SlideShare a Scribd company logo
เสนอ อ.ปรางค์สุวรรณ ศักด์ิโสภณกุล
เอเชียไมเนอร์ หรือ อานาโตเลีย เรียกในภาษา 
ละตินว่า เอเชียน้อย เป็นดินแดนในภูมิภาค 
ตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ชาวอังกฤษ 
เรียกว่า Far east 
คาบสมุทรเอเชียไมเนอร์ในปัจจุบันได้แก่ 
ดินแดนปาเลสไตน์ ตุรกี และซีเรีย 
ที่เชื่อมต่อระหว่างเอเชียกับยุโรป 
ระหว่างทะเลดา และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
เอเชียไมเนอร์ 
• ดินแดนนี้เชื่อมต่อระหว่างยุโรปและเอเชีย เอเชียไมเนอร์จึงเป็น 
แหล่งกา เนิดอารยธรรมอันหลากหลาย มาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ 
โดยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนยุคหินใหม่ การตั้งถิ่นฐานของทรอย 
ซึ่งเริ่มในยุคหินตอนปลาย และต่อเนื่องไปในยุคโลหะ 
ชนชาติเก่าแก่ในเอเชียไมเนอร์ 1.ฟินิเชียน 
2.ฮีบรู 
3.เปอร์เซีย
ช่องแคบยิบรอลตา 
เอเชียไมเนอร์ 
Political Map
ฟินิเชียน 
• ฟินิเชียน หรือ ปิวนิค (Punic) เป็นชนเผ่าเซเมติกอพยพมาจาก 
ทะเลทรายอาราเบีย 
• รากฐานจากอารยธรรมเมโสโปเตเมียและอียิปต์ 
• 1,000-1,300 ปีก่อนคริสตกาล เข้ามาตั้งหลักแหล่งในบริเวณ 
ตะวันตกของทวีปเอเชียบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
• เดิมชื่อชาวแคนาไนท์ หลังถูกพวกอิสราเอลไลต์ และฟิลิสติน 
เข้ารุกรานจนสูญเสียดินแดนเกือบหมด ยกเว้นดินแดนชายฝั่ง 
ทะเล จึงได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มปัญญาชนของเอเชียตะวันตกและมีชื่อ 
เรียกใหม่ว่าฟินิเชียน
ฟินิเชียนได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเดินทะเลและ 
การค้าในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผ่านช่องแคบยิบรอลตาถึง 
มหาสมุทรแอตแลนติกเป็นเวลาหลายร้อยปี ซึ่งเป็นการนา 
วัฒนธรรมไปเผยแพร่จากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งด้วย
เมืองท่าสาคัญๆหลายแห่ง มีการตั้งอาณานิคมในส่วนอื่นๆ 
ของเส้นทางการค้า เช่น เกาะซิซิลี คาเดสในสเปน คาร์เธจทาง 
ตอนเหนือของแอฟริกา 
บีบลอส 
ไซดอน 
ไทร์
เมื่อ 750 ปีก่อนคริสต์ศักราชพวกอัสซีเรียนได้ยึดดินแดนของ 
ชาวฟินิเชียนเกือบหมดยกเว้นเมืองคาร์เธจ ต่อมาเมืองคาร์เธจได้ 
เจริญรุ่งเรือง แต่ 146 ปีก่อนคริสต์ศักราชถูกชาวโรมันทา ลาย
• มรดกชิ้นสา คัญของชาวฟินีเชียนคือตัวอักษร โดยดัดแปลงอักษร 
Hieratic ของอียิปต์ และอักษรคูนิฟอร์มของชาวสุเมเรียน มาเป็นอักษร 
แอลฟาเบต(alphabet)ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ต่อมากรีก ลาติน 
และตัวอักษรในยุโรปก็นา อักษรนี้มาพัฒนาเป็นของตนเอง
ฮีบรู 
• ฮีบรู หรือ ยิว เป็นชนเผ่าเซมิติกเร่ร่อนในเขตทะเลทราย ไม่ 
มีดินแดนเป็นของตนเอง 
• เป็นชนชาติที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากแก่คริสตศาสนา 
บัญญัติต่างๆ ความเชื่อที่ว่า พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ออกกฎต่างๆ 
และเป็นผู้ตัดสินเรื่องราวต่างๆในคัมภีร์ไบเบิล 
• มีความเชื่อเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างโลก น้า ท่วมโลก
• ในราวปี 1,800 ก่อนคริสต์ศักราช ได้เกิดเหตุการณ์ข้าวยากหมากแพงขึ้น 
พวกฮีบรูอดอยากจึงหนีเข้าไปอยู่ในอียิปต์
• ในราว 1,400 ก่อน 
คริสต์ศักราช ได้ไปตั้งถิ่น 
ฐานในอียิปต์ แต่ถูกจับไป 
เป็นทาส 
• ในราว ค.ศ. 1,300-1,250 
พวกฮีบรูมีผู้นา คนใหม่คือ 
โมเสส ได้ทา การ 
ปลดปล่อยพวกฮีบรูเป็น 
อิสระและพาไปอยู่ที่ 
คาบสมุทรซีนาย ดินแดน 
ปาเลสไตน์หรือกันอาน 
(เมืองคานาอัน)
โมเสสได้รวบรวมพวกฮีบรูเผ่าต่างๆเข้าด้วยกันเป็นการรวมแบบ 
สมาพันธรัฐ และแนะนา ให้พวกฮีบรูนับถือยาห์เวห์ หรือยะโฮวาห์
ซึ่งต่อมาได้สถาปนาเป็นอาณาจักร มีนครหลวงอยู่ที่เยรูซาเลม 
แต่ต่อมาเกิดความไม่สงบเกิดแตกแยก 
ยูดาห์ตอนใต้ 
อาณาจักรอิสราเอลตอนเหนือ 
ถูกทา ลายโดยพวกอัสซีเรียน 
ตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรบาบิโลเนียใหม่ 
ของพระเจ้าเนบูคัดเนซซาร์ ประชาชนถูกต้อน 
ซึ่งเรียกว่าการคุมขังแห่งบาบิโลเนียใหม่ 
เวลาต่อมาพวกฮิบรูก็ตกอยู่ใต้การปกครองของเปอร์เซีย กรีก โรมัน ซึ่งในค.ศ. 70 
โรมันได้ทา ลายปาเลสไตน์เพราะเป็นกบฏต่อจักวรรดิโรมัน พวกฮิบรูจึงกลายเป็น 
พวกเร่ร่อน จนในสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ฝ่ายสัมพันธมิตรจึงจัดตั้งประเทศ 
อิสราเอลของชาวฮิบรูเป็นประเทศอิสระ
อิสราเอลมีการทา เกษตรกรรม แบบน้า หยดซึ่งเป็นต้นแบบ 
ของการทา เกษตรในเขตทา เลทราย ทา ให้ชุ่มชื้นและเพาะปลูกได้
• มรดกสาคัญคือ ศาสนายูดาห์ หรือ ศาสนายิว เน้นการบูชา 
พระเจ้าองค์เดียว เป็นต้นกา เนิดของศาสนายูดาห์ คริสต์ 
และอิสลาม 
• พระคัมภีร์ของชาวฮีบรูเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาว 
ฮีบรูและชนชาติโบราณอื่นๆ นับเป็นวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ 
เพราะบอกถึงความเจริญของอารยธรรมตะวันตก ในด้าน 
ภาษา ความเป็นอยู่ ทัศนคติ
เปอร์เซีย 
เอเชียตะวันตก 
เอเชียกลาง 
เอเชียใต้ 
ประเทศอิหร่านในปัจจุบัน 
บริเวณคอเคซัส
• ชาวเปอร์เซียอพยพจากทะเลดา มาบริเวณที่ราบสูงอิหร่าน 
• เป็นเชื้อสายอินโด-ยูโรเปียน 
• พระเจ้าไซรัสมหาราชเป็นผู้สร้างจักรวรรดิเปอร์เซียทรงยึด 
จักรวรรดิจากชนมีดีส อาณาจักรคาลเดียและลิเดีย 
• พระเจ้าดาริอุสมหาราช ทรงเป็น King of Kings ครองราชย์ 
เมื่อ 522 ปี ก่อนค.ศ. เมื่อพระชนม์ได้ 27 พรรษา ตลอด 36 ปี 
ในรัชกาลทรงสร้างทั้งความเจริญและความแข็งแกร่งให้กับ 
จักรวรรดิเปอร์เซีย ทรงขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่าง 
กว้างขวาง
พระเจ้าไซรัสมหาราช พระเจ้าดาริอุสมหาราช
อียิปต์ 
ฟินิเชีย 
ไซปรัส 
ปกครองแบบรวมอา นาจเข้าสู่ศูนย์กลาง 
แบ่งจักรวรรดิเป็นมณฑล 
เคารพธรรมเนียมและประเพณีของเมืองขึ้น 
อัสซีเรีย 
บาบิโลเนีย
เอเชียไมเนอร์และกรีก 6.7 21-22
• ในสมัยพระเจ้าดาริอัสมหาราช มีการสร้างถนนไปยังเมืองต่างๆ 
ใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าและพระราชสาส์น 
• อารยธรรมของเปอร์เซียส่วนใหญ่รับจากชนชาติอื่นเช่น 
อักษรคูนิฟอร์มจากบาบิโลเนีย 
เหรียญกษาปณ์จากลิเดีย 
ปฏิทินสุริยคติและสถาปัตยกรรมจากอียิปต์ 
• ด้านศาสนา เดิมนับถือเทพเจ้าหลายองค์ ภายหลังหันมานับถือ 
ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ปัจจุบันผู้นับถือศาสนาส่วนใหญ่อยู่ใน 
อินเดียตอนใต้ และเรียกศาสนานี้ใหม่ว่า ศาสนาปาร์ซี
• หลังสมัยพระเจ้าดาริอุสมหาราช จักรวรรดิเปอร์เซียค่อยๆลด 
อา นาจลง ในที่สุดก็ถูกพระเจ้าอะเล็กซานเดอร์มหาราช แห่ง 
มาซิโดเนียเข้ายึดครองเมื่อ 331 ปีก่อนคริสต์ศักราช
อารยธรรมกรีก
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับการตั้งถิ่นฐาน 
ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศกรีกในสมัยโบราณอยู่ทางด้าน 
ตะวันออกสุดของยุโรปภาคใต้ 
ประกอบด้วยดินแดนกรีกบนผืนแผ่นดินหมู่เกาะต่างๆ ใน 
ทะเลเอเจียน หรือฝั่งตะวันตกของเอเชียไมเนอร์ 
ซึ่งนิยมเรียกว่านครรัฐไอโอเนียน แบ่งออกเป็นภาคใหญ่ๆ ได้ 
3 ส่วน ดังนี้
เอเชียไมเนอร์และกรีก 6.7 21-22
กรีกภาคเหนือ 
กรีกภาคกลาง 
เพลอปปอนเนซุส 
เอเธน
แคว้นมาซีโดเนีย 
เทสซาลี 
เอไพรัส 
นครทีบส์เดลฟี 
เพลอปปอนเนซุส 
ยอดเขาพาร์แนสซัส 
ช่องเขาเทอร์มอปเล 
สปาร์ตา 
อ่าวคอรินธ์
• ยอดเขาพาร์แนสซัสที่สถิตของเทพฟีบัส(กรีก)หรือสุริยเทพ 
• ตรงปลายสุดด้านตะวันออกคือแคว้นอันติก เมืองหลวงคือนคร 
รัฐเอเธนส์ ที่กา เนิดของศิลปวิทยาการ ปรัชญาและระบอบการ 
ปกครองอันมีชื่อเสียง
• ตอนใต้ของอ่าวคอรินธ์ มีคอคอดคอรินธ์ ใต้คอคอดลงมาคือที่ตั้งของ 
เมืองอาร์กอลิส เป็นศูนย์กลางความเจริญครั้งแรกของอารยธรรมกรีก 
• เมืองโอลิมเปียอยู่ชิดกับฝั่งทะเลไอโอเนีย ด้านตะวันตกของคาบสมุทร 
เพลอปปอนเนซุส เป็นที่สิงสถิตของบรรดาเทพเจ้ากรีก 
• นครรัฐสปาร์ตา ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการรบ
• กรีกมีภูเขาจา นวนมาก สภาพการเมืองจึงแยกเป็นรัฐเล็กๆ จึง 
ปกครองเป็นอิสระต่อกัน 
• กรีกมีทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่าง เช่น เหล็ก ทอง เงิน หินอ่อน 
• หินอ่อนมาใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน และศาสนสถานต่างๆ 
• ดินส่วนใหญ่ขาดความอุดมสมบูรณ์ พืชผลจึงไม่เพียงพอ 
• ชายฝั่งทะเลมีลักษณะเป็นอ่าวตามธรรมชาติ เหมาะสาหรับจอดเรือ 
ชาวกรีกจึงทา การค้าทางทะเล ทา ให้ได้เรียนรู้อารยธรรมอื่นๆ 
หาดนาวาโอจิ
อารยธรรมกรีกสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
• จากหลักฐานทางโบราณคดี พบว่ามีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในดินแดน 
กรีซ(เหนือ กลาง คาบสมุทรกรีซ) เมื่อ 4,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช 
• พบเครื่องมือเครื่องใช้ทา ด้วยหิน เครื่องปั้นดินเผามีลวดลายประดับ 
• ผู้คนทา การเกษตรเป็นหลัก สิ่งก่อสร้างบางแห่งมีลักษณะคล้ายป้อม 
ปราการ สันนิษฐานว่ามีการจัดระเบียบการปกครองในชุมชนแล้ว 
• บนเกาะครีตในทะเลอีเจียนมีการใช้โลหะได้แก่ ทองแดง สาริด 
สันนิษฐานว่ารับมาจากอารยธรรมอิยิปต์โบราณเพราะอยู่ใกล้เคียงกัน
เอเชียไมเนอร์และกรีก 6.7 21-22
อารยธรรมกรีก 
สมัยประวัติศาสตร์ 
อารยธรรมอีเจียน 
อารยธรรมเฮเลน 
อารยธรรมไมนวน 
อารยธรรมไมซิเน 
ยุคเฮเลนนิก 
ยุคเฮเลนนิสติก
อารยธรรมอีเจียน 
อารยธรรมไมซิเน 
อารยธรรมไมนวน
อารยธรรมMinoan 
• วัฒนธรรมยุคสา ริด 
• เกิดบนเกาะ CRETE ชนพื้นเมือง CRETAN 
• ส่วนใหญ่ค้าขาย 
• ตัวอักษรภาพ และ เส้นตรง 
• กษัตริย์ที่มีอา นาจมากสุดคือ king Minos (ชื่ออารยธรรม Minoan ) 
• เจริญสุด 1800-1500 BC (สมัยวัง สร้างวังขนาดมโหฬาร;วังนอสซัส ) 
• มีการสร้างห้องน้า ที่มีชักโครกครั้งแรก 
• 1400 BC END (Mycenae ตี)
วังนอสซัส 
Phaistos disc
อารยธรรมMycenae 
• เจริญสุด 1400-1100 BC 
• Center ; คาบสมุทรเพโลพอนนีซัส 
• บรรพบุรุษ Achaean (พูดอินโด-ยูโรเปียน อพยพจากทางเหนือ 
ประมาณ 2000 BC) 
• เชี่ยวชาญการรบ , การค้าทา ให้เกิดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เกาะครีต อียิปต์ 
คาบสมุทรอานาโตเลีย 
• 1460 BC ตีครีต ทา ลายวังนอสซัส และเข้าครอบครอง
• 1400 BC มีการสร้างเมือง Mycenae ที่แข็งแรง จึงเปลี่ยน 
Achaean Mycenae ตามชื่อเมือง 
• ตั้งอักษรไมซินีซึ่งเป็น รากฐานอักษรกรีก 
• สร้างถนน สะพาน ทา ท่อส่งน้า แบบท่อประปา 
• นับถือเทพ Zeus เทพสูงสุด 
• สิ้นสุด Dorian ตี 
• มหากาพย์ที่มีชื่อเสียง คือ Iliad (Trojan war) ,Odyssey
เอเชียไมเนอร์และกรีก 6.7 21-22
อารยธรรม Helen
นครรัฐของกรีก 
หลัง 800 BC เรียกว่า ยุคคลาสสิคปกครองใน 
ระบอบที่ต่างกันในแต่ละพื้นที่ 
700 BC กษัตริย์สูญเสียอา นาจแก่ขุนนาง 
เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตย 
ให้สิทธิเลือกตั้งและบริหารนครรัฐแก่ชายที่บรรลุ 
นิติภาวะ และเป็นพลเมืองของรัฐ 
ต้นแบบระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน
เพริคลีส ได้ให้มุมมองของการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยในการพูดประกาศ 
เชิดชูเกียรติทหารชาวเอเธนส์ซึ่งถูกฆ่าตาย 
ในสงคราม เขาได้กล่าวไว้ว่า "ทุกคนมีค่า 
เท่ากันในทางกฎหมาย" สิ่งที่น่านับถือใน 
การให้บริการประชาชน "ไม่ใช่ความเป็น 
สมาชิกของชนชั้นเป็นพิเศษ แต่คือ 
ความสามารถที่แท้จริงที่มนุษย์มีอยู่" 
เพริคลีสผู้นา กรีซโบราณไปสู่ยุคทอง
นครรัฐของกรีก 
500 BC ศูนย์กลางความเจริญที่ Athens 
ที่แคว้น Attaica 
470-429 BC ผนึกกา ลังเอเธนส์และนครรัฐของกรีก 
ป้องกันการรุกรานจากเปอร์เซีย Greco-Persian War 
เอเธนส์ชนะ ผู้นา ของรัฐต่าง ๆ 
ตั้งสมาพันธ์รัฐแห่งหมู่เกาะเดลอส ที่เกาะ Delos 
ต่อมาย้ายไปที่เอเธนส์ ซึ่งขณะนั้นเจริญสูงสุด 
เรียกว่ายุคทองแห่งเอเธนส์
นครรัฐของกรีก 
431-404 BC 
Peloponnesian war 
สงครามระหว่างเอเธนส์กับสปาร์ตา 
สงคราม Peolponnesian สปาร์ตาชนะนา ไปสู่ความ 
เสื่อมของนครกรีก เปิดโอกาสให้ Macedonia เข้า 
ครอบครองนครกรีก
เอเชียไมเนอร์และกรีก 6.7 21-22
นครรัฐของกรีก 
Hellenistic age 
332-323 BC 
ในสมัยอเล็กซานเดอร์มหาราช 
ศูนย์กลางอยู่ที่ มาซิโดเนียกรีก 
สามารถขยายดินแดนครอบคลุม 
อียิปต์ เอเชียไมเนอร์เอเชีย 
อินเดีย ศิลปะของกรีกแพร่ทั่ว 
ตะวันออกกลาง 
การตั้งเมืองอเล็กซานเดรีย 
ในอียิปต์เป็นศูนย์กลาง 
วัฒนธรรมของกรีก 
มีการปั้นพระพุทธรูป 
คันธาระ (พลิ้วแบบกรีก 
เลียนแบบเทพอะพอลโล )
เอเชียไมเนอร์และกรีก 6.7 21-22
สถาปัตยกรรมของกรีก 
เป็นประชาธิปไตย ไม่มีกษัตริย์จึงไม่มีการสร้างวัง เป็นวิหารสาหรับเทพเจ้า 
นิยมสร้างบนเนินดิน หรือภูเขาเล็ก ๆ (ใกล้ชิดพระเจ้า)เรียกว่า Acropolis 
วิหารที่สา คัญ ได้แก่ Parthenon วิหารหินอ่อนในศตวรรษ 5 BC
ลักษณะของเสากรีก มี 3 แบบ 
• Doric ลักษณะเรียบง่ายในวิหาร Pathenon 
• Ionic ลักษณะเรียบอ่อนช้อยในวิหาร Erectheum 
• Corinthian ลักษณะหรูหราปรากฏมากในยุค Hellenistic 
Doric Ionic Corinthian
ประติมากรรม 
• สมัยแรก หน้าแข็งทื่อ อิทธิพลอียิปต์ 
• เน้นเสรีภาพและมนุษย์นิยม 
• สมัย Classic แสดงลักษณะธรรมชาตินิยมอย่างแท้จริง ประติมากรรมเปลือย 
กล้ามเนื้อที่ถูกต้องตามกายวิภาคศาสตร์ เสื้อผ้าพริ้วไหวมากขึ้น 
• สมัย Hellenistic มีการสร้างประติมากรรมจากมนุษย์ที่แท้จริงและสิ่งที่ตน 
เห็น 
• สมัยยุคหลังแสดงให้เห็นความทุกข์ยาก ทรมานเจ็บปวด ความชราของมนุษย์ 
• อารมณ์ไม่สัมพันธ์กับท่าทาง
สมัย Classic แสดงลักษณะ 
ธรรมชาตินิยม 
เมื่อเปรียบเทียบกับ 
อียิปต์ สมัยแรก
ประติมากรรมสมัยเฮลเลนิสติก
จิตรกรรม 
เมื่อเปรียบเทียบกับ 
อียิปต์ 
• ยุคแรก ๆ มักเป็นงานจิตรกรรมบนภาชนะของใช้ต่าง ๆ ทา จาก 
เครื่องปั้นดินเผา เช่น ไหเหล้า โถเหล้า เหล้าแก้ว 
มีการพัฒนาลวดลายคล้ายเรขาคณิตของเมโสโปเตเมีย นิยมวาด 
ตอนแรกเป็นรูปสัตว์ ต่อมามีการวาดรูปมนุษย์ลงไปด้วย 
• ตอนแรกนิยมใช้สีแดงเป็นพื้น และวาดรูปคนเป็นสีดา เรียกว่า Black 
Figure Vase ต่อมายุคคลาสสิกรูปวาดและ สีพื้นสลับกัน เรียกว่า Red 
Figure Vase
• รูปที่วาดจากเรื่องราวเทพปกรณัมและมหากาพย์ของ Homer มี 
รูปเถาเครือไม้ประกอบ เป็นแม่แบบของจิตรกรรมภาชนะในสมัยต่อมา 
ยุค Hellenistic 
• มีการวาดภาพฝาผนังและกระเบื้องขนาดใหญ่ใช้หินและกระเบื้องมา 
ประดับ เรียกว่า Mosaic ได้รับความนิยมมาก จนถึงปัจจุบัน
นาฏกรรม 
• มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อและศรัทธาในเทพเจ้า การละครเกี่ยวพัน 
ใกล้ชิดกับเทศกาลบวงสรวงและเฉลิมฉลองให้แก่ 
เทพเจ้า Dionysus ซึ่งเป็นเทพจ้าแห่งความสมบูรณ์พูนสุข นิยมมากใน 
ยุค Classic จนสุดท้ายพัฒนาเป็น Tragedy และ Comedy มี Chorus ส่ง 
เสียงประกอบเวที เวลานักแสดงชาย ละครของกรีกนับเป็นมรดกทาง 
วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการละครตะวันตกในปัจจุบัน
โรงละครโบราณ โรงละครแห่งอีพิดาอุรุสสร้างเข้าไปในเนินเขา
วรรณกรรม 
• มหากาพย์Iliad และ Odyssey มหากาพย์ของ Homer ที่ได้รับการยกย่อง 
เป็นแม่แบบของวรรณกรรม และมรดกทางวัฒนธรรมงานประพันธ์ 
ดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นของกา เนิดวิชาปรัชญาและประวัติศาสตร์ เช่น 
• The Republic ของ Plato 
• Ethics ของ Aristotle 
• History ของ Herodotus 
• History of Peloponnesian war ของ Thucydides
เอเชียไมเนอร์และกรีก 6.7 21-22
Plato Aristotle
Pythagoras คณิตศาสตร์ 
Euclid
ฟิสิกส์ 
Archimedes
การแพทย์ 
• Hippocrates บิดาการแพทย์ที่ตัดชิ้นส่วนมนุษย์เพื่อการศึกษา ได้รับการยก 
ย่องเป็นบิดาแห่งกายวิภาคศาสตร์
ภูมิศาสตร์ 
• Eratosthenes นักดาราศาสตร์และนักภูมิศาสตร์ สามารถคา นวณเส้นรอบ 
โลกได้
ประวัติศาสตร์ 
• Herodotus เป็นบิดาประวัติศาสตร์
The first time เกิดขึ้นที่แรก 
• ประชาธิปไตยทางตรง 
• โรงละคร 
• ชักโครก 
• OLYPIC /MARATHON 
• นักปรัชญา 
มีชื่อเสียง 
Parthenon 
มหากาพย์ของ Homer 
Iliad และ Odyssey 
นักปรัชญาใน academy 
บูชาเทพ Zeus 
Persian war 
Pheidippidis วิ่งจาก MARATHONATHENE 
ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร
รายชื่อสมาชิก 
น.ส.ณัฐนิชา วิทิตยานนท์ ม.6.7 เลขที่ 21 
น.ส.ณิชาพร จันทร์วีระธรรม ม.6.7 เลขที่ 22
เอเชียไมเนอร์และกรีก 6.7 21-22

More Related Content

What's hot

บทที่ 2 อารยธรรมของโลกตะวันตกในยุคโบราณ
บทที่ 2 อารยธรรมของโลกตะวันตกในยุคโบราณบทที่ 2 อารยธรรมของโลกตะวันตกในยุคโบราณ
บทที่ 2 อารยธรรมของโลกตะวันตกในยุคโบราณ
Supicha Ploy
 
อารยธรรมจีน
อารยธรรมจีนอารยธรรมจีน
อารยธรรมจีน
พัน พัน
 
อารยธรรมโรมัน
อารยธรรมโรมันอารยธรรมโรมัน
อารยธรรมโรมัน
Pannaray Kaewmarueang
 
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ(อินเดีย)
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ(อินเดีย)อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ(อินเดีย)
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ(อินเดีย)
พัน พัน
 
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัยประวัติศาสตร์สุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
chatsawat265
 
ทวีปยุโรป สังคมศึกษา ม.2
ทวีปยุโรป สังคมศึกษา ม.2 ทวีปยุโรป สังคมศึกษา ม.2
ทวีปยุโรป สังคมศึกษา ม.2
เพ็ญลักษณ์ สุวรรณาโชติ
 
บทวิเคราะห์ร่ายยาวเวสสันดรมหาชาดก กัณฑ์มัทรี
บทวิเคราะห์ร่ายยาวเวสสันดรมหาชาดก กัณฑ์มัทรีบทวิเคราะห์ร่ายยาวเวสสันดรมหาชาดก กัณฑ์มัทรี
บทวิเคราะห์ร่ายยาวเวสสันดรมหาชาดก กัณฑ์มัทรี
Blackrab Chiba
 
การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance)
การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance)การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance)
การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance)
sudoooooo
 
กัณฑ์มัทรี
กัณฑ์มัทรีกัณฑ์มัทรี
กัณฑ์มัทรี
Milky' __
 
ลมฟ้าอากาศ บรรยากาศ
ลมฟ้าอากาศ บรรยากาศลมฟ้าอากาศ บรรยากาศ
ลมฟ้าอากาศ บรรยากาศ
Supaluk Juntap
 
แบบทดสอบ 100 ข้อ
แบบทดสอบ 100 ข้อแบบทดสอบ 100 ข้อ
แบบทดสอบ 100 ข้อ
หรร 'ษๅ
 
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ม.6.7(4,10)
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ม.6.7(4,10)การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ม.6.7(4,10)
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ม.6.7(4,10)
mintmint2540
 
ศาสนายิว
ศาสนายิวศาสนายิว
ศาสนายิว
Padvee Academy
 
อารยธรรมเมโสโปเตเมียและอียิปต์
อารยธรรมเมโสโปเตเมียและอียิปต์อารยธรรมเมโสโปเตเมียและอียิปต์
อารยธรรมเมโสโปเตเมียและอียิปต์
6091429
 
2.2 อารยธรรมอินเดีย
2.2 อารยธรรมอินเดีย2.2 อารยธรรมอินเดีย
2.2 อารยธรรมอินเดีย
Jitjaree Lertwilaiwittaya
 
กาพย์เห่เรือ
กาพย์เห่เรือกาพย์เห่เรือ
กาพย์เห่เรือ
Warodom Techasrisutee
 
6.2 หลักการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 หลักการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ6.2 หลักการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 หลักการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
krupeem
 

What's hot (20)

บทที่ 2 อารยธรรมของโลกตะวันตกในยุคโบราณ
บทที่ 2 อารยธรรมของโลกตะวันตกในยุคโบราณบทที่ 2 อารยธรรมของโลกตะวันตกในยุคโบราณ
บทที่ 2 อารยธรรมของโลกตะวันตกในยุคโบราณ
 
อารยธรรมจีน
อารยธรรมจีนอารยธรรมจีน
อารยธรรมจีน
 
อารยธรรมโรมัน
อารยธรรมโรมันอารยธรรมโรมัน
อารยธรรมโรมัน
 
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ(อินเดีย)
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ(อินเดีย)อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ(อินเดีย)
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ(อินเดีย)
 
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัยประวัติศาสตร์สุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
 
ทวีปยุโรป สังคมศึกษา ม.2
ทวีปยุโรป สังคมศึกษา ม.2 ทวีปยุโรป สังคมศึกษา ม.2
ทวีปยุโรป สังคมศึกษา ม.2
 
บทวิเคราะห์ร่ายยาวเวสสันดรมหาชาดก กัณฑ์มัทรี
บทวิเคราะห์ร่ายยาวเวสสันดรมหาชาดก กัณฑ์มัทรีบทวิเคราะห์ร่ายยาวเวสสันดรมหาชาดก กัณฑ์มัทรี
บทวิเคราะห์ร่ายยาวเวสสันดรมหาชาดก กัณฑ์มัทรี
 
การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance)
การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance)การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance)
การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance)
 
3.4 อารยธรรมกรีก
3.4 อารยธรรมกรีก3.4 อารยธรรมกรีก
3.4 อารยธรรมกรีก
 
กัณฑ์มัทรี
กัณฑ์มัทรีกัณฑ์มัทรี
กัณฑ์มัทรี
 
ลมฟ้าอากาศ บรรยากาศ
ลมฟ้าอากาศ บรรยากาศลมฟ้าอากาศ บรรยากาศ
ลมฟ้าอากาศ บรรยากาศ
 
หน่วย 3
หน่วย 3 หน่วย 3
หน่วย 3
 
แบบทดสอบ 100 ข้อ
แบบทดสอบ 100 ข้อแบบทดสอบ 100 ข้อ
แบบทดสอบ 100 ข้อ
 
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ม.6.7(4,10)
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ม.6.7(4,10)การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ม.6.7(4,10)
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ม.6.7(4,10)
 
ศาสนายิว
ศาสนายิวศาสนายิว
ศาสนายิว
 
อารยธรรมเมโสโปเตเมียและอียิปต์
อารยธรรมเมโสโปเตเมียและอียิปต์อารยธรรมเมโสโปเตเมียและอียิปต์
อารยธรรมเมโสโปเตเมียและอียิปต์
 
การสำรวจทางทะเล
การสำรวจทางทะเลการสำรวจทางทะเล
การสำรวจทางทะเล
 
2.2 อารยธรรมอินเดีย
2.2 อารยธรรมอินเดีย2.2 อารยธรรมอินเดีย
2.2 อารยธรรมอินเดีย
 
กาพย์เห่เรือ
กาพย์เห่เรือกาพย์เห่เรือ
กาพย์เห่เรือ
 
6.2 หลักการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 หลักการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ6.2 หลักการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 หลักการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 

Viewers also liked

Tutorอารยธรรมตะวันตก
TutorอารยธรรมตะวันตกTutorอารยธรรมตะวันตก
Tutorอารยธรรมตะวันตก
Kwandjit Boonmak
 
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
Krumai Kjna
 
ความรู้เบื้องต้นเศรษฐศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นเศรษฐศาสตร์ความรู้เบื้องต้นเศรษฐศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นเศรษฐศาสตร์
วรรณา ไชยศรี
 
ศิลปะตะวันออก (ของวันนี้)
ศิลปะตะวันออก (ของวันนี้)ศิลปะตะวันออก (ของวันนี้)
ศิลปะตะวันออก (ของวันนี้)
Heritagecivil Kasetsart
 
บทที่ 9 รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม และการลงทุน
บทที่ 9 รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม และการลงทุนบทที่ 9 รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม และการลงทุน
บทที่ 9 รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม และการลงทุน
Ornkapat Bualom
 

Viewers also liked (7)

Tutorอารยธรรมตะวันตก
TutorอารยธรรมตะวันตกTutorอารยธรรมตะวันตก
Tutorอารยธรรมตะวันตก
 
Presentc6
Presentc6Presentc6
Presentc6
 
Ch12
Ch12Ch12
Ch12
 
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
 
ความรู้เบื้องต้นเศรษฐศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นเศรษฐศาสตร์ความรู้เบื้องต้นเศรษฐศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นเศรษฐศาสตร์
 
ศิลปะตะวันออก (ของวันนี้)
ศิลปะตะวันออก (ของวันนี้)ศิลปะตะวันออก (ของวันนี้)
ศิลปะตะวันออก (ของวันนี้)
 
บทที่ 9 รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม และการลงทุน
บทที่ 9 รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม และการลงทุนบทที่ 9 รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม และการลงทุน
บทที่ 9 รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม และการลงทุน
 

Similar to เอเชียไมเนอร์และกรีก 6.7 21-22

001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
Aniwat Suyata
 
จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ (Oh! History Begin)
จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ (Oh! History Begin)จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ (Oh! History Begin)
จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ (Oh! History Begin)
Natee Tasanakulwat
 
อารยธรรมกรีก-โรมัน
อารยธรรมกรีก-โรมันอารยธรรมกรีก-โรมัน
อารยธรรมกรีก-โรมัน
mminmmind
 
อารยธรรมกรีก-โรมัน
อารยธรรมกรีก-โรมันอารยธรรมกรีก-โรมัน
อารยธรรมกรีก-โรมัน
Jungko
 
อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ(อัพเดท2557)
อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ(อัพเดท2557)อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ(อัพเดท2557)
อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ(อัพเดท2557)
Heritagecivil Kasetsart
 
Mesopotamia Civilization
Mesopotamia CivilizationMesopotamia Civilization
Mesopotamia Civilization
timtubtimmm
 
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อารยธรรมเมโสโปเตเมียอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
timtubtimmm
 
อารยธรรมกรีก
อารยธรรมกรีกอารยธรรมกรีก
อารยธรรมกรีก
Kwandjit Boonmak
 
7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
girapong
 
ต้นกำเนิดอารยธรรมสมัยเมโสโปเตเมีย
ต้นกำเนิดอารยธรรมสมัยเมโสโปเตเมียต้นกำเนิดอารยธรรมสมัยเมโสโปเตเมีย
ต้นกำเนิดอารยธรรมสมัยเมโสโปเตเมีย
hmiw
 
อียิปต์โบราณ(Egypt)
อียิปต์โบราณ(Egypt)อียิปต์โบราณ(Egypt)
อียิปต์โบราณ(Egypt)
Me'e Mildd
 

Similar to เอเชียไมเนอร์และกรีก 6.7 21-22 (20)

001 persian
001 persian001 persian
001 persian
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
 
Indus1
Indus1Indus1
Indus1
 
อารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมอินเดียอารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมอินเดีย
 
อารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมอินเดียอารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมอินเดีย
 
อารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมอินเดียอารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมอินเดีย
 
อารยธรรมอินคา
อารยธรรมอินคาอารยธรรมอินคา
อารยธรรมอินคา
 
จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ (Oh! History Begin)
จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ (Oh! History Begin)จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ (Oh! History Begin)
จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ (Oh! History Begin)
 
อารยธรรมกรีก-โรมัน
อารยธรรมกรีก-โรมันอารยธรรมกรีก-โรมัน
อารยธรรมกรีก-โรมัน
 
3.4 อารยธรรมกร ก
3.4 อารยธรรมกร ก3.4 อารยธรรมกร ก
3.4 อารยธรรมกร ก
 
อารยธรรมกรีก-โรมัน
อารยธรรมกรีก-โรมันอารยธรรมกรีก-โรมัน
อารยธรรมกรีก-โรมัน
 
อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ(อัพเดท2557)
อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ(อัพเดท2557)อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ(อัพเดท2557)
อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ(อัพเดท2557)
 
Mesopotamia Civilization
Mesopotamia CivilizationMesopotamia Civilization
Mesopotamia Civilization
 
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อารยธรรมเมโสโปเตเมียอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
 
อารยธรรมกรีก
อารยธรรมกรีกอารยธรรมกรีก
อารยธรรมกรีก
 
7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 
ต้นกำเนิดอารยธรรมสมัยเมโสโปเตเมีย
ต้นกำเนิดอารยธรรมสมัยเมโสโปเตเมียต้นกำเนิดอารยธรรมสมัยเมโสโปเตเมีย
ต้นกำเนิดอารยธรรมสมัยเมโสโปเตเมีย
 
Egypt
EgyptEgypt
Egypt
 
Egypt
EgyptEgypt
Egypt
 
อียิปต์โบราณ(Egypt)
อียิปต์โบราณ(Egypt)อียิปต์โบราณ(Egypt)
อียิปต์โบราณ(Egypt)
 

เอเชียไมเนอร์และกรีก 6.7 21-22

 • 2. เอเชียไมเนอร์ หรือ อานาโตเลีย เรียกในภาษา ละตินว่า เอเชียน้อย เป็นดินแดนในภูมิภาค ตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ชาวอังกฤษ เรียกว่า Far east คาบสมุทรเอเชียไมเนอร์ในปัจจุบันได้แก่ ดินแดนปาเลสไตน์ ตุรกี และซีเรีย ที่เชื่อมต่อระหว่างเอเชียกับยุโรป ระหว่างทะเลดา และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
 • 3. เอเชียไมเนอร์ • ดินแดนนี้เชื่อมต่อระหว่างยุโรปและเอเชีย เอเชียไมเนอร์จึงเป็น แหล่งกา เนิดอารยธรรมอันหลากหลาย มาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ โดยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนยุคหินใหม่ การตั้งถิ่นฐานของทรอย ซึ่งเริ่มในยุคหินตอนปลาย และต่อเนื่องไปในยุคโลหะ ชนชาติเก่าแก่ในเอเชียไมเนอร์ 1.ฟินิเชียน 2.ฮีบรู 3.เปอร์เซีย
 • 5. ฟินิเชียน • ฟินิเชียน หรือ ปิวนิค (Punic) เป็นชนเผ่าเซเมติกอพยพมาจาก ทะเลทรายอาราเบีย • รากฐานจากอารยธรรมเมโสโปเตเมียและอียิปต์ • 1,000-1,300 ปีก่อนคริสตกาล เข้ามาตั้งหลักแหล่งในบริเวณ ตะวันตกของทวีปเอเชียบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียน • เดิมชื่อชาวแคนาไนท์ หลังถูกพวกอิสราเอลไลต์ และฟิลิสติน เข้ารุกรานจนสูญเสียดินแดนเกือบหมด ยกเว้นดินแดนชายฝั่ง ทะเล จึงได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มปัญญาชนของเอเชียตะวันตกและมีชื่อ เรียกใหม่ว่าฟินิเชียน
 • 7. เมืองท่าสาคัญๆหลายแห่ง มีการตั้งอาณานิคมในส่วนอื่นๆ ของเส้นทางการค้า เช่น เกาะซิซิลี คาเดสในสเปน คาร์เธจทาง ตอนเหนือของแอฟริกา บีบลอส ไซดอน ไทร์
 • 8. เมื่อ 750 ปีก่อนคริสต์ศักราชพวกอัสซีเรียนได้ยึดดินแดนของ ชาวฟินิเชียนเกือบหมดยกเว้นเมืองคาร์เธจ ต่อมาเมืองคาร์เธจได้ เจริญรุ่งเรือง แต่ 146 ปีก่อนคริสต์ศักราชถูกชาวโรมันทา ลาย
 • 9. • มรดกชิ้นสา คัญของชาวฟินีเชียนคือตัวอักษร โดยดัดแปลงอักษร Hieratic ของอียิปต์ และอักษรคูนิฟอร์มของชาวสุเมเรียน มาเป็นอักษร แอลฟาเบต(alphabet)ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ต่อมากรีก ลาติน และตัวอักษรในยุโรปก็นา อักษรนี้มาพัฒนาเป็นของตนเอง
 • 10. ฮีบรู • ฮีบรู หรือ ยิว เป็นชนเผ่าเซมิติกเร่ร่อนในเขตทะเลทราย ไม่ มีดินแดนเป็นของตนเอง • เป็นชนชาติที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากแก่คริสตศาสนา บัญญัติต่างๆ ความเชื่อที่ว่า พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ออกกฎต่างๆ และเป็นผู้ตัดสินเรื่องราวต่างๆในคัมภีร์ไบเบิล • มีความเชื่อเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างโลก น้า ท่วมโลก
 • 11. • ในราวปี 1,800 ก่อนคริสต์ศักราช ได้เกิดเหตุการณ์ข้าวยากหมากแพงขึ้น พวกฮีบรูอดอยากจึงหนีเข้าไปอยู่ในอียิปต์
 • 12. • ในราว 1,400 ก่อน คริสต์ศักราช ได้ไปตั้งถิ่น ฐานในอียิปต์ แต่ถูกจับไป เป็นทาส • ในราว ค.ศ. 1,300-1,250 พวกฮีบรูมีผู้นา คนใหม่คือ โมเสส ได้ทา การ ปลดปล่อยพวกฮีบรูเป็น อิสระและพาไปอยู่ที่ คาบสมุทรซีนาย ดินแดน ปาเลสไตน์หรือกันอาน (เมืองคานาอัน)
 • 14. ซึ่งต่อมาได้สถาปนาเป็นอาณาจักร มีนครหลวงอยู่ที่เยรูซาเลม แต่ต่อมาเกิดความไม่สงบเกิดแตกแยก ยูดาห์ตอนใต้ อาณาจักรอิสราเอลตอนเหนือ ถูกทา ลายโดยพวกอัสซีเรียน ตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรบาบิโลเนียใหม่ ของพระเจ้าเนบูคัดเนซซาร์ ประชาชนถูกต้อน ซึ่งเรียกว่าการคุมขังแห่งบาบิโลเนียใหม่ เวลาต่อมาพวกฮิบรูก็ตกอยู่ใต้การปกครองของเปอร์เซีย กรีก โรมัน ซึ่งในค.ศ. 70 โรมันได้ทา ลายปาเลสไตน์เพราะเป็นกบฏต่อจักวรรดิโรมัน พวกฮิบรูจึงกลายเป็น พวกเร่ร่อน จนในสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ฝ่ายสัมพันธมิตรจึงจัดตั้งประเทศ อิสราเอลของชาวฮิบรูเป็นประเทศอิสระ
 • 15. อิสราเอลมีการทา เกษตรกรรม แบบน้า หยดซึ่งเป็นต้นแบบ ของการทา เกษตรในเขตทา เลทราย ทา ให้ชุ่มชื้นและเพาะปลูกได้
 • 16. • มรดกสาคัญคือ ศาสนายูดาห์ หรือ ศาสนายิว เน้นการบูชา พระเจ้าองค์เดียว เป็นต้นกา เนิดของศาสนายูดาห์ คริสต์ และอิสลาม • พระคัมภีร์ของชาวฮีบรูเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาว ฮีบรูและชนชาติโบราณอื่นๆ นับเป็นวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ เพราะบอกถึงความเจริญของอารยธรรมตะวันตก ในด้าน ภาษา ความเป็นอยู่ ทัศนคติ
 • 17. เปอร์เซีย เอเชียตะวันตก เอเชียกลาง เอเชียใต้ ประเทศอิหร่านในปัจจุบัน บริเวณคอเคซัส
 • 18. • ชาวเปอร์เซียอพยพจากทะเลดา มาบริเวณที่ราบสูงอิหร่าน • เป็นเชื้อสายอินโด-ยูโรเปียน • พระเจ้าไซรัสมหาราชเป็นผู้สร้างจักรวรรดิเปอร์เซียทรงยึด จักรวรรดิจากชนมีดีส อาณาจักรคาลเดียและลิเดีย • พระเจ้าดาริอุสมหาราช ทรงเป็น King of Kings ครองราชย์ เมื่อ 522 ปี ก่อนค.ศ. เมื่อพระชนม์ได้ 27 พรรษา ตลอด 36 ปี ในรัชกาลทรงสร้างทั้งความเจริญและความแข็งแกร่งให้กับ จักรวรรดิเปอร์เซีย ทรงขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่าง กว้างขวาง
 • 20. อียิปต์ ฟินิเชีย ไซปรัส ปกครองแบบรวมอา นาจเข้าสู่ศูนย์กลาง แบ่งจักรวรรดิเป็นมณฑล เคารพธรรมเนียมและประเพณีของเมืองขึ้น อัสซีเรีย บาบิโลเนีย
 • 22. • ในสมัยพระเจ้าดาริอัสมหาราช มีการสร้างถนนไปยังเมืองต่างๆ ใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าและพระราชสาส์น • อารยธรรมของเปอร์เซียส่วนใหญ่รับจากชนชาติอื่นเช่น อักษรคูนิฟอร์มจากบาบิโลเนีย เหรียญกษาปณ์จากลิเดีย ปฏิทินสุริยคติและสถาปัตยกรรมจากอียิปต์ • ด้านศาสนา เดิมนับถือเทพเจ้าหลายองค์ ภายหลังหันมานับถือ ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ปัจจุบันผู้นับถือศาสนาส่วนใหญ่อยู่ใน อินเดียตอนใต้ และเรียกศาสนานี้ใหม่ว่า ศาสนาปาร์ซี
 • 23. • หลังสมัยพระเจ้าดาริอุสมหาราช จักรวรรดิเปอร์เซียค่อยๆลด อา นาจลง ในที่สุดก็ถูกพระเจ้าอะเล็กซานเดอร์มหาราช แห่ง มาซิโดเนียเข้ายึดครองเมื่อ 331 ปีก่อนคริสต์ศักราช
 • 25. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับการตั้งถิ่นฐาน ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศกรีกในสมัยโบราณอยู่ทางด้าน ตะวันออกสุดของยุโรปภาคใต้ ประกอบด้วยดินแดนกรีกบนผืนแผ่นดินหมู่เกาะต่างๆ ใน ทะเลเอเจียน หรือฝั่งตะวันตกของเอเชียไมเนอร์ ซึ่งนิยมเรียกว่านครรัฐไอโอเนียน แบ่งออกเป็นภาคใหญ่ๆ ได้ 3 ส่วน ดังนี้
 • 28. แคว้นมาซีโดเนีย เทสซาลี เอไพรัส นครทีบส์เดลฟี เพลอปปอนเนซุส ยอดเขาพาร์แนสซัส ช่องเขาเทอร์มอปเล สปาร์ตา อ่าวคอรินธ์
 • 29. • ยอดเขาพาร์แนสซัสที่สถิตของเทพฟีบัส(กรีก)หรือสุริยเทพ • ตรงปลายสุดด้านตะวันออกคือแคว้นอันติก เมืองหลวงคือนคร รัฐเอเธนส์ ที่กา เนิดของศิลปวิทยาการ ปรัชญาและระบอบการ ปกครองอันมีชื่อเสียง
 • 30. • ตอนใต้ของอ่าวคอรินธ์ มีคอคอดคอรินธ์ ใต้คอคอดลงมาคือที่ตั้งของ เมืองอาร์กอลิส เป็นศูนย์กลางความเจริญครั้งแรกของอารยธรรมกรีก • เมืองโอลิมเปียอยู่ชิดกับฝั่งทะเลไอโอเนีย ด้านตะวันตกของคาบสมุทร เพลอปปอนเนซุส เป็นที่สิงสถิตของบรรดาเทพเจ้ากรีก • นครรัฐสปาร์ตา ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการรบ
 • 31. • กรีกมีภูเขาจา นวนมาก สภาพการเมืองจึงแยกเป็นรัฐเล็กๆ จึง ปกครองเป็นอิสระต่อกัน • กรีกมีทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่าง เช่น เหล็ก ทอง เงิน หินอ่อน • หินอ่อนมาใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน และศาสนสถานต่างๆ • ดินส่วนใหญ่ขาดความอุดมสมบูรณ์ พืชผลจึงไม่เพียงพอ • ชายฝั่งทะเลมีลักษณะเป็นอ่าวตามธรรมชาติ เหมาะสาหรับจอดเรือ ชาวกรีกจึงทา การค้าทางทะเล ทา ให้ได้เรียนรู้อารยธรรมอื่นๆ หาดนาวาโอจิ
 • 32. อารยธรรมกรีกสมัยก่อนประวัติศาสตร์ • จากหลักฐานทางโบราณคดี พบว่ามีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในดินแดน กรีซ(เหนือ กลาง คาบสมุทรกรีซ) เมื่อ 4,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช • พบเครื่องมือเครื่องใช้ทา ด้วยหิน เครื่องปั้นดินเผามีลวดลายประดับ • ผู้คนทา การเกษตรเป็นหลัก สิ่งก่อสร้างบางแห่งมีลักษณะคล้ายป้อม ปราการ สันนิษฐานว่ามีการจัดระเบียบการปกครองในชุมชนแล้ว • บนเกาะครีตในทะเลอีเจียนมีการใช้โลหะได้แก่ ทองแดง สาริด สันนิษฐานว่ารับมาจากอารยธรรมอิยิปต์โบราณเพราะอยู่ใกล้เคียงกัน
 • 34. อารยธรรมกรีก สมัยประวัติศาสตร์ อารยธรรมอีเจียน อารยธรรมเฮเลน อารยธรรมไมนวน อารยธรรมไมซิเน ยุคเฮเลนนิก ยุคเฮเลนนิสติก
 • 36. อารยธรรมMinoan • วัฒนธรรมยุคสา ริด • เกิดบนเกาะ CRETE ชนพื้นเมือง CRETAN • ส่วนใหญ่ค้าขาย • ตัวอักษรภาพ และ เส้นตรง • กษัตริย์ที่มีอา นาจมากสุดคือ king Minos (ชื่ออารยธรรม Minoan ) • เจริญสุด 1800-1500 BC (สมัยวัง สร้างวังขนาดมโหฬาร;วังนอสซัส ) • มีการสร้างห้องน้า ที่มีชักโครกครั้งแรก • 1400 BC END (Mycenae ตี)
 • 38. อารยธรรมMycenae • เจริญสุด 1400-1100 BC • Center ; คาบสมุทรเพโลพอนนีซัส • บรรพบุรุษ Achaean (พูดอินโด-ยูโรเปียน อพยพจากทางเหนือ ประมาณ 2000 BC) • เชี่ยวชาญการรบ , การค้าทา ให้เกิดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เกาะครีต อียิปต์ คาบสมุทรอานาโตเลีย • 1460 BC ตีครีต ทา ลายวังนอสซัส และเข้าครอบครอง
 • 39. • 1400 BC มีการสร้างเมือง Mycenae ที่แข็งแรง จึงเปลี่ยน Achaean Mycenae ตามชื่อเมือง • ตั้งอักษรไมซินีซึ่งเป็น รากฐานอักษรกรีก • สร้างถนน สะพาน ทา ท่อส่งน้า แบบท่อประปา • นับถือเทพ Zeus เทพสูงสุด • สิ้นสุด Dorian ตี • มหากาพย์ที่มีชื่อเสียง คือ Iliad (Trojan war) ,Odyssey
 • 42. นครรัฐของกรีก หลัง 800 BC เรียกว่า ยุคคลาสสิคปกครองใน ระบอบที่ต่างกันในแต่ละพื้นที่ 700 BC กษัตริย์สูญเสียอา นาจแก่ขุนนาง เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตย ให้สิทธิเลือกตั้งและบริหารนครรัฐแก่ชายที่บรรลุ นิติภาวะ และเป็นพลเมืองของรัฐ ต้นแบบระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน
 • 43. เพริคลีส ได้ให้มุมมองของการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยในการพูดประกาศ เชิดชูเกียรติทหารชาวเอเธนส์ซึ่งถูกฆ่าตาย ในสงคราม เขาได้กล่าวไว้ว่า "ทุกคนมีค่า เท่ากันในทางกฎหมาย" สิ่งที่น่านับถือใน การให้บริการประชาชน "ไม่ใช่ความเป็น สมาชิกของชนชั้นเป็นพิเศษ แต่คือ ความสามารถที่แท้จริงที่มนุษย์มีอยู่" เพริคลีสผู้นา กรีซโบราณไปสู่ยุคทอง
 • 44. นครรัฐของกรีก 500 BC ศูนย์กลางความเจริญที่ Athens ที่แคว้น Attaica 470-429 BC ผนึกกา ลังเอเธนส์และนครรัฐของกรีก ป้องกันการรุกรานจากเปอร์เซีย Greco-Persian War เอเธนส์ชนะ ผู้นา ของรัฐต่าง ๆ ตั้งสมาพันธ์รัฐแห่งหมู่เกาะเดลอส ที่เกาะ Delos ต่อมาย้ายไปที่เอเธนส์ ซึ่งขณะนั้นเจริญสูงสุด เรียกว่ายุคทองแห่งเอเธนส์
 • 45. นครรัฐของกรีก 431-404 BC Peloponnesian war สงครามระหว่างเอเธนส์กับสปาร์ตา สงคราม Peolponnesian สปาร์ตาชนะนา ไปสู่ความ เสื่อมของนครกรีก เปิดโอกาสให้ Macedonia เข้า ครอบครองนครกรีก
 • 47. นครรัฐของกรีก Hellenistic age 332-323 BC ในสมัยอเล็กซานเดอร์มหาราช ศูนย์กลางอยู่ที่ มาซิโดเนียกรีก สามารถขยายดินแดนครอบคลุม อียิปต์ เอเชียไมเนอร์เอเชีย อินเดีย ศิลปะของกรีกแพร่ทั่ว ตะวันออกกลาง การตั้งเมืองอเล็กซานเดรีย ในอียิปต์เป็นศูนย์กลาง วัฒนธรรมของกรีก มีการปั้นพระพุทธรูป คันธาระ (พลิ้วแบบกรีก เลียนแบบเทพอะพอลโล )
 • 49. สถาปัตยกรรมของกรีก เป็นประชาธิปไตย ไม่มีกษัตริย์จึงไม่มีการสร้างวัง เป็นวิหารสาหรับเทพเจ้า นิยมสร้างบนเนินดิน หรือภูเขาเล็ก ๆ (ใกล้ชิดพระเจ้า)เรียกว่า Acropolis วิหารที่สา คัญ ได้แก่ Parthenon วิหารหินอ่อนในศตวรรษ 5 BC
 • 50. ลักษณะของเสากรีก มี 3 แบบ • Doric ลักษณะเรียบง่ายในวิหาร Pathenon • Ionic ลักษณะเรียบอ่อนช้อยในวิหาร Erectheum • Corinthian ลักษณะหรูหราปรากฏมากในยุค Hellenistic Doric Ionic Corinthian
 • 51. ประติมากรรม • สมัยแรก หน้าแข็งทื่อ อิทธิพลอียิปต์ • เน้นเสรีภาพและมนุษย์นิยม • สมัย Classic แสดงลักษณะธรรมชาตินิยมอย่างแท้จริง ประติมากรรมเปลือย กล้ามเนื้อที่ถูกต้องตามกายวิภาคศาสตร์ เสื้อผ้าพริ้วไหวมากขึ้น • สมัย Hellenistic มีการสร้างประติมากรรมจากมนุษย์ที่แท้จริงและสิ่งที่ตน เห็น • สมัยยุคหลังแสดงให้เห็นความทุกข์ยาก ทรมานเจ็บปวด ความชราของมนุษย์ • อารมณ์ไม่สัมพันธ์กับท่าทาง
 • 52. สมัย Classic แสดงลักษณะ ธรรมชาตินิยม เมื่อเปรียบเทียบกับ อียิปต์ สมัยแรก
 • 54. จิตรกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับ อียิปต์ • ยุคแรก ๆ มักเป็นงานจิตรกรรมบนภาชนะของใช้ต่าง ๆ ทา จาก เครื่องปั้นดินเผา เช่น ไหเหล้า โถเหล้า เหล้าแก้ว มีการพัฒนาลวดลายคล้ายเรขาคณิตของเมโสโปเตเมีย นิยมวาด ตอนแรกเป็นรูปสัตว์ ต่อมามีการวาดรูปมนุษย์ลงไปด้วย • ตอนแรกนิยมใช้สีแดงเป็นพื้น และวาดรูปคนเป็นสีดา เรียกว่า Black Figure Vase ต่อมายุคคลาสสิกรูปวาดและ สีพื้นสลับกัน เรียกว่า Red Figure Vase
 • 55. • รูปที่วาดจากเรื่องราวเทพปกรณัมและมหากาพย์ของ Homer มี รูปเถาเครือไม้ประกอบ เป็นแม่แบบของจิตรกรรมภาชนะในสมัยต่อมา ยุค Hellenistic • มีการวาดภาพฝาผนังและกระเบื้องขนาดใหญ่ใช้หินและกระเบื้องมา ประดับ เรียกว่า Mosaic ได้รับความนิยมมาก จนถึงปัจจุบัน
 • 56. นาฏกรรม • มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อและศรัทธาในเทพเจ้า การละครเกี่ยวพัน ใกล้ชิดกับเทศกาลบวงสรวงและเฉลิมฉลองให้แก่ เทพเจ้า Dionysus ซึ่งเป็นเทพจ้าแห่งความสมบูรณ์พูนสุข นิยมมากใน ยุค Classic จนสุดท้ายพัฒนาเป็น Tragedy และ Comedy มี Chorus ส่ง เสียงประกอบเวที เวลานักแสดงชาย ละครของกรีกนับเป็นมรดกทาง วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการละครตะวันตกในปัจจุบัน
 • 58. วรรณกรรม • มหากาพย์Iliad และ Odyssey มหากาพย์ของ Homer ที่ได้รับการยกย่อง เป็นแม่แบบของวรรณกรรม และมรดกทางวัฒนธรรมงานประพันธ์ ดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นของกา เนิดวิชาปรัชญาและประวัติศาสตร์ เช่น • The Republic ของ Plato • Ethics ของ Aristotle • History ของ Herodotus • History of Peloponnesian war ของ Thucydides
 • 63. การแพทย์ • Hippocrates บิดาการแพทย์ที่ตัดชิ้นส่วนมนุษย์เพื่อการศึกษา ได้รับการยก ย่องเป็นบิดาแห่งกายวิภาคศาสตร์
 • 64. ภูมิศาสตร์ • Eratosthenes นักดาราศาสตร์และนักภูมิศาสตร์ สามารถคา นวณเส้นรอบ โลกได้
 • 65. ประวัติศาสตร์ • Herodotus เป็นบิดาประวัติศาสตร์
 • 66. The first time เกิดขึ้นที่แรก • ประชาธิปไตยทางตรง • โรงละคร • ชักโครก • OLYPIC /MARATHON • นักปรัชญา มีชื่อเสียง Parthenon มหากาพย์ของ Homer Iliad และ Odyssey นักปรัชญาใน academy บูชาเทพ Zeus Persian war Pheidippidis วิ่งจาก MARATHONATHENE ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร
 • 67. รายชื่อสมาชิก น.ส.ณัฐนิชา วิทิตยานนท์ ม.6.7 เลขที่ 21 น.ส.ณิชาพร จันทร์วีระธรรม ม.6.7 เลขที่ 22