SlideShare a Scribd company logo
Team Dynamics Checklist
 ●     ่
      ื
   การสอสารแบบครบรอบ (closed­loop)
 ●  ข้อความชัดเจน
 ●   งหนาท่
   แบ่ ้ ี ั บผิ
        ความร ดชอบ ชัดเจน
 ●  ตระหนักถึ งความสามารถ และข้ ั ดของสมาชก
                 อจำก   ิ
   แบ่งปั นความร้         ่ ่ ี
           และสถานการณ์้ ื วมทม
                ใหเพอนร
 ●         ู
 ●  การเสริั นอย่ ้
       มก   างสรางสรรค์
 ●  การตดตาม ประเมิ
      ิ      นผล สรุ ั กษา
               ปการร
 ●  เคารพซึั นและกัน
       งกTeam Leader Checklist
 ●  จัดสรรหน้ ีาท่ ภายในที ม
 ●  ตรวจสอบการปฏิ ิ   ั
            บตงานของสมาชกิ
 ●  ให้การสน ั บสนน ชวยเหลื    ิ ี
           ุ ่ อ สมาชกในทม
 ●   ็ ั วอย่ ี ก่ ก
   เปนต   างทดี ่ สมาชิ
           แ
 ●  ให้ความร้ึ ฝกสอนสมาชก
        ู       ิ
 ●  สร้างความเข้      ้
          าใจในขันตอนต่
                าง ๆ ของการปฏิ ิ
                       ั
                       บตงาน
 ●  ให้ความสำค อผู     ่
         ั ญต่ ้ ยแบบองค์
              ปว   รวมTeam member Checklist
 ●  มี   งหนาท่
    การแบ่ ้ ี ทำงานชัดเจน
 ●  เตรียมการปฏิ ิ
        บตงานในความรับผิ
         ั        ดชอบ
    การฝึ ั กษะการก้ีอย่ ี
   มี กฝนท      ชวิ างด
 ●           ูต
 ●   ี ้
   มความรูในแนวทางการก้ีูิ
             ชวต
 ●  ั้ ้ ผลของความสำเร็
   ตงเปาสู่       จของที
                ม

More Related Content

What's hot

Trauma nurse coordinator role and resposibility
Trauma nurse coordinator role and resposibilityTrauma nurse coordinator role and resposibility
Trauma nurse coordinator role and resposibility
Krongdai Unhasuta
 
Quality care of the severe trauma 14 พค.58
Quality care of the severe trauma 14 พค.58Quality care of the severe trauma 14 พค.58
Quality care of the severe trauma 14 พค.58
Krongdai Unhasuta
 
Hemorrhagic shock 15 พค.2558
Hemorrhagic shock 15 พค.2558Hemorrhagic shock 15 พค.2558
Hemorrhagic shock 15 พค.2558
Krongdai Unhasuta
 
Osce คณะ si 115
Osce คณะ si 115Osce คณะ si 115
Osce คณะ si 115
vora kun
 

What's hot (20)

Common pitfalls in Trauma
Common pitfalls in TraumaCommon pitfalls in Trauma
Common pitfalls in Trauma
 
จำแนกประเภท
จำแนกประเภทจำแนกประเภท
จำแนกประเภท
 
Trauma nurse coordinator role and resposibility
Trauma nurse coordinator role and resposibilityTrauma nurse coordinator role and resposibility
Trauma nurse coordinator role and resposibility
 
Traumatic shock
Traumatic shockTraumatic shock
Traumatic shock
 
advanced trauma life support
advanced trauma life supportadvanced trauma life support
advanced trauma life support
 
CPG for Dengue 2013
CPG for Dengue 2013CPG for Dengue 2013
CPG for Dengue 2013
 
Damage Control Resuscitation.
Damage Control Resuscitation.Damage Control Resuscitation.
Damage Control Resuscitation.
 
Part 2 - PD guideline Dialysis Weekend 9-11 feb 2018_pattaya
Part 2 - PD guideline Dialysis Weekend 9-11 feb 2018_pattayaPart 2 - PD guideline Dialysis Weekend 9-11 feb 2018_pattaya
Part 2 - PD guideline Dialysis Weekend 9-11 feb 2018_pattaya
 
Septic Shock
Septic ShockSeptic Shock
Septic Shock
 
Quality care of the severe trauma 14 พค.58
Quality care of the severe trauma 14 พค.58Quality care of the severe trauma 14 พค.58
Quality care of the severe trauma 14 พค.58
 
Pharmacotherapy anticoagulation 56 01 24
Pharmacotherapy anticoagulation 56 01 24Pharmacotherapy anticoagulation 56 01 24
Pharmacotherapy anticoagulation 56 01 24
 
Central venous pressure (cvp)
Central venous pressure (cvp)Central venous pressure (cvp)
Central venous pressure (cvp)
 
Hemorrhagic shock 15 พค.2558
Hemorrhagic shock 15 พค.2558Hemorrhagic shock 15 พค.2558
Hemorrhagic shock 15 พค.2558
 
Osce คณะ si 115
Osce คณะ si 115Osce คณะ si 115
Osce คณะ si 115
 
Trauma Initial assessment and Resuscitation
Trauma Initial assessment and ResuscitationTrauma Initial assessment and Resuscitation
Trauma Initial assessment and Resuscitation
 
Ch 8 basic emergency medical service and triage
Ch 8 basic emergency medical service and triageCh 8 basic emergency medical service and triage
Ch 8 basic emergency medical service and triage
 
Thai nihss
Thai nihssThai nihss
Thai nihss
 
Atls
AtlsAtls
Atls
 
Basic concepts of resuscitation in trauma patients
Basic concepts of resuscitation in trauma patientsBasic concepts of resuscitation in trauma patients
Basic concepts of resuscitation in trauma patients
 
Siriraj Poison Control Center: Antidote pocket guide v.3 หนังสือ ยาต้านพิษ เล...
Siriraj Poison Control Center: Antidote pocket guide v.3 หนังสือ ยาต้านพิษ เล...Siriraj Poison Control Center: Antidote pocket guide v.3 หนังสือ ยาต้านพิษ เล...
Siriraj Poison Control Center: Antidote pocket guide v.3 หนังสือ ยาต้านพิษ เล...
 

Similar to Team dynamic for Advanced life support checklist

Developing high professional
Developing high professionalDeveloping high professional
Developing high professional
1clickidea
 
ใบความรู้ 6.2การประเมินผลโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบความรู้ 6.2การประเมินผลโครงงานคอมพิวเตอร์ใบความรู้ 6.2การประเมินผลโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบความรู้ 6.2การประเมินผลโครงงานคอมพิวเตอร์
sa_jaimun
 
แบบประเมินความสามารถ ปี53 ดร.ดนัย เทียนพุฒ
แบบประเมินความสามารถ ปี53 ดร.ดนัย เทียนพุฒแบบประเมินความสามารถ ปี53 ดร.ดนัย เทียนพุฒ
แบบประเมินความสามารถ ปี53 ดร.ดนัย เทียนพุฒ
DrDanai Thienphut
 
ส่งงานกลุ่ม Addie
ส่งงานกลุ่ม Addieส่งงานกลุ่ม Addie
ส่งงานกลุ่ม Addie
tie_weeraphon
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
Meaw Sukee
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
Meaw Sukee
 
การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Meaw Sukee
 

Similar to Team dynamic for Advanced life support checklist (20)

Com1 2
Com1 2Com1 2
Com1 2
 
14321
1432114321
14321
 
Developing high professional
Developing high professionalDeveloping high professional
Developing high professional
 
๒.๑ สมรรถนะ จักราวุธ คำทวี
๒.๑ สมรรถนะ จักราวุธ คำทวี๒.๑ สมรรถนะ จักราวุธ คำทวี
๒.๑ สมรรถนะ จักราวุธ คำทวี
 
ใบความรู้ การประเมินผลโครงงาน โดยครูละออง
ใบความรู้ การประเมินผลโครงงาน โดยครูละอองใบความรู้ การประเมินผลโครงงาน โดยครูละออง
ใบความรู้ การประเมินผลโครงงาน โดยครูละออง
 
Lesson 2-Planning and Decision Making
Lesson 2-Planning and Decision MakingLesson 2-Planning and Decision Making
Lesson 2-Planning and Decision Making
 
ประเมินค่างาน สุรินทร์
ประเมินค่างาน สุรินทร์ประเมินค่างาน สุรินทร์
ประเมินค่างาน สุรินทร์
 
ใบความรู้ 6.2การประเมินผลโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบความรู้ 6.2การประเมินผลโครงงานคอมพิวเตอร์ใบความรู้ 6.2การประเมินผลโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบความรู้ 6.2การประเมินผลโครงงานคอมพิวเตอร์
 
PMS for organization effectiveness
PMS for organization effectivenessPMS for organization effectiveness
PMS for organization effectiveness
 
Pmqa%20 aug%202007
Pmqa%20 aug%202007Pmqa%20 aug%202007
Pmqa%20 aug%202007
 
แบบประเมินความสามารถ ปี53 ดร.ดนัย เทียนพุฒ
แบบประเมินความสามารถ ปี53 ดร.ดนัย เทียนพุฒแบบประเมินความสามารถ ปี53 ดร.ดนัย เทียนพุฒ
แบบประเมินความสามารถ ปี53 ดร.ดนัย เทียนพุฒ
 
Blog22 feb21
Blog22 feb21Blog22 feb21
Blog22 feb21
 
ส่งงานกลุ่ม Addie
ส่งงานกลุ่ม Addieส่งงานกลุ่ม Addie
ส่งงานกลุ่ม Addie
 
Ha
HaHa
Ha
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
00 overview
00 overview00 overview
00 overview
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
 
การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
Backward design
Backward designBackward design
Backward design
 
การให้คุณค่ากับบุคลากร Baldrige awareness series 4 valuing workforce membe...
การให้คุณค่ากับบุคลากร Baldrige awareness series 4  valuing workforce membe...การให้คุณค่ากับบุคลากร Baldrige awareness series 4  valuing workforce membe...
การให้คุณค่ากับบุคลากร Baldrige awareness series 4 valuing workforce membe...
 

More from Narenthorn EMS Center

การอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผน
การอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผนการอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผน
การอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผน
Narenthorn EMS Center
 
Neonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิด
Neonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิดNeonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิด
Neonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิด
Narenthorn EMS Center
 

More from Narenthorn EMS Center (20)

First aid by Narenthorn 2016
First aid by Narenthorn 2016First aid by Narenthorn 2016
First aid by Narenthorn 2016
 
CPR2015 update: ACS and Special circumstances
CPR2015 update: ACS and Special circumstancesCPR2015 update: ACS and Special circumstances
CPR2015 update: ACS and Special circumstances
 
CPR2015 update: PBLS
CPR2015 update: PBLSCPR2015 update: PBLS
CPR2015 update: PBLS
 
CPR2015 update: Adult ACLS
CPR2015 update: Adult ACLSCPR2015 update: Adult ACLS
CPR2015 update: Adult ACLS
 
CPR2015 update: PALS
CPR2015 update: PALSCPR2015 update: PALS
CPR2015 update: PALS
 
Neonatal resuscitation 2015
Neonatal resuscitation 2015Neonatal resuscitation 2015
Neonatal resuscitation 2015
 
CPR2015 update: BLS, CPR Quality and First aid
CPR2015 update: BLS, CPR Quality and First aidCPR2015 update: BLS, CPR Quality and First aid
CPR2015 update: BLS, CPR Quality and First aid
 
CPR2015 update: Ethical issues
CPR2015 update: Ethical issuesCPR2015 update: Ethical issues
CPR2015 update: Ethical issues
 
การอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผน
การอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผนการอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผน
การอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผน
 
Acute coronary syndrome 2010
Acute coronary syndrome 2010Acute coronary syndrome 2010
Acute coronary syndrome 2010
 
Acute Stroke 2010
Acute Stroke 2010Acute Stroke 2010
Acute Stroke 2010
 
ACLS 2010
ACLS 2010ACLS 2010
ACLS 2010
 
PALS 2010
PALS 2010PALS 2010
PALS 2010
 
EKG in ACLS
EKG in ACLSEKG in ACLS
EKG in ACLS
 
การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยการยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 
Neonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิด
Neonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิดNeonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิด
Neonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิด
 
Airway workshop Reading material
Airway workshop Reading materialAirway workshop Reading material
Airway workshop Reading material
 
APHLS & EMS director 2011 Exam
APHLS & EMS director 2011 ExamAPHLS & EMS director 2011 Exam
APHLS & EMS director 2011 Exam
 
Ill appearing neonates
Ill appearing neonatesIll appearing neonates
Ill appearing neonates
 
PAROS Proposal
PAROS ProposalPAROS Proposal
PAROS Proposal
 

Team dynamic for Advanced life support checklist

 • 1. Team Dynamics Checklist ● ่ ื การสอสารแบบครบรอบ (closed­loop) ● ข้อความชัดเจน ● งหนาท่ แบ่ ้ ี ั บผิ ความร ดชอบ ชัดเจน ● ตระหนักถึ งความสามารถ และข้ ั ดของสมาชก อจำก ิ แบ่งปั นความร้ ่ ่ ี  และสถานการณ์้ ื วมทม ใหเพอนร ● ู ● การเสริั นอย่ ้ มก างสรางสรรค์ ● การตดตาม ประเมิ ิ นผล สรุ ั กษา ปการร ● เคารพซึั นและกัน งก Team Leader Checklist ● จัดสรรหน้ ีาท่ ภายในที ม ● ตรวจสอบการปฏิ ิ ั บตงานของสมาชกิ ● ให้การสน ั บสนน ชวยเหลื ิ ี ุ ่ อ สมาชกในทม ● ็ ั วอย่ ี ก่ ก เปนต างทดี ่ สมาชิ แ ● ให้ความร้ึ ฝกสอนสมาชก ู ิ ● สร้างความเข้ ้ าใจในขันตอนต่ าง ๆ ของการปฏิ ิ ั บตงาน ● ให้ความสำค อผู ่ ั ญต่ ้ ยแบบองค์ ปว รวม Team member Checklist ● มี งหนาท่ การแบ่ ้ ี ทำงานชัดเจน ● เตรียมการปฏิ ิ บตงานในความรับผิ ั ดชอบ การฝึ ั กษะการก้ีอย่ ี มี กฝนท ชวิ างด ● ูต ● ี ้ มความรูในแนวทางการก้ีูิ ชวต ● ั้ ้ ผลของความสำเร็ ตงเปาสู่ จของที ม