SlideShare a Scribd company logo
КРИВОРІЗЬКА ГІМНАЗІЯ №72
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код ЄДРПОУ 33416402
вул. Катеринівська, 8а, м. Кривий Ріг, Криворізький район
Дніпропетровська область, 50071
тел. 097-555-35-02, e-mail kscola72@gmail.com
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ по закладу
від 22.09.2023 №
________________В. НИЧИПОРУК
м. Кривий Ріг, 2023
ПРОГРАМА
«Подолання освітніх втрат, викликаних особливостями
організації освітнього процесу в 2020-2023 роках»
на 2023-2024 н.р.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Освітні втрати — це прогалини у знаннях і навичках, які виникають у здобувачів освіти під
час освітнього процесу у порівнянні зі стандартами освіти та очікуваними результатами
навчальних здобутків.
Освітні втрати можуть виникати з різних — як індивідуальних, так і системних — причин.
Серед них: здоров’я, війна, пандемія, надзвичайні ситуації природного характеру.
Значний вплив також накладається на освітні втрати, зумовлені у 2020—2021 роках
пандемією COVID-19. Окрім безпосередньої зупинки освітнього процесу, що мав місце у всій
країні після 24 лютого 2022 року, а також обмежень дистанційного навчання, на виникнення
освітніх втрат вплинули такі чинники:
 бойові дії;
 повітряні тривоги;
 виїзд учнів за кордон;
 переїзд у межах України;
 відключення електроенергії.
Окрім того, тривале дистанційне навчання; зміна учнями, місця проживання; зміни в
контингенті дітей, учнів і педагогів; недостатня забезпеченість учнів електронними засобами,
необхідними для онлайн-навчання; відсутність Інтернету; нестабільний емоційний стан
учасників освітнього процесу, неготовність і психологічна неспроможність частини здобувачів
освіти до самоорганізації, самоконтролю та самоосвіти; недостатня об’єктивність оцінювання
результатів освітньої діяльності учнів, що пов’язано серед іншого з несформованістю почуття
відповідальності та академічної доброчесності в учнів та їх батьків – мають свої негативні
наслідки, які в першу чергу виражаються освітніми втратами.
Відтак, з метою подолання освітніх втрат в Криворізькій гімназії №72 КМР розроблено
необхідні цільові заходи задля надолуження втрат, які спрямовані:
 на визначення прогалин у навчанні та їх компенсацію,
 на адаптацію освітнього процесу до нових реалій,
 пріоритезацію предметів (знань та компетентностей),
 надання психологічної та соціально-емоційної підтримки.
Дана програма з надолуження освітніх втрат визначена, як короткострокова (розрахована
на 2023/2024 н.р.) освітня програма для гімназистів, що надає можливість засвоїти пропущений
матеріал.
І. Загальні положення
Відповідно до Закону України «Про освіту» зазначається, що «освіта є основою
інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної
соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними
цінностями і культурою, та держави».
Освітні втрати носять комплексний зміст. Крім навчальних втрат, найбільш яскраво
вираженими є виховні, фізичні та психологічні, наслідком яких можуть бути незворотні
негативні процеси: як на рівні окремої особистості, так і соціуму в цілому.
Навчальні втрати (прогалини в знаннях здобувачів освіти, незасвоєння ними матеріалу на
рівні державних стандартів на певному рівні освіти) зумовлять ще більші втрати на наступних
етапах навчання. Масовий характер навчальних втрат у підсумку негативно вплине на
загальний рівень освіченості громадян країни, їх здатність до комунікації, соціалізації,
подальшого професійного становлення. І це в підсумку позначиться на добробуті цілого
суспільства: призведе до серйозних економічних та соціальних наслідків у майбутньому.
Режим онлайн-навчання під час пандемії та війни негативно вплинув на здоров'я
здобувачів освіти. Малорухливий спосіб життя, надмірне навантаження на зір негативно
позначилися на здоров’ї учасників освітнього процесу.
Нестача спілкування з педагогами та ровесниками, психологічні травми, викликані
воєнними подіями в країні, негативно вплинули на психоемоційний стан здобувачів освіти. Це
у свою чергу може призвести до внутрішніх конфліктів дітей та підлітків, підвищити їх рівень
тривожності, сформувати страхи, знизити мотивацію до навчання, погіршити пам’ять та
розумову діяльність, вплинути на зниження рівня соціалізації та подальші відносини із
соціумом.
Суттєвий вплив на формування всебічно розвиненої, національно свідомої, соціально
активної особистості має організація виховної роботи в закладах загальної середньої освіти,
результативність якої втрачається в онлайн-умовах. Тривале дистанційне навчання призвело до
втрати живого учнівського середовища, яке формує в здобувачів освіти м’які навички.
Незважаючи на воєнний стан, сьогодення вимагає від нас максимальної згуртованості та
консолідації зусиль для прийняття виважених ефективних рішень й заходів щодо подолання
освітніх втрат. Як один зі шляхів побудови в освітньому просторі гімназії ефективної системи
подолання навчальних, виховних, фізичних та психологічних втрат учнів пропонується
програма «Подолання освітніх втрат, викликаних особливостями організації освітнього процесу
в 2020-2023 роках» (надалі – Програма) на 2023/2024 навчальний рік.
Реалізація основних заходів, передбачених Програмою, забезпечить координацію дій усіх
ланок гімназії та допоможе консолідувати зусилля всіх продуктивних ресурсів, спрямувати їх
на подолання освітніх втрат учнів.
Усі визначені Програмою заходи відповідають державній соціальній політиці й
узгоджуються з основними положеннями Конвенції ООН про права дитини та іншими
міжнародними документами.
З метою ефективної реалізації основних принципів, Програма може корегуватися,
конкретизуватися, змінюватися, доповнюватися в залежності від реальних умов. Упровадження
Програми не виключає також реалізацію інших програм і проєктів, може синтезуватися та
інтегруватися з ними.
ІІ. Мета та основні завдання
Метою Програми є реалізація спільних заходів Криворізької гімназії №72 КМР, наукових
установ, громадських організацій та закладів освіти, спрямованих на активізацію пізнавальної
діяльності та навчальної мотивації.
Реалізація мети Програми заплановано шляхом вирішення наступних основних завдань:
 дотримання принципів організації Програми з надолуження освітніх втрат, визначених
МОН України спільно з UNICEF;
 проведення діагностування рівня опанування учнями навчального матеріалу, в тому
числі, із застосуванням адаптивного комп'ютеризованого тестування, з використанням
технологій дистанційного навчання та подальшого запровадження коригуючого навчання;
 організація консультативно-методичної роботи з підготовки та стимулювання
педагогічних працівників закладу до подолання освітніх втрат учнів (навчальних, виховних,
фізичних, психологічних), опанування навичками гнучкого планування;
 ознайомлення педагогічних працівників із можливостями впровадження різноманітних
видів профілактичної, фізкультурно-оздоровчої та здоров’язбережувальної діяльності для
збереження і зміцнення здоров’я учнів під час уроків; підвищення мотивації здобувачів освіти
до фізичної активності;
 забезпечення комплексної психологічної й емоційної підтримки учасників освітнього
процесу в умовах війни та в повоєнний час;
 адаптація освітніх стратегій та освітнього процесу до індивідуальних потреб здобувачів
освіти, враховуючи рівень їх навчальних втрат, місце проживання, соціальні ресурси родин,
отриманий дітьми та підлітками травматичний досвід тощо;
 консолідація й ефективне використання наявних ресурсів для створення та
результативного функціонування системи з подолання освітніх втрат учнів;
 активізація роботи щодо створення методичної системи підтримки індивідуальної
освітньої траєкторії учнів шляхом проведення індивідуальних занять, факультативів відповідно
до навчального плану та/або за запитами учнів, консультацій з учнями для усунення прогалин
у знаннях із предмету, розробки завдань різних рівнів складності для окремих учнів;
 розробка та впровадження стратегії адаптації освітнього процесу гімназії до роботи в
умовах зміни режимів навчання;
 організація роботи пришкільних (мовних, математичних, природничих тощо) таборів,
запровадження «навчальних канікул».
ІІІ. Очікувані результати
Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить:
 підвищення професійної компетентності та мотивації педагогічних працівників закладу
до подолання освітніх втрат вихованців, учнів (навчальних, виховних, фізичних, психологічних,
соціокультурних);
 спрямування педагогічних працівників гімназії на обмін досвідом та інструментарієм
щодо подолання освітніх втрат, впровадження кращого вітчизняного та міжнародного досвіду
з цього питання;
 створення в закладі дієвої системи з подолання освітніх втрат здобувачів освіти;
 консолідацію й ефективне використання наявних ресурсів для створення та
результативного функціонування дієвої системи з подолання освітніх втрат здобувачів освіти
(у тому числі з використанням міжнародного досвіду);
 здійснення якісної діагностики та оцінювання освітніх втрат, системне запровадження
коригуючого навчання (коригування та подолання навчальних, виховних, фізичних і
психологічних втрат);
 адаптацію освітніх стратегій, освітніх програм та освітнього процесу до індивідуальних
потреб здобувачів освіти;
 підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання; їх оволодіння навичками
самоаналізу, самонавчання;
 покращення академічної успішності, психічного, емоційного та фізичного здоров’я
здобувачів освіти;
 мінімізацію освітніх втрат та підвищення якості надання освітніх послуг;
ІV. Перелік основних чинних нормативних документів організації освітнього
процесу в Криворізькій гімназії №72 КМР та створення в них безпечних умов
 Кодекс цивільного захисту України.
 Закон України «Про освіту».
 Закон України «Про повну загальну середню освіту».
 Закон України від 28.04.2022 №7325 «Про внесення змін до деяких законів України в
сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного
стану».
 Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
 Закон України «Про охорону праці».
 Концепція освіти дітей раннього та дошкільного вік, затверджена Президією
Національної академії педагогічних наук України (протокол №1-2/8-119 від 18.06.2020).
 Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти),
затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 №33;
 Указ Президента України від 16.03.2022 №143 «Про загальнонаціональну хвилину
мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України».
 Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №711 «Про початок навчального
року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні».
 Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 №138 «Деякі питання
використання захисних споруд цивільного захисту» (зі змінами).
 Рішення Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України «Про
затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті на тему: «Освітні втрати й освітні
розриви на рівні загальної середньої освіти: вимірювання та механізм подолання»
(протокол від 07.06.2023 №122).
 Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234;
 Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 №2205, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 10.11.2020 за №1111/35394 (зі змінами).
 Міська програма «Подолання освітніх втрат, викликаних особливостями організації
освітнього процесу в 2020-2023 роках в закладах дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти» на 2023/2024 навчальний рік затверджена Рішенням Рішенням
колегії департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради від 21 вересня
2023 року).
 Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 №579 «Про затвердження
вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.07.2018 за №879/32331 (зі змінами).
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 №1669 «Про затвердження
Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності
учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за №100/31552.
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022 №274 «Про деякі питання
здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану».
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.05.2023 №563 «Про затвердження
методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної
середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні».
 Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 №280 «Щодо організації
проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих
професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням
населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 08.08.2002 №639/6927 (зі змінами).
 Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 №246 «Про затвердження
Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за №846/14113(зі змінами).
 Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти,
затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 №8,
зареєстрованим У Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за №184/28314 (зі змінами).
 Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти,
затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 №1115,
затвердженим у Міністерстві юстиції України 28.09.2020 №941/35224 (зі змінами).
 Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних
закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затверджений наказом
Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №367, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 05.05.2018 за №564/32016.
 Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до
наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від
14.07.2015 №762, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за
№924/27369 (зі змінами).
 Лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 14.06.2022 №03-1870/162-
2 «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти».
 Лист Міністерства освіти і науки України від 17.05.2023 №1/6990-23 «Про підготовку
закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду
2023/2024 року».
 Лист Міністерства освіти і науки України від 26.07.2022 №1/8462-22 «Про оптимізацію
виконання заходів з підготовки закладів освіти до нового навчального року та
опалювального сезону в умовах воєнного стану».
 Листи Міністерства освіти і науки України, Державної наукової установи «Інститут
модернізації змісту освіти», Інституту педагогіки Національної академії педагогічних
наук України щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти і
викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2023/2024
навчальному році.
 Лист Міністерства освіти і науки України від 03.08.2023 №1/11479-23 "Про методичні
рекомендації "Безпечне освітнє середовище: Надання індивідуальної підтримки учням з
особливими освітніми потребами під час підготовки до реагування на надзвичайні
ситуації".
 Лист Міністерства освіти і науки України від 06 вересня 2022 року №1/10258-22 Про
організацію освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у 2022/2023
навчальному році «Про організацію освітнього процесу дітей з особливими освітніми
потребами у 2022/2023 навчальному році».
 Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2023 року №782 «Про початок
навчального року під час воєнного стану в Україні».
 Рішення Криворізької міської ради від 30.08.2023 №2143 «Про організацію освітнього
процесу в закладах загальної середньої освіти м. Кривого Рогу».
V. Основні напрями та шляхи реалізації Програми
V. І Заходи управлінського компоненту Програми
№
з/п
Зміст заходу Термін
виконання
Відповідальні
за виконання
1.
У разі покращення безпекової ситуації у період воєнного часу на державному та
регіональному рівнях вживати управлінські дії щодо зміни формату організації
освітнього процесу в закладі
Протягом
навчального року
Директор закладу
Ничипорук В.В.
2.
Координувати діяльність гімназії з використання можливостей для подолання
освітніх втрат шляхом розширення участі в:
 обласних, всеукраїнських, міжнародних заходах/проєктах;
 учнівських стартапах
Протягом
навчального року
Заступник директора з НВР
Євдокимова Н.В.
3.
Забезпечити участь в міських масових заходах щодо популяризації наукових
знань, відкриттів та винаходів, експериментальної діяльності, актуальних
професій:
 наукових пікніків для педагогічних працівників та учнівської молоді;
 ярмарок професій;
 фестиваль досвіду роботи закладів загальної середньої освіти міста, які
здійснюють експериментальну діяльність
Протягом 2024 року Заступник директора з НВР
Євдокимова Н.В.
4.
Сприяти розвитку міжнародного співробітництва між закладами загальної
середньої освіти міста та закладами загальної середньої освіти інших країн в
частині вдосконалення:
 управлінської діяльності керівників щодо створення безпечного
освітнього середовища;
 професійних навичок для педагогів;
 якості навчання для учнів.
Протягом
навчального року
Директор закладу
Ничипорук В.В.
5.
Розглянути результати виконання Програми та пропозиції щодо подальших
завдань та дій на 2024/2025 навчальний рік на нарадах, круглих столах закладу
Серпень – жовтень,
2024
Заступник директора з НВР
Євдокимова Н.В.
6.
Висвітлювати в ЗМІ, на офіційному сайті закладу, сторінці Facebook питання
кращого досвіду серед пеадгогів закладу з використання методики, технологій,
прийомів, заходів з подолання освітніх втрат під час організації освітнього
процесу та навчальних досягнень здобувачів освіти в умовах воєнного періоду
Протягом
навчального року
Директор закладу
Ничипорук В.В.
V. ІІ Заходи щодо подолання освітніх втрат в Криворізькій гімназії №72 КМР
№
з/п
Зміст заходу
Термін
виконання
Відповідальні
за виконання
Заходи щодо подолання навчальних втрат
1. Здійснювати консультативно-методичний супровід педагогічних працівників
закладу щодо організації освітнього процесу в умовах дистанційного та
змішаного навчання, оцінювання навчальних досягнень учнів
Протягом
навчального року
Директор закладу
Ничипорук В.В.
Заступник директора з НВР
Євдокимова Н.В.
2. Сприяти залученню педагогів закладу до участі в методичних заходах КЗ
«ЦПРПП» КМР на 2023/2024 навчальний рік спрямованих на оволодіння
вчителями інструментарієм щодо роботи над подоланням навчальних втрат
здобувачів освіти
Серпень,
2023
Директор закладу
Ничипорук В.В.
Заступник директора з НВР
Євдокимова Н.В.
3. Сприяти залученню педагогів закладу до участі в практичних заняттях, майстер-
класах, тренінгах з метою оволодіння ними методами, формами, прийомами
оптимального складання траєкторії подолання освітніх втрат, удосконалення
навичок роботи з ресурсами, за допомогою яких можна розробляти навчальний
контент (інтерактивні вправи, тести, ментальні карти, інфографіка, робочі
зошити, опорні схеми, відео, анімації, онлайн-дошки для співпраці тощо)
Вересень,
2023
Директор закладу
Ничипорук В.В.
Заступник директора з НВР
Євдокимова Н.В.
4. Залучати педагогів закладу до оновлення Освітнього Порталу міста Кривого Рогу
як ресурсу для консультативно-методичної роботи з подолання навчальних
втрат: розміщення матеріалів уроків, проведення онлайн-консультацій.
Протягом
навчального року
Заступник директора з НВР
Євдокимова Н.В.
5. Спланувати та організувати обмін досвідом педагогічних працівників під час
засідань методичних комісій закладу, педагогічних рад тощо щодо подолання
освітніх втрат
Протягом
навчального року
Заступник директора з НВР
Євдокимова Н.В.
Заступник директора з ВР
Бєлова О.С.
6. Розробити діагностичні завдання для визначення рівня знань учнів та
вимірювання освітніх втрат з навчальних предметів
Вересень
2023
Заступник директора з НВР
Євдокимова Н.В.
Учителі закладу
7. Провести діагностичні оцінювання (вимірювання), моніторинги на визначення
рівня залишкових знань у здобувачів освіти; визначити зони, що потребують
додаткової уваги/надолуження навчальних втрат
Вересень, жовтень
2023
Заступник директора з НВР
Євдокимова Н.В.
Учителі закладу
8. Розробити загальні та індивідуальні плани надолуження навчальних втрат
здобувачів освіти на основі проведеної діагностики
Вересень, жовтень
2023
Заступник директора з НВР
Євдокимова Н.В.
Учителі закладу
9. Адаптувати навчальні програми до індивідуальних потреб здобувачів освіти, які
отримали травматичний досвід
Протягом
навчального року
Заступник директора з НВР
Євдокимова Н.В.
Практичний психолог
Гаренко К.В.
Учителі закладу
10. Здійснити адаптивне гнучке планування, яке б передбачало перерозподіл
навчального часу між темами, або розробити власні навчальні програми,
коригуючи зміст та результати навчання з урахуванням виявлених освітніх втрат
Вересень,
2023
Заступник директора з НВР
Євдокимова Н.В.
Учителі закладу
11. Організувати роботу пришкільних (мовних, математичних, природничих тощо)
таборів (майданчиків), запровадити «навчальні канікули», «канікулярні класи»,
«консультаційні зустрічі вихідного дня»
Жовтень, 2023 –
липень, 2024
Заступник директора з НВР
Євдокимова Н.В.
Заступник директора з ВР
Бєлова О.С.
12. Інтенсифікувати та спростити засвоєння навчального матеріалу за рахунок
інтерактивних, компетентнісно орієнтованих форм роботи, розробки карток
опорних знань із предметів навчального плану (для поновлення знань) тощо
Протягом
навчального року
Заступник директора з НВР
Євдокимова Н.В.
Учителі закладу
13. Використовувати контент Освітнього Порталу міста Кривого Рогу «Розфарбуємо
світ разом», освітньої платформи «Всеукраїнська школа онлайн», інших
інтернет-ресурсів для організації змішаного та дистанційного навчання,
самоосвіти здобувачів освіти, подолання освітніх втрат
Протягом
навчального року
Заступник директора з НВР
Євдокимова Н.В.
Учителі закладу
14. Активізувати роботу з громадськими організаціями, які об’єднують батьків
дітей з особливими освітніми потребами, благодійними організаціями з метою
соціальної адаптації дітей та спрямувати зусилля громади на створення
адаптованого освітнього простору для розвитку кожної дитини.
Протягом
навчального року
Заступник директора з НВР
Євдокимова Н.В.
Заступник директора з ВР
Бєлова О.С.
Заходи щодо подолання виховних втрат
1. Участь у Всеукраїнській акції «Крила» зі збору вторинної сировини у вигляді
пластикових кришечок під егідою київського БФ «ОВЕС»
Серпень-вересень, 2023 Класні керівники 1-9 класів
Учні 1-9 класів
2. Методичне об’єднання класних керівників «СЕЕН – настав час»:
 СЕЕН-путівник. Соціально-емоційне та етичне навчання: освітня
програма для навчання серця й розуму;
 Вибрані матеріали міжнародної програми з формування м’яких навичок
СЕЕ-навчання;
 Упровадження компонентів розвитку емоційного інтелекту в учнівства:
практичний порадник педагогам закладів загальної середньої освіти;
 Я (практикую) СЕЕН: посібник для роботи з батьківством.
Жовтень, 2023 Класні керівники 1-9 класів
3. Комплексні виховні заходи (робота із поведінкою, ставленням до навчання,
однокласників, учителів тощо)
Протягом навчального
року
Заступник директора з ВР
Бєлова О.С.
Класні керівники 1-9 класів
4. Впровадження виховних занять в позаурочний час з СЕЕН за модулями:
 Створення атмосфери співпереживання в класі;
Протягом
навчального року
Заступник директора з ВР
Бєлова О.С.
 Виховання життєвої стійкості;
 Підсилення уваги й самоусвідомленості;
 Керування емоціями;
 Навчатися одні від одних, пізнавати одні одних;
 Співпереживання собі й іншим;
 Це наша спільна справа.
Практичний психолог
Гаренко К.В.
Класні керівники 1-9 класів
5. Тиждень толерантності та добрих справ «Толерантність – мистецтво
співжиття»: уроки толерантності:
 «Моральність – основа моїх знань»;
 «Гарно дружити — значить правду говорити»;
 «Озирнись на свій вчинок»;
 «Життєве кредо – чесність і справедливість»;
 «Культура мови – ознака вихованості».
Листопад,
2023
Практичний психолог
Гаренко К.В.
Класні керівники 1-9 класів
6. Консультації з батьками здобувачів освіти: «Насилля в сім'ї як соціальна
проблема», «Гнів і агресивність».
Жовтень-листопад,
2023
Практичний психолог
Гаренко К.В.
Батьківська громадськість
7. Індивідуальна робота з батьками учнів, схильних до пропусків уроків,
асоціальних проявів в учнівському колективі
Протягом навчального
року
Заступник директора з ВР
Бєлова О.С.
Практичний психолог
Гаренко К.В.
Батьківська громадськість
8. Організація акції «Допомога ближньому» за участю ДЮГО «Місто Калинове»
(формування громадської та соціальної активності дітей; сприяння розвитку
у дітей почуття милосердя та толерантності; залучення дітей до розширення кола
спілкування; налагодження контактів та поглиблення знань з предметів)
Протягом навчального
року
Класні керівники 1-9 класів
Актив учнівського
самоврядування
9. Батьківський лекторій «Роль сім’ї у формуванні ставлення дітей до оточуючих» Грудень,
2023
Заступник директора з ВР
Бєлова О.С.
Практичний психолог
Гаренко К.В.
Батьківська громадськість
10. Цикл заходів в рамках міської педагогічної акції «#МоральноДію» (за окремим
планом) за участю ДЮГО «Місто Калинове»
Січень,
2024
Класні керівники 1-9 класів
Учні 1-9 класів
11. Створення колективних листів – побажань «Я поділюся з тобою добротою».
Міні акція «Звичайне диво» (до Всесвітнього Дня доброти)
Лютий,
2024
Класні керівники 1-9 класів
Учні 1-9 класів
12. Тренінгові заняття «Скажемо насиллю та агресії НІ!».
Пам'ятка для батьків «Як забезпечити безпеку дітей у мережі Інтернет»
(Інтернет-челенджі та «групи смерті»)
Лютий,
2024
Заступник директора з ВР
Бєлова О.С.
Практичний психолог
Гаренко К.В.
13. Загальношкільні батьківські збори «Всебічний розвиток дитини – запорука
успіху»
Березень,
2024
Заступник директора з ВР
Бєлова О.С.
Батьківська громадськість
14. Профілактичні консульт-пункти «Виховання вміння керувати емоціями» Квітень,
2024
Заступник директора з ВР
Бєлова О.С.
Практичний психолог
Гаренко К.В.
15. Педагогічний всеобуч для батьків «Формування етичної культури: все
починається з родини»
Квітень,
2024
Заступник директора з ВР
Бєлова О.С.
Класні керівники 1-9 класів
Батьківська громадськість
16. Заходи до Міжнародного дня протидії булінгу (за окремим планом) Травень,
2024
Практичний психолог
Гаренко К.В.
17. Зустрічі, консультації «Про авторитет батьків»; «Як допомогти дитині, якщо її
ображають»
Травень,
2024
Практичний психолог
Гаренко К.В.
Батьківська громадськість
18. Інтерактивний майданчик «Світ щасливого дитинства» Червень,
2024
Класні керівники 1-9 класів
Учні 1-9 класів
Заходи щодо подолання психологічних втрат
1. Здійснювати управлінське консультування заступниками директора та
педагогами закладу, батьків дітей та учнів; використовувати активні форми
партнерства між закладом і батьками з подолання освітніх втрат
Протягом
навчального року
Директор закладу
Ничипорук В.В.
2. Створити банк даних корисних ресурсів для учасників освітнього процесу,
спрямованих на подолання психологічних втрат на Міському Освітньому
Порталі, у розділі «Психологічна служба міста», сайтах закладів освіти та у
соціальній мережі «Facebook»
Листопад,
2023
Практичний психолог
Гаренко К.В.
3. Сприяти до участі педагогів у міських тренінгах з метою підвищення кваліфікації
педагогічних працівників у напрямі надання першої психологічної допомоги та
оволодіння сучасними технологіями її надання.
Вересень,
2023
Директор закладу
Ничипорук В.В.
Практичний психолог
Гаренко К.В.
4. Спланувати навчальні тренінги в онлайн та офлайн форматах для учнів, їх
батьків та педагогічних працівників закладів освіти щодо формування важливих
навичок подолання довготривалого стресу та збереження психічного здоров’я
Вересень,
2023
Заступник директора з ВР
Бєлова О.С.
Практичний психолог
Гаренко К.В.
Соціальний педагог
Кривич С.В.
5. Організувати роботу постійнодіючого семінару «Психоемоційна підтримка
учасників освітнього процесу в умовах війни»
Жовтень,
грудень 2023,
березень 2024
Директор закладу
Ничипорук В.В.
Практичний психолог
Гаренко К.В.
6. Створити групи психологічної підтримки для дітей та їх батьків за Міжнародною
програмою «Діти та війна: навчання технік зцілення»
Вересень,
2023
Директор закладу
Ничипорук В.В.
Практичний психолог
Гаренко К.В.
7. Організовувати тренінги та активності, що спрямовані на розвиток соціальних
навичок учнів, навчання ефективному спілкуванню, конфліктному
врегулюванню та співробітництву з іншими людьми.
Протягом
навчального року
Директор закладу
Ничипорук В.В.
Практичний психолог
Гаренко К.В.
8. Проводити тренінги з профілактики емоційного вигорання серед педагогічних
працівників
Протягом
навчального року
Практичний психолог
Гаренко К.В.
9. Провести міську акцію «День ментального здоров’я» у рамках Всесвітнього дня
психічного здоров’я. Організувати спільні фізичні та психологічні активності
для учасників освітнього процесу. Популяризувати підвищення рівня психічного
здоров’я в сфері освіти серед учасників освітнього процесу
10 жовтня 2023 року Практичний психолог
Гаренко К.В.
Заходи щодо подолання втрат фізичного здоров’я
1. Неухильно дотримуватися Санітарного регламенту для закладів освіти Постійно Директор закладу
Ничипорук В.В.
2. Спланувати навчальні тренінги щодо впровадження різноманітних видів
фізичної діяльності для зміцнення здоров’я учнівства під час освітнього процесу;
з типовими вправами для різних частин тіла, що отримують найбільше
навантаження під час онлайн, змішаного та дистанційного навчання
Вересень,
2023
Заступник директора з ВР
Бєлова О.С.
Учитель фізичної культури
Сисоєв В.О.
3. Сприяти розвитку оптимального обсягу рухової активності дітей та підлітків в
умовах очного, дистанційного, змішаного навчання, запроваджуючи під час
уроків та перерв фізкультхвилинки, руханки, вправи на збереження зору та інше
Протягом
навчального року
Учителі закладу
4. Організувати проведення тренінгів для учнів щодо важливості здорового
способу життя, правильного харчування, фізичної активності та інших аспектів
здорового способу життя. Здійснювати навчання дітей методам зняття стресу,
ефективним способам розслаблення та відновлення
Жовтень, 2023 –
травень, 2024
Заступник директора з ВР
Бєлова О.С.
Учитель фізичної культури
Сисоєв В.О.
5. Створити оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом
тижня, а також доцільне чергування протягом дня і тижня предметів
природничого і гуманітарного циклів з уроками мистецтва, технологій і фізичної
культури
Вересень, 2023,
січень, 2024
Директор закладу
Ничипорук В.В.
Заступник директора з НВР
Євдокимова Н.В.
6. Сприяти участі учнів закладів загальної середньої освіти у спортивних змаганнях
«Олімпійська надія» з розвитку фізичної культури та спорту серед здобувачів
освіти
Згідно
з календарем
змагань
Учитель фізичної культури
Сисоєв В.Ю.
7.
Поновити роботу спортивних секцій, майданчиків у закладі освіти з метою
залучення учнів до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у
позаурочний час.
Протягом навчального
року
Директор закладу
Ничипорук В.В.
Заступник директора з ВР
Бєлова О.С.

More Related Content

What's hot

«Причини невисокої якості знань учнів і шляхи їх подолання»
«Причини невисокої якості знань учнів і шляхи їх подолання» «Причини невисокої якості знань учнів і шляхи їх подолання»
«Причини невисокої якості знань учнів і шляхи їх подолання»
sasha884
 
Атестація - 2024.pptx
Атестація - 2024.pptxАтестація - 2024.pptx
Атестація - 2024.pptx
lenusik7000
 
Портфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptx
Портфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptxПортфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptx
Портфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptx
KyvanjiValentina
 
Моніторинг стану ведення журналів.pdf
Моніторинг стану ведення журналів.pdfМоніторинг стану ведення журналів.pdf
Моніторинг стану ведення журналів.pdf
olha1koval
 
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НУШ НА РІВНІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.pptx
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НУШ НА РІВНІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.pptxОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НУШ НА РІВНІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.pptx
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НУШ НА РІВНІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.pptx
ssuser5ba546
 
Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя
 Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя
Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя
russoua
 
формування загальнолюдських цінностей в учнів на уроках української
формування загальнолюдських цінностей в учнів на уроках українськоїформування загальнолюдських цінностей в учнів на уроках української
формування загальнолюдських цінностей в учнів на уроках української
Надежда Прутская
 
Документи з атестації педагогічних працівників
Документи з атестації педагогічних працівниківДокументи з атестації педагогічних працівників
Документи з атестації педагогічних працівників
yakusheva
 
Подолання втрат.pptx
Подолання втрат.pptxПодолання втрат.pptx
Подолання втрат.pptx
gorlakov20232024
 
Річний план роботи СЗШ №3 на 2023-2024 навчальний рік
Річний план роботи СЗШ №3 на 2023-2024 навчальний рікРічний план роботи СЗШ №3 на 2023-2024 навчальний рік
Річний план роботи СЗШ №3 на 2023-2024 навчальний рік
Igor Liz
 
Траєкторія професійного розвитку
Траєкторія професійного розвиткуТраєкторія професійного розвитку
Траєкторія професійного розвитку
ssuser7541ef1
 
Легенди з Біблії «Про вавилонську вежу»...
Легенди з Біблії «Про вавилонську вежу»...Легенди з Біблії «Про вавилонську вежу»...
Легенди з Біблії «Про вавилонську вежу»...
Олена Хомко
 
індивідуальний план атестації вчителя
індивідуальний план атестації вчителяіндивідуальний план атестації вчителя
індивідуальний план атестації вчителя
pr1nc1k
 
Діяльнісний підхід в НУШ .pdf
Діяльнісний підхід в НУШ .pdfДіяльнісний підхід в НУШ .pdf
Діяльнісний підхід в НУШ .pdf
ssuserbf3f8d
 
План заходів олімпійського тижня
План заходів олімпійського тижняПлан заходів олімпійського тижня
План заходів олімпійського тижня
Andy Levkovich
 
«Програма для складання розкладу уроків» (Рекомендації молодим заступникам...
 «Програма для складання розкладу уроків» (Рекомендації молодим заступникам... «Програма для складання розкладу уроків» (Рекомендації молодим заступникам...
«Програма для складання розкладу уроків» (Рекомендації молодим заступникам...
270479
 
Подолання втрат.pptx
Подолання втрат.pptxПодолання втрат.pptx
Подолання втрат.pptx
gorlakov20232024
 
Критерії оцінювання дітей з ООП
Критерії оцінювання дітей з ООПКритерії оцінювання дітей з ООП
Критерії оцінювання дітей з ООП
ssuser887c54
 
І.В.Луценко. Індивідуальна програма розвитку для дітей з особливими освітніми...
І.В.Луценко. Індивідуальна програма розвитку для дітей з особливими освітніми...І.В.Луценко. Індивідуальна програма розвитку для дітей з особливими освітніми...
І.В.Луценко. Індивідуальна програма розвитку для дітей з особливими освітніми...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Впровадження інноваційних технологій на уроках української мови та літератури
Впровадження інноваційних технологій на уроках української мови та літературиВпровадження інноваційних технологій на уроках української мови та літератури
Впровадження інноваційних технологій на уроках української мови та літератури
school-2
 

What's hot (20)

«Причини невисокої якості знань учнів і шляхи їх подолання»
«Причини невисокої якості знань учнів і шляхи їх подолання» «Причини невисокої якості знань учнів і шляхи їх подолання»
«Причини невисокої якості знань учнів і шляхи їх подолання»
 
Атестація - 2024.pptx
Атестація - 2024.pptxАтестація - 2024.pptx
Атестація - 2024.pptx
 
Портфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptx
Портфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptxПортфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptx
Портфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptx
 
Моніторинг стану ведення журналів.pdf
Моніторинг стану ведення журналів.pdfМоніторинг стану ведення журналів.pdf
Моніторинг стану ведення журналів.pdf
 
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НУШ НА РІВНІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.pptx
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НУШ НА РІВНІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.pptxОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НУШ НА РІВНІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.pptx
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НУШ НА РІВНІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.pptx
 
Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя
 Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя
Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя
 
формування загальнолюдських цінностей в учнів на уроках української
формування загальнолюдських цінностей в учнів на уроках українськоїформування загальнолюдських цінностей в учнів на уроках української
формування загальнолюдських цінностей в учнів на уроках української
 
Документи з атестації педагогічних працівників
Документи з атестації педагогічних працівниківДокументи з атестації педагогічних працівників
Документи з атестації педагогічних працівників
 
Подолання втрат.pptx
Подолання втрат.pptxПодолання втрат.pptx
Подолання втрат.pptx
 
Річний план роботи СЗШ №3 на 2023-2024 навчальний рік
Річний план роботи СЗШ №3 на 2023-2024 навчальний рікРічний план роботи СЗШ №3 на 2023-2024 навчальний рік
Річний план роботи СЗШ №3 на 2023-2024 навчальний рік
 
Траєкторія професійного розвитку
Траєкторія професійного розвиткуТраєкторія професійного розвитку
Траєкторія професійного розвитку
 
Легенди з Біблії «Про вавилонську вежу»...
Легенди з Біблії «Про вавилонську вежу»...Легенди з Біблії «Про вавилонську вежу»...
Легенди з Біблії «Про вавилонську вежу»...
 
індивідуальний план атестації вчителя
індивідуальний план атестації вчителяіндивідуальний план атестації вчителя
індивідуальний план атестації вчителя
 
Діяльнісний підхід в НУШ .pdf
Діяльнісний підхід в НУШ .pdfДіяльнісний підхід в НУШ .pdf
Діяльнісний підхід в НУШ .pdf
 
План заходів олімпійського тижня
План заходів олімпійського тижняПлан заходів олімпійського тижня
План заходів олімпійського тижня
 
«Програма для складання розкладу уроків» (Рекомендації молодим заступникам...
 «Програма для складання розкладу уроків» (Рекомендації молодим заступникам... «Програма для складання розкладу уроків» (Рекомендації молодим заступникам...
«Програма для складання розкладу уроків» (Рекомендації молодим заступникам...
 
Подолання втрат.pptx
Подолання втрат.pptxПодолання втрат.pptx
Подолання втрат.pptx
 
Критерії оцінювання дітей з ООП
Критерії оцінювання дітей з ООПКритерії оцінювання дітей з ООП
Критерії оцінювання дітей з ООП
 
І.В.Луценко. Індивідуальна програма розвитку для дітей з особливими освітніми...
І.В.Луценко. Індивідуальна програма розвитку для дітей з особливими освітніми...І.В.Луценко. Індивідуальна програма розвитку для дітей з особливими освітніми...
І.В.Луценко. Індивідуальна програма розвитку для дітей з особливими освітніми...
 
Впровадження інноваційних технологій на уроках української мови та літератури
Впровадження інноваційних технологій на уроках української мови та літературиВпровадження інноваційних технологій на уроках української мови та літератури
Впровадження інноваційних технологій на уроках української мови та літератури
 

Similar to Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx

programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
AleksSaf
 
Освітня програма школи 2021-2022
Освітня програма школи 2021-2022Освітня програма школи 2021-2022
Освітня програма школи 2021-2022
ssuser962a39
 
Освітня програма школи 2022-2023.pdf
Освітня програма школи 2022-2023.pdfОсвітня програма школи 2022-2023.pdf
Освітня програма школи 2022-2023.pdf
ssuser7b850e1
 
Освітня програма Кагарлицького НВК
Освітня програма Кагарлицького НВК Освітня програма Кагарлицького НВК
Освітня програма Кагарлицького НВК
Лілія Литвин
 
otsinyuvannya-ii-st (2).doc
otsinyuvannya-ii-st (2).docotsinyuvannya-ii-st (2).doc
otsinyuvannya-ii-st (2).doc
ssuser7e3c01
 
Стратегія розвитку КЗ "Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної освіти"
Стратегія розвитку КЗ "Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної освіти"Стратегія розвитку КЗ "Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної освіти"
Стратегія розвитку КЗ "Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної освіти"
djyamaha
 
Навчальні програми 2021 2022
Навчальні програми 2021 2022Навчальні програми 2021 2022
Навчальні програми 2021 2022
Оксана Козачек
 
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxСТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
djyamaha
 
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docxСТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx
djyamaha
 
досвід роботи вчителя 1біології з проблеми
досвід роботи вчителя 1біології з проблемидосвід роботи вчителя 1біології з проблеми
досвід роботи вчителя 1біології з проблеми
Василь Прескуре
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
AleksSaf
 
4 forming psychological and pedagogical readiness of a teacher for working in...
4 forming psychological and pedagogical readiness of a teacher for working in...4 forming psychological and pedagogical readiness of a teacher for working in...
4 forming psychological and pedagogical readiness of a teacher for working in...
Sergiy Sydoriv
 
Навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами
Навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребамиНавчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами
Навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами
ЗШ №10 м.Світловодська
 
програма профорієнтаційної роботи сш9
програма профорієнтаційної роботи сш9програма профорієнтаційної роботи сш9
програма профорієнтаційної роботи сш9
Анжеліка Деревянко
 
програма профорієнтаційної роботи сш9
програма профорієнтаційної роботи сш9програма профорієнтаційної роботи сш9
програма профорієнтаційної роботи сш9
Анжеліка Деревянко
 
програма профорієнтаційної роботи сш9
програма профорієнтаційної роботи сш9програма профорієнтаційної роботи сш9
програма профорієнтаційної роботи сш9
Анжеліка Деревянко
 
програма розвитку
програма розвиткупрограма розвитку
програма розвитку
Оксана Божедарова
 
програма розвитку
програма розвиткупрограма розвитку
програма розвитку
Оксана Божедарова
 

Similar to Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx (20)

programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
 
Освітня програма школи 2021-2022
Освітня програма школи 2021-2022Освітня програма школи 2021-2022
Освітня програма школи 2021-2022
 
Освітня програма школи 2022-2023.pdf
Освітня програма школи 2022-2023.pdfОсвітня програма школи 2022-2023.pdf
Освітня програма школи 2022-2023.pdf
 
Освітня програма Кагарлицького НВК
Освітня програма Кагарлицького НВК Освітня програма Кагарлицького НВК
Освітня програма Кагарлицького НВК
 
otsinyuvannya-ii-st (2).doc
otsinyuvannya-ii-st (2).docotsinyuvannya-ii-st (2).doc
otsinyuvannya-ii-st (2).doc
 
Стратегія розвитку КЗ "Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної освіти"
Стратегія розвитку КЗ "Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної освіти"Стратегія розвитку КЗ "Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної освіти"
Стратегія розвитку КЗ "Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної освіти"
 
С.В.Савченко. Виховний процес: нормативно - методичне забезпечення
С.В.Савченко. Виховний процес: нормативно - методичне забезпеченняС.В.Савченко. Виховний процес: нормативно - методичне забезпечення
С.В.Савченко. Виховний процес: нормативно - методичне забезпечення
 
Навчальні програми 2021 2022
Навчальні програми 2021 2022Навчальні програми 2021 2022
Навчальні програми 2021 2022
 
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxСТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
 
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docxСТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx
 
досвід роботи вчителя 1біології з проблеми
досвід роботи вчителя 1біології з проблемидосвід роботи вчителя 1біології з проблеми
досвід роботи вчителя 1біології з проблеми
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
 
4 forming psychological and pedagogical readiness of a teacher for working in...
4 forming psychological and pedagogical readiness of a teacher for working in...4 forming psychological and pedagogical readiness of a teacher for working in...
4 forming psychological and pedagogical readiness of a teacher for working in...
 
10.docx
10.docx10.docx
10.docx
 
Навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами
Навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребамиНавчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами
Навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами
 
програма профорієнтаційної роботи сш9
програма профорієнтаційної роботи сш9програма профорієнтаційної роботи сш9
програма профорієнтаційної роботи сш9
 
програма профорієнтаційної роботи сш9
програма профорієнтаційної роботи сш9програма профорієнтаційної роботи сш9
програма профорієнтаційної роботи сш9
 
програма профорієнтаційної роботи сш9
програма профорієнтаційної роботи сш9програма профорієнтаційної роботи сш9
програма профорієнтаційної роботи сш9
 
програма розвитку
програма розвиткупрограма розвитку
програма розвитку
 
програма розвитку
програма розвиткупрограма розвитку
програма розвитку
 

More from AleksSaf

zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
AleksSaf
 
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціПро результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
AleksSaf
 
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
AleksSaf
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
AleksSaf
 
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
AleksSaf
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
AleksSaf
 
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
AleksSaf
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
AleksSaf
 
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlenniaIMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
AleksSaf
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
AleksSaf
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
AleksSaf
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
AleksSaf
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
AleksSaf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
AleksSaf
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 

More from AleksSaf (20)

zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
 
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціПро результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
 
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
 
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
 
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
 
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlenniaIMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
 

Recently uploaded

Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
IndianaCornell
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
estet13
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Людмила Ранця
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 

Recently uploaded (6)

Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
 

Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx

 • 1. КРИВОРІЗЬКА ГІМНАЗІЯ №72 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ 33416402 вул. Катеринівська, 8а, м. Кривий Ріг, Криворізький район Дніпропетровська область, 50071 тел. 097-555-35-02, e-mail kscola72@gmail.com ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ по закладу від 22.09.2023 № ________________В. НИЧИПОРУК м. Кривий Ріг, 2023 ПРОГРАМА «Подолання освітніх втрат, викликаних особливостями організації освітнього процесу в 2020-2023 роках» на 2023-2024 н.р.
 • 2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Освітні втрати — це прогалини у знаннях і навичках, які виникають у здобувачів освіти під час освітнього процесу у порівнянні зі стандартами освіти та очікуваними результатами навчальних здобутків. Освітні втрати можуть виникати з різних — як індивідуальних, так і системних — причин. Серед них: здоров’я, війна, пандемія, надзвичайні ситуації природного характеру. Значний вплив також накладається на освітні втрати, зумовлені у 2020—2021 роках пандемією COVID-19. Окрім безпосередньої зупинки освітнього процесу, що мав місце у всій країні після 24 лютого 2022 року, а також обмежень дистанційного навчання, на виникнення освітніх втрат вплинули такі чинники:  бойові дії;  повітряні тривоги;  виїзд учнів за кордон;  переїзд у межах України;  відключення електроенергії. Окрім того, тривале дистанційне навчання; зміна учнями, місця проживання; зміни в контингенті дітей, учнів і педагогів; недостатня забезпеченість учнів електронними засобами, необхідними для онлайн-навчання; відсутність Інтернету; нестабільний емоційний стан учасників освітнього процесу, неготовність і психологічна неспроможність частини здобувачів освіти до самоорганізації, самоконтролю та самоосвіти; недостатня об’єктивність оцінювання результатів освітньої діяльності учнів, що пов’язано серед іншого з несформованістю почуття відповідальності та академічної доброчесності в учнів та їх батьків – мають свої негативні наслідки, які в першу чергу виражаються освітніми втратами. Відтак, з метою подолання освітніх втрат в Криворізькій гімназії №72 КМР розроблено необхідні цільові заходи задля надолуження втрат, які спрямовані:  на визначення прогалин у навчанні та їх компенсацію,  на адаптацію освітнього процесу до нових реалій,  пріоритезацію предметів (знань та компетентностей),  надання психологічної та соціально-емоційної підтримки. Дана програма з надолуження освітніх втрат визначена, як короткострокова (розрахована на 2023/2024 н.р.) освітня програма для гімназистів, що надає можливість засвоїти пропущений матеріал.
 • 3. І. Загальні положення Відповідно до Закону України «Про освіту» зазначається, що «освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави». Освітні втрати носять комплексний зміст. Крім навчальних втрат, найбільш яскраво вираженими є виховні, фізичні та психологічні, наслідком яких можуть бути незворотні негативні процеси: як на рівні окремої особистості, так і соціуму в цілому. Навчальні втрати (прогалини в знаннях здобувачів освіти, незасвоєння ними матеріалу на рівні державних стандартів на певному рівні освіти) зумовлять ще більші втрати на наступних етапах навчання. Масовий характер навчальних втрат у підсумку негативно вплине на загальний рівень освіченості громадян країни, їх здатність до комунікації, соціалізації, подальшого професійного становлення. І це в підсумку позначиться на добробуті цілого суспільства: призведе до серйозних економічних та соціальних наслідків у майбутньому. Режим онлайн-навчання під час пандемії та війни негативно вплинув на здоров'я здобувачів освіти. Малорухливий спосіб життя, надмірне навантаження на зір негативно позначилися на здоров’ї учасників освітнього процесу. Нестача спілкування з педагогами та ровесниками, психологічні травми, викликані воєнними подіями в країні, негативно вплинули на психоемоційний стан здобувачів освіти. Це у свою чергу може призвести до внутрішніх конфліктів дітей та підлітків, підвищити їх рівень тривожності, сформувати страхи, знизити мотивацію до навчання, погіршити пам’ять та розумову діяльність, вплинути на зниження рівня соціалізації та подальші відносини із соціумом. Суттєвий вплив на формування всебічно розвиненої, національно свідомої, соціально активної особистості має організація виховної роботи в закладах загальної середньої освіти, результативність якої втрачається в онлайн-умовах. Тривале дистанційне навчання призвело до втрати живого учнівського середовища, яке формує в здобувачів освіти м’які навички. Незважаючи на воєнний стан, сьогодення вимагає від нас максимальної згуртованості та консолідації зусиль для прийняття виважених ефективних рішень й заходів щодо подолання освітніх втрат. Як один зі шляхів побудови в освітньому просторі гімназії ефективної системи подолання навчальних, виховних, фізичних та психологічних втрат учнів пропонується програма «Подолання освітніх втрат, викликаних особливостями організації освітнього процесу в 2020-2023 роках» (надалі – Програма) на 2023/2024 навчальний рік. Реалізація основних заходів, передбачених Програмою, забезпечить координацію дій усіх ланок гімназії та допоможе консолідувати зусилля всіх продуктивних ресурсів, спрямувати їх на подолання освітніх втрат учнів. Усі визначені Програмою заходи відповідають державній соціальній політиці й узгоджуються з основними положеннями Конвенції ООН про права дитини та іншими міжнародними документами. З метою ефективної реалізації основних принципів, Програма може корегуватися, конкретизуватися, змінюватися, доповнюватися в залежності від реальних умов. Упровадження Програми не виключає також реалізацію інших програм і проєктів, може синтезуватися та інтегруватися з ними.
 • 4. ІІ. Мета та основні завдання Метою Програми є реалізація спільних заходів Криворізької гімназії №72 КМР, наукових установ, громадських організацій та закладів освіти, спрямованих на активізацію пізнавальної діяльності та навчальної мотивації. Реалізація мети Програми заплановано шляхом вирішення наступних основних завдань:  дотримання принципів організації Програми з надолуження освітніх втрат, визначених МОН України спільно з UNICEF;  проведення діагностування рівня опанування учнями навчального матеріалу, в тому числі, із застосуванням адаптивного комп'ютеризованого тестування, з використанням технологій дистанційного навчання та подальшого запровадження коригуючого навчання;  організація консультативно-методичної роботи з підготовки та стимулювання педагогічних працівників закладу до подолання освітніх втрат учнів (навчальних, виховних, фізичних, психологічних), опанування навичками гнучкого планування;  ознайомлення педагогічних працівників із можливостями впровадження різноманітних видів профілактичної, фізкультурно-оздоровчої та здоров’язбережувальної діяльності для збереження і зміцнення здоров’я учнів під час уроків; підвищення мотивації здобувачів освіти до фізичної активності;  забезпечення комплексної психологічної й емоційної підтримки учасників освітнього процесу в умовах війни та в повоєнний час;  адаптація освітніх стратегій та освітнього процесу до індивідуальних потреб здобувачів освіти, враховуючи рівень їх навчальних втрат, місце проживання, соціальні ресурси родин, отриманий дітьми та підлітками травматичний досвід тощо;  консолідація й ефективне використання наявних ресурсів для створення та результативного функціонування системи з подолання освітніх втрат учнів;  активізація роботи щодо створення методичної системи підтримки індивідуальної освітньої траєкторії учнів шляхом проведення індивідуальних занять, факультативів відповідно до навчального плану та/або за запитами учнів, консультацій з учнями для усунення прогалин у знаннях із предмету, розробки завдань різних рівнів складності для окремих учнів;  розробка та впровадження стратегії адаптації освітнього процесу гімназії до роботи в умовах зміни режимів навчання;  організація роботи пришкільних (мовних, математичних, природничих тощо) таборів, запровадження «навчальних канікул».
 • 5. ІІІ. Очікувані результати Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить:  підвищення професійної компетентності та мотивації педагогічних працівників закладу до подолання освітніх втрат вихованців, учнів (навчальних, виховних, фізичних, психологічних, соціокультурних);  спрямування педагогічних працівників гімназії на обмін досвідом та інструментарієм щодо подолання освітніх втрат, впровадження кращого вітчизняного та міжнародного досвіду з цього питання;  створення в закладі дієвої системи з подолання освітніх втрат здобувачів освіти;  консолідацію й ефективне використання наявних ресурсів для створення та результативного функціонування дієвої системи з подолання освітніх втрат здобувачів освіти (у тому числі з використанням міжнародного досвіду);  здійснення якісної діагностики та оцінювання освітніх втрат, системне запровадження коригуючого навчання (коригування та подолання навчальних, виховних, фізичних і психологічних втрат);  адаптацію освітніх стратегій, освітніх програм та освітнього процесу до індивідуальних потреб здобувачів освіти;  підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання; їх оволодіння навичками самоаналізу, самонавчання;  покращення академічної успішності, психічного, емоційного та фізичного здоров’я здобувачів освіти;  мінімізацію освітніх втрат та підвищення якості надання освітніх послуг; ІV. Перелік основних чинних нормативних документів організації освітнього процесу в Криворізькій гімназії №72 КМР та створення в них безпечних умов  Кодекс цивільного захисту України.  Закон України «Про освіту».  Закон України «Про повну загальну середню освіту».  Закон України від 28.04.2022 №7325 «Про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану».  Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».  Закон України «Про охорону праці».  Концепція освіти дітей раннього та дошкільного вік, затверджена Президією Національної академії педагогічних наук України (протокол №1-2/8-119 від 18.06.2020).  Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти), затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 №33;
 • 6.  Указ Президента України від 16.03.2022 №143 «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України».  Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні».  Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 №138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту» (зі змінами).  Рішення Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України «Про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті на тему: «Освітні втрати й освітні розриви на рівні загальної середньої освіти: вимірювання та механізм подолання» (протокол від 07.06.2023 №122).  Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234;  Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 №2205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.11.2020 за №1111/35394 (зі змінами).  Міська програма «Подолання освітніх втрат, викликаних особливостями організації освітнього процесу в 2020-2023 роках в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти» на 2023/2024 навчальний рік затверджена Рішенням Рішенням колегії департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради від 21 вересня 2023 року).  Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 №579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.07.2018 за №879/32331 (зі змінами).  Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 №1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за №100/31552.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022 №274 «Про деякі питання здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану».  Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.05.2023 №563 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні».  Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 №280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.08.2002 №639/6927 (зі змінами).  Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за №846/14113(зі змінами).  Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 №8, зареєстрованим У Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за №184/28314 (зі змінами).  Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 №1115, затвердженим у Міністерстві юстиції України 28.09.2020 №941/35224 (зі змінами).
 • 7.  Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №367, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за №564/32016.  Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за №924/27369 (зі змінами).  Лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 14.06.2022 №03-1870/162- 2 «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти».  Лист Міністерства освіти і науки України від 17.05.2023 №1/6990-23 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2023/2024 року».  Лист Міністерства освіти і науки України від 26.07.2022 №1/8462-22 «Про оптимізацію виконання заходів з підготовки закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану».  Листи Міністерства освіти і науки України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти і викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році.  Лист Міністерства освіти і науки України від 03.08.2023 №1/11479-23 "Про методичні рекомендації "Безпечне освітнє середовище: Надання індивідуальної підтримки учням з особливими освітніми потребами під час підготовки до реагування на надзвичайні ситуації".  Лист Міністерства освіти і науки України від 06 вересня 2022 року №1/10258-22 Про організацію освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у 2022/2023 навчальному році «Про організацію освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у 2022/2023 навчальному році».  Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2023 року №782 «Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні».  Рішення Криворізької міської ради від 30.08.2023 №2143 «Про організацію освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти м. Кривого Рогу».
 • 8. V. Основні напрями та шляхи реалізації Програми V. І Заходи управлінського компоненту Програми № з/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні за виконання 1. У разі покращення безпекової ситуації у період воєнного часу на державному та регіональному рівнях вживати управлінські дії щодо зміни формату організації освітнього процесу в закладі Протягом навчального року Директор закладу Ничипорук В.В. 2. Координувати діяльність гімназії з використання можливостей для подолання освітніх втрат шляхом розширення участі в:  обласних, всеукраїнських, міжнародних заходах/проєктах;  учнівських стартапах Протягом навчального року Заступник директора з НВР Євдокимова Н.В. 3. Забезпечити участь в міських масових заходах щодо популяризації наукових знань, відкриттів та винаходів, експериментальної діяльності, актуальних професій:  наукових пікніків для педагогічних працівників та учнівської молоді;  ярмарок професій;  фестиваль досвіду роботи закладів загальної середньої освіти міста, які здійснюють експериментальну діяльність Протягом 2024 року Заступник директора з НВР Євдокимова Н.В. 4. Сприяти розвитку міжнародного співробітництва між закладами загальної середньої освіти міста та закладами загальної середньої освіти інших країн в частині вдосконалення:  управлінської діяльності керівників щодо створення безпечного освітнього середовища;  професійних навичок для педагогів;  якості навчання для учнів. Протягом навчального року Директор закладу Ничипорук В.В. 5. Розглянути результати виконання Програми та пропозиції щодо подальших завдань та дій на 2024/2025 навчальний рік на нарадах, круглих столах закладу Серпень – жовтень, 2024 Заступник директора з НВР Євдокимова Н.В. 6. Висвітлювати в ЗМІ, на офіційному сайті закладу, сторінці Facebook питання кращого досвіду серед пеадгогів закладу з використання методики, технологій, прийомів, заходів з подолання освітніх втрат під час організації освітнього процесу та навчальних досягнень здобувачів освіти в умовах воєнного періоду Протягом навчального року Директор закладу Ничипорук В.В.
 • 9. V. ІІ Заходи щодо подолання освітніх втрат в Криворізькій гімназії №72 КМР № з/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні за виконання Заходи щодо подолання навчальних втрат 1. Здійснювати консультативно-методичний супровід педагогічних працівників закладу щодо організації освітнього процесу в умовах дистанційного та змішаного навчання, оцінювання навчальних досягнень учнів Протягом навчального року Директор закладу Ничипорук В.В. Заступник директора з НВР Євдокимова Н.В. 2. Сприяти залученню педагогів закладу до участі в методичних заходах КЗ «ЦПРПП» КМР на 2023/2024 навчальний рік спрямованих на оволодіння вчителями інструментарієм щодо роботи над подоланням навчальних втрат здобувачів освіти Серпень, 2023 Директор закладу Ничипорук В.В. Заступник директора з НВР Євдокимова Н.В. 3. Сприяти залученню педагогів закладу до участі в практичних заняттях, майстер- класах, тренінгах з метою оволодіння ними методами, формами, прийомами оптимального складання траєкторії подолання освітніх втрат, удосконалення навичок роботи з ресурсами, за допомогою яких можна розробляти навчальний контент (інтерактивні вправи, тести, ментальні карти, інфографіка, робочі зошити, опорні схеми, відео, анімації, онлайн-дошки для співпраці тощо) Вересень, 2023 Директор закладу Ничипорук В.В. Заступник директора з НВР Євдокимова Н.В. 4. Залучати педагогів закладу до оновлення Освітнього Порталу міста Кривого Рогу як ресурсу для консультативно-методичної роботи з подолання навчальних втрат: розміщення матеріалів уроків, проведення онлайн-консультацій. Протягом навчального року Заступник директора з НВР Євдокимова Н.В. 5. Спланувати та організувати обмін досвідом педагогічних працівників під час засідань методичних комісій закладу, педагогічних рад тощо щодо подолання освітніх втрат Протягом навчального року Заступник директора з НВР Євдокимова Н.В. Заступник директора з ВР Бєлова О.С.
 • 10. 6. Розробити діагностичні завдання для визначення рівня знань учнів та вимірювання освітніх втрат з навчальних предметів Вересень 2023 Заступник директора з НВР Євдокимова Н.В. Учителі закладу 7. Провести діагностичні оцінювання (вимірювання), моніторинги на визначення рівня залишкових знань у здобувачів освіти; визначити зони, що потребують додаткової уваги/надолуження навчальних втрат Вересень, жовтень 2023 Заступник директора з НВР Євдокимова Н.В. Учителі закладу 8. Розробити загальні та індивідуальні плани надолуження навчальних втрат здобувачів освіти на основі проведеної діагностики Вересень, жовтень 2023 Заступник директора з НВР Євдокимова Н.В. Учителі закладу 9. Адаптувати навчальні програми до індивідуальних потреб здобувачів освіти, які отримали травматичний досвід Протягом навчального року Заступник директора з НВР Євдокимова Н.В. Практичний психолог Гаренко К.В. Учителі закладу 10. Здійснити адаптивне гнучке планування, яке б передбачало перерозподіл навчального часу між темами, або розробити власні навчальні програми, коригуючи зміст та результати навчання з урахуванням виявлених освітніх втрат Вересень, 2023 Заступник директора з НВР Євдокимова Н.В. Учителі закладу 11. Організувати роботу пришкільних (мовних, математичних, природничих тощо) таборів (майданчиків), запровадити «навчальні канікули», «канікулярні класи», «консультаційні зустрічі вихідного дня» Жовтень, 2023 – липень, 2024 Заступник директора з НВР Євдокимова Н.В. Заступник директора з ВР Бєлова О.С. 12. Інтенсифікувати та спростити засвоєння навчального матеріалу за рахунок інтерактивних, компетентнісно орієнтованих форм роботи, розробки карток опорних знань із предметів навчального плану (для поновлення знань) тощо Протягом навчального року Заступник директора з НВР Євдокимова Н.В.
 • 11. Учителі закладу 13. Використовувати контент Освітнього Порталу міста Кривого Рогу «Розфарбуємо світ разом», освітньої платформи «Всеукраїнська школа онлайн», інших інтернет-ресурсів для організації змішаного та дистанційного навчання, самоосвіти здобувачів освіти, подолання освітніх втрат Протягом навчального року Заступник директора з НВР Євдокимова Н.В. Учителі закладу 14. Активізувати роботу з громадськими організаціями, які об’єднують батьків дітей з особливими освітніми потребами, благодійними організаціями з метою соціальної адаптації дітей та спрямувати зусилля громади на створення адаптованого освітнього простору для розвитку кожної дитини. Протягом навчального року Заступник директора з НВР Євдокимова Н.В. Заступник директора з ВР Бєлова О.С. Заходи щодо подолання виховних втрат 1. Участь у Всеукраїнській акції «Крила» зі збору вторинної сировини у вигляді пластикових кришечок під егідою київського БФ «ОВЕС» Серпень-вересень, 2023 Класні керівники 1-9 класів Учні 1-9 класів 2. Методичне об’єднання класних керівників «СЕЕН – настав час»:  СЕЕН-путівник. Соціально-емоційне та етичне навчання: освітня програма для навчання серця й розуму;  Вибрані матеріали міжнародної програми з формування м’яких навичок СЕЕ-навчання;  Упровадження компонентів розвитку емоційного інтелекту в учнівства: практичний порадник педагогам закладів загальної середньої освіти;  Я (практикую) СЕЕН: посібник для роботи з батьківством. Жовтень, 2023 Класні керівники 1-9 класів 3. Комплексні виховні заходи (робота із поведінкою, ставленням до навчання, однокласників, учителів тощо) Протягом навчального року Заступник директора з ВР Бєлова О.С. Класні керівники 1-9 класів 4. Впровадження виховних занять в позаурочний час з СЕЕН за модулями:  Створення атмосфери співпереживання в класі; Протягом навчального року Заступник директора з ВР Бєлова О.С.
 • 12.  Виховання життєвої стійкості;  Підсилення уваги й самоусвідомленості;  Керування емоціями;  Навчатися одні від одних, пізнавати одні одних;  Співпереживання собі й іншим;  Це наша спільна справа. Практичний психолог Гаренко К.В. Класні керівники 1-9 класів 5. Тиждень толерантності та добрих справ «Толерантність – мистецтво співжиття»: уроки толерантності:  «Моральність – основа моїх знань»;  «Гарно дружити — значить правду говорити»;  «Озирнись на свій вчинок»;  «Життєве кредо – чесність і справедливість»;  «Культура мови – ознака вихованості». Листопад, 2023 Практичний психолог Гаренко К.В. Класні керівники 1-9 класів 6. Консультації з батьками здобувачів освіти: «Насилля в сім'ї як соціальна проблема», «Гнів і агресивність». Жовтень-листопад, 2023 Практичний психолог Гаренко К.В. Батьківська громадськість 7. Індивідуальна робота з батьками учнів, схильних до пропусків уроків, асоціальних проявів в учнівському колективі Протягом навчального року Заступник директора з ВР Бєлова О.С. Практичний психолог Гаренко К.В. Батьківська громадськість 8. Організація акції «Допомога ближньому» за участю ДЮГО «Місто Калинове» (формування громадської та соціальної активності дітей; сприяння розвитку у дітей почуття милосердя та толерантності; залучення дітей до розширення кола спілкування; налагодження контактів та поглиблення знань з предметів) Протягом навчального року Класні керівники 1-9 класів Актив учнівського самоврядування 9. Батьківський лекторій «Роль сім’ї у формуванні ставлення дітей до оточуючих» Грудень, 2023 Заступник директора з ВР Бєлова О.С.
 • 13. Практичний психолог Гаренко К.В. Батьківська громадськість 10. Цикл заходів в рамках міської педагогічної акції «#МоральноДію» (за окремим планом) за участю ДЮГО «Місто Калинове» Січень, 2024 Класні керівники 1-9 класів Учні 1-9 класів 11. Створення колективних листів – побажань «Я поділюся з тобою добротою». Міні акція «Звичайне диво» (до Всесвітнього Дня доброти) Лютий, 2024 Класні керівники 1-9 класів Учні 1-9 класів 12. Тренінгові заняття «Скажемо насиллю та агресії НІ!». Пам'ятка для батьків «Як забезпечити безпеку дітей у мережі Інтернет» (Інтернет-челенджі та «групи смерті») Лютий, 2024 Заступник директора з ВР Бєлова О.С. Практичний психолог Гаренко К.В. 13. Загальношкільні батьківські збори «Всебічний розвиток дитини – запорука успіху» Березень, 2024 Заступник директора з ВР Бєлова О.С. Батьківська громадськість 14. Профілактичні консульт-пункти «Виховання вміння керувати емоціями» Квітень, 2024 Заступник директора з ВР Бєлова О.С. Практичний психолог Гаренко К.В. 15. Педагогічний всеобуч для батьків «Формування етичної культури: все починається з родини» Квітень, 2024 Заступник директора з ВР Бєлова О.С. Класні керівники 1-9 класів Батьківська громадськість
 • 14. 16. Заходи до Міжнародного дня протидії булінгу (за окремим планом) Травень, 2024 Практичний психолог Гаренко К.В. 17. Зустрічі, консультації «Про авторитет батьків»; «Як допомогти дитині, якщо її ображають» Травень, 2024 Практичний психолог Гаренко К.В. Батьківська громадськість 18. Інтерактивний майданчик «Світ щасливого дитинства» Червень, 2024 Класні керівники 1-9 класів Учні 1-9 класів Заходи щодо подолання психологічних втрат 1. Здійснювати управлінське консультування заступниками директора та педагогами закладу, батьків дітей та учнів; використовувати активні форми партнерства між закладом і батьками з подолання освітніх втрат Протягом навчального року Директор закладу Ничипорук В.В. 2. Створити банк даних корисних ресурсів для учасників освітнього процесу, спрямованих на подолання психологічних втрат на Міському Освітньому Порталі, у розділі «Психологічна служба міста», сайтах закладів освіти та у соціальній мережі «Facebook» Листопад, 2023 Практичний психолог Гаренко К.В. 3. Сприяти до участі педагогів у міських тренінгах з метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників у напрямі надання першої психологічної допомоги та оволодіння сучасними технологіями її надання. Вересень, 2023 Директор закладу Ничипорук В.В. Практичний психолог Гаренко К.В. 4. Спланувати навчальні тренінги в онлайн та офлайн форматах для учнів, їх батьків та педагогічних працівників закладів освіти щодо формування важливих навичок подолання довготривалого стресу та збереження психічного здоров’я Вересень, 2023 Заступник директора з ВР Бєлова О.С. Практичний психолог Гаренко К.В.
 • 15. Соціальний педагог Кривич С.В. 5. Організувати роботу постійнодіючого семінару «Психоемоційна підтримка учасників освітнього процесу в умовах війни» Жовтень, грудень 2023, березень 2024 Директор закладу Ничипорук В.В. Практичний психолог Гаренко К.В. 6. Створити групи психологічної підтримки для дітей та їх батьків за Міжнародною програмою «Діти та війна: навчання технік зцілення» Вересень, 2023 Директор закладу Ничипорук В.В. Практичний психолог Гаренко К.В. 7. Організовувати тренінги та активності, що спрямовані на розвиток соціальних навичок учнів, навчання ефективному спілкуванню, конфліктному врегулюванню та співробітництву з іншими людьми. Протягом навчального року Директор закладу Ничипорук В.В. Практичний психолог Гаренко К.В. 8. Проводити тренінги з профілактики емоційного вигорання серед педагогічних працівників Протягом навчального року Практичний психолог Гаренко К.В. 9. Провести міську акцію «День ментального здоров’я» у рамках Всесвітнього дня психічного здоров’я. Організувати спільні фізичні та психологічні активності для учасників освітнього процесу. Популяризувати підвищення рівня психічного здоров’я в сфері освіти серед учасників освітнього процесу 10 жовтня 2023 року Практичний психолог Гаренко К.В. Заходи щодо подолання втрат фізичного здоров’я 1. Неухильно дотримуватися Санітарного регламенту для закладів освіти Постійно Директор закладу Ничипорук В.В.
 • 16. 2. Спланувати навчальні тренінги щодо впровадження різноманітних видів фізичної діяльності для зміцнення здоров’я учнівства під час освітнього процесу; з типовими вправами для різних частин тіла, що отримують найбільше навантаження під час онлайн, змішаного та дистанційного навчання Вересень, 2023 Заступник директора з ВР Бєлова О.С. Учитель фізичної культури Сисоєв В.О. 3. Сприяти розвитку оптимального обсягу рухової активності дітей та підлітків в умовах очного, дистанційного, змішаного навчання, запроваджуючи під час уроків та перерв фізкультхвилинки, руханки, вправи на збереження зору та інше Протягом навчального року Учителі закладу 4. Організувати проведення тренінгів для учнів щодо важливості здорового способу життя, правильного харчування, фізичної активності та інших аспектів здорового способу життя. Здійснювати навчання дітей методам зняття стресу, ефективним способам розслаблення та відновлення Жовтень, 2023 – травень, 2024 Заступник директора з ВР Бєлова О.С. Учитель фізичної культури Сисоєв В.О. 5. Створити оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також доцільне чергування протягом дня і тижня предметів природничого і гуманітарного циклів з уроками мистецтва, технологій і фізичної культури Вересень, 2023, січень, 2024 Директор закладу Ничипорук В.В. Заступник директора з НВР Євдокимова Н.В. 6. Сприяти участі учнів закладів загальної середньої освіти у спортивних змаганнях «Олімпійська надія» з розвитку фізичної культури та спорту серед здобувачів освіти Згідно з календарем змагань Учитель фізичної культури Сисоєв В.Ю. 7. Поновити роботу спортивних секцій, майданчиків у закладі освіти з метою залучення учнів до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у позаурочний час. Протягом навчального року Директор закладу Ничипорук В.В. Заступник директора з ВР Бєлова О.С.