SlideShare a Scribd company logo
1 of 109
Download to read offline
EKOSISTEM
KONDUSIF
SEKTOR AWAM
(EKSA)
1
2
SETIAP HARI………
Jam seminggu berada di
pejabat
12 jam di pejabat vs
12 jam di rumah
5/7 hari di pejabat
2 jam kesesakan lalu
lintas (pergi & balik)
Pejabat = rumah kedua
2/7 hari di rumah
3
ADAKAH PILIHAN ANDA INI ………
4
ATAU INI ………
5
ATAU INI ………
6
7
ATAU PILIHAN ANDA INI ………
8
DAN INI ………
9
SKOP TAKLIMAT
10
11
PENJENAMAAN EKSA
TUJUAN
Memenuhi
keperluan
semasa
Meningkatkan
persaingan antara
agensi
Identiti sendiri
Kekal Relevan
Imej Baharu
Imej Korporat
12
OBJEKTIF PENJENAMAAN SEMULA
Kreativiti & Inovasi Go Green
Persekitaran kerja
kondusif
Kepelbagaian Agensi
1 2 3
4 5
13
CONTOH IMEJ KORPORAT1
14
CONTOH IMEJ KORPORAT…..samb1
15
CONTOH PERSEKITARAN KERJA KONDUSIF
Parking OKU disediakan
2
16
CONTOH PERSEKITARAN KERJA KONDUSIF2
17
KEPELBAGAIAN AGENSI SEKTOR AWAM
Pelbagai
Agensi
Badan Berkanun Persekutuan (BBP)
Badan Berkanun Negeri (BBN)
Perkhidmatan Awam Persekutuan (PAP)
Perkhidmatan Awam Negeri (PAN)
Keselamatan & Infrastruktur
Pentadbiran
Sosial
Ekonomi
KlusterJenis Agensi
3
18
CONTOH KEPELBAGAIAN AGENSI SEKTOR
AWAM…samb
3
KESELAMATAN
Polis
Imigresen
Tentera
Kastam
Mahkamah
Pusat
Latihan
PBT
Masjid
APMM Pejabat
Kadi
Hospital
Klinik
Sekolah
IPTA
PENTADBIRAN SOSIAL
19
CONTOH KREATIVITI DAN INOVASI4
PENGKELASAN JENIS UBAT
MENGIKUT WARNA
TANDA PERGERAKAN
PEGAWAI YANG KREATIF
20
CONTOH KREATIVITI DAN INOVASI
…samb
TANDA ARAS BORANG
Mencukupi
Buat pesanan
Perlu Tambah
SISTEM PERGERAKAN
PEGAWAI YANG SISTEMATIK
DAN KREATIF
4
21
TEMPAT LETAK KASUT
MENGGUNAKAN KOTAK
LAMA
ETIKA DI PANTRY
MENGGUNAKAN KALENDAR
LAMA
TEMPAT LETAK PAYUNG
MENGGUNAKAN KOTAK
LAMA
4 CONTOH KREATIVITI DAN INOVASI
…samb
22
CONTOH GO GREEN
Daun pandan
5
23
FAEDAH EKSA
Mewujudkan persekitaran tempat kerja
berkualiti (bersih, kemas dan rapi)
Meningkatkan kecekapan & keberkesanan
pengurusan organisasi
Mengenalpasti, mengurang & menghapuskan
pembaziran
Meningkatkan imej agensi sektor awam
Menjana idea kreatif di kalangan warga agensi
24
FAEDAH EKSA….samb
Meningkatkan semangat esprit de corp
Meningkatkan disiplin warga jabatan
Meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan
Mewujudkan piawaian kerja yang jelas
25
LATAR BELAKANG
EKSA
Kaedah pengurusan yang dipelopori oleh industri
di Jepun bagi mewujudkan persekitaran tempat
kerja yang bersih, kemas, tersusun dan selamat
memperkukuhkan lagi Sistem Pengurusan Kualiti
Jabatan/Agensi berasaskan Standard MS ISO
9000, BAGI klausa Pengurusan Sumber berkaitan
Persekitaran Kerja
meningkatkan kualiti perkhidmatan, menjimatkan
kos dan memudahkan proses kerja selain
memberi nilai tambah kepada imej organisasi
27
PELAKSANAAN AMALAN 5S OLEH MAMPU
KERAJAAN MALAYSIA
SURAT PEKELILING
KEMAJUAN
PERKHIDMATAN AWAM
BIL. TAHUN 2014
EKOSISTEM KONDUSIF
SEKTOR AWAM (EKSA)
Pensijilan & Pengauditan MAMPU
Pelaksanaan EKSA-2014
EKOSISTEM
KONDUSIF
SEKTOR
AWAM
28
PANDUAN AMALAN 5S (19 MEI 2010)
29
SISIH
Mengasing/ membuang
barang-barang
yang tidak diperlukan.
SUSUN
Menyusun barang-barang yang
diperlukan dengan teratur supaya
mudah diambil.
SENTIASA AMAL
Mengamalkan aktiviti sisih,
susun, sapu dan seragam
secara istiqamah.
SAPU
Menyapu/ membersih ruang pejabat/bilik
dan peralatan kerja.
SERAGAM
Menyeragamkan susunan fail/
meja kerja/peralatan pejabat
Amalan 5S: |Dilaksanakan sejak 80an | Konsep asal diadaptasi dari Jepun|
IMBASAN KONSEP 5S
SISIH – Menyisih dan membuang
barang yang tidak perlu di tempat kerja
SISIH secara berkesan
Tandakan barang-barang yang tidak diperlukan
dengan menggunakan kaedah Tag Merah dan
kaedah Tag Kuning
Menentukan jenis barang/peralatan/rekod
yang hendak dilupuskan
Melekat/melabel Tag Merah ke atas
barang /peralatan/rekod yang telah
dikenalpasti
Mewujudkan kawasan Tag Merah -
kawasan pengumpulan barang/
peralatan/rekod yang tidak diperlukan
untuk pelupusan
Mencatatkan barang/peralatan/rekod
yang telah dilabelkan dengan Tag
Merah
Menentukan jenis barang/peralatan/rekod
yang hendak dinilai
Melekat/melabel Tag Kuning ke atas
barang /peralatan/rekod yang telah
dikenalpasti
Membuat penilaian terhadap barang yang
dilabel Tag Kuning. Tarikh pelupusan
perlu ditetapkan untuk pelupusan atau
penyimpanan
Mencatatkan barang/peralatan/rekod
yang telah dilabelkan dengan Tag
Kuning
SISIH secara berkesan
Tentukan tempat penyimpanan bagi barang/
peralatan yang masih diperlukan
Bagi barang-barang yang hendak dilupuskan,
rujuklah kepada Pekeliling/Arahan/Peraturan
Kerajaan yang sedang berkuatkuasa
SUSUN - Menyusun dan menyimpan barang
dengan kemas, mudah diambil dan disimpan
semula di tempatnya
SUSUN secara berkesan:
Guna Falsafah 5S
Setiap Barang Ada Tempatnya dan Setiap Tempat ada Barangnya
Menggunakan kaedah First-In-First-Out (FIFO)
Melabelkan dan mengindeks nama dan nombor pada
barang/peralatan/rekod
Menyusun barang/peralatan/rekod mengikut kategori
Memastikan barang disusun dengan sebaik mungkin supaya mudah
dicapai
SUSUN FIFO
LIFO Pengambilan Rambang
A A A A A A
B B B B B B
D D D D D D
C C C C C C
E E E E E E
SUSUN
• FIFO – Pengambilan
• Simpan ikut jenis barang
• Pergerakan secara gelonsor
• SEBELUM 5S
C4C3C2C1 C7C6C5
B4B1 B2 B3 B5 B6 B7
A4 A5 A6 A7A1 A2 A3
A4 A5 A6 A7A1 A2 A3
B4B1 B2 B3 B5 B6 B7
C4C3C2C1 C7C6C5
• Sediakan tempat
• Padankan nama
SUSUN
• Telus / tiada penutup
• Petunjuk paras Stok SUSUN
B10 - 100 B12 - 100
B10 - 150 B12 - 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
• Sisih pembaziran
• Susunan menegak
• Tiada ruang di atas lantai
SUSUN
B20S H B25S H B30S H
B35S H B40S H B50S H
• Mudah dicari
• Tidak mendatar
• Susun menegak
SUSUN
SUSUN
SUSUN
• Sesuaikan label
• Pengesanan warna
Kesan Kejayaan SUSUN boleh
diukur melalui:
Pencarian/ capaian
barang/peralatan/dokumen
dalam tempoh 30 saat
SAPU - Membersih tempat kerja dengan
rapi supaya tiada habuk, kotoran
dilantai, mesin dan peralatan
SAPU secara berkesan
Mengagihkan Tugasan Pembersihan
Menentukan hak milik (ownership) ruang/ peralatan bagi
setiap ahli
Mewujudkan kaedah pembersihan yang akan digunakan
Menyediakan peralatan dan bahan-bahan untuk kerja
pembersihan
Melaksanakan kerja pembersihan
Kesan Kejayaan SAPU boleh diukur
melalui:
Produk dan hasil kerja yang berkualiti
Persekitaran kerja yang selesa dan
selamat
Keadaan persekitaran lebih bersih
Kos penyelenggaraan lebih rendah
SERAGAM - sekeadaan, sebentuk dan sewarna sama
ada pada ciri-ciri, susun atur atau peraturannya dengan
mewujudkan keseragaman prosedur, susun atur dan
piawai
SERAGAM secara berkesan
Mewujudkan senarai semak tugasan dengan teknik 5W1H
Mewujudkan senarai semak peraturan inventori
Mengadakan prosedur kerja pembersihan
Mengadakan jadual penyelenggaraan
Mewujudkan model/aktiviti susun atur yang SERAGAM
Kesan Kejayaan SERAGAM boleh diukur
melalui:
Mempunyai piawaian ruang tempat kerja
yang lebih baik
Mempunyai impak visual yang positif
Mempunyai peraturan dan piawaian
prosedur kerja (SOP)
SENTIASA AMAL - usaha mengekalkan 4 Amalan
5S yang pertama iaitu Seiri, Seiton, Seiso dan Seiketsu
di samping melaksanakan penambahbaikan
berterusan di premis Jabatan/Agensi
Panduan Mengekalkan Amalan 5S
Meneruskan program kesedaran tentang kepentingan Amalan 5S
dengan mengadakan latihan yang berterusan
Memastikan audit dalaman Amalan 5S dilaksanakan secara berkala
Memastikan aktiviti promosi berterusan
Mewujudkan sistem pengiktirafan dan penghargaan kepada usaha
yang ditunjukkan oleh warga Jabatan/Agensi
Mewujudkan sistem pemantauan yang efektif dan sistematik
Kesan Kejayaan SENTIASA AMAL boleh
diukur melalui:
Prestasi cemerlang berterusan melalui aktiviti audit
dalaman Amalan 5S Jabatan/Agensi
Warga Jabatan/Agensi sentiasa kelihatan ceria dan
bersemangat melaksana Amalan 5S di samping
mematuhi peraturan di tempat kerja
Wujudnya disiplin dan semangat kerja berpasukan di
kalangan warga Jabatan/Agensi
Kesan Kejayaan SENTIASA AMAL boleh
diukur melalui:
Warga mempunyai daya usaha untuk sentiasa
mengamal dan menambahbaik Amalan 5S di
tempat kerja
Peningkatan kecekapan dan keberkesanan
proses kerja
Penyertaan dan kejayaan dalam konvensyen,
pertandingan dan anugerah berkaitan Amalan 5S
62
PELAKSANAAN
EKOSISTEM KONDUSIF
SEKTOR AWAM(EKSA)
1 • Pembentukan Jawatankuasa Pelaksana
2 • Mewujudkan sektor/zon EKSA
3 • Latihan
4 • Pelancaran
5 • Pembudayaan EKSA
6 • AUDIT dan Pemantauan Berterusan
7 • Pengiktirafan
1 • Pembentukan Jawatankuasa Pelaksana
Struktur Pelaksanaan Amalan 5S: Tanggungjawab
Jawatankuasa Pelaksana Amalan 5S hendaklah
menyeluruh dan setiap ahli Jawatankuasa dan
ahli hendaklah menjalankan peranan masing-
masing
Pengerusi Jawatankuasa Pelaksana 5S
bertanggungjawab untuk memastikan
pelaksanaan Amalan 5S dijalankan sebaiknya
Tujuan: mewujudkan kawasan tanggungjawab
kumpulan bagi memudahkan pelaksanaan dan
pengawasan
Pembahagian hendaklah dijelaskan melalui
pewujudan pelan lokasi sektor/zon bagi
memudahkan rujukan
Susun atur keseluruhan sektor/zon dan
pembahagian kepada sektor/zon kecil
hendaklah bersesuaian mengikut fungsi dan
saiz organisasi
2
• Mewujudkan sektor/zon EKSA
Menentukan nama kumpulan untuk setiap
sektor/zon dan jumlah keahlian kumpulan bagi
setiap sektor/zon
Mewujudkan sudut EKSA dengan mempamerkan
struktur kumpulan dan sektor/zon masing-masing
dengan mengambil kira hala tuju EKSA di
Jabatan/Agensi
2
• Mewujudkan sektor/zon
Sudut EKSA perlu mengandungi perkara-perkara
berikut:
Polisi/Objektif/Matlamat EKSA
Carta Organisasi EKSA
Carta Perbatuan/Gantt Chart
Peta lokasi/Pelan lantai sektor/zon EKSA
Rekod aktiviti (gambar) sebelum dan selepas
pelaksanaan EKSA
Slogan EKSA
Buletin berkaitan EKSA(jika berkenaan)
Maklumat bagi tujuan promosi EKSA di
Jabatan/Agensi
Nama kumpulan mengikut sektor/zon
Penjelasan perancangan, pelaksanaan,
pemantauan dan penarafan (Jadual 4P) EKSA
Jadual tugas dan pelaksanaan aktiviti
Jadual mesyuarat/perjumpaan kumpulan
Tujuan: mendalami pengetahuan berkaitan
EKSA di samping untuk membudayakan EKSA
kepada warga Jabatan/ Agensi
Di antara latihan/program yang perlu diikuti :
Program Kesedaran EKSA
Kaedah Amalan dan Pelaksanaan
EKSA
Lawatan Penanda aras
3
• Latihan EKSA
Pelancaran dan perasmian boleh diadakan
sebagai tanda mula di samping untuk
menyampaikan hasrat dan sokongan pengurusan
bagi melaksanakan EKSA dalam Jabatan/Agensi
Antara perkara yang perlu diberikan penekanan
adalah seperti berikut:
Dasar Amalan EKSA
Zon-zon EKSA
Objektif EKSA
Pelan tindakan pelaksanaan EKSA
Buku Panduan Pelaksanaan EKSA
4
• Pelancaran EKSA
Melaksanakan konsep 5S secara
berperingkat
Gotong royong perdana
Gotong royong Zon
Mematuhi Carta Perbatuan EKSA
Promosi dan Latihan berterusan
5 • PEMBUDAYAAN EKSA
Pemantauan dilakukan oleh:
Ketua Zon EKSA
Ketua Unit/ Bahagian/ Jabatan
Pengurusan Tertinggi
Audit:
Audit Dalam berkala
Audit luar
6 • Pemantauan & Audit
Dalaman:
Pertandingan melalui Keputusan
Penilaian Audit Dalam
Luaran:
MAMPU
Ditanda aras dan diiktiraf oleh Jabatan
lain
7 • PENGIKTIRAFAN
75
PENGAUDITAN &
PENSIJILAN EKSA
OLEH
MAMPU
76
PROSES PENSIJILAN BAHARU EKSA:
Permohonan oleh Agensi
Permohonan
Pengauditan
Pelaporan
Pensijilan
Satu @ 2 hari
bergantung
kepada
lokasi/bil.zon
Surat rasmi kepada
KP MAMPU dengan
mengemukakan
laporan Audit
Dalam
1 hari selepas
pengauditan
3 hari
selepas
laporan
pengauditan
77
PROSES PENSIJILAN BAHARU EKSA:
Agensi Dikenalpasti
*Agensi
dikenalpasti
Pengauditan
Pelaporan
Pensijilan
Satu @ 2 hari
bergantung
kepada
lokasi/bil.zon
MAMPU
mengeluarkan surat
jemputan dan
mendapatkan
laporan audit dalam
1 hari selepas
pengauditan
3 hari
selepas
laporan
pengauditan
*1.Agensi tamat tempoh
pensijilan
2. Agensi berpotensi
78
PROSES PENSIJILAN SEMULA EKSA:
Peringatan
Pengauditan
Pelaporan
Pensijilan
Agensi
mengemukakan
laporan audit
dalam
MAMPU mengeluarkan
surat peringatan 3
bulan sebelum tamat
tempoh pensijilan
1 hari selepas
pengauditan
3 hari selepas
laporan
pengauditan
Persediaan
Satu @ 2 hari
bergantung
kepada
lokasi/bil.zon
79
MODEL A
Generik
Komponen
A hingga E
MODEL B
Generik +
Khusus*
Komponen
A hingga F
* Bergantung pada jenis agensi
PELAKSANAAN PENGAUDITAN
80
PENGAUDITAN MODEL A
Bangunan dan Kawasan Sendiri= Komp A hingga E1
Contoh:
Stesen Penguatkuasaan JPJ, PDT Marang, PPD Batang Padang
Bangunan Sendiri dan Berkongsi Kawasan= Komp A hingga E2
Contoh:
Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, MAMPU
Agensi Berkongsi Bangunan dan Kawasan=Komp A hingga D
Contoh:
Wisma Persekutuan
SKALA
PERMARKAHAN
Kategori Layak
dipersijilkan :
80% - 89.9%: BAIK
90% dan ke atas:
CEMERLANG
SKALA SEDIA
ADA
SKALA
BAHARU
81
Melebihi 80%:
Layak dipersijilkan
Pemarkahan menggunakan skala likert 1
hingga 5
SKALA PEMARKAHAN
82
PENSIJILAN EKSA
83
KRITERIA
EKSA
A. Perancangan dan
Penubuhan
Jawatankuasa
B. Ruang Tempat Kerja
dan Peralatan
C. Persekitaran Tempat
Kerja & Kemudahan
KOMPONEN
PENILAIAN
A. Keperluan Utama
Pelaksanaan
B. Ruang Tempat Kerja/
Pejabat
C. Tempat Umum
D. Keselamatan
Persekitaran
E. Kawasan Persekitaran
Pejabat
F. Tempat Khusus
ASPEK SEDIA
ADA
ASPEK
BAHARU
84
KOMPONEN PENILAIAN AUDITAN EKSA
Dari 3
komponen
kepada 6
komponen
A1. Dasar 5S
A2. Carta Agensi 5S
(JK Latihan, Promosi
Audit, Pelaksana)
A3. Peta Kawasan Kerja
A4. Rekod Aktiviti 5S
A5. Minit Mesyuarat/
Rekod Perbincangan.
A6. Garis Panduan 5S di
Agensi.
dan lain lain.
KEPERLUAN UTAMA
PELAKSANAAN
A1. Dasar/ Polisi 5S
A2. JK Pelaksana
A3. Penglibatan
Pengurusan Atasan
A4. Penilaian Kendiri
A5. Pengiktirafan
A6. Pembudayaan Kreativiti
dan Inovasi
A7. Tindakan Penjimatan/
Go Green
ASPEK SEDIA
ADA
ASPEK
BAHARU
85
BAHARU
BAHARU
BAHARU
KOMPONEN A
BAHARU
RUANG TEMPAT
KERJA/ PEJABAT
FIZIKAL
B1. Lantai
B2. Dinding & Siling
B3. Lampu & Soket
KEPERLUAN UMUM
B4. Susun Atur Peralatan
B5. Keadaan Peralatan
B6. Pelabelan & Papan Tanda/
Tanda Arah
B7. Perhiasan
B8. Keperluan Utama
RUANG KERJA
B9. Meja Kerja Warga/ Work
Station/Kubikel Kerja
B10. Bilik Pegawai
B11. Stor Peralatan Pejabat
B12. Bilik Fail
B13. Sudut/Bilik Cetak/ Bilik
Dokumentasi
B14. Bilik Pemandu
B15. Bilik Server/Terperingkat
ASPEK SEDIA
ADA
ASPEK
BAHARU
86
B1. Kumpulan Pelaksana
5S
B2. Sudut 5S
B3. Lantai
B4. Susun Atur Peralatan
B5. Keadaan Peralatan
B6. Pendawaian
B7. Lampu
B8. Susunan Fail
B9. Perhiasan.
dan lain-lain.
KOMPONEN B
TEMPAT UMUMKRITERIA
SEDIA ADA
KRITERIA
BAHARU
87
C1. Lobi Utama/ Ruang
Hadapan
C2. Kaunter Utama
C3. Ruang Menunggu
C4. Laluan Utama/
Koridor
C5. Bilik Mesyuarat
C6. Perpustakaan/
Pusat Sumber
C7. Surau/ Bilik Solat
C8. Lif
C9. Pantri/ Tempat
Minum
C10. Tandas
Tidak dikategorikan
secara khusus tetapi
dinyatakan di bawah
Komponen B iaitu
Ruang Tempat Kerja
dan Peralatan
KOMPONEN C
KESELAMATAN
PERSEKITARAN
D1. Pelan Tindakan
Kecemasan
D2. Pendawaian/ kabel
D3. Peralatan
Pencegahan
Kebakaran
D4. Laluan/ Tangga
Kecemasan
D5. Kunci
KRITERIA
SEDIA ADA
KRITERIA
BAHARU
88
Tiada
KOMPONEN D
89
Meningkatkan ciri keselamatan
ASPEK KESELAMATAN
Penyimpanan kunci mengikut tatacara
keselamatan yang ditetapkan.
90
Meningkatkan ciri keselamatan
SEBELUM SELEPAS
ASPEK KESELAMATAN
Tidak perlu pelabelan bilik kebal.
91
ASPEK KESELAMATAN
Memastikan alat
pemadam menepati
kriteria berikut:
i. Penyelengaraan
secara berkala
ii. Mempunyai
Tatacara Penggunaan
iii.Berkeadaan bersih
iv. Diletakkan di
tempat yang sesuai
dan mudah dicapai
KAWASAN
PERSEKITARAN
JABATAN
E1. Agensi Mempunyai
Bangunan dan Kawasan
Sendiri
E2. Agensi Mempunyai
Bangunan dan Berkongsi
Kawasan
KRITERIA
SEDIA ADA
KRITERIA
BAHARU
92
Tidak dikategorikan
secara khusus tetapi
dinyatakan di bawah
Komponen C iaitu
Persekitaran Tempat
Kerja dan
Kemudahan.
KOMPONEN E
TEMPAT KHUSUS
Tempat-tempat khusus di
agensi mengikut Kluster:
F1.Keselamatan
F2.Pentadbiran
F3.Sosial
KRITERIA
SEDIA ADA
KRITERIA
BAHARU
93
Tiada
KOMPONEN F
94
CONTOH AMALAN BAIK
AGENSI CEMERLANG
Penemuan: Pengurusan stor yang teratur dan sistematik.
Penemuan: Promosi Amalan 5S yang kreatif dan menarik.
97
Penemuan: Notis penjimatan tenaga yang kreatif.
98
Penemuan: Penggunaan bahan kitar semula yang kreatif.
99
Penemuan: Tempat simpan kunci mengikut tatacara
keselamatan yang betul
100
Penemuan: Pelabelan dan sistem fail yang sistematik.
101
Penemuan: Laci alat tulis disusun dengan kemas.
102
Penemuan: Etika penggunaan bilik/peralatan gunasama yang
seragam dan menyeluruh.
103
Penemuan: Sistem bilik fail yang sistematik.
104
Penemuan: Tatacara penggunaan mesin fotostat yang kreatif.
105
Penemuan: Carta pergerakan pegawai yang kreatif dan
mengamalkan konsep Go Green.
106
Penemuan: Sudut kitar semula yang kreatif dan diletakkan di
tempat terbuka.
107
Penemuan: Pelabelan cap yang kreatif dan menyokong usaha
Go Green (menggunakan bahan kitar semula).
108
109
SEKIAN, TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Borang aku janji pdf
Borang aku janji pdfBorang aku janji pdf
Borang aku janji pdfcikanim
 
Audit dalam ms iso
Audit dalam ms isoAudit dalam ms iso
Audit dalam ms isonurulina
 
Examples of structured interviews
Examples of structured interviewsExamples of structured interviews
Examples of structured interviewsctnurhani
 
Pengurusan aduan awam kkm
Pengurusan aduan awam kkmPengurusan aduan awam kkm
Pengurusan aduan awam kkmLee Oi Wah
 
Panduan pengendalian fail
Panduan pengendalian failPanduan pengendalian fail
Panduan pengendalian failWan Adriana
 
Kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi
Kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmiKegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi
Kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmimahandren mahandren
 
Pgrsn stor kerajaan
Pgrsn stor kerajaanPgrsn stor kerajaan
Pgrsn stor kerajaanaimm reka
 
Panduan Juruaudit Dalaman ISO 9001
Panduan Juruaudit Dalaman ISO 9001Panduan Juruaudit Dalaman ISO 9001
Panduan Juruaudit Dalaman ISO 9001Mahathir Azizan
 
Teks Pengacaraan Majlis Perpisahan perpindahan.doc
Teks Pengacaraan Majlis Perpisahan perpindahan.docTeks Pengacaraan Majlis Perpisahan perpindahan.doc
Teks Pengacaraan Majlis Perpisahan perpindahan.docjuwairiah3
 
Pengurusan rekod fail.
Pengurusan rekod fail.Pengurusan rekod fail.
Pengurusan rekod fail.jasmi jaafar
 
Tatacara Pengurusan Stor
Tatacara Pengurusan Stor Tatacara Pengurusan Stor
Tatacara Pengurusan Stor Iszwan Shah
 
Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawau
Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawauTaklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawau
Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawauLee Oi Wah
 
contoh surat permohonan lawatan
contoh surat permohonan lawatancontoh surat permohonan lawatan
contoh surat permohonan lawatanHayati Abdul Aziz
 
Teks Pengacara Majlis Perasmian Penutupan Program
Teks Pengacara Majlis Perasmian Penutupan ProgramTeks Pengacara Majlis Perasmian Penutupan Program
Teks Pengacara Majlis Perasmian Penutupan ProgramSuryadi Lagga
 
Tatacara Kaedah Sebut Harga
Tatacara Kaedah Sebut HargaTatacara Kaedah Sebut Harga
Tatacara Kaedah Sebut HargaIszwan Shah
 

What's hot (20)

Kad Perakam Waktu
Kad Perakam WaktuKad Perakam Waktu
Kad Perakam Waktu
 
aset alih
aset alihaset alih
aset alih
 
Borang aku janji pdf
Borang aku janji pdfBorang aku janji pdf
Borang aku janji pdf
 
Audit dalam ms iso
Audit dalam ms isoAudit dalam ms iso
Audit dalam ms iso
 
Examples of structured interviews
Examples of structured interviewsExamples of structured interviews
Examples of structured interviews
 
Pengurusan aduan awam kkm
Pengurusan aduan awam kkmPengurusan aduan awam kkm
Pengurusan aduan awam kkm
 
Panduan pengendalian fail
Panduan pengendalian failPanduan pengendalian fail
Panduan pengendalian fail
 
Senarai semak aset_dan_stor
Senarai semak aset_dan_storSenarai semak aset_dan_stor
Senarai semak aset_dan_stor
 
Pengurusan stor
Pengurusan storPengurusan stor
Pengurusan stor
 
Kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi
Kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmiKegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi
Kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi
 
Pgrsn stor kerajaan
Pgrsn stor kerajaanPgrsn stor kerajaan
Pgrsn stor kerajaan
 
Panduan Juruaudit Dalaman ISO 9001
Panduan Juruaudit Dalaman ISO 9001Panduan Juruaudit Dalaman ISO 9001
Panduan Juruaudit Dalaman ISO 9001
 
Teks Pengacaraan Majlis Perpisahan perpindahan.doc
Teks Pengacaraan Majlis Perpisahan perpindahan.docTeks Pengacaraan Majlis Perpisahan perpindahan.doc
Teks Pengacaraan Majlis Perpisahan perpindahan.doc
 
Pengurusan rekod fail.
Pengurusan rekod fail.Pengurusan rekod fail.
Pengurusan rekod fail.
 
Tatacara Pengurusan Stor
Tatacara Pengurusan Stor Tatacara Pengurusan Stor
Tatacara Pengurusan Stor
 
Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawau
Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawauTaklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawau
Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawau
 
contoh surat permohonan lawatan
contoh surat permohonan lawatancontoh surat permohonan lawatan
contoh surat permohonan lawatan
 
Cuti gantian
Cuti gantianCuti gantian
Cuti gantian
 
Teks Pengacara Majlis Perasmian Penutupan Program
Teks Pengacara Majlis Perasmian Penutupan ProgramTeks Pengacara Majlis Perasmian Penutupan Program
Teks Pengacara Majlis Perasmian Penutupan Program
 
Tatacara Kaedah Sebut Harga
Tatacara Kaedah Sebut HargaTatacara Kaedah Sebut Harga
Tatacara Kaedah Sebut Harga
 

Similar to Panduan eksa mampu

Buku panduan eksa jupem johor (pindaan 2017)
Buku panduan eksa jupem johor (pindaan 2017)Buku panduan eksa jupem johor (pindaan 2017)
Buku panduan eksa jupem johor (pindaan 2017)Azian Razak
 
AMALAN 5S BPP KEMENTERIAN KERJA RAYA
AMALAN 5S BPP KEMENTERIAN KERJA RAYAAMALAN 5S BPP KEMENTERIAN KERJA RAYA
AMALAN 5S BPP KEMENTERIAN KERJA RAYAfazrul
 
Buku garis-panduan-perlaksanaan-eksa-jpn-perlis
Buku garis-panduan-perlaksanaan-eksa-jpn-perlisBuku garis-panduan-perlaksanaan-eksa-jpn-perlis
Buku garis-panduan-perlaksanaan-eksa-jpn-perlisShahrul Ikhwan
 
Buku garis-panduan-perlaksanaan-eksa-jpn-perlis
Buku garis-panduan-perlaksanaan-eksa-jpn-perlisBuku garis-panduan-perlaksanaan-eksa-jpn-perlis
Buku garis-panduan-perlaksanaan-eksa-jpn-perlisShahrul Ikhwan
 
2022 Maklumat Sudut EKSA EDITED.pptx
2022 Maklumat Sudut EKSA EDITED.pptx2022 Maklumat Sudut EKSA EDITED.pptx
2022 Maklumat Sudut EKSA EDITED.pptxmelatt
 
Taklimat fail meja ppm 14.12.2015
Taklimat fail meja ppm 14.12.2015Taklimat fail meja ppm 14.12.2015
Taklimat fail meja ppm 14.12.2015Anum Aksan
 
123686772 panduan-amalan-5 s-sektor-awam
123686772 panduan-amalan-5 s-sektor-awam123686772 panduan-amalan-5 s-sektor-awam
123686772 panduan-amalan-5 s-sektor-awamPendidikan
 
1.0 program sandaran peserta (44 slides)
1.0 program sandaran peserta (44 slides)1.0 program sandaran peserta (44 slides)
1.0 program sandaran peserta (44 slides)Samsudin Ahmad
 
Amalan berkualiti smvsb
Amalan berkualiti smvsbAmalan berkualiti smvsb
Amalan berkualiti smvsbSida Hashim
 
7 borang audit kategori dewan kuliah
7 borang audit kategori dewan kuliah7 borang audit kategori dewan kuliah
7 borang audit kategori dewan kuliahHuda Bandar U - Uitm
 
Mesyuarat gict pkg seri dungun bil 1 2017 terbaru gict.pptx
Mesyuarat gict pkg seri dungun bil 1 2017 terbaru gict.pptxMesyuarat gict pkg seri dungun bil 1 2017 terbaru gict.pptx
Mesyuarat gict pkg seri dungun bil 1 2017 terbaru gict.pptxIs Wan
 
Garis panduan umum amalan 5S
Garis panduan umum amalan 5SGaris panduan umum amalan 5S
Garis panduan umum amalan 5SSatu Ringgit
 
PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (PKPA)_Versi I (Oleh BPSM).pptx
PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (PKPA)_Versi I (Oleh BPSM).pptxPEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (PKPA)_Versi I (Oleh BPSM).pptx
PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (PKPA)_Versi I (Oleh BPSM).pptxChau Teik
 
Instrumen pemantauan bengkel kh2013
Instrumen pemantauan bengkel kh2013Instrumen pemantauan bengkel kh2013
Instrumen pemantauan bengkel kh2013norlizajais
 
Tanggungjawab dan peranan
Tanggungjawab dan perananTanggungjawab dan peranan
Tanggungjawab dan perananInanis Fsa
 

Similar to Panduan eksa mampu (19)

Audit 5s mpc
Audit 5s mpcAudit 5s mpc
Audit 5s mpc
 
Buku panduan eksa jupem johor (pindaan 2017)
Buku panduan eksa jupem johor (pindaan 2017)Buku panduan eksa jupem johor (pindaan 2017)
Buku panduan eksa jupem johor (pindaan 2017)
 
AMALAN 5S BPP KEMENTERIAN KERJA RAYA
AMALAN 5S BPP KEMENTERIAN KERJA RAYAAMALAN 5S BPP KEMENTERIAN KERJA RAYA
AMALAN 5S BPP KEMENTERIAN KERJA RAYA
 
Buku garis-panduan-perlaksanaan-eksa-jpn-perlis
Buku garis-panduan-perlaksanaan-eksa-jpn-perlisBuku garis-panduan-perlaksanaan-eksa-jpn-perlis
Buku garis-panduan-perlaksanaan-eksa-jpn-perlis
 
Buku garis-panduan-perlaksanaan-eksa-jpn-perlis
Buku garis-panduan-perlaksanaan-eksa-jpn-perlisBuku garis-panduan-perlaksanaan-eksa-jpn-perlis
Buku garis-panduan-perlaksanaan-eksa-jpn-perlis
 
2022 Maklumat Sudut EKSA EDITED.pptx
2022 Maklumat Sudut EKSA EDITED.pptx2022 Maklumat Sudut EKSA EDITED.pptx
2022 Maklumat Sudut EKSA EDITED.pptx
 
Taklimat fail meja ppm 14.12.2015
Taklimat fail meja ppm 14.12.2015Taklimat fail meja ppm 14.12.2015
Taklimat fail meja ppm 14.12.2015
 
123686772 panduan-amalan-5 s-sektor-awam
123686772 panduan-amalan-5 s-sektor-awam123686772 panduan-amalan-5 s-sektor-awam
123686772 panduan-amalan-5 s-sektor-awam
 
1.0 program sandaran peserta (44 slides)
1.0 program sandaran peserta (44 slides)1.0 program sandaran peserta (44 slides)
1.0 program sandaran peserta (44 slides)
 
Amalan berkualiti smvsb
Amalan berkualiti smvsbAmalan berkualiti smvsb
Amalan berkualiti smvsb
 
7 borang audit kategori dewan kuliah
7 borang audit kategori dewan kuliah7 borang audit kategori dewan kuliah
7 borang audit kategori dewan kuliah
 
Mesyuarat gict pkg seri dungun bil 1 2017 terbaru gict.pptx
Mesyuarat gict pkg seri dungun bil 1 2017 terbaru gict.pptxMesyuarat gict pkg seri dungun bil 1 2017 terbaru gict.pptx
Mesyuarat gict pkg seri dungun bil 1 2017 terbaru gict.pptx
 
Garis panduan umum amalan 5S
Garis panduan umum amalan 5SGaris panduan umum amalan 5S
Garis panduan umum amalan 5S
 
Panduan Fail Meja
Panduan Fail MejaPanduan Fail Meja
Panduan Fail Meja
 
Fail meja
Fail mejaFail meja
Fail meja
 
PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (PKPA)_Versi I (Oleh BPSM).pptx
PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (PKPA)_Versi I (Oleh BPSM).pptxPEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (PKPA)_Versi I (Oleh BPSM).pptx
PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (PKPA)_Versi I (Oleh BPSM).pptx
 
BAB 2 _ PENGURUSAN PROJEK (1).pdf
BAB 2 _ PENGURUSAN PROJEK (1).pdfBAB 2 _ PENGURUSAN PROJEK (1).pdf
BAB 2 _ PENGURUSAN PROJEK (1).pdf
 
Instrumen pemantauan bengkel kh2013
Instrumen pemantauan bengkel kh2013Instrumen pemantauan bengkel kh2013
Instrumen pemantauan bengkel kh2013
 
Tanggungjawab dan peranan
Tanggungjawab dan perananTanggungjawab dan peranan
Tanggungjawab dan peranan
 

More from jasmi jaafar

Projek serlah membaca
Projek serlah membacaProjek serlah membaca
Projek serlah membacajasmi jaafar
 
Panduan eksa kpm ver.2.0
Panduan eksa kpm ver.2.0Panduan eksa kpm ver.2.0
Panduan eksa kpm ver.2.0jasmi jaafar
 
Panduan Perlaksanaan Eksa sektor awam
Panduan Perlaksanaan Eksa sektor awamPanduan Perlaksanaan Eksa sektor awam
Panduan Perlaksanaan Eksa sektor awamjasmi jaafar
 
1991 pkpa 08-panduan mengenai mpk dan fail meja
1991 pkpa 08-panduan mengenai mpk dan fail meja1991 pkpa 08-panduan mengenai mpk dan fail meja
1991 pkpa 08-panduan mengenai mpk dan fail mejajasmi jaafar
 
Articlefile file 004648
Articlefile file 004648Articlefile file 004648
Articlefile file 004648jasmi jaafar
 
Jnjk draf 13 ogos 2016 skp mg2
Jnjk draf 13 ogos 2016 skp mg2Jnjk draf 13 ogos 2016 skp mg2
Jnjk draf 13 ogos 2016 skp mg2jasmi jaafar
 

More from jasmi jaafar (9)

Projek serlah membaca
Projek serlah membacaProjek serlah membaca
Projek serlah membaca
 
Huruf a z
Huruf a zHuruf a z
Huruf a z
 
Draf SKPMg2
Draf SKPMg2Draf SKPMg2
Draf SKPMg2
 
Pengenalan skpmg2
Pengenalan skpmg2Pengenalan skpmg2
Pengenalan skpmg2
 
Panduan eksa kpm ver.2.0
Panduan eksa kpm ver.2.0Panduan eksa kpm ver.2.0
Panduan eksa kpm ver.2.0
 
Panduan Perlaksanaan Eksa sektor awam
Panduan Perlaksanaan Eksa sektor awamPanduan Perlaksanaan Eksa sektor awam
Panduan Perlaksanaan Eksa sektor awam
 
1991 pkpa 08-panduan mengenai mpk dan fail meja
1991 pkpa 08-panduan mengenai mpk dan fail meja1991 pkpa 08-panduan mengenai mpk dan fail meja
1991 pkpa 08-panduan mengenai mpk dan fail meja
 
Articlefile file 004648
Articlefile file 004648Articlefile file 004648
Articlefile file 004648
 
Jnjk draf 13 ogos 2016 skp mg2
Jnjk draf 13 ogos 2016 skp mg2Jnjk draf 13 ogos 2016 skp mg2
Jnjk draf 13 ogos 2016 skp mg2
 

Panduan eksa mampu

 • 2. 2 SETIAP HARI……… Jam seminggu berada di pejabat 12 jam di pejabat vs 12 jam di rumah 5/7 hari di pejabat 2 jam kesesakan lalu lintas (pergi & balik) Pejabat = rumah kedua 2/7 hari di rumah
 • 3. 3 ADAKAH PILIHAN ANDA INI ………
 • 6. 6
 • 7. 7 ATAU PILIHAN ANDA INI ………
 • 9. 9
 • 12. Imej Korporat 12 OBJEKTIF PENJENAMAAN SEMULA Kreativiti & Inovasi Go Green Persekitaran kerja kondusif Kepelbagaian Agensi 1 2 3 4 5
 • 15. 15 CONTOH PERSEKITARAN KERJA KONDUSIF Parking OKU disediakan 2
 • 17. 17 KEPELBAGAIAN AGENSI SEKTOR AWAM Pelbagai Agensi Badan Berkanun Persekutuan (BBP) Badan Berkanun Negeri (BBN) Perkhidmatan Awam Persekutuan (PAP) Perkhidmatan Awam Negeri (PAN) Keselamatan & Infrastruktur Pentadbiran Sosial Ekonomi KlusterJenis Agensi 3
 • 18. 18 CONTOH KEPELBAGAIAN AGENSI SEKTOR AWAM…samb 3 KESELAMATAN Polis Imigresen Tentera Kastam Mahkamah Pusat Latihan PBT Masjid APMM Pejabat Kadi Hospital Klinik Sekolah IPTA PENTADBIRAN SOSIAL
 • 19. 19 CONTOH KREATIVITI DAN INOVASI4 PENGKELASAN JENIS UBAT MENGIKUT WARNA TANDA PERGERAKAN PEGAWAI YANG KREATIF
 • 20. 20 CONTOH KREATIVITI DAN INOVASI …samb TANDA ARAS BORANG Mencukupi Buat pesanan Perlu Tambah SISTEM PERGERAKAN PEGAWAI YANG SISTEMATIK DAN KREATIF 4
 • 21. 21 TEMPAT LETAK KASUT MENGGUNAKAN KOTAK LAMA ETIKA DI PANTRY MENGGUNAKAN KALENDAR LAMA TEMPAT LETAK PAYUNG MENGGUNAKAN KOTAK LAMA 4 CONTOH KREATIVITI DAN INOVASI …samb
 • 23. 23 FAEDAH EKSA Mewujudkan persekitaran tempat kerja berkualiti (bersih, kemas dan rapi) Meningkatkan kecekapan & keberkesanan pengurusan organisasi Mengenalpasti, mengurang & menghapuskan pembaziran Meningkatkan imej agensi sektor awam Menjana idea kreatif di kalangan warga agensi
 • 24. 24 FAEDAH EKSA….samb Meningkatkan semangat esprit de corp Meningkatkan disiplin warga jabatan Meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan Mewujudkan piawaian kerja yang jelas
 • 26. Kaedah pengurusan yang dipelopori oleh industri di Jepun bagi mewujudkan persekitaran tempat kerja yang bersih, kemas, tersusun dan selamat memperkukuhkan lagi Sistem Pengurusan Kualiti Jabatan/Agensi berasaskan Standard MS ISO 9000, BAGI klausa Pengurusan Sumber berkaitan Persekitaran Kerja meningkatkan kualiti perkhidmatan, menjimatkan kos dan memudahkan proses kerja selain memberi nilai tambah kepada imej organisasi
 • 27. 27 PELAKSANAAN AMALAN 5S OLEH MAMPU KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING KEMAJUAN PERKHIDMATAN AWAM BIL. TAHUN 2014 EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) Pensijilan & Pengauditan MAMPU Pelaksanaan EKSA-2014 EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM
 • 28. 28 PANDUAN AMALAN 5S (19 MEI 2010)
 • 29. 29 SISIH Mengasing/ membuang barang-barang yang tidak diperlukan. SUSUN Menyusun barang-barang yang diperlukan dengan teratur supaya mudah diambil. SENTIASA AMAL Mengamalkan aktiviti sisih, susun, sapu dan seragam secara istiqamah. SAPU Menyapu/ membersih ruang pejabat/bilik dan peralatan kerja. SERAGAM Menyeragamkan susunan fail/ meja kerja/peralatan pejabat Amalan 5S: |Dilaksanakan sejak 80an | Konsep asal diadaptasi dari Jepun| IMBASAN KONSEP 5S
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33. SISIH – Menyisih dan membuang barang yang tidak perlu di tempat kerja SISIH secara berkesan Tandakan barang-barang yang tidak diperlukan dengan menggunakan kaedah Tag Merah dan kaedah Tag Kuning
 • 34. Menentukan jenis barang/peralatan/rekod yang hendak dilupuskan Melekat/melabel Tag Merah ke atas barang /peralatan/rekod yang telah dikenalpasti Mewujudkan kawasan Tag Merah - kawasan pengumpulan barang/ peralatan/rekod yang tidak diperlukan untuk pelupusan Mencatatkan barang/peralatan/rekod yang telah dilabelkan dengan Tag Merah
 • 35.
 • 36. Menentukan jenis barang/peralatan/rekod yang hendak dinilai Melekat/melabel Tag Kuning ke atas barang /peralatan/rekod yang telah dikenalpasti Membuat penilaian terhadap barang yang dilabel Tag Kuning. Tarikh pelupusan perlu ditetapkan untuk pelupusan atau penyimpanan Mencatatkan barang/peralatan/rekod yang telah dilabelkan dengan Tag Kuning
 • 37.
 • 38. SISIH secara berkesan Tentukan tempat penyimpanan bagi barang/ peralatan yang masih diperlukan Bagi barang-barang yang hendak dilupuskan, rujuklah kepada Pekeliling/Arahan/Peraturan Kerajaan yang sedang berkuatkuasa
 • 39.
 • 40.
 • 41. SUSUN - Menyusun dan menyimpan barang dengan kemas, mudah diambil dan disimpan semula di tempatnya SUSUN secara berkesan: Guna Falsafah 5S Setiap Barang Ada Tempatnya dan Setiap Tempat ada Barangnya Menggunakan kaedah First-In-First-Out (FIFO) Melabelkan dan mengindeks nama dan nombor pada barang/peralatan/rekod Menyusun barang/peralatan/rekod mengikut kategori Memastikan barang disusun dengan sebaik mungkin supaya mudah dicapai
 • 43. A A A A A A B B B B B B D D D D D D C C C C C C E E E E E E SUSUN • FIFO – Pengambilan • Simpan ikut jenis barang • Pergerakan secara gelonsor • SEBELUM 5S
 • 44. C4C3C2C1 C7C6C5 B4B1 B2 B3 B5 B6 B7 A4 A5 A6 A7A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7A1 A2 A3 B4B1 B2 B3 B5 B6 B7 C4C3C2C1 C7C6C5 • Sediakan tempat • Padankan nama SUSUN
 • 45. • Telus / tiada penutup • Petunjuk paras Stok SUSUN B10 - 100 B12 - 100 B10 - 150 B12 - 150
 • 46. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 • Sisih pembaziran • Susunan menegak • Tiada ruang di atas lantai SUSUN
 • 47. B20S H B25S H B30S H B35S H B40S H B50S H • Mudah dicari • Tidak mendatar • Susun menegak SUSUN
 • 48. SUSUN
 • 49. SUSUN • Sesuaikan label • Pengesanan warna
 • 50.
 • 51.
 • 52. Kesan Kejayaan SUSUN boleh diukur melalui: Pencarian/ capaian barang/peralatan/dokumen dalam tempoh 30 saat
 • 53. SAPU - Membersih tempat kerja dengan rapi supaya tiada habuk, kotoran dilantai, mesin dan peralatan SAPU secara berkesan Mengagihkan Tugasan Pembersihan Menentukan hak milik (ownership) ruang/ peralatan bagi setiap ahli Mewujudkan kaedah pembersihan yang akan digunakan Menyediakan peralatan dan bahan-bahan untuk kerja pembersihan Melaksanakan kerja pembersihan
 • 54.
 • 55. Kesan Kejayaan SAPU boleh diukur melalui: Produk dan hasil kerja yang berkualiti Persekitaran kerja yang selesa dan selamat Keadaan persekitaran lebih bersih Kos penyelenggaraan lebih rendah
 • 56. SERAGAM - sekeadaan, sebentuk dan sewarna sama ada pada ciri-ciri, susun atur atau peraturannya dengan mewujudkan keseragaman prosedur, susun atur dan piawai SERAGAM secara berkesan Mewujudkan senarai semak tugasan dengan teknik 5W1H Mewujudkan senarai semak peraturan inventori Mengadakan prosedur kerja pembersihan Mengadakan jadual penyelenggaraan Mewujudkan model/aktiviti susun atur yang SERAGAM
 • 57.
 • 58. Kesan Kejayaan SERAGAM boleh diukur melalui: Mempunyai piawaian ruang tempat kerja yang lebih baik Mempunyai impak visual yang positif Mempunyai peraturan dan piawaian prosedur kerja (SOP)
 • 59. SENTIASA AMAL - usaha mengekalkan 4 Amalan 5S yang pertama iaitu Seiri, Seiton, Seiso dan Seiketsu di samping melaksanakan penambahbaikan berterusan di premis Jabatan/Agensi Panduan Mengekalkan Amalan 5S Meneruskan program kesedaran tentang kepentingan Amalan 5S dengan mengadakan latihan yang berterusan Memastikan audit dalaman Amalan 5S dilaksanakan secara berkala Memastikan aktiviti promosi berterusan Mewujudkan sistem pengiktirafan dan penghargaan kepada usaha yang ditunjukkan oleh warga Jabatan/Agensi Mewujudkan sistem pemantauan yang efektif dan sistematik
 • 60. Kesan Kejayaan SENTIASA AMAL boleh diukur melalui: Prestasi cemerlang berterusan melalui aktiviti audit dalaman Amalan 5S Jabatan/Agensi Warga Jabatan/Agensi sentiasa kelihatan ceria dan bersemangat melaksana Amalan 5S di samping mematuhi peraturan di tempat kerja Wujudnya disiplin dan semangat kerja berpasukan di kalangan warga Jabatan/Agensi
 • 61. Kesan Kejayaan SENTIASA AMAL boleh diukur melalui: Warga mempunyai daya usaha untuk sentiasa mengamal dan menambahbaik Amalan 5S di tempat kerja Peningkatan kecekapan dan keberkesanan proses kerja Penyertaan dan kejayaan dalam konvensyen, pertandingan dan anugerah berkaitan Amalan 5S
 • 63. 1 • Pembentukan Jawatankuasa Pelaksana 2 • Mewujudkan sektor/zon EKSA 3 • Latihan 4 • Pelancaran 5 • Pembudayaan EKSA 6 • AUDIT dan Pemantauan Berterusan 7 • Pengiktirafan
 • 64. 1 • Pembentukan Jawatankuasa Pelaksana Struktur Pelaksanaan Amalan 5S: Tanggungjawab Jawatankuasa Pelaksana Amalan 5S hendaklah menyeluruh dan setiap ahli Jawatankuasa dan ahli hendaklah menjalankan peranan masing- masing Pengerusi Jawatankuasa Pelaksana 5S bertanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan Amalan 5S dijalankan sebaiknya
 • 65.
 • 66. Tujuan: mewujudkan kawasan tanggungjawab kumpulan bagi memudahkan pelaksanaan dan pengawasan Pembahagian hendaklah dijelaskan melalui pewujudan pelan lokasi sektor/zon bagi memudahkan rujukan Susun atur keseluruhan sektor/zon dan pembahagian kepada sektor/zon kecil hendaklah bersesuaian mengikut fungsi dan saiz organisasi 2 • Mewujudkan sektor/zon EKSA
 • 67. Menentukan nama kumpulan untuk setiap sektor/zon dan jumlah keahlian kumpulan bagi setiap sektor/zon Mewujudkan sudut EKSA dengan mempamerkan struktur kumpulan dan sektor/zon masing-masing dengan mengambil kira hala tuju EKSA di Jabatan/Agensi 2 • Mewujudkan sektor/zon
 • 68. Sudut EKSA perlu mengandungi perkara-perkara berikut: Polisi/Objektif/Matlamat EKSA Carta Organisasi EKSA Carta Perbatuan/Gantt Chart Peta lokasi/Pelan lantai sektor/zon EKSA Rekod aktiviti (gambar) sebelum dan selepas pelaksanaan EKSA
 • 69. Slogan EKSA Buletin berkaitan EKSA(jika berkenaan) Maklumat bagi tujuan promosi EKSA di Jabatan/Agensi Nama kumpulan mengikut sektor/zon Penjelasan perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penarafan (Jadual 4P) EKSA Jadual tugas dan pelaksanaan aktiviti Jadual mesyuarat/perjumpaan kumpulan
 • 70. Tujuan: mendalami pengetahuan berkaitan EKSA di samping untuk membudayakan EKSA kepada warga Jabatan/ Agensi Di antara latihan/program yang perlu diikuti : Program Kesedaran EKSA Kaedah Amalan dan Pelaksanaan EKSA Lawatan Penanda aras 3 • Latihan EKSA
 • 71. Pelancaran dan perasmian boleh diadakan sebagai tanda mula di samping untuk menyampaikan hasrat dan sokongan pengurusan bagi melaksanakan EKSA dalam Jabatan/Agensi Antara perkara yang perlu diberikan penekanan adalah seperti berikut: Dasar Amalan EKSA Zon-zon EKSA Objektif EKSA Pelan tindakan pelaksanaan EKSA Buku Panduan Pelaksanaan EKSA 4 • Pelancaran EKSA
 • 72. Melaksanakan konsep 5S secara berperingkat Gotong royong perdana Gotong royong Zon Mematuhi Carta Perbatuan EKSA Promosi dan Latihan berterusan 5 • PEMBUDAYAAN EKSA
 • 73. Pemantauan dilakukan oleh: Ketua Zon EKSA Ketua Unit/ Bahagian/ Jabatan Pengurusan Tertinggi Audit: Audit Dalam berkala Audit luar 6 • Pemantauan & Audit
 • 74. Dalaman: Pertandingan melalui Keputusan Penilaian Audit Dalam Luaran: MAMPU Ditanda aras dan diiktiraf oleh Jabatan lain 7 • PENGIKTIRAFAN
 • 76. 76 PROSES PENSIJILAN BAHARU EKSA: Permohonan oleh Agensi Permohonan Pengauditan Pelaporan Pensijilan Satu @ 2 hari bergantung kepada lokasi/bil.zon Surat rasmi kepada KP MAMPU dengan mengemukakan laporan Audit Dalam 1 hari selepas pengauditan 3 hari selepas laporan pengauditan
 • 77. 77 PROSES PENSIJILAN BAHARU EKSA: Agensi Dikenalpasti *Agensi dikenalpasti Pengauditan Pelaporan Pensijilan Satu @ 2 hari bergantung kepada lokasi/bil.zon MAMPU mengeluarkan surat jemputan dan mendapatkan laporan audit dalam 1 hari selepas pengauditan 3 hari selepas laporan pengauditan *1.Agensi tamat tempoh pensijilan 2. Agensi berpotensi
 • 78. 78 PROSES PENSIJILAN SEMULA EKSA: Peringatan Pengauditan Pelaporan Pensijilan Agensi mengemukakan laporan audit dalam MAMPU mengeluarkan surat peringatan 3 bulan sebelum tamat tempoh pensijilan 1 hari selepas pengauditan 3 hari selepas laporan pengauditan Persediaan Satu @ 2 hari bergantung kepada lokasi/bil.zon
 • 79. 79 MODEL A Generik Komponen A hingga E MODEL B Generik + Khusus* Komponen A hingga F * Bergantung pada jenis agensi PELAKSANAAN PENGAUDITAN
 • 80. 80 PENGAUDITAN MODEL A Bangunan dan Kawasan Sendiri= Komp A hingga E1 Contoh: Stesen Penguatkuasaan JPJ, PDT Marang, PPD Batang Padang Bangunan Sendiri dan Berkongsi Kawasan= Komp A hingga E2 Contoh: Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, MAMPU Agensi Berkongsi Bangunan dan Kawasan=Komp A hingga D Contoh: Wisma Persekutuan
 • 81. SKALA PERMARKAHAN Kategori Layak dipersijilkan : 80% - 89.9%: BAIK 90% dan ke atas: CEMERLANG SKALA SEDIA ADA SKALA BAHARU 81 Melebihi 80%: Layak dipersijilkan Pemarkahan menggunakan skala likert 1 hingga 5 SKALA PEMARKAHAN
 • 84. A. Perancangan dan Penubuhan Jawatankuasa B. Ruang Tempat Kerja dan Peralatan C. Persekitaran Tempat Kerja & Kemudahan KOMPONEN PENILAIAN A. Keperluan Utama Pelaksanaan B. Ruang Tempat Kerja/ Pejabat C. Tempat Umum D. Keselamatan Persekitaran E. Kawasan Persekitaran Pejabat F. Tempat Khusus ASPEK SEDIA ADA ASPEK BAHARU 84 KOMPONEN PENILAIAN AUDITAN EKSA Dari 3 komponen kepada 6 komponen
 • 85. A1. Dasar 5S A2. Carta Agensi 5S (JK Latihan, Promosi Audit, Pelaksana) A3. Peta Kawasan Kerja A4. Rekod Aktiviti 5S A5. Minit Mesyuarat/ Rekod Perbincangan. A6. Garis Panduan 5S di Agensi. dan lain lain. KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN A1. Dasar/ Polisi 5S A2. JK Pelaksana A3. Penglibatan Pengurusan Atasan A4. Penilaian Kendiri A5. Pengiktirafan A6. Pembudayaan Kreativiti dan Inovasi A7. Tindakan Penjimatan/ Go Green ASPEK SEDIA ADA ASPEK BAHARU 85 BAHARU BAHARU BAHARU KOMPONEN A BAHARU
 • 86. RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT FIZIKAL B1. Lantai B2. Dinding & Siling B3. Lampu & Soket KEPERLUAN UMUM B4. Susun Atur Peralatan B5. Keadaan Peralatan B6. Pelabelan & Papan Tanda/ Tanda Arah B7. Perhiasan B8. Keperluan Utama RUANG KERJA B9. Meja Kerja Warga/ Work Station/Kubikel Kerja B10. Bilik Pegawai B11. Stor Peralatan Pejabat B12. Bilik Fail B13. Sudut/Bilik Cetak/ Bilik Dokumentasi B14. Bilik Pemandu B15. Bilik Server/Terperingkat ASPEK SEDIA ADA ASPEK BAHARU 86 B1. Kumpulan Pelaksana 5S B2. Sudut 5S B3. Lantai B4. Susun Atur Peralatan B5. Keadaan Peralatan B6. Pendawaian B7. Lampu B8. Susunan Fail B9. Perhiasan. dan lain-lain. KOMPONEN B
 • 87. TEMPAT UMUMKRITERIA SEDIA ADA KRITERIA BAHARU 87 C1. Lobi Utama/ Ruang Hadapan C2. Kaunter Utama C3. Ruang Menunggu C4. Laluan Utama/ Koridor C5. Bilik Mesyuarat C6. Perpustakaan/ Pusat Sumber C7. Surau/ Bilik Solat C8. Lif C9. Pantri/ Tempat Minum C10. Tandas Tidak dikategorikan secara khusus tetapi dinyatakan di bawah Komponen B iaitu Ruang Tempat Kerja dan Peralatan KOMPONEN C
 • 88. KESELAMATAN PERSEKITARAN D1. Pelan Tindakan Kecemasan D2. Pendawaian/ kabel D3. Peralatan Pencegahan Kebakaran D4. Laluan/ Tangga Kecemasan D5. Kunci KRITERIA SEDIA ADA KRITERIA BAHARU 88 Tiada KOMPONEN D
 • 89. 89 Meningkatkan ciri keselamatan ASPEK KESELAMATAN Penyimpanan kunci mengikut tatacara keselamatan yang ditetapkan.
 • 90. 90 Meningkatkan ciri keselamatan SEBELUM SELEPAS ASPEK KESELAMATAN Tidak perlu pelabelan bilik kebal.
 • 91. 91 ASPEK KESELAMATAN Memastikan alat pemadam menepati kriteria berikut: i. Penyelengaraan secara berkala ii. Mempunyai Tatacara Penggunaan iii.Berkeadaan bersih iv. Diletakkan di tempat yang sesuai dan mudah dicapai
 • 92. KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN E1. Agensi Mempunyai Bangunan dan Kawasan Sendiri E2. Agensi Mempunyai Bangunan dan Berkongsi Kawasan KRITERIA SEDIA ADA KRITERIA BAHARU 92 Tidak dikategorikan secara khusus tetapi dinyatakan di bawah Komponen C iaitu Persekitaran Tempat Kerja dan Kemudahan. KOMPONEN E
 • 93. TEMPAT KHUSUS Tempat-tempat khusus di agensi mengikut Kluster: F1.Keselamatan F2.Pentadbiran F3.Sosial KRITERIA SEDIA ADA KRITERIA BAHARU 93 Tiada KOMPONEN F
 • 95. Penemuan: Pengurusan stor yang teratur dan sistematik.
 • 96. Penemuan: Promosi Amalan 5S yang kreatif dan menarik.
 • 97. 97 Penemuan: Notis penjimatan tenaga yang kreatif.
 • 98. 98 Penemuan: Penggunaan bahan kitar semula yang kreatif.
 • 99. 99 Penemuan: Tempat simpan kunci mengikut tatacara keselamatan yang betul
 • 100. 100 Penemuan: Pelabelan dan sistem fail yang sistematik.
 • 101. 101 Penemuan: Laci alat tulis disusun dengan kemas.
 • 102. 102 Penemuan: Etika penggunaan bilik/peralatan gunasama yang seragam dan menyeluruh.
 • 103. 103 Penemuan: Sistem bilik fail yang sistematik.
 • 104. 104 Penemuan: Tatacara penggunaan mesin fotostat yang kreatif.
 • 105. 105 Penemuan: Carta pergerakan pegawai yang kreatif dan mengamalkan konsep Go Green.
 • 106. 106 Penemuan: Sudut kitar semula yang kreatif dan diletakkan di tempat terbuka.
 • 107. 107 Penemuan: Pelabelan cap yang kreatif dan menyokong usaha Go Green (menggunakan bahan kitar semula).
 • 108. 108