SlideShare a Scribd company logo
f,одаток З
до листа MiHicTepcTBa освiти i
науки УкраТни
04.01 .2а24 jYc 1l139,24
*"*r*rпо"них Bepcit on".iolЖff#X "}Tff""KiB для 2 класу закладiв
загальноi середньоi освiти, п{)даних нl коЕкурсний вiлбiр пiдручникiв (KpiM
електрOнних} для здобувачiв повшоi заrаJIьЕоi середньоi освiти i педагоriчЕих
працiвнякiв
ýовна назва закладу освiт,и Криворiзька гiмназiя jФ72 КриворiзькоТ MicbKoT ради
{Jб;асть f;нiпропстl)trRська об,lасть
Рай*н i.b,ricT*} *т. КрлшlIil Рiг
Код f,ýРПОУ зак"Еад}i освiти ЗЗ4i{l'tr02
JЧЬ закл:rду ссвiти в ITC <f;iСОi>JЪ 2861
i. <А.нг riiicbHп моваu
7. t<l.{ аэ,,*паitl-и ý а}> }Iавчi}ч bнl{ii Trcic i бник
З" <л,4иgтецтв0ll
**с 1 зак:тадiв зэга*ъноТ
ппq ?
*cBiTT,l
зага:тънriТ tэсвiтl.t -1*х част1-I}т;}х
загацьноi освlт-ц
кiтьнiстъ тля
y-rHiB вчllт*jltв
ArTbTePnaTr{Ba
jъ Автгlр{rl}
bfова
пцр_lчника
KcT,piH Бi;rсбоllо. CLiH Бi:lсборо, С]ом Н. 0.
]
L Булriа Т, Б
_{.6,],7,1
[''чбарсва С. С,, I{aB:li,,leHKtl О. {!{". Залюбавська Л. В Украiттська qп 2
J
д
+ Гурська О. А.
5 Карпкlк 0. fi.
6. Мiгчс:лi Г. К.. Марiлепi fuIалкогiirнtri
Гсрбер,г TIyxT.a, Пiтер Льюiс-fiжtlнс, Гкlнтер Гернгрос. Скриtтвrтк I.
l)_
Ki.;TbKicTb п,.Iя
&{ова
r:iдр5r,тника учнlЕ вчilте.lJtl]
Аль,герллатлtва
ýь ABTop{lt}
l Бевз Ё- Г,, Eact*tbcBa ý.В
2- ýогдансвtтч iЦ. В., Ha::apeltKo А. -А.
t!).th;, i"l ( J,r i)aJJHKt, :!l. ý,
+ BoptlHi{oBtr Т. В., IltlHtlMzpeнKо В. fi., jlaBpeнTbcвa L В,. Хопrrтч {).
JI.
5 Гiсь о, М", Фiляк L В
6 ЗаТка А, I,{.. TapHaBcbita С. С
,|
Iсз,ср 0. С,
8 Кtlзак М. В., Корчевська О. П.
JIистолад LL П,
10. _.ITot,rrчýBcbtta С, 11.. Ларiна о, В.
*f |,5,9,4.7
CKBoptloBa С. С)., Оrtопрiсlrrtо О, В. YtpaiHcbKit 90
l1
J! Автор(и)
Мова
пiлру.lника
Кi.пг,tсiстr, лля
Альтеl"tнат,ива
1"lHiB вЕIителlв
t
l Аристова Л, {)., Чсн Н. R.
2. Ка,тiнiчентсо 0. В
n
Кiзi;iова I-. 0., 1lIулько О. А
4" Коiтдратова Л. Г
J. h{асол jT. }ut,. Т'аiiдалlаtiа О, Il., Коло,rlrло О, ý,4 YкраТвськ* 9Li 3 l ,,},8,1j.,:
6. -Iir_:мешева. Н, А.
"7 ,Побсва f). В
8. Руtl:tя'i, С." П_Iегяоьа Т', jI", fo{ед [, Jl,
1}.
кiлькiсть пля
Ns Автор(и)
Мова
пiдртlнtака 'y^rHiB вчиl,сJtiв
A:TbTelrH;lTTTBa
1 Бtlлtrцакова I. О., IIристiнська l4. С. {у {l+l частrrнах)
"}
Eau:1;,Ttяt;c; fu!, С,. Ваutуленно t]^ ts,. Дуf,ilврiк L]. I-. iy б-п ча,;тт]нах)
,1, Захарiiiч,rк fu{. ý,. lв;rнчук fut. l-. iy $-rr частrrнаэ)
t iщенкс {}. Л., iuieriKo А. Ю." Jriгачсв*.r,ка L]. П, t}1 4*х ч*стлrrтах)
5. вi:aBtltlB;r Н. }о!., {=-авччн А, Г. i-y.1*>: ,I;t*TTTT-Tlr,.ч,t УкраlЪськ* 9t} з 8,2.з,4,I
Н:ilъ.l"lун В, I., Eavlr.rvK }ч{- 1,!, iy 6*ir ч;rстtан:з_ч)
0стап*нкс Г, С. {у Ё*н TracTI.IHax}
* Т]Oýцr,4;1ръ{}в:i К, L" t-авч.;ttкý 0. Я,, Красуцьýа i. В. iy S-tt tlасrива.чl
9 {_]irпyк Г. &4., ,rlаiЗащун С. В., PeureTiB;;r Т', Е, iу,l-х .raicTliнaяl
tL} Ц*пr:в* Т. В,. Тимчетлlсi} ]1" I., Кtэчеrri,iпч ir.{, В. iy 6-pi .Еас,lrlн;tх}
11 Ч-уьт*1--illi Iv1. I. iy {i-li часттlтl;lх)
Ч. it'TelteHlto I. Б.. L'аtовенко ('. I4,
4. (с/ мова та читашня> навчальний посiбнr.тк для 2 загаJIьно1 oeEiTrr
J. {€ j{LlсJtiд]sivfо *fiiTi} rriдрчLIrfi.lк ii{теIFоЕанt]гФ к;ъFсу ;J,lя 2 кj!асч закj]адiв загfulь}IФi: ce}]ejll{l-trТ Фcвi]]1.1
?*х члtстiтвах
Протокол шедагогiчноi ради М 1 19.
ýlлрск,гор
(
Ki;ibKicTb л:lя
]! Автор{и)
Ь,Irэвз
пiдру.lнtль:а .чIлlЕ ЕI.Jilтýлlв
A;rbTcpBaT;.rBa
1 ч. ] ýiýiк Н, ý{.. Б*:нлаЕ:ч.,т; Г. П., ч. 2 Кrэ;тл;iснкti ý{, bf,-
Кр;iпяа;rгlвська i--, h,,{,, Зrillетть;;ii l. Т,
з Бtда Д. ff., Коршlнова О. В
J Бо.ltьпrакова l, О., Пристiнська М, С,
4. Булна Н. О., I-ладюк Т. В., Забрirцька С. i-,, IПtlcT Н. Б
] Во,псrtr{енко о. В", Козак о. i-T., Остагrенко Г. С
6. Гiльбе;rг Т. ['.. Тарнавська С. С.. Павltч Н. М, YKpaitlcbKa 90 _) 4.5,].8.9
7 ч. 1 Грчшинська l, В,, Х:,тrра З, }r.{,, ч, ? Морзе Fi. Е." Барна С, В
Жарвовil I. i.. }у{е.rпi.тiс -]I. д,. Рtэгilвсьrrа Л- I". i iонtллла!эьtrва Л- О.,
Ант*rтов О, Г.
lшечко *. -]"l., Irценкс А. Н}., K:rim 0, Ъ4,, Козак Л. Зл
i*. -.Т[il,ъгакr]вська Т'" В., Сресько Т, П.. Г{роuенко Г, {}
кривор!зькоi
мlськоiрАди
|дентиФiкацjйниri
пмнАзlя
код ЗJ4!б10)
Ф
(
*
t
с
.( э ё il' (j
8.

More Related Content

More from AleksSaf

Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
AleksSaf
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
AleksSaf
 
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
AleksSaf
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
AleksSaf
 
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
AleksSaf
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
AleksSaf
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
AleksSaf
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
AleksSaf
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
AleksSaf
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
AleksSaf
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
AleksSaf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
AleksSaf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
AleksSaf
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 

More from AleksSaf (20)

Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
 
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
 
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
 

Recently uploaded

Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
tetiana1958
 
Практика студентів на складі одягу H&M у Польщі
Практика студентів на складі одягу H&M у ПольщіПрактика студентів на складі одягу H&M у Польщі
Практика студентів на складі одягу H&M у Польщі
tetiana1958
 
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptxЗвіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
ssuserd8e4941
 
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовищаЗвіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
ssuserce4e97
 
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
ssuser46127c
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учнюР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Adriana Himinets
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
tetiana1958
 
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptxзвіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
home
 
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdfПостанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
24tvua
 
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.pptЗвіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
ssuserce4e97
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
olha1koval
 
Наказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdf
Наказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdfНаказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdf
Наказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdf
Ostap Vuschna
 
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича""Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptxzvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
sadochok
 
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
ssuser15a891
 
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учнюОригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Adriana Himinets
 
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Pervushina1983
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". ПрезентаціяР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Adriana Himinets
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
tetiana1958
 

Recently uploaded (20)

Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
 
Практика студентів на складі одягу H&M у Польщі
Практика студентів на складі одягу H&M у ПольщіПрактика студентів на складі одягу H&M у Польщі
Практика студентів на складі одягу H&M у Польщі
 
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptxЗвіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
 
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовищаЗвіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
 
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учнюР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
 
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptxзвіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
 
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdfПостанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
 
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.pptЗвіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
 
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
 
Наказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdf
Наказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdfНаказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdf
Наказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdf
 
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича""Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
 
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptxzvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
 
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
 
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учнюОригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
 
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". ПрезентаціяР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
 

результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv

 • 1. f,одаток З до листа MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни 04.01 .2а24 jYc 1l139,24 *"*r*rпо"них Bepcit on".iolЖff#X "}Tff""KiB для 2 класу закладiв загальноi середньоi освiти, п{)даних нl коЕкурсний вiлбiр пiдручникiв (KpiM електрOнних} для здобувачiв повшоi заrаJIьЕоi середньоi освiти i педагоriчЕих працiвнякiв ýовна назва закладу освiт,и Криворiзька гiмназiя jФ72 КриворiзькоТ MicbKoT ради {Jб;асть f;нiпропстl)trRська об,lасть Рай*н i.b,ricT*} *т. КрлшlIil Рiг Код f,ýРПОУ зак"Еад}i освiти ЗЗ4i{l'tr02 JЧЬ закл:rду ссвiти в ITC <f;iСОi>JЪ 2861 i. <А.нг riiicbHп моваu 7. t<l.{ аэ,,*паitl-и ý а}> }Iавчi}ч bнl{ii Trcic i бник З" <л,4иgтецтв0ll **с 1 зак:тадiв зэга*ъноТ ппq ? *cBiTT,l зага:тънriТ tэсвiтl.t -1*х част1-I}т;}х загацьноi освlт-ц кiтьнiстъ тля y-rHiB вчllт*jltв ArTbTePnaTr{Ba jъ Автгlр{rl} bfова пцр_lчника KcT,piH Бi;rсбоllо. CLiH Бi:lсборо, С]ом Н. 0. ] L Булriа Т, Б _{.6,],7,1 [''чбарсва С. С,, I{aB:li,,leHKtl О. {!{". Залюбавська Л. В Украiттська qп 2 J д + Гурська О. А. 5 Карпкlк 0. fi. 6. Мiгчс:лi Г. К.. Марiлепi fuIалкогiirнtri Гсрбер,г TIyxT.a, Пiтер Льюiс-fiжtlнс, Гкlнтер Гернгрос. Скриtтвrтк I. l)_ Ki.;TbKicTb п,.Iя &{ова r:iдр5r,тника учнlЕ вчilте.lJtl] Аль,герллатлtва ýь ABTop{lt} l Бевз Ё- Г,, Eact*tbcBa ý.В 2- ýогдансвtтч iЦ. В., Ha::apeltKo А. -А. t!).th;, i"l ( J,r i)aJJHKt, :!l. ý, + BoptlHi{oBtr Т. В., IltlHtlMzpeнKо В. fi., jlaBpeнTbcвa L В,. Хопrrтч {). JI. 5 Гiсь о, М", Фiляк L В 6 ЗаТка А, I,{.. TapHaBcbita С. С ,| Iсз,ср 0. С, 8 Кtlзак М. В., Корчевська О. П. JIистолад LL П, 10. _.ITot,rrчýBcbtta С, 11.. Ларiна о, В. *f |,5,9,4.7 CKBoptloBa С. С)., Оrtопрiсlrrtо О, В. YtpaiHcbKit 90 l1 J! Автор(и) Мова пiлру.lника Кi.пг,tсiстr, лля Альтеl"tнат,ива 1"lHiB вЕIителlв t l Аристова Л, {)., Чсн Н. R. 2. Ка,тiнiчентсо 0. В n Кiзi;iова I-. 0., 1lIулько О. А 4" Коiтдратова Л. Г J. h{асол jT. }ut,. Т'аiiдалlаtiа О, Il., Коло,rlrло О, ý,4 YкраТвськ* 9Li 3 l ,,},8,1j.,: 6. -Iir_:мешева. Н, А. "7 ,Побсва f). В 8. Руtl:tя'i, С." П_Iегяоьа Т', jI", fo{ед [, Jl, 1}.
 • 2. кiлькiсть пля Ns Автор(и) Мова пiдртlнtака 'y^rHiB вчиl,сJtiв A:TbTelrH;lTTTBa 1 Бtlлtrцакова I. О., IIристiнська l4. С. {у {l+l частrrнах) "} Eau:1;,Ttяt;c; fu!, С,. Ваutуленно t]^ ts,. Дуf,ilврiк L]. I-. iy б-п ча,;тт]нах) ,1, Захарiiiч,rк fu{. ý,. lв;rнчук fut. l-. iy $-rr частrrнаэ) t iщенкс {}. Л., iuieriKo А. Ю." Jriгачсв*.r,ка L]. П, t}1 4*х ч*стлrrтах) 5. вi:aBtltlB;r Н. }о!., {=-авччн А, Г. i-y.1*>: ,I;t*TTTT-Tlr,.ч,t УкраlЪськ* 9t} з 8,2.з,4,I Н:ilъ.l"lун В, I., Eavlr.rvK }ч{- 1,!, iy 6*ir ч;rстtан:з_ч) 0стап*нкс Г, С. {у Ё*н TracTI.IHax} * Т]Oýцr,4;1ръ{}в:i К, L" t-авч.;ttкý 0. Я,, Красуцьýа i. В. iy S-tt tlасrива.чl 9 {_]irпyк Г. &4., ,rlаiЗащун С. В., PeureTiB;;r Т', Е, iу,l-х .raicTliнaяl tL} Ц*пr:в* Т. В,. Тимчетлlсi} ]1" I., Кtэчеrri,iпч ir.{, В. iy 6-pi .Еас,lrlн;tх} 11 Ч-уьт*1--illi Iv1. I. iy {i-li часттlтl;lх) Ч. it'TelteHlto I. Б.. L'аtовенко ('. I4, 4. (с/ мова та читашня> навчальний посiбнr.тк для 2 загаJIьно1 oeEiTrr J. {€ j{LlсJtiд]sivfо *fiiTi} rriдрчLIrfi.lк ii{теIFоЕанt]гФ к;ъFсу ;J,lя 2 кj!асч закj]адiв загfulь}IФi: ce}]ejll{l-trТ Фcвi]]1.1 ?*х члtстiтвах Протокол шедагогiчноi ради М 1 19. ýlлрск,гор ( Ki;ibKicTb л:lя ]! Автор{и) Ь,Irэвз пiдру.lнtль:а .чIлlЕ ЕI.Jilтýлlв A;rbTcpBaT;.rBa 1 ч. ] ýiýiк Н, ý{.. Б*:нлаЕ:ч.,т; Г. П., ч. 2 Кrэ;тл;iснкti ý{, bf,- Кр;iпяа;rгlвська i--, h,,{,, Зrillетть;;ii l. Т, з Бtда Д. ff., Коршlнова О. В J Бо.ltьпrакова l, О., Пристiнська М, С, 4. Булна Н. О., I-ладюк Т. В., Забрirцька С. i-,, IПtlcT Н. Б ] Во,псrtr{енко о. В", Козак о. i-T., Остагrенко Г. С 6. Гiльбе;rг Т. ['.. Тарнавська С. С.. Павltч Н. М, YKpaitlcbKa 90 _) 4.5,].8.9 7 ч. 1 Грчшинська l, В,, Х:,тrра З, }r.{,, ч, ? Морзе Fi. Е." Барна С, В Жарвовil I. i.. }у{е.rпi.тiс -]I. д,. Рtэгilвсьrrа Л- I". i iонtллла!эьtrва Л- О., Ант*rтов О, Г. lшечко *. -]"l., Irценкс А. Н}., K:rim 0, Ъ4,, Козак Л. Зл i*. -.Т[il,ъгакr]вська Т'" В., Сресько Т, П.. Г{роuенко Г, {} кривор!зькоi мlськоiрАди |дентиФiкацjйниri пмнАзlя код ЗJ4!б10) Ф ( * t с .( э ё il' (j 8.