Internet cac phuong thuc dieu tri thay the than crrt-vn

698 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
698
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Internet cac phuong thuc dieu tri thay the than crrt-vn

 1. 1. Claire Gartland. CÁC PHƯƠNG TH C ĐI U TR THAY TH TH N (CRRT) T ng h p t Internet BS. Đ ng Thanh Tu n (biên d ch) dangthanhtuan65@gmail.com T ng • Solution: dung d ch, s hòa tan • Solvent: dung môi, có kh năng hòa tan • Solute: ch t tan • Ultrafilration: siêu l c • Diffusion: khu ch tán • Convection: đ i lưu • Dialysate: d ch th m phân • Effluent: d ch th i dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 1
 2. 2. Claire Gartland. N I DUNG • Đ nh nghĩa l c máu (hemofiltration) • Cơ ch c a l c máu • Các phương th c đi u tr thay th th n dangthanhtuan65@gmail.com Đ nh nghĩa l c máu • Phương pháp đi u tr an toàn, chính xác và hi u qu đ ki m soát urê máu và cân b ng d ch mà không nh hư ng x u đ n tình tr ng tim m ch. (Ronco and Bellomo 1998) dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 2
 3. 3. Claire Gartland. C U T O MÀNG L C V t li u c u t o màng l c hemofiltration: •polysulfone •polyacrylonitrile •polyamide dangthanhtuan65@gmail.com C u t o màng l c Hemofilter Máu vào C t ngang Dialysate S i r ng ra (hollow fiber) Dialysate Ngăn ngoài (d ch l c) vào Ngăn trong (máu) Máu ra dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 3
 4. 4. Claire Gartland. MÀNG L C Đư ng máu vào V Polycarbonate Hư ng máu Màng ch y Polyurethane D ch D ch l c l c ra dangthanhtuan65@gmail.com Nguyên t c c a CRRT • L y d ch dư: – Siêu l c (Utrafiltration) – Đ i lưu (Convection) • L y các ch t tan: – Khu ch tán (Diffusion) – Đ i lưu (Convection) dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 4
 5. 5. Claire Gartland. S siêu l c (ultrafiltration) • Là s di chuy n d ch qua màng bán th m do chênh l ch áp l c dangthanhtuan65@gmail.com S siêu l c • L c làm di chuy n d ch qua màng bán th m có th là áp l c âm ho c dương. ÁP L C ÂM: • Áp l c âm đư c t o ra bên phía ngăn d ch l c, do l c hút c a bơm d ch th i • L c âm này là l c kéo (“pulling” pressure) hút d ch t phía ngăn máu sang phía ngăn d ch l c dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 5
 6. 6. Claire Gartland. S siêu l c ÁP L C DƯƠNG • Áp l c dương đư c t o ra bên phía ngăn máu, t o ra do l c đ y c a bơm máu • Áp l c dương là l c đ y (“pushing” pressure) s đ y nư c t ngăn máu sang ngăn d ch l c dangthanhtuan65@gmail.com S siêu l c • Áp l c dương đư c t o ra trong ngăn máu c a hemofilter do bơm máu đ y máu tr v b nh nhân ho c do huy t áp đ ng m ch. Đây là áp l c dương. • Áp l c âm trong ngăn d ch l c có th t o b i bơm hút d ch ra ho c do đ túi ch a d ch thu th p th p xu ng dư i làm tăng đ chênh tr ng l c. dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 6
 7. 7. Claire Gartland. S khu ch tán (Diffusion) Diffusion: là s di chuy n các ch t tan t nơi có n ng đ cao đ n nơi có n ng đ th p xuyên qua m t màng bán th m cho đ n khi n ng đ 2 ngăn thăng b ng nhau. dangthanhtuan65@gmail.com S khu ch tán • S v n chuy n ch t tan qua màng bán th m do s chênh l ch n ng đ • Cơ ch v n chuy n th đ ng • T t cho các ch t tan TLPT nh dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 7
 8. 8. Claire Gartland. Diffusion dangthanhtuan65@gmail.com S khu ch tán • V n chuy n khu ch tán là s di chuy n ch t tan mà không có di chuy n c a dung môi. • T c đ khu ch tán ph thu c vào: a) Kích c c a ch t tan (phân t l n thì khu ch tán ch m hơn phân t nh ) b) Kho ng cách khu ch tán (kho ng cách ng n hơn, khu ch tán nhanh hơn). Ví d : màng dày hơn thì các ch t tan khu ch tán ch m hơn c) Kích thư c l và di n tích b m t c a màng l c dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 8
 9. 9. Claire Gartland. Hemodialysis Th i ra ngoài Dialysate ra Máu đi vào (t b nh nhân) Dialysate vào Máu đi ra (tr v b nh nhân) N ng đ th p N ng đ cao dangthanhtuan65@gmail.com dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 9
 10. 10. Claire Gartland. S đ i lưu (Convection) Convection: s di chuy n c a ch t tan kèm theo di chuy n nư c “solvent drag”, qua màng bán th m do tác đ ng c a áp l c. dangthanhtuan65@gmail.com S đ i lưu • S di chuy n d ch qua màng bán th m đi theo s d ch chuy n c a ch t tan “SOLUTE DRAG” • Là cơ ch v n chuy n ch đ ng • T t cho các ch t tan có TLPT nh và trung bình dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 10
 11. 11. Claire Gartland. Convection dangthanhtuan65@gmail.com S đ i lưu • S di chuy n c a ch t tan t l thu n v i s di chuy n c a dung môi • S di chuy n c a dung môi ph thu c vào đ chênh l ch áp l c. • Lưu lư ng càng tăng thanh th i càng t t. • S đ i lưu cũng nh hư ng b i tính th m (kích thư c l = pore size) c a màng. dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 11
 12. 12. Claire Gartland. S đ i lưu • Các ch t tan có kích thư c trung bình, khi s khu ch tán b ch m, thì s đ i lưu là cơ ch chính duy nh t. • S thanh th i ch t tan ph thu c: a) M c áp l c siêu l c b) N ng đ ch t tan trong plasma c) Tính ch t màng l c dangthanhtuan65@gmail.com Hemofiltration Th i ra ngoài Máu đi vào (t b nh nhân) D ch thay th Máu đi ra (tr v b nh nhân) Áp l c th p Áp l c cao dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 12
 13. 13. Claire Gartland. Tr ng lư ng phân t (ch t tan) Daltons • Inflammatory Mediators (1,200-40,000) “large” “middle” “small” dangthanhtuan65@gmail.com dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 13
 14. 14. Claire Gartland. Các phương th c CRRT dangthanhtuan65@gmail.com 1. S.C.U.F Slow continuous ultrafiltration (Siêu l c ch m liên t c) • Máu đi vào chu trình tu n hoàn ngoài cơ th qua màng l c theo ki u ĐM-TM ho c TM-TM. • D ch siêu l c sinh ra do tr ng l c ho c bơm hút trong khi v n chuy n qua màng mà không đư c thay th . • Th tích d ch siêu l c = chính xác s s t cân c a b nh nhân. dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 14
 15. 15. Claire Gartland. S.C.U.F Slow continuous ultrafiltration dangthanhtuan65@gmail.com S.C.U.F • Nư c và các ch t tan t huy t tương đư c tách kh i máu b nh nhân qua m t màng bán th m lưu lư ng th p (lo-flux semi-permeable membrane). • Hi u qu l y ch t tan thì ít và ch b ng phương pháp đ i lưu. • V l ch s : ban đ u ngư i ta s d ng huy t áp b nh nhân như là bơm đ y máu vào chu trình (A-V). Tr ng l c có tác d ng như l c đ i lưu. • Ngày nay: ngư i ta s d ng bơm máu và bơm d ch l c cho chính xác. dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 15
 16. 16. Claire Gartland. dangthanhtuan65@gmail.com S.C.U.F • T c đ siêu l c = 50-100ml/hr • Áp d ng: dùng đ ki m soát lư ng d ch dư (quá t i) c a b nh nhân. Có th vài gi – 24 gi /ngày. • Thư ng ch s d ng các màng l c nh vì ch c n t c đ siêu l c th p. • Không thư ng xuyên s d ng trong l c máu (blood purification). dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 16
 17. 17. Claire Gartland. 2. C.A.V.H Continuous Arterio-Venous Haemofiltration • Máu đi vào chu trình ngoài cơ th qua m t màng có tính th m cao theo phương th c ĐM – TM (không dùng bơm máu). • S siêu l c sinh ra do tr ng l c (không dùng bơm d ch th i). • T c đ siêu l c cao hơn s s t cân c a b nh nhân và c n truy n vào d ch thay th qua bơm. • Thay th d ch m t ph n ho c hoàn toàn tùy m c tiêu l c máu và ki m soát th tích máu. dangthanhtuan65@gmail.com C.A.V.H Continuous arterio- arterio- venous haemofiltration dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 17
 18. 18. Claire Gartland. C.A.V.H • 1977, Peter Kramer l n đ u mô t k thu t CAVH. • Huy t áp đ ng m ch đ đ đ y máu qua chu trình ngoài cơ th qua màng có tính th m cao và không c n bơm máu. • Áp l c th y tĩnh (do tr ng l c) đ đ s siêu l c và s đ i lưu ch t tan x y ra. • Áp l c xuyên màng đư c tăng lên b ng cách đ t túi ch a d ch th p xu ng, vì v y làm tăng áp l c âm bên phía ngăn d ch. dangthanhtuan65@gmail.com C.A.V.H • S siêu l c thư ng nhi u hơn m c th tích c n ki m soát, vì v y c n thi t b i hoàn d ch thay th . D CH THAY TH : • M t s ch t tan c n thi t có trong d ch thay th (các ion Na, Cl, Ca, Mg, HCO3) đ cân b ng ion và áp l c th m th u máu. • Các ch t tan không mong mu n (K+, H+, urê ...) không đư c thay th do đó n ng đ trong máu các ch t này càng lúc càng gi m dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 18
 19. 19. Claire Gartland. C.A.V.H • T c đ siêu l c 10-15 ml/phút • S làm s ch máu ch nh vào s đ i lưu. Các đi m gi i h n: • Ph thu c vào huy t áp b nh nhân • Tính an toàn – Không có h th ng báo đ ng • Tính hi u qu – không có h th ng ki m soát chính xác d ch l y ra dangthanhtuan65@gmail.com C.V.V.H Continuous Veno-Venous Haemofiltration (non-automated) • Gi ng như CAVH nhưng th c hi n qua phương th c TM – TM vì v y c n có bơm đ y máu vào chu trình. • S siêu l c sinh ra do tr ng l c (không dùng bơm d ch th i). • T c đ siêu l c cao hơn s s t cân c a b nh nhân và c n truy n vào d ch thay th qua bơm. • Thay th d ch m t ph n ho c hoàn toàn tùy m c tiêu l c máu và ki m soát th tích máu. dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 19
 20. 20. Claire Gartland. C.V.V.H Continuous Veno-Venous Veno- Haemofiltration (non- (non-automated) dangthanhtuan65@gmail.com C.V.V.H (non-automated) • CVVH đư c s d ng đ l y c 2 phân t kích c nh và trung bình và ki m soát cân b ng d ch. • D ch truy n cũng s d ng đ đ t m c tiêu làm s ch máu. • Áp l c xuyên màng tăng khi làm th p túi ch a d ch th i. • T c đ bơm máu 80-300 ml/phút, y u t chính đ đ t hi u qu đi u tr • T c đ siêu l c 10-30 ml/phút dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 20
 21. 21. Claire Gartland. C.V.V.H (automated) • K thu t gi ng như CVVH non-automated, đi m duy nh t khác là t c đ siêu l c đư c ki m soát b ng m t bơm tính toán đư c t c đ d ch l y ra. dangthanhtuan65@gmail.com C.V.V.H Continuous Veno-Venous Veno- Haemofiltration (automated) dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 21
 22. 22. Claire Gartland. dangthanhtuan65@gmail.com C.V.V.H.D Continuous Veno-Venous Haemodialysis • K thu t này cũng dùng phương th c TM-TM thông qua m t bơm máu. • D ch th m phân (dialysate) đi ngư c chi u v i máu cũng b ng ki m soát b ng m t bơm. • D ch l c ra ki m soát b ng 1 bơm đ quy t đ nh m c đ s t cân b nh nhân. • Thanh th i ch t tan b ng phương pháp khu ch tán. • Không c n d ch thay th . dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 22
 23. 23. Claire Gartland. EFFLUENT/ ULTRAFILTRATE C.V.V.H.D CONTINUOUS VENO- VENO- VENOUS HAEMODIALYSIS dangthanhtuan65@gmail.com dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 23
 24. 24. Claire Gartland. C.V.V.H.D Continuous Veno-Venous Haemodialysis • Lư ng d ch th i và siêu l c tương ng v i s m t cân b nh nhân. • S thanh th i ch t tan nh vào s khu ch tán: ch t tan không mong mu n trong máu (n ng đ cao) s khu ch tán vào d ch th m phân (n ng đ th p). • Đi u tr này r t có hi u qu trong m c tiêu l y các ch t tan TLPT nh . • T c đ bơm máu: 80-200 ml/phút. • Lưu lư ng d ch th m phân 17-33 ml/phút (1-2 Lít/gi ). dangthanhtuan65@gmail.com C.V.V.H.D.F Continuous Veno-Venous Haemo-Diafiltration • Máu qua màng l c tính th m cao nh vào m t bơm máu theo phương th c TM-TM. • D ch th m phân đi ngăn d ch l c ngư c chi u v i máu, cũng nh m t bơm. • D ch th i/siêu l c đư c l y ra v i s ki m soát c a m t bơm • D ch thay th đư c thêm vào cũng nh m t bơm đ đ t đư c s làm s ch máu như mong mu n • Thanh th i ch t tan nh vào c hai: s khu ch tán và s đ i lưu.dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 24
 25. 25. Claire Gartland. C.V.V.H.D CONTINUOUS VENO- VENO-VENOUS HAEMODIAfILOTRATION dangthanhtuan65@gmail.com dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 25
 26. 26. Claire Gartland. C.V.V.H.D.F Continuous Veno-Venous Haemo-Diafiltration • Trong CVVHDF có 4-5 bơm: – Bơm máu theo mode TM-TM. – Bơm d ch th m phân: đưa d ch đi ngư c chi u v i máu, trong ngăn d ch. – Bơm d ch thay th (1-2 bơm): trư c màng (pre-filter) ho c sau màng (post-filter) tùy m c làm s ch máu c n thi t. – Bơm d ch th i ra/d ch siêu l c: tùy m c s t cân mong mu n. dangthanhtuan65@gmail.com C.V.V.H.D.F Continuous Veno-Venous Haemo-Diafiltration • Hi u qu l y các ch t TLPT nh và trung bình • Lưu lư ng máu: 80-200 ml/phút • T c đ d ch th m phân: 1-2 l/gi • T c đ siêu l c: 2-4 l/gi • Đây là phương pháp ph i h p gi a hemodialysis và haemofiltration. dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 26
 27. 27. Claire Gartland. T.P.E Therapeutic Plasma Exchange • Máu qua màng bán th m (g i là plasma filter) theo phương th c TM-TM b ng l c đ y c a bơm máu. • D ch th i ra là huy t tương, đư c ki m soát b i m t bơm d ch th i. • Huy t tương tươi đ ng l nh (F.F.P) ho c dung d ch albumine (H.A.S) đóng vai trò là d ch thay th và đư c bơm vào b ng m t bơm. • S thay th này là thay th hoàn toàn. dangthanhtuan65@gmail.com FFP/ ALBUMIN PLASMA FILTER T.P.E Therpaeutic Plasma Exchange dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 27
 28. 28. Claire Gartland. T.P.E Therapeutic Plasma Exchange • Huy t tương th i ra ch a các ch t tan b nh lý (đ c ch t, protein b t thư ng) • Phương pháp này đi u tr gián đo n, ch vài gi trong 1 ngày. • Lưu lư ng máu: 100-200 ml/phút • T c đ siêu l c: 0.5-2 lít/gi dangthanhtuan65@gmail.com Haemoperfusion • Máu đư c đ y b ng bơm máu vào m t màng l c ch a ch t h p ph là than ho t tính (charcoal filter). • Không có siêu l c • Không thay th d ch • Ch đ nh trong ng đ c thu c và h i ch ng nhi m khu n huy t giai đo n s m. • Lưu lư ng máu 100-200 ml/phút dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 28
 29. 29. Claire Gartland. Adsorption dangthanhtuan65@gmail.com HAEMOPERFUSION dangthanhtuan65@gmail.comKinetics of Haemofiltration 29

×