KELAB MALAYSIAKU BAGI TAHUN 2021.docxAKTIVITI PERJUMPAAN KELAB MALAYSIAKU BAGI TAHUN 2021.docx
AKTIVITI PERJUMPAAN KELAB MALAYSIAKU BAGI TAHUN 2021.docxkhairulali8
 
Soalan-soalan Peperiksaan Teori Pendidikan Seni Visual Tahun 1
Soalan-soalan Peperiksaan Teori Pendidikan Seni Visual Tahun 1Soalan-soalan Peperiksaan Teori Pendidikan Seni Visual Tahun 1
Soalan-soalan Peperiksaan Teori Pendidikan Seni Visual Tahun 1lianchiechen
 
Kertas kerja kem pecutan akhir tahun 6 2018
Kertas kerja kem pecutan akhir tahun 6 2018Kertas kerja kem pecutan akhir tahun 6 2018
Kertas kerja kem pecutan akhir tahun 6 2018Rafatun Addawiyah Ruslan
 
Rancangan pengajaran harian pendidikan seni( sayur sayuran )
Rancangan pengajaran harian pendidikan seni( sayur sayuran )Rancangan pengajaran harian pendidikan seni( sayur sayuran )
Rancangan pengajaran harian pendidikan seni( sayur sayuran )eeiwee
 
Kertas 2 masa dan waktu tahun 6
Kertas 2 masa dan waktu tahun 6Kertas 2 masa dan waktu tahun 6
Kertas 2 masa dan waktu tahun 6asyoe24 jaf
 
Maksud logo dan bendera krs
Maksud logo dan bendera krsMaksud logo dan bendera krs
Maksud logo dan bendera krsEmmett Haniff
 

What's hot (20)

Garis Panduan Undangan Orang Kenamaan dan Ahli Politik (1).pdf
Garis Panduan Undangan Orang Kenamaan dan Ahli Politik (1).pdfGaris Panduan Undangan Orang Kenamaan dan Ahli Politik (1).pdf
Garis Panduan Undangan Orang Kenamaan dan Ahli Politik (1).pdf
 
LARANGAN TATATERTIB (INTEGRITI-1)
LARANGAN TATATERTIB (INTEGRITI-1)LARANGAN TATATERTIB (INTEGRITI-1)
LARANGAN TATATERTIB (INTEGRITI-1)
 
Akhir tahun sains tingkatan 2
Akhir tahun sains tingkatan 2Akhir tahun sains tingkatan 2
Akhir tahun sains tingkatan 2
 
STEM Infografik 2022 Jemaah Nazir.pdf
STEM Infografik 2022 Jemaah Nazir.pdfSTEM Infografik 2022 Jemaah Nazir.pdf
STEM Infografik 2022 Jemaah Nazir.pdf
 
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PJ&PK TAHUN 1
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PJ&PK TAHUN 1SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PJ&PK TAHUN 1
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PJ&PK TAHUN 1
 
1. menulis nombor dalam angka dan perkataan
1. menulis nombor dalam angka dan perkataan1. menulis nombor dalam angka dan perkataan
1. menulis nombor dalam angka dan perkataan
 
SLOT 2.pdf
SLOT 2.pdfSLOT 2.pdf
SLOT 2.pdf
 
EVIDENS PELAKSANAAN SKPMg2 - STANDARD 1 hingga 4.pptx
EVIDENS PELAKSANAAN SKPMg2 - STANDARD 1 hingga 4.pptxEVIDENS PELAKSANAAN SKPMg2 - STANDARD 1 hingga 4.pptx
EVIDENS PELAKSANAAN SKPMg2 - STANDARD 1 hingga 4.pptx
 
Borang Transit Tahun 2
Borang Transit Tahun 2Borang Transit Tahun 2
Borang Transit Tahun 2
 
Dialog prestasi sains murni
Dialog prestasi sains murniDialog prestasi sains murni
Dialog prestasi sains murni
 
Peranan gpb dan gpict
Peranan gpb dan gpictPeranan gpb dan gpict
Peranan gpb dan gpict
 
Setitik nila
Setitik nilaSetitik nila
Setitik nila
 
AKTIVITI PERJUMPAAN KELAB MALAYSIAKU BAGI TAHUN 2021.docx
AKTIVITI PERJUMPAAN KELAB MALAYSIAKU BAGI TAHUN 2021.docxAKTIVITI PERJUMPAAN KELAB MALAYSIAKU BAGI TAHUN 2021.docx
AKTIVITI PERJUMPAAN KELAB MALAYSIAKU BAGI TAHUN 2021.docx
 
Senarai semak aset_dan_stor
Senarai semak aset_dan_storSenarai semak aset_dan_stor
Senarai semak aset_dan_stor
 
Soalan-soalan Peperiksaan Teori Pendidikan Seni Visual Tahun 1
Soalan-soalan Peperiksaan Teori Pendidikan Seni Visual Tahun 1Soalan-soalan Peperiksaan Teori Pendidikan Seni Visual Tahun 1
Soalan-soalan Peperiksaan Teori Pendidikan Seni Visual Tahun 1
 
Kertas kerja kem pecutan akhir tahun 6 2018
Kertas kerja kem pecutan akhir tahun 6 2018Kertas kerja kem pecutan akhir tahun 6 2018
Kertas kerja kem pecutan akhir tahun 6 2018
 
Rancangan pengajaran harian pendidikan seni( sayur sayuran )
Rancangan pengajaran harian pendidikan seni( sayur sayuran )Rancangan pengajaran harian pendidikan seni( sayur sayuran )
Rancangan pengajaran harian pendidikan seni( sayur sayuran )
 
Kertas 2 masa dan waktu tahun 6
Kertas 2 masa dan waktu tahun 6Kertas 2 masa dan waktu tahun 6
Kertas 2 masa dan waktu tahun 6
 
Maksud logo dan bendera krs
Maksud logo dan bendera krsMaksud logo dan bendera krs
Maksud logo dan bendera krs
 
Contoh Laporan PBD
Contoh Laporan PBDContoh Laporan PBD
Contoh Laporan PBD
 

Viewers also liked

pengenalan kepada EKSA (Ekosistem Kondusif Sektor Awam)
 pengenalan kepada EKSA (Ekosistem Kondusif Sektor Awam) pengenalan kepada EKSA (Ekosistem Kondusif Sektor Awam)
pengenalan kepada EKSA (Ekosistem Kondusif Sektor Awam)KPM
 
Panduan eksa mampu
Panduan eksa mampu Panduan eksa mampu
Panduan eksa mampu jasmi jaafar
 
Panduan eksa kpm ver.2.0
Panduan eksa kpm ver.2.0Panduan eksa kpm ver.2.0
Panduan eksa kpm ver.2.0jasmi jaafar
 
1 pengenalankepadaeksa-140714005307-phpapp02 (1)
1 pengenalankepadaeksa-140714005307-phpapp02 (1)1 pengenalankepadaeksa-140714005307-phpapp02 (1)
1 pengenalankepadaeksa-140714005307-phpapp02 (1)abdullah ghazali
 
Amalan hijau dalam eksa
Amalan hijau dalam eksaAmalan hijau dalam eksa
Amalan hijau dalam eksaLee Oi Wah
 
Pengurusan rekod fail.
Pengurusan rekod fail.Pengurusan rekod fail.
Pengurusan rekod fail.jasmi jaafar
 
Siapa diri anda
Siapa diri andaSiapa diri anda
Siapa diri andaLee Oi Wah
 
Panduan pengurusan pejabat baru
Panduan pengurusan pejabat  baruPanduan pengurusan pejabat  baru
Panduan pengurusan pejabat baruanjungteguhperdana
 
PENYELENGGARAAN SISTEM FAIL DAN REKOD
PENYELENGGARAAN SISTEM FAIL DAN REKODPENYELENGGARAAN SISTEM FAIL DAN REKOD
PENYELENGGARAAN SISTEM FAIL DAN REKODNaddy Fazzy
 
1991 pkpa 08-panduan mengenai mpk dan fail meja
1991 pkpa 08-panduan mengenai mpk dan fail meja1991 pkpa 08-panduan mengenai mpk dan fail meja
1991 pkpa 08-panduan mengenai mpk dan fail mejajasmi jaafar
 
TEKNOLOGI HIJAU a.k.a Green Technology
TEKNOLOGI HIJAU a.k.a Green TechnologyTEKNOLOGI HIJAU a.k.a Green Technology
TEKNOLOGI HIJAU a.k.a Green TechnologyAna MuSafir
 
Articlefile file 004648
Articlefile file 004648Articlefile file 004648
Articlefile file 004648jasmi jaafar
 

Viewers also liked (20)

pengenalan kepada EKSA (Ekosistem Kondusif Sektor Awam)
 pengenalan kepada EKSA (Ekosistem Kondusif Sektor Awam) pengenalan kepada EKSA (Ekosistem Kondusif Sektor Awam)
pengenalan kepada EKSA (Ekosistem Kondusif Sektor Awam)
 
Panduan eksa mampu
Panduan eksa mampu Panduan eksa mampu
Panduan eksa mampu
 
Panduan eksa kpm ver.2.0
Panduan eksa kpm ver.2.0Panduan eksa kpm ver.2.0
Panduan eksa kpm ver.2.0
 
1 pengenalankepadaeksa-140714005307-phpapp02 (1)
1 pengenalankepadaeksa-140714005307-phpapp02 (1)1 pengenalankepadaeksa-140714005307-phpapp02 (1)
1 pengenalankepadaeksa-140714005307-phpapp02 (1)
 
Pengurusan stor
Pengurusan storPengurusan stor
Pengurusan stor
 
Amalan hijau dalam eksa
Amalan hijau dalam eksaAmalan hijau dalam eksa
Amalan hijau dalam eksa
 
Pengurusan rekod fail.
Pengurusan rekod fail.Pengurusan rekod fail.
Pengurusan rekod fail.
 
Siapa diri anda
Siapa diri andaSiapa diri anda
Siapa diri anda
 
Pengurusan fail
Pengurusan failPengurusan fail
Pengurusan fail
 
Amalan hijau
Amalan hijauAmalan hijau
Amalan hijau
 
Eksa
EksaEksa
Eksa
 
Panduan pengurusan pejabat baru
Panduan pengurusan pejabat  baruPanduan pengurusan pejabat  baru
Panduan pengurusan pejabat baru
 
PENYELENGGARAAN SISTEM FAIL DAN REKOD
PENYELENGGARAAN SISTEM FAIL DAN REKODPENYELENGGARAAN SISTEM FAIL DAN REKOD
PENYELENGGARAAN SISTEM FAIL DAN REKOD
 
Dasar eksa kpm iab cawangan sarawak 2017
Dasar eksa kpm iab cawangan sarawak 2017 Dasar eksa kpm iab cawangan sarawak 2017
Dasar eksa kpm iab cawangan sarawak 2017
 
FOTOKOPI
FOTOKOPIFOTOKOPI
FOTOKOPI
 
5s manual 1
5s manual 15s manual 1
5s manual 1
 
Taklimat MPK & FM
Taklimat MPK & FMTaklimat MPK & FM
Taklimat MPK & FM
 
1991 pkpa 08-panduan mengenai mpk dan fail meja
1991 pkpa 08-panduan mengenai mpk dan fail meja1991 pkpa 08-panduan mengenai mpk dan fail meja
1991 pkpa 08-panduan mengenai mpk dan fail meja
 
TEKNOLOGI HIJAU a.k.a Green Technology
TEKNOLOGI HIJAU a.k.a Green TechnologyTEKNOLOGI HIJAU a.k.a Green Technology
TEKNOLOGI HIJAU a.k.a Green Technology
 
Articlefile file 004648
Articlefile file 004648Articlefile file 004648
Articlefile file 004648
 

Similar to EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI

Panduan pelaksanaan eksa
Panduan pelaksanaan eksaPanduan pelaksanaan eksa
Panduan pelaksanaan eksaazean sukiran
 
Sekapur Sireh
Sekapur SirehSekapur Sireh
Sekapur SirehMaimEksa
 
Panduan Mengenai Kumpulan Inovatif dan Kreatif
Panduan Mengenai Kumpulan Inovatif dan KreatifPanduan Mengenai Kumpulan Inovatif dan Kreatif
Panduan Mengenai Kumpulan Inovatif dan KreatifFadzliaton Zainudin
 
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptxAgus834172
 
20 Strategi Pelaksanaan 5S
20 Strategi Pelaksanaan 5S20 Strategi Pelaksanaan 5S
20 Strategi Pelaksanaan 5SMalini Razak
 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Menuju World Class Government
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Menuju World Class Government Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Menuju World Class Government
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Menuju World Class Government Tri Widodo W. UTOMO
 
Laporan Prakerin Teknik komputer & jaringan
Laporan Prakerin Teknik komputer & jaringanLaporan Prakerin Teknik komputer & jaringan
Laporan Prakerin Teknik komputer & jaringanGuntex
 
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdmMikhail Rasyid
 
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdfNezarAbdillah
 
18 pimmampu2010-2012
18 pimmampu2010-201218 pimmampu2010-2012
18 pimmampu2010-2012Aifa Fafa
 
Pengurusan Kualiti Menyeluruh(Tqm)
Pengurusan Kualiti Menyeluruh(Tqm)Pengurusan Kualiti Menyeluruh(Tqm)
Pengurusan Kualiti Menyeluruh(Tqm)Perlis Fuat
 
Buku Mentor Mantee (full)[1].pdf untuk pensyarah
Buku Mentor Mantee (full)[1].pdf untuk pensyarahBuku Mentor Mantee (full)[1].pdf untuk pensyarah
Buku Mentor Mantee (full)[1].pdf untuk pensyarahkhairunnisaranjeeta
 
Buku Mentor Mentee AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Buku Mentor Mentee AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABuku Mentor Mentee AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Buku Mentor Mentee AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMuhammadFairuzHassan1
 
SIM, Puji Astuti, Hapzi Ali, Artikel Analisa dan Perancangan Sistem Informasi...
SIM, Puji Astuti, Hapzi Ali, Artikel Analisa dan Perancangan Sistem Informasi...SIM, Puji Astuti, Hapzi Ali, Artikel Analisa dan Perancangan Sistem Informasi...
SIM, Puji Astuti, Hapzi Ali, Artikel Analisa dan Perancangan Sistem Informasi...Puji Astuti
 
Proposal inovasi penyelenggaraan pelayananan publik
Proposal inovasi penyelenggaraan pelayananan publikProposal inovasi penyelenggaraan pelayananan publik
Proposal inovasi penyelenggaraan pelayananan publiknovarizalpratama
 
PT. Olat Maras Teknologi Indonesia
PT. Olat Maras Teknologi IndonesiaPT. Olat Maras Teknologi Indonesia
PT. Olat Maras Teknologi Indonesiajeweh
 

Similar to EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI (20)

Panduan pelaksanaan eksa
Panduan pelaksanaan eksaPanduan pelaksanaan eksa
Panduan pelaksanaan eksa
 
Sekapur Sireh
Sekapur SirehSekapur Sireh
Sekapur Sireh
 
Sekolah belajar forex fbs indonesia ok
Sekolah belajar forex fbs indonesia okSekolah belajar forex fbs indonesia ok
Sekolah belajar forex fbs indonesia ok
 
Panduan Mengenai Kumpulan Inovatif dan Kreatif
Panduan Mengenai Kumpulan Inovatif dan KreatifPanduan Mengenai Kumpulan Inovatif dan Kreatif
Panduan Mengenai Kumpulan Inovatif dan Kreatif
 
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
 
20 Strategi Pelaksanaan 5S
20 Strategi Pelaksanaan 5S20 Strategi Pelaksanaan 5S
20 Strategi Pelaksanaan 5S
 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Menuju World Class Government
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Menuju World Class Government Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Menuju World Class Government
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Menuju World Class Government
 
Laporan prakerin
Laporan prakerinLaporan prakerin
Laporan prakerin
 
Laporan Prakerin Teknik komputer & jaringan
Laporan Prakerin Teknik komputer & jaringanLaporan Prakerin Teknik komputer & jaringan
Laporan Prakerin Teknik komputer & jaringan
 
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
 
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
 
18 pimmampu2010-2012
18 pimmampu2010-201218 pimmampu2010-2012
18 pimmampu2010-2012
 
Pengurusan Kualiti Menyeluruh(Tqm)
Pengurusan Kualiti Menyeluruh(Tqm)Pengurusan Kualiti Menyeluruh(Tqm)
Pengurusan Kualiti Menyeluruh(Tqm)
 
Buku Mentor Mantee (full)[1].pdf untuk pensyarah
Buku Mentor Mantee (full)[1].pdf untuk pensyarahBuku Mentor Mantee (full)[1].pdf untuk pensyarah
Buku Mentor Mantee (full)[1].pdf untuk pensyarah
 
Buku Mentor Mentee AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Buku Mentor Mentee AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABuku Mentor Mentee AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Buku Mentor Mentee AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 
Proposal Bantuan Dana
Proposal Bantuan DanaProposal Bantuan Dana
Proposal Bantuan Dana
 
SIM, Puji Astuti, Hapzi Ali, Artikel Analisa dan Perancangan Sistem Informasi...
SIM, Puji Astuti, Hapzi Ali, Artikel Analisa dan Perancangan Sistem Informasi...SIM, Puji Astuti, Hapzi Ali, Artikel Analisa dan Perancangan Sistem Informasi...
SIM, Puji Astuti, Hapzi Ali, Artikel Analisa dan Perancangan Sistem Informasi...
 
Proposal inovasi penyelenggaraan pelayananan publik
Proposal inovasi penyelenggaraan pelayananan publikProposal inovasi penyelenggaraan pelayananan publik
Proposal inovasi penyelenggaraan pelayananan publik
 
PT. Olat Maras Teknologi Indonesia
PT. Olat Maras Teknologi IndonesiaPT. Olat Maras Teknologi Indonesia
PT. Olat Maras Teknologi Indonesia
 
PT. Olat Maras Teknologi Indonesia
PT. Olat Maras Teknologi IndonesiaPT. Olat Maras Teknologi Indonesia
PT. Olat Maras Teknologi Indonesia
 

More from jasmi jaafar

Projek serlah membaca
Projek serlah membacaProjek serlah membaca
Projek serlah membacajasmi jaafar
 
Jnjk draf 13 ogos 2016 skp mg2
Jnjk draf 13 ogos 2016 skp mg2Jnjk draf 13 ogos 2016 skp mg2
Jnjk draf 13 ogos 2016 skp mg2jasmi jaafar
 
Pengurusan rekod fail.
Pengurusan rekod fail.Pengurusan rekod fail.
Pengurusan rekod fail.jasmi jaafar
 

More from jasmi jaafar (6)

Projek serlah membaca
Projek serlah membacaProjek serlah membaca
Projek serlah membaca
 
Huruf a z
Huruf a zHuruf a z
Huruf a z
 
Draf SKPMg2
Draf SKPMg2Draf SKPMg2
Draf SKPMg2
 
Pengenalan skpmg2
Pengenalan skpmg2Pengenalan skpmg2
Pengenalan skpmg2
 
Jnjk draf 13 ogos 2016 skp mg2
Jnjk draf 13 ogos 2016 skp mg2Jnjk draf 13 ogos 2016 skp mg2
Jnjk draf 13 ogos 2016 skp mg2
 
Pengurusan rekod fail.
Pengurusan rekod fail.Pengurusan rekod fail.
Pengurusan rekod fail.
 

EKSA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI

 • 1.
 • 2.
 • 4.
 • 5. EKOSISTEM KONDUSIF SEKTORAWAM PanduanPelaksanaan BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI EKOSISTEM KONDUSIF SEKTORAWAM PanduanPelaksanaan BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI
 • 6. © Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia 2015 Cetakan Pertama 2015 Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan dalam sistem simpanan kekal, atau dipindahkan dalam sistem simpanan kekal, atau dipindahkan dalam sebarang bentuk atau sebarang cara elektronik, mekanik, penggambaran semula, rakaman dan sebagainya tanpa terlebih dahulu mendapat izin daripada pihak Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia. ISBN NO: 978-967-344-460-1 Rupa Taip Teks: Myriad Pro Saiz Taip Teks: 11/ Auto Reka Letak Teks: Reka Bentuk Kulit: Abd Razak Ahmad, Anuar Pairan & Khairul Amin Zainal Abidin Reka bentuk dan urus cetak Penerbit UPM Dicetak oleh Visual Print Sdn. Bhd. No. 47, 47-1, Jalan damai Raya 1, Alam Damai, 56000 Cheras Kuala Lumpur Tel: 03-9108 3966 Faks: 03-9108 3669
 • 7. Kandungan Kata Alu-aluan vi Prakata viii BAB 1 Tujuan 1 BAB 2 Pengenalan EKSA 2 BAB 3 Elemen Baharu EKSA 5 Imej Korporat 5 Kreativiti dan Inovasi 7 Amalan Hijau 8 Persekitaran Kondusif 9 Kepelbagaian Agensi 10 BAB 4 Pelaksanaan EKSA 11 BAB 5 Pengauditan EKSA 17 BAB 6 Pelaksanaan Audit Dalam 20 BAB 7 Pensijilan EKSA 22 Kelayakan 22 Tempoh Sah Laku Sijil 25 Permohonan Rasmi 25 Kos 26 BAB 8 Faedah Melaksanakan EKSA 27 BAB 9 Kunci Kejayaaan EKSA 28 Penutup 29 Lampiran 31 Lampiran I Komponen Penilaian EKSA 32 Lampiran II Contoh Amalan Baik EKSA 128 Sumber Rujukan 138
 • 8. vi Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia; Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan. Bersyukur kita ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya, Panduan Pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) berjaya diterbitkan. Panduan ini merupakan rujukan bagi melaksanakan aktiviti ke arah mewujudkan persekitaran kerja yang kemas, bersih dan tersusun di sektor awam khususnya. EKSA diharapkan akan meningkatkan lagi tahap pengurusanpersekitarankerjayanglebihkondusifdisampingmenggalakkan agensi kerajaan lebih inovatif seterusnya menyumbang kepada peningkatan produktiviti dan kualiti penyampaian perkhidmatan awam. Inisiatif menerbitkan Panduan Pelaksanaan EKSA ini secara langsung menyokong usaha memperkukuhkan budaya organisasi berprestasi tinggi dalam kalangan agensi sektor awam melalui penyediaan persekitaran kerja yang kondusif dan budaya kerja positif. Pendekatan baharu EKSA seperti kolaborasi khidmat rundingan bersama-sama agensi kerajaan yang lain membuktikan bahawa usaha mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif ini bersifat holistik merentasi lokaliti dan skop perkhidmatan agensi. Kata Alu-aluan
 • 9. vii Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) Sesungguhnya, pengamalan EKSA berkait rapat dengan kecekapan dan produktiviti sesebuah organisasi. Apabila kemudahan, bekalan dan alat kelengkapan pejabat diurus secara sistematik, seragam dan teratur, maka pelaksanaan tugas oleh warga organisasi akan menjadi lebih cekap dan secara tidak langsung memberikan nilai tambah kepada tatacara kerja. Panduan Pelaksanaan EKSA ini adalah selari dengan hasrat kerajaan untuk ‘merakyatkan perkhidmatan’secara total melalui pengurusan persekitaran pejabat yang mengambil kira kehendak dan ekspektasi pelanggan. Ianya juga dapat membantu agensi kerajaan merancang dan melaksanakan usaha-usaha meningkatkan imej korporat secara positif, menggalakkan pembudayaanamalanhijau,menyemarakkanbudayakreativitidaninovasi, menghasilkan persekitaran tempat kerja yang selesa dan memenuhi keperluan agensi kerajaan yang pelbagai. Akhir kata, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada MAMPU atas penerbitan Panduan Pelaksanaan EKSA. Semoga pelaksanaan EKSA ini dapat memberi impak positif terhadap kualiti penyampaian perkhidmatan agensi sektor awam. Sekian, terima kasih. TAN SRI DR. ALI BIN HAMSA Ketua Setiausaha Negara
 • 10. viii Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kegemilangan, Salam 1Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan; dan Salam Perpaduan Syukur ke hadrat Ilahi, atas limpah nikmat dan kurnia-Nya, MAMPU telah berjaya menerbitkan Panduan Pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA). EKSA merupakan istilah baharu bagi 5S yang telah disuntik dengan elemen pembaharuan dan penambahbaikan serta disuburkan dengan penjenamaan semula program ini, selari dengan perubahan dan kehendak semasa. Panduan Pelaksanaan EKSA ini diterbitkan sebagai rujukan dalam melaksanakan pengurusan persekitaran kerja di jabatan/ agensi kerajaan bagi menggantikan Panduan Amalan 5S Sektor Awam yang telah dikeluarkan oleh MAMPU pada 19 Mei 2010. Konsep 5S iaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke yang diperkenalkan oleh Jepun sebenarnya bukanlah suatu perkara yang asing bagi masyarakat Malaysia. Sebenarnya, MAMPU telah membangunkan mekanisme penilaian baharu ini mengikut acuan sendiri untuk meningkatkan produktiviti kerja khususnya penjawat-penjawat awam dan organisasi sektor awam secara amnya. Usaha ini adalah selaras dengan hujah Dr.Thuciya, pengasas 5S yang menyatakan bahawa pengurusan persekitaran kerja yang baik berkait secara langsung dengan peningkatan produktiviti. Prakata
 • 11. ix Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) Kita sedia maklum bahawa perkhidmatan awam merupakan jentera kerajaan yang bertanggungjawab untuk menerajui usaha-usaha ke arah pencapaian matlamatnegara. Tidakketerlaluanjikasayanyatakanbahawaperkhidmatan awam yang berfungsi dengan baik selama ini telah membolehkan Malaysia mengecap kemajuan yang dinikmati pada hari ini. Bagi memastikan negara kita terus maju di persada antarabangsa, amat penting untuk perkhidmatan awam meningkatkan prestasi dan kualiti penyampaian perkhidmatannya secara berterusan. Ketika dunia berlumba-lumba bersaing dalam era globalisasi kini, peranan yang dimainkan dalam mengurus persekitaran kerja tidak boleh dipandang enteng dan diabaikan begitu sahaja. Hakikat bahawa kejayaan tadbir urus organisasi jelas terlihat daripada pengurusan persekitaran kerja yang mantap tidak boleh disangkal lagi. Pada kesempatan ini, saya menyeru seluruh warga perkhidmatan awam agar mengubah persepsi dan paradigma terhadap kepentingan pengurusan persekitaran kerja, iaitu pengurusan persekitaran kerja harus dilihat dalam konteks yang lebih meluas dan bukan sekadar sebagai perkemasan housekeeping semata- mata. Sesungguhnya pengurusan persekitaran kerja merupakan satu mekanisme pengurusan kawalan kualiti yang terbukti keberkesanannya dalam mewujudkan suasana persekitaran yang kondusif, selamat dan membantu dalam penghasilan output yang lebih cekap dalam sesebuah organisasi. Akhir kalam, besarlah harapan MAMPU agar Panduan Pelaksanaan EKSA yang didokumentasikan ini dapat membantu penjawat-penjawat awam dan organisasi sektor awam dalam mewujudkan persekitaran kerja yang lebih kondusif dan produktif. Terima kasih. DATO’SERI ZAINAL RAHIM BIN SEMAN Ketua Pengarah MAMPU Sesungguhnya pengurusan persekitaran kerja merupakan satu mekanisme pengurusan kawalan kualiti yang terbukti keberkesanannya
 • 12.
 • 13. 1 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) 1 Tujuan Panduan ini disediakan sebagai rujukan kepada semua jabatan/agensi sektor awam dalam melaksanakan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA). Melalui panduan ini juga, diperjelaskan konsep EKSA, elemen-elemen baharu yang diperkenalkan, tindakan yang perlu diambil pada setiap peringkat pelaksanaan, kaedah pengauditan yang diguna pakai dan kelayakan serta syarat-syarat yang perlu dipatuhi untuk mendapatkan pensijilan EKSA. Sebagai tambahan kepada penerbitan ini, jabatan/agensi sektor awam digalakkan untuk menyediakan panduan EKSA yang khusus untuk kegunaan di jabatan/agensi masing-masing bagi menerangkan pelaksanaan EKSA dengan lebih fokus. EKSA juga harus dilihat sebagai satu program yang menggalakkan jabatan/ agensi sektor awam agar lebih kreatif dan inovatif dalam usaha mewujudkan persekitaran kerja yang sesuai dan mampu meningkatkan produktiviti serta kualiti penyampaian perkhidmatan. BAB
 • 14. 2 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) Pengenalan EKSA EKSA telah diperkenalkan mulai Januari 2014 sebagai inisiatif penjenamaan semula Amalan 5S Sektor Awam dengan mengambil kira keperluan bagi mengetengahkan persekitaran tempat kerja yang berkualiti dan kondusif supaya lebih relevan kepada jabatan/agensi sektor awam di Malaysia. Langkah penjenamaan semula ini difikirkan sesuai dan seiring dengan perubahan dan kehendak semasa untuk meningkatkan prestasi dan daya saing organisasi di samping menyemarakkan lagi budaya kreatif dan inovatif dalam kalangan jabatan/agensi sektor awam. Penerbitan buku ini diharap dapat memantapkan lagi pengurusan persekitaran pejabat sehingga semua warga sektor awam dapat bekerja dalam persekitaran tempat kerja yang sistematik, selesa dan kondusif. 2 BAB
 • 15. 3 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) MAMPU telah memperkenalkan Amalan 5S Sektor Awam pada tahun 2010 melalui Panduan Amalan 5S Sektor Awam seperti pada Rajah 1 di atas. Amalan 5S Sektor Awam SISIH SUSUN SAPU SERAGAM SENTIASA AMAL merupakan pengasingan dan pelupusan barang-barang yang tidak diperlukan di tempat kerja. peralatan dengan teratur, kemas, berkesan, selamat dan mudah dicapai. ialah usaha mengekalkan 4 amalan 5S iaitu sisih, susun, sapu dan seragam di samping melaksanakan penambahbaikan berterusan di jabatan/agensi masing- masing. bermaksud sekeadaan, sebentuk dan sewarna sama ada pada ciri-ciri, susun atur atau peraturannya. untuk memastikan ruang tempat kerja atau peralatan bersih daripada habuk/debu yang boleh menjejaskan fungsi peralatan, kualiti produk dan kesihatan. Rajah 1: Buku Panduan Amalan 5S Sektor Awam
 • 16. 4 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) Penjenamaan Semula Amalan 5S EKSA merupakan penjenamaan semula Amalan 5S yang telah diguna pakai dalam sektor awam sejak tahun 2010. Komponen utama dalam pelaksanaan EKSA masih berteraskan Amalan 5S yang ditambah baik di samping penambahan beberapa elemen baharu. EKSA bukan bertujuan untuk menggantikan konsep 5S yang diamalkan sebelum ini, sebaliknya menambah baik elemen 5S tersebut dengan menyokong kepada pewujudan persekitaran kerja yang lebih kondusif. Amalan 5S ditambah baik dengan menambah lima elemen baharu, iaitu: Imej Korporat; Kreativiti dan Inovasi; Amalan Hijau Persekitaran Kondusif; dan Kepelbagaian Agensi. Objektif utama penjenamaan semula Amalan 5S Sektor Awam kepada EKSA adalah untuk membolehkan jabatan/agensi kerajaan: A Meningkatkan imej korporat B Menyemarakkan aktiviti kreativiti dan inovasi selaras dengan tuntutan pihak berkepentingan C Menggalakkan aktiviti ke arah mewujudkan persekitaran hijau melalui pembudayaan Amalan Hijau D Memperluas pelaksanaan di agensi-agensi kerajaan bagi mewujudkan persekitaran yang kondusif E Memastikan elemen pengauditan memenuhi keperluan kepelbagaian agensi kerajaan
 • 17. 5 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) 3 BAB Elemen Baharu EKSA LIMA ELEMEN: Imej Korporat Keadaan Bersih, Selesa dan Berimej Korporat
 • 18. 6 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) Penampilan Imej Korporat di Kaunter Susun Atur Perabot yang Kemas Imej Korporat merujuk kepada identiti atau persepsi pelanggan/pihak berkepentingan terhadap persekitaran, tindakan dan pencapaian sesebuah organisasi. Nilai, etika dan norma kerja yang seragam dalam kalangan warga kerja amat diperlukan untuk mewujudkan budaya korporat yang positif. Selain ciri-ciri ini, EKSA juga turut menitikberatkan aspek keselamatan persekitaran di setiap jabatan/agensi sektor awam.
 • 19. 7 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) ELEMEN BAHARU: Kreativiti dan Inovasi Dalamusaha untuk mempertingkatkan produktiviti di tempat kerja, EKSA menggalakkan warga jabatan/agensi membudayakan elemen kreativiti dan inovasi semasa melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Persekitaran sektor awam yang sering kali berubah mengikut p e r e d a r a n m a s a m e n u n t u t pewujudan budaya organisasi yang dinamik berasaskan kreativiti dan inovasi. Warga jabatan/agensi digalakkan untuk sentiasa berfikir di luar kotak (out of the box) untuk menghasilkan persekitaran kerja yang kondusif dan selamat. Tempat Simpanan Alat Tulis yang Kreatif Pelabelan yang Memudahkan Carian
 • 20. 8 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) ELEMEN BAHARU: Amalan Hijau Ruang Kitar Semula Peringatan Penjimatan Penekanan turut diberikan pada aspek Amalan Hijau di pejabat dengan melaksanakan program seperti kitar semula dan meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga ke arah penjimatan sumber. Aktiviti Amalan Hijau diharap dapat diterapkan kepada keseluruhan warga jabatan/ agensi ke arah penggunaan sumber secara optimum.
 • 21. 9 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) ELEMEN BAHARU: Persekitaran Kondusif Persekitaran kondusif adalah penting dalam memperkukuhkan budaya organisasi berprestasi tinggi dan inovatif dalam kalangan jabatan/ agensi sektor awam. Amalan EKSA menggalakkan jabatan/agensi sektor awam memberikan penekanan pada penyampaian sistem perkhidmatan, mesra pelanggan dan memberi keselesaan semasa berurusan. Bagi pelanggan orang kurang upaya (OKU), kemudahan yang sesuai harus disediakan. Kemudahan OKU Disediakan Ruang Kerja yang Kemas
 • 22. 10 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) ELEMEN BAHARU: Kepelbagaian Agensi EKSA memperkenalkan model penilaian dan pengauditan baharu yang merangkumi kriteria generik dan kriteria khusus dengan mengambil kira kepelbagaian premis jabatan/agensi kerajaan mengikut jenis perkhidmatan yang diberikan. Pendekatan yang dipraktikkan sebelum ini iaitu onesize fits all didapati kurang mencakupi keperluan kepelbagaian jabatan/ agensi kerajaan pada masa kini. Kluster Sosial Kluster Pentadbiran
 • 23. 11 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) 4 BAB Pelaksanaan EKSA EKSA dapat dilaksanakan secara tersusun melalui pewujudan tadbir urus dan tindakan pengurusan yang mantap merangkumi perkara-perkara seperti yang berikut: Tahap pelaksanaan bagi setiap peringkat tindakan yang diambil seperti pada Rajah 2 perlu dilaporkan secara berkala kepada pengurusan atasan melalui mekanisme yang ditetapkan. Pemantauan secara berterusan perlu dilakukan bagi menilai keberkesanan pelaksanaan pada semua peringkat, manakala kajian semula hendaklah dilakukan bagi menentukan langkah-langkah penambahbaikan yang perlu diambil. 1 2 3 4 mewujudkan Jawatankuasa Pelaksana EKSA dan menetapkan pelan tindakan pelaksanaan yang jelas; mewujudkan sektor/zon kerja; mengadakan program latihan; dan mengadakan pelancaran EKSA jabatan/agensi.
 • 24. 12 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) Rajah 2: Langkah Pelaksanaan EKSA EKSA Langkah 1 Pembentukan Jawatankuasa Langkah 2 Pembahagian Zon Langkah 3 Latihan Langkah 4 Pelancaran
 • 25. 13 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) LANGKAH 1: PEWUJUDAN JAWATANKUASA EKSA DENGAN PERANAN YANG JELAS Penaung/ Pengerusi Jawatankuasa Pelaksanaan EKSA Menentukan hala tuju keseluruhan pelaksanaan EKSA; Membentuk pelan tindakan pelaksanaan EKSA; Menetapkan dasar, peraturan dan garis panduan; Menentukan belanjawan dan sumber-sumber kewangan; Melantik penyelaras, ketua jawatankuasa kecil dan fasilitator; Menetapkan sistem pengiktirafan/penghargaan; Mengawasi dan menilai kemajuan pelaksanaan; dan Memantau kemajuan pelaksanaan EKSA melalui contoh amalan terbaik. Fasilitator Memberikan latihan dan panduan kepada ketua zon dan ahli; Memastikan semua kumpulan mematuhi peraturan dan panduan yang disediakan; Menentukan pembahagian zon; Menjadi perantara untuk menyampaikan maklumat terkini antara pihak pengurusan dengan kumpulan pelaksana; dan Menyelaras dan memantau aktiviti. Penyelaras Menjadualkan Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan EKSA; Menyelaras program EKSA; Melaporkan kemajuan dan status pelaksanaan EKSA; Membantu pengurusan aktiviti promosi, latihan dan audit; dan Menghebahkan maklumat terkini pelaksanaan EKSA dalam organisasi.
 • 26. 14 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) Jawatankuasa Latihan Menyediakan pelan pelaksanaan aktiviti latihan bagi memupuk budaya EKSA kepada semua warga kerja dalam organisasi; Mengenal pasti jenis latihan yang diperlukan dari semasa ke semasa bagi mengukuhkan aktiviti EKSA; dan Menyelaras dan memastikan setiap warga kerja diberikan latihan EKSA secukupnya. Ketua Sektor/Zon Mengadakan mesyuarat secara berkala dengan ahli–ahli kumpulan; Menggalakkan penglibatan semua ahli dalam pelaksanaan EKSA; Merancang aktiviti kumpulan; Memberikan maklum balas mengenai status pelaksanaan EKSA kepada fasilitator; dan Membantu memberikan panduan dan tunjuk ajar kepada ahli-ahli kumpulan. Jawatankuasa Promosi Menyediakan pelan pelaksanaan aktiviti promosi EKSA; Mengenal pasti aktiviti/kempen promosi bagi memupuk kesedaran penyertaan untuk menjayakan pelaksanaan EKSA; Menganalisis keberkesanan aktiviti promosi yang telah dilaksanakan; dan Melaporkan status pelaksanaan aktiviti dan tahap kesedaran EKSA di kalangan warga jabatan/agensi. Jawatankuasa Audit Menyediakan kriteria audit dalam EKSA; Menentukan kekerapan aktiviti audit dalam EKSA; Menyediakan laporan dan analisis keputusan audit dalam EKSA; dan Menyemak kriteria audit dalam EKSA dari semasa ke semasa mengikut keperluan.
 • 27. 15 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) LANGKAH 2: MEWUJUDKAN SEKTOR/ZON EKSA Ahli-ahli Memberikan komitmen secara berterusan dalam pelaksanaan EKSA; Menyertai aktiviti EKSA secara aktif; Bekerjasama dalam kumpulan; dan Menghadiri mesyuarat dan menyumbangkan idea bagi menjayakan pelaksanaan EKSA. i. Mewujudkan kawasan tanggungjawab kumpulan bagi memudahkan pelaksanaan dan pengawasan EKSA. ii. Pembahagian sektor/zon hendaklah dijelaskan melalui pelan lokasi sektor/zon bagi memudahkan rujukan. iii. Faktor yang perlu diambil kira dalam pembahagian sektor/zon adalah seperti yang berikut: susun atur keseluruhan sektor/zon dan pembahagian kepada sektor/zon kecil hendaklah bersesuaian mengikut fungsi dan saiz organisasi (dicadangkan jumlah sektor/zon tidak terlalu banyak) bagi memudahkan penyelarasan dan pemantauan yang lebih sistematik dilaksanakan. menentukan nama kumpulan untuk setiap sektor/zon dan jumlah keahlian kumpulan bagi setiap sektor/zon; mewujudkan sudut EKSA dengan mempamerkan struktur kumpulan dan sektor/zon dengan mengambil kira hala tuju EKSA di jabatan/agensi; dan sektor/zon di sesebuah jabatan/agensi haruslah berdasarkan aras/tingkat atau yang mana bersesuaian.
 • 28. 16 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) LANGKAH 3: LATIHAN LANGKAH 4: PELANCARAN EKSA Tujuan latihan EKSA adalah untuk mendalami pengetahuan berkaitan EKSA di samping membudayakan EKSA dalam kalangan warga jabatan/agensi. i. Pelancaran dan perasmian EKSA boleh diadakan sebagai tanda mula programinidisampingmenyampaikanhasratdansokonganpengurusan bagi melaksanakan EKSA dalam jabatan/agensi. ii. Pihak pengurusan perlu terlibat secara langsung dan memberi komitmen serta sokongan padu kepada pelaksanaan EKSA melalui penetapan sasaran yang ingin dicapai, dasar dan objektif EKSA di samping menentukan matlamat setiap langkah pelaksanaan. iii. Antara perkara yang perlu diberikan penekanan semasa pelancaran EKSA adalah seperti yang berikut: dasar EKSA; zon EKSA; objektif EKSA; pelan tindakan pelaksanaan EKSA; dan buku panduan pelaksanaan EKSA. Penyediaan Sudut EKSA
 • 29. 17 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) 5 BAB Selaras dengan penjenamaan semula Amalan 5S Sektor Awam, beberapa kriteria penilaian baharu telah dibangunkan. EKSA memperkenalkan model penilaian baharu yang mengandungi kriteria generik dan kriteria khusus yang mengambil kira kepelbagaian premis jabatan/agensi kerajaan mengikut jenis perkhidmatan yang diberikan. Pendekatan yang dipraktikkan sebelum ini iaitu one size fits all digantikan dengan model baharu seperti pada Rajah 3. Rajah 3: Model Baharu Penilaian EKSA Pengauditan EKSA MODEL A MODEL B Generik Komponen A hingga E Komponen A hingga F Generik dan Khusus
 • 30. 18 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) Rajah 4: Komponen-komponen Penilaian Komponen A - Keperluan Utama Pelaksanaan Komponen B - Ruang Tempat Kerja / Pejabat Komponen C - Tempat Umum Komponen D - Keselamatan Persekitaran Komponen E - Kawasan Persekitaran Jabatan Komponen F - Tempat Khusus Penilaian Model A adalah berdasarkan kriteria generik manakala penilaian Model B merupakan gabungan antara kriteria generik dan khusus. Kriteria penilaian yang diguna pakai adalah mengikut kesesuaian jabatan/agensi di mana terdapat 6 komponen kriteria penilaian seperti pada Rajah 4. Kriteria- kriteria yang disusun adalah bersesuaian dengan keperluan yang terdapat di pelbagai jabatan/agensi. Ini bagi memastikan pengauditan dilaksanakan secara menyeluruh dan memenuhi aspek kepelbagaian dan perbezaan antara sesuatu jabatan/agensi. Kategori jabatan/agensi yang dinilai adalah seperti pada Rajah 5. Panduan lengkap bagi setiap komponen penilaian dan contoh amalan baik adalah seperti pada Lampiran I dan II. Ruang Umum yang Kondusif
 • 31. 19 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) Rajah 5: Kategori Jabatan/Agensi yang Diaudit Bangunan dan Kawasan Sendiri: Komponen A Hingga E1 Contoh: Stesen Penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Jalan Bukit Kayu Hitam, Pejabat Daerah dan Tanah Marang dan Pejabat Pendidikan Daerah Batang Padang Bangunan Sendiri dan Berkongsi Kawasan: Komponen A Hingga E2 Contoh: Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) Contoh: Wisma Persekutuan Berkongsi Bangunan dan Kawasan: Komponen A Hingga D Penilaian Model B Penilaian Model A Agensi di bawah Kluster Keselamatan Komponen A hingga F Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Markas Angkatan Tentera Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Mahkamah, Pusat Latihan, Masjid, Pihak BerkuasaTempatan, Pejabat Kadi Agensi di bawah Kluster Pentadbiran Komponen A hingga F Hospital, Klinik, Sekolah, Institut Pengajian Tinggi Awam, Politeknik, Kolej Komuniti Agensi di bawah Kluster Sosial Komponen A hingga F
 • 32. 20 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) 6 BAB Pelaksanaan Audit Dalam Audit Dalam EKSA perlu dilaksanakan oleh jabatan/agensi secara penilaian kendiri. Audit Dalam ini perlu dijadualkan secara berkala untuk memastikan setiap jabatan/agensi membuat penambahbaikan secara berterusan dalam memastikan EKSA sentiasa diamalkan dengan jayanya di sesebuah organisasi. Audit Dalam dilaksanakan oleh juruaudit yang dilantik oleh jabatan/agensi tersebut. Langkah yang terlibat adalah seperti yang berikut:
 • 33. 21 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) Jawatankuasa Pelaksana EKSA perlu mengenal pasti, melatih dan melantik juruaudit untuk melaksanakan aktiviti Audit Dalam EKSA jabatan/agensi. Jawatankuasa Pelaksana ini juga perlu menyediakan kriteria Audit Dalam EKSA dan menentukan kekerapan aktiviti Audit Dalam EKSA. Pasukan Audit Dalam EKSA hendaklah diberi latihan untuk memastikan urusan audit dalam EKSA dapat dijalankan dengan cekap dan berkesan. Pengerusi Jawatankuasa Audit Dalam EKSA hendaklah melaporkan penemuan audit dalam kepada Pengerusi Jawatankuasa Pelaksana EKSA. Penemuan turut dimaklumkan kepada ketua dan semua warga jabatan/ agensi. Pasukan Audit Dalam akan menjalankan audit seperti yang dijadualkan oleh Jawatankuasa Pelaksana EKSA. LANGKAH 1 MEMBENTUK PASUKAN AUDIT LANGKAH 3 MENGAUDIT PRESTASI EKSA LANGKAH 2 LATIHAN AUDIT EKSA LANGKAH 4 MENGUMUMKAN PENEMUAN AUDIT
 • 34. 22 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) 7 BAB Pensijilan EKSA 1. Pensijilan EKSA diberikan kepada semua jabatan/agensi seperti yang berikut: Sekolah; dan Kelayakan
 • 35. 23 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) 2. Pensijilan akan dikeluarkan kepada jabatan/agensi berkaitan yang berjaya memperoleh markah purata 80% dan ke atas. Pecahan markah bagi pensijilan adalah seperti pada Rajah 6: Markah Kategori Sijil 90.0% - 100.0% Cemerlang 80.0% - 89.9% Baik 3. Jabatan/agensi yang mempunyai sijil amalan 5S yang masih sah dikeluarkan oleh pihak ketiga tidak layak untuk dipertimbangkan menerima pensijilan EKSA daripada pihak MAMPU. Jabatan/ agensi tersebut hanya boleh dipersijilkan oleh MAMPU selepas tamat tempoh sijil amalan 5S oleh pihak ketiga berkenaan. 4. Sijil EKSA dikeluarkan berdasarkan kepada entiti sesebuah jabatan/ agensi yang diaudit oleh MAMPU. Entiti ini merujuk kepada jabatan/ agensi yang mempunyai kewujudan tersendiri dari segi bangunan, ruang persekitaran atau lokasi. 5. Sekiranya jabatan/agensi ingin memohon pensijilan bagi cawangan yang terletak di luar persekitaran atau berbeza lokasi, maka sijil berasingan dikeluarkan kepada cawangan tersebut. Sebagai contoh, Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Perak, Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Ipoh dan Balai Polis Chemor diberikan sijil EKSA secara individu walaupun ketiga-tiganya daripada jabatan yang sama tetapi berada di lokasi dan persekitaran yang berbeza. Penerangan lanjut seperti pada Rajah 7. Rajah 6: Pemarkahan dan Kategori Sijil
 • 36. 24 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) Rajah 7: Pensijilan EKSA Mengikut Entiti Pensijilan EKSA MAMPU Kategori: Cemerlang IPK Perak, Jalan Sultan Iskandar, 30000 Ipoh, Perak Pensijilan EKSA MAMPU Kategori: Baik Balai Polis Chemor, Jalan Chemor, 31200 Ipoh, Perak Pensijilan EKSA MAMPU Kategori: Cemerlang Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh, Jalan Sultan Iskandar, 30000 Ipoh, Perak Lokasi pengauditan dijalankan: Semua bahagian dan unit meliputi ruang pejabat, stor, pondok pengawal, surau, kafetaria, bilik guna sama dalam bangunan dan kawasan persekitaran di bawah seliaan IPK Perak. Lokasi pengauditan dijalankan: Semua bahagian dan unit meliputi ruang pejabat, stor, pondok pengawal, surau, kafetaria, bilik guna sama dalam bangunan, lokap dan kawasan persekitaran di bawah seliaan IPD Ipoh. Lokasi pengauditan dijalankan: Semua bahagian dan unit meliputi ruang pejabat, stor, pondok pengawal, surau, kafetaria, bilik guna sama dalam bangunan, lokap dan kawasan persekitaran di bawah seliaan Balai Polis Chemor. Pengauditan Terhadap Ruang Kaunter
 • 37. 25 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) 1. Tempoh sah laku sijil EKSA adalah selama dua tahun dan tarikh ini dipaparkan dalam sijil EKSA. 2. Jabatan/Agensi boleh memohon pembaharuan sijil EKSA daripada MAMPU, satu bulan sebelum tarikh tamat tempoh sah laku sijil. 3. Sekiranya jabatan/agensi berpindah lokasi bangunan atau penempatan asal tempat sesi pengauditan dibuat, jabatan/agensi boleh membuat permohonan bagi sesi pengauditan semula mengikut lokasi agensi di bangunan atau penempatan yang baharu. Sijil EKSA yang terdahulu ditamatkan dan perlu dikembalikan kepada MAMPU. Sijil EKSA yang baharu dikeluarkan berdasarkan kepada hasil pengauditan di lokasi baharu. Tempoh Sah Laku Sijil Permohonan Rasmi Jabatan/Agensi yang berminat dan bersedia untuk mendapatkan pensijilan EKSA perlu mengemukakan permohonan rasmi kepada MAMPU, bersama-sama laporan audit dalam yang dibuat sebanyak 2 kali serta mencapai purata markah 80.0% ke atas selewat-lewatnya sebulan sebelum tarikh pengauditan yang dicadangkan.
 • 38. 26 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) Kos Terdapat dua saluran permohonan boleh dibuat, iaitu: Permohonan rasmi melalui surat Permohonan rasmi melalui surat perlu dialamatkan kepada Ketua Pengarah MAMPU di alamat yang berikut: Ketua Pengarah, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Aras 6, Blok B2, Kompleks Jabatan Perdana Menteri, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 PUTRAJAYA (u.p.: Pengarah Bahagian Perundingan Pengurusan 2) Permohonan rasmi melalui e-mel Permohonan rasmi melalui e-mel dikemukakan ke alamat e-mel eksa@mampu.gov.my. Bagi tujuan pensijilan EKSA oleh MAMPU, tiada sebarang bayaran dikenakan terhadap jabatan/agensi yang berminat untuk memohon pensijilan EKSA. Namun begitu, MAMPU memohon kerjasama setiap jabatan/agensi yang bercadang mendapatkan pensijilan EKSA untuk menanggung kos tuntutan perjalanan, penginapan dan elaun makan pegawai/pasukan juruaudit EKSA yang terlibat.
 • 39. 27 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) 8 BAB Faedah Pelaksanaan EKSA Pelaksanaan EKSA di jabatan/agensi memberikan faedah seperti pada Rajah 8. Rajah 8: Faedah Pelaksanaan EKSA Mewujudkan persekitaran tempat kerja berkualiti (bersih, kemas dan rapi) Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan organisasi Mengenal pasti, mengurang dan menghapuskan pembaziran Meningkatkan imej jabatan/agensi sektor awam Menjana idea kreatif dalam kalangan warga jabatan /agensi Meningkatkan semangat kerja berpasukan Meningkatkan disiplin warga jabatan/agensi Meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan Mewujudkan piawaian kerja yang jelas
 • 40. 28 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) 9 BAB Kunci Kejayaan EKSA Kejayaan pelaksanaan EKSA di sesuatu jabatan/agensi bergantung pada faktor- faktor seperti pada Rajah 9. Rajah 9: Kunci Kejayaan EKSA Sokongan dan komitmen pengurusan atasan Struktur pengurusan EKSA yang efektif dan efisien Pendidikan dan latihan kepada warga agensi Komunikasi yang efektif Kejayaan EKSA Pelan pelaksanaan yang mantap Perkongsian amalan baik EKSA Projek perintis EKSA
 • 41. 29 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) Penutup Melalui pelaksanaan EKSA, diharapkan jabatan/agensi memperoleh manfaat dan faedah yang positif, iaitu bekerja dalam persekitaran yang kondusif seterusnya dapat meningkatkan produktiviti organisasi masing-masing. Sebarang pertanyaan berhubung pelaksanaan EKSA boleh diajukan kepada Bahagian Perundingan Pengurusan 2 melalui: E-mel : eksa@mampu.gov.my Telefon : 03-8000 8000 Faks : 03-8888 3565 Pensijilan EKSA
 • 42.
 • 44. 32 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) Lampiran 1 Komponen Penilaian EKSA
 • 45. 33 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) Pembudayaan Amalan Hijau
 • 46. 34 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENGENERIK KOMPONENA KEPERLUANUTAMAPELAKSANAAN12345MARKAH A1)DasarEKSA 1Menyediakangarispanduan selarasdenganDasarEKSAagensi. Garispanduan tidakdisediakan Garispanduan disediakan kepada sebahagian wargaagensi Garispanduan disediakan kepadasemua wargaagensi 2MenyebarDasardanGaris PanduanEKSAsertamemastikan semuawargakerjamemahaminya. DasardanGaris PanduanEKSA tidakdisebarkan DasardanGaris PanduanEKSA disebardan difahamioleh sebahagian warga DasardanGaris PanduanEKSA disebardan difahamioleh semuawarga 3MemastikanEKSAdiamalkandan dipatuhiolehsemuawargaagensi. EKSAtidak diamalkandan dipatuhioleh wargaagensi EKSAdiamalkan dandipatuhi olehsebahagian wargaagensi EKSAdiamalkan dandipatuhi olehsemua wargaagensi 4Memastikandokumentasi berkaitanpelaksanaanEKSA disusundenganteraturdan sentiasadikemaskinitermasuk perkarayangberikut: i.Minitmesyuarat ii.SuratlantikanJawatankuasa iii.LaporanaktivitiJawatankuasa Dokumentasi tidakteraturdan tidakdikemas kini Sebahagian dokumentasi teraturdan dikemaskini Semua dokumentasi teraturdan dikemaskini
 • 47. 35 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENGENERIK KOMPONENA KEPERLUANUTAMAPELAKSANAAN12345MARKAH 5Mewujudkankeseragaman pelaksanaanEKSAseperti ketetapanagensi/garispanduan yangdibangunkanolehagensi. Tiada keseragaman Keseragaman padasebahagian agensi Keseragaman pada keseluruhan agensi 6a)Menyediakandanmemaparkan sudutEKSAditempatyang strategik(secaramayaataufizikal) danmengandungiperkaraseperti yangberikut: i.DasarEKSAagensi ii.Cartaorganisasi iii.Gambaraktivitisebelumdan selepas iv.Pelanlantai v.Cartaperbatuansemasa vi.Informasi/hebahan vii.TarikhkemaskinisudutEKSA SudutEKSA tidakdisediakan SudutEKSA disediakan tetapihanya mengandungi duaperkara seperti dicadangkan SudutEKSA disediakan tetapihanya mengandungi tigahingga empatperkara seperti dicadangkan SudutEKSA mengandungi semuaperkara seperti dicadangkan SudutEKSA mengandungi semuaperkara sepertidicadang sertadipaparkan secarakreatifdan inovatif b)Memastikanmaklumatdan bahanyangdipaparkansentiasa dikemaskinidandalamkeadaan baik. Tidakterkinidan tidakberada dalamkeadaan baik Sebahagian sahajayang terkinidandalam keadaanbaik Terkinidan beradadalam keadaanbaik
 • 48. 36 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENGENERIK KOMPONENA KEPERLUANUTAMAPELAKSANAAN12345MARKAH A2)JawatankuasaPelaksanaEKSA 7a)Membentukdanmelantik JawatankuasaPelaksanaEKSA yangterdirisekurang-kurangnya tigaJawatankuasasepertiyang berikut: i.JawatankuasaLatihan ii.JawatankuasaPromosi iii.JawatankuasaAudit Jawatankuasa pelaksanatidak dibentukdan tidakdilantik Jawatankuasa pelaksana dibentuk dandilantik tetapihanya mempunyai satuhinggadua jawatankuasa yangdisyorkan Jawatankuasa pelaksana dibentukdan dilantikserta mempunyai semua jawatankuasa yangdisyorkan b)Melantikfasilitatorterlatih sebagaipakarrujukpelaksanaan EKSA. Fasilitatortidak dilantik Fasilitator dilantiktapitidak terlatih Fasilitatortelah dilantikdan terlatih 8Merancangdanmelaksana program/aktivitiEKSAsecara berkalasepertiyangberikut: i.Menyediadanmengemas kinicartaperbatuanaktiviti ii.Menyebarmaklumatlatihan, promosidanaudit iii.Melaksanaprogram pengayaanilmu Program/aktiviti EKSAtidak dirancangdan dilaksanakan Program/aktiviti EKSAdirancang tetapitidak dilaksanakan Program/aktiviti EKSAdirancang dandilaksanakan
 • 49. 37 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENGENERIK KOMPONENA KEPERLUANUTAMAPELAKSANAAN12345MARKAH A3)PenglibatanPengurusanAtasan 9Melibatkanpengurusanatasan sebagaipenaung/penasihatEKSA. Pengurusan atasanbukan penaung/ penasihatEKSA Pengurusan atasansebagai penaung/ penasihatEKSA 10Melibatkanpengurusanatasan dalamaktivitiEKSAseperti programkesedaran/pendedahan danlawatan. Programtidak dilaksanakan Mempunyai program kesedaran/ pendedahan yangkurangaktif Mempunyai program kesedaran/ pendedahan yangaktiftanpa penglibatan pengurusan atasan Mempunyai program kesedaran/ pendedahan yangaktif dengan sebahagiannya melibatkan pengurusan atasan Mempunyai program kesedaran/ pendedahan yangaktif dengan penglibatan pengurusan atasan sepenuhnya 11Membentangdanmelaporkan pelaksanaanaktivitiEKSAdalam mesyuaratpengurusan. AktivitiEKSA tidakdibentang dandilaporkan dalammesyuarat pengurusan Sebahagian aktivitiEKSA dibentangdan dilaporkan dalammesyuarat pengurusan Semuaaktiviti EKSAdibentang dandilaporkan dalammesyuarat pengurusan
 • 50. 38 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENGENERIK KOMPONENA KEPERLUANUTAMAPELAKSANAAN12345MARKAH A4)PenilaianKendiri(SelfAssessment) 12Melaksanaauditpematuhan/audit dalamsecaraberterusansama adaolehjawatankuasadalaman atauagensiluar/lainsekurang- kurangnyaduakalisetahun. Audit dalamtidak dilaksanakan Auditdalam dilaksanakan sekalidalamsatu tahun Auditdalam dilaksanakan mengikutjadual 13Menyebarkanhasil/laporanaudit dalamuntukmaklumandan tindakansusulanwargaagensi. Hasil/laporan auditdalamtidak disebarkan Hasil/laporan auditdalam disebarkan kepada sebahagian warga Hasil/laporan auditdalam disebarkan kepadasemua warga 14MengemukakanLaporanPenilaian KendirikepadaMAMPUselepas setahunmenerimapensijilan (hanyauntukpensijilansemula). Laporan Penilaian Kendiritidak dikemukakan kepadaMAMPU Laporan PenilaianKendiri dikemukakan kepadaMAMPU
 • 51. 39 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENGENERIK KOMPONENA KEPERLUANUTAMAPELAKSANAAN12345MARKAH A5)Pengiktirafan 15Melaksanakanprogram pengiktirafanEKSAdiperingkat agensiseperticontohanugerah yangberikut: i.ZonTerbaik ii.BilikTerbaik iii.BahagianTerbaik iv.RuangKerjaTerbaik v.TandasTerbaik vi.HasilKreativitiTerbaik vii.AnugerahAmalanHijau Terbaik Program pengiktirafan tidak dilaksanakan Satuhingga duaprogram pengiktirafan dilaksanakan Sekurang- kurangnya tigaprogram pengiktirafan dilaksanakan Empatprogram pengiktirafan dilaksanakan Limaatau lebihprogram pengiktirafan dilaksanakan 16Menerimapengiktirafandan ditandaarassamaadadi peringkatjabatan/daerah/negeri/ kebangsaanataulain-lain. Tiada pengiktirafan diterima/tidak ditandaarasoleh agensilain Menerima pengiktirafan tetapitidak ditandaarasoleh agensilain Menerima pengiktirafan danditandaaras olehagensilain 17Menyebarkandanmempamerkan maklumatmengenaiprogram pengiktirafankepadasemua wargaagensi. Program pengiktirafan tidakdisebarkan Program pengiktirafan disebarkandan dipamerkan kepada sebahagian warga Program pengiktirafan disebarkandan dipamerkan kepadasemua warga
 • 52. 40 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENGENERIK KOMPONENA KEPERLUANUTAMAPELAKSANAAN12345MARKAH A6)PembudayaanKreativitidanInovasi 18Melaksanakaninovasi/amalan baik(bestpractice)yangboleh meningkatkanproduktivitidan kualitikerjawarga. Programinovasi/ amalanbaik(best practice)tidak dilaksanakan Programinovasi/ amalanbaik (bestpractice) dilaksanakan 19Melaksanakanprogramkreativiti daninovasiseperticontohyang berikut: i.Kreativitimenggunakan baranganterpakai ii.Barangterpakaiuntukhiasan iii.Hiasan/kegunaanEKSA Program kreativitidan inovasitidak dilaksanakan Program kreativiti daninovasi dilaksanakan
 • 53. 41 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENGENERIK KOMPONENA KEPERLUANUTAMAPELAKSANAAN12345MARKAH A7)TindakanPenjimatan/GoGreen 20a)Melaksanakanprogram penjimatantenaga/sumbersecara menyeluruhseperticontoh- contohberikut: i.Notis/arahanpenjimatan tenaga ii.Penggunaanlampu/peralatan jimattenaga(saveenergy) iii.Penetapansuhuoptimum iv.Penjimatankertas v.Penjimatanair vi.Kempenhijau Tidak melaksanakan program penjimatan tenaga Melaksanakan sekurang- kurangnya duaprogram penjimatan tenaga Melaksanakan sekurang- kurangnya tigaprogram penjimatan tenaga b)Melaksanakanprogram/usaha kitarsemulaperingkatagensi. Tiadaprogram/ usahakitar semula dilaksanakan Program/usaha kitarsemula dilaksanakan c)Menyediakananalisis penjimatan,contohnya: i.Kos ii.Masa iii.TenagaPekerja iv.Ruang Tiadaanalisis penjimatan disediakan Analisis penjimatan disediakan JUMLAHSKOR(KOMPONENA) JumlahMarkah:/120X100%=% (JumlahMarkahDiperolehDibahagidenganJumlahMarkahPenuhbagiSemuaKriteriayangBerkaitanX100%)
 • 54. 42 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENB RUANGTEMPATKERJA/PEJABAT12345MARKAH FIZIKAL B1)Lantai 1Memastikanlantaimemenuhi kriteriayangberikut: i.Selamatdantidaklicin ii.Tiadakekotoran/sampahdi lantai iii.Tidakberlubang/pecahatau rosak iv.Tongsampahdisediakan TidakbersihBersihdan memenuhisatu kriteria Bersihdan memenuhidua kriteria Bersihdan memenuhitiga kriteria Bersihdan memenuhi semuakriteria 2Menyediakanprogram pemantauandanmemastikan jadualpembersihandipatuhi. Tiadaprogram pemantauan Menyediakan program pemantauan tetapitidak dipatuhi Menyediakan program pemantauandan dipatuhi B2)DindingdanSiling 3Memastikandindingdansiling bersihdaripadakekotorandan dalamkeadaanbaik. Dindingkotor danrosak Dindingdalam keadaanbaik tetapitidak bersih Dindingdalam keadaanbaik danbersih
 • 55. 43 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENB RUANGTEMPATKERJA/PEJABAT12345MARKAH 4Menyediakanhiasanyang bersesuaiandanselarasdengan imejkorporat. Hiasan keterlaluandan tidakbersesuaian Hiasan sederhanatetapi tidakselaras denganimej korporat Hiasan bersesuaiandan selarasdengan imejkorporat B3)LampudanSoket 5Memastikansemualampubersih, berfungsidandalamkeadaan baik. Adalampuyang rosak Semualampu berfungsi Semualampu bersih,berfungsi dandalam keadaanbaik 6Memastikansoketelektrik berfungsidandalamkeadaan baik. Soketelektrik tidakberfungsi Sebahagian soketelektrik berfungsidan dalamkeadaan baik Semuasoket elektrikberfungsi dandalam keadaanbaik KEPERLUANUMUM B4)SusunAturPeralatan 7Menyeragamkansusunanlaci meja/kekakibolehgerak(mobile pedestal). Susunanlaci meja/kekaki bolehgerak (mobilepedestal) tidakseragam Sebahagian susunanlaci meja/kekaki bolehgerak (mobilepedestal) seragam Semuasusunan lacimeja/kekaki bolehgerak (mobilepedestal) seragam
 • 56. 44 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENB RUANGTEMPATKERJA/PEJABAT12345MARKAH 8Memastikanperalatankerja diruangkerja/kubikeldalam keadaanteraturdankemas: i.Komputer ii.Dulang(Tray)Keluar/Masuk iii.Folder/fail iv.Perhiasantidakketerlaluan v.Kedudukanlaci Semuaperalatan tidakteraturdan tidakkemas Sebahagian peralatanteratur dankemas Semuaperalatan teraturdan kemas B5)KeadaanPeralatan 9Menyusunalattulisdengankemas danteraturdiatasmeja/dulang (tray)/dalamlaci. Alattulistidak disusundengan kemasdan teratur Sebahagianalat tulisdisusun dengankemas danteratur Semuaalattulis disusundengan kemasdan teratur 10Memastikansemuaperalatan dalamkeadaanbaikdanboleh digunakan. Semuaperalatan tidakdalam keadaanbaik dantidakboleh digunakan Sebahagian peralatandalam keadaanbaik danboleh digunakan Semuaperalatan dalamkeadaan baikdanboleh digunakan 11Memastikantanda/label bersesuaianbagibarangyang disimpandalamruangtertentu/ laci. Tiadatanda/ labelbagibarang yangdisimpan Sebahagian barangyang disimpan bertanda/ berlabel Semuabarang yangdisimpan bertanda/ berlabel
 • 57. 45 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENB RUANGTEMPATKERJA/PEJABAT12345MARKAH 12Memastikansemuaperalatan bebasdaripadadebu,bersihdan kemas. Semuaperalatan berdebu,tidak bersihdantidak kemas Sebahagian peralatan berdebu,tidak bersihdantidak kemas Semuaperalatan tidakberdebu, bersihdankemas 13Mempamerkantatacara penggunaanuntukperalatan gunasama(yangbersesuaian) Tiadatatacara penggunaan dipamerkan Mempamerkan tatacara penggunaan padasebahagian peralatanguna sama Mempamerkan tatacara penggunaan denganjelasdan mudahdifahami padasemua peralatanguna sama 14Mempamerkanarahan/notisbagi memastikanperalatandisusun kemas. Tiadaarahan/ notisdipamerkan Arahan/notis dipamerkan disebahagian tempat(yang bersesuaian) Arahan/notis dipamerkan disemua tempat(yang bersesuaian) B6)PelabelandanPapanTanda/TandaArah 15Menyediakantandanama pegawai/kakitanganpadabilik ataukubikelyangseragam Tiadatanda namapadabilik/ kubikel Sebahagian bilik/kubikel memaparkan tandanama pegawaiyang seragam Semuabilik/ kubikel memaparkan tandanama pegawaiyang seragam
 • 58. 46 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENB RUANGTEMPATKERJA/PEJABAT12345MARKAH 16Menyediakanlabelyang bersesuaiandanseragambagi menunjukkanseksyen/unit. TidakberlabelLabellengkap, jelastetapitidak seragam Labellengkap, jelasdan seragam 17Menggunakanpapantanda/tanda arahdengantulisanyangsesuai, jelasdanmudahdibaca. Saizyangtidak sesuaidansukar dibaca Saizyangsesuai tetapisukar dibaca Saizyangsesuai danmudah dibaca 18Meletakkanpapantanda/tanda arahpadakedudukanstrategik danmudahdilihat. Semuapapan tandapada kedudukantidak strategikdan sukardilihat Sebahagian papantanda padakedudukan strategikdan mudahdilihat Semuapapan tandapada kedudukan strategikdan mudahdilihat B7)Perhiasan 19Menyediakanperhiasanyang minimumdanselarasdenganimej korporat. Hiasanyang keterlaluandan tidakberimej korporat Hiasanminimum tetapitidak selarasdengan imejkorporat Hiasanminimum danselaras denganimej korporat 20Memastikanperhiasanyang digunakantidakberdebudan dalamkeadaanbaik. Perhiasan berdebudan usang Sebahagian perhiasan dalamkeadaan baikdantidak berdebu Perhiasandalam keadaanbaik, bersihdantidak berdebu
 • 59. 47 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENB RUANGTEMPATKERJA/PEJABAT12345MARKAH B8)KeperluanUmum 21Menyediadanmemaparkanpelan lantaidibilik/ruanggunasama yangmudahdilihat. Pelanlantaitidak disediakan Sebahagian bilik/ruang menyediakan pelanlantaiyang jelasdifahami Semua bilik/ruang menyediakan pelanlantaiyang jelasdifahami 22Menyediadanmemaparkanpelan lampudibilik/ruanggunasama yangmudahdilihat(sekiranya melebihiduasuis). Pelanlampu tidakdisediakan Sebahagian bilik/ruang menyediakan pelanlampu yangjelas difahami Semua bilik/ruang menyediakan pelanlampu yangjelas difahami 23MemaparkanSenaraiAsetAlih Kerajaan(KEW.PA-7)disemua bilik/ruang. KEW.PA-7tidak dipaparkan Sebahagian bilik/ruang menyediakan KEW.PA-7tetapi tidakdikemas kini Sebahagian bilik/ruang menyediakan KEW.PA-7dan dikemaskini Semua bilik/ruang menyediakan KEW.PA-7tetapi tidakdikemas kini Semua bilik/ruang menyediakan KEW.PA-7dan dikemaskini 24MelantikPegawai BertanggungjawabatauPerson- in-Charge(PIC)bagisetiapruang/ bilikgunasamabersertanombor telefonuntukdihubungi. PICtidakdilantik bagisetiap ruang/bilik Sebahagian ruang/bilik mempunyai PICtetapitidak mempunyai nomboruntuk dihubungi Sebahagian ruang/bilik mempunyaiPIC danmempunyai nomboruntuk dihubungi Semuaruang/ bilikmempunyai PICtetapitiada nomboruntuk dihubungi Semuaruang/ bilikmempunyai PICdannombor untukdihubungi
 • 60. 48 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENB RUANGTEMPATKERJA/PEJABAT12345MARKAH 25Menyediadanmemaparkan etika/tatacarapenggunaanbilik gunasamadenganjelas. Etika/tatacara biliktidak disediakan Etika/tatacara bilikdisediakan tetapitidakjelas Etika/tatacara bilikdisediakan denganjelas 26Merencanakaninisiatif/tindakan proaktifpembaikansekiranya berlakukerosakandengansegera (jikaada). TiadainisiatifMerencanakan inisiatif/tindakan pembaikan proaktif RUANGKERJA B9)MejaKerjaWarga/KubikelKerja 27Memastikanmejakerjakemasdan peralatandisusundenganbaik. Mejakerjatidak kemasdan peralatantidak disusundengan baik Sebahagianmeja kerjakemas danperalatan disusundengan baik Semuameja kerjakemas danperalatan disusundengan baik 28Menyediakanperhiasanyang minimumdanselarasdenganimej korporat. Hiasanyang keterlaluandan tidakberimej korporat Hiasanminimum tetapitidak selarasdengan imejkorporat Hiasanminimum danselaras denganimej korporat
 • 61. 49 PanduanPelaksanaan EKOSISTEMKONDUSIFSEKTORAWAM(EKSA) KOMPONEN B RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT 1 2 3 4 5 MARKAH B10) Bilik Pegawai 29 Memastikan meja kerja kemas dan peralatan disusun dengan baik. Meja kerja tidak kemas dan peralatan tidak disusun dengan baik Sebahagian meja kerja kemas dan peralatan disusun dengan baik Semua meja kerja kemas dan peralatan disusun dengan baik 30 Memastikan susunan perabot kemas. Perabot tidak disusun kemas Sebahagian perabot disusun kemas Semua perabot disusun kemas 31 Menyediakan perhiasan yang minimum dan selaras dengan imej korporat. Hiasan yang keterlaluan dan tidak berimej korporat Hiasan minimum tetapi tidak selaras dengan imej korporat Hiasan minimum dan selaras dengan imej korporat B11) Stor Peralatan Pejabat 32 Memastikan stor memenuhi kriteria yang berikut: i. Bersih; ii. Tidak berdebu; iii. Susunan kemas dan teratur Tidak memenuhi kriteria Memenuhi dua kriteria Memenuhi semua kriteria
 • 62. 50 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENB RUANGTEMPATKERJA/PEJABAT12345MARKAH 33Menyediakansistemrekod inventoriyangjelasdanteratur bagimemudahkancapaian barangandengancepatdan pantas. Tidak menyediakan sistem Sistemkurang jelasdantidak teratur Sistemjelasdan teratur 34Menyediakanlabelpadasetiap ruangletakbarang/bahan. TiadalabelSebahagian ruangletak barang/bahan berlabel Semuaruang letakbarang/ bahanberlabel 35Menyediakanetikapenggunaan danperaturanpengambilan barangandaristoruntukdipatuhi wargakerja. Tidak menyediakan etika penggunaan Etika penggunaan disediakantetapi tidakdipaparkan kepadawarga kerja Etika penggunaan disediakandan dipaparkan kepadawarga kerja 36Menyediakankadinventoristok denganmaklumatyangsentiasa dikemaskini. Tidak menyediakan kadinventori Sebahagian barangsahaja memaparkan kadinventoridan tidakdikemas kini Sebahagian barang memaparkan kadinventori dandikemaskini Semuabarang memaparkan kadinventori tetapitidak dikemaskini Semuabarang memaparkan kadinventori dansentiasa dikemaskini
 • 63. 51 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENB RUANGTEMPATKERJA/PEJABAT12345MARKAH 37Memastikantiadabahan/ peralatanyangtidakdiperlukan turutdisimpandidalamstor. Terdapatbahan/ peralatantidak diperlukan disimpandan tidakdisusun dengankemas Terdapatbahan/ peralatantidak diperlukan disimpantetapi disusundengan kemas Tiadabarang/ peralatantidak diperlukan disimpandalam stor 38Menyediakanpenandaaras minimumbarangdalamstor. Tiadapenanda arasminimum Penandaaras minimum disediakanpada sebahagian barangsahaja Penandaaras minimum disediakanpada semuabarang B12)BilikFail 39Memastikanbilikfailmemenuhi kriteriayangberikut: i.Bersih ii.Tidakberdebu iii.Tersusun iv.Kemas Tidakmemenuhi kriteria Memenuhi sebahagian kriteria Memenuhi kesemuakriteria 40Memastikanperalatan,kabinet danrakberadadalamkeadaan teratur,baikdankemas Tidakteratur, tidakbaikdan tidakkemas Sebahagian peralatan, kabinetdanrak dalamkeadaan teratur,baikdan kemas Semuaperalatan, kabinetdanrak dalamkeadaan teratur,baikdan kemas
 • 64. 52 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENB RUANGTEMPATKERJA/PEJABAT12345MARKAH 41Memastikanfaildisusunkemas dengantekniksusunanyang berkesanbagimemudahkan carian/capaiandalamtempoh30 saat. Failberselerak dantidakteratur. Faildisusun kemastetapi tidakteratur Faildisusun kemasdan teratur 42Menyediakansenaraiindeksdan nomborfail. Senaraiindeks dannomborfail tidakdisediakan Senaraiindeks dannomborfail disediakan 43Menyediakanlabelyangjelasdan mudahdilihatpadasetiapfail/ dokumenyangmengandungi: i.Tajukfail ii.Nomborsusunanfail TiadalabelSebahagian sahajaberlabel Setiapfail/ dokumen berlabel 44Menyediakansistemkawalan danpergerakanfailuntuksemua kategorifailaktif/failtidakaktif/ failtutup. Sistemkawalan danpergerakan failtidak disediakan Sistemkawalan danpergerakan faildisediakan tetapitidak dikemaskini Sistemkawalan danpergerakan faildisediakan dandikemaskini
 • 65. 53 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENB RUANGTEMPATKERJA/PEJABAT12345MARKAH B13)Sudut/BilikCetak/Dokumentasi 45Memastikansudut/bilikcetak/ dokumentasimemenuhikriteria yangberikut: i.Bersih ii.Tidakberdebu iii.Tersusun iv.Kemas v.Selamat Tidakmemenuhi kriteria. Hanyadua kriteriadipenuhi Hanyatiga kriteriadipenuhi Hanyaempat kriteriadipenuhi Memenuhi kesemuakriteria 46Memastikanperalatan,kabinet danrakberadadalamkeadaan teratur,baikdankemas Tidakteratur, tidakbaikdan tidakkemas Sebahagian peralatan, kabinetdanrak dalamkeadaan teratur,baikdan kemas Semuaperalatan, kabinetdanrak dalamkeadaan teratur,baikdan kemas B14)BilikPemandu 47Memastikanmejakerjakemas, bersihdanperalatandisusun denganbaik. Mejakerjatidak kemas,tidak bersihdan peralatantidak disusundengan baik Sebahagian mejakerja kemas,bersih danperalatan disusundengan baik Semuameja kerjakemas, bersihdan peralatan disusundengan baik
 • 66. 54 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENB RUANGTEMPATKERJA/PEJABAT12345MARKAH 48Menyediakanperhiasanyang minimumdanselarasdenganimej korporat. Hiasanyang keterlaluandan tidakberimej korporat Hiasanminimum tetapitidak selarasdengan imejkorporat Hiasanminimum danselaras denganimej korporat B15)BilikServer/Terperingkat 49Memastikanbilikserver/ terperingkatmemenuhikriteria yangberikut: i.Bersih ii.Tidakberdebu iii.Tersusun iv.Kemas v.Selamat Tidakmemenuhi kriteria. Memenuhisatu kriteria Memenuhidua kriteria Memenuhitiga hinggaempat kriteria Memenuhi kesemuakriteria JUMLAHSKOR(KOMPONENB) JumlahMarkah:/245X100%=% (JumlahMarkahDiperolehDibahagidenganJumlahMarkahPenuhbagiSemuaKriteriayangBerkaitanX100%)
 • 67. 55 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENC TEMPATUMUM12345MARKAH C1)LobiUtama/RuangHadapan 1Memastikanpersekitaranlobi utama/ruanghadapansentiasa bersih,kemas,ceriadanselaras denganimejkorporat. Persekitaran lobikotor,tidak kemas,tidak ceriadantidak selarasdengan imejkorporat Persekitaranlobi bersihdankemas tetapikurang ceriadantidak selarasdengan imejkorporat Persekitaranlobi bersih,kemas ceriaselaras denganimej korporat 2Mempamerkanmaklumat korporatberkaitanagensiyang terkiniseperticontohyang berikut: i.Visi; ii.Misi; iii.MaklumatPengurusan Atasan; iv.Moto;dan v.PiagamPelanggan Tiadamaklumat dipaparkan Sebahagian maklumatyang dipaparkandan terkini Semuamaklumat yangdipaparkan danterkini 3Menyediakanperkarasepertiyang berikutdilobiutama: i.Bukukedatanganpelawat ii.Direktoripegawai iii.Sudutinformasiuntuk pelanggan iv.Perhiasanyangbersesuaian denganimejkorporat Tidak menyediakan semuaperkara yangdisyorkan Menyediakan satuhinggatiga perkarayang disyorkan Menyediakan semuaperkara yangdisyorkan
 • 68. 56 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENC TEMPATUMUM12345MARKAH C2)KaunterUtama 4Memastikankaunterutama berimejkorporatdanmemenuhi kriteriayangberikut: i.Sistemmaklumbalas pelanggan ii.Direktoriwargaagensi iii.Borang-borang/brosur berkaitan iv.Bahanbacaan/informasi v.Infomengenaiagensi/ piagampelanggan vi.Maklumatkadarbayaran (sekiranyaada) Kaunter menyediakan satukriteriayang disyorkan Kaunter menyediakan duakriteriayang disyorkan Kaunter menyediakan semuakriteria yangdisyorkan 5Memastikankauntersentiasa bersih,kemasdanceria. Kauntertidak bersih,tidak kemasdantidak ceria Kaunterbersih dankemastetapi tidakceria Kaunterbersih, kemasdanceria 6Memastikanusaha-usaha delightingthecustomerseperti persekitaranyangkondusif dankemudahansokongan dilaksanakan. Usaha-usaha delightingthe customertidak dilaksanakan Usaha-usaha delighting thecustomer dilaksanakan
 • 69. 57 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENC TEMPATUMUM12345MARKAH 7Menyediakanperkhidmatanyang mesrapelanggan. Perkhidmatan yangtidakmesra pelanggan Perkhidmatan yangmesra pelanggan 8Menyediadanmemaparkancarta aliranperkhidmatanyangdikemas kini. TidakdisediakanCartaaliran perkhidmatan disediakantetapi tidakdikemas kini Cartaaliran perkhidmatan disediadan dikemaskini C3)RuangMenunggu 9Menyediadanmemastikansofa/ tempatdudukdanbahanbacaan dalamkeadaanbaik,bersih, teraturdanceriaselarasdengan imejkorporat. Sofa/tempat dudukdan bahanbacaan tidakdisediakan Sofa/tempat duduk disediakantetapi tiadabahan bacaan Sofa/tempat dudukdan bahanbacaan bersesuaian disediakan 10Memastikansemuaperalatandan hiasandalamkeadaanbersih, kemasdanteratur. Semuaperalatan kotor,tidak kemasdantidak teratur Sebahagian peralatanbersih, kemasdan teratur Semuaperalatan bersih,kemas danteratur 11Menyediakantongsampahyang bersesuaiandanmencukupi. Tongsampah tidakdisediakan Tongsampah disediakantetapi tidakbersesuaian dantidak mencukupi Tongsampah yangbersesuaian danmencukupi disediakan
 • 70. 58 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENC TEMPATUMUM12345MARKAH C4)LaluanUtama/Koridor 12Memastikansusunanperalatan atauhiasansepanjanglaluan kemas,bersihdanteratur. Semuasusunan peralatanatau hiasantidak kemas,tidak bersihdan berserabut Sebahagian susunan peralatanatau hiasankemas, bersihdan teratur Semuasusunan peralatanatau hiasankemas, bersihdan teratur 13Memastikantiadahalangan disemualaluandanpintu kecemasan. Terdapat halangandi semualaluan danpintu kecemasan Terdapat halangandi sebahagian laluandanpintu kecemasan Tiadahalangan disemualaluan danpintu kecemasan C5)BilikMesyuarat 14Memastikansemuaperalatan sepertikerusi,meja,mikrofon, skrinkomputer,projektorberada dalamkeadaanbaik. Semuaperalatan tidakberfungsi Sebahagian peralatan berfungsi denganbaik Semuaperalatan berfungsi denganbaik 15Memastikanpersekitaranbilik mesyuaratbersih,kemasdan selamat. Persekitaran bilikkotor,tidak kemasdantidak selamat Persekitaran bilikbersihdan kemastetapi tidakselamat Persekitaranbilik bersih,kemas danselamat
 • 71. 59 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENC TEMPATUMUM12345MARKAH C6)Perpustakaan/PusatSumber 16Memastikanruangperpustakaan/ pusatsumberbersih,kemasdan teratur. Ruang perpustakaan kotor,tidak kemasdantidak teratur Ruang perpustakaan bersihtetapi tidakkemasdan tidakteratur Ruang perpustakaan bersih,kemas danteratur 17Menyediakansistemsusunan/ capaian/labelbahanbacaanyang memudahkanpelanggan. Sistemsusunan/ capaiantidak disediakan Sistemsusunan/ capaian/label menyukarkan pelanggan Sistemsusunan/ capaian/label memudahkan pelanggan 18Menyediakansistemrekod kawalanuntukmemudahkan pemantauanbahanbacaan. Tiadasistem rekodkawalan Sistemrekod kawalandisedia, tetapitidak dikemaskini Sistemrekod kawalandisedia dandikemaskini C7)Surau/BilikSolat 19Memastikanbarang-barang/ peralatanyangberikutdalam keadaanbaik,bolehdigunakan dandalamkeadaanbersih: i.Telekung ii.Sejadah;dan iii.Penyidai Peralatandalam keadaantidak baikdantidak memenuhi kriteriayang disyorkan Sebahagian peralatandalam keadaanbaik danmemenuhi kriteriayang disyorkan Semuaperalatan dalamkeadaan baikdan memenuhi semuakriteria yangdisyorkan
 • 72. 60 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENC TEMPATUMUM12345MARKAH 20Menyediakankemudahanberikut: i.Tandaarahkiblat ii.Rakmenyimpanal-Qurandan bahanbacaan iii.Tempatletak/rakkasut iv.Selipar Hanyasatu kemudahan disediakan Duakemudahan disediakan Semua kemudahan disediakan 21Memastikanal-Quran/bahan bacaansentiasakemasdandalam keadaanbaik. al-Quran/bahan bacaantidak kemasdantidak dalamkeadaan baik Sebahagian al-Quran/bahan bacaankemas dandalam keadaanbaik Semuaal-Quran/ bahanbacaan kemasdan dalamkeadaan baik 22Memastikansurau/biliksolat sentiasabersih,teratur,kemasdan selesa. Surau berkeadaantidak bersih,berdebu dantidakselesa Surau berkeadaan bersih,tidak berdebutetapi tidakselesa Surau berkeadaan bersih,tidak berdebudan selesa 23Memastikansurautidakberbau (bauyangmenyenangkan) Bausurautidak menyenangkan Bausurau menyenangkan
 • 73. 61 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENC TEMPATUMUM12345MARKAH 24Memastikantempatwudukbersih.Tempatwuduk kotor Tempatwuduk bersih C8)Lif 25Memastikanlifberadadalam keadaanbaik,bersihdan berfungsi. Lifrosakdan kotor Sebahagianlif dalamkeadaan baikdanbersih Semualifdalam keadaanbaik danbersih 26Menyediakanmaklumatpegawai untukdihubungisekiranya berlakukecemasan. Tiadamaklumat pegawai disediakan Maklumat pegawaiada disediakan 27Memaparkannamabahagian/ seksyenbagisetiaparasdengan jelas. TidakdisediakanDisediakantetapi kurangjelas Disediakan denganjelas 28MemaparkansijilPerakuan KeselamatanMesinAngkatyang mengesahkanpenyelenggaraanlif secaraberkala TidakdipaparkanDipaparkan C9)Pantri/TempatMinum 29Memastikanperalatanberada dalamkeadaanbaik,tersusundan bolehdigunakan. Peralatantidak terurusdantidak bolehdigunakan Sebahagian peralatandalam keadaanbaik danboleh digunakan Semuaperalatan dalamkeadaan baikdanboleh digunakan
 • 74. 62 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENC TEMPATUMUM12345MARKAH 30Memastikanpantribersih,tidak berdebudandalamkeadaan terurus. Pantridalam keadaantidak bersih,berdebu dantidakterurus Pantridalam keadaanbersih, tidakberdebu tetapitidak terurus Pantridalam keadaanbersih, tidakberdebu danterurus C10)Tandas 31Memastikanpersekitarantandas bersihdankering. Persekitaran tandaskotordan basah Persekitaran tandasbersih dankering 32Memastikanbautandas menyenangkan. Bauyangtidak menyenangkan Tidak berbau/bau menyenangkan 33Memastikanperalatantandas berfungsidenganbaik. Semuaperalatan tidakberfungsi Sebahagian peralatan berfungsi denganbaik Semuaperalatan berfungsi denganbaik 34Memastikanpengudaraantandas baik. Pengudaraan tidakbaik Pengudaraan baik 35Memaparkanpemaklumanseperti jadualtugas,etikadanperaturan penggunaantandas Tiada pemakluman dipaparkan Sebahagian pemakluman dipaparkan Semua pemakluman dipaparkan
 • 75. 63 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENC TEMPATUMUM12345MARKAH 36Menyediakanperalatantambahan sepertiyangberikut: i.Cecairpencucitangan ii.Tisutangan iii.Bakulsampah/Tongsanitari iv.Cerminmuka v.Bahanpewangi Menyediakan satuperalatan yangdisyorkan Menyediakan duaperalatan yangdisyorkan Menyediakan tigaperalatan yangdisyorkan Menyediakan empatperalatan yangdisyorkan Menyediakan semuaperalatan yangdisyorkan 37MenyediakantandasOKUdan berfungsidenganbaik. Tiadatandas OKU TandasOKU disediakantetapi tidakberfungsi denganbaik TandasOKU disediakan danberfungsi denganbaik JUMLAHSKOR(KOMPONENC) JumlahMarkah:/185X100%=% (JumlahMarkahDiperolehDibahagidenganJumlahMarkahPenuhbagiSemuaKriteriayangBerkaitanX100%)
 • 76. 64 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONEND KESELAMATANPERSEKITARAN12345MARKAH D1)PelanTindakanKecemasan 1MenyediakanPelanTindakan Kecemasanyangmengandungi: i.ArahanKeselamatan ii.Latihanpengungsian bangunan,LatihanKebakaran (fire-drill) iii.TandaAmaran iv.Pelanlaluankecemasandan tempatberkumpul v.Tandaarahlaluankecemasan. TiadaPelan Tindakan Kecemasan PelanTindakan Kecemasan mengandungi duakriteriayang disyorkan PelanTindakan Kecemasan mengandungi tigakriteriayang disyorkan PelanTindakan Kecemasan mengandungi empatkriteria yangdisyorkan PelanTindakan Kecemasan mengandungi kesemuakriteria yangdisyorkan 2Menyediakanlampukecemasan yangmudahdilihat,berfungsi denganbaikdantiadahalangan. Tiadalampu kecemasan Adalampu kecemasandan berfungsitetapi terhalang Adalampu kecemasan, berfungsidan tidakterhalang D2)Pendawaian/Kabel 3Memastikanpendawaianelektrik/ telefon/kabelkomputer/mesin/ peralatandalamkeadaankemas, teraturdanselamat. Pendawaian dalamkeadaan tidakkemas, tidakteraturdan tidakselamat Sebahagian pendawaian dalamkeadaan kemas,teratur danselamat Semua pendawaian dalamkeadaan kemas,teratur danselamat
 • 77. 65 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONEND KESELAMATANPERSEKITARAN12345MARKAH 4Memastikanplagdilabelkan mengikutkesesuaianperalatan elektrikyangdigunakan. Plagtidak dilabelkan Plagdilabelkan D3)PeralatanPencegahanKebakaran 5Memastikanalatpemadamapi menepatikriteriayangberikut: i.Penyelengaraansecara berkala ii.Mempunyaitatacara penggunaan iii.Berkeadaanbersih iv.Diletakkanditempatyang sesuaidanmudahdicapai Tiadaalat pemadamapi disediakan Alatpemadam apimenepati sebahagian kriteriayang disyorkan Alatpemadam apimenepati kesemuakriteria yangdisyorkan 6Memastikangelunghospemadam apidisediakandanboleh digunakan. Tiadagelunghos pemadamapi disediakan Gelunghos pemadamapi disediakantetapi tidakboleh digunakan Gelunghos pemadamapi disediakandan bolehdigunakan 7Memastikanpilibombatidak dihalangdandalamkeadaanbaik Terdapat halangan Tiadahalangan
 • 78. 66 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONEND KESELAMATANPERSEKITARAN12345MARKAH D4)Laluan/TanggaKecemasan 8Memastikanpinturintanganapi sentiasaditutup TidakditutupDitutup 9MemaparkantandaarahKELUAR denganjelas. Tiadatandaarah KELUARyang jelas Sebahagian tandaarah KELUAR dipaparkan denganjelas Semuatanda arahKELUAR dipaparkan denganjelas 10Memastikantiadahalangandi laluan/tangga/pintukecemasan. Terdapat halangandi laluan/tangga kecemasan Tiadahalangan dilaluan/tangga kecemasan D5)Kunci 11Memastikananakkunci dilabelkan/ditandaidan memenuhitatacarakeselamatan. Anakkuncitidak dilabelkan/ ditandai Anakkunci dilabelkan/ ditandaitetapi tidakmemenuhi tatacara keselamatan Anakkunci dilabelkan/ ditandaidan memenuhi tatacara keselamatan 12Memastikananakkuncidisimpan didalamruangpenyimpanan yangselamat. Anakkunci tidakdisimpan didalampeti keselamatan Anakkunci disimpandi dalampeti keselamatan
 • 79. 67 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONEND KESELAMATANPERSEKITARAN12345MARKAH 13Memastikansenaraianakkunci disimpandenganselamatoleh pegawaibertanggungjawab. Senaraianak kuncitidak disimpan Senaraianak kuncidisimpan denganselamat 14Menyediakanbukulog peminjamankuncidandikemas kini. Bukulog peminjaman kuncitidak disediakan Bukulog peminjaman kuncidisediakan tetapitidak dikemaskini Bukulog peminjaman kuncidisediakan dandikemaskini JUMLAHSKOR(KOMPONEND) JumlahMarkah:/70X100%=% (JumlahMarkahDiperolehDibahagidenganJumlahMarkahPenuhbagiSemuaKriteriayangBerkaitanX100%)
 • 80. 68 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENE1(AgensiMempunyaiBangunandanKawasanSendiri) KAWASANPERSEKITARANJABATAN12345MARKAH 1Menyediakantempatmeletak kenderaanyangsesuaiuntuk pekerja,pelawatdanOKU. Tiadatempat meletak kenderaan disediakanuntuk pekerja,pelawat danOKU Tempatmeletak kenderaan disediakan, tetapitidak sesuaiuntuk pekerja,pelawat danOKU Tempatmeletak kenderaansesuai untukpekerja, pelawatdanOKU 2Menyediakantanda/garisanyang jelasdiantaralot-lottempatletak kenderaanyangdisediakan. Garisandiantara lot-lotyang disediakantidak jelas Sebahagian garisandi antaralot-lot disediakan denganjelas Semuagarisan diantaralot-lot yangdisediakan jelas 3Menyediakantunjukarahlaluan pelawatyangjelas. Tunjukarah laluanpelawat tidakdisediakan Tunjukarah laluanpelawat disediakantetapi kurangjelas Tunjukarah laluanpelawat disediakan denganjelas 4Memastikankawasanpersekitaran dalamkeadaanbaikdanbersih. Semuakawasan persekitaran tidakberada dalamkeadaan baikdanbersih Sebahagian kawasan persekitaran beradadalam keadaanbaikdan bersih Semuakawasan persekitaran beradadalam keadaanbaikdan bersih 5Memastikanlampujalanberfungsi dandalamkeadaanbaik. Lampujalan tidakdisediakan Sebahagian lampujalan berfungsidan dalamkeadaan baik Semualampu jalanberfungsi dandalam keadaanbaik
 • 81. 69 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENE1(AgensiMempunyaiBangunandanKawasanSendiri) KAWASANPERSEKITARANJABATAN12345MARKAH 6Memastikanjalantidakberlubang dandalamkeadaanbaik. Jalanberlubang dantidakdalam keadaanbaik Jalantidak berlubangdan dalamkeadaan baik 7Memastikantamanpermainan danperalatanditamanpermainan dalamkeadaanbaikdanboleh digunakan(jikaada). Taman permainan danperalatan ditaman permainan dalamkeadaan tidakbaikdan tidakboleh digunakan Taman permainan danperalatan ditaman permainan dalamkeadaan baikdanboleh digunakan 8Menyediakansistemkawalan laluanyangberkesan. Sistemkawalan keluarmasuk tidakdisediakan Sistemkawalan keluarmasuk disediakantetapi tidakberkesan Sistemkawalan keluarmasuk yangberkesan disediakan 9Memastikantanaman/pokok dijagarapidantiadapokokrosak/ matidisekitarkawasan. Tanaman/pokok tidakdijaga denganrapi Sebahagian tanamanpokok dijagadengan rapi Semuatanaman pokokdijaga denganrapi 10Memastikankawasanberumput bersihdanrumputtidakdibiarkan panjang. Kawasanpadang kotordan rumputpanjang Sebahagian kawasan padangbersih danrumput tidakdibiarkan panjang Kawasan padangbersih danrumput tidakdibiarkan panjang
 • 82. 70 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENE1(AgensiMempunyaiBangunandanKawasanSendiri) KAWASANPERSEKITARANJABATAN12345MARKAH 11Menyediakantong/bakulsampah yangbersesuaiandanmencukupi. Tong/bakul sampahtidak bersesuaiandan tidakmencukupi Tong/bakul sampahsesuai danmencukupi 12Memastikankawasan/tong pengumpulansampahbersih, tidakberbaudandiuruskan denganbaik. Kawasan/tong pengumpulan sampahtidak bersih,berbau dantidak diuruskan denganbaik Kawasan/tong pengumpulan sampahbersih, tidakberbau dandiuruskan denganbaik 13Memastikanpondokpengawal dalamkeadaanbaikdanbersih. Pondok pengawaltidak kemasdankotor Pondok pengawaldalam keadaanbaikdan bersih JUMLAHSKOR(KOMPONENE1) JumlahMarkah:/65X100%=% (JumlahMarkahDiperolehDibahagidenganJumlahMarkahPenuhbagiSemuaKriteriayangBerkaitanX100%)
 • 83. 71 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENE2(AgensiMempunyaiBangunandanBerkongsiKawasan) KAWASANPERSEKITARANJABATAN12345MARKAH 1Menyediakantempatmeletak kenderaanyangsesuaiuntuk pekerja,pelawatdanorangkurang upaya(OKU). Tiadatempat meletak kenderaan disediakanuntuk pekerja,pelawat danOKU Tempatmeletak kenderaan disediakan, tetapitidak sesuaiuntuk pekerja,pelawat danOKU Tempatmeletak kenderaansesuai untukpekerja, pelawatdanOKU 2Menyediakantanda/garisanyang jelasdiantaralot-lottempatletak kenderaanyangdisediakan. Garisandiantara lot-lotyang disediakantidak jelas Sebahagian garisandi antaralot-lot disediakan denganjelas Semuagarisan diantaralot-lot yangdisediakan jelas 3Menyediakantunjukarahlaluan pelawatdenganjelas. Tunjukarah laluanpelawat tidakdisediakan Tunjukarah laluanpelawat disediakantetapi kurangjelas Tunjukarah laluanpelawat disediakan denganjelas 4Memastikankawasanpersekitaran dalamkeadaanbaikdanbersih. Semuakawasan persekitaran tidakberada dalamkeadaan baikdanbersih Sebahagian kawasan persekitaran beradadalam keadaanbaikdan bersih Semuakawasan persekitaran beradadalam keadaanbaikdan bersih
 • 84. 72 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KOMPONENE2(AgensiMempunyaiBangunandanBerkongsiKawasan) KAWASANPERSEKITARANJABATAN12345MARKAH 5Memastikankawasan/tong pengumpulansampahbersih, tidakberbaudandiuruskan denganbaik. Kawasan/tong pengumpulan sampahtidak bersih,berbau dantidak diuruskan denganbaik Kawasan/tong pengumpulan sampahbersih, tidakberbau dandiuruskan denganbaik 6Memastikanlaluankepintumasuk tidakterhalang. Laluankepintu masukterhalang Laluankepintu masuktidak terhalang 7Menyediakanperhiasanminimum selarasdenganimejkorporat agensi. Hiasanyang keterlaluandan tidakterurus Hiasanyang minimumdan menonjolkan imejkorporat JUMLAHSKOR(KOMPONENE2) JumlahMarkah:/35X100%=% (JumlahMarkahDiperolehDibahagidenganJumlahMarkahPenuhbagiSemuaKriteriayangBerkaitanX100%)
 • 85. 73 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KomponenF:Khusus PUSATLATIHAN 12345MARKAH F1)Bengkel 1Memastikanpersekitaranbengkel bersih,kemasdanselamat. Persekitaran biliktidakbersih, tidakkemasdan tidakselamat Persekitaranbilik bersih,kemas tetapitidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas danselamat 2Memastikansemuaperalatan beradadalamkeadaanbaikdan tersusun. Semuaperalatan tidakberada dalamkeadaan baikdantidak tersusun Sebahagian peralatanberada dalamkeadaan baikdanter- susun Semuaperalatan beradadalam keadaanbaik dantersusun 3Memaparkantatacarapenggu- naanalatanyangbersesuaian. Tiadatatacara penggunaan peralatan Sebahagian tatacarapenggu- naanperalatan dipaparkan Tatacarapenggu- naanperalatan dipaparkan
 • 86. 74 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) PUSATLATIHAN 12345MARKAH F2)RuangSakit(SickBay) 4Memastikanpersekitaranbersih, kemasdanselamat. Persekitaran biliktidakbersih, tidakkemasdan tidakselamat Persekitaranbilik bersih,kemas tetapitidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas danselamat 5Memastikansemuaperalatanasas beradadalamkeadaanbaikdan tersusun. Semuaperalatan tidakberada dalamkeadaan baikdantidak tersusun Sebahagian peralatanberada dalamkeadaan baikdanter- susun Semuaperalatan beradadalam keadaanbaik dantersusun JUMLAHSKOR(PUSATLATIHAN)0 JumlahMarkah:/25X100%=% (JumlahMarkahDiperolehDibahagidenganJumlahMarkahPenuhbagiSemuaKriteriayangBerkaitanX100%)
 • 87. 75 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) HOSPITAL/KLINIK 12345MARKAH F1)BilikRawatan 1Memastikanpersekitaranbilik bersih,kemasdanselamat. Persekitaran biliktidakbersih, tidakkemasdan tidakselamat Persekitaranbilik bersih,kemas tetapitidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas danselamat 2Memastikansemuaperalatan dilabelkandenganbetul,disusun dengankemasdanberadadalam keadaanbaik. Semuaperalatan tidakdilabelkan denganbetul, tidakteraturdan tidakberada dalamkeadaan baik Sebahagian peralatan dilabelkan denganbetul, disusundengan kemasdan beradadalam keadaanbaik Semuaperalatan dilabelkan denganbetul, disusundengan kemasdan beradadalam keadaanbaik 3Menyediakantempat pembuanganberasinganbagi sisaklinikal,domestikdanalatan tajam. Tempat pembuangan berasinganbagi sisaklinikal, domestikdan alatantajam tidakdisediakan Tempat pembuangan berasinganbagi sisaklinikal, domestikdan alatantajam disediakantetapi tidaklengkap Tempat pembuangan berasinganbagi sisaklinikal, domestikdan alatantajam disediakan denganlengkap 4Menyediakansenaraiubattroli kecemasan. Senaraitidak disediakan Senarai disediakantetapi tidaklengkap Senarai disediakan denganlengkap dankemas
 • 88. 76 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) HOSPITAL/KLINIK 12345MARKAH 5Memastikanubattidakrosakatau luputtarikh. Lebih2item rosakatauluput tarikh 1itemrosakatau luputtarikh Semuaubat berkeadaanbaik danbelumluput tarikh F2)PetiSejuk 6Setiapbahandilabelkan,disusun kemasdanberadadalamkeadaan baik. Setiapbahan tidakdilabelkan, berselerakdan tidakberada dalamkeadaan baik Sebahagian bahan dilabelkan, kemasdan beradadalam keadaanbaik Setiapbahan dilabelkan, kemasdan beradadalam keadaanbaik 7Memastikansuhupetisejuk direkoddandikemaskini. TidakdirekodDirekodtetapi tidakdikemas kini Direkoddan dikemaskini F3)Wad 8Memastikanpersekitaranbilik bersih,kemasdanselamat. Persekitaran biliktidakbersih, tidakkemasdan tidakselamat Persekitaranbilik bersih,kemas tetapitidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas danselamat
 • 89. 77 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) HOSPITAL/KLINIK 12345MARKAH 9Memastikansemuaperalatan dilabelkandenganbetul,disusun dengankemasdanberadadalam keadaanbaik. Semuaperalatan tidakdilabelkan denganbetul, tidakteraturdan tidakberada dalamkeadaan baik Sebahagian peralatan dilabelkan denganbetul, disusundengan kemasdan beradadalam keadaanbaik Semuaperalatan dilabelkan denganbetul, disusundengan kemasdan beradadalam keadaanbaik F4)KlinikPakar 10Memastikanpersekitaranbilik bersih,kemasdanselamat. Persekitaran biliktidakbersih, tidakkemasdan tidakselamat Persekitaranbilik bersih,kemas tetapitidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas danselamat 11Memastikansemuaperalatan dilabelkandenganbetul,disusun dengankemasdanberadadalam keadaanbaik. Semuaperalatan tidakdilabelkan denganbetul, tidakteraturdan tidakberada dalamkeadaan baik Sebahagian peralatan dilabelkan denganbetul, disusundengan kemasdan beradadalam keadaanbaik Semuaperalatan dilabelkan denganbetul, disusundengan kemasdan beradadalam keadaanbaik F5)BilikFisioterapi 12Memastikanpersekitaranbilik bersih,kemasdanselamat. Persekitaran biliktidakbersih, tidakkemasdan tidakselamat Persekitaranbilik bersih,kemas tetapitidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas danselamat
 • 90. 78 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) HOSPITAL/KLINIK 12345MARKAH 13Memastikansemuaperalatan dilabelkandenganbetul,disusun dengankemasdanberadadalam keadaanbaik. Semuaperalatan tidakdilabelkan denganbetul, tidakteraturdan tidakberada dalamkeadaan baik Sebahagian peralatan dilabelkan denganbetul, disusundengan kemasdan beradadalam keadaanbaik Semuaperalatan dilabelkan denganbetul, disusundengan kemasdan beradadalam keadaanbaik F6)BilikBersalin 14Memastikanpersekitaranbilik bersih,kemasdanselamat. Persekitaran biliktidakbersih, tidakkemasdan tidakselamat Persekitaranbilik bersih,kemas tetapitidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas danselamat 15Memastikansemuaperalatan dilabelkandenganbetul,disusun dengankemasdanberadadalam keadaanbaik. Semuaperalatan tidakdilabelkan denganbetul, tidakteraturdan tidakberada dalamkeadaan baik Sebahagian peralatan dilabelkan denganbetul, disusundengan kemasdan beradadalam keadaanbaik Semuaperalatan dilabeldengan betul,disusun dengankemas danberada dalamkeadaan baik 16Menyediakantiraibagisetiapkatil pesakitatauruangkhas. Tiraitidak disediakan Tiraidisediakan tetapitidak lengkapatau kemas Tiraiyang disediakan lengkapdan kemas
 • 91. 79 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) HOSPITAL/KLINIK 12345MARKAH F7)BilikX-Ray/CTScan/MRI 17Memastikanpersekitaranbilik bersih,kemasdanselamat. Persekitaran biliktidakbersih, tidakkemasdan tidakselamat Persekitaranbilik bersih,kemas tetapitidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas danselamat 18Memastikansemuaperalatan dilabelkandenganbetul,disusun dengankemasdanberadadalam keadaanbaik. Semuaperalatan tidakdilabelkan denganbetul, tidakteraturdan tidakberada dalamkeadaan baik Sebahagian peralatan dilabelkan denganbetul, disusundengan kemasdan beradadalam keadaanbaik Semuaperalatan dilabelkan denganbetul, disusundengan kemasdan beradadalam keadaanbaik 19Memastikansuhubilikdirekod dandipantaumengikutStandard OperatingProcedure TiadarekodAdarekodtetapi tidakdikemas kini Adarekoddan dikemaskini F8)Farmasi 20Memastikanpersekitaranbilik adalahbersih,kemasdanselamat. Persekitaran biliktidakbersih, tidakkemasdan tidakselamat Persekitaranbilik bersih,kemas tetapitidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas danselamat
 • 92. 80 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) HOSPITAL/KLINIK 12345MARKAH 21Memastikansemuaperalatan dilabelkandenganbetul,disusun dengankemasdanberadadalam keadaanbaik. Semuaperalatan tidakdilabelkan denganbetul, tidakteraturdan tidakberada dalamkeadaan baik Sebahagian peralatan dilabelkan denganbetul, disusundengan kemasdan beradadalam keadaanbaik Semuaperalatan dilabelkan denganbetul, disusundengan kemasdan beradadalam keadaanbaik 22Menyusundanmelabelkanubat- ubatandenganbaikdanteratur. Ubat-ubatan tidakdisusun dandilabelkan denganbaik Sebahagian ubat-ubatan disusun denganbaik dandilabelkan denganbaik Ubat-ubatan disusundan dilabelkan denganbaikdan teratur F9)StorPeralatan/UbatFarmasi 23Memastikanstormemenuhi kriteriasepertiyangberikut: i.Bersih; ii.Tidakberdebu; iii.Susunankemasdanteratur Tidakmemenuhi kriteria Memenuhidua kriteria Memenuhi kesemuakriteria 24Menyediakansistemrekod inventoriyangjelasdanteratur bagimemudahkancapaian barangandengancepatdan pantas. Tidak menyediakan sistem Sistemkurang jelasdantidak teratur Sistemjelasdan teratur
 • 93. 81 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) HOSPITAL/KLINIK 12345MARKAH 25Memastikansemuaperalatan dilabelkandenganbetul,disusun dengankemasdanberadadalam keadaanbaik. Semuaperalatan tidakdilabelkan denganbetul, tidakteraturdan tidakberada dalamkeadaan baik Sebahagian peralatan dilabelkan denganbetul, disusundengan kemasdan beradadalam keadaanbaik Semuaperalatan dilabelkan denganbetul, disusundengan kemasdan beradadalam keadaanbaik 26Menyediakanetikapenggunaan danperaturanpengambilan barangandaristoruntukdipatuhi 0lehwargakerja. Tidak menyediakan etika penggunaan Etika penggunaan disediakantetapi tidakdipaparkan kepadawarga kerja Etika penggunaan disediadan dipaparkan kepadawarga kerja 27Menyediakankadpetak(Kew. PS-4)stokdenganmaklumatyang sentiasadikemaskini. Tidak menyediakan kadpetak Sebahagian sahaja dipaparkandan tidakdikemas kini Sebahagian sahaja dipaparkandan dikemaskini Semua dipaparkan tetapitidak dikemaskini Semua dipaparkandan sentiasadikemas kini 28Memastikantiadabahanatau peralatanyangtidakdiperlukan turutdisimpandidalamstor. Terdapatbahan atauperalatan tidakdiperlukan disimpandan tidakdisusun dengankemas. Terdapatbahan atauperalatan tidakdiperlukan disimpandan disusundengan kemas. Tiadabarang atauperalatan tidakdiperlukan disimpandalam stor.
 • 94. 82 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) HOSPITAL/KLINIK 12345MARKAH 29Menyediakanpenandaaras minimumbarangdalamstor. Tiadapenanda arasminimum Penandaaras minimum disediakanpada sebahagian barangsahaja Penandaaras minimum disediakanpada semuabarang 30Memastikansuhupetisejuk direkodkandandikemaskini. Tidakdirekod langsung Direkodtetapi tidakdikemas kini Direkod sepanjangmasa dandikemaskini 31Ubatdisusunmengikutsistem FirstinFirstOut(FIFO)atauFirst ExpiryFirstOut(FEFO) TiadasistemFIFO atauFEFO SistemFIFO atauFEFO dilaksanakan padasebahagian barangsahaja SistemFIFO atauFEFO dilaksanakan secara menyeluruh F10)BilikMakmal 32Memastikanpersekitaranbilik makmalbersih,kemasdan selamat. Persekitaran biliktidakbersih, tidakkemasdan tidakselamat Persekitaranbilik bersih,kemas tetapitidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas danselamat 33Memastikansemuaperalatan dilabelkandenganbetul,disusun dengankemasdanberadadalam keadaanbaik. Semuaperalatan tidakdilabelkan denganbetul, tidakteraturdan tidakberada dalamkeadaan baik Sebahagian peralatan dilabelkan denganbetul, disusundengan kemasdan beradadalam keadaanbaik Semuaperalatan dilabelkan denganbetul, disusundengan kemasdan beradadalam keadaanbaik
 • 95. 83 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) HOSPITAL/KLINIK 12345MARKAH 34Menyediakantempat pembuanganberasinganbagisisa klinikal,domestik,alatantajam danbahanbuanganberbahaya. Tempat pembuangan berasinganbagi sisaklinikal, domestik,alatan tajamdan bahanbuangan berbahayatidak disediakan Tempat pembuangan berasinganbagi sisaklinikal, domestikdan alatantajam disediakan denganlengkap F11)Bilik/Ruang/KadRekodPerubatan 35Memastikanpersekitaranbilik atauruangrekodperubatan bersih,kemasdanselamat. Persekitaran biliktidakbersih, tidakkemasdan tidakselamat Persekitaranbilik bersih,kemas tetapitidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas danselamat 36Menyediakansistemrekod inventoriyangjelasdanteratur bagimemudahkancapaianrekod dengancepatdanpantas. Tidak menyediakan sistem Sistemkurang jelasdantidak teratur Sistemjelasdan teratur
 • 96. 84 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) HOSPITAL/KLINIK 12345MARKAH 37Menyediakanperaturan pengambilanrekoduntuk dipatuhiwargakerja. Tidak menyediakan etika penggunaan Etika penggunaan disediakantetapi tidakdipaparkan kepadawarga kerja Etika penggunaan disediakandan dipaparkan kepadawarga kerja JUMLAHSKOR(HOSPITAL/KLINIK)0 JumlahMarkah:/185X100%=% (JumlahMarkahDiperolehDibahagidenganJumlahMarkahPenuhbagiSemuaKriteriayangBerkaitanX100%)
 • 97. 85 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) PEJABATKESIHATANDAERAH 12345MARKAH F1)StorUnitBekalanAirdanKebersihanAlamSekeliling(BAKAS) 1Memastikanstormemenuhi kriteriaberikut: i.Bersih; ii.Tidakberdebu; iii.Susunankemasdanteratur Tidakmemenuhi kriteria Memenuhidua kriteria Memenuhi kesemuakriteria 2Menyediakansistemrekodbahan/ peralatanyangjelasdanteratur bagimemudahkancapaian barangandengancepatdan pantas. Tidak menyediakan sistem Sistemkurang jelasdantidak teratur Sistemjelasdan teratur 3Menyediakanlabelpadasetiap bahan/peralatan. TiadalabelSebahagian barangberlabel Semuabarang berlabel 4Menyediakanetikapenggunaan danperaturanpengambilan bahan/peralatandaristoruntuk dipatuhiwargakerja. Tidak menyediakan etika penggunaan Etika penggunaan disediatetapi tidakdipaparkan kepadawarga kerja Etika penggunaan disediadan dipaparkan kepadawarga kerja 5Menyediakankadpetak(Kew. PS-4)stokdenganmaklumatyang sentiasadikemaskini. Tidak menyediakan kadpetak Sebahagian sahaja dipaparkandan tidakdikemas kini Sebahagian sahaja dipaparkandan dikemaskini Semua dipaparkan tetapitidak dikemaskini Semua dipaparkandan sentiasadikemas kini
 • 98. 86 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) PEJABATKESIHATANDAERAH 12345MARKAH 6Memastikantiadabahan/ peralatanyangtidakdiperlukan turutdisimpandidalamstor. Terdapatbahan/ peralatantidak diperlukan disimpandan tidakdisusun dengankemas. Terdapatbahan/ peralatantidak diperlukan disimpandan disusundengan kemas. Tiadabarang/ peralatantidak diperlukan disimpandalam stor. F2)StorVektor 7Memastikanstormemenuhi kriteriasepertiyangberikut: i.Bersih; ii.Tidakberdebu; iii.Susunankemasdanteratur Tidakmemenuhi kriteria Memenuhidua kriteria Memenuhi kesemuakriteria 8Menyediakansistemrekodbahan/ peralatanyangjelasdanteratur bagimemudahkancapaian barangandengancepatdan pantas. Tidak menyediakan sistem Sistemkurang jelasdantidak teratur Sistemjelasdan teratur 9Memaparkanlabelperingatan padabahanberacun/mudah terbakar. TiadalabelSebahagian bahanberlabel Semuabahan berlabel
 • 99. 87 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) PEJABATKESIHATANDAERAH 12345MARKAH 10Menyediakanetikapenggunaan danperaturanpengambilan bahan/peralatandaristoruntuk dipatuhiolehwargakerja. Tidak menyediakan etika penggunaan Etika penggunaan disediakantetapi tidakdipaparkan kepadawarga kerja Etika penggunaan disediadan dipaparkan kepadawarga kerja 11Menyediakankadpetak(Kew. PS-4)stokdenganmaklumatyang sentiasadikemaskini. Tidak menyediakan kadpetak Sebahagian sahaja dipaparkandan tidakdikemas kini Sebahagian sahaja dipaparkandan dikemaskini Semua dipaparkan tetapitidak dikemaskini Semua dipaparkandan sentiasadikemas kini 12Memastikantiadabahan/ peralatanyangtidakdiperlukan turutdisimpandidalamstor. Terdapatbahan/ peralatanyang tidakdiperlukan disimpandan tidakdisusun dengankemas Terdapatbahan/ peralatantidak diperlukan disimpandan disusundengan kemas Tiadabarang/ peralatantidak diperlukan disimpandalam stor JUMLAHSKOR(PEJABATKESIHATANDAERAH)0 JumlahMarkah:/60X100%=% (JumlahMarkahDiperolehDibahagidenganJumlahMarkahPenuhbagiSemuaKriteriayangBerkaitanX100%)
 • 100. 88 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KLINIKPERGIGIAN 12345MARKAH F1)BilikRawatan 1Memastikansemuaperalatan berlabelberadadalamkeadaan baik. Semuaperalatan tidakberada dalamkeadaan baik Sebahagian peralatanberada dalamkeadaan baikdantersusun Semuaperalatan beradadalam keadaanbaikdan tersusun 2Memastikanpersekitaranbilik bersih,kemasdanselamat. Persekitaranbilik tidakbersih,tidak kemasdantidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas tetapitidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas danselamat F2)BilikX-Ray 3Memastikanpersekitaranbilik bersih,kemasdanselamat. Persekitaranbilik tidakbersih,tidak kemasdantidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas tetapitidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas danselamat 4Memastikansemuaperalatan disusundengankemasdan beradadalamkeadaanbaik. Semuaperalatan tidakdisusun kemasdantidak beradadalam keadaanbaik Sebahagian peralatan disusunkemas danberada dalamkeadaan baik Semuaperalatan disusunkemas danberada dalamkeadaan baik
 • 101. 89 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KLINIKPERGIGIAN 12345MARKAH 5Memaparkanlabeldanlangkah- langkahkeselamatanradiasidi tempatyangmudahdilihat. Labeldan langkah-langkah keselamatan radiasitidak dipamerkan Sebahagian labeldan langkah-langkah keselamatan radiasi dipamerkan Semualabeldan langkah-langkah keselamatan radiasi dipamerkan F3)BilikMakmal 6Memastikanpersekitaranbilik makmalbersih,kemasdan selamat. Persekitaranbilik tidakbersih,tidak kemasdantidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas tetapitidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas danselamat 7Memastikansemuaperalatan disusundengankemasdan beradadalamkeadaanbaik. Semuaperalatan tidakdisusun kemasdantidak beradadalam keadaanbaik Sebahagian peralatan disusunkemas danberada dalamkeadaan baik Semuaperalatan disusunkemas danberada dalamkeadaan baik 8Menyediakantempat pembuanganberasinganbagisisa klinikal,domestik,alatantajam danbahanbuanganberbahaya. Tempat pembuangan berasinganbagi sisaklinikal, domestik,alatan tajamdan bahanbuangan berbahayatidak disediakan Tempat pembuangan berasinganbagi sisaklinikal, domestik,alatan tajamdan bahanbuangan berbahaya disediakantetapi tidaklengkap Tempat pembuangan berasinganbagi sisaklinikal, domestik,alatan tajamdan bahanbuangan berbahaya disediakan denganlengkap
 • 102. 90 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KLINIKPERGIGIAN 12345MARKAH F4)BilikSucihama 9Memastikanpersekitaranbilik bersih,kemasdanselamat. Persekitaranbilik tidakbersih,tidak kemasdantidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas tetapitidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas danselamat 10Memastikansemuaperalatan disusundengankemasdan beradadalamkeadaanbaik. Semuaperalatan tidakdisusun kemasdantidak beradadalam keadaanbaik Sebahagian peralatan disusunkemas danberada dalamkeadaan baik Semuaperalatan disusunkemas danberada dalamkeadaan baik 11Menyediakantempat pembuanganberasinganbagi sisaklinikal,domestikdanalatan tajam. Tempat pembuangan berasinganbagi sisaklinikal, domestikdan alatantajam tidakdisediakan Tempat pembuangan berasinganbagi sisaklinikal, domestikdan alatantajam disediakantetapi tidaklengkap Tempat pembuangan berasinganbagi sisaklinikal, domestikdan alatantajam disediakan denganlengkap F5)BilikPemampat(CompressorRoom) 12Memastikanpersekitaranbilik bersih,kemasdanselamat. Persekitaranbilik tidakbersih,tidak kemasdantidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas tetapitidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas danselamat
 • 103. 91 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KLINIKPERGIGIAN 12345MARKAH 13Memastikansemuaperalatan disusundengankemasdan beradadalamkeadaanbaik. Semuaperalatan tidakdisusun kemasdantidak beradadalam keadaanbaik Sebahagian peralatan disusunkemas danberada dalamkeadaan baik Semuaperalatan disusunkemas danberada dalamkeadaan baik F6)BilikStorBahanPergigian 14Memastikanstormemenuhi kriteriayangberikut: i.Bersih; ii.Tidakberdebu; iii.Susunankemasdanteratur Tidakmemenuhi kriteria Memenuhidua kriteria Memenuhi semuakriteria 15Menyediakansistemrekod inventoriyangjelasdanteratur bagimemudahkancapaian barangandengancepatdan pantas. Sistemrekod inventoritidak disediakan Sistemrekod inventori disediakantetapi tidakmenyeluruh Sistemrekod inventori disediakan dengan menyeluruh 16Menyediakanlabelpadasetiap barang/bahan. TiadaberlabelSebahagian barangberlabel Semuabarang berlabel 17Menyediakankadpetak(KEW. PS-4)denganmaklumatyang sentiasadikemaskini. Tidak menyediakan kadpetak Sebahagian sahaja dipaparkandan tidakdikemas kini Sebahagian sahaja dipaparkandan dikemaskini Semua dipaparkan tetapitidak dikemaskini Semua dipaparkandan sentiasadikemas kini
 • 104. 92 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KLINIKPERGIGIAN 12345MARKAH 18Memastikantiadabahan/ peralatanyangtidakdiperlukan turutdisimpandidalamstor. Terdapatbahan/ peralatantidak diperlukan disimpandan tidakdisusun dengankemas. Terdapatbahan/ peralatantidak diperlukan disimpandan disusundengan kemas. Tiadabarang/ peralatantidak diperlukan disimpandalam stor. 19Bahan-bahandisusunsecaraFirst InFirstOut(FIFO)/FirstExpiryFirst Out(FEFO)/ Tidakmengikut FEFO/FIFO Sebahagian bahandisusun mengikutFEFO/ FIFO Semuabahan disusun mengikutFEFO/ FIFO 20Menyediakanpenandaaras minimumbarangdidalamstor. Tiadapenanda arasminimum Penandaaras minimum disediakanpada sebahagian barangsahaja Penandaaras minimum disediakanpada semuabarang F7)Bilik/Ruang/RakKadRawatan 21Memastikanruangmemenuhi kriteriayangberikut: i.Bersih ii.Tidakberdebu iii.Tersusun iv.Kemas Tidakmemenuhi kriteria. Memenuhisatu kriteria Memenuhidua kriteria. Memenuhitiga kriteria Memenuhi semuakriteria
 • 105. 93 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KLINIKPERGIGIAN 12345MARKAH 22Memastikanperalatan,kabinet danrakberadadalamkeadaan teratur,baikdankemas. Tidakteratur, baikdankemas Sebahagian peralatan, kabinetdanrak dalamkeadaan teratur,baikdan kemas Peralatan, kabinet,danrak dalamkeadaan teratur,baikdan kemas 23Memastikankadrawatandisusun kemasdengantekniksusunan yangberkesanbagimemudahkan carian/capaian. Kadberselerak dantidakteratur Sebahagiankad disusunkemas Semuakad disusunkemas 24Menyediakansenaraiindeksdan nomborkad. Senaraiindeks dannomborkad tidakdisediakan Senaraiindeks dannomborkad disediakan JUMLAHSKOR(KLINIKPERGIGIAN)0 JumlahMarkah:/120X100%=% (JumlahMarkahDiperolehDibahagidenganJumlahMarkahPenuhbagiSemuaKriteriayangBerkaitanX100%)
 • 106. 94 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) MASJID 12345MARKAH F1)RuangSembahyang/DewanSolat 1Memaparkaninfosolatyang dikemaskini. Infosolattidak dipaparkan Infosolat dipaparkan tetapitidak terkini Infosolat dipaparkandan terkini 2Menyediakankemudahanbagi OKU Kemudahan untukOKUtidak disediakan Kemudahan untukOKU disediakan 3Menyediakantandaarahatauhad pengasinganruangsolat. TidakdisediakanKurangjelasDisediakan denganjelas 4Memastikanpersekitaranbilik bersih,kemasdanselamat. Persekitaran biliktidakbersih, tidakkemasdan tidakselamat Persekitaranbilik bersih,kemas tetapitidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas danselamat 5Memastikanperalatanberkeadaan baik,bersihdandisusundengan teratur. Semuaperalatan berkeadaantidak baik,tidakbersih danberselerak Sebahagian peralatan berkeadaan baik,bersihdan teratur Semuaperalatan berkeadaan baik,bersihdan teratur
 • 107. 95 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) MASJID 12345MARKAH F2)TempatMandiJenazah 6Menyediakandanmemaparkan etikadanperaturantempatmandi jenazah. Etikadan peraturan tempatmandi jenazahtidak disediakan Etikadan peraturan tempatmandi jenazah disediakantetapi tidakdipaparkan Etikadan peraturan tempatmandi jenazah disediakandan dipaparkan 7Memastikansemuaperalatan beradadalamkeadaanbaikdan teratur. Semuaperalatan tidakberada dalamkeadaan baik Sebahagian peralatanberada dalamkeadaan baik Semuaperalatan beradadalam keadaanbaik 8Memastikanpersekitaranbilik bersih,kemasdanselamat. Persekitaran biliktidakbersih, tidakkemasdan tidakselamat Persekitaranbilik bersih,kemas tetapitidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas danselamat F3)TempatWuduk 9Menyediakanetikadanperaturan tempatwuduk. Etikadan peraturan tempatwuduk tidakdisediakan Etikadan peraturan tempatwuduk disediakantetapi tidakjelas Etikadan peraturan tempatwuduk disediakan denganjelas
 • 108. 96 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) MASJID 12345MARKAH 10Menyediakanarah/simbolruang wudukwanitadanlelakidi tempatyangmudahdilihat. TidakdisediakanDisediakantetapi tidakjelas Disediakan denganjelas 11Menyediakantempatwuduk mesraOKUatauorangtua Bilikwuduktidak mesraOKU/ orangtua Bilikwuduk mesraOKU/ orangtua 12Memastikansemuaperalatan beradadalamkeadaanbaik. Semuaperalatan tidakberada dalamkeadaan baik Sebahagian peralatanberada dalamkeadaan baik Semuaperalatan beradadalam keadaanbaik 13Memastikanpersekitaranbilik adalahbersih,kemasdanselamat. Persekitaran biliktidakbersih, tidakkemasdan tidakselamat Persekitaranbilik bersih,kemas tetapitidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas danselamat F4)RuangAzan 14Memastikansemuaperalatan beradadalamkeadaanbaikdan berfungsi(contoh:alatsiarraya danjamdinding). Semuaperalatan tidakberada dalamkeadaan baik Sebahagian peralatan beradadalam keadaanbaikdan berfungsi Semuaperalatan beradadalam keadaanbaikdan berfungsi
 • 109. 97 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) MASJID 12345MARKAH 15Menyediakantatacara penggunaanalatan. Tatacara penggunaan alatantidak disediakan Tatacara penggunaan alatan disediakantetapi tidakjelas Tatacara penggunaan alatan disediakan denganjelas 16Memaparkaninfosolat.Infosolattidak dipaparkan Infosolat dipaparkan tetapitidak terkini Infosolat dipaparkandan terkini JUMLAHSKOR(MASJID)0 JumlahMarkah:/80X100%=% (JumlahMarkahDiperolehDibahagidenganJumlahMarkahPenuhbagiSemuaKriteriayangBerkaitanX100%)
 • 110. 98 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) MAHKAMAH 12345MARKAH F1)KamarBicara 1Memastikanpersekitarankamar bicarabersih,kemasdanselamat. Persekitaran biliktidakbersih, tidakkemasdan tidakselamat Persekitaranbilik bersih,kemas tetapitidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas danselamat 2Menyediadanmemastikan sofa/tempatdudukselesadan mencukupi. Sofa/tempat dudukdan bahanbacaan dalamkeadaan kotordan berserabut Sofa/tempat dudukdan bahanbacaan dalamkeadaan bersihdan kemastetapi tidakceria Sofa/tempat dudukdan bahanbacaan dalamkeadaan bersih,kemas danceria F2)BilikTahanan 3Memastikanpersekitaranbilik tahananbersih,kemasdan selamat. Persekitaran biliktidakbersih, tidakkemasdan tidakselamat Persekitaranbilik bersih,kemas tetapitidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas danselamat 4Memastikanpengudaraanbaik danbiliktahanantidakberbau. Pengudaraan tidakbaikdan berbau Pengudaraan baikdan mempunyai bauyang menyenangkan
 • 111. 99 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) MAHKAMAH 12345MARKAH F3)RuangMenunggu 5Menyediakandanmemastikan sofa/tempatdudukdanbahan bacaandalamkeadaanbersih, kemasdanceria. Sofa/tempat dudukdan bahanbacaan dalamkeadaan kotordan berserabut Sofa/tempat dudukdan bahanbacaan dalamkeadaan bersihdan kemastetapi tidakceria Sofa/tempat dudukdan bahanbacaan dalamkeadaan bersih,kemas danceria 6Memastikansemuaperalatandan hiasandalamkeadaanbersih, kemasdanselamat. Semuaperalatan kotor,tidak kemasdantidak selamat Sebahagian peralatanbersih, kemasdan selamat Semuaperalatan bersih,kemas danselamat 7Menyediakantongsampahyang bersesuaiandanmencukupi. Tiadatong sampah disediakan Tong sampahtidak bersesuaiandan tidakmencukupi Tongsampah bersesuaiandan mencukupi F4)BilikSaksi 8Memastikanpersekitaranbilik saksibersih,kemasdanselamat. Persekitaran biliktidakbersih, tidakkemasdan tidakselamat Persekitaranbilik bersih,kemas tetapitidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas danselamat
 • 112. 100 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) MAHKAMAH 12345MARKAH 9Menyediadanmemaparkanetika danperaturanpenggunaanbilik saksi. Etikadan peraturan penggunaan biliksaksitidak disediakan Etikadan peraturan penggunaan biliksaksi disediakantetapi tidakjelas Etikadan peraturan penggunaan biliksaksi disediakan denganjelas F5)BilikSulh/Rundingcara 10Memastikanpersekitaranbilik sulh/rundingcarabersih,kemas danselamat. Persekitaran biliktidakbersih, tidakkemasdan tidakselamat Persekitaranbilik bersih,kemas tetapitidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas danselamat 11Menyediadanmemaparkanetika danperaturanpenggunaanbilik sulh/rundingcara. Etikadan peraturan penggunaan biliksulh/ rundingcara tidakdisediakan Etikadan peraturan penggunaan biliksulh/ rundingcara disediakantetapi tidakjelas Etikadan peraturan penggunaan biliksulh/ rundingcara disediakan denganjelas 12Memaparkanprosesrundingcara yangjelasuntukdipatuhi. Proses rundingcara tidakdisediakan Proses rundingcara disediakantetapi tidakjelas Proses rundingcara disediakan denganjelas
 • 113. 101 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) MAHKAMAH 12345MARKAH F6)BilikSebutan 13Memastikanpersekitaranbilik sebutanbersih,kemasdan selamat. Persekitaran biliktidakbersih, tidakkemasdan tidakselamat Persekitaranbilik bersih,kemas tetapitidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas danselamat 14Menyediadanmemaparkanetika danperaturanpenggunaanbilik sebutan. Etikadan peraturan penggunaan biliksebutan tidakdisediakan Etikadan peraturan penggunaan biliksebutan disediakantetapi tidakjelas Etikadan peraturan penggunaan biliksebutan disediakan denganjelas 15PeralatandankemudahanICT/ siarrayadidalambiliksebutan berfungsidenganbaikdan diselenggara. Keseluruhan peralatandan kemudahanICT/ siarrayadidalam biliksebutan tidakberfungsi denganbaikdan diselenggara Sebahagian peralatandan kemudahanICT/ siarrayadidalam biliksebutan tidakberfungsi denganbaik dantidak diselenggara Keseluruhan peralatandan kemudahanICT/ siarrayadidalam biliksebutan berfungsi denganbaikdan diselenggara
 • 114. 102 Panduan Pelaksanaan EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) MAHKAMAH 12345MARKAH F7)BilikPeguam/Pendakwa 16Memastikanpersekitaranbilik peguam/pendakwabersih,kemas danselamat. Persekitaran biliktidakbersih, tidakkemasdan tidakselamat Persekitaranbilik bersih,kemas tetapitidak selamat Persekitaranbilik bersih,kemas danselamat 17PeralatandankemudahanICT/ siarrayadidalambilikpeguam/ pendakwaberfungsidenganbaik dandiselenggara. Keseluruhan peralatandan kemudahanICT/ siarrayadidalam biliksebutan tidakberfungsi denganbaikdan diselenggara Sebahagian peralatandan kemudahanICT/ siarrayadidalam biliksebutan tidakberfungsi denganbaik dantidak diselenggara Keseluruhan peralatandan kemudahanICT/ siarrayadidalam biliksebutan berfungsi denganbaikdan diselenggara JUMLAHSKOR(MAHKAMAH)0 JumlahMarkah:/85X100%=% (JumlahMarkahDiperolehDibahagidenganJumlahMarkahPenuhbagiSemuaKriteriayangBerkaitanX100%)