SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
пIill
чр
L
кРиВоРIЗъкА ГIМнАЗIJI N972
криворIзькоi MrcbKoi рАди лншропЕтровськоi овлдстt
Коd €fРПОУ З34164а2 вул. Каmерuнiвська, 8а, tп. Крuвuй Piz,
ýнiпропеmровська облgсmь, 5 007 ]
mел. 3 В (0 9 7) 5 5 5 - 3 5 -0 2, e -mail ks с о la7 2 @gmail. соm
нАкАз
01.09.202З п.
l lte - ,fl3 ох
Пр о р о з п о d iл фу нкцiональн uх
обов'язкiв посmiйно dilочоi kuuieii з
p aHHt ozo в uflвлsння неповнолimнiх,
схлt пьн ах ёо еэк uвання пс uхо&кmuвнлrх
речовuн, gлкаzолю m& mюmюнових варобiв
у 2023-2024 н.р.
Керуючись Рiшенням колегii управлiння освiти i науки виконкому Криворiзькоi
мiсъкради вiд 18.04.201З РокУ, fiротокол ЛЪ4 <Про реорганiзаrliю громадських шкiльних
наркологiчних постiв та затверд}кення IIоложення <Про постiйно дiючу KoMiciTo з
IIревентивних питань та раннього виявлен}lя неповнолiтнiх. схильн}lх до вживання
психоактИвних речОвин, ЕLткоГолю та тютюновИх BrlpoбiB>>, Положенням про постiйно дiючу
комiсiю з превентивних питань та раннього виявлення неповнолiтlлiх, схиJIьних до вживання
психоакТивЕиХ речоВи}I, а,ТкоголIо та тюТ}оноВих виробiв (да,чi - ПДк),
НАКАЗУК):
1. Продовж1,1ти з 01.09.202З р. роботу ПДК у складi:
Голова ПýК: Белова О.С. - застуIIниi( директора з ВР;
Член,и Пl]К:
Кривич С.В, - соцiа,тьний педагог.
Гаренко К.В. - практичний психолог,
Максименко I-.C. Iтеда-гог-органiзатор,
Потарська О.В. -- медич}tа сестра
2. KoMicii з превентивних питань керуватися положенням flро ПýК з превентивних
питань та ранЕього Rиявлення неrrовно.цiтнiх схи-цьних до вживаЕЕя психоактивцих
речс}впн, алкоголю та тютюнових виробiв:
2.1. Щоквартацьно проводити засiдання постiйно дiючоТ KoMiciT з веденням протоколу;
2.2.Проводити слу;кбсвi рсзслiдi/вання за Rияtsленими фактами;
2.З,Складати акти, клопотанНя) залити; листи та Еаправляти ix у вiдповiднi iнстанцii;
2.4. Вести закритi журнали: коблiку осiб. виявлених за фактами вживання психOактивних
речOврIн. атIкоголю та тютюнових влтробiв>, коблiку проведення бесiл. консlпьтацiй з
батьками .vчнiв, виявJlених за фактами вживання психоактивних речовин. €tJIкоголю та
ТЮТЮНОВИХ ВИРОбiв>, кОблiку направлень, виданих батькам. rцодо вiдвiдування
пiдлiтками наркокабiнету >.
з. Рtlзirодillлiти фчнкrtiсlна:rънi обuв'язки членiв llflK настчпним чиЕOм:
4. Контроль за виконанням наказ-у ПОКЛаСТи на застYпника директора з ВР Бслову О,С.
J
Ф
,Щиректор КГ ]ф 72
З наказоп,t
Бслова о.С.
Кривич,
Гаренко
с.в,
Потарська О.В
Ё
,iJ
i ,:l
r}
Вiкторiя НИЧИПОРУК
9a g .l
эе,jg9
L
Бслова о.(] органlзов,с та керУе роботоЮ KoMiciT. залуча€ до спiвпрацi фахiвцiв
служби y справах дiтей. юве}Iацьнот превенцiт. наркологiчнрrх кабiнетiв;
iHirliIoc uритягнежtя батькiв дсl ал:лtiнiстративнот вiдr;овiдатьностi за
статтею 1 84 Кодексу шрс, ад,r,лiнiстративнi правоIlорyшення в разi .чсу}rення
0атькlвських
Еими виконання обов язкlв.
максиптенко
г.(]
залуча€ дiтей вкаваноТ до позаурочноi оформлення
стендiв Iцодо життя
Потарська О.В. фiксуе данi про факrи виявлеItня таких yaIHlB в заIФитих жypнarlaХ,
направпяС дiтеЙ разс},l з батькашrи на конс1,,льтацiТ до rrрофiльнлrх
медичних
Кривич С.В. веде роботу нацравлену на виявленЕя та iнформування багькiв про
випадки вживання психотропних речовин, алкоголю, тютюнових виробiв;
здiйснюе iндивiдуацьний супровiд дитини за наслiдками рекомендацiй
фахiвцiв медиtiних закладiв. Складас план роботи koMicii. веде протоколи
засiдань (засiдання irровOдяться 1 раз на квартал. а за потреби .iастiше),
веде облiк роботи.
Гаренко К.В здiйснюс iндивiдуальний супровiд дитини за наслiдка},lи рекоN,{ендацiй
фахiвцiв 1{едичних закладiв, веде шросвiтницьку роботу серед учнiв та
батькiв_
ц
(
l)
к
.j
о
кр|'€вФр!ýfuiiд
г!г*н/tзlя &JЁ72
криýФрlзькфi
млсhксiрдди
lдентифiкаr;ilir;rий
ксд ЗЗ4164r|2

More Related Content

More from AleksSaf

Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
AleksSaf
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
AleksSaf
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
AleksSaf
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
AleksSaf
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
AleksSaf
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
AleksSaf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
AleksSaf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
AleksSaf
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
Nakaz 190 School orders for systemic prevention and combating bullying
Nakaz 190 School orders for systemic prevention and combating bullyingNakaz 190 School orders for systemic prevention and combating bullying
Nakaz 190 School orders for systemic prevention and combating bullying
AleksSaf
 
наказ про зарахування до 1 класу.pdf
наказ про зарахування до 1 класу.pdfнаказ про зарахування до 1 класу.pdf
наказ про зарахування до 1 класу.pdf
AleksSaf
 
витяг з протоколу № 3.pdf
витяг з протоколу № 3.pdfвитяг з протоколу № 3.pdf
витяг з протоколу № 3.pdf
AleksSaf
 
витяг з протоколу № 2.pdf
витяг з протоколу № 2.pdfвитяг з протоколу № 2.pdf
витяг з протоколу № 2.pdf
AleksSaf
 
результати вибору підручників для 6 кл. 28.03.2023.pdf
результати вибору підручників для 6 кл. 28.03.2023.pdfрезультати вибору підручників для 6 кл. 28.03.2023.pdf
результати вибору підручників для 6 кл. 28.03.2023.pdf
AleksSaf
 

More from AleksSaf (20)

Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
 
Nakaz 190 School orders for systemic prevention and combating bullying
Nakaz 190 School orders for systemic prevention and combating bullyingNakaz 190 School orders for systemic prevention and combating bullying
Nakaz 190 School orders for systemic prevention and combating bullying
 
Knigi2023.pdf
Knigi2023.pdfKnigi2023.pdf
Knigi2023.pdf
 
наказ про зарахування до 1 класу.pdf
наказ про зарахування до 1 класу.pdfнаказ про зарахування до 1 класу.pdf
наказ про зарахування до 1 класу.pdf
 
витяг з протоколу № 3.pdf
витяг з протоколу № 3.pdfвитяг з протоколу № 3.pdf
витяг з протоколу № 3.pdf
 
витяг з протоколу № 2.pdf
витяг з протоколу № 2.pdfвитяг з протоколу № 2.pdf
витяг з протоколу № 2.pdf
 
результати вибору підручників для 6 кл. 28.03.2023.pdf
результати вибору підручників для 6 кл. 28.03.2023.pdfрезультати вибору підручників для 6 кл. 28.03.2023.pdf
результати вибору підручників для 6 кл. 28.03.2023.pdf
 

Recently uploaded

дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfдод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
ssuser46127c
 

Recently uploaded (10)

дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfдод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
 
Еволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptxЕволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptx
 
Наказ ПК 2023-2024. pdf
Наказ ПК 2023-2024.          pdfНаказ ПК 2023-2024.          pdf
Наказ ПК 2023-2024. pdf
 
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptxУрок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
 
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у РівномуСтабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
 
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptxПроблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
 
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
 
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській областіГрафіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
 
Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливості
 

nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying

 • 1. пIill чр L кРиВоРIЗъкА ГIМнАЗIJI N972 криворIзькоi MrcbKoi рАди лншропЕтровськоi овлдстt Коd €fРПОУ З34164а2 вул. Каmерuнiвська, 8а, tп. Крuвuй Piz, ýнiпропеmровська облgсmь, 5 007 ] mел. 3 В (0 9 7) 5 5 5 - 3 5 -0 2, e -mail ks с о la7 2 @gmail. соm нАкАз 01.09.202З п. l lte - ,fl3 ох Пр о р о з п о d iл фу нкцiональн uх обов'язкiв посmiйно dilочоi kuuieii з p aHHt ozo в uflвлsння неповнолimнiх, схлt пьн ах ёо еэк uвання пс uхо&кmuвнлrх речовuн, gлкаzолю m& mюmюнових варобiв у 2023-2024 н.р. Керуючись Рiшенням колегii управлiння освiти i науки виконкому Криворiзькоi мiсъкради вiд 18.04.201З РокУ, fiротокол ЛЪ4 <Про реорганiзаrliю громадських шкiльних наркологiчних постiв та затверд}кення IIоложення <Про постiйно дiючу KoMiciTo з IIревентивних питань та раннього виявлен}lя неповнолiтнiх. схильн}lх до вживання психоактИвних речОвин, ЕLткоГолю та тютюновИх BrlpoбiB>>, Положенням про постiйно дiючу комiсiю з превентивних питань та раннього виявлення неповнолiтlлiх, схиJIьних до вживання психоакТивЕиХ речоВи}I, а,ТкоголIо та тюТ}оноВих виробiв (да,чi - ПДк), НАКАЗУК): 1. Продовж1,1ти з 01.09.202З р. роботу ПДК у складi: Голова ПýК: Белова О.С. - застуIIниi( директора з ВР; Член,и Пl]К: Кривич С.В, - соцiа,тьний педагог. Гаренко К.В. - практичний психолог, Максименко I-.C. Iтеда-гог-органiзатор, Потарська О.В. -- медич}tа сестра 2. KoMicii з превентивних питань керуватися положенням flро ПýК з превентивних питань та ранЕього Rиявлення неrrовно.цiтнiх схи-цьних до вживаЕЕя психоактивцих речс}впн, алкоголю та тютюнових виробiв: 2.1. Щоквартацьно проводити засiдання постiйно дiючоТ KoMiciT з веденням протоколу; 2.2.Проводити слу;кбсвi рсзслiдi/вання за Rияtsленими фактами; 2.З,Складати акти, клопотанНя) залити; листи та Еаправляти ix у вiдповiднi iнстанцii; 2.4. Вести закритi журнали: коблiку осiб. виявлених за фактами вживання психOактивних речOврIн. атIкоголю та тютюнових влтробiв>, коблiку проведення бесiл. консlпьтацiй з батьками .vчнiв, виявJlених за фактами вживання психоактивних речовин. €tJIкоголю та ТЮТЮНОВИХ ВИРОбiв>, кОблiку направлень, виданих батькам. rцодо вiдвiдування пiдлiтками наркокабiнету >.
 • 2. з. Рtlзirодillлiти фчнкrtiсlна:rънi обuв'язки членiв llflK настчпним чиЕOм: 4. Контроль за виконанням наказ-у ПОКЛаСТи на застYпника директора з ВР Бслову О,С. J Ф ,Щиректор КГ ]ф 72 З наказоп,t Бслова о.С. Кривич, Гаренко с.в, Потарська О.В Ё ,iJ i ,:l r} Вiкторiя НИЧИПОРУК 9a g .l эе,jg9 L Бслова о.(] органlзов,с та керУе роботоЮ KoMiciT. залуча€ до спiвпрацi фахiвцiв служби y справах дiтей. юве}Iацьнот превенцiт. наркологiчнрrх кабiнетiв; iHirliIoc uритягнежtя батькiв дсl ал:лtiнiстративнот вiдr;овiдатьностi за статтею 1 84 Кодексу шрс, ад,r,лiнiстративнi правоIlорyшення в разi .чсу}rення 0атькlвських Еими виконання обов язкlв. максиптенко г.(] залуча€ дiтей вкаваноТ до позаурочноi оформлення стендiв Iцодо життя Потарська О.В. фiксуе данi про факrи виявлеItня таких yaIHlB в заIФитих жypнarlaХ, направпяС дiтеЙ разс},l з батькашrи на конс1,,льтацiТ до rrрофiльнлrх медичних Кривич С.В. веде роботу нацравлену на виявленЕя та iнформування багькiв про випадки вживання психотропних речовин, алкоголю, тютюнових виробiв; здiйснюе iндивiдуацьний супровiд дитини за наслiдками рекомендацiй фахiвцiв медиtiних закладiв. Складас план роботи koMicii. веде протоколи засiдань (засiдання irровOдяться 1 раз на квартал. а за потреби .iастiше), веде облiк роботи. Гаренко К.В здiйснюс iндивiдуальний супровiд дитини за наслiдка},lи рекоN,{ендацiй фахiвцiв 1{едичних закладiв, веде шросвiтницьку роботу серед учнiв та батькiв_ ц ( l) к .j о кр|'€вФр!ýfuiiд г!г*н/tзlя &JЁ72 криýФрlзькфi млсhксiрдди lдентифiкаr;ilir;rий ксд ЗЗ4164r|2