SlideShare a Scribd company logo
ภาวะเส้ ื
                นเลอดสมองตี
                     บ

                (Acute Stroke)
                                     ิ ์ุ
                                   นพ.จรพงษ ศภเสาวภาคย์
                                    พญ.ปฏิ ุ
                                       มา พทธไพศาล
         ื   ี ็      ิ ี ็้ ้
                      ่ นตองไดรับการตรวจพบด้
     ภาวะเส้ อดสมองตบ เปนภาวะฉกเฉน ทจำเป
        นเล         ุ               วยความรวดเร็
                                       ว
และให้ ั กษาทันเวลา ด้
    การร          ยาละลายลิ ื
            วยการให้    มเล      ่
                    ่ อดภายใน 3 ชัวโมงหลังจากเกิ
                                 ดอาการ
            ี ี และความพิ ้ ั ฒนาระบบการตรวจพบ ชวยเหลื
จะสามารถลดอัตราการเสยชวิ ต     การได การพ           ่ อ และส่่ ่
                                       งตอทีดี
 ็ ั จจัยสำคญของความสำเร็
เปนป     ั          แลร    ่ นเลื
             จในการดู ั กษาผ้ ยเส้ อดสมองตี
                      ปว       บ
                      ู
 ่  ี ั บภาวะเส้ ื ั วใจตี
เชนเดยวก     นเลอดห  บ


เป้
 าหมายของการรักษา
    ี ้
   ม 2 เปาหมายด้ ั น
         วยก
  1. ลดปริ มาณสมองท่ยหายจากการขาดเลื
           ีี
           เส       อด
    ้ื ผ้ ยให้ ั บคื ้ ่
       ่ กล นใหมากที
  2. ฟนฟู ว ป
       ู       สด
               ุ


“Time is Brain”
Early detection โดยคนใกล้ ั
             ตว
ทำให้สามารถตรวจพบภาวะเส้ ื  นเลอดสมองตี  บและขอความชวยเหลื ้็้
                             ่ อไดเรวขึ น
โดยอาการที ่
      ชวนให้ ั ยว่้ ยมีนเลื
         สงส าผป่ เส้ อดสมองตี ี ่ ี
             ุ  ว         บ มดังตอไปน้
  ● อาการอ่ อนแรง หรื อชา ของใบหน้   า แขน ขา โดยเฉพาะเม่ ็ ้
                               อเป      ่
                               ื นขางใดข้ ึ ยบพลัน
                                    างหนงเฉี
  ● สับสนเฉยบพลัน
        ี
     ู ุ      อเสี
  ● พดตะกกตะกัก หรื ยความสามารถในการเข้      าใจภาษา
  ● ตามองไม่็ ้         ่ ื้ ้ ยบพลัน
         เหนขางใดข้ ึ อทัง 2 ขางเฉี
               างหนง หร
     ี
  ● เสยความสามารถในการทรงตวเฉยบพลันั  ี
       ี ยบพลัน โดยไม่ าเหตุ
  ● ปวดศรษะเฉ  ี        ี อื
                  มส    ่
                       น
    การให้ความรู้        ่
          กับประชาชนทัวไป ให้             ่
                      สามารถตรวจพบอาการที ั ย
                                สงส
และขอความชวยเหลื ่
       ่ ออยางรวดเร็ นป  ว เป็ ั จจัยสำคญของการพัฒนาระบบการดแลรักษาผ้ ย
                        ั               ป่
                                        ว
                                   ู    ู


    ิ ป่
การประเมนผ้
     ูวยโดย EMS
    ทำดวยความรวดเร็
   ให้ ้        ว โดยอาศั ย หลั กการของ Cincinnati Stroke Scale ท่
                                      ี
                                      ประกอบไปด้
                                          วย 3
อาการด้ ั น คื
   วยก อ
  1. หน้ ้าเบี   างใดข้ ึ
       ยว ไปข้     ่
             างหนง (Facial droop)
  2. แขนตก ข้ ึ ื ื ่ ่่
         างหนง เมอยนแขน 2 ข้ างไปข้ ้
                       างหนา (Arm drift)
3. พดไม่  หรื ่  (Abnormal speech)
    ู ชัด อไมพดู
     ่
    เมื
     อตรวจพบอาการดังกล่าว
ควรนำต ู  ่ งโรงพยาบาลที
   ั วผ้ ยส่
      ปว       ่    การร  ป่
              สามารถให้ ั กษาผ้ ยเส้ ื
                      ู นเลอดในสมองตี ้
                      ว               ่
                                 ยาละลายลิ
                             บดวยการให้    มเ
ลื
 อดโดยทันที
ป่      งออกเป็
การดแลผ้ ย Stroke แบ่
  ู ู ว         น 2 ระดับ
  1. การดู ั ่
      แลทวไป ได้ ่
          แก
     a. ความดันโลหิ ั กษา volume status ผ้ ยให้ ในระดับปกติ ้ ็
            ต: ร          ป่ อยู
                       ูว   ่      ให IV เปน isotonic
solution หลกเล่ีี     IV fluid ท่ ้
               ยงการให้      ี ำตาล นอกจากน้ ้
                         มี
                         น        ยังตองควบคุ
                                  ี      มความดันโลหิ ้
                                             ตให
      < 185/100 mmHg ในกรณี วยอย่  ผ้
                     ป
                     ู ่ ู        ่
                         ใน criteria ที
                               สามารถให้      ่ื ้
                                    ยาละลายลิ อดได
                                         มเล
           ่
           ื
    b. ลดไข้ องจากอุหภู่
         : เน     ณ มรา      ่
                  ิงกายที > 37.5 c จะทำให้
                        สง
                        ู         สมองได้รั บความเสยหายเพิ้
                                          ี   ่ึ
                                             มขน
    c. ควบคุ ั บน้
         มระด ำตาลในเลื ้ กวา 185 mg/dL
                  อดใหต่ ่ ำ
    d. การดแลทางเดิ
        ู     นหายใจ และรักษาระดับออกซิ   เจนในเลื ้
                                 อดให >=94%
      โดยใช้ ิ ้ ี
          ออกซเจนนอยทสด ่  รวมถึ
                  ุ    งการให้ องก
                          ยาป ้ ั นการชักกรณี้ ่ ้
                                     มี งชี
                                     ขอบ
              ่
              ื
    e. ตรวจ EKG เพอหาภาวะห    ั วใจเตนผิ ิ
                      ้ ดปกต
    f. ส่ง CT brain ภายใน 25 นาที ่   เพือประเมิ า เป็
                           นว่ นภาวะอ่  ื
                                  น
      นอกเหนอจากเส้ ื
          ื    นเลอดสมองตี ื ่
                     บหรอไม
2. การให้ยาละลายลิ อด (Fibrinolytics) : rtPA โดยมี ่ ้ ้ ยท่ าการมาภายใน 3
           ่ื
           มเล                  อบ ี ป่ มี
                            ข้ งชในผู ี ว  อ
  ช ่
  ัวโมง (หรื
       อ 4.5 ช  ่     ่ ่
           ั วโมง ในผ้ ยทีา criteria) โดยมี ์ ารณาดังตาราง
                 ปว               ิ
                 ู เข้          เกณฑพจ

More Related Content

What's hot

คู่มือดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
คู่มือดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชคู่มือดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
คู่มือดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
Utai Sukviwatsirikul
 
Narcotic Analgesic Drugs
Narcotic Analgesic DrugsNarcotic Analgesic Drugs
Narcotic Analgesic DrugsPharmCU
 
TAEM10:Pain management
TAEM10:Pain managementTAEM10:Pain management
TAEM10:Pain management
taem
 
CPG warfarin use Thailand
CPG warfarin use ThailandCPG warfarin use Thailand
CPG warfarin use Thailand
Thorsang Chayovan
 
Cpr Aed (Thai)
Cpr Aed (Thai)Cpr Aed (Thai)
Cpr Aed (Thai)
Narenthorn EMS Center
 
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีอารมณ์ผิดปกติ โดย อ.วิไลวรรณ บุญเรือง
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีอารมณ์ผิดปกติ โดย อ.วิไลวรรณ บุญเรืองการพยาบาลผู้ป่วยที่มีอารมณ์ผิดปกติ โดย อ.วิไลวรรณ บุญเรือง
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีอารมณ์ผิดปกติ โดย อ.วิไลวรรณ บุญเรือง
Utai Sukviwatsirikul
 
PC03 : Pain management in pc
PC03 : Pain management in pcPC03 : Pain management in pc
PC03 : Pain management in pc
CAPD AngThong
 
การจัดการความปวดเบื้องต้น
การจัดการความปวดเบื้องต้นการจัดการความปวดเบื้องต้น
การจัดการความปวดเบื้องต้น
Sutthiluck Kaewboonrurn
 
แนวทางการดูแลและจัดการความเจ็บปวดในเด็ก
แนวทางการดูแลและจัดการความเจ็บปวดในเด็กแนวทางการดูแลและจัดการความเจ็บปวดในเด็ก
แนวทางการดูแลและจัดการความเจ็บปวดในเด็ก
Pain clinic pnk
 
Schizophrenia รัชฎาพร 29 ก.ย. 54
Schizophrenia รัชฎาพร 29 ก.ย. 54Schizophrenia รัชฎาพร 29 ก.ย. 54
Schizophrenia รัชฎาพร 29 ก.ย. 54Watcharapong Rintara
 
11แผน
11แผน11แผน
11แผนFmz Npaz
 
Anesthetics and pain medication
Anesthetics and pain medicationAnesthetics and pain medication
Anesthetics and pain medication
Utai Sukviwatsirikul
 
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น
Utai Sukviwatsirikul
 
ยารักษาโรคจิตเวช รพ. สหัสขันธ์
ยารักษาโรคจิตเวช รพ. สหัสขันธ์ยารักษาโรคจิตเวช รพ. สหัสขันธ์
ยารักษาโรคจิตเวช รพ. สหัสขันธ์
Utai Sukviwatsirikul
 
ยาแก้อักเสบ ยาแก้ปวด
ยาแก้อักเสบ ยาแก้ปวดยาแก้อักเสบ ยาแก้ปวด
ยาแก้อักเสบ ยาแก้ปวดtopsaby99
 
แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป็องกันโรคหัวใจและหลอดเลื...
แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป็องกันโรคหัวใจและหลอดเลื...แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป็องกันโรคหัวใจและหลอดเลื...
แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป็องกันโรคหัวใจและหลอดเลื...
Utai Sukviwatsirikul
 
Schizophrenia
SchizophreniaSchizophrenia
Schizophrenia
Sunshine Friday
 

What's hot (20)

คู่มือดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
คู่มือดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชคู่มือดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
คู่มือดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
 
Narcotic Analgesic Drugs
Narcotic Analgesic DrugsNarcotic Analgesic Drugs
Narcotic Analgesic Drugs
 
TAEM10:Pain management
TAEM10:Pain managementTAEM10:Pain management
TAEM10:Pain management
 
CPG warfarin use Thailand
CPG warfarin use ThailandCPG warfarin use Thailand
CPG warfarin use Thailand
 
Cpr Aed (Thai)
Cpr Aed (Thai)Cpr Aed (Thai)
Cpr Aed (Thai)
 
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีอารมณ์ผิดปกติ โดย อ.วิไลวรรณ บุญเรือง
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีอารมณ์ผิดปกติ โดย อ.วิไลวรรณ บุญเรืองการพยาบาลผู้ป่วยที่มีอารมณ์ผิดปกติ โดย อ.วิไลวรรณ บุญเรือง
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีอารมณ์ผิดปกติ โดย อ.วิไลวรรณ บุญเรือง
 
PC03 : Pain management in pc
PC03 : Pain management in pcPC03 : Pain management in pc
PC03 : Pain management in pc
 
การจัดการความปวดเบื้องต้น
การจัดการความปวดเบื้องต้นการจัดการความปวดเบื้องต้น
การจัดการความปวดเบื้องต้น
 
แนวทางการดูแลและจัดการความเจ็บปวดในเด็ก
แนวทางการดูแลและจัดการความเจ็บปวดในเด็กแนวทางการดูแลและจัดการความเจ็บปวดในเด็ก
แนวทางการดูแลและจัดการความเจ็บปวดในเด็ก
 
Schizophrenia รัชฎาพร 29 ก.ย. 54
Schizophrenia รัชฎาพร 29 ก.ย. 54Schizophrenia รัชฎาพร 29 ก.ย. 54
Schizophrenia รัชฎาพร 29 ก.ย. 54
 
Triage
TriageTriage
Triage
 
11แผน
11แผน11แผน
11แผน
 
Anesthetics and pain medication
Anesthetics and pain medicationAnesthetics and pain medication
Anesthetics and pain medication
 
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น
 
ยารักษาโรคจิตเวช รพ. สหัสขันธ์
ยารักษาโรคจิตเวช รพ. สหัสขันธ์ยารักษาโรคจิตเวช รพ. สหัสขันธ์
ยารักษาโรคจิตเวช รพ. สหัสขันธ์
 
Case schizophrenia 28 ก.ย. 54
Case schizophrenia 28 ก.ย. 54Case schizophrenia 28 ก.ย. 54
Case schizophrenia 28 ก.ย. 54
 
ยาแก้อักเสบ ยาแก้ปวด
ยาแก้อักเสบ ยาแก้ปวดยาแก้อักเสบ ยาแก้ปวด
ยาแก้อักเสบ ยาแก้ปวด
 
ชีพจร
ชีพจรชีพจร
ชีพจร
 
แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป็องกันโรคหัวใจและหลอดเลื...
แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป็องกันโรคหัวใจและหลอดเลื...แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป็องกันโรคหัวใจและหลอดเลื...
แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป็องกันโรคหัวใจและหลอดเลื...
 
Schizophrenia
SchizophreniaSchizophrenia
Schizophrenia
 

Viewers also liked

Gambro dieu tri thay the than lien tuc crrt-vn
Gambro  dieu tri thay the than lien tuc crrt-vnGambro  dieu tri thay the than lien tuc crrt-vn
Gambro dieu tri thay the than lien tuc crrt-vnDang Thanh Tuan
 
Internet tiep can mach mau crrt-vn
Internet  tiep can mach mau crrt-vnInternet  tiep can mach mau crrt-vn
Internet tiep can mach mau crrt-vnDang Thanh Tuan
 
Perils and pitfalls of the incapacitated patient Providence Health Care
Perils and pitfalls of the incapacitated patient Providence Health CarePerils and pitfalls of the incapacitated patient Providence Health Care
Perils and pitfalls of the incapacitated patient Providence Health Care
Andi Chatburn, DO, MA
 
Care Across Cultures: Communicating About Serious Illness
Care Across Cultures: Communicating About Serious IllnessCare Across Cultures: Communicating About Serious Illness
Care Across Cultures: Communicating About Serious Illness
Andi Chatburn, DO, MA
 
Internet cac phuong thuc dieu tri thay the than crrt-vn
Internet  cac phuong thuc dieu tri thay the than crrt-vnInternet  cac phuong thuc dieu tri thay the than crrt-vn
Internet cac phuong thuc dieu tri thay the than crrt-vnDang Thanh Tuan
 
KU Palliative Care Grand Rounds: Congestive Heart Failure and 30 day Readmission
KU Palliative Care Grand Rounds: Congestive Heart Failure and 30 day ReadmissionKU Palliative Care Grand Rounds: Congestive Heart Failure and 30 day Readmission
KU Palliative Care Grand Rounds: Congestive Heart Failure and 30 day Readmission
Andi Chatburn, DO, MA
 
Anand in 1987 Pain and Its Effect
Anand in 1987 Pain and Its EffectAnand in 1987 Pain and Its Effect
Smoyer dialysis va dich thay the crrt-vn
Smoyer  dialysis va dich thay the crrt-vnSmoyer  dialysis va dich thay the crrt-vn
Smoyer dialysis va dich thay the crrt-vnDang Thanh Tuan
 
Internet mang loc va dich loc crrt-vn
Internet  mang loc va dich loc crrt-vnInternet  mang loc va dich loc crrt-vn
Internet mang loc va dich loc crrt-vnDang Thanh Tuan
 
Skippen chong dong crrt-vn
Skippen  chong dong crrt-vnSkippen  chong dong crrt-vn
Skippen chong dong crrt-vnDang Thanh Tuan
 
Ethical Dilemmas and Interventions for Pain
Ethical Dilemmas and Interventions for Pain Ethical Dilemmas and Interventions for Pain
Ethical Dilemmas and Interventions for Pain
Andi Chatburn, DO, MA
 
Journal Club: Palliative Use of Non-Invasive Ventilation at the End-of-Life
Journal Club: Palliative Use of Non-Invasive Ventilation at the End-of-LifeJournal Club: Palliative Use of Non-Invasive Ventilation at the End-of-Life
Journal Club: Palliative Use of Non-Invasive Ventilation at the End-of-Life
Andi Chatburn, DO, MA
 
Ethics Grand Rounds Moral Distress and High Reliability
Ethics Grand Rounds Moral Distress and High ReliabilityEthics Grand Rounds Moral Distress and High Reliability
Ethics Grand Rounds Moral Distress and High Reliability
Andi Chatburn, DO, MA
 
HPM Journal Club: Intranasal Fentanyl in Symptom Management for Newborns and ...
HPM Journal Club: Intranasal Fentanyl in Symptom Management for Newborns and ...HPM Journal Club: Intranasal Fentanyl in Symptom Management for Newborns and ...
HPM Journal Club: Intranasal Fentanyl in Symptom Management for Newborns and ...
Andi Chatburn, DO, MA
 
Determining capacity for hospitalists
Determining capacity for hospitalistsDetermining capacity for hospitalists
Determining capacity for hospitalists
Andi Chatburn, DO, MA
 
End of life ethics for physicians
End of life ethics for physiciansEnd of life ethics for physicians
End of life ethics for physicians
Andi Chatburn, DO, MA
 
Insomnia in Hospice and Palliative Care
Insomnia in Hospice and Palliative CareInsomnia in Hospice and Palliative Care
Insomnia in Hospice and Palliative Care
Andi Chatburn, DO, MA
 
Neonatal pain 2013-rcmc
Neonatal pain 2013-rcmcNeonatal pain 2013-rcmc
Neonatal pain 2013-rcmc
rcmc2000
 
Team dynamic for Advanced life support checklist
Team dynamic for Advanced life support checklistTeam dynamic for Advanced life support checklist
Team dynamic for Advanced life support checklistNarenthorn EMS Center
 
Internet dieu tri thay the than crrt-vn
Internet  dieu tri thay the than crrt-vnInternet  dieu tri thay the than crrt-vn
Internet dieu tri thay the than crrt-vnDang Thanh Tuan
 

Viewers also liked (20)

Gambro dieu tri thay the than lien tuc crrt-vn
Gambro  dieu tri thay the than lien tuc crrt-vnGambro  dieu tri thay the than lien tuc crrt-vn
Gambro dieu tri thay the than lien tuc crrt-vn
 
Internet tiep can mach mau crrt-vn
Internet  tiep can mach mau crrt-vnInternet  tiep can mach mau crrt-vn
Internet tiep can mach mau crrt-vn
 
Perils and pitfalls of the incapacitated patient Providence Health Care
Perils and pitfalls of the incapacitated patient Providence Health CarePerils and pitfalls of the incapacitated patient Providence Health Care
Perils and pitfalls of the incapacitated patient Providence Health Care
 
Care Across Cultures: Communicating About Serious Illness
Care Across Cultures: Communicating About Serious IllnessCare Across Cultures: Communicating About Serious Illness
Care Across Cultures: Communicating About Serious Illness
 
Internet cac phuong thuc dieu tri thay the than crrt-vn
Internet  cac phuong thuc dieu tri thay the than crrt-vnInternet  cac phuong thuc dieu tri thay the than crrt-vn
Internet cac phuong thuc dieu tri thay the than crrt-vn
 
KU Palliative Care Grand Rounds: Congestive Heart Failure and 30 day Readmission
KU Palliative Care Grand Rounds: Congestive Heart Failure and 30 day ReadmissionKU Palliative Care Grand Rounds: Congestive Heart Failure and 30 day Readmission
KU Palliative Care Grand Rounds: Congestive Heart Failure and 30 day Readmission
 
Anand in 1987 Pain and Its Effect
Anand in 1987 Pain and Its EffectAnand in 1987 Pain and Its Effect
Anand in 1987 Pain and Its Effect
 
Smoyer dialysis va dich thay the crrt-vn
Smoyer  dialysis va dich thay the crrt-vnSmoyer  dialysis va dich thay the crrt-vn
Smoyer dialysis va dich thay the crrt-vn
 
Internet mang loc va dich loc crrt-vn
Internet  mang loc va dich loc crrt-vnInternet  mang loc va dich loc crrt-vn
Internet mang loc va dich loc crrt-vn
 
Skippen chong dong crrt-vn
Skippen  chong dong crrt-vnSkippen  chong dong crrt-vn
Skippen chong dong crrt-vn
 
Ethical Dilemmas and Interventions for Pain
Ethical Dilemmas and Interventions for Pain Ethical Dilemmas and Interventions for Pain
Ethical Dilemmas and Interventions for Pain
 
Journal Club: Palliative Use of Non-Invasive Ventilation at the End-of-Life
Journal Club: Palliative Use of Non-Invasive Ventilation at the End-of-LifeJournal Club: Palliative Use of Non-Invasive Ventilation at the End-of-Life
Journal Club: Palliative Use of Non-Invasive Ventilation at the End-of-Life
 
Ethics Grand Rounds Moral Distress and High Reliability
Ethics Grand Rounds Moral Distress and High ReliabilityEthics Grand Rounds Moral Distress and High Reliability
Ethics Grand Rounds Moral Distress and High Reliability
 
HPM Journal Club: Intranasal Fentanyl in Symptom Management for Newborns and ...
HPM Journal Club: Intranasal Fentanyl in Symptom Management for Newborns and ...HPM Journal Club: Intranasal Fentanyl in Symptom Management for Newborns and ...
HPM Journal Club: Intranasal Fentanyl in Symptom Management for Newborns and ...
 
Determining capacity for hospitalists
Determining capacity for hospitalistsDetermining capacity for hospitalists
Determining capacity for hospitalists
 
End of life ethics for physicians
End of life ethics for physiciansEnd of life ethics for physicians
End of life ethics for physicians
 
Insomnia in Hospice and Palliative Care
Insomnia in Hospice and Palliative CareInsomnia in Hospice and Palliative Care
Insomnia in Hospice and Palliative Care
 
Neonatal pain 2013-rcmc
Neonatal pain 2013-rcmcNeonatal pain 2013-rcmc
Neonatal pain 2013-rcmc
 
Team dynamic for Advanced life support checklist
Team dynamic for Advanced life support checklistTeam dynamic for Advanced life support checklist
Team dynamic for Advanced life support checklist
 
Internet dieu tri thay the than crrt-vn
Internet  dieu tri thay the than crrt-vnInternet  dieu tri thay the than crrt-vn
Internet dieu tri thay the than crrt-vn
 

Similar to Acute Stroke 2010

Clinical practice guidelines mild head injury
Clinical practice guidelines mild head injuryClinical practice guidelines mild head injury
Clinical practice guidelines mild head injury
Siwaporn Khureerung
 
ความสัมพันธ์ระหว่างครูจูหลิงกับสมองของคน
ความสัมพันธ์ระหว่างครูจูหลิงกับสมองของคนความสัมพันธ์ระหว่างครูจูหลิงกับสมองของคน
ความสัมพันธ์ระหว่างครูจูหลิงกับสมองของคน
Suriyapong Cheung Chang
 
โรควิตกกังวลคืออะไร
โรควิตกกังวลคืออะไรโรควิตกกังวลคืออะไร
โรควิตกกังวลคืออะไร
fifa23122544
 
สมาธิกับหลักวิทยาศาสตร์
สมาธิกับหลักวิทยาศาสตร์สมาธิกับหลักวิทยาศาสตร์
สมาธิกับหลักวิทยาศาสตร์
Rath Saadying
 
พื้นฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม Present2
พื้นฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม Present2พื้นฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม Present2
พื้นฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม Present2Kobchai Khamboonruang
 
การซักประวัติการเจ็บป่วย
การซักประวัติการเจ็บป่วยการซักประวัติการเจ็บป่วย
การซักประวัติการเจ็บป่วยOzone Thanasak
 
สิ่งพิมพ์12
สิ่งพิมพ์12สิ่งพิมพ์12
สิ่งพิมพ์12PaChArIn27
 
โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคหลอดเลือดหัวใจWan Ngamwongwan
 
การทำงานของระบบประสาทสั่งการ
การทำงานของระบบประสาทสั่งการการทำงานของระบบประสาทสั่งการ
การทำงานของระบบประสาทสั่งการWan Ngamwongwan
 
ความสัมพันธ์ระหว่างครูจูหลิงกับสมองของคน
ความสัมพันธ์ระหว่างครูจูหลิงกับสมองของคนความสัมพันธ์ระหว่างครูจูหลิงกับสมองของคน
ความสัมพันธ์ระหว่างครูจูหลิงกับสมองของคน
Suriyapong Cheung Chang
 
สุขภาพผู้สูงอายุ
สุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพผู้สูงอายุ
สุขภาพผู้สูงอายุ
Utai Sukviwatsirikul
 
Psychoactive substance
Psychoactive substancePsychoactive substance
Psychoactive substancetaveena
 
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาAngkana Chongjarearn
 
NTstep3round2 9_jan2554
NTstep3round2 9_jan2554NTstep3round2 9_jan2554
NTstep3round2 9_jan2554vora kun
 
แนวทางการใช้ Anti-Tumor Necrosis Factor-alpha Therapies ในโรครูมาติก
แนวทางการใช้ Anti-Tumor Necrosis Factor-alpha Therapies ในโรครูมาติกแนวทางการใช้ Anti-Tumor Necrosis Factor-alpha Therapies ในโรครูมาติก
แนวทางการใช้ Anti-Tumor Necrosis Factor-alpha Therapies ในโรครูมาติก
Kittiphum Choopoopan
 
Finger gua sha
Finger gua shaFinger gua sha
Finger gua sha
Kittipong Ongvarrasopone
 

Similar to Acute Stroke 2010 (20)

Ihd
IhdIhd
Ihd
 
Stroke
StrokeStroke
Stroke
 
Clinical practice guidelines mild head injury
Clinical practice guidelines mild head injuryClinical practice guidelines mild head injury
Clinical practice guidelines mild head injury
 
ความสัมพันธ์ระหว่างครูจูหลิงกับสมองของคน
ความสัมพันธ์ระหว่างครูจูหลิงกับสมองของคนความสัมพันธ์ระหว่างครูจูหลิงกับสมองของคน
ความสัมพันธ์ระหว่างครูจูหลิงกับสมองของคน
 
โรควิตกกังวลคืออะไร
โรควิตกกังวลคืออะไรโรควิตกกังวลคืออะไร
โรควิตกกังวลคืออะไร
 
สมาธิกับหลักวิทยาศาสตร์
สมาธิกับหลักวิทยาศาสตร์สมาธิกับหลักวิทยาศาสตร์
สมาธิกับหลักวิทยาศาสตร์
 
พื้นฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม Present2
พื้นฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม Present2พื้นฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม Present2
พื้นฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม Present2
 
การซักประวัติการเจ็บป่วย
การซักประวัติการเจ็บป่วยการซักประวัติการเจ็บป่วย
การซักประวัติการเจ็บป่วย
 
สิ่งพิมพ์12
สิ่งพิมพ์12สิ่งพิมพ์12
สิ่งพิมพ์12
 
โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคหลอดเลือดหัวใจ
 
การทำงานของระบบประสาทสั่งการ
การทำงานของระบบประสาทสั่งการการทำงานของระบบประสาทสั่งการ
การทำงานของระบบประสาทสั่งการ
 
ความสัมพันธ์ระหว่างครูจูหลิงกับสมองของคน
ความสัมพันธ์ระหว่างครูจูหลิงกับสมองของคนความสัมพันธ์ระหว่างครูจูหลิงกับสมองของคน
ความสัมพันธ์ระหว่างครูจูหลิงกับสมองของคน
 
สุขภาพผู้สูงอายุ
สุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพผู้สูงอายุ
สุขภาพผู้สูงอายุ
 
Psychoactive substance
Psychoactive substancePsychoactive substance
Psychoactive substance
 
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
 
NTstep3round2 9_jan2554
NTstep3round2 9_jan2554NTstep3round2 9_jan2554
NTstep3round2 9_jan2554
 
แนวทางการใช้ Anti-Tumor Necrosis Factor-alpha Therapies ในโรครูมาติก
แนวทางการใช้ Anti-Tumor Necrosis Factor-alpha Therapies ในโรครูมาติกแนวทางการใช้ Anti-Tumor Necrosis Factor-alpha Therapies ในโรครูมาติก
แนวทางการใช้ Anti-Tumor Necrosis Factor-alpha Therapies ในโรครูมาติก
 
Guideline sp a
Guideline sp aGuideline sp a
Guideline sp a
 
Guideline sp a
Guideline sp aGuideline sp a
Guideline sp a
 
Finger gua sha
Finger gua shaFinger gua sha
Finger gua sha
 

More from Narenthorn EMS Center

First aid by Narenthorn 2016
First aid by Narenthorn 2016First aid by Narenthorn 2016
First aid by Narenthorn 2016
Narenthorn EMS Center
 
CPR2015 update: ACS and Special circumstances
CPR2015 update: ACS and Special circumstancesCPR2015 update: ACS and Special circumstances
CPR2015 update: ACS and Special circumstances
Narenthorn EMS Center
 
CPR2015 update: PBLS
CPR2015 update: PBLSCPR2015 update: PBLS
CPR2015 update: PBLS
Narenthorn EMS Center
 
CPR2015 update: Adult ACLS
CPR2015 update: Adult ACLSCPR2015 update: Adult ACLS
CPR2015 update: Adult ACLS
Narenthorn EMS Center
 
CPR2015 update: PALS
CPR2015 update: PALSCPR2015 update: PALS
CPR2015 update: PALS
Narenthorn EMS Center
 
Neonatal resuscitation 2015
Neonatal resuscitation 2015Neonatal resuscitation 2015
Neonatal resuscitation 2015
Narenthorn EMS Center
 
CPR2015 update: BLS, CPR Quality and First aid
CPR2015 update: BLS, CPR Quality and First aidCPR2015 update: BLS, CPR Quality and First aid
CPR2015 update: BLS, CPR Quality and First aid
Narenthorn EMS Center
 
CPR2015 update: Ethical issues
CPR2015 update: Ethical issuesCPR2015 update: Ethical issues
CPR2015 update: Ethical issues
Narenthorn EMS Center
 
การอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผน
การอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผนการอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผน
การอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผนNarenthorn EMS Center
 
Trauma Initial assessment and Resuscitation
Trauma Initial assessment and ResuscitationTrauma Initial assessment and Resuscitation
Trauma Initial assessment and Resuscitation
Narenthorn EMS Center
 
PALS 2010
PALS 2010PALS 2010
EKG in ACLS
EKG in ACLSEKG in ACLS
การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยการยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
Narenthorn EMS Center
 
Neonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิด
Neonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิดNeonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิด
Neonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิดNarenthorn EMS Center
 
Airway workshop Reading material
Airway workshop Reading materialAirway workshop Reading material
Airway workshop Reading material
Narenthorn EMS Center
 
APHLS & EMS director 2011 Exam
APHLS & EMS director 2011 ExamAPHLS & EMS director 2011 Exam
APHLS & EMS director 2011 Exam
Narenthorn EMS Center
 
Ill appearing neonates
Ill appearing neonatesIll appearing neonates
Ill appearing neonates
Narenthorn EMS Center
 
PAROS Proposal
PAROS ProposalPAROS Proposal
PAROS Proposal
Narenthorn EMS Center
 
Introduction To ATLS
Introduction To ATLSIntroduction To ATLS
Introduction To ATLS
Narenthorn EMS Center
 

More from Narenthorn EMS Center (20)

First aid by Narenthorn 2016
First aid by Narenthorn 2016First aid by Narenthorn 2016
First aid by Narenthorn 2016
 
CPR2015 update: ACS and Special circumstances
CPR2015 update: ACS and Special circumstancesCPR2015 update: ACS and Special circumstances
CPR2015 update: ACS and Special circumstances
 
CPR2015 update: PBLS
CPR2015 update: PBLSCPR2015 update: PBLS
CPR2015 update: PBLS
 
CPR2015 update: Adult ACLS
CPR2015 update: Adult ACLSCPR2015 update: Adult ACLS
CPR2015 update: Adult ACLS
 
CPR2015 update: PALS
CPR2015 update: PALSCPR2015 update: PALS
CPR2015 update: PALS
 
Neonatal resuscitation 2015
Neonatal resuscitation 2015Neonatal resuscitation 2015
Neonatal resuscitation 2015
 
CPR2015 update: BLS, CPR Quality and First aid
CPR2015 update: BLS, CPR Quality and First aidCPR2015 update: BLS, CPR Quality and First aid
CPR2015 update: BLS, CPR Quality and First aid
 
CPR2015 update: Ethical issues
CPR2015 update: Ethical issuesCPR2015 update: Ethical issues
CPR2015 update: Ethical issues
 
การอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผน
การอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผนการอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผน
การอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผน
 
Trauma Initial assessment and Resuscitation
Trauma Initial assessment and ResuscitationTrauma Initial assessment and Resuscitation
Trauma Initial assessment and Resuscitation
 
PALS 2010
PALS 2010PALS 2010
PALS 2010
 
EKG in ACLS
EKG in ACLSEKG in ACLS
EKG in ACLS
 
การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยการยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 
Neonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิด
Neonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิดNeonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิด
Neonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิด
 
Airway workshop Reading material
Airway workshop Reading materialAirway workshop Reading material
Airway workshop Reading material
 
APHLS & EMS director 2011 Exam
APHLS & EMS director 2011 ExamAPHLS & EMS director 2011 Exam
APHLS & EMS director 2011 Exam
 
Ill appearing neonates
Ill appearing neonatesIll appearing neonates
Ill appearing neonates
 
PAROS Proposal
PAROS ProposalPAROS Proposal
PAROS Proposal
 
10th National HA Forum Poster
10th National HA Forum Poster10th National HA Forum Poster
10th National HA Forum Poster
 
Introduction To ATLS
Introduction To ATLSIntroduction To ATLS
Introduction To ATLS
 

Acute Stroke 2010

 • 1. ภาวะเส้ ื นเลอดสมองตี บ (Acute Stroke) ิ ์ุ นพ.จรพงษ ศภเสาวภาคย์ พญ.ปฏิ ุ มา พทธไพศาล ื ี ็ ิ ี ็้ ้ ่ นตองไดรับการตรวจพบด้ ภาวะเส้ อดสมองตบ เปนภาวะฉกเฉน ทจำเป นเล ุ วยความรวดเร็ ว และให้ ั กษาทันเวลา ด้ การร ยาละลายลิ ื วยการให้ มเล ่ ่ อดภายใน 3 ชัวโมงหลังจากเกิ ดอาการ ี ี และความพิ ้ ั ฒนาระบบการตรวจพบ ชวยเหลื จะสามารถลดอัตราการเสยชวิ ต การได การพ ่ อ และส่่ ่ งตอทีดี ็ ั จจัยสำคญของความสำเร็ เปนป ั แลร ่ นเลื จในการดู ั กษาผ้ ยเส้ อดสมองตี ปว บ ู ่ ี ั บภาวะเส้ ื ั วใจตี เชนเดยวก นเลอดห บ เป้ าหมายของการรักษา ี ้ ม 2 เปาหมายด้ ั น วยก 1. ลดปริ มาณสมองท่ยหายจากการขาดเลื ีี เส อด ้ื ผ้ ยให้ ั บคื ้ ่ ่ กล นใหมากที 2. ฟนฟู ว ป ู สด ุ “Time is Brain” Early detection โดยคนใกล้ ั ตว ทำให้สามารถตรวจพบภาวะเส้ ื นเลอดสมองตี บและขอความชวยเหลื ้็้ ่ อไดเรวขึ น โดยอาการที ่ ชวนให้ ั ยว่้ ยมีนเลื สงส าผป่ เส้ อดสมองตี ี ่ ี ุ ว บ มดังตอไปน้ ● อาการอ่ อนแรง หรื อชา ของใบหน้ า แขน ขา โดยเฉพาะเม่ ็ ้ อเป ่ ื นขางใดข้ ึ ยบพลัน างหนงเฉี ● สับสนเฉยบพลัน ี ู ุ อเสี ● พดตะกกตะกัก หรื ยความสามารถในการเข้ าใจภาษา ● ตามองไม่็ ้ ่ ื้ ้ ยบพลัน เหนขางใดข้ ึ อทัง 2 ขางเฉี างหนง หร ี ● เสยความสามารถในการทรงตวเฉยบพลันั ี ี ยบพลัน โดยไม่ าเหตุ ● ปวดศรษะเฉ ี ี อื มส ่ น การให้ความรู้ ่ กับประชาชนทัวไป ให้ ่ สามารถตรวจพบอาการที ั ย สงส และขอความชวยเหลื ่ ่ ออยางรวดเร็ นป ว เป็ ั จจัยสำคญของการพัฒนาระบบการดแลรักษาผ้ ย ั ป่ ว ู ู ิ ป่ การประเมนผ้ ูวยโดย EMS ทำดวยความรวดเร็ ให้ ้ ว โดยอาศั ย หลั กการของ Cincinnati Stroke Scale ท่ ี ประกอบไปด้ วย 3 อาการด้ ั น คื วยก อ 1. หน้ ้าเบี างใดข้ ึ ยว ไปข้ ่ างหนง (Facial droop) 2. แขนตก ข้ ึ ื ื ่ ่่ างหนง เมอยนแขน 2 ข้ างไปข้ ้ างหนา (Arm drift)
 • 2. 3. พดไม่  หรื ่  (Abnormal speech) ู ชัด อไมพดู ่ เมื อตรวจพบอาการดังกล่าว ควรนำต ู ่ งโรงพยาบาลที ั วผ้ ยส่ ปว ่ การร ป่ สามารถให้ ั กษาผ้ ยเส้ ื ู นเลอดในสมองตี ้ ว ่ ยาละลายลิ บดวยการให้ มเ ลื อดโดยทันที
 • 3. ป่ งออกเป็ การดแลผ้ ย Stroke แบ่ ู ู ว น 2 ระดับ 1. การดู ั ่ แลทวไป ได้ ่ แก a. ความดันโลหิ ั กษา volume status ผ้ ยให้ ในระดับปกติ ้ ็ ต: ร ป่ อยู ูว ่  ให IV เปน isotonic
 • 4. solution หลกเล่ีี  IV fluid ท่ ้ ยงการให้ ี ำตาล นอกจากน้ ้ มี น ยังตองควบคุ ี มความดันโลหิ ้ ตให < 185/100 mmHg ในกรณี วยอย่ ผ้ ป ู ่ ู ่ ใน criteria ที สามารถให้ ่ื ้ ยาละลายลิ อดได มเล ่ ื b. ลดไข้ องจากอุหภู่ : เน ณ มรา ่ ิงกายที > 37.5 c จะทำให้ สง ู สมองได้รั บความเสยหายเพิ้ ี ่ึ มขน c. ควบคุ ั บน้ มระด ำตาลในเลื ้ กวา 185 mg/dL อดใหต่ ่ ำ d. การดแลทางเดิ ู นหายใจ และรักษาระดับออกซิ เจนในเลื ้ อดให >=94% โดยใช้ ิ ้ ี ออกซเจนนอยทสด ่  รวมถึ ุ งการให้ องก ยาป ้ ั นการชักกรณี้ ่ ้ มี งชี ขอบ ่ ื e. ตรวจ EKG เพอหาภาวะห ั วใจเตนผิ ิ ้ ดปกต f. ส่ง CT brain ภายใน 25 นาที ่  เพือประเมิ า เป็ นว่ นภาวะอ่ ื น นอกเหนอจากเส้ ื ื นเลอดสมองตี ื ่ บหรอไม 2. การให้ยาละลายลิ อด (Fibrinolytics) : rtPA โดยมี ่ ้ ้ ยท่ าการมาภายใน 3 ่ื มเล อบ ี ป่ มี ข้ งชในผู ี ว อ ช ่ ัวโมง (หรื อ 4.5 ช ่ ่ ่ ั วโมง ในผ้ ยทีา criteria) โดยมี ์ ารณาดังตาราง ปว ิ ู เข้ เกณฑพจ