SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
кРИtsоРIЗЬкА ГIМНАЗUI лq72
криворiзькоi мIсъкоi рАди
Коd €ДРПоr'3311б402
c1,.t, KaпrcpttHiBc,bb:a, 8cl, .tl. Крчвчй Pil.
Крuворiзькtltt район, lнiпропеmровська обiшсmь, 5 007 I
m е,п. 0 9 7 - 5 5 5 - 3 5 -0 2, е -mail ks с ol а7 2 @,gma il. с опt
нАкАз
вiц 01 .09"202Зр жп4!4- од
Про робоmу посmiйно diючоi
KoMicii з пuлпань paшHbozo влtявлення
неповнолimнiх, схальнах lo в}lсивання
пс rrхоакmuвн uх р ечо ван, аJlкоzолю mа
mюmюновuх варобiв у 2023-2024 н.р.
F{а виконання законiв УкраТни <Про охорону дитинства>, <<Про ооцiальну роботу з
сiм'ями. дiтьми та молоддюl>, <<Про заходи протидiТ цеза_конному обiгу наркотичних засобiв,
психотропних речовин. i,x аналогiв i п1-1екурсорiв та зловживанню яиil,lи}. <Про дер}кавне
Регулюва[Iня виробництва i обiгу спирту етилового. конъячного i гtлодового, а,IIкогольних
напоiв та тютюнових виробiв>l,, постанови мiжвiдомчоi наради вiд 08.04.2011 poK,v, пiодо
лопередження шкiдливих звичок серед дiтей та пiдлiткiв, лов'язаних iз вживанням
НаРкотичних засобiв, психотропних речовин, аJIкоголю та тютюнових виробiв, врахов}точи
Розпорядженriя Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 28 серпня 201З р. Лt 7З5-р <Про схваjIення
Стратегii державноi полiтики щодо наркотикiв на перiод до 2а20 poк)iD, враховуючи
iнформацiйнi рекомендацii МОН УкраiЪи NЬ 1lWа2-2З вiд 24.08.202З року кЩодо
органiзачii виховного процесу в 202З-2024 н.р.> та з N,{етою здiйснення профiлактики
вживаI]ня учнями наркотичних речовин. тютюнокурiння та пропагуван}Iя здорового способу
життя в закладi.
НАКАЗУЮ:
1. Продовжити в школi робоry поотiйно дiючоТ KoMiciT у складi
. заступIIика директора з виховноТ роботи Белова о.С.:
. соцiасьного Еедагога Кривич С.В.;
о шкiльног0 практичного психо-тrога Гаренко К.В.;
. педагога-органiзатора Максименко Г.С.;
. медичноТ сестри Потарська (J.В.
Затвердити IIаспорт постiйно дiючоi KclMiciТ з превентивних питань та раннього
виявлення неповнолiтнiх схильних до вживання шсихоактивних речовиIt, ЕLIкого:Iю та
тютюЕових виробiв (додаток ýs 1).
Заступнику директора школи з ВР Бсловiй О.С,:
З.l.ffо 08.09.2023 р. скласти i затверлити IIлан роботи постiйно дiючоТ KoMicii на
202З-2024 н.р.
З.2. Поновити банк даних на дiтей, що схильнi до шкiдливих звичокr та цiтей, що
стоять на облiку у наркологiчному кабiнетi /до 15.09.202З р./
З.З. fio роботи ПflК за,тучит}1 представникiв громадських органiзацiй. благодiйних
2.
J
-
фонлiв. ССД, КМЦСССДМ.
За потребою
4. Соцiальномy педагогу Кривич С.В.. практичноh,{у психологу Гаренко К.В.:
4.1. Розробити та затвердLIти пла}i заходiв роботи психологiчноТ слухсби зi
здобувачапли ocBiTlT (iгрупи та зони р[iз!Iкуi), СХ{О та ВШО.
4.2. Продов}кити роботу анонiмного експрес-он-лайн к0l{сульт-пункту через телефоtl
довiри та сайт закладу,
4.З. Продовжити дiяльнiсть <{Ilко:rи порозумiння)) та освоювати основи медiацiТ.
Протягом року
4.4.Здiйснювати профiлактичнi рейди <<Урок>>. кI]игарка>, <fiiти вулицi>, <<Як живеш
дитиноD, кПерерва>.
Постiйно
5. Педагогу-органiзатору Максименко Г.С.:
5.1. Систематично залучати учнiв до участi в конкурсах, акцiях, агiтбригадах з
ПРОПаГанДи Здорового способу iitиття та прицеплення учнiвськiЙ молодi цiннiсних
житт€вих навичок
Протягом рок1,
5.2. Затучати до проведення iнформачiйно-просвiтницьких заходiв активних
,r.часникiв учнiвського с амоврядування.
6- Контроль за
Бслову О.С.
покJIасти на заст)дтника директора з виховноi роботи
fiиректор КГ NЬ72 Вiкторiя НИLIИПОРУК
З наказом
Бслова о.С
Кривич С
Гаренко К.В.
Потарська О.В.
мааксилденко Г.с
||
ау,
гýjин&з,fi trsyэ
кри8ор,ýькоi
м!€ькФrрАди
lден rифIiл"rцiйний
iёд }J.}lý40:
ло на.казч лъ
Додаток Nsl
" 2{123 р.
:!-
IMCfloPT
пос miйно diючоt Kotпic ii з превен muвн uх п umань
mа pqшHbozo ваявлення неповнолimнiх, схuльнuх do в#еuвсIння
пс uхоакmавн rrх р ечо вuн, а]rкоzоли) mа tпюmюнов ах в uробiв
Крuворiзькоt ziпtназii М72 КМР
Юрuduчна adpeca навч{utьноzо заlоrаdу - 50071, ffнiпропетровсъка обл.. м. Кривий Рiг, вул.
Катерлrrriвська 8,А.
fокуменm, нв п,idсmавi якоzо cmиopeш{l HlKi.,cbHct посmiйно diюцlt комiсiя - }{аказ rrс КГ
ЛЪ72 вiд 01.09,202З р,
jЧЪ
*{еmа робоmu колtiсii:
7 . Профiлактика в)itt{вання ацкоголю, HiKoTlTH,v, наркотикiв;
8. IIропаганда здорового способу життя;
9. Форlryвання цiннiоного ставлен}iя д0 здоров'я серед школrярiв та цегативнс,го
ставJIе[{ня до lлкiдливих звиtIок;
i0. ознайомлення yT HiB з об'ск,гивноrо iнформаtliсю llpo впJlив аJIкоголю, нiкотину .га
Еаркотичних реtlовин на органiзм людини;
1 1. НацiлеННЯ 1,чнiв на вибiр вiрного ;*tитт€вого шляху та на проIrаганд,ч здOрового
слособу жLiття.
голова koлlicii:
Белова о.с. - заступник директора з ВР - органiзовус та керуе роботою KoMicii, залуча€ до
сгriвпрачi фахiвцiв служби у справах дiтей, ювенацьноТ превенцil. наркологiчgих кабiнетiв;
iнiцiюе притягнеЕня батькiв до а;fмiнiстративнсТ вiдповiдачьностi за cTaTTeIo 184 Кодексу
про адмiнiстративнi правопорушення в разi усунення ними вiд виконання батькiвських
обов'язкiв.
членrl колriсii:
Кривич с.в. - соцiаrьнил"т Еедагог * tsеде роботу Еапраtsлену на виявлеýня та iнфорл-лування
батькiв fiро випадки вяtивання психотропних речовин. €Ulкогол}о, тютюнових виробiв;
здiйснrоС iндивiдуа,Тьний супРовiд дитини за наслiдкаNlи рекомендачiй фахiвцiв медичних
закладiв;
гаренко к.в. - практичний психолог * здiйснюс iндивiд,чальнийi счпровiд дитини за
наслiдками рекомеЕдаrriй фахiвrtiв медичних закладiв' веде просвiтницъкlr роботу серед ,ччнiв
та батькiв;
h,fаксименко Г.С. - ilедагог-органiзатор - складас rrлан роботи KoMiciI. веде протоколи
засiдань (засiда,ння прOводятьс-я 1 раз на квартац, а за потреби частiше), веде об.цiк робоr";
Потарська о.в. - N{едична сестра - фiксус данi про факти виявлення таких учнiв * .unp"r"*
журнfu,Iах, направляе дiтей разом з батькалtи на консультацiт до профiльних N{едичЕих
v, l dпtrt1-
код Зj4lg4ii?
uiйиiсfi
1
ло наказу }lъ
IIJIАн
роботи IIостiйЕо дiючоI Koмicii з
превеIIтивнЕх питань яа 2023-2В24 п.р.
ъ
li,il,'|,11.i)]r Ец;$l},|4й
itoД _]]4'lбdjФ2
о
9
,-9
ý
i1
Ё i]
g.h
ль Заходи TepMiH
виконання
Вiдповiдальний
1 та затвердження рiчного
lrлану роботl.t постiйно дiючоi KoMicii з
tIревентивних питань
Складання Вересень 202З Белова О.С. ,
Максименко Г.С.,
Г'аренко К.В.
с.в.
2. I1роведення постiйно дiючоi
питань
засrдаЕь
KoMIcl} з
Щоквартальяо Бс.пова о.С".
с,в,
а
J Звiтlrвання на
постiйнодiючоi
педрадi про роботу
KoMiciT з превентивних
питань
Вiдповiдно до
rIлану
проведення
педагогiчних
Белова О.С.,
Гаренко К.В.,
Крrвич С.В.
даних про дiтей, що
маютъ схилънiсть звичок
Ведення оOшкч Протягом року Гаренко К.В
с.в
5
питаЕь
комlс11
постiйнодiючоТ
Ведення документацiТ по роOот1
з г{ревецтивних
Постiйно Кривич С.В.
6, пдаЕ iндивiдуальвоТ
Скласти
роботи з Вересень 2023 Гаренко К.В.
с.в.
7 дrагнOстикЕ (анкеryванrrя,
групова та iндивiдyальна робота) учнiв на
rrредмет виявлення осiб, якi схильнi до
адитивноi поведiнки
Проведення Вересенъ-
жовтелть 202З
Гаренко К.В.
8. Органiзацiя кГодини
роботи психолога)i,
кГ,одини соцlаJ{ьнOго педагогаD
Вересевь 202З Гаренко К.В.
с.в
9
тацlиного
поновлення роботи анонlмЕого ексшрес
онлайн
Вересень 202З Гаренко К,В.
10. бесiд.
тематичних
Проведенtrя круглих
iз
столlв питань
превентивних
Протягом року Беrrова О.С.,
Гаренко К.В.,
Кривич С.В.,
класнt
11 Проведення (
рейдiв Урок>, кldигарка>, Протягом року Белова о.С..
с.в.
2, та провед9Еня тематиIIнIгх
зустрiчей, тренiнгiв спiлъно iз
та 1нIпими
Органiзацiя
спецlалlстами ссд, мlсцевого центру
соцiшrьноi служби, лlкарями наркологом,
Протягом року Бслова о,С.
13 Затцллентля
органiзацiй
громадських
превентивrтого
представникiв
виховання молод1
з цитанъ
Протшом року Белова О,С,,
Гаренко К.В.,
с.в.
4.
14. 11ровести конкурси для учнiв на кращий
iнфорплаlдiлiно-методи.IнItй матерiал щодо
популяризацiТ здорового способу життя
(листiвки. бюлетенi, лiтературнi твори.
профiлактичнi диктанти)
Протягом року Белова о.С.,
n trл--л--- -.,,--.л т- /-i
rvldltL?lлtGtlttl.) l .L ,
Гаренко К.В.,
Кривич С.В.
Класнi керiвники 1-9
класiв
15. Органiзаrдiя та проведення
загальношкiльних заходiв з шопlтяризацii
здорового способу життя
Протягом року Максименко Г.С].,
Гаренко К"В.,
Кривич С.В.
1б. Участь в районних та мiських акцiях,
агiтбригадах з поп,члярлtзаlдiТ здорового
способу життя
Протягом року Бслова о.С..
Макси,rtенко Г.С.
17. Ана"riз проведеноi роботи шкiльноТ
постiйнодiючоТ KoMiciT з превентивних
питань
Один раз на
гliврiччя
Белова О.С."
Гаренко К.В.,
Кривич С.В.
18. Монiторинг дiяльностi постiйнодiючоТ
KoMicii з превентивних питань
Постiйно Бслова о.С
19. Оформлення тематичних iнформацiйних
стендiв, бюлетенiв, бlклетiв
Щокварталъно Максименко Г.С.,
Гаренко К.В.,
Кривич С.В.
r

More Related Content

Similar to nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying

Про створення ПДК з розгляду заяв про випадки булінгу.pdf
Про створення ПДК з розгляду заяв про випадки булінгу.pdfПро створення ПДК з розгляду заяв про випадки булінгу.pdf
Про створення ПДК з розгляду заяв про випадки булінгу.pdfschool_inform72
 
План заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdf
План заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdfПлан заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdf
План заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdfAleksSaf
 
План заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdf
План заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdfПлан заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdf
План заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdfschool_inform72
 
Наш дім Березняки - грудень 2015
Наш дім Березняки - грудень 2015Наш дім Березняки - грудень 2015
Наш дім Березняки - грудень 2015Viktor Rudenko
 
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfНаказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfschool_inform72
 
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfНаказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfschool_inform72
 
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfНаказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfAleksSaf
 
Місячник
МісячникМісячник
МісячникRebbit2015
 
рада профілактики 2021 2022
рада профілактики 2021 2022рада профілактики 2021 2022
рада профілактики 2021 2022ssuser6fc40e
 
рада профілактики 2021 2022 (1)
рада профілактики 2021 2022 (1)рада профілактики 2021 2022 (1)
рада профілактики 2021 2022 (1)ssuser6fc40e
 
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullyingAleksSaf
 
Організація виховного процесу на 2022-2023н.р..pptx
Організація виховного процесу на 2022-2023н.р..pptxОрганізація виховного процесу на 2022-2023н.р..pptx
Організація виховного процесу на 2022-2023н.р..pptxgimnasiya39
 
№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році
№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році
№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._роціAntonioWinn
 
Про закріплення територій обслуговування.pdf
Про закріплення територій обслуговування.pdfПро закріплення територій обслуговування.pdf
Про закріплення територій обслуговування.pdfssuserac8ec11
 
наказ про зарахування до 1 класу.pdf
наказ про зарахування до 1 класу.pdfнаказ про зарахування до 1 класу.pdf
наказ про зарахування до 1 класу.pdfAleksSaf
 

Similar to nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying (17)

Про створення ПДК з розгляду заяв про випадки булінгу.pdf
Про створення ПДК з розгляду заяв про випадки булінгу.pdfПро створення ПДК з розгляду заяв про випадки булінгу.pdf
Про створення ПДК з розгляду заяв про випадки булінгу.pdf
 
План заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdf
План заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdfПлан заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdf
План заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdf
 
План заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdf
План заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdfПлан заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdf
План заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdf
 
Наш дім Березняки - грудень 2015
Наш дім Березняки - грудень 2015Наш дім Березняки - грудень 2015
Наш дім Березняки - грудень 2015
 
Статут КДНЗ "Казка"
Статут КДНЗ "Казка"Статут КДНЗ "Казка"
Статут КДНЗ "Казка"
 
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfНаказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
 
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfНаказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
 
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfНаказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
 
Місячник
МісячникМісячник
Місячник
 
рада профілактики 2021 2022
рада профілактики 2021 2022рада профілактики 2021 2022
рада профілактики 2021 2022
 
рада профілактики 2021 2022 (1)
рада профілактики 2021 2022 (1)рада профілактики 2021 2022 (1)
рада профілактики 2021 2022 (1)
 
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
 
20
2020
20
 
Організація виховного процесу на 2022-2023н.р..pptx
Організація виховного процесу на 2022-2023н.р..pptxОрганізація виховного процесу на 2022-2023н.р..pptx
Організація виховного процесу на 2022-2023н.р..pptx
 
№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році
№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році
№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році
 
Про закріплення територій обслуговування.pdf
Про закріплення територій обслуговування.pdfПро закріплення територій обслуговування.pdf
Про закріплення територій обслуговування.pdf
 
наказ про зарахування до 1 класу.pdf
наказ про зарахування до 1 класу.pdfнаказ про зарахування до 1 класу.pdf
наказ про зарахування до 1 класу.pdf
 

More from AleksSaf

Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціПро результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціAleksSaf
 
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціAleksSaf
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціAleksSaf
 
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...AleksSaf
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfAleksSaf
 
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_AleksSaf
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfAleksSaf
 
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlenniaIMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlenniaAleksSaf
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfAleksSaf
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivAleksSaf
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72AleksSaf
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfAleksSaf
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxAleksSaf
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfAleksSaf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfAleksSaf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyaAleksSaf
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingAleksSaf
 
Knigi2023.pdf
Knigi2023.pdfKnigi2023.pdf
Knigi2023.pdfAleksSaf
 
витяг з протоколу № 3.pdf
витяг з протоколу № 3.pdfвитяг з протоколу № 3.pdf
витяг з протоколу № 3.pdfAleksSaf
 
витяг з протоколу № 2.pdf
витяг з протоколу № 2.pdfвитяг з протоколу № 2.pdf
витяг з протоколу № 2.pdfAleksSaf
 

More from AleksSaf (20)

Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціПро результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
 
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
 
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
 
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
 
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlenniaIMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
 
Knigi2023.pdf
Knigi2023.pdfKnigi2023.pdf
Knigi2023.pdf
 
витяг з протоколу № 3.pdf
витяг з протоколу № 3.pdfвитяг з протоколу № 3.pdf
витяг з протоколу № 3.pdf
 
витяг з протоколу № 2.pdf
витяг з протоколу № 2.pdfвитяг з протоколу № 2.pdf
витяг з протоколу № 2.pdf
 

Recently uploaded

Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у РівномуСтабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному24tvua
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...ssuser7541ef1
 
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській областіГрафіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області24tvua
 
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr4book
 
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptxПроблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptxssuser3258ce1
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстанняestet13
 
Еволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptxЕволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptxssuser9ce4541
 
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...ssuser7541ef1
 
Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіAdriana Himinets
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...ssuser7541ef1
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВestet13
 
Наказ ПК 2023-2024. pdf
Наказ ПК 2023-2024.          pdfНаказ ПК 2023-2024.          pdf
Наказ ПК 2023-2024. pdfhome
 
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptxУрок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptxssuser9ce4541
 
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdfПрезентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdfssuser7541ef1
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxssuserd1824d
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області24tvua
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік24tvua
 

Recently uploaded (17)

Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у РівномуСтабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
 
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській областіГрафіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
 
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
 
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptxПроблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання
 
Еволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptxЕволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptx
 
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
 
Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливості
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
 
Наказ ПК 2023-2024. pdf
Наказ ПК 2023-2024.          pdfНаказ ПК 2023-2024.          pdf
Наказ ПК 2023-2024. pdf
 
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptxУрок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
 
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdfПрезентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
 

nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying

 • 1. кРИtsоРIЗЬкА ГIМНАЗUI лq72 криворiзькоi мIсъкоi рАди Коd €ДРПоr'3311б402 c1,.t, KaпrcpttHiBc,bb:a, 8cl, .tl. Крчвчй Pil. Крuворiзькtltt район, lнiпропеmровська обiшсmь, 5 007 I m е,п. 0 9 7 - 5 5 5 - 3 5 -0 2, е -mail ks с ol а7 2 @,gma il. с опt нАкАз вiц 01 .09"202Зр жп4!4- од Про робоmу посmiйно diючоi KoMicii з пuлпань paшHbozo влtявлення неповнолimнiх, схальнах lo в}lсивання пс rrхоакmuвн uх р ечо ван, аJlкоzолю mа mюmюновuх варобiв у 2023-2024 н.р. F{а виконання законiв УкраТни <Про охорону дитинства>, <<Про ооцiальну роботу з сiм'ями. дiтьми та молоддюl>, <<Про заходи протидiТ цеза_конному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин. i,x аналогiв i п1-1екурсорiв та зловживанню яиil,lи}. <Про дер}кавне Регулюва[Iня виробництва i обiгу спирту етилового. конъячного i гtлодового, а,IIкогольних напоiв та тютюнових виробiв>l,, постанови мiжвiдомчоi наради вiд 08.04.2011 poK,v, пiодо лопередження шкiдливих звичок серед дiтей та пiдлiткiв, лов'язаних iз вживанням НаРкотичних засобiв, психотропних речовин, аJIкоголю та тютюнових виробiв, врахов}точи Розпорядженriя Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 28 серпня 201З р. Лt 7З5-р <Про схваjIення Стратегii державноi полiтики щодо наркотикiв на перiод до 2а20 poк)iD, враховуючи iнформацiйнi рекомендацii МОН УкраiЪи NЬ 1lWа2-2З вiд 24.08.202З року кЩодо органiзачii виховного процесу в 202З-2024 н.р.> та з N,{етою здiйснення профiлактики вживаI]ня учнями наркотичних речовин. тютюнокурiння та пропагуван}Iя здорового способу життя в закладi. НАКАЗУЮ: 1. Продовжити в школi робоry поотiйно дiючоТ KoMiciT у складi . заступIIика директора з виховноТ роботи Белова о.С.: . соцiасьного Еедагога Кривич С.В.; о шкiльног0 практичного психо-тrога Гаренко К.В.; . педагога-органiзатора Максименко Г.С.; . медичноТ сестри Потарська (J.В. Затвердити IIаспорт постiйно дiючоi KclMiciТ з превентивних питань та раннього виявлення неповнолiтнiх схильних до вживання шсихоактивних речовиIt, ЕLIкого:Iю та тютюЕових виробiв (додаток ýs 1). Заступнику директора школи з ВР Бсловiй О.С,: З.l.ffо 08.09.2023 р. скласти i затверлити IIлан роботи постiйно дiючоТ KoMicii на 202З-2024 н.р. З.2. Поновити банк даних на дiтей, що схильнi до шкiдливих звичокr та цiтей, що стоять на облiку у наркологiчному кабiнетi /до 15.09.202З р./ З.З. fio роботи ПflК за,тучит}1 представникiв громадських органiзацiй. благодiйних 2. J
 • 2. - фонлiв. ССД, КМЦСССДМ. За потребою 4. Соцiальномy педагогу Кривич С.В.. практичноh,{у психологу Гаренко К.В.: 4.1. Розробити та затвердLIти пла}i заходiв роботи психологiчноТ слухсби зi здобувачапли ocBiTlT (iгрупи та зони р[iз!Iкуi), СХ{О та ВШО. 4.2. Продов}кити роботу анонiмного експрес-он-лайн к0l{сульт-пункту через телефоtl довiри та сайт закладу, 4.З. Продовжити дiяльнiсть <{Ilко:rи порозумiння)) та освоювати основи медiацiТ. Протягом року 4.4.Здiйснювати профiлактичнi рейди <<Урок>>. кI]игарка>, <fiiти вулицi>, <<Як живеш дитиноD, кПерерва>. Постiйно 5. Педагогу-органiзатору Максименко Г.С.: 5.1. Систематично залучати учнiв до участi в конкурсах, акцiях, агiтбригадах з ПРОПаГанДи Здорового способу iitиття та прицеплення учнiвськiЙ молодi цiннiсних житт€вих навичок Протягом рок1, 5.2. Затучати до проведення iнформачiйно-просвiтницьких заходiв активних ,r.часникiв учнiвського с амоврядування. 6- Контроль за Бслову О.С. покJIасти на заст)дтника директора з виховноi роботи fiиректор КГ NЬ72 Вiкторiя НИLIИПОРУК З наказом Бслова о.С Кривич С Гаренко К.В. Потарська О.В. мааксилденко Г.с || ау, гýjин&з,fi trsyэ кри8ор,ýькоi м!€ькФrрАди lден rифIiл"rцiйний iёд }J.}lý40:
 • 3. ло на.казч лъ Додаток Nsl " 2{123 р. :!- IMCfloPT пос miйно diючоt Kotпic ii з превен muвн uх п umань mа pqшHbozo ваявлення неповнолimнiх, схuльнuх do в#еuвсIння пс uхоакmавн rrх р ечо вuн, а]rкоzоли) mа tпюmюнов ах в uробiв Крuворiзькоt ziпtназii М72 КМР Юрuduчна adpeca навч{utьноzо заlоrаdу - 50071, ffнiпропетровсъка обл.. м. Кривий Рiг, вул. Катерлrrriвська 8,А. fокуменm, нв п,idсmавi якоzо cmиopeш{l HlKi.,cbHct посmiйно diюцlt комiсiя - }{аказ rrс КГ ЛЪ72 вiд 01.09,202З р, jЧЪ *{еmа робоmu колtiсii: 7 . Профiлактика в)itt{вання ацкоголю, HiKoTlTH,v, наркотикiв; 8. IIропаганда здорового способу життя; 9. Форlryвання цiннiоного ставлен}iя д0 здоров'я серед школrярiв та цегативнс,го ставJIе[{ня до lлкiдливих звиtIок; i0. ознайомлення yT HiB з об'ск,гивноrо iнформаtliсю llpo впJlив аJIкоголю, нiкотину .га Еаркотичних реtlовин на органiзм людини; 1 1. НацiлеННЯ 1,чнiв на вибiр вiрного ;*tитт€вого шляху та на проIrаганд,ч здOрового слособу жLiття. голова koлlicii: Белова о.с. - заступник директора з ВР - органiзовус та керуе роботою KoMicii, залуча€ до сгriвпрачi фахiвцiв служби у справах дiтей, ювенацьноТ превенцil. наркологiчgих кабiнетiв; iнiцiюе притягнеЕня батькiв до а;fмiнiстративнсТ вiдповiдачьностi за cTaTTeIo 184 Кодексу про адмiнiстративнi правопорушення в разi усунення ними вiд виконання батькiвських обов'язкiв. членrl колriсii: Кривич с.в. - соцiаrьнил"т Еедагог * tsеде роботу Еапраtsлену на виявлеýня та iнфорл-лування батькiв fiро випадки вяtивання психотропних речовин. €Ulкогол}о, тютюнових виробiв; здiйснrоС iндивiдуа,Тьний супРовiд дитини за наслiдкаNlи рекомендачiй фахiвцiв медичних закладiв; гаренко к.в. - практичний психолог * здiйснюс iндивiд,чальнийi счпровiд дитини за наслiдками рекомеЕдаrriй фахiвrtiв медичних закладiв' веде просвiтницъкlr роботу серед ,ччнiв та батькiв; h,fаксименко Г.С. - ilедагог-органiзатор - складас rrлан роботи KoMiciI. веде протоколи засiдань (засiда,ння прOводятьс-я 1 раз на квартац, а за потреби частiше), веде об.цiк робоr"; Потарська о.в. - N{едична сестра - фiксус данi про факти виявлення таких учнiв * .unp"r"* журнfu,Iах, направляе дiтей разом з батькалtи на консультацiт до профiльних N{едичЕих v, l dпtrt1- код Зj4lg4ii? uiйиiсfi
 • 4. 1 ло наказу }lъ IIJIАн роботи IIостiйЕо дiючоI Koмicii з превеIIтивнЕх питань яа 2023-2В24 п.р. ъ li,il,'|,11.i)]r Ец;$l},|4й itoД _]]4'lбdjФ2 о 9 ,-9 ý i1 Ё i] g.h ль Заходи TepMiH виконання Вiдповiдальний 1 та затвердження рiчного lrлану роботl.t постiйно дiючоi KoMicii з tIревентивних питань Складання Вересень 202З Белова О.С. , Максименко Г.С., Г'аренко К.В. с.в. 2. I1роведення постiйно дiючоi питань засrдаЕь KoMIcl} з Щоквартальяо Бс.пова о.С". с,в, а J Звiтlrвання на постiйнодiючоi педрадi про роботу KoMiciT з превентивних питань Вiдповiдно до rIлану проведення педагогiчних Белова О.С., Гаренко К.В., Крrвич С.В. даних про дiтей, що маютъ схилънiсть звичок Ведення оOшкч Протягом року Гаренко К.В с.в 5 питаЕь комlс11 постiйнодiючоТ Ведення документацiТ по роOот1 з г{ревецтивних Постiйно Кривич С.В. 6, пдаЕ iндивiдуальвоТ Скласти роботи з Вересень 2023 Гаренко К.В. с.в. 7 дrагнOстикЕ (анкеryванrrя, групова та iндивiдyальна робота) учнiв на rrредмет виявлення осiб, якi схильнi до адитивноi поведiнки Проведення Вересенъ- жовтелть 202З Гаренко К.В. 8. Органiзацiя кГодини роботи психолога)i, кГ,одини соцlаJ{ьнOго педагогаD Вересевь 202З Гаренко К.В. с.в 9 тацlиного поновлення роботи анонlмЕого ексшрес онлайн Вересень 202З Гаренко К,В. 10. бесiд. тематичних Проведенtrя круглих iз столlв питань превентивних Протягом року Беrrова О.С., Гаренко К.В., Кривич С.В., класнt 11 Проведення ( рейдiв Урок>, кldигарка>, Протягом року Белова о.С.. с.в. 2, та провед9Еня тематиIIнIгх зустрiчей, тренiнгiв спiлъно iз та 1нIпими Органiзацiя спецlалlстами ссд, мlсцевого центру соцiшrьноi служби, лlкарями наркологом, Протягом року Бслова о,С. 13 Затцллентля органiзацiй громадських превентивrтого представникiв виховання молод1 з цитанъ Протшом року Белова О,С,, Гаренко К.В., с.в. 4.
 • 5. 14. 11ровести конкурси для учнiв на кращий iнфорплаlдiлiно-методи.IнItй матерiал щодо популяризацiТ здорового способу життя (листiвки. бюлетенi, лiтературнi твори. профiлактичнi диктанти) Протягом року Белова о.С., n trл--л--- -.,,--.л т- /-i rvldltL?lлtGtlttl.) l .L , Гаренко К.В., Кривич С.В. Класнi керiвники 1-9 класiв 15. Органiзаrдiя та проведення загальношкiльних заходiв з шопlтяризацii здорового способу життя Протягом року Максименко Г.С]., Гаренко К"В., Кривич С.В. 1б. Участь в районних та мiських акцiях, агiтбригадах з поп,члярлtзаlдiТ здорового способу життя Протягом року Бслова о.С.. Макси,rtенко Г.С. 17. Ана"riз проведеноi роботи шкiльноТ постiйнодiючоТ KoMiciT з превентивних питань Один раз на гliврiччя Белова О.С." Гаренко К.В., Кривич С.В. 18. Монiторинг дiяльностi постiйнодiючоТ KoMicii з превентивних питань Постiйно Бслова о.С 19. Оформлення тематичних iнформацiйних стендiв, бюлетенiв, бlклетiв Щокварталъно Максименко Г.С., Гаренко К.В., Кривич С.В. r