Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Acute coronary syndrome 2010

1,375 views

Published on

  • Be the first to comment

Acute coronary syndrome 2010

  1. 1. ภาวะกล้ ้ ั วใจขาดเลื ยบพลัน ื ามเนอห อดเฉ ี (Acute Coronary Syndrome) ิ ์ุ นพ.จรพงษ ศภเสาวภาคย์ พญ.ปฏิ ุ มา พทธไพศาล ภาวะกล้ ้ ั วใจขาดเลื ื ามเนอห อด (Acute Coronary Syndrome) ็ ่ ั ญของภาวะหัวใจหยดเตนเฉยบพลันในผ้ ่ ที รับการรักษาท่ ตองและทันท่ ีเปนสาเหตุ สำค ุ้ ี ใหญ การได้ ู ี ้ ถก ู วงท ี วิ ผ้ป ู่สามารถลดอัตราการเสยชี และทำให้ วยสามารถกลับไปดำรงชวิ ต ีตามปกติ้ ต ไดการจ ั ดทำระบบการเชอมโยง และส่่ ้ ยกล้ ้ ั วใจขาดเลื ่ ื งตอผู ่ ามเนอห ปว ื อดเป็ วนสำคญในการบรรลเปาหมายของการรักษา คื นส่ ั ุ ้ อ ลดการตายของกล้ ้ ั วใจ และให้ ั กษา ื ามเนอห การรภาวะแทรกซ้ ยบพลัน ได้ ่วใจหยดเตน (cardiac arrest), หัวใจเตนผิั งหวะ อนเฉี แก หั ุ้ ้ ดจ(bradytachyarrhythmia), หั วใจล้มเหลวเฉยบพลัน (pulmonary edema) และภาวะช็ ี อกจากหัวใจ(cardiogenic shock)ระบบดี ั กษาทัน  = ร เพ่ ้ แลผ้ ยกล้ ้ ั วใจขาดเลื อใหการดู ป่ ามเนอห ื ูว ื อดรวดเร็ ประสิ ภาพ วและมี ทธิ ป่ มี ่่ ้ ู ู ก ุิควรจัดทำระบบการดแลรักษาผ้ ย ให้ ารสนับสนนสงตอไปนี ว ● ป่ ผ้ ยและผ้ ล ตระหนักถึ ูว ดแ ู ู งอาการอยางรวดเร็ ่ ว (early recognition) ● การดู ่ ึ แลกอนถงโรงพยาบาล และการนำส่ ่ งอยางเหมาะสม (prehospital management) ● การค ั ดแยก และการประเมิ ้ กเฉน (ED triage and evaluation) น ณ หองฉุ ิ ● การรักษาด้ ิ นเลื ี ตนทันที วยการเปดเส้ อดท่ ั อุ ด  (prompt reperfusion)
  2. 2. การดแลรักษาทั่ ู วไป “MONA” ● Oxygen: มข้ ่ ้ ่ ี งช เมื อบ ีอ O2 sat < 94% ● ASA: Aspirin 160 หรื อ 325 mg 1 เม็ ้ ั นที ด เคียว ท ข้ ้ อหามในการให้  Aspirin: 1. แพ้ยา Aspirin 2. มี ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร ่ นเลอดท่ยงห เล้ ● Nitriates: ชวยขยายเส้ ื ีี ั วใจ มี ้ ปยาพน และยาอมใตล้ ทังในรู ่ ้ ิ น ข้ ้ อหามในการใช้  Nitrates: 1. มี  BP < 90/60 2. HR < 50 หรื อ >100 3. มี ้ การใชยา Viagra ่ ในชวง 24­28 ชัวโมง ่ ● Morphine: พิ จารณาให้ ในกรณี ที่ บหนาอกไม่้ ั งได้ อาการเจ็ ้ ดีขึนหล  Nitratesเคร่ อสำคัญ 2 ช้ ื ื องม ิ น ่ ี ่ คลากรทางการแพทย์ จฉัย ทจะชวยบุ วิ นิและบ่ ามเนื งบอกความรนแรงของภาวะกล้ อห ุ ้ ั วใจขาดเลื ้ ่ อด ไดแก 1. 12­lead EKG 2. serum cardiac biomarker: serum troponin และ CK­MBความรนแรง 3 ระดับ ุ จาก EKG และ cardiac biomarker จะแบ่ งความรนแรงของโรคออกเป็ ุ น 3 กลมใหญ ได้ ่ ุ ่ แก ่ 1. ST­Elevation Myocardial Infarction: STEMI เป็ ุ ่ ลากรท่่ ้ นกล่ ี มทบุค ีี องจำเป็ ้ ้ เกยวข นตองใหความสำคญมากท่ ั ี สด ุ ็้ ้ เพราะจำเปนตองไดร ั บการรักษาเปิ นเลื ั วใจทันที ดเส้ อดห 2. High­risk Unstable Angina/Non ST­Elevation Myocardial Infarction: UA/NSTEMI เป็ ่ ่ั นดับความรนแรงของโรครองลงมา นกลมที ุ มีอ ุ ่ ปว ็้ ้ แลร อเน่ ีผ้ ยจำเปนตองไดรับการดู ั กษาต่ องท่ ื เหมาะสม ู ่ องก ื้ ั นการเกิเพอป ดภาวะแทรกซ้ อาจตามมาทั้ อนท ่ ี งในระยะสั้ น และระยะยาว 3. Low­intermediate risk ACS เป็ ่ ่ วามรนแรงน้ นกลมที ุ มีค ุ อย ควรจัดให้ ารเฝ้ ั งความเสยง มี าระว ก ่ ี และการเปลี่ ยนแปลงของอาการอย่ างเหมาะสมSTEMI: ทกนาทีี ุ มความหมาย ผ้ ยที ตรวจพบว่ ็ ป่ ่ ู ถู ว ก าเปน STEMI จากการทำ EKG รับการรักษาด้ควรได้ วยการเปิ นเลื ั นที ดเส้ อดท  โดยไมจำเป็ ้ ่ นตองรอผล cardiac biomarker ่ิ ารเปิ นเลื ี ิ(ดแนวทางการเลื ิั กษาเพ่ ิซึธี ดเส้ อด ม 2 วธี ู งว ก   อกวธีร ิ มตามเอกสารแนบท้ มเต าย) ได้ ่ แก 1. การให้ ่ื ยาสลายลิ อด (Fibrinolytics) ­ มเล โดยเวลาทตด่ อก ี ต่ั บความชวยเหลื ิ ่ อทางการแพทย์ ึ ่ วยไดรับยา (Door­to­Needle จนถงเวลาที ่ ้ ผ้ป ู ิ time) ต้ ่น 30 นาท องไมเก ี 2. การสวนเส้ ื นเลอด (PPCI: Primary Percutaneous Coronary Interventions) ­ ่รับ เวลาทได้ การรักษา (Door­to­Balloon time) ต้ ่ิ ี องไมเกน 90 นาที
  3. 3. ่ ีUA/NSTEMI : ความเสยงท่ ั ดการ ี ต้องจ ป่ ผ้ ยในกลุ ูว ม UA/NSTEMI มั กตรวจพบได้ ่ จากการเปล่ ี ยนแปลงของ EKG โดยเฉพาะในส่ วนของ ่ ึ ี ิ้ ่ึST segment และ T wave ซง NSTEMI จะมการเพมขนของ cardiac biomarker เปนส ็ ั ญญาณบ่่ งวามี ์้ ้ ั วใจตายเกิ้ เซลลกลามเนอห ื ดขึน การรักษาผ้ ยในกล่ ้ื ป่ ูว มน คอ การให้ ้ ั นการจับตวของเกล็ ื ุี ยาปองก ั ดเลอด และการแข็ั วของเลื งต อดและรักษาอาการเจ็ ้ บหนาอก โดยใช้ตารางประเมิ ่ ี นความเสยง (TIMI risk stratification) ิชวยพจารณาต ่ ิ ั ดสนใจให้ ั กษา การรIntermidiate/Low risk UA: เฝ้ ั ง าระว ในบางคร้ ั งการตรวจในคร้ ่ ดปกตของภาวะกล้ ้ ั วใจขาดเลื ั งแรก อาจไมพบความผิ ิ ื ามเนอห อด ป่ผ้ ยในกล่ ว งจำเป็้ ้ ม Intermediate/Low risk UA จึ นตองไดรับการเฝ้ ติ าดู ตามอาการ และพิ ด จารณาตรวจ ู ุcardiac biomarker ซ้ ี ่ ่ ำอกใน 6­12 ชัวโมงตอมาสรป ุ ภาวะกล้ ้ ั วใจขาดเลื ็ ั จจัยเสยงของภาวะหัวใจหยดเตนในผ้ ่ ื ามเนอห อด เปนป ่ ี ุ ้ ใหญูการมี ู งตอผป่ างเหมาะสมทันท่ ี ระบบการดแลรักษา และส่่ ้ ยอย่ ู ว วงทเป็ ั จจัยสำคญในการลดอัตราการเสยชวิ ้ นป ั ี ีได ต
  4. 4. Reperfusion Therapy

×