SlideShare a Scribd company logo
криворIзьм гiмнАзIя J&72
криворIзъкоТ мrсъкOТ рАд},1
Kod €,:frРП()У 331lб102
B1,.l. KuпlepltrtiBcbKct, 8ct, -l,t. Крuвuй Piz,
Кр uв clp i з ь Kuit р аtt ol t, l t iпр о пе пlр о в с ька о бл а с rп ь, 5 а а 7 ]
лпе"ry. 0 9 7 - 5 5 5 - З 5 - а 2, е -tп ail ks с ola7 2 (,@,gпl ail, сопэ
нАкАз
вiд 01.09.2023р.
IIро орzанiзацiю робоmа з пumань
невidt<лаdнах захоdiв, зопобizання
i проmudii duwаulньому наса.|rьсmву
,па HacuJtbcylrry за ознпкою сtпаmmi
хп,|tГ ол
L
Вiдповiдно до законiв Украiни <Про запобiгання та rlротидiю доN{ашньому
насильствч>. <Про охорону дитинс,l,tsа). наказу MiHicTepcTBa осьiти i науки Украiни Birt
о) lO )OlR nnr-.r.,M., lO47 z,Ппп,lятЕrёплч.еннq ],4етппицниy пёк{lNrёнпяrliй lllrrrn RиSIR,IeHHgl
' "'t'" "" г-""
реа,гування на випадки дOмашнього насильства i взасмодii шедагсlгiчних праuiвникiв iз
iншими органами та службами>. на виконанЕя постанови КМУ Jtlb 1i63-p вiд2а}2.2022
року про Стратегiю впроваджеЕня гендерноТ piBHocTi у сферi освiти до 2030 року та
виконання Операцiйного плану заходiв на 2022-2024 роки, lrостанови Кабiнету
MiBicTpiB УкраТни вiд22 серпня 2018 року }&б58 uПро затвердження Порядку взасмодiТ
суб'ектiв, що здiйснюють заходи у сферi залобiгання та протидiТ домашньому
насильству i насильству за ознакою cTaTi>>, Указу Президента УкраiЪи вiд 21 ,09.2020
року Nч З9812020 <Про невiдrсцаднi заходи iз запобiгання i протидiТ доN{ашЕьо]{у
насильству та насильству за ознакою cTaTTi" захисту прав осiб, якi постражда,ти вiд
такого насильства)), керуючлтсь iнформацiйними матерiачами МОН УкраiЪи <Щодо
органiзацiТ виховного процесу в202З-2024 H.p.n Ns 1/12702-2З вiп 24.08.2023 року та з
метою виконання розпоряджеFiня голови облдержадпriнiстрацiТ ДОДА }Ъ Р-77З1013-20
вiд 11.11.2020 року <Про затвердження регiонального шлану невiдкладних заходiв iз
запобiгання та_ протидiТ домашньому насилъству та насильству за ознакою cTaTTi в
{нiпропетровськiй областi до 2023 року)),
НАКАЗУЮ:
1. Призначити уповноваженою особою гiмназiТ за здiйснення невiдкладних заходiв
реагування у випадках виявлення фактiв насильства та отримання заrIв, повiдомлень
вiд постраждалоi особи або iнших осiб - Кривич С.В.
2. Гаренко К,В.. Кривич С.В, - соцiа,тьно-психологiчнiй службi:
2.1. розробитрr та ввести в дiю план роботи щодо проведення вказаних захtiдiв з
ознайомленням всього педагогiчного складу гiшrназiТ та педагогiчних працiвникiв;
До 15.09.202З року.
2.2.забезпечити проведе}lня iнформацiйно-просвiтницьких заходiв, профiлактично-
IIревентивних програм, ceMiHapiB, тренiтlгiв з питань запобiгання та протидii
,,,,л -: л-ллл,,,,л -;-^i; i -;-^й
-цvlltqцlIDv|llJ t]цLtlJlD9 lD_l J lU.r) fll1-1r LtULUDпvлrr!уl lu )q_laqLl! Jll!rl .
Постiйно
, 2.З. провести iнформачiйно-роз'яснювiulьну роботу за методичними рекомендацiями
з педагогiчниNIи працiвниками шодо реалiзачii норм Закону кПро запобiгання та
протидiю домашньому насильству) та наказу МОН УкраiЪи JЪ 1047 вiд 02.10.2018
L
L
року (Про затвердхtення ]V{етOдичних рекоменлаlliй rцодо виявJIення. реагування на
ij-рiпадкi{ дfiеiаЕiньсго насильства, i взасмодiТ педагогiчнiтх прачiвнрlкiв iз iHmltbili
органам}i та слlrжбами>;
2.4. пOновjlк)вilти на iнформаuiйних стендах та 0нj]айн trзнайо;чtленл*;t щодrr
кOЕтактноТ iнфорпrацiТ про органiзаrliТ та усr:аноlзlт, службу пiдт,рlтмкtл лостран{дilл}.rх
осiб. до яких слiд l]Rерi{утися v випадку,домашнього насильства;
1i
.:."i. iiрOвUдilrи jlеttцiрlно-просвlтнрlцькi заходи з ijpiT?rнb пlдj-отовl{rl дlтерi до
сiмейного }киття, плануван}tя ciM'T та поперел}кення насилъства в ciM'T;
2.5. розповсюдж,чвати iнформацiйнi MaTepitL,Iи з питань рiвних прав та псо;rс_цлtвостей
.лоловiкiв та >IciHoK. поl]ередя{е}{FIя нас]{,1ъства в cil,t'T та запобiт,ання торгiв;ri люj]ьл.{Li:
2"7. органiзовyвати роботi, з постра}кдалими дiтьми (у разi виявлення в межах свосi
и. ti. t IpTJrlTrr, rr.-i
lv:vlll! l Llt I l!)! t r/,
З. Кривич С,В. - угrовноваженiй особi:
3.1. BecTil ж}р}iал реестрачiТ фактiв виявлення (звернення) про вчине}lня дOмашнього
насиjlЬства та насиj-lьства за ознакою cTaTi за форляою Постанови Кабiвету ý4iнiс"гtrliв
Украiни вiл 22 серпня 2018 рок1, -Ngб58 <Про затвердження Порялку взасмодiТ
сi,б'сктiв. пдо здiйсrrtоють заход}I у сферi запобiгання та протидiТ доiяашЁьомJ-
насильству i насилъств},за ознакою cTaTi> згiдно додатку 3:
З.2.у разi виявлення фактiв наси:тьства протягом доби за допомогою те_тефоЕног0
зв'язку, е-tектронЕоТ поштлr iнформувати департамен,г освiти i науки викоFIксN{у
Криворiзькоi MicbKoT рали. yповнова}кений пiлроздiл органу НатtiональноТ полiцii та
с"тl,жб1, ч сшравах дiтелi (у pali колI{ IIостраIкдаLцою особою таlабо кр!iвдником е
дитина), забезпечувати надання N{едичноТ допомоги (у разi потреби) та фiксlrвати
необхiдну iнформачiю в журIlалi реестрацiТ фактiв виявлення (звернення) про
RчиIlення лOмаIлнього насильства та насильства за ознакою cTaTi за вiдповiдною
форыlою;
З"З, лrадавати },{етодиLIнJу, ilрактичн)/ допсN{огу класЕIl}"! керiвлrикам у проведетлlлi
заходiв, тренiнгiв в класних колективах чи виховних групах з пLtTaHb попередженЕя
доN{ашнього насильства.
4. Працiвникам гiплназiТ у разi виявлеЕня ознак чи факторiв, шо i*ожуть вкilзувати на
домашне насильство, складнi життсвi обставини, }корстоке поводження з дитиною або
ризl{к}i щодо ik врiнрlкнення стосовно дитинрI. необхiдно проiнфорjч{}ъатII уilов}{оважену
ОСОбу r'iмназii з N{етою планування лодацьших дiй щодо заходiв для надання медичноТ.
психологiчноi або iншоТ допоN,Iоги.
5. Класним керiвникам та класовода},.{:
5.1. проводити роз'яснюва.lьну роботу, tцодо запобiгання та поперед}кення
домашrъого наси,цъства iia заняттях батькiвського всеобlrчу:
5.2. проводити з у{асниками освiтнього процесу роботу iз запобiгання та протидiТ
насильству;
5.З. здiйснювати з у{асЕикаý{и освiтilъого процесу iнформацiйно-просвi,rнrдъкi заходl з
IIитаIIь запобiгалшя та шротидii насиJъству! у тому тазауIастю дiтей.
6. Контроль :за виконанням даного Еаказу за_IIишfuто
ниtIипорук
t8
Ф
ý
i),.
кривФЁлзьrffi
г,f,лнАзlя ni972
крilfrвФраýь
MlcbKOt рАди
lдентиф!кзцiйниiл
Еол 3.}4]t,it]2
i ::1
.t,
t1
{ о
) ti
а 9
ýиректор КГ Ns72
)
с
Jц 0ш tlst Ас.
З нсtу:сtзо,о,t
Кривич L].B.
Сафонов ().13.
ь. R"
z rЪ
lA,Q
а
///L
ермеа ф В,
в/а 3
"(а
_ l* э
t
Lfr.
с, А
йtr
Iвлiсва Тgтяка Сергi?ваа. йъг
Зима tiатаqiя {BmriBrra
Лаryта Гаtна
шаповалова Оксана
Вдовиченко Надiя Львiвна
Iзбаш JЪодмила BiKTopiBHa,
ItopHieHKo Свiтлана
Горшкова Тетяr{а Iванisна
Соловйова Ольга СергiiЪна
Богоолавська Олена П,сгрiвтrа
Мартовицька Тетяrrа
Черtтякова Натавя
lliляхт1;ч Тетяна АнатолiiЪirа
kar 37
-kй

More Related Content

Similar to nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying

План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdfПлан заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
AleksSaf
 
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdfПлан заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
school_inform72
 
Організація виховного процесу на 2022-2023н.р..pptx
Організація виховного процесу на 2022-2023н.р..pptxОрганізація виховного процесу на 2022-2023н.р..pptx
Організація виховного процесу на 2022-2023н.р..pptx
gimnasiya39
 
Интел конкурси
Интел конкурсиИнтел конкурси
Интел конкурси
Ольга Кубарич
 
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
Karantyn
KarantynKarantyn
Karantyn
24tvua
 

Similar to nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying (6)

План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdfПлан заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
 
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdfПлан заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
 
Організація виховного процесу на 2022-2023н.р..pptx
Організація виховного процесу на 2022-2023н.р..pptxОрганізація виховного процесу на 2022-2023н.р..pptx
Організація виховного процесу на 2022-2023н.р..pptx
 
Интел конкурси
Интел конкурсиИнтел конкурси
Интел конкурси
 
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
 
Karantyn
KarantynKarantyn
Karantyn
 

More from AleksSaf

zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
AleksSaf
 
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціПро результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
AleksSaf
 
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
AleksSaf
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
AleksSaf
 
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
AleksSaf
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
AleksSaf
 
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
AleksSaf
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
AleksSaf
 
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlenniaIMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
AleksSaf
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
AleksSaf
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
AleksSaf
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
AleksSaf
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
AleksSaf
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
AleksSaf
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
AleksSaf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
AleksSaf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
AleksSaf
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
Knigi2023.pdf
Knigi2023.pdfKnigi2023.pdf
Knigi2023.pdf
AleksSaf
 

More from AleksSaf (20)

zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
 
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціПро результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
 
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
 
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
 
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
 
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlenniaIMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
 
Knigi2023.pdf
Knigi2023.pdfKnigi2023.pdf
Knigi2023.pdf
 

Recently uploaded

Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
ssuser15a891
 
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
olha1koval
 
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
yevheniiakhyzhuk
 
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій ЯкутовичаМайстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
НБУ для дітей
 
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
ssuser3a363c
 
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
gravebabyjohn
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
tetiana1958
 
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографіяКриптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
ssuser172ac3
 
High-intent keywords для просування SaaS компаній | Iryna Kutnyak
High-intent keywords для просування SaaS компаній | Iryna KutnyakHigh-intent keywords для просування SaaS компаній | Iryna Kutnyak
High-intent keywords для просування SaaS компаній | Iryna Kutnyak
Collaborator.pro
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
tetiana1958
 
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". БуковинаПроєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
НБУ для дітей
 

Recently uploaded (13)

Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
 
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
 
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
 
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
 
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій ЯкутовичаМайстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
 
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
 
курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
 
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
 
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографіяКриптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
 
High-intent keywords для просування SaaS компаній | Iryna Kutnyak
High-intent keywords для просування SaaS компаній | Iryna KutnyakHigh-intent keywords для просування SaaS компаній | Iryna Kutnyak
High-intent keywords для просування SaaS компаній | Iryna Kutnyak
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
 
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". БуковинаПроєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
 

nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying

 • 1. криворIзьм гiмнАзIя J&72 криворIзъкоТ мrсъкOТ рАд},1 Kod €,:frРП()У 331lб102 B1,.l. KuпlepltrtiBcbKct, 8ct, -l,t. Крuвuй Piz, Кр uв clp i з ь Kuit р аtt ol t, l t iпр о пе пlр о в с ька о бл а с rп ь, 5 а а 7 ] лпе"ry. 0 9 7 - 5 5 5 - З 5 - а 2, е -tп ail ks с ola7 2 (,@,gпl ail, сопэ нАкАз вiд 01.09.2023р. IIро орzанiзацiю робоmа з пumань невidt<лаdнах захоdiв, зопобizання i проmudii duwаulньому наса.|rьсmву ,па HacuJtbcylrry за ознпкою сtпаmmi хп,|tГ ол L Вiдповiдно до законiв Украiни <Про запобiгання та rlротидiю доN{ашньому насильствч>. <Про охорону дитинс,l,tsа). наказу MiHicTepcTBa осьiти i науки Украiни Birt о) lO )OlR nnr-.r.,M., lO47 z,Ппп,lятЕrёплч.еннq ],4етппицниy пёк{lNrёнпяrliй lllrrrn RиSIR,IeHHgl ' "'t'" "" г-"" реа,гування на випадки дOмашнього насильства i взасмодii шедагсlгiчних праuiвникiв iз iншими органами та службами>. на виконанЕя постанови КМУ Jtlb 1i63-p вiд2а}2.2022 року про Стратегiю впроваджеЕня гендерноТ piBHocTi у сферi освiти до 2030 року та виконання Операцiйного плану заходiв на 2022-2024 роки, lrостанови Кабiнету MiBicTpiB УкраТни вiд22 серпня 2018 року }&б58 uПро затвердження Порядку взасмодiТ суб'ектiв, що здiйснюють заходи у сферi залобiгання та протидiТ домашньому насильству i насильству за ознакою cTaTi>>, Указу Президента УкраiЪи вiд 21 ,09.2020 року Nч З9812020 <Про невiдrсцаднi заходи iз запобiгання i протидiТ доN{ашЕьо]{у насильству та насильству за ознакою cTaTTi" захисту прав осiб, якi постражда,ти вiд такого насильства)), керуючлтсь iнформацiйними матерiачами МОН УкраiЪи <Щодо органiзацiТ виховного процесу в202З-2024 H.p.n Ns 1/12702-2З вiп 24.08.2023 року та з метою виконання розпоряджеFiня голови облдержадпriнiстрацiТ ДОДА }Ъ Р-77З1013-20 вiд 11.11.2020 року <Про затвердження регiонального шлану невiдкладних заходiв iз запобiгання та_ протидiТ домашньому насилъству та насильству за ознакою cTaTTi в {нiпропетровськiй областi до 2023 року)), НАКАЗУЮ: 1. Призначити уповноваженою особою гiмназiТ за здiйснення невiдкладних заходiв реагування у випадках виявлення фактiв насильства та отримання заrIв, повiдомлень вiд постраждалоi особи або iнших осiб - Кривич С.В. 2. Гаренко К,В.. Кривич С.В, - соцiа,тьно-психологiчнiй службi: 2.1. розробитрr та ввести в дiю план роботи щодо проведення вказаних захtiдiв з ознайомленням всього педагогiчного складу гiшrназiТ та педагогiчних працiвникiв; До 15.09.202З року. 2.2.забезпечити проведе}lня iнформацiйно-просвiтницьких заходiв, профiлактично- IIревентивних програм, ceMiHapiB, тренiтlгiв з питань запобiгання та протидii ,,,,л -: л-ллл,,,,л -;-^i; i -;-^й -цvlltqцlIDv|llJ t]цLtlJlD9 lD_l J lU.r) fll1-1r LtULUDпvлrr!уl lu )q_laqLl! Jll!rl . Постiйно , 2.З. провести iнформачiйно-роз'яснювiulьну роботу за методичними рекомендацiями з педагогiчниNIи працiвниками шодо реалiзачii норм Закону кПро запобiгання та протидiю домашньому насильству) та наказу МОН УкраiЪи JЪ 1047 вiд 02.10.2018
 • 2. L L року (Про затвердхtення ]V{етOдичних рекоменлаlliй rцодо виявJIення. реагування на ij-рiпадкi{ дfiеiаЕiньсго насильства, i взасмодiТ педагогiчнiтх прачiвнрlкiв iз iHmltbili органам}i та слlrжбами>; 2.4. пOновjlк)вilти на iнформаuiйних стендах та 0нj]айн trзнайо;чtленл*;t щодrr кOЕтактноТ iнфорпrацiТ про органiзаrliТ та усr:аноlзlт, службу пiдт,рlтмкtл лостран{дilл}.rх осiб. до яких слiд l]Rерi{утися v випадку,домашнього насильства; 1i .:."i. iiрOвUдilrи jlеttцiрlно-просвlтнрlцькi заходи з ijpiT?rнb пlдj-отовl{rl дlтерi до сiмейного }киття, плануван}tя ciM'T та поперел}кення насилъства в ciM'T; 2.5. розповсюдж,чвати iнформацiйнi MaTepitL,Iи з питань рiвних прав та псо;rс_цлtвостей .лоловiкiв та >IciHoK. поl]ередя{е}{FIя нас]{,1ъства в cil,t'T та запобiт,ання торгiв;ri люj]ьл.{Li: 2"7. органiзовyвати роботi, з постра}кдалими дiтьми (у разi виявлення в межах свосi и. ti. t IpTJrlTrr, rr.-i lv:vlll! l Llt I l!)! t r/, З. Кривич С,В. - угrовноваженiй особi: 3.1. BecTil ж}р}iал реестрачiТ фактiв виявлення (звернення) про вчине}lня дOмашнього насиjlЬства та насиj-lьства за ознакою cTaTi за форляою Постанови Кабiвету ý4iнiс"гtrliв Украiни вiл 22 серпня 2018 рок1, -Ngб58 <Про затвердження Порялку взасмодiТ сi,б'сктiв. пдо здiйсrrtоють заход}I у сферi запобiгання та протидiТ доiяашЁьомJ- насильству i насилъств},за ознакою cTaTi> згiдно додатку 3: З.2.у разi виявлення фактiв наси:тьства протягом доби за допомогою те_тефоЕног0 зв'язку, е-tектронЕоТ поштлr iнформувати департамен,г освiти i науки викоFIксN{у Криворiзькоi MicbKoT рали. yповнова}кений пiлроздiл органу НатtiональноТ полiцii та с"тl,жб1, ч сшравах дiтелi (у pali колI{ IIостраIкдаLцою особою таlабо кр!iвдником е дитина), забезпечувати надання N{едичноТ допомоги (у разi потреби) та фiксlrвати необхiдну iнформачiю в журIlалi реестрацiТ фактiв виявлення (звернення) про RчиIlення лOмаIлнього насильства та насильства за ознакою cTaTi за вiдповiдною форыlою; З"З, лrадавати },{етодиLIнJу, ilрактичн)/ допсN{огу класЕIl}"! керiвлrикам у проведетлlлi заходiв, тренiнгiв в класних колективах чи виховних групах з пLtTaHb попередженЕя доN{ашнього насильства. 4. Працiвникам гiплназiТ у разi виявлеЕня ознак чи факторiв, шо i*ожуть вкilзувати на домашне насильство, складнi життсвi обставини, }корстоке поводження з дитиною або ризl{к}i щодо ik врiнрlкнення стосовно дитинрI. необхiдно проiнфорjч{}ъатII уilов}{оважену ОСОбу r'iмназii з N{етою планування лодацьших дiй щодо заходiв для надання медичноТ. психологiчноi або iншоТ допоN,Iоги. 5. Класним керiвникам та класовода},.{: 5.1. проводити роз'яснюва.lьну роботу, tцодо запобiгання та поперед}кення домашrъого наси,цъства iia заняттях батькiвського всеобlrчу: 5.2. проводити з у{асниками освiтнього процесу роботу iз запобiгання та протидiТ насильству; 5.З. здiйснювати з у{асЕикаý{и освiтilъого процесу iнформацiйно-просвi,rнrдъкi заходl з IIитаIIь запобiгалшя та шротидii насиJъству! у тому тазауIастю дiтей. 6. Контроль :за виконанням даного Еаказу за_IIишfuто ниtIипорук t8 Ф ý i),. кривФЁлзьrffi г,f,лнАзlя ni972 крilfrвФраýь MlcbKOt рАди lдентиф!кзцiйниiл Еол 3.}4]t,it]2 i ::1 .t, t1 { о ) ti а 9 ýиректор КГ Ns72 ) с Jц 0ш tlst Ас. З нсtу:сtзо,о,t Кривич L].B. Сафонов ().13. ь. R" z rЪ lA,Q а
 • 3. ///L ермеа ф В, в/а 3 "(а _ l* э t Lfr. с, А йtr Iвлiсва Тgтяка Сергi?ваа. йъг Зима tiатаqiя {BmriBrra Лаryта Гаtна шаповалова Оксана Вдовиченко Надiя Львiвна Iзбаш JЪодмила BiKTopiBHa, ItopHieHKo Свiтлана Горшкова Тетяr{а Iванisна Соловйова Ольга СергiiЪна Богоолавська Олена П,сгрiвтrа Мартовицька Тетяrrа Черtтякова Натавя lliляхт1;ч Тетяна АнатолiiЪirа kar 37 -kй