SlideShare a Scribd company logo
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
Криворізької гімназії №72
Криворізької міської ради
на 2023-2025 роки
Кривий Ріг 2023
СХВАЛЕНО
Педагогічною радою
КГ №72 КМР
(протокол №5
від 25.12.2023 року)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор КГ №72 КМР
_____________В. НИЧИПОРУК
ЗМІСТ
1. Вступ
1.1. Призначення Стратегії. Коротка характеристика діяльності закладу освіти
1.2. Місія. Візія. Цінності
1.3. Завдання розвитку закладу на 2023 – 2025 роки
2. Пріоритетні напрямки розвитку гімназії
2.1. Освітнє середовище
2.1.1. SWOT-аналіз освітнього середовища
2.2. Дистанційне навчання
2.3. Система оцінювання учнів
2.3.1. SWOT-аналіз системи оцінювання учнів
2.4. Формування навичок особистої безпеки
2.5. Подолання освітніх втрат
2.6. Педагогічна діяльність педагогічних працівників
2.6.1. SWOT-аналіз педагогічної діяльності педагогічних працівників гімназії
2.7. Управлінські процеси закладу освіти
2.7.1. SWOT – аналіз управлінських процесів гімназії
3. Моніторинг і оцінювання якості впровадження Стратегії розвитку
1. Вступ
1.1. Призначення Стратегії. Коротка характеристика діяльності закладу освіти
Підготовка Стратегії розвитку Криворізької гімназії №72 Криворізької міської
ради на 2023 – 2025 роки зумовлена якісним оновленням змісту освіти відповідно до
нового Закону України «Про освіту», Концепції нової української школи, полягає в
необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами
сучасного життя, запитами суспільства щодо надання якісних освітніх послуг.
Стратегія розвитку гімназії спрямована на цінності особистісного розвитку,
варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію
чинників, які впливають на якість освітнього процесу, змісту освіти, форм і методів
навчання й виховання, забезпечення компетентнісного підходу до викладання та
системи оцінювання, формування конкурентоспроможного випускника,
внутрішнього та зовнішнього моніторингів якості знань здобувачів освіти та якості
надання педагогами освітніх послуг, прийняття управлінських рішень, активізація
діяльності закладу в освітньому просторі міста та країни.
Стратегія розвитку гімназії є комплексом методичних, матеріально-технічних та
управлінських проєктів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально
враховані потреби учасників освітнього процесу.
Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України
«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Рішенням Комітету з питань
освіти, науки та інновацій Верховної Ради України «Про затвердження Рекомендацій
слухань у Комітеті на тему: «Освітні втрати й освітні розриви на рівні загальної
середньої освіти: вимірювання та механізм подолання» (протокол від 07.06.2023
№122), Положенням про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої
освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020
№1115, затвердженим у Міністерстві юстиції України 28.09.2020 №941/35224 (зі
змінами). іншими нормативно-правовими актами з питань освіти, Указами
Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями та наказами Департаменту
освіти і науки виконкому Криворізької міської ради.
Стратегія визначає мету, зміст, завдання та проблеми закладу, конкретизує
перелік основних напрямів і заходів з реалізації стратегічних завдань. Основним
стратегічним баченням розвитку закладу є створення та розвиток закладу під
загальним гаслом «Школа для дітей», що передбачає подальше функціонування
закладу, у якому не тільки здобувається освіта та формується знаннєвий компонент,
а й створюються умови, за яких кожна дитина може реалізувати себе як особистість,
може почувати себе вільно, безпечно та реалізувати свої індивідуальні здібності.
Стратегія спрямована на забезпечення особистісного розвитку суб’єктів освітнього
процесу, модернізації змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю
й оцінювання, прийняття управлінських рішень.
Стратегія розвитку закладу на 2023-2025 роки може доповнюватися.
1.2. Місія. Візія. Цінності
Місія: формування і розвиток соціально зрілої, творчої, з усвідомленою
громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, відповідальної
особистості, підготовленої до професійного самовизначення та навчання впродовж
життя.
Візія: гімназія - сучасний заклад освіти, який задовольняє пізнавальні інтереси
дитини, створює умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального,
фізичного розвитку, плекає творчу особистість, тобто заклад самореалізації
особистості, ліцей життєтворчості; початкова ланка - дитиноцентрична, де кожен
учень розвивається і натхненно навчається.
Цінності:
персонал: патріотизм, професіоналізм, порядність;
учні: якісна освіта, здоров'я, соціалізація;
батьки: довіра, повага, співпраця.
Відповідальність усіх учасників освітнього процесу.
1.3. Завдання розвитку закладу на 2023 – 2025 роки:
 Формування безпечного та комфортного освітнього середовища для всіх учасників
освітнього процесу, облаштованого відповідно до принципів розумного
пристосування;
 Забезпечення якості надання освітніх послуг на всіх рівнях здобуття освіти. 3.
Надання освітніх послуг через різні форми здобуття освіти згідно з чинним
законодавством (очна, дистанційна, сімейна, екстернатна, педагогічний патронаж);
 Розкриття та розвиток здібностей, талантів, можливостей, пізнавальних інтересів
здобувачів освіти, мотивації до оволодіння знаннями, самостійного набуття знань;
 Створення умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій;
 Формування цінностей та необхідних для самореалізації здобувачів освіти
життєвих компетентностей;
 Виховання відповідальних громадян-патріотів України, здатних до свідомого
суспільного вибору;
 Розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів у пошуках нових
форм і методів педагогічної діяльності з метою надання якісних освітніх послуг;
 Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я учасників освітнього
процесу, мотивація до фізичної активності;
 Створення психологічно комфортного середовища;
 Бережливе ставлення до енергоресурсів, екологічна поведінка всіх учасників
освітнього процесу;
 Формування штату закладу із кваліфікованих працівників;
 Підвищення професійного рівня кадрового потенціалу згідно з Положенням про
атестацію та сертифікацію педагогічних працівників;
 Створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми
потребами (інклюзивне, індивідуальне навчання);
 Забезпечення закладу освіти необхідним обладнанням;
 Запобігання будь-яким проявам дискримінації та булінгу;
 Упровадження політики академічної доброчесності;
 Розвиток та удосконалення дистанційного навчання;
 Продовження формування позитивного іміджу гімназії;
 Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
2. Пріоритетні напрямки розвитку гімназії
2.1. Освітнє середовище
Стратегічні завдання:
 оптимізувати внутрішні та зовнішні ресурси освітнього середовища;
 активніше залучати педагогічних та соціальних партнерів для рішення завдань
підвищення якості освіти;
 подолання освітніх втрат;
 використовувати соціокультурне оточення з метою розвитку загального світогляду
учнів;
 освоювати різні форми комунікації та співпраці з метою відкритості гімназії
контактам з іншими установами, організаціями, підприємствами;
 забезпечувати комфортні і безпечні умови освітнього процесу;
 створювати освітнє середовище, вільне від будь-яких форм насильства та
дискримінації;
 формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього
простору.
2.1.1. SWOT-аналіз освітнього середовища
Напрямок Сильні сторони, позитивні тенденції Слабкі сторони, проблеми, що
потребують вирішення
1.Забезпечення
комфортних і безпечних
умов освітнього процесу
1. Заклад розташовано у типовому
приміщенні. Має, вестибюль, дві майстерні,
тренінговий центр;
2. Оновлена теплиця на території закладу;
3. Корисна площа приміщень 3954 кв. м.;
4. Кількість поверхів в основній будівлі
закладу 3;
5. Умови доступності закладу освіти для
навчання осіб з особливими освітніми
потребами (архітектурна доступність,
наявність пандусу);
6. Вид опалення закладу – центральне;
7. Наявність внутрішніх санвузлів (у
задовільному стані, поточний ремонт – 2022
рік);
8. Каналізація міська;
9. Кількість навчальних кабінетів – 28;
10. Предметні кабінети (математика,
інформатика № 1, інформатика);
11. 12 кабінетів початкових класів, оновлена
шкільна теплиця;
12. Для задоволення потреб дітей у закладі
функціонують їдальня на 120 посадкових
місць, 2 майстерні, 1 спортивна зала,
1 бібліотека);
13. Наявність кабінетів із технічними
засобами навчання: кабінет інформатики
№1, кабінет інформатики №2, 20 навчальних
кабінетів;
14. Кількість комп’ютерів у закладі: 31, всі
підключено до мережі Інтернет, 58
ноутбуків; 12 хромбуків, 7 планшетів,
7 принтерів; .
1. Рік забудови приміщень закладу:
1963р. ( старе приміщення, зношеність
комунікаційних систем);
2. Приміщення їдальні, харчоблоку та
майстерень потребують капітального
ремонту;
3. Облаштування блоку для учнів
початкової ланки;
4. Створення окремої будівлі на
території закладу;
5. Продовження створення «безпечного
закладу»;
6. Освітнє середовище потребує
осучаснення;
7. Необхідне поновлення технічно-
матеріальної бази предметних кабінетів
(хімія, біологія, фізика);
8. Здійснити заміну системи опалення на
автономну;
9. Здійснити заміну електромережі та
системи освітлення приміщення закладу
;
10. Здійснити ремонтні роботи
коридорів закладу ;
11. Відновлення твердого покриття
шкільного подвір’я (великий та малий
двір - значні ділянки асфальтового
покриття зруйновані);
12. Доукомплектування бази
комп’ютерної техніки у навчальних
кабінетах;
13. Здійснити капітальний ремонт
спортивної зали;
15. Кількість інтерактивних дошок - 3;
16. Проєкторів та проекційних екранів - 4;
17. LED телевізорів - 25;
18. Наявність спортивних споруд:
Спортивні майданчики у тому числі поле зі
штучним покриттям, гімнастичні снаряди,
ліани, волейбольний майданчик,
волейбольний майданчик;
19. Земельна ділянка (площа) – 2,1 га;
20. Заклад бере участь у проєкті
«Громадський бюджет»: «Безпека
території», «Шкільне подвір’я», виконано
заміну старого асфальтного покриття на
нову сучасну бруківку, встановлено забор по
периметру закладу) (з 2017 по 2021 роки);
21. За сприянням благодійної організації
Christian Aid та технічної підтримки МБФ
«Альянс громадського здоров’я» для
психолого-корекційної та розвантажувальної
роботи з гімназистами облаштовано укриття
наступним обладнанням, а саме: крісло-
мішками (15 шт.), карематами туристичними
(19 шт.), шезлонгами-кріслами (4 шт.),
каркасними гамаками (2 шт.), набором
великих шахів (1 шт.), сонячною панеллю
(1 шт.), інверторним генератором, стільцями
з видкідними полицями (25 шт.), 2023 рік.
22. Встановлено енергозберігаючі вікна та
вхідні двері;
23. Здійснено заміну освітлення території
закладу , лед-лампи;
24. Модернізація та часткова заміна системи
опалення приміщення закладу;
25. Придбання вогнегасників;
26. Влаштування системи внутрішньої
сигналізації;
27. Встановлення системи протипожежної
сигналізації.
14. Необхідність створення актової зали;
15. Ремонт підлоги в коридорі другого
поверху приміщення закладу ;
16. Заміна системи опалення та
водогону;
17. Оснащення шкільних кабінетів
сучасними засобами навчання;
18. Створення на базі бібліотеки
інформаційного центру закладу ;
19. Придбання холодильника в їдальню
20. Заміна водопроводу у кабінетах
фізики, хімії.
2. Створення освітнього
середовища, вільного від
будь-яких форм
насильства та
дискримінації
1. Проводяться комплексні заходи з протидії
булінгу:
 Розробляється план заходів щодо
протидії булінгу у закладі;
 Інформування школярів, їх батьків,
учителів та інших учасників
освітнього процесу про
запровадження відповідальності за
вчинення булінгу (цькування) та
вироблення небайдужості до
проблеми булінгу;
 На сайті закладу оприлюднено
порядок реагування на звернення
про випадки булінгу, план заходів
щодо попередження булінгу, зразок
заяви щодо реагування на випадки
булінгу.
Здійснюється оцінка поширення булінгу в
закладі.
 Здійснюється розвиток навичок
толерантного спілкування.
 Проводяться заходи щодо розвитку
навичок конструктивного
вирішення конфліктних ситуацій.
 Проводиться робота щодо
1. Створення дієвої системи роботи з
батьками щодо розуміння проблем
булінгу.
2. Налагодження співпраці з
громадськими та державними
організаціями по організації
просвітницької роботи щодо
попередження випадків булінгу.
формування знань з правил
безпечної поведінки в мережі
Інтернет
 Практичний психолог закладу
реалізує діяльнісний підхід.
Розроблено та оприлюднено
правила поведінки для здобувачів
освіти.
 Встановлено 16 відеокамер у
приміщеннях та на території
закладу, що знижує рівень випадків
насильства.
3. Формування
інклюзивного,
розвивального та
мотивуючого до навчання
освітнього простору
 У закладі забезпечено вільний
доступ до навчального корпусу
шляхом облаштування пандусу.
 Організовується індивідуальне
навчання (педагогічний патронаж)
за зверненнями батьків та
висновками ЛКК.
 Педагогічні працівники, що
навчають учнів з особливими
потребами, систематично
підвищують фаховий рівень шляхом
опрацювання відповідної
літератури, підвищення
кваліфікації. відвідування міських
семінарів, тренінгів, майстер-класів,
консультування з практичним
психологом закладу .
 Здійснюється проведення
корекційних годин для дитини з
ООП.
 Відсутня кнопка
виклику.
 Облаштування санвузол для
дітей з ООП.
 Відсутня можливість
пересування між поверхами
дітям з порушенням опорно-
рухового апарату( підйомники,
ліфт).
 Вдосконалення методик роботи
з учнями з ООП з різними
нозологіями.
 Пристосування території
закладу для перебування дітей з
ООП.
Шляхи реалізації
Зміст заходів Термін
виконання
Відповідальні Примітка
Залучення альтернативних джерел фінансування
навчального закладу
Постійно Дирекція,
педагогічний
колектив
Оновлення бази природничо-математичних
кабінетів.
Постійно Департамент освіти,
Дирекція,
педагогічний
колектив
Розширення бази комп’ютерної техніки. Постійно Департамент освіти,
Дирекція
Поточний ремонт їдальні та майстерень 2023-2025 рр. Департамент освіти,
Дирекція
Ремонт підлоги в коридорі 2 поверху, стін 1,2,3
поверхів. Заміна системи опалення та водогону.
До 2025 р. Департамент освіти,
Дирекція
Відновлення твердого покриття шкільного подвір’я
(великі ділянки асфальтового покриття зруйновані)
2023-2025 рр. Департамент освіти,
Дирекція
Пристосування території закладу для перебування
людей з обмеженими фізичними можливостями
2024-2025 рр. Департамент освіти,
Дирекція
Оснащення шкільних кабінетів сучасними засобами
навчання
Постійно Департамент освіти,
Дирекція
Співпраця зі Службою у справах дітей, Центром
сім’ї та молоді та правоохоронними органами
Постійно Дирекція, практичний
психолог, класні
керівники
2.2. Дистанційне навчання
Стратегічні завдання:
 продовжити створення інформаційно-освітнього простору для підтримки
дистанційного навчання з використанням ІКТ;
 постійне удосконалення та модернізація форм, засобів і методів дистанційного
навчання, відповідно до рівня розвитку ІКТ;
 розробка і використання педагогічних технологій для підтримки дистанційного
навчання;
 використання потенціалу дистанційної форми навчання для отримання
професійних знань та компетентностей педагогів;
 розвиток технічного та програмного забезпечення дистанційного навчання;
 реалізація ресурсних можливостей гімназії для підвищення якості освітнього
процесу за рахунок оновлення змісту навчання та методів навчання, в тому числі
особистісного підходу у навчанні.
2.3. Система оцінювання учнів
Стратегічні завдання:
 підвищити якість освітніх послуг відповідності до Державних стандартів освіти;
 здійснювати освітній процес відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів,
здібностей учнів;
 вимоги до оцінювання результатів навчання мають визначати з урахуванням
компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладені ключові
компетентності;
 ґрунтувати оцінювання на позитивному підході, що передбачає врахування рівня
досягнень учня;
 наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи
оцінювання їх навчальних досягнень;
 застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження
та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти;
 спрямовування системи оцінювання на формування у здобувачів освіти
відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.
2.3.1. SWOT-аналіз системи оцінювання учнів
Напрямок Сильні сторони, позитивні тенденції Слабкі сторони, проблеми,
що потребують вирішення
1.Наявність відкритої,
прозорої і зрозумілої для
здобувачів освіти
системи оцінювання їх
навчальних досягнень
1. У своїй роботі педагогічні працівники
користуються нормативними
документами, а саме: Наказ МОНУ від
13.04.2011 р. №329 “Про затвердження
Критеріїв оцінювання навчальних
досягнень учнів (вихованців) у системі
загальної середньої освіти” та Наказ
МОНУ від 21.08.2013 р. №1222 Про
затвердження орієнтовних вимог
оцінювання навчальних досягнень учнів
із базових дисциплін у системі загальної
середньої освіти” зі змінами.
2. Формувальне оцінювання
використовується для учнів початкової
ланки.
1. Не всі вчителі оприлюднюють
критерії оцінювання, правила та
процедури оцінювання
навчальних досягнень.
2. Не завжди освітній процес
спрямовується на формування і
розвиток ключових
компетентностей, а переважно на
перевірку знаннєвого
компоненту.
3.Посилення ролі особистісного
чинника в засвоєнні навчального
матеріалу.
4. Педагогічні працівники більшу
увагу приділяють обсягу
3. На початку навчального року,
семестру, вивчення нового розділу
педагогічні працівники ознайомлюють
учнів з критеріями оцінювання
навчальних досягнень.
4. При проведенні контрольних видів
робіт педагогічні працівники
ознайомлюють здобувачів освіти з
критеріями оцінювання.
5. При виставленні оцінки педагогічні
працівники аналізують роботу учня, чітко
проговоривши сильні та слабкі сторони
роботи учня.
6. Аналіз роботи учня ґрунтується на
позитивному підході, аналізується не
лише результат, а й процес вивчення
навчального матеріалу.
7. Враховується індивідуальний поступ
здобувача освіти.
засвоєних знань, а не тому, як ці
знання використовуються для
вирішення прикладних завдань.
5. Частка вчителів, які
застосовують систему
оцінювання, спрямовану на
реалізацію компетентнісного
підходу, невелика. Проте з
кожним роком таких учителів
стає більше.
6. Удосконалення методик
формувального оцінювання.
2. Застосування
внутрішнього
моніторингу, що
передбачає систематичне
відстеження та
коригування результатів
навчання кожного
здобувача освіти
1. Класними керівниками ведеться
моніторинг досягнень учнів класу (для
ознайомлення батьків раз на місяць в
щоденнику робиться звіт навчальних
досягнень учня).
2. Педагогічними працівниками
відстежується особистий поступ кожного
гімназиста, що формує позитивну
самооцінку, відзначають досягнення,
підтримують бажання навчатися,
запобігають побоюванням помилятися.
Учителі початкової ланки з цією метою
формують портфоліо учнів.
3. Питання моніторингу навчальних
досягнень учнів виноситься на засідання
педагогічної ради, нарад при директорові.
4. Адміністрацією закладу передбачено
річним планом моніторингові
дослідження якості знань здобувачів
освіти:
5.Учнів 5-х класів з метою виявлення
рівня адаптації до навчання в середній
ланці;
6. Учнів 5-9 класів з предметів
інваріативної частини навчальних планів
з метою виявлення рівня сформованості
знань та дотримання критеріїв
оцінювання;
7. Учнів 4 класів з предметів ДПА з
метою виявлення рівня сформованості
знань та дотримання критеріїв
оцінювання;
8. Учнів 9-х класів з предметів ДПА з
метою виявлення рівня сформованості
знань та дотримання критеріїв
оцінювання.
1. Не завжди вчителі проводять
глибокий аналіз результатів
моніторингових досліджень,
інколи цей аналіз носить
формальний характер.
3. Спрямовування
системи оцінювання на
1. Педагогічними працівниками у
співпраці з батьками формується
1. Робота з батьками щодо
формування відповідального
формування у здобувачів
освіти відповідальності
за результати свого
навчання, здатності до
само оцінювання.
відповідальне ставлення здобувачів
освіти до результатів своєї роботи.
2. Вивчаються пропозиції щодо
удосконалення процесу використання
електронного щоденника
3. На уроках педагогічними працівниками
використовуються прийоми
самооцінювання навчальної діяльності
здобувачів освіти, що формує
відповідальне ставлення до освітнього
процесу.
4. Під час дистанційного навчання,
канікул педагогічні працівники проводять
консультування учнів, які потребують
додаткової інформації з предметів.
Ведеться робота з обдарованими дітьми з
метою якісної підготовки до предметних
олімпіад, конкурсів, змагань.
5. Досягнення учнів висвітлюються на
стенді закладу, офіційному сайті, сторінці
у соціальній мережі Фейсбук.
ставлення до навчання потребує
активізації, батьки повинні стати
партнерами в даному напрямку
роботи.
2. Більшої уваги потребують
прийоми самооцінювання на
уроках.
3. Більшу увагу вчителям
необхідно приділяти учням, що
мають низький рівень знань,
через індивідуальні завдання,
роботу на канікулах з даної
категорією здобувачів освіти.
Шляхи реалізації
Зміст заходів Термін
виконання
Відповідаль
ні
Примітка
Оприлюднення критеріїв оцінювання в навчальних
кабінетах.
Вересень
2023 р.
Учителі-
предметники
Проведення глибокого аналізу результатів моніторингових
досліджень з зазначенням чітких шляхів покращення якості
знань учнів.
Постійно Дирекція,
педагогічний
колектив
Активізувати роботу з батьками щодо формування
відповідального ставлення до навчання здобувачів освіти.
Постійно Дирекція,
педагогічний
колектив
Більш активне впровадження прийому самооцінювання на
уроках.
Постійно Дирекція,
педагогічний
колектив
Більшу увагу вчителям приділяти учням, що мають низький
рівень знань, через індивідуальні завдання, роботу на
канікулах з даної категорією здобувачів освіти.
Постійно Дирекція,
педагогічний
колектив
2.4. Формування навичок особистої безпеки
Мета: спонукання педагогів, учнів, батьків до усвідомлення необхідності
формування навичок безпечної поведінки;
формування:
 стійкої мотивації на поведінку, що забезпечує особисту безпеку;
 відповідальності за своє благополуччя;
 потреби передбачати можливі життєві екстремальні ситуації, виробити навики
правильного аналізу і адекватної поведінки, тобто грамотні дії в тих умовах, які
можуть сьогодні спіткати людину на життєвому шляху;
 культури безпеки.
Завдання:
 пропаганда знань, умінь і навичок безпечної життєдіяльності серед учасників
освітнього процесу;
 навчання навичок особистої безпеки;
 профілактика правопорушень, залежності від психотропних речовин;
 вдосконалення загальної культури працівників, учнів відповідно до рівня
соціально-моральних цінностей, формування відповідального ставлення до себе і
власної безпеки;
 підвищення компетентності працівників, батьків та учнів в області спеціальних
наукових знань, психології;
 забезпечення учасників освітнього процесу необхідною інформацією, що дозволяє
зміцнювати особисту безпеку;
 формування знань, норм і правил поведінки з безпеки життєдіяльності;
 розвиток здібностей учасників освітнього процесу до рефлексії свого способу
життя.
2.5. Подолання освітніх втрат
Стратегічні завдання:
 дотримання принципів організації Програми з надолуження освітніх втрат,
визначених МОН України спільно з UNICEF;
 забезпечення консультативно-методичної роботи щодо подолання освітніх втрат
учнів (навчальних, виховних, фізичних, психологічних);
 впровадження різноманітних видів профілактичної, фізкультурно-оздоровчої та
здоров’язбережувальної діяльності для збереження і зміцнення здоров’я учнів під
час уроків, підвищення мотивації здобувачів освіти до фізичної активності;
 комплексна психологічна й емоційна підтримка учасників освітнього процесу в
умовах війни та в повоєнний час;
 адаптація освітніх стратегій та освітнього процесу до індивідуальних потреб
здобувачів освіти, враховуючи рівень їх навчальних втрат, місце проживання,
соціальні ресурси родин, отриманий дітьми та підлітками травматичний досвід
тощо;
 консолідація й ефективне використання наявних ресурсів для створення та
результативного функціонування системи з подолання освітніх втрат учнів;
 створення методичної системи підтримки індивідуальної освітньої траєкторії учнів
шляхом проведення індивідуальних занять, факультативів відповідно до
навчального плану та/або за запитами учнів, консультацій з учнями для усунення
прогалин у знаннях із предмету, розробки завдань різних рівнів складності для
окремих учнів;
 розробка та впровадження стратегії адаптації освітнього процесу гімназії до роботи
в умовах зміни режимів навчання;
 організація роботи пришкільних (мовних, математичних, природничих тощо)
таборів, запровадження «навчальних канікул».
2.6. Педагогічна діяльність педагогічних працівників
Стратегічні завдання:
 Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності,
використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з
метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти;
 Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності
педагогічних працівників;
 Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками
закладу освіти;
 Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах
академічної доброчесності.
2.6.1. SWOT-аналіз педагогічної діяльності педагогічних працівників гімназії
Напрямок Сильні сторони, позитивні
тенденції
Слабкі сторони, проблеми, що
потребують вирішення
1. Ефективність
планування педагогічними
працівниками своєї
діяльності, використання
сучасних освітніх підходів
до організації освітнього
процесу з метою
формування ключових
компетентностей
здобувачів освіти
1. Здійснюючи календарне
планування уроків окремі
педагогічні працівники враховують
ступінь складності теми, обсяг
навчального матеріалу. Аналізують
результативність. У разі необхідності
- вносять корективи в планування.
2. Педагоги активно використовують
сучасні освітні технології,
спрямовують роботу на оволодіння
здобувачами освіти ключовими
компетентностями та наскрізними
уміннями.
3. Систематично використовують на
уроках презентації, відеоматеріали.
4. Належну увагу педагоги
приділяють роботі з учнями, що
мають низький рівень знань. Для
таких дітей готуються індивідуальні
завдання, які систематично
перевіряються. Відповідно до
результатів планується подальша
робота з такими дітьми. При
оцінюванні враховується особистий
поступ учня, що стимулює дитину до
роботи.
5. Більшість педагогічних
працівників, практичний психолог
закладу мають власні блоги.
6. Є педагогічні працівники, які
діляться досвідом роботи через друк
у фахових виданнях, Інтернет-
виданнях.
1. Не всі педагоги корегують
календарне планування в
залежності від результативності
роботи учнів.
2.Деякі вчителі проводять уроки,
які не відповідають сучасним
вимогам і призводить до зниження
інтересу учнів до навчання.
3. Не всі педагоги використовують
можливості Інтеренет-мережі, ІКТ.
2. Постійне підвищення
професійного рівня і
педагогічної майстерності
педагогічних працівників
1. Освітній процес забезпечують 51
педагогічних працівника. З них з
вищою категорією – 26 чол., першою
категорією – 7 чол., другою
категорією – 8 чол., спеціалістів – 7
чол., бакалавр – 1, неповною вищою
освітою – 2 чол., зі званням
«Вчитель-методист» - 9 чол.,
«Старший вчитель» - 10 чол.
2. Педагоги закладу активно
проходять підвищення кваліфікації
при ДАНО, КДПУ
3. Педагогічні працівники мають
змогу самостійно обирати суб’єкти
підвищення кваліфікації. Педагоги
закладу беруть участь у роботі
1. Значна кількість пропонованих
суб’єктами підвищення
кваліфікації тем містять
комерційні пропозиції.
2. Низьким є відсоток педагогів,
які беруть участь у конкурсах
фахової майстерності.
3. Активізації потребує робота з
поширення досвіду вчителями
закладу через друк у фахових та
Інтернет-виданнях.
4. Удосконалення системи
допрофільної підготовки.
5. Впровадження технологій
змішаного навчання.
6. Вивчення методик що
онлайн-курсів, вебінарів, майстер-
класів тощо.
4. На засіданнях педагогічної ради
закладу відбувається зарахування
проходження підвищення
кваліфікації таких педагогічних
працівників.
5. Майже кожного року учителі
закладу беруть участь у конкурсах
фахової майстерності.
6. Діляться власними
напрацюваннями на сторінках
фахових видань, інтернет-
платформах.
використовуються в роботі з
дітьми з ООП з різними
нозологіями.
3. Налагодження співпраці
зі здобувачами освіти, їх
батьками, працівниками
закладу освіти
1. З метою врахування думки
представники колективу є членами
тарифікаційної комісії, атестаційної
комісії, вносять свої пропозиції до
складання річного плану роботи
закладу, освітньої програми. Обмін
думками між адміністрацією та
колективом здійснюється через
засідання педагогічної ради,
методичні об’єднання, майстер-
класи, конференції, наради при
директорові, консультування,
засідання психолого-педагогічного
семінару.
2. У закладі організовано
наставництво з молодими
спеціалістами.
3. Здійснюється взаємовідвідування
уроків та заходів між педагогами
закладу.
4. Батьки є активними учасниками
освітнього процесу. Їхня думка
складанні освітньої програми, виборі
класного керівника.
5. Діє орган батьківського
самоврядування гімназії
«Батьківська рада».
1. У деяких випадках
взаємовідвідування уроків та
наставництво носить формальний
характер.
2. Недостатньо високим є відсоток
батьків, які цікавляться життям
гімназії , класу, є пасивними
учасниками освітнього процесу.
4. Організація педагогічної
діяльності та навчання
здобувачів освіти на
засадах академічної
доброчесності
1. У закладі розроблено та діє
положення про академічну
доброчесність.
2. Педагогічні працівники
систематично інформують
здобувачів освіти про дотримання
правил академічної доброчесності.
3. Питання дотримання академічної
доброчесності слухається на
педагогічних радах.
1. Не всі учні та батьки розуміють
сутність поняття академічної
доброчесності та відповідальність
за її порушення.
Шляхи реалізації
Зміст заходів Термін
виконання
Відповідальні Примітка
Здійснювати корегування календарного планування в
залежності від якості засвоєння учнями навчального
матеріалу, результативності роботи здобувачів освіти.
Постійно Дирекція
педагогічний
колектив
Упроваджувати сучасні освітні технології, можливості
мережі Інтернет з метою активізації пізнавальної діяльності
гімназистів
Постійно Дирекція,
педагогічний
колектив
Працювати над питанням поширення досвіду роботи
педагогічних працівників через участь у конкурсах фахової
майстерності, друк у фахових виданнях, Інтернет-виданнях.
Постійно Дирекція,
педагогічний
колектив
Упроваджувати практично доцільне взаємовідвідування
уроків та заходів з наступним обговоренням та обміном
думками.
Постійно Дирекція,
педагогічний
колектив
Обирати теми та форми підвищення кваліфікації, які
відповідають запитам та вимогам педагогічних працівників
Постійно Дирекція,
педагогічний
колектив
Залучати батьків до освітнього процесу, розширювати
форми співпраці з ними.
Постійно Дирекція,
педагогічний
колектив
2.7. Управлінські процеси закладу освіти
Стратегічні завдання:
 Розроблення та упровадження стратегії розвитку та системи планування діяльності
закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань;
 Формування довіри, прозорості, дотримання етичних норм;
 Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей професійного
розвитку педагогічних працівників;
 Організація освітнього процесу на засадах дитиноцентризму, прийняття
управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього
процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою;
 Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності. ∙
Підвищення ефективності освітнього процесу на основі планування діяльності та
результатів моніторингу, здійсненого в закладі;
 Приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність до вимог
законодавства.
2.7.1. SWOT – аналіз управлінських процесів гімназії
Напрямок Сильні сторони, позитивні
тенденції
Слабкі сторони, проблеми, що
потребують вирішення
1.Наявність стратегії
розвитку та системи
планування діяльності
закладу, моніторинг
виконання поставлених
цілей і завдань
1. Стратегія розвитку закладу
відповідає особливостям і умовам
діяльності закладу (тип закладу –
загальноосвітній, мова навчання –
українська.
2. Обсяг фінансування здійснюється
відповідно до плану асигнувань.
3. Річний план відповідає завданням,
що ставить перед собою колектив,
сприяє покращенню роботи закладу,
відповідає стратегії розвитку.
4. Дирекцією та педагогами вивчаються
думки батьківської громади, учнів
закладу і враховуються при складанні
річного плану роботи.
5.Уразі потреби – до річного плану
1. Кошти, які виділяються на
заклад, в недостатній мірі
задовольняють потреби у
капітальних ремонтах.
2. Матеріально-технічне
забезпечення потребує роектітивн.
3. Інформація про результати
моніторингових досліджень не
завжди береться до уваги батьками
здобувачів освіти.
4. Не всі учасники освітнього
процесу активно долучаються до
написання річного плану.
5.Недостатнє залучати
альтернативних джерел
вносяться корективи.
6. Діяльність педагогічної ради
спрямована на підвищення фахового
рівня педагогів і реалізує річний план
роботи та стратегію розвитку закладу.
7. 3 метою вивчення думки батьків та
учнів щодо якості освітнього процесу
адміністрацією та практичним
психологом проводиться анкетування.
Результати виносяться на обговорення
враховуються при плануванні роботи та
здійсненні самоаналізу. Згідно
результатів коригується план роботи.
На сайті закладу оприлюднюються
документи, які підлягають
оприлюдненню.
8. Згідно річного плану проводиться
моніторинг якості надання освітніх
послуг здобувачам освіти (анкетування,
контрольні роботи, відвідування уроків
та заходів, самоаналіз, опитування).
9. Приділяється увага створенню
комфортних умов для всіх учасників
освітнього процесу. 3 відповідними
клопотаннями директор.
10. Звертається до Департементу освіти
міської ради міста
фінансування.
2. Формування відносин
довіри, прозорості,
дотримання етичних
норм
1. З метою вивчення задоволення
учнями психологічним кліматом в
класі, закладі практичним психологом
закладу проводиться анкетування,
діагностичні дослідження. У разі
потреби індивідуально з батьками учнів
проводиться консультування. Тісною є
співпраця класних керівників з
психологом.
2. З метою формування психологічної
культури педагогічних працівників у
закладі систематично проводяться
засідання психолого-педагогічного
семінару.
3. Адміністрація закладу відкрита для
спілкування, реагує на зауваження,
пропозиції. На звернення реагує згідно
чинного законодавства, шукає шляхи
вирішення проблем.
4. Учасники освітнього процесу мають
змогу спілкуватися як особисто, так і
через сайт закладу, сторінку у
Фейсбуці.
5. На офіційному сайті закладу є
необхідна інформація для батьків,
педагогічних працівників, учнів.
Постійно висвітлюються новини з
життя гімназії.
6. У коридорах закладу є інформаційні
1. Педагогічні працівники не
завжди дослухаються до
рекомендацій адміністрації, інколи,
можуть загострювати конфліктну
ситуацію.
стенди для учнів, батьків. Інформація
для педагогічних працівників
оприлюднюється в учительській або в
інтернет-джерелах.
3. Ефективність кадрової
політики та забезпечення
можливостей
професійного розвитку
педагогічних
працівників
1. Педагогічний колектив закладу
укомплектований повністю. Усі
педагогічні працівники працюють за
фахом.
2. З метою заохочення педагогічних
працівників Колективним договором
передбачено вільні дні під час
канікулярного періоду додаткові види
роботи.
1. Відсутнє якісне забезпечення
керівників гуртків.
2. Трудове навчання у дівчат
викладає педагогічний працівник,
який за фахом є вчителем
образотворчого мистецтва, але
проходить відповідні підвищення
кваліфікації.
4. Організація освітнього
процесу на засадах
людино центризму,
прийняття
управлінських рішень на
основі конструктивної
співпраці учасників
освітнього процесу,
взаємодії закладу освіти з
місцевою громадою
1. Дирекція закладу чітко дотримується
норм законодавства у питанні
дотримання прав учасників освітнього
процесу.
2. Дирекція закладу враховує думку
батьків під час вибору предмету для
поглибленого вивчення, посилення
предметів, вибору класного керівника,
розподілі годин індивідуального
навчання, виборі вчителів-
предметників.
3. У закладі реалізується проєкт
енергоощадного споживання,
комплексної термомодернізації,
енергозберігаючих заходів, 2019 рік.
4. З 2017 року є переможцем у міському
конкурсі «Громадський бюджет».
5.Розклад уроків формується відповідно
до освітньої програми, вікових
особливостей учнів, коефіцієнтів
складності предметів.
1.Деякі педагогічні працівники
мають проблеми з налагодженням
партнерських стосунків з учнями та
їх батьками.
2. Через брак приміщень
навантаження не завжди рівномірно
розподілене.
5. Формування та
забезпечення реалізації
політики академічної
доброчесності
1. Керівництвом закладу забезпечується
виконання заходів щодо формування
академічної доброчесності.
2. Розроблено та оприлюднено
«Положення про академічну
доброчесність учасників освітнього
процесу».
3. Заходи, які спрямовані на
забезпечення академічної
доброчесності включаються до
планування.
4. Питання протидії та негативних
проявів корупції знаходиться на
постійному контролі керівництва.
5. Не всі учасники освітнього
процесу розуміють сутність поняття
«академічна доброчесність» та
необхідність виконання вимог
Положення, яке діє в закладі.
Шляхи реалізації
Зміст заходів Термін
виконання
Відповідальні Примітка
Впроваджувати політику взаємодії із соціальними
партнерами (батьками, громадськими організаціями).
Постійно Дирекція,
педагогічні
працівники
Залучення додаткових джерел фінансування Постійно Дирекція
Упровадження активних форми проведення
педагогічної ради
Постійно Дирекція
Співпрацювати з батьками щодо інформації про
результати моніторингових досліджень
Постійно Дирекція,
педагогічні
працівники
Використовувати активні форми щодо залучення
усіх учасників освітнього процесу до написання
річного плану.
Постійно Дирекція
Продовження формування громадсько-активного
закладу
Постійно Дирекція,
педагогічні
працівники
Оприлюднення критеріїв Положення «Про
дотримання академічної доброчесності» на
інформаційних стендах гімназії. Проведення
просвітницької роботи, виховних годин, заходів з
даної тематики.
Постійно Психолого-
педагогічна
служба,
педагог-
організатор,
класні
керівники
3. Моніторинг і оцінювання якості впровадження Стратегії розвитку
Моніторинг процесу впровадження Стратегії полягатиме у збиранні, фіксації та
аналізі даних про такі індикатори розвитку гімназії:
 кількість учнів (по класах), рівень навчальних досягнень яких змінився (на вищий
або на нижчий) за результатами підсумкового (семестрового) оцінювання та за
результатами внутрішньогімназійних, а також зовнішніх моніторингових
досліджень;
 середньостатистичний показник кількості учнів у класі;
 відсоток педагогічних працівників – авторів навчальних програм та посібників;
 кількість педагогічних працівників, які впроваджують інновації та беруть участь у
реалізації освітніх проєктів, пройшли сертифікацію;
 звіти за результатами моніторингових досліджень та підсумки самооцінювання
якості освіти та освітньої діяльності закладу;
 висновки про імідж та конкурентноздатність гімназії на ринку освітніх послуг.
Систематичний аналіз отриманих даних дозволить встановити проміжні та кінцеві
результати реалізації цієї Стратегії, своєчасно виявити відхилення від очікуваних
результатів і провести необхідну корекцію, забезпечити ефективне використання
ресурсів гімназії, мінімізувати ризики та негативні наслідки впровадження
передбачених у Стратегії заходів.

More Related Content

Similar to Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf

Стратегія розвитку Деснянського ліцею.
Стратегія розвитку Деснянського ліцею.Стратегія розвитку Деснянського ліцею.
Стратегія розвитку Деснянського ліцею.ssusera53477
 
The results of the school
The results of the schoolThe results of the school
The results of the schoolkzsh22
 
концепція кзш72
концепція кзш72концепція кзш72
концепція кзш72AleksSaf
 
Освітня програма школи 2022-2023.pdf
Освітня програма школи 2022-2023.pdfОсвітня програма школи 2022-2023.pdf
Освітня програма школи 2022-2023.pdfssuser7b850e1
 
Освітня програма школи 2021-2022
Освітня програма школи 2021-2022Освітня програма школи 2021-2022
Освітня програма школи 2021-2022ssuser962a39
 
Наказ про підсумки 2012-2013н.р. для всіх версій
Наказ  про підсумки 2012-2013н.р. для всіх версійНаказ  про підсумки 2012-2013н.р. для всіх версій
Наказ про підсумки 2012-2013н.р. для всіх версійTamara Emec
 
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfssuser46127c
 
стратегія розвитку деснянського нвк
стратегія розвитку деснянського нвкстратегія розвитку деснянського нвк
стратегія розвитку деснянського нвкssusera53477
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxAleksSaf
 
електронна школа
електронна школаелектронна школа
електронна школаMiroslav Kussen
 
ПОЛОЖЕННЯ_МЕТОД_ОБEДН.pdf
ПОЛОЖЕННЯ_МЕТОД_ОБEДН.pdfПОЛОЖЕННЯ_МЕТОД_ОБEДН.pdf
ПОЛОЖЕННЯ_МЕТОД_ОБEДН.pdfssuserac8ec11
 
підсумки методичної роботи
підсумки методичної роботипідсумки методичної роботи
підсумки методичної роботиVera Taran
 
методичні рекомендації з планування розвитку школи
методичні рекомендації з планування розвитку школиметодичні рекомендації з планування розвитку школи
методичні рекомендації з планування розвитку школиsansanych86
 
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfssuser46127c
 
Polozhenia pro mk_zdo
Polozhenia pro mk_zdoPolozhenia pro mk_zdo
Polozhenia pro mk_zdormk-resh
 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П...ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П...home
 

Similar to Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf (20)

Стратегія розвитку Деснянського ліцею.
Стратегія розвитку Деснянського ліцею.Стратегія розвитку Деснянського ліцею.
Стратегія розвитку Деснянського ліцею.
 
The results of the school
The results of the schoolThe results of the school
The results of the school
 
концепція кзш72
концепція кзш72концепція кзш72
концепція кзш72
 
Освітня програма школи 2022-2023.pdf
Освітня програма школи 2022-2023.pdfОсвітня програма школи 2022-2023.pdf
Освітня програма школи 2022-2023.pdf
 
Освітня програма школи 2021-2022
Освітня програма школи 2021-2022Освітня програма школи 2021-2022
Освітня програма школи 2021-2022
 
Наказ про підсумки 2012-2013н.р. для всіх версій
Наказ  про підсумки 2012-2013н.р. для всіх версійНаказ  про підсумки 2012-2013н.р. для всіх версій
Наказ про підсумки 2012-2013н.р. для всіх версій
 
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
 
Strategiia rozvitku-nova vipravlena
Strategiia rozvitku-nova vipravlenaStrategiia rozvitku-nova vipravlena
Strategiia rozvitku-nova vipravlena
 
стратегія розвитку деснянського нвк
стратегія розвитку деснянського нвкстратегія розвитку деснянського нвк
стратегія розвитку деснянського нвк
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
 
електронна школа
електронна школаелектронна школа
електронна школа
 
мо план2018
мо план2018мо план2018
мо план2018
 
c....
c....c....
c....
 
ПОЛОЖЕННЯ_МЕТОД_ОБEДН.pdf
ПОЛОЖЕННЯ_МЕТОД_ОБEДН.pdfПОЛОЖЕННЯ_МЕТОД_ОБEДН.pdf
ПОЛОЖЕННЯ_МЕТОД_ОБEДН.pdf
 
підсумки методичної роботи
підсумки методичної роботипідсумки методичної роботи
підсумки методичної роботи
 
методичні рекомендації з планування розвитку школи
методичні рекомендації з планування розвитку школиметодичні рекомендації з планування розвитку школи
методичні рекомендації з планування розвитку школи
 
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
 
Polozhenia pro mk_zdo
Polozhenia pro mk_zdoPolozhenia pro mk_zdo
Polozhenia pro mk_zdo
 
Освітня програма школи
Освітня програма школиОсвітня програма школи
Освітня програма школи
 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П...ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П...
 

More from AleksSaf

Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціПро результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціAleksSaf
 
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціAleksSaf
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціAleksSaf
 
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...AleksSaf
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfAleksSaf
 
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_AleksSaf
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfAleksSaf
 
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlenniaIMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlenniaAleksSaf
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivAleksSaf
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72AleksSaf
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfAleksSaf
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfAleksSaf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfAleksSaf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyaAleksSaf
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingAleksSaf
 
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullyingAleksSaf
 
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullyingAleksSaf
 
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullyingAleksSaf
 
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullyingAleksSaf
 
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullyingAleksSaf
 

More from AleksSaf (20)

Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціПро результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
 
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
 
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
 
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
 
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlenniaIMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
 

Recently uploaded

Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляху
Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляхуР.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляху
Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляхуAdriana Himinets
 
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у РівномуСтабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному24tvua
 
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослин
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослинСучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослин
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослинtetiana1958
 
Еволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptxЕволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptxssuser9ce4541
 
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptxУрок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptxssuser9ce4541
 
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідка
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідкаРоберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідка
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідкаAdriana Himinets
 
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfдод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfssuser46127c
 
Наказ ПК 2023-2024. pdf
Наказ ПК 2023-2024.          pdfНаказ ПК 2023-2024.          pdf
Наказ ПК 2023-2024. pdfhome
 
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській областіГрафіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області24tvua
 

Recently uploaded (10)

Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляху
Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляхуР.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляху
Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляху
 
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у РівномуСтабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
 
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослин
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослинСучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослин
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослин
 
Еволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptxЕволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptx
 
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptxУрок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
 
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідка
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідкаРоберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідка
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідка
 
Симон Петлюра – видатний борець за незалежність
Симон Петлюра – видатний борець за незалежністьСимон Петлюра – видатний борець за незалежність
Симон Петлюра – видатний борець за незалежність
 
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfдод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
 
Наказ ПК 2023-2024. pdf
Наказ ПК 2023-2024.          pdfНаказ ПК 2023-2024.          pdf
Наказ ПК 2023-2024. pdf
 
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській областіГрафіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
 

Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf

 • 1. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Криворізької гімназії №72 Криворізької міської ради на 2023-2025 роки Кривий Ріг 2023 СХВАЛЕНО Педагогічною радою КГ №72 КМР (протокол №5 від 25.12.2023 року) ЗАТВЕРДЖУЮ Директор КГ №72 КМР _____________В. НИЧИПОРУК
 • 2. ЗМІСТ 1. Вступ 1.1. Призначення Стратегії. Коротка характеристика діяльності закладу освіти 1.2. Місія. Візія. Цінності 1.3. Завдання розвитку закладу на 2023 – 2025 роки 2. Пріоритетні напрямки розвитку гімназії 2.1. Освітнє середовище 2.1.1. SWOT-аналіз освітнього середовища 2.2. Дистанційне навчання 2.3. Система оцінювання учнів 2.3.1. SWOT-аналіз системи оцінювання учнів 2.4. Формування навичок особистої безпеки 2.5. Подолання освітніх втрат 2.6. Педагогічна діяльність педагогічних працівників 2.6.1. SWOT-аналіз педагогічної діяльності педагогічних працівників гімназії 2.7. Управлінські процеси закладу освіти 2.7.1. SWOT – аналіз управлінських процесів гімназії 3. Моніторинг і оцінювання якості впровадження Стратегії розвитку
 • 3. 1. Вступ 1.1. Призначення Стратегії. Коротка характеристика діяльності закладу освіти Підготовка Стратегії розвитку Криворізької гімназії №72 Криворізької міської ради на 2023 – 2025 роки зумовлена якісним оновленням змісту освіти відповідно до нового Закону України «Про освіту», Концепції нової української школи, полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо надання якісних освітніх послуг. Стратегія розвитку гімназії спрямована на цінності особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість освітнього процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, забезпечення компетентнісного підходу до викладання та системи оцінювання, формування конкурентоспроможного випускника, внутрішнього та зовнішнього моніторингів якості знань здобувачів освіти та якості надання педагогами освітніх послуг, прийняття управлінських рішень, активізація діяльності закладу в освітньому просторі міста та країни. Стратегія розвитку гімназії є комплексом методичних, матеріально-технічних та управлінських проєктів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально враховані потреби учасників освітнього процесу. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Рішенням Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України «Про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті на тему: «Освітні втрати й освітні розриви на рівні загальної середньої освіти: вимірювання та механізм подолання» (протокол від 07.06.2023 №122), Положенням про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 №1115, затвердженим у Міністерстві юстиції України 28.09.2020 №941/35224 (зі змінами). іншими нормативно-правовими актами з питань освіти, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями та наказами Департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради. Стратегія визначає мету, зміст, завдання та проблеми закладу, конкретизує перелік основних напрямів і заходів з реалізації стратегічних завдань. Основним стратегічним баченням розвитку закладу є створення та розвиток закладу під загальним гаслом «Школа для дітей», що передбачає подальше функціонування закладу, у якому не тільки здобувається освіта та формується знаннєвий компонент, а й створюються умови, за яких кожна дитина може реалізувати себе як особистість, може почувати себе вільно, безпечно та реалізувати свої індивідуальні здібності. Стратегія спрямована на забезпечення особистісного розвитку суб’єктів освітнього процесу, модернізації змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю й оцінювання, прийняття управлінських рішень. Стратегія розвитку закладу на 2023-2025 роки може доповнюватися.
 • 4. 1.2. Місія. Візія. Цінності Місія: формування і розвиток соціально зрілої, творчої, з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, відповідальної особистості, підготовленої до професійного самовизначення та навчання впродовж життя. Візія: гімназія - сучасний заклад освіти, який задовольняє пізнавальні інтереси дитини, створює умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку, плекає творчу особистість, тобто заклад самореалізації особистості, ліцей життєтворчості; початкова ланка - дитиноцентрична, де кожен учень розвивається і натхненно навчається. Цінності: персонал: патріотизм, професіоналізм, порядність; учні: якісна освіта, здоров'я, соціалізація; батьки: довіра, повага, співпраця. Відповідальність усіх учасників освітнього процесу. 1.3. Завдання розвитку закладу на 2023 – 2025 роки:  Формування безпечного та комфортного освітнього середовища для всіх учасників освітнього процесу, облаштованого відповідно до принципів розумного пристосування;  Забезпечення якості надання освітніх послуг на всіх рівнях здобуття освіти. 3. Надання освітніх послуг через різні форми здобуття освіти згідно з чинним законодавством (очна, дистанційна, сімейна, екстернатна, педагогічний патронаж);  Розкриття та розвиток здібностей, талантів, можливостей, пізнавальних інтересів здобувачів освіти, мотивації до оволодіння знаннями, самостійного набуття знань;  Створення умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій;  Формування цінностей та необхідних для самореалізації здобувачів освіти життєвих компетентностей;  Виховання відповідальних громадян-патріотів України, здатних до свідомого суспільного вибору;  Розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів у пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності з метою надання якісних освітніх послуг;  Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я учасників освітнього процесу, мотивація до фізичної активності;  Створення психологічно комфортного середовища;  Бережливе ставлення до енергоресурсів, екологічна поведінка всіх учасників освітнього процесу;  Формування штату закладу із кваліфікованих працівників;  Підвищення професійного рівня кадрового потенціалу згідно з Положенням про атестацію та сертифікацію педагогічних працівників;  Створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами (інклюзивне, індивідуальне навчання);  Забезпечення закладу освіти необхідним обладнанням;  Запобігання будь-яким проявам дискримінації та булінгу;  Упровадження політики академічної доброчесності;  Розвиток та удосконалення дистанційного навчання;
 • 5.  Продовження формування позитивного іміджу гімназії;  Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 2. Пріоритетні напрямки розвитку гімназії 2.1. Освітнє середовище Стратегічні завдання:  оптимізувати внутрішні та зовнішні ресурси освітнього середовища;  активніше залучати педагогічних та соціальних партнерів для рішення завдань підвищення якості освіти;  подолання освітніх втрат;  використовувати соціокультурне оточення з метою розвитку загального світогляду учнів;  освоювати різні форми комунікації та співпраці з метою відкритості гімназії контактам з іншими установами, організаціями, підприємствами;  забезпечувати комфортні і безпечні умови освітнього процесу;  створювати освітнє середовище, вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації;  формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору. 2.1.1. SWOT-аналіз освітнього середовища Напрямок Сильні сторони, позитивні тенденції Слабкі сторони, проблеми, що потребують вирішення 1.Забезпечення комфортних і безпечних умов освітнього процесу 1. Заклад розташовано у типовому приміщенні. Має, вестибюль, дві майстерні, тренінговий центр; 2. Оновлена теплиця на території закладу; 3. Корисна площа приміщень 3954 кв. м.; 4. Кількість поверхів в основній будівлі закладу 3; 5. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами (архітектурна доступність, наявність пандусу); 6. Вид опалення закладу – центральне; 7. Наявність внутрішніх санвузлів (у задовільному стані, поточний ремонт – 2022 рік); 8. Каналізація міська; 9. Кількість навчальних кабінетів – 28; 10. Предметні кабінети (математика, інформатика № 1, інформатика); 11. 12 кабінетів початкових класів, оновлена шкільна теплиця; 12. Для задоволення потреб дітей у закладі функціонують їдальня на 120 посадкових місць, 2 майстерні, 1 спортивна зала, 1 бібліотека); 13. Наявність кабінетів із технічними засобами навчання: кабінет інформатики №1, кабінет інформатики №2, 20 навчальних кабінетів; 14. Кількість комп’ютерів у закладі: 31, всі підключено до мережі Інтернет, 58 ноутбуків; 12 хромбуків, 7 планшетів, 7 принтерів; . 1. Рік забудови приміщень закладу: 1963р. ( старе приміщення, зношеність комунікаційних систем); 2. Приміщення їдальні, харчоблоку та майстерень потребують капітального ремонту; 3. Облаштування блоку для учнів початкової ланки; 4. Створення окремої будівлі на території закладу; 5. Продовження створення «безпечного закладу»; 6. Освітнє середовище потребує осучаснення; 7. Необхідне поновлення технічно- матеріальної бази предметних кабінетів (хімія, біологія, фізика); 8. Здійснити заміну системи опалення на автономну; 9. Здійснити заміну електромережі та системи освітлення приміщення закладу ; 10. Здійснити ремонтні роботи коридорів закладу ; 11. Відновлення твердого покриття шкільного подвір’я (великий та малий двір - значні ділянки асфальтового покриття зруйновані); 12. Доукомплектування бази комп’ютерної техніки у навчальних кабінетах; 13. Здійснити капітальний ремонт спортивної зали;
 • 6. 15. Кількість інтерактивних дошок - 3; 16. Проєкторів та проекційних екранів - 4; 17. LED телевізорів - 25; 18. Наявність спортивних споруд: Спортивні майданчики у тому числі поле зі штучним покриттям, гімнастичні снаряди, ліани, волейбольний майданчик, волейбольний майданчик; 19. Земельна ділянка (площа) – 2,1 га; 20. Заклад бере участь у проєкті «Громадський бюджет»: «Безпека території», «Шкільне подвір’я», виконано заміну старого асфальтного покриття на нову сучасну бруківку, встановлено забор по периметру закладу) (з 2017 по 2021 роки); 21. За сприянням благодійної організації Christian Aid та технічної підтримки МБФ «Альянс громадського здоров’я» для психолого-корекційної та розвантажувальної роботи з гімназистами облаштовано укриття наступним обладнанням, а саме: крісло- мішками (15 шт.), карематами туристичними (19 шт.), шезлонгами-кріслами (4 шт.), каркасними гамаками (2 шт.), набором великих шахів (1 шт.), сонячною панеллю (1 шт.), інверторним генератором, стільцями з видкідними полицями (25 шт.), 2023 рік. 22. Встановлено енергозберігаючі вікна та вхідні двері; 23. Здійснено заміну освітлення території закладу , лед-лампи; 24. Модернізація та часткова заміна системи опалення приміщення закладу; 25. Придбання вогнегасників; 26. Влаштування системи внутрішньої сигналізації; 27. Встановлення системи протипожежної сигналізації. 14. Необхідність створення актової зали; 15. Ремонт підлоги в коридорі другого поверху приміщення закладу ; 16. Заміна системи опалення та водогону; 17. Оснащення шкільних кабінетів сучасними засобами навчання; 18. Створення на базі бібліотеки інформаційного центру закладу ; 19. Придбання холодильника в їдальню 20. Заміна водопроводу у кабінетах фізики, хімії. 2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації 1. Проводяться комплексні заходи з протидії булінгу:  Розробляється план заходів щодо протидії булінгу у закладі;  Інформування школярів, їх батьків, учителів та інших учасників освітнього процесу про запровадження відповідальності за вчинення булінгу (цькування) та вироблення небайдужості до проблеми булінгу;  На сайті закладу оприлюднено порядок реагування на звернення про випадки булінгу, план заходів щодо попередження булінгу, зразок заяви щодо реагування на випадки булінгу. Здійснюється оцінка поширення булінгу в закладі.  Здійснюється розвиток навичок толерантного спілкування.  Проводяться заходи щодо розвитку навичок конструктивного вирішення конфліктних ситуацій.  Проводиться робота щодо 1. Створення дієвої системи роботи з батьками щодо розуміння проблем булінгу. 2. Налагодження співпраці з громадськими та державними організаціями по організації просвітницької роботи щодо попередження випадків булінгу.
 • 7. формування знань з правил безпечної поведінки в мережі Інтернет  Практичний психолог закладу реалізує діяльнісний підхід. Розроблено та оприлюднено правила поведінки для здобувачів освіти.  Встановлено 16 відеокамер у приміщеннях та на території закладу, що знижує рівень випадків насильства. 3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору  У закладі забезпечено вільний доступ до навчального корпусу шляхом облаштування пандусу.  Організовується індивідуальне навчання (педагогічний патронаж) за зверненнями батьків та висновками ЛКК.  Педагогічні працівники, що навчають учнів з особливими потребами, систематично підвищують фаховий рівень шляхом опрацювання відповідної літератури, підвищення кваліфікації. відвідування міських семінарів, тренінгів, майстер-класів, консультування з практичним психологом закладу .  Здійснюється проведення корекційних годин для дитини з ООП.  Відсутня кнопка виклику.  Облаштування санвузол для дітей з ООП.  Відсутня можливість пересування між поверхами дітям з порушенням опорно- рухового апарату( підйомники, ліфт).  Вдосконалення методик роботи з учнями з ООП з різними нозологіями.  Пристосування території закладу для перебування дітей з ООП. Шляхи реалізації Зміст заходів Термін виконання Відповідальні Примітка Залучення альтернативних джерел фінансування навчального закладу Постійно Дирекція, педагогічний колектив Оновлення бази природничо-математичних кабінетів. Постійно Департамент освіти, Дирекція, педагогічний колектив Розширення бази комп’ютерної техніки. Постійно Департамент освіти, Дирекція Поточний ремонт їдальні та майстерень 2023-2025 рр. Департамент освіти, Дирекція Ремонт підлоги в коридорі 2 поверху, стін 1,2,3 поверхів. Заміна системи опалення та водогону. До 2025 р. Департамент освіти, Дирекція Відновлення твердого покриття шкільного подвір’я (великі ділянки асфальтового покриття зруйновані) 2023-2025 рр. Департамент освіти, Дирекція Пристосування території закладу для перебування людей з обмеженими фізичними можливостями 2024-2025 рр. Департамент освіти, Дирекція Оснащення шкільних кабінетів сучасними засобами навчання Постійно Департамент освіти, Дирекція Співпраця зі Службою у справах дітей, Центром сім’ї та молоді та правоохоронними органами Постійно Дирекція, практичний психолог, класні керівники
 • 8. 2.2. Дистанційне навчання Стратегічні завдання:  продовжити створення інформаційно-освітнього простору для підтримки дистанційного навчання з використанням ІКТ;  постійне удосконалення та модернізація форм, засобів і методів дистанційного навчання, відповідно до рівня розвитку ІКТ;  розробка і використання педагогічних технологій для підтримки дистанційного навчання;  використання потенціалу дистанційної форми навчання для отримання професійних знань та компетентностей педагогів;  розвиток технічного та програмного забезпечення дистанційного навчання;  реалізація ресурсних можливостей гімназії для підвищення якості освітнього процесу за рахунок оновлення змісту навчання та методів навчання, в тому числі особистісного підходу у навчанні. 2.3. Система оцінювання учнів Стратегічні завдання:  підвищити якість освітніх послуг відповідності до Державних стандартів освіти;  здійснювати освітній процес відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, здібностей учнів;  вимоги до оцінювання результатів навчання мають визначати з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладені ключові компетентності;  ґрунтувати оцінювання на позитивному підході, що передбачає врахування рівня досягнень учня;  наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень;  застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти;  спрямовування системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання. 2.3.1. SWOT-аналіз системи оцінювання учнів Напрямок Сильні сторони, позитивні тенденції Слабкі сторони, проблеми, що потребують вирішення 1.Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень 1. У своїй роботі педагогічні працівники користуються нормативними документами, а саме: Наказ МОНУ від 13.04.2011 р. №329 “Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти” та Наказ МОНУ від 21.08.2013 р. №1222 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти” зі змінами. 2. Формувальне оцінювання використовується для учнів початкової ланки. 1. Не всі вчителі оприлюднюють критерії оцінювання, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень. 2. Не завжди освітній процес спрямовується на формування і розвиток ключових компетентностей, а переважно на перевірку знаннєвого компоненту. 3.Посилення ролі особистісного чинника в засвоєнні навчального матеріалу. 4. Педагогічні працівники більшу увагу приділяють обсягу
 • 9. 3. На початку навчального року, семестру, вивчення нового розділу педагогічні працівники ознайомлюють учнів з критеріями оцінювання навчальних досягнень. 4. При проведенні контрольних видів робіт педагогічні працівники ознайомлюють здобувачів освіти з критеріями оцінювання. 5. При виставленні оцінки педагогічні працівники аналізують роботу учня, чітко проговоривши сильні та слабкі сторони роботи учня. 6. Аналіз роботи учня ґрунтується на позитивному підході, аналізується не лише результат, а й процес вивчення навчального матеріалу. 7. Враховується індивідуальний поступ здобувача освіти. засвоєних знань, а не тому, як ці знання використовуються для вирішення прикладних завдань. 5. Частка вчителів, які застосовують систему оцінювання, спрямовану на реалізацію компетентнісного підходу, невелика. Проте з кожним роком таких учителів стає більше. 6. Удосконалення методик формувального оцінювання. 2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти 1. Класними керівниками ведеться моніторинг досягнень учнів класу (для ознайомлення батьків раз на місяць в щоденнику робиться звіт навчальних досягнень учня). 2. Педагогічними працівниками відстежується особистий поступ кожного гімназиста, що формує позитивну самооцінку, відзначають досягнення, підтримують бажання навчатися, запобігають побоюванням помилятися. Учителі початкової ланки з цією метою формують портфоліо учнів. 3. Питання моніторингу навчальних досягнень учнів виноситься на засідання педагогічної ради, нарад при директорові. 4. Адміністрацією закладу передбачено річним планом моніторингові дослідження якості знань здобувачів освіти: 5.Учнів 5-х класів з метою виявлення рівня адаптації до навчання в середній ланці; 6. Учнів 5-9 класів з предметів інваріативної частини навчальних планів з метою виявлення рівня сформованості знань та дотримання критеріїв оцінювання; 7. Учнів 4 класів з предметів ДПА з метою виявлення рівня сформованості знань та дотримання критеріїв оцінювання; 8. Учнів 9-х класів з предметів ДПА з метою виявлення рівня сформованості знань та дотримання критеріїв оцінювання. 1. Не завжди вчителі проводять глибокий аналіз результатів моніторингових досліджень, інколи цей аналіз носить формальний характер. 3. Спрямовування системи оцінювання на 1. Педагогічними працівниками у співпраці з батьками формується 1. Робота з батьками щодо формування відповідального
 • 10. формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до само оцінювання. відповідальне ставлення здобувачів освіти до результатів своєї роботи. 2. Вивчаються пропозиції щодо удосконалення процесу використання електронного щоденника 3. На уроках педагогічними працівниками використовуються прийоми самооцінювання навчальної діяльності здобувачів освіти, що формує відповідальне ставлення до освітнього процесу. 4. Під час дистанційного навчання, канікул педагогічні працівники проводять консультування учнів, які потребують додаткової інформації з предметів. Ведеться робота з обдарованими дітьми з метою якісної підготовки до предметних олімпіад, конкурсів, змагань. 5. Досягнення учнів висвітлюються на стенді закладу, офіційному сайті, сторінці у соціальній мережі Фейсбук. ставлення до навчання потребує активізації, батьки повинні стати партнерами в даному напрямку роботи. 2. Більшої уваги потребують прийоми самооцінювання на уроках. 3. Більшу увагу вчителям необхідно приділяти учням, що мають низький рівень знань, через індивідуальні завдання, роботу на канікулах з даної категорією здобувачів освіти. Шляхи реалізації Зміст заходів Термін виконання Відповідаль ні Примітка Оприлюднення критеріїв оцінювання в навчальних кабінетах. Вересень 2023 р. Учителі- предметники Проведення глибокого аналізу результатів моніторингових досліджень з зазначенням чітких шляхів покращення якості знань учнів. Постійно Дирекція, педагогічний колектив Активізувати роботу з батьками щодо формування відповідального ставлення до навчання здобувачів освіти. Постійно Дирекція, педагогічний колектив Більш активне впровадження прийому самооцінювання на уроках. Постійно Дирекція, педагогічний колектив Більшу увагу вчителям приділяти учням, що мають низький рівень знань, через індивідуальні завдання, роботу на канікулах з даної категорією здобувачів освіти. Постійно Дирекція, педагогічний колектив 2.4. Формування навичок особистої безпеки Мета: спонукання педагогів, учнів, батьків до усвідомлення необхідності формування навичок безпечної поведінки; формування:  стійкої мотивації на поведінку, що забезпечує особисту безпеку;  відповідальності за своє благополуччя;  потреби передбачати можливі життєві екстремальні ситуації, виробити навики правильного аналізу і адекватної поведінки, тобто грамотні дії в тих умовах, які можуть сьогодні спіткати людину на життєвому шляху;  культури безпеки. Завдання:  пропаганда знань, умінь і навичок безпечної життєдіяльності серед учасників освітнього процесу;  навчання навичок особистої безпеки;
 • 11.  профілактика правопорушень, залежності від психотропних речовин;  вдосконалення загальної культури працівників, учнів відповідно до рівня соціально-моральних цінностей, формування відповідального ставлення до себе і власної безпеки;  підвищення компетентності працівників, батьків та учнів в області спеціальних наукових знань, психології;  забезпечення учасників освітнього процесу необхідною інформацією, що дозволяє зміцнювати особисту безпеку;  формування знань, норм і правил поведінки з безпеки життєдіяльності;  розвиток здібностей учасників освітнього процесу до рефлексії свого способу життя. 2.5. Подолання освітніх втрат Стратегічні завдання:  дотримання принципів організації Програми з надолуження освітніх втрат, визначених МОН України спільно з UNICEF;  забезпечення консультативно-методичної роботи щодо подолання освітніх втрат учнів (навчальних, виховних, фізичних, психологічних);  впровадження різноманітних видів профілактичної, фізкультурно-оздоровчої та здоров’язбережувальної діяльності для збереження і зміцнення здоров’я учнів під час уроків, підвищення мотивації здобувачів освіти до фізичної активності;  комплексна психологічна й емоційна підтримка учасників освітнього процесу в умовах війни та в повоєнний час;  адаптація освітніх стратегій та освітнього процесу до індивідуальних потреб здобувачів освіти, враховуючи рівень їх навчальних втрат, місце проживання, соціальні ресурси родин, отриманий дітьми та підлітками травматичний досвід тощо;  консолідація й ефективне використання наявних ресурсів для створення та результативного функціонування системи з подолання освітніх втрат учнів;  створення методичної системи підтримки індивідуальної освітньої траєкторії учнів шляхом проведення індивідуальних занять, факультативів відповідно до навчального плану та/або за запитами учнів, консультацій з учнями для усунення прогалин у знаннях із предмету, розробки завдань різних рівнів складності для окремих учнів;  розробка та впровадження стратегії адаптації освітнього процесу гімназії до роботи в умовах зміни режимів навчання;  організація роботи пришкільних (мовних, математичних, природничих тощо) таборів, запровадження «навчальних канікул». 2.6. Педагогічна діяльність педагогічних працівників Стратегічні завдання:  Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти;  Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників;  Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками
 • 12. закладу освіти;  Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності. 2.6.1. SWOT-аналіз педагогічної діяльності педагогічних працівників гімназії Напрямок Сильні сторони, позитивні тенденції Слабкі сторони, проблеми, що потребують вирішення 1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти 1. Здійснюючи календарне планування уроків окремі педагогічні працівники враховують ступінь складності теми, обсяг навчального матеріалу. Аналізують результативність. У разі необхідності - вносять корективи в планування. 2. Педагоги активно використовують сучасні освітні технології, спрямовують роботу на оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями та наскрізними уміннями. 3. Систематично використовують на уроках презентації, відеоматеріали. 4. Належну увагу педагоги приділяють роботі з учнями, що мають низький рівень знань. Для таких дітей готуються індивідуальні завдання, які систематично перевіряються. Відповідно до результатів планується подальша робота з такими дітьми. При оцінюванні враховується особистий поступ учня, що стимулює дитину до роботи. 5. Більшість педагогічних працівників, практичний психолог закладу мають власні блоги. 6. Є педагогічні працівники, які діляться досвідом роботи через друк у фахових виданнях, Інтернет- виданнях. 1. Не всі педагоги корегують календарне планування в залежності від результативності роботи учнів. 2.Деякі вчителі проводять уроки, які не відповідають сучасним вимогам і призводить до зниження інтересу учнів до навчання. 3. Не всі педагоги використовують можливості Інтеренет-мережі, ІКТ. 2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 1. Освітній процес забезпечують 51 педагогічних працівника. З них з вищою категорією – 26 чол., першою категорією – 7 чол., другою категорією – 8 чол., спеціалістів – 7 чол., бакалавр – 1, неповною вищою освітою – 2 чол., зі званням «Вчитель-методист» - 9 чол., «Старший вчитель» - 10 чол. 2. Педагоги закладу активно проходять підвищення кваліфікації при ДАНО, КДПУ 3. Педагогічні працівники мають змогу самостійно обирати суб’єкти підвищення кваліфікації. Педагоги закладу беруть участь у роботі 1. Значна кількість пропонованих суб’єктами підвищення кваліфікації тем містять комерційні пропозиції. 2. Низьким є відсоток педагогів, які беруть участь у конкурсах фахової майстерності. 3. Активізації потребує робота з поширення досвіду вчителями закладу через друк у фахових та Інтернет-виданнях. 4. Удосконалення системи допрофільної підготовки. 5. Впровадження технологій змішаного навчання. 6. Вивчення методик що
 • 13. онлайн-курсів, вебінарів, майстер- класів тощо. 4. На засіданнях педагогічної ради закладу відбувається зарахування проходження підвищення кваліфікації таких педагогічних працівників. 5. Майже кожного року учителі закладу беруть участь у конкурсах фахової майстерності. 6. Діляться власними напрацюваннями на сторінках фахових видань, інтернет- платформах. використовуються в роботі з дітьми з ООП з різними нозологіями. 3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти 1. З метою врахування думки представники колективу є членами тарифікаційної комісії, атестаційної комісії, вносять свої пропозиції до складання річного плану роботи закладу, освітньої програми. Обмін думками між адміністрацією та колективом здійснюється через засідання педагогічної ради, методичні об’єднання, майстер- класи, конференції, наради при директорові, консультування, засідання психолого-педагогічного семінару. 2. У закладі організовано наставництво з молодими спеціалістами. 3. Здійснюється взаємовідвідування уроків та заходів між педагогами закладу. 4. Батьки є активними учасниками освітнього процесу. Їхня думка складанні освітньої програми, виборі класного керівника. 5. Діє орган батьківського самоврядування гімназії «Батьківська рада». 1. У деяких випадках взаємовідвідування уроків та наставництво носить формальний характер. 2. Недостатньо високим є відсоток батьків, які цікавляться життям гімназії , класу, є пасивними учасниками освітнього процесу. 4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності 1. У закладі розроблено та діє положення про академічну доброчесність. 2. Педагогічні працівники систематично інформують здобувачів освіти про дотримання правил академічної доброчесності. 3. Питання дотримання академічної доброчесності слухається на педагогічних радах. 1. Не всі учні та батьки розуміють сутність поняття академічної доброчесності та відповідальність за її порушення. Шляхи реалізації Зміст заходів Термін виконання Відповідальні Примітка Здійснювати корегування календарного планування в залежності від якості засвоєння учнями навчального матеріалу, результативності роботи здобувачів освіти. Постійно Дирекція педагогічний колектив
 • 14. Упроваджувати сучасні освітні технології, можливості мережі Інтернет з метою активізації пізнавальної діяльності гімназистів Постійно Дирекція, педагогічний колектив Працювати над питанням поширення досвіду роботи педагогічних працівників через участь у конкурсах фахової майстерності, друк у фахових виданнях, Інтернет-виданнях. Постійно Дирекція, педагогічний колектив Упроваджувати практично доцільне взаємовідвідування уроків та заходів з наступним обговоренням та обміном думками. Постійно Дирекція, педагогічний колектив Обирати теми та форми підвищення кваліфікації, які відповідають запитам та вимогам педагогічних працівників Постійно Дирекція, педагогічний колектив Залучати батьків до освітнього процесу, розширювати форми співпраці з ними. Постійно Дирекція, педагогічний колектив 2.7. Управлінські процеси закладу освіти Стратегічні завдання:  Розроблення та упровадження стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань;  Формування довіри, прозорості, дотримання етичних норм;  Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей професійного розвитку педагогічних працівників;  Організація освітнього процесу на засадах дитиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою;  Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності. ∙ Підвищення ефективності освітнього процесу на основі планування діяльності та результатів моніторингу, здійсненого в закладі;  Приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність до вимог законодавства. 2.7.1. SWOT – аналіз управлінських процесів гімназії Напрямок Сильні сторони, позитивні тенденції Слабкі сторони, проблеми, що потребують вирішення 1.Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань 1. Стратегія розвитку закладу відповідає особливостям і умовам діяльності закладу (тип закладу – загальноосвітній, мова навчання – українська. 2. Обсяг фінансування здійснюється відповідно до плану асигнувань. 3. Річний план відповідає завданням, що ставить перед собою колектив, сприяє покращенню роботи закладу, відповідає стратегії розвитку. 4. Дирекцією та педагогами вивчаються думки батьківської громади, учнів закладу і враховуються при складанні річного плану роботи. 5.Уразі потреби – до річного плану 1. Кошти, які виділяються на заклад, в недостатній мірі задовольняють потреби у капітальних ремонтах. 2. Матеріально-технічне забезпечення потребує роектітивн. 3. Інформація про результати моніторингових досліджень не завжди береться до уваги батьками здобувачів освіти. 4. Не всі учасники освітнього процесу активно долучаються до написання річного плану. 5.Недостатнє залучати альтернативних джерел
 • 15. вносяться корективи. 6. Діяльність педагогічної ради спрямована на підвищення фахового рівня педагогів і реалізує річний план роботи та стратегію розвитку закладу. 7. 3 метою вивчення думки батьків та учнів щодо якості освітнього процесу адміністрацією та практичним психологом проводиться анкетування. Результати виносяться на обговорення враховуються при плануванні роботи та здійсненні самоаналізу. Згідно результатів коригується план роботи. На сайті закладу оприлюднюються документи, які підлягають оприлюдненню. 8. Згідно річного плану проводиться моніторинг якості надання освітніх послуг здобувачам освіти (анкетування, контрольні роботи, відвідування уроків та заходів, самоаналіз, опитування). 9. Приділяється увага створенню комфортних умов для всіх учасників освітнього процесу. 3 відповідними клопотаннями директор. 10. Звертається до Департементу освіти міської ради міста фінансування. 2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм 1. З метою вивчення задоволення учнями психологічним кліматом в класі, закладі практичним психологом закладу проводиться анкетування, діагностичні дослідження. У разі потреби індивідуально з батьками учнів проводиться консультування. Тісною є співпраця класних керівників з психологом. 2. З метою формування психологічної культури педагогічних працівників у закладі систематично проводяться засідання психолого-педагогічного семінару. 3. Адміністрація закладу відкрита для спілкування, реагує на зауваження, пропозиції. На звернення реагує згідно чинного законодавства, шукає шляхи вирішення проблем. 4. Учасники освітнього процесу мають змогу спілкуватися як особисто, так і через сайт закладу, сторінку у Фейсбуці. 5. На офіційному сайті закладу є необхідна інформація для батьків, педагогічних працівників, учнів. Постійно висвітлюються новини з життя гімназії. 6. У коридорах закладу є інформаційні 1. Педагогічні працівники не завжди дослухаються до рекомендацій адміністрації, інколи, можуть загострювати конфліктну ситуацію.
 • 16. стенди для учнів, батьків. Інформація для педагогічних працівників оприлюднюється в учительській або в інтернет-джерелах. 3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей професійного розвитку педагогічних працівників 1. Педагогічний колектив закладу укомплектований повністю. Усі педагогічні працівники працюють за фахом. 2. З метою заохочення педагогічних працівників Колективним договором передбачено вільні дні під час канікулярного періоду додаткові види роботи. 1. Відсутнє якісне забезпечення керівників гуртків. 2. Трудове навчання у дівчат викладає педагогічний працівник, який за фахом є вчителем образотворчого мистецтва, але проходить відповідні підвищення кваліфікації. 4. Організація освітнього процесу на засадах людино центризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 1. Дирекція закладу чітко дотримується норм законодавства у питанні дотримання прав учасників освітнього процесу. 2. Дирекція закладу враховує думку батьків під час вибору предмету для поглибленого вивчення, посилення предметів, вибору класного керівника, розподілі годин індивідуального навчання, виборі вчителів- предметників. 3. У закладі реалізується проєкт енергоощадного споживання, комплексної термомодернізації, енергозберігаючих заходів, 2019 рік. 4. З 2017 року є переможцем у міському конкурсі «Громадський бюджет». 5.Розклад уроків формується відповідно до освітньої програми, вікових особливостей учнів, коефіцієнтів складності предметів. 1.Деякі педагогічні працівники мають проблеми з налагодженням партнерських стосунків з учнями та їх батьками. 2. Через брак приміщень навантаження не завжди рівномірно розподілене. 5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 1. Керівництвом закладу забезпечується виконання заходів щодо формування академічної доброчесності. 2. Розроблено та оприлюднено «Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу». 3. Заходи, які спрямовані на забезпечення академічної доброчесності включаються до планування. 4. Питання протидії та негативних проявів корупції знаходиться на постійному контролі керівництва. 5. Не всі учасники освітнього процесу розуміють сутність поняття «академічна доброчесність» та необхідність виконання вимог Положення, яке діє в закладі. Шляхи реалізації Зміст заходів Термін виконання Відповідальні Примітка Впроваджувати політику взаємодії із соціальними партнерами (батьками, громадськими організаціями). Постійно Дирекція, педагогічні працівники Залучення додаткових джерел фінансування Постійно Дирекція
 • 17. Упровадження активних форми проведення педагогічної ради Постійно Дирекція Співпрацювати з батьками щодо інформації про результати моніторингових досліджень Постійно Дирекція, педагогічні працівники Використовувати активні форми щодо залучення усіх учасників освітнього процесу до написання річного плану. Постійно Дирекція Продовження формування громадсько-активного закладу Постійно Дирекція, педагогічні працівники Оприлюднення критеріїв Положення «Про дотримання академічної доброчесності» на інформаційних стендах гімназії. Проведення просвітницької роботи, виховних годин, заходів з даної тематики. Постійно Психолого- педагогічна служба, педагог- організатор, класні керівники 3. Моніторинг і оцінювання якості впровадження Стратегії розвитку Моніторинг процесу впровадження Стратегії полягатиме у збиранні, фіксації та аналізі даних про такі індикатори розвитку гімназії:  кількість учнів (по класах), рівень навчальних досягнень яких змінився (на вищий або на нижчий) за результатами підсумкового (семестрового) оцінювання та за результатами внутрішньогімназійних, а також зовнішніх моніторингових досліджень;  середньостатистичний показник кількості учнів у класі;  відсоток педагогічних працівників – авторів навчальних програм та посібників;  кількість педагогічних працівників, які впроваджують інновації та беруть участь у реалізації освітніх проєктів, пройшли сертифікацію;  звіти за результатами моніторингових досліджень та підсумки самооцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладу;  висновки про імідж та конкурентноздатність гімназії на ринку освітніх послуг. Систематичний аналіз отриманих даних дозволить встановити проміжні та кінцеві результати реалізації цієї Стратегії, своєчасно виявити відхилення від очікуваних результатів і провести необхідну корекцію, забезпечити ефективне використання ресурсів гімназії, мінімізувати ризики та негативні наслідки впровадження передбачених у Стратегії заходів.