SlideShare a Scribd company logo
Методи ситуаційного аналізу
SWOT, SNW, PEST
.
Аналіз зовнішнього середовища є оцінкою
стану і перспектив розвитку найважливіших, з
погляду організації, суб'єктів і чинників
навколишнього середовища: галузі, ринків,
постачальників і сукупності глобальних
чинників зовнішнього середовища, на які
організація не може робити безпосередній
вплив.
Провівши аналіз зовнішнього середовища і
отримавши дані про чинники, які
представляють небезпеку або відкривають
нові можливості, керівництво повинне
оцінити: чи володіє фірма внутрішніми
силами, щоб скористатися можливостями, і
які внутрішні слабкості можуть ускладнити
майбутні проблеми, пов'язані із зовнішніми
небезпеками.
Метод, який використовують для діагностики
зовнішнього середовища та внутрішніх
проблем, називається управлінським обстеженням.
Управлінське обстеження - методична оцінка
функціональних зон організації, призначена для
виявлення її стратегічно сильних і слабих сторін.
В управлінське обстеження включаються п'ять функцій:
 Маркетинг
 Фінанси
 Виробництво
 Людські ресурси
 Культура і образ корпорацій
Існує велика кількість методів аналізу
внутрішнього і зовнішнього середовища
організації, розглянемо основні з них:
SWOT – аналіз
SNW – аналіз
PEST –аналіз
SWOT-аналіз
SWOT-аналіз — це визначення сильних і слабих
сторін підприємства, а також можливостей і загроз,
витікаючих з його найближчого оточення
(зовнішнього середовища) .
Сильні сторони (Strengths) — переваги організації;
Слабі сторони (Weaknesses) — недоліки організації;
Можливості (Opportunities) — чинники зовнішнього
середовища, використовування яких створить
переваги організації на ринку;
Загрози (Threats) — чинники, які можуть потенційно
погіршити положення організації на ринку.
SWOT-аналіз
Для проведення аналізу необхідно:
Визначити основний напрям розвитку підприємства
(його місію)
Зважити сили і оцінити ринкову ситуацію, щоб
зрозуміти, чи можливо рухатися у вказаному напрямі
і яким чином це краще зробити (SWOT-аналіз);
Поставити перед підприємством цілі, враховуючи
його реальні можливості (визначення стратегічної
мети підприємства)
Проведення SWOT-аналізу зводиться до заповнення матриці
SWOT-аналізу. У відповідні зони матриці необхідно занести
сильні і слабі сторони підприємства, а також ринкові можливості
і загрози
 Сильні сторони підприємства — те, в чому воно досягло
успіху або якась особливість, що надає додаткові можливості.
Сила може полягати в наявному досвіді, доступі до унікальних
ресурсів, наявності передової технології і сучасного
устаткування, високої кваліфікації персоналу, високій якості
продукції, що випускається, популярності торгової марки і т.д.
 Слабкі сторони підприємства — це відсутність чогось
важливого для функціонування підприємства або щось, що поки
не вдається в порівнянні з іншими компаніями і ставить
підприємство в несприятливе положення (дуже вузький
асортимент товарів, погана репутація компанії на ринку, низький
рівень сервісу ...)
 Ринкові можливості — це сприятливі обставини, які
підприємство може використовувати для отримання переваги
(погіршення позицій конкурентів, різке зростання попиту, поява
нових технологій виробництва продукції, зростання рівня
доходів населення…) Слід зазначити, що можливостями з
погляду SWOT-аналізу є не всі можливості, які існують на
ринку, а тільки ті, які можна використовувати.
 Ринкові загрози — події, настання яких може несприятливо
вплинути на підприємство (вихід на ринок нових конкурентів,
зростання податків, зміна смаків покупців, зниження
народжуваності …)
Один і той же чинник для різних підприємств
може бути як загрозою, так і можливістю.
Наприклад, для магазина, торгуючого
дорогими продуктами, зростання доходів
населення може бути можливістю, оскільки
приведе до збільшення числа покупців. В той
же час, для магазина-дисконтера той же
чинник може стати загрозою, оскільки його
покупці із зростанням зарплат можуть
перейти до конкурентів, що пропонують більш
високий рівень сервісу.
Крок 1. Визначення сильних і слабих сторін
підприємства
Для того, щоб визначити сильні і слабі сторони підприємства необхідно скласти
Перелік параметрів, по яким оцінюватиметься підприємство. По кожному
параметру визначити, що є сильною стороною підприємства, а що — слабою.
Зі всього переліку вибрати найважливіші сильні і слабі сторони підприємства і
занести їх в матрицю SWOT-аналізу.
Для оцінки підприємства можна скористатися наступними параметрами:
 Організація (рівень кваліфікації співробітників, їх зацікавленість в розвитку
підприємства, наявність взаємодії між відділами підприємства і т.п.)
 Виробництво (виробничі потужності, якість і ступінь зносу устаткування, якість
товару, що випускається, наявність патентів і ліцензій (якщо вони необхідні),
собівартість продукції, надійність каналів поставки сировини і матеріалів і т.п.)
 Фінанси (витрати виробництва, доступність капіталу, швидкість обороту
капіталу, фінансова стійкість підприємства, прибутковість бізнесу і т.п.)
 Інновації (частота упровадження нових продуктів і послуг на підприємстві,
ступінь їх новизни (незначні або кардинальні зміни), терміни окупності засобів,
вкладених в розробку новинок і т.п.)
 Маркетинг (якість товарів/послуг (як цю якість оцінюють споживачі),
популярність марки, повноту асортименту, рівень цін, ефективність реклами,
репутацію підприємства, ефективність вживаної моделі збуту, асортимент
пропонованих додаткових послуг, кваліфікацію обслуговуючого персоналу).
Крок 2. Визначення ринкових можливостей і загроз
Для оцінки можна узяти наступний список параметрів:
 Чинники попиту (тут доцільно взяти до уваги місткість ринку, темпи його зростання або
скорочення, структуру попиту на продукцію вашого підприємства і т.п.)
 Чинники конкуренції (слід враховувати кількість основних конкурентів, наявність на ринку
товарів-замінників, висоту бар'єрів входу на ринок і виходу з нього, розподіл ринкових
часток між основними учасниками ринку і т.п.)
 Чинники збуту (необхідно надати увагу кількості посередників, наявності сітей розподілу,
умовам поставок матеріалів і комплектуючих і т.п.)
 Економічні чинники (враховується курс рубля (долара, євро), рівень інфляції, зміна рівня
доходів населення, податкова політика держави і т.п.)
 Політичні і правові чинники (оцінюється рівень політичної стабільності в країні, рівень
правової письменності населення, рівень корумпованості влади і т.п.)
 Науково-технічні чинники (звичайно береться до уваги рівень розвитку науки, ступінь
упровадження інновацій (нових товарів, технологій) в промислове виробництво, рівень
державної підтримки розвитку науки і т.п.)
 Соціально-демографічні чинники (слід врахувати чисельність і статеву структуру
населення регіону, в якому працює підприємство, рівень народжуваності і смертності,
рівень зайнятості населення і т.п.)
 Соціально-культурні чинники (звичайно враховуються традиції і система цінностей
суспільства, існуюча культура споживання товарів і послуг, наявні стереотипи поведінки
людей і т.п.)
 Природні і екологічні чинники (враховується кліматична зона, в якій працює
підприємство, стан навколишнього середовища, відношення громадськості до захисту
навколишнього середовища і т.п.)
 Міжнародні чинники (серед них враховується рівень стабільності в світі, наявність
локальних конфліктів і т.п.)
Крок 3. Зіставлення сильних і слабих сторін
підприємства з можливостями і загрозами ринку
Зіставлення сильних і слабих сторін з ринковими можливостями і
загрозами дозволяє відповісти на наступні питання, що стосуються
подальшого розвитку бізнесу:
Як можливо скористатися можливостями, що
відкриваються, використовуючи сильні сторони
підприємства?
Яким слабим сторонам підприємства можуть
перешкодити?
За рахунок яких сильних сторін можна нейтралізувати
існуючі загрози?
Яких загроз, що усугубляють слабими сторонами
підприємства, потрібно якнайбільше побоюватися?
Для зіставлення можливостей підприємства умовам ринку
застосовується трохи видозмінена матриця SWOT-аналізу
Можливості
1. Поява нової роздрібної
мережі
2. і т.д.
ЗАГРОЗИ
1.Поява крупного конкурента
2. і т.д.
Сильні сторони
1.Високаякість продукції
2
3. і т.д.
1.Як скористатися можливостями
Спробувати увійти до числа
постачальників нової сіті,
зробивши акцент на якості
нашої продукції
2.За рахунок чого можна понизити
загрози?
Утримати наших покупців від
переходу до конкурента,
проінформувавши їх про
високу якість нашої продукції
Слабі сторони
1.Висока собівартість
продукції
2.
3. і т.д.
3.Що може зашкодити
скористатися
можливостями?
Нова мережа може
відмовитися від закупівель
нашої продукції, оскільки
наші оптові ціни вище, ніж у
конкурентів
4.Самі великі небезпеки для фірми?
Конкурент, що з'явився, може
запропонувати ринку
продукцію, аналогічну нашій,
за більш низькими цінами
Заповнивши таку матрицю можна побачити
результат:
визначені основні напрями розвитку
підприємства
сформульовані основні проблеми
підприємства, що підлягають найшвидшому
рішенню для успішного розвитку бізнесу
Підсумкові показники SWOT-аналізу використовуються
в стратегічному і тактичному плануванні діяльності
підприємства.
SNW – аналіз
SNW – аналіз – це вдосконалений SWOT-аналіз
 Strength (сильна сторона)
 Neutral (нейтральна сторона)
 Weakness (слаба сторона).
 На відміну від аналізу слабих і сильних сторін по матриці SWOT-
аналіз, SNW – аналіз так само пропонує середньоринковий стан
(N).
 Основна причина додавання нейтральної сторони є, то що
«часто для перемоги в конкурентній боротьбі може виявитися
достатнім стан, коли дана конкретна організація щодо всіх своїх
конкурентів по всім ключовим позиціям знаходиться в стані N, і
лише по одній в стані S»
Матриця SNW – аналізу
Найменування стратегічної позиції Якісна оцінка позиції
Сильна (S) Нейтральна (N) Слабка (W)
Стратегія організації
Бізнес-стратегії
Оргструктура
Фінанси
Продукт як конкурентноздатність
Структура витрат
Дистрибуція як система реалізації продукції
Інформаційна технологія
Інновації як спосіб до реалізації на ринку
продуктів
Додаткові стратегічні позиції
PEST – аналіз
Існує два основні варіанти STEP- і PEST – аналізу.
 Варіант STEP-аналізу використовується для країн з розвинутою
економікою і стабільною політичною системою, пріоритети – облік
соціальних і технологічних чинників.
 Для аналізу макросередовища в тих країнах, де економіка слабо
розвинута і знаходиться в перехідному періоді, приміняют форму PEST
– аналізу, де на першому місці чинники політики і економіки. При виборі
першого або другого варіанту критерієм виступає пріоритетність обліку
тих або інших груп чинників макросередовища з погляду сили можливої
дії і стабільності чинників для моніторингу.
Таким чином, PEST – аналіз – це інструмент, призначений для виявлення:
 політичних (Policy)
 економічних (Economy)
 соціальних (Society)
 технологічних (Technology)
аспектів зовнішнього середовища, які можуть вплинути на стратегію
компанії.
Політика вивчається тому що вона регулює владу,
яка у свою чергу визначає середовище компанії і
отримання ключових ресурсів для її діяльності.
Основна причина вивчення економіки це створіння
картини розподілу ресурсів на рівні держави, яка є
найважливішою умовою діяльності підприємства.
Не менше важливі споживацькі переваги
визначаються за допомогою соціальної компоненти
PEST – Аналізу.
Останнім чинником є технологічна компонента.
Метою її дослідження прийнято рахувати виявлення
тенденцій в технологічному розвитку, які часто є
причинами змін і втрат ринків, а також появи нових
продуктів.
Важливим при проведенні PEST – аналізу є вимога
системності стратегічного аналіз кожній з чотирьох
вказаних компонент, оскільки всі ці компоненти
тісним і складним чином взаємозв'язані
Даний вид аналізу може проводитися з
використанням різних форматів, часто це два
варіанта:проста чорирьохсекторна матриця, і
таблична форма STEP-аналізу
Кожний з цих варіантів має переваги і недоліки. Вибір
способу проведення аналізу залежить від мети
аналізу, ступені готовності експертів і цілого ряду
інших чинників
Чорирьохсекторна матриця PEST-аналізу
Політичні чинники Економічні чинники
1 1
2 2
.... ....
Соціальні чинники Технологічні чинники
1 1
2 2
... ....
Таблична форма STEP-аналізу
Групи чинників Події/чинн
ики
Небезпека/
можливі
сть
Вірогідність
події або
прояви
чинника
Важливість
чинник
а або
події
Вплив на
комп
анію
Програма
дій
Політичні 1
2
..
Економічні 1
2
..
Соціальні 1
2
..
Технологічні 1
2
...
Методика STEP-аналізу, як і всі інші перераховані
тут методики аналізу макросередовища, дає
найбільший результат, якщо аналіз проводиться
регулярно з використанням однакового формату.
В цьому випадку фіксують показники динаміки
факторів та їх вплив на підприємство. У результаті
можна отримати так звану модель реакції
конкретного підприємства на сукупність чинників
макросередовища. Це не що інше, як свого роду
моделі досвіду, яка може дозволити підвищити якість
ухвалення всіх видів ринкових рішень підприємства.
Завдання
Здійснити
SWOT, SNW, PEST аналіз готельного
підприємства.

More Related Content

What's hot

Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство
Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерствоТема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство
Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство
NinaDrokina
 
Науковий апарат дослідження
Науковий апарат дослідженняНауковий апарат дослідження
Науковий апарат дослідження
Школа №7 Миргород
 
організація взаємодії як функція менеджменту
організація взаємодії як функція менеджментуорганізація взаємодії як функція менеджменту
організація взаємодії як функція менеджменту
uliana8
 
стандартизація лекція 7 9
стандартизація лекція 7 9стандартизація лекція 7 9
стандартизація лекція 7 9galushko29
 
тема 3. структура процес маркетингових досл-джень
тема 3. структура  процес маркетингових досл-дженьтема 3. структура  процес маркетингових досл-джень
тема 3. структура процес маркетингових досл-джень
Angela Olkhoskay
 
планування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджментупланування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджменту
uliana8
 
комунікації в менеджменті
комунікації в менеджментікомунікації в менеджменті
комунікації в менеджменті
uliana8
 
тема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових дослідженьтема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових досліджень
Angela Olkhoskay
 
Ефективна взаємодія в команді
Ефективна взаємодія в командіЕфективна взаємодія в команді
Ефективна взаємодія в команді
Оксана Кравчук
 
Лекція 7. Лікарські засоби, що впливають на серцево-судинну систему. Кардіото...
Лекція 7. Лікарські засоби, що впливають на серцево-судинну систему. Кардіото...Лекція 7. Лікарські засоби, що впливають на серцево-судинну систему. Кардіото...
Лекція 7. Лікарські засоби, що впливають на серцево-судинну систему. Кардіото...
ssuser798f45
 
лекцIя 9
лекцIя 9лекцIя 9
лекцIя 9
cit-cit
 
Системний червоний вовчак
Системний червоний вовчакСистемний червоний вовчак
Системний червоний вовчак
OlgaKitsanyk
 
презентація
презентаціяпрезентація
презентація
stetsenko_lyudmila
 
Мультимедійна презентація до інтегрованого заняття з біології та інформатики ...
Мультимедійна презентація до інтегрованого заняття з біології та інформатики ...Мультимедійна презентація до інтегрованого заняття з біології та інформатики ...
Мультимедійна презентація до інтегрованого заняття з біології та інформатики ...
Olena Коленченко
 
лекция тема 2
лекция тема 2лекция тема 2
лекция тема 2
NinaDrokina
 
Тема 4. Організація як система
Тема 4. Організація як системаТема 4. Організація як система
Тема 4. Організація як система
NinaDrokina
 
Histology of the Muscules
Histology of the MusculesHistology of the Muscules
Histology of the Muscules
Alla Khodorovska
 
4 маркектингова товарна політика
4 маркектингова товарна політика4 маркектингова товарна політика
4 маркектингова товарна політикаPavlo Syrvatka
 

What's hot (20)

Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство
Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерствоТема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство
Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство
 
Науковий апарат дослідження
Науковий апарат дослідженняНауковий апарат дослідження
Науковий апарат дослідження
 
організація взаємодії як функція менеджменту
організація взаємодії як функція менеджментуорганізація взаємодії як функція менеджменту
організація взаємодії як функція менеджменту
 
стандартизація лекція 7 9
стандартизація лекція 7 9стандартизація лекція 7 9
стандартизація лекція 7 9
 
тема 3. структура процес маркетингових досл-джень
тема 3. структура  процес маркетингових досл-дженьтема 3. структура  процес маркетингових досл-джень
тема 3. структура процес маркетингових досл-джень
 
планування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджментупланування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджменту
 
комунікації в менеджменті
комунікації в менеджментікомунікації в менеджменті
комунікації в менеджменті
 
Вікова модель медіаризиків
Вікова модель медіаризиківВікова модель медіаризиків
Вікова модель медіаризиків
 
тема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових дослідженьтема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових досліджень
 
Ефективна взаємодія в команді
Ефективна взаємодія в командіЕфективна взаємодія в команді
Ефективна взаємодія в команді
 
Лекція 7. Лікарські засоби, що впливають на серцево-судинну систему. Кардіото...
Лекція 7. Лікарські засоби, що впливають на серцево-судинну систему. Кардіото...Лекція 7. Лікарські засоби, що впливають на серцево-судинну систему. Кардіото...
Лекція 7. Лікарські засоби, що впливають на серцево-судинну систему. Кардіото...
 
спірометрія 2013
спірометрія 2013спірометрія 2013
спірометрія 2013
 
лекцIя 9
лекцIя 9лекцIя 9
лекцIя 9
 
Системний червоний вовчак
Системний червоний вовчакСистемний червоний вовчак
Системний червоний вовчак
 
презентація
презентаціяпрезентація
презентація
 
Мультимедійна презентація до інтегрованого заняття з біології та інформатики ...
Мультимедійна презентація до інтегрованого заняття з біології та інформатики ...Мультимедійна презентація до інтегрованого заняття з біології та інформатики ...
Мультимедійна презентація до інтегрованого заняття з біології та інформатики ...
 
лекция тема 2
лекция тема 2лекция тема 2
лекция тема 2
 
Тема 4. Організація як система
Тема 4. Організація як системаТема 4. Організація як система
Тема 4. Організація як система
 
Histology of the Muscules
Histology of the MusculesHistology of the Muscules
Histology of the Muscules
 
4 маркектингова товарна політика
4 маркектингова товарна політика4 маркектингова товарна політика
4 маркектингова товарна політика
 

Viewers also liked

SWOT-аналіз навчання в ліцеї
SWOT-аналіз навчання в ліцеїSWOT-аналіз навчання в ліцеї
SWOT-аналіз навчання в ліцеї
Mary Teslenko
 
маркетинговые стратегии
маркетинговые стратегиимаркетинговые стратегии
маркетинговые стратегииAnna Vorona
 
Strategic planning
Strategic planningStrategic planning
Strategic planning
ISAR Ednannia
 
Сила Землі
Сила ЗемліСила Землі
Сила Землі
Syla_Zemli
 
Swot аналіз
Swot аналізSwot аналіз
Swot аналіз
Леся Черноок
 
Нова концепція розвитку гІмназії
Нова концепція розвитку гІмназіїНова концепція розвитку гІмназії
Нова концепція розвитку гІмназіїbti14
 
STRATEGIC APPROACH TO THE ANALYSIS OF ENTERPRISE CRISIS
STRATEGIC APPROACH TO THE ANALYSIS OF ENTERPRISE CRISISSTRATEGIC APPROACH TO THE ANALYSIS OF ENTERPRISE CRISIS
STRATEGIC APPROACH TO THE ANALYSIS OF ENTERPRISE CRISIS
Alex Grebeshkov
 
The Natural Approach
The Natural ApproachThe Natural Approach
The Natural Approach
elkaiser1987
 
Програма розвитку
Програма розвиткуПрограма розвитку
Програма розвиткуkolanavas
 
стратегія розвитку
стратегія розвиткустратегія розвитку
стратегія розвитку
vetrov
 

Viewers also liked (10)

SWOT-аналіз навчання в ліцеї
SWOT-аналіз навчання в ліцеїSWOT-аналіз навчання в ліцеї
SWOT-аналіз навчання в ліцеї
 
маркетинговые стратегии
маркетинговые стратегиимаркетинговые стратегии
маркетинговые стратегии
 
Strategic planning
Strategic planningStrategic planning
Strategic planning
 
Сила Землі
Сила ЗемліСила Землі
Сила Землі
 
Swot аналіз
Swot аналізSwot аналіз
Swot аналіз
 
Нова концепція розвитку гІмназії
Нова концепція розвитку гІмназіїНова концепція розвитку гІмназії
Нова концепція розвитку гІмназії
 
STRATEGIC APPROACH TO THE ANALYSIS OF ENTERPRISE CRISIS
STRATEGIC APPROACH TO THE ANALYSIS OF ENTERPRISE CRISISSTRATEGIC APPROACH TO THE ANALYSIS OF ENTERPRISE CRISIS
STRATEGIC APPROACH TO THE ANALYSIS OF ENTERPRISE CRISIS
 
The Natural Approach
The Natural ApproachThe Natural Approach
The Natural Approach
 
Програма розвитку
Програма розвиткуПрограма розвитку
Програма розвитку
 
стратегія розвитку
стратегія розвиткустратегія розвитку
стратегія розвитку
 

Similar to Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST

Що таке "Бізнес план"?
Що таке "Бізнес план"? Що таке "Бізнес план"?
Що таке "Бізнес план"?
ssuser57c405
 
Практична на тему 2.pdf
Практична на тему 2.pdfПрактична на тему 2.pdf
Практична на тему 2.pdf
VolodymyrOrachov
 
Вирівнювання в інноваціях 4.0
Вирівнювання в інноваціях 4.0Вирівнювання в інноваціях 4.0
Вирівнювання в інноваціях 4.0
APPAU_Ukraine
 
стандартизація лекція 4
стандартизація лекція 4стандартизація лекція 4
стандартизація лекція 4galushko29
 
Klymenko
KlymenkoKlymenko
Klymenko
Iryna Kubareva
 
Тема 1. Поняття види і основні принципи бенчмаркінгу.pdf
Тема 1. Поняття види і основні принципи бенчмаркінгу.pdfТема 1. Поняття види і основні принципи бенчмаркінгу.pdf
Тема 1. Поняття види і основні принципи бенчмаркінгу.pdf
BogdanaVyshnivska
 
тема 8
тема 8тема 8
тема 8
CDN_IF
 
Praktuka opra hu3al iuu d 3eg
Praktuka opra hu3al iuu d 3egPraktuka opra hu3al iuu d 3eg
Praktuka opra hu3al iuu d 3eg
metallurg056
 
Pro-Consulting-Ukr.pdf
Pro-Consulting-Ukr.pdfPro-Consulting-Ukr.pdf
Pro-Consulting-Ukr.pdf
Pro-Consulting LLC
 
Вимірювання динаміки розвитку МСП: економічне обґрунтування та рекомендації
Вимірювання динаміки розвитку МСП: економічне обґрунтування та рекомендаціїВимірювання динаміки розвитку МСП: економічне обґрунтування та рекомендації
Вимірювання динаміки розвитку МСП: економічне обґрунтування та рекомендації
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
 
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва
Victor Step
 
Аналіз виробництва та реалізації продукції.pptx
Аналіз виробництва та реалізації продукції.pptxАналіз виробництва та реалізації продукції.pptx
Аналіз виробництва та реалізації продукції.pptx
Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, SumDU
 
Презентація1.pptx
Презентація1.pptxПрезентація1.pptx
Презентація1.pptx
BogdanaVyshnivska
 
09_SWOT-аналіз із прикладами.pdf
09_SWOT-аналіз із прикладами.pdf09_SWOT-аналіз із прикладами.pdf
09_SWOT-аналіз із прикладами.pdf
DOMDepartmentofMarke
 
Тема 2. Процес створення виробничої (операційної) системи та його етапи
Тема 2. Процес створення виробничої (операційної) системи та його етапи Тема 2. Процес створення виробничої (операційної) системи та його етапи
Тема 2. Процес створення виробничої (операційної) системи та його етапи
Victor Step
 
Pro consulting presentation
Pro consulting presentation Pro consulting presentation
Pro consulting presentation
Valeriia Fedorchuk
 

Similar to Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST (20)

Що таке "Бізнес план"?
Що таке "Бізнес план"? Що таке "Бізнес план"?
Що таке "Бізнес план"?
 
Практична на тему 2.pdf
Практична на тему 2.pdfПрактична на тему 2.pdf
Практична на тему 2.pdf
 
Вирівнювання в інноваціях 4.0
Вирівнювання в інноваціях 4.0Вирівнювання в інноваціях 4.0
Вирівнювання в інноваціях 4.0
 
стандартизація лекція 4
стандартизація лекція 4стандартизація лекція 4
стандартизація лекція 4
 
Klymenko
KlymenkoKlymenko
Klymenko
 
Productivnictb
ProductivnictbProductivnictb
Productivnictb
 
Prodyktivnictb
ProdyktivnictbProdyktivnictb
Prodyktivnictb
 
Modyle 02
Modyle 02Modyle 02
Modyle 02
 
Тема 1. Поняття види і основні принципи бенчмаркінгу.pdf
Тема 1. Поняття види і основні принципи бенчмаркінгу.pdfТема 1. Поняття види і основні принципи бенчмаркінгу.pdf
Тема 1. Поняття види і основні принципи бенчмаркінгу.pdf
 
тема 8
тема 8тема 8
тема 8
 
Praktuka opra hu3al iuu d 3eg
Praktuka opra hu3al iuu d 3egPraktuka opra hu3al iuu d 3eg
Praktuka opra hu3al iuu d 3eg
 
Pro-Consulting-Ukr.pdf
Pro-Consulting-Ukr.pdfPro-Consulting-Ukr.pdf
Pro-Consulting-Ukr.pdf
 
Вимірювання динаміки розвитку МСП: економічне обґрунтування та рекомендації
Вимірювання динаміки розвитку МСП: економічне обґрунтування та рекомендаціїВимірювання динаміки розвитку МСП: економічне обґрунтування та рекомендації
Вимірювання динаміки розвитку МСП: економічне обґрунтування та рекомендації
 
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва
 
Аналіз виробництва та реалізації продукції.pptx
Аналіз виробництва та реалізації продукції.pptxАналіз виробництва та реалізації продукції.pptx
Аналіз виробництва та реалізації продукції.pptx
 
Презентація1.pptx
Презентація1.pptxПрезентація1.pptx
Презентація1.pptx
 
09_SWOT-аналіз із прикладами.pdf
09_SWOT-аналіз із прикладами.pdf09_SWOT-аналіз із прикладами.pdf
09_SWOT-аналіз із прикладами.pdf
 
завдання 1
завдання 1завдання 1
завдання 1
 
Тема 2. Процес створення виробничої (операційної) системи та його етапи
Тема 2. Процес створення виробничої (операційної) системи та його етапи Тема 2. Процес створення виробничої (операційної) системи та його етапи
Тема 2. Процес створення виробничої (операційної) системи та його етапи
 
Pro consulting presentation
Pro consulting presentation Pro consulting presentation
Pro consulting presentation
 

More from NinaDrokina

лекция тема 5
лекция тема 5лекция тема 5
лекция тема 5
NinaDrokina
 
лекция з теми 6
лекция з теми 6лекция з теми 6
лекция з теми 6
NinaDrokina
 
лекция 4
лекция 4лекция 4
лекция 4
NinaDrokina
 
лекция тема 3
лекция тема 3лекция тема 3
лекция тема 3
NinaDrokina
 
лекция тема 1
лекция тема 1лекция тема 1
лекция тема 1
NinaDrokina
 
презентация лекции 1
презентация лекции 1презентация лекции 1
презентация лекции 1
NinaDrokina
 
Презентація до теми 2
Презентація до теми 2Презентація до теми 2
Презентація до теми 2
NinaDrokina
 
Презентація до теми 3
Презентація до теми 3Презентація до теми 3
Презентація до теми 3
NinaDrokina
 
Презентація до теми 1
Презентація до теми 1Презентація до теми 1
Презентація до теми 1
NinaDrokina
 
Тема 5 Реінжинірінг
Тема 5 РеінжинірінгТема 5 Реінжинірінг
Тема 5 Реінжинірінг
NinaDrokina
 
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГТема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
NinaDrokina
 
Тема 5. Життєвий цикл підприємства
Тема 5. Життєвий цикл підприємстваТема 5. Життєвий цикл підприємства
Тема 5. Життєвий цикл підприємства
NinaDrokina
 
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
NinaDrokina
 
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
NinaDrokina
 

More from NinaDrokina (14)

лекция тема 5
лекция тема 5лекция тема 5
лекция тема 5
 
лекция з теми 6
лекция з теми 6лекция з теми 6
лекция з теми 6
 
лекция 4
лекция 4лекция 4
лекция 4
 
лекция тема 3
лекция тема 3лекция тема 3
лекция тема 3
 
лекция тема 1
лекция тема 1лекция тема 1
лекция тема 1
 
презентация лекции 1
презентация лекции 1презентация лекции 1
презентация лекции 1
 
Презентація до теми 2
Презентація до теми 2Презентація до теми 2
Презентація до теми 2
 
Презентація до теми 3
Презентація до теми 3Презентація до теми 3
Презентація до теми 3
 
Презентація до теми 1
Презентація до теми 1Презентація до теми 1
Презентація до теми 1
 
Тема 5 Реінжинірінг
Тема 5 РеінжинірінгТема 5 Реінжинірінг
Тема 5 Реінжинірінг
 
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГТема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
 
Тема 5. Життєвий цикл підприємства
Тема 5. Життєвий цикл підприємстваТема 5. Життєвий цикл підприємства
Тема 5. Життєвий цикл підприємства
 
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
 
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
 

Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST

 • 2. Аналіз зовнішнього середовища є оцінкою стану і перспектив розвитку найважливіших, з погляду організації, суб'єктів і чинників навколишнього середовища: галузі, ринків, постачальників і сукупності глобальних чинників зовнішнього середовища, на які організація не може робити безпосередній вплив. Провівши аналіз зовнішнього середовища і отримавши дані про чинники, які представляють небезпеку або відкривають нові можливості, керівництво повинне оцінити: чи володіє фірма внутрішніми силами, щоб скористатися можливостями, і які внутрішні слабкості можуть ускладнити майбутні проблеми, пов'язані із зовнішніми небезпеками.
 • 3. Метод, який використовують для діагностики зовнішнього середовища та внутрішніх проблем, називається управлінським обстеженням. Управлінське обстеження - методична оцінка функціональних зон організації, призначена для виявлення її стратегічно сильних і слабих сторін. В управлінське обстеження включаються п'ять функцій:  Маркетинг  Фінанси  Виробництво  Людські ресурси  Культура і образ корпорацій
 • 4. Існує велика кількість методів аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища організації, розглянемо основні з них: SWOT – аналіз SNW – аналіз PEST –аналіз
 • 5. SWOT-аналіз SWOT-аналіз — це визначення сильних і слабих сторін підприємства, а також можливостей і загроз, витікаючих з його найближчого оточення (зовнішнього середовища) . Сильні сторони (Strengths) — переваги організації; Слабі сторони (Weaknesses) — недоліки організації; Можливості (Opportunities) — чинники зовнішнього середовища, використовування яких створить переваги організації на ринку; Загрози (Threats) — чинники, які можуть потенційно погіршити положення організації на ринку.
 • 6. SWOT-аналіз Для проведення аналізу необхідно: Визначити основний напрям розвитку підприємства (його місію) Зважити сили і оцінити ринкову ситуацію, щоб зрозуміти, чи можливо рухатися у вказаному напрямі і яким чином це краще зробити (SWOT-аналіз); Поставити перед підприємством цілі, враховуючи його реальні можливості (визначення стратегічної мети підприємства) Проведення SWOT-аналізу зводиться до заповнення матриці SWOT-аналізу. У відповідні зони матриці необхідно занести сильні і слабі сторони підприємства, а також ринкові можливості і загрози
 • 7.  Сильні сторони підприємства — те, в чому воно досягло успіху або якась особливість, що надає додаткові можливості. Сила може полягати в наявному досвіді, доступі до унікальних ресурсів, наявності передової технології і сучасного устаткування, високої кваліфікації персоналу, високій якості продукції, що випускається, популярності торгової марки і т.д.  Слабкі сторони підприємства — це відсутність чогось важливого для функціонування підприємства або щось, що поки не вдається в порівнянні з іншими компаніями і ставить підприємство в несприятливе положення (дуже вузький асортимент товарів, погана репутація компанії на ринку, низький рівень сервісу ...)  Ринкові можливості — це сприятливі обставини, які підприємство може використовувати для отримання переваги (погіршення позицій конкурентів, різке зростання попиту, поява нових технологій виробництва продукції, зростання рівня доходів населення…) Слід зазначити, що можливостями з погляду SWOT-аналізу є не всі можливості, які існують на ринку, а тільки ті, які можна використовувати.  Ринкові загрози — події, настання яких може несприятливо вплинути на підприємство (вихід на ринок нових конкурентів, зростання податків, зміна смаків покупців, зниження народжуваності …)
 • 8. Один і той же чинник для різних підприємств може бути як загрозою, так і можливістю. Наприклад, для магазина, торгуючого дорогими продуктами, зростання доходів населення може бути можливістю, оскільки приведе до збільшення числа покупців. В той же час, для магазина-дисконтера той же чинник може стати загрозою, оскільки його покупці із зростанням зарплат можуть перейти до конкурентів, що пропонують більш високий рівень сервісу.
 • 9. Крок 1. Визначення сильних і слабих сторін підприємства Для того, щоб визначити сильні і слабі сторони підприємства необхідно скласти Перелік параметрів, по яким оцінюватиметься підприємство. По кожному параметру визначити, що є сильною стороною підприємства, а що — слабою. Зі всього переліку вибрати найважливіші сильні і слабі сторони підприємства і занести їх в матрицю SWOT-аналізу. Для оцінки підприємства можна скористатися наступними параметрами:  Організація (рівень кваліфікації співробітників, їх зацікавленість в розвитку підприємства, наявність взаємодії між відділами підприємства і т.п.)  Виробництво (виробничі потужності, якість і ступінь зносу устаткування, якість товару, що випускається, наявність патентів і ліцензій (якщо вони необхідні), собівартість продукції, надійність каналів поставки сировини і матеріалів і т.п.)  Фінанси (витрати виробництва, доступність капіталу, швидкість обороту капіталу, фінансова стійкість підприємства, прибутковість бізнесу і т.п.)  Інновації (частота упровадження нових продуктів і послуг на підприємстві, ступінь їх новизни (незначні або кардинальні зміни), терміни окупності засобів, вкладених в розробку новинок і т.п.)  Маркетинг (якість товарів/послуг (як цю якість оцінюють споживачі), популярність марки, повноту асортименту, рівень цін, ефективність реклами, репутацію підприємства, ефективність вживаної моделі збуту, асортимент пропонованих додаткових послуг, кваліфікацію обслуговуючого персоналу).
 • 10. Крок 2. Визначення ринкових можливостей і загроз Для оцінки можна узяти наступний список параметрів:  Чинники попиту (тут доцільно взяти до уваги місткість ринку, темпи його зростання або скорочення, структуру попиту на продукцію вашого підприємства і т.п.)  Чинники конкуренції (слід враховувати кількість основних конкурентів, наявність на ринку товарів-замінників, висоту бар'єрів входу на ринок і виходу з нього, розподіл ринкових часток між основними учасниками ринку і т.п.)  Чинники збуту (необхідно надати увагу кількості посередників, наявності сітей розподілу, умовам поставок матеріалів і комплектуючих і т.п.)  Економічні чинники (враховується курс рубля (долара, євро), рівень інфляції, зміна рівня доходів населення, податкова політика держави і т.п.)  Політичні і правові чинники (оцінюється рівень політичної стабільності в країні, рівень правової письменності населення, рівень корумпованості влади і т.п.)  Науково-технічні чинники (звичайно береться до уваги рівень розвитку науки, ступінь упровадження інновацій (нових товарів, технологій) в промислове виробництво, рівень державної підтримки розвитку науки і т.п.)  Соціально-демографічні чинники (слід врахувати чисельність і статеву структуру населення регіону, в якому працює підприємство, рівень народжуваності і смертності, рівень зайнятості населення і т.п.)  Соціально-культурні чинники (звичайно враховуються традиції і система цінностей суспільства, існуюча культура споживання товарів і послуг, наявні стереотипи поведінки людей і т.п.)  Природні і екологічні чинники (враховується кліматична зона, в якій працює підприємство, стан навколишнього середовища, відношення громадськості до захисту навколишнього середовища і т.п.)  Міжнародні чинники (серед них враховується рівень стабільності в світі, наявність локальних конфліктів і т.п.)
 • 11. Крок 3. Зіставлення сильних і слабих сторін підприємства з можливостями і загрозами ринку Зіставлення сильних і слабих сторін з ринковими можливостями і загрозами дозволяє відповісти на наступні питання, що стосуються подальшого розвитку бізнесу: Як можливо скористатися можливостями, що відкриваються, використовуючи сильні сторони підприємства? Яким слабим сторонам підприємства можуть перешкодити? За рахунок яких сильних сторін можна нейтралізувати існуючі загрози? Яких загроз, що усугубляють слабими сторонами підприємства, потрібно якнайбільше побоюватися?
 • 12. Для зіставлення можливостей підприємства умовам ринку застосовується трохи видозмінена матриця SWOT-аналізу Можливості 1. Поява нової роздрібної мережі 2. і т.д. ЗАГРОЗИ 1.Поява крупного конкурента 2. і т.д. Сильні сторони 1.Високаякість продукції 2 3. і т.д. 1.Як скористатися можливостями Спробувати увійти до числа постачальників нової сіті, зробивши акцент на якості нашої продукції 2.За рахунок чого можна понизити загрози? Утримати наших покупців від переходу до конкурента, проінформувавши їх про високу якість нашої продукції Слабі сторони 1.Висока собівартість продукції 2. 3. і т.д. 3.Що може зашкодити скористатися можливостями? Нова мережа може відмовитися від закупівель нашої продукції, оскільки наші оптові ціни вище, ніж у конкурентів 4.Самі великі небезпеки для фірми? Конкурент, що з'явився, може запропонувати ринку продукцію, аналогічну нашій, за більш низькими цінами
 • 13. Заповнивши таку матрицю можна побачити результат: визначені основні напрями розвитку підприємства сформульовані основні проблеми підприємства, що підлягають найшвидшому рішенню для успішного розвитку бізнесу Підсумкові показники SWOT-аналізу використовуються в стратегічному і тактичному плануванні діяльності підприємства.
 • 14. SNW – аналіз SNW – аналіз – це вдосконалений SWOT-аналіз  Strength (сильна сторона)  Neutral (нейтральна сторона)  Weakness (слаба сторона).  На відміну від аналізу слабих і сильних сторін по матриці SWOT- аналіз, SNW – аналіз так само пропонує середньоринковий стан (N).  Основна причина додавання нейтральної сторони є, то що «часто для перемоги в конкурентній боротьбі може виявитися достатнім стан, коли дана конкретна організація щодо всіх своїх конкурентів по всім ключовим позиціям знаходиться в стані N, і лише по одній в стані S»
 • 15. Матриця SNW – аналізу Найменування стратегічної позиції Якісна оцінка позиції Сильна (S) Нейтральна (N) Слабка (W) Стратегія організації Бізнес-стратегії Оргструктура Фінанси Продукт як конкурентноздатність Структура витрат Дистрибуція як система реалізації продукції Інформаційна технологія Інновації як спосіб до реалізації на ринку продуктів Додаткові стратегічні позиції
 • 16. PEST – аналіз Існує два основні варіанти STEP- і PEST – аналізу.  Варіант STEP-аналізу використовується для країн з розвинутою економікою і стабільною політичною системою, пріоритети – облік соціальних і технологічних чинників.  Для аналізу макросередовища в тих країнах, де економіка слабо розвинута і знаходиться в перехідному періоді, приміняют форму PEST – аналізу, де на першому місці чинники політики і економіки. При виборі першого або другого варіанту критерієм виступає пріоритетність обліку тих або інших груп чинників макросередовища з погляду сили можливої дії і стабільності чинників для моніторингу. Таким чином, PEST – аналіз – це інструмент, призначений для виявлення:  політичних (Policy)  економічних (Economy)  соціальних (Society)  технологічних (Technology) аспектів зовнішнього середовища, які можуть вплинути на стратегію компанії.
 • 17. Політика вивчається тому що вона регулює владу, яка у свою чергу визначає середовище компанії і отримання ключових ресурсів для її діяльності. Основна причина вивчення економіки це створіння картини розподілу ресурсів на рівні держави, яка є найважливішою умовою діяльності підприємства. Не менше важливі споживацькі переваги визначаються за допомогою соціальної компоненти PEST – Аналізу. Останнім чинником є технологічна компонента. Метою її дослідження прийнято рахувати виявлення тенденцій в технологічному розвитку, які часто є причинами змін і втрат ринків, а також появи нових продуктів.
 • 18. Важливим при проведенні PEST – аналізу є вимога системності стратегічного аналіз кожній з чотирьох вказаних компонент, оскільки всі ці компоненти тісним і складним чином взаємозв'язані Даний вид аналізу може проводитися з використанням різних форматів, часто це два варіанта:проста чорирьохсекторна матриця, і таблична форма STEP-аналізу Кожний з цих варіантів має переваги і недоліки. Вибір способу проведення аналізу залежить від мети аналізу, ступені готовності експертів і цілого ряду інших чинників
 • 19. Чорирьохсекторна матриця PEST-аналізу Політичні чинники Економічні чинники 1 1 2 2 .... .... Соціальні чинники Технологічні чинники 1 1 2 2 ... ....
 • 20. Таблична форма STEP-аналізу Групи чинників Події/чинн ики Небезпека/ можливі сть Вірогідність події або прояви чинника Важливість чинник а або події Вплив на комп анію Програма дій Політичні 1 2 .. Економічні 1 2 .. Соціальні 1 2 .. Технологічні 1 2 ...
 • 21. Методика STEP-аналізу, як і всі інші перераховані тут методики аналізу макросередовища, дає найбільший результат, якщо аналіз проводиться регулярно з використанням однакового формату. В цьому випадку фіксують показники динаміки факторів та їх вплив на підприємство. У результаті можна отримати так звану модель реакції конкретного підприємства на сукупність чинників макросередовища. Це не що інше, як свого роду моделі досвіду, яка може дозволити підвищити якість ухвалення всіх видів ринкових рішень підприємства.
 • 22. Завдання Здійснити SWOT, SNW, PEST аналіз готельного підприємства.