SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
КР},iВоРIЗЬкА IlМНАЗIЯ N972
кривOрIзьк{ii м}съIdоi рАди
{{rid €IJР{IOY 3 3 4 l б40 2
Hl, l k"пmpllltltiH,,bK,,l Дrr lr AillлlBttit Pis
!ф ll в opi з ькuй р ай tп l . i]H i пр ti пе пlр о в с ька rl б: t ас пl ь, 5 0 {} 7 1
lпe,ry. 0 9 7 _
5 5 5 _
з 5 _ 0 2, е -m ail ks с tli а7 2 r,а,)gпxai l. с а ftt
нАкАз
вiд 01,09.202З"о. tts{!ё- од
Про прuзна.tення в заклаdi
Громаdеькоzо iнепеlсmора з
0ж)ронн dumансmва у 2023-2024 н.р.
На викоrrатлня Законi* УкраТни <<Прс освiтy)). (IJpo загаjtl,I{у ссредiiю ocBiTy>>" <<lIpo
охорону дитинсf,ва_), кПро забезrrечення органiзацiйно-правових мов соцiального
захисту дiтей-сирiт та дiтей, позбав,пених батькiвського гriклуванняli, <<Про внесення змiн
до Закону-УкраТнлт кПро основи соцiального захисту бездомних гро}"{адян i безпритульних
дiтсй>>. Указiв Президента УкраiЪи вiд З0.12.2000 року N91396l2000 <Про додатковi
заходи Iцодо посиленЕя соt{iального захисту багатодiтних i неповних сiмей>, вiд
i1.07.2005 JЪ 1086/2005 <<Гlро першrочерговi заходи щодо захисту прав дiтеЙ>, вiд
а4.О5.2аW NсЗ76Паа7 <<Про додатковi заходи шодо захисту шрав та закснних iHTepeciB
дiтелi>, ЕOстанови Кабiтrет_ч h.4iHicTpiB УкраiЪи вiд 05.04.1994 NЪ 226 <<Про тrолiпшення
вихованЕя. навчан}lя, соцiального захисту та ь,rатерiалъвtlго забезrrе.rення лiтсй*сирiт та
дiтей. позбав.шених батькiвського пiклування>. наказiв N{iHicTepcTBa освiти i на_чки
Украiни вiд 01.06.2005 Nb ЗЗ0 <<Щодо захисту законних црав та iHTepeciB дiтей-сирiт та
дiтеЁт, позбавлених батькiвського пiклlъання>>, вiд 28.12.2006 ЛЬ 864 <Про планування
дiялъностi та ведення доку},lентацii соцiа,чьних rrедагогiв, соцiальних педагогiв по роботi з
длтьл,iи-iнва.цiдами сi,lстеilfи lvtOН УкраТни>, з NieToio надання свосчасноТ та дiевоТ
допол,{ог!{ дiтяп,r, якi поrреб}тоть соцiального захисту.
НАКАЗУЮ:
1. Кривич С.В. - призначити громадським iнспектором з охорони дитинства в202З12024
няRця:lr.нпмv nсrtli tln ?якп2ц
, ,"J у
2. Визначити функцiона-tьнi обов'язки гроil{адсьi(оr-о iHcrreKTopa з охорtl}Iи дитинства:
2.1 коорлинацiя роботи педагогiчного колектI.Iву щодо вrJявлення, веденЕlя облiку дiтеiл
-: -. -ллл-л
ii1-1t)l UBUl U tult lипl gн l).
2"2 дiяльнiсть з комплектацiТ докlментiв rцодо rтiдтверлження статусу лiтей пiльгових
категорiй;
2.3 сrrрияння полiпшенЕю умов }киття i вихt,lваняя дiтей. якi по,гребують соцiаrьного
захистy (порушення клошота}{ня щодо забезпе.rення пiдручFIиками; безкошт<lвним
харчуванням; наданЕя соцiальноТ допомоги з фонду загального обов'язкового
навIIання; залучення дiтей до вiдвiдування гурткiв, сектtiйI; медичного огляду дiтей та
психолого-шедагогiчноt допоп,тоги" безrtоштоlзного оздоровленпя тощо),
2.4 органiзаl{iя роботи класнрIх керiвникiв та батькiвських KoMiTeTiB шодо обстеження
житлOво-побутових, лtатерiа,чъно-побутових 1ъ.tов ciMelt (двiчi Еа навчалъниi.l piK -
вересень/сiчень). складання соr{iальних паспортiв класiв;
2.5 озiтайоп,{лення ч_,-rенiв пелагогiчт{ого колективу з нормативними;l{окyNIентами щод0
-1ахис гч прав _,lиl ини:
2.{i rцоквартальна пiдготовка та надання звiтiв директоровi rrrколи щодо оргаrriзацii
роботи з соцiацьного захI{сту дiтей пiльгового коят}lнгенту в Kl',h,{l 72 ;
! pri з .i !l! пiс'яiti. iili _]_j чitL.ilt
2.7 дiя:rылiстъ з предстаRjlення iH,r,epeciB дитllllрl (за псlтребоrо) у cy.]ti, tэрганах
BHyTpirпHix сrrрав. с.;тужбi у L.Iтраýах дiтей тощо.
З. IHжellepy-ejleкTpoнiKy Сафонову О.В. розмiстлtти цей наказ rrа офiцiйном1, сайтi КГ
Nр72.
4. Контроль за виконанняý{ да}tого нака?у дIiректора з ВР Бслову
()"с.
ffиректор КГ М72 нич}lпорук
4{.;rr* d{( M
l5.15. л
lё,d}
qýc* ЦD_
а
['L ,{/-
Д-,оt rдО 0,
/,#
а "й,
/
,/4
Yhn
ад.
(?F
п,Q
чr"/
?с9 ё"
lL hi
а{
ч:#
l'LO
а L/
L
[bf аt,чс иtс
Jфа,*ч /,
,#M:t%t!
%dnr{,l о ба
Li м ul.
о"
0,с
/И l"106
лЦ Уq1 П,
ubrn f tT,,b т-
Ъи*"а И,у,
ь
Ч"у
,Уа* чYq
lъf.
г,&fý,fдз,я
zuý7?
круt{э 0рýýьltш[
MlcbKoi рд Фl
fi
Kal]
IленIифi
iйьtt,1и
код З:j416402
;Р
"|N,
т
.J
is
1i
()
;'у'
*
Е
9.1
lo
э
rл,
Jag qo
<ar
Jo 1-с
4,ч4
с"Т, ф
З н аказ o,yt o:lH ctiKl"M,zeH i :
Бслова о.С.
Криви.r С.В.
Сафонов
класu]

More Related Content

More from AleksSaf

Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
AleksSaf
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
AleksSaf
 
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlenniaIMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
AleksSaf
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
AleksSaf
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
AleksSaf
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
AleksSaf
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
AleksSaf
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
AleksSaf
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
AleksSaf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
AleksSaf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
AleksSaf
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
наказ про зарахування до 1 класу.pdf
наказ про зарахування до 1 класу.pdfнаказ про зарахування до 1 класу.pdf
наказ про зарахування до 1 класу.pdf
AleksSaf
 

More from AleksSaf (20)

Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
 
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
 
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
 
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlenniaIMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
 
Knigi2023.pdf
Knigi2023.pdfKnigi2023.pdf
Knigi2023.pdf
 
наказ про зарахування до 1 класу.pdf
наказ про зарахування до 1 класу.pdfнаказ про зарахування до 1 класу.pdf
наказ про зарахування до 1 класу.pdf
 

Recently uploaded

дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfдод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
ssuser46127c
 

Recently uploaded (9)

Наказ ПК 2023-2024. pdf
Наказ ПК 2023-2024.          pdfНаказ ПК 2023-2024.          pdf
Наказ ПК 2023-2024. pdf
 
Еволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptxЕволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptx
 
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у РівномуСтабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
 
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptxУрок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
 
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
 
Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляху
Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляхуР.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляху
Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляху
 
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfдод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
 
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській областіГрафіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
 
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідка
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідкаРоберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідка
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідка
 

nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying

 • 1. КР},iВоРIЗЬкА IlМНАЗIЯ N972 кривOрIзьк{ii м}съIdоi рАди {{rid €IJР{IOY 3 3 4 l б40 2 Hl, l k"пmpllltltiH,,bK,,l Дrr lr AillлlBttit Pis !ф ll в opi з ькuй р ай tп l . i]H i пр ti пе пlр о в с ька rl б: t ас пl ь, 5 0 {} 7 1 lпe,ry. 0 9 7 _ 5 5 5 _ з 5 _ 0 2, е -m ail ks с tli а7 2 r,а,)gпxai l. с а ftt нАкАз вiд 01,09.202З"о. tts{!ё- од Про прuзна.tення в заклаdi Громаdеькоzо iнепеlсmора з 0ж)ронн dumансmва у 2023-2024 н.р. На викоrrатлня Законi* УкраТни <<Прс освiтy)). (IJpo загаjtl,I{у ссредiiю ocBiTy>>" <<lIpo охорону дитинсf,ва_), кПро забезrrечення органiзацiйно-правових мов соцiального захисту дiтей-сирiт та дiтей, позбав,пених батькiвського гriклуванняli, <<Про внесення змiн до Закону-УкраТнлт кПро основи соцiального захисту бездомних гро}"{адян i безпритульних дiтсй>>. Указiв Президента УкраiЪи вiд З0.12.2000 року N91396l2000 <Про додатковi заходи Iцодо посиленЕя соt{iального захисту багатодiтних i неповних сiмей>, вiд i1.07.2005 JЪ 1086/2005 <<Гlро першrочерговi заходи щодо захисту прав дiтеЙ>, вiд а4.О5.2аW NсЗ76Паа7 <<Про додатковi заходи шодо захисту шрав та закснних iHTepeciB дiтелi>, ЕOстанови Кабiтrет_ч h.4iHicTpiB УкраiЪи вiд 05.04.1994 NЪ 226 <<Про тrолiпшення вихованЕя. навчан}lя, соцiального захисту та ь,rатерiалъвtlго забезrrе.rення лiтсй*сирiт та дiтей. позбав.шених батькiвського пiклування>. наказiв N{iHicTepcTBa освiти i на_чки Украiни вiд 01.06.2005 Nb ЗЗ0 <<Щодо захисту законних црав та iHTepeciB дiтей-сирiт та дiтеЁт, позбавлених батькiвського пiклlъання>>, вiд 28.12.2006 ЛЬ 864 <Про планування дiялъностi та ведення доку},lентацii соцiа,чьних rrедагогiв, соцiальних педагогiв по роботi з длтьл,iи-iнва.цiдами сi,lстеilfи lvtOН УкраТни>, з NieToio надання свосчасноТ та дiевоТ допол,{ог!{ дiтяп,r, якi поrреб}тоть соцiального захисту. НАКАЗУЮ: 1. Кривич С.В. - призначити громадським iнспектором з охорони дитинства в202З12024 няRця:lr.нпмv nсrtli tln ?якп2ц , ,"J у 2. Визначити функцiона-tьнi обов'язки гроil{адсьi(оr-о iHcrreKTopa з охорtl}Iи дитинства: 2.1 коорлинацiя роботи педагогiчного колектI.Iву щодо вrJявлення, веденЕlя облiку дiтеiл -: -. -ллл-л ii1-1t)l UBUl U tult lипl gн l). 2"2 дiяльнiсть з комплектацiТ докlментiв rцодо rтiдтверлження статусу лiтей пiльгових категорiй; 2.3 сrrрияння полiпшенЕю умов }киття i вихt,lваняя дiтей. якi по,гребують соцiаrьного захистy (порушення клошота}{ня щодо забезпе.rення пiдручFIиками; безкошт<lвним харчуванням; наданЕя соцiальноТ допомоги з фонду загального обов'язкового навIIання; залучення дiтей до вiдвiдування гурткiв, сектtiйI; медичного огляду дiтей та психолого-шедагогiчноt допоп,тоги" безrtоштоlзного оздоровленпя тощо), 2.4 органiзаl{iя роботи класнрIх керiвникiв та батькiвських KoMiTeTiB шодо обстеження житлOво-побутових, лtатерiа,чъно-побутових 1ъ.tов ciMelt (двiчi Еа навчалъниi.l piK - вересень/сiчень). складання соr{iальних паспортiв класiв;
 • 2. 2.5 озiтайоп,{лення ч_,-rенiв пелагогiчт{ого колективу з нормативними;l{окyNIентами щод0 -1ахис гч прав _,lиl ини: 2.{i rцоквартальна пiдготовка та надання звiтiв директоровi rrrколи щодо оргаrriзацii роботи з соцiацьного захI{сту дiтей пiльгового коят}lнгенту в Kl',h,{l 72 ; ! pri з .i !l! пiс'яiti. iili _]_j чitL.ilt 2.7 дiя:rылiстъ з предстаRjlення iH,r,epeciB дитllllрl (за псlтребоrо) у cy.]ti, tэрганах BHyTpirпHix сrrрав. с.;тужбi у L.Iтраýах дiтей тощо. З. IHжellepy-ejleкTpoнiKy Сафонову О.В. розмiстлtти цей наказ rrа офiцiйном1, сайтi КГ Nр72. 4. Контроль за виконанняý{ да}tого нака?у дIiректора з ВР Бслову ()"с. ffиректор КГ М72 нич}lпорук 4{.;rr* d{( M l5.15. л lё,d} qýc* ЦD_ а ['L ,{/- Д-,оt rдО 0, /,# а "й, / ,/4 Yhn ад. (?F п,Q чr"/ ?с9 ё" lL hi а{ ч:# l'LO а L/ L [bf аt,чс иtс Jфа,*ч /, ,#M:t%t! %dnr{,l о ба Li м ul. о" 0,с /И l"106 лЦ Уq1 П, ubrn f tT,,b т- Ъи*"а И,у, ь Ч"у ,Уа* чYq lъf. г,&fý,fдз,я zuý7? круt{э 0рýýьltш[ MlcbKoi рд Фl fi Kal] IленIифi iйьtt,1и код З:j416402 ;Р "|N, т .J is 1i () ;'у' * Е 9.1 lo э rл, Jag qo <ar Jo 1-с 4,ч4 с"Т, ф З н аказ o,yt o:lH ctiKl"M,zeH i : Бслова о.С. Криви.r С.В. Сафонов класu]