SlideShare a Scribd company logo
Тема 2.
Поняття і
предмет
комунікаційного
менеджменту
Тема 2. Поняття і предмет комунікаційного
менеджменту
1. Сутність комунікативного менеджменту
2. Зміст і завдання комунікативного
менеджменту в туризмі
3. Роль інформаційного забезпечення
управління комунікаціями
Питання
лекції
Література
1. Осовська Г.В. Комунікації в
менеджменті. / Г.В.Осовська. – К.:
«Кондор», 2003. – 218 с.
2. Бориснёв С.В. Социология
коммуникации. / С.В. Бориснёв. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 270 с.
3. Зверинцев А. Б. Коммуникационный
менеджмент : рабочая книга менеджера
PR / А. Б. Зверинцев. – 2-е изд., испр. –
СПб. : СОЮЗ, 1997. – 287 с.
4. Кашкин В.Б. Введение в теорию
коммуникации: [Учеб. пособие.] / В.Б.
Кашкин. – Воронеж: Изд-во ВГТУ,
2000. – 175 с.
5. Спивак В. А. Современные бизнес-
коммуникации. / В.А. Спивак. – СПб.:
Питер, 2002. – 448 с.
Якщо Ви хочете
звернути увагу
людини до себе,
спочатку
переконаєте його,
що Ви - щирий
товариш
Авраам Лінкольн
американський державний діяч, 16-й
президент США (1861-1865) і перший
від Республіканської партії,
визволитель американських рабів,
національний герой американського
народу.
1. Сутність комунікативного менеджменту
Проте, в сучасних наукових дослідженнях існують наступні визначення
«комунікаційного менеджменту»:
Комунікаційний менеджмент - це самостійний вид спеціального менеджменту,
здійснює пізнання і використання закономірностей обміну інформацією, знаннями
й інтелектуальною власністю у процесі формування та розвитку економічних
систем.
Комунікаційний менеджмент - це взаємодія і взаємозв'язок у часі та просторі
елементів, які формують і ефективно використовують усі види капіталу
економічних систем.
Комунікаційний менеджмент - це така система управління, яка за допомогою
інтегрованої комунікації з цільовими аудиторіями сприяє досягненню
максимальної ефективності за всіма напрямками розвитку організації в умовах
мінливого зовнішнього середовища.
Комунікаційний менеджмент - це професійна діяльність виробника, посередника
і споживача щодо реалізації комунікаційної стратегії, сформованої відповідно з
мотивами, установками, інтересами, відносинами і конкретними цілями кожного.
Комунікаційний менеджмент - це наукове управління потоками інформаційного
взаємодії людей, груп, громадських і політичних формувань з метою вирішення
стратегічних і тактичних завдань у розвитку суспільних відносин.
Класичним трактуванням «комунікаційного менеджменту» є визначення А.Зверинцева, який визначає
його як "вид професійної діяльності з управління комунікаційним процесом, або комунікацією".
Зовнішня інформація Внутрішня інформація
Менеджер
як спостерігач
Переробляє інформацію, спілкується з іншими людьми
Менеджер
Як розповсюджувач інформації
Передає інформацію підлеглим
Менеджер
як оратор
Передає інформацію людям за
межами організації
Рис. 2.1. Менеджер як інформаційно-комунікативний центр
Субордінаційна
Службова - товариська
ДружняФорми
управлі
нського
спілкув
ання
Форми управлінського спілкування:
1. Субординаційна форма спілкування. Це спілкування між керівниками і
підлеглими, в основу якого покладено адміністративно-правові норми. Таке
спілкування складається як між керівниками і виконавцями, так і між
керівниками різних рівнів. Субординаційна форма спілкування може
носити лінійний, функціональний і змішаний, лінійно-функціональний
характер.
1.2 Службово-товариська форма спілкування. Це спілкування між
колегами, в основу якого покладено адміністративно-моральні норми.
1.3 Дружня форма спілкування. Це спілкування між керівниками, між
керівниками і підлеглими. В основі такого спілкування лежать мораль-но-
психологічні норми взаємодії.
2. Зміст і завдання комунікативного менеджменту в туризмі
Фахівець з туризму, що володіє комунікативною компетентністю, повинен:
знати мовний етикет і уміти його використовувати; вміти формулювати цілі і
завдання комунікації; організувати і управляти комунікаціями; ставити питання і
конкретно відповідати на них; володіти навичками і прийомами ділового
спілкування, уміти вести бесіду, співбесіду, ділову розмову, суперечку, ділову
нараду, переговори тощо; вміти аналізувати конфлікти, кризові ситуації,
конфронтації і вирішувати їх; володіти технікою мови, риторичними фігурами і
прийомами, уміти правильно будувати мову й інші публічні виступи.
Поняття комунікативної компетентності передбачає, що людина
усвідомлює наступні аспекти власної особистості:
1) власні потреби і ціннісні орієнтації, техніку особистої роботи;
2) свої перцептивні уміння, тобто здатність сприймати навколишнє без суб'єктивних
спотворень, без прояву стійких упереджень щодо тих чи інших проблем, особистостей,
соціальних груп;
3) готовність сприймати нове у зовнішньому середовищі;
4) своїх можливостей у розумінні норм і цінностей інших соціальних груп і культур;
5) свої почуття і психічні стани в зв'язку з впливом факторів зовнішнього середовища;
6) свої способи персоналізації зовнішнього середовища, тобто ті причини й фактори, у
відповідно з якими по відношенню до якихось елементів зовнішнього середовища проявляється
почуття господаря;
7) рівень своєї економічної культури, що виявляється по відношенню до елементів середовища
проживання.
А. В. Морозов розрізняє наступні типи керівників:
Тип А. Керівник великою мірою орієнтований на спілкування з підлеглими. Він вважає за
необхідне спонукати підлеглих до висловлення своїх думок, бути уважним як до їх
ділових прагнень, так і до особистих прохань, враховувати їх настрій. Отриману
«висхідну» інформацію, керівник прагне враховувати у своїй роботі.
Тип Б. Керівник орієнтований на спілкування з підлеглими, але не особливо прагне
враховувати одержувану при цьому «висхідну» інформацію. Він хоча і вважає за
необхідне спонукати підлеглих до висловлення своїх думок, вислуховувати до
кінця, однак не може або не вміє ефективно використовувати інформацію «знизу» у
своїй роботі.
Тип С. Керівник орієнтований на спілкування з підлеглими лише в межах свого розуміння
«доцільності» такого спілкування. Він вважає за необхідне спонукати підлеглих до
висловлення своїх думок, бути уважним до їхніх пропозицій і прохань, враховувати
їх настрій, але тільки до тих пір, поки це, як він вважає, «допомагає роботі». При
відсутності у себе такої впевненості керівник не схильний до спілкування з
підлеглими, хоча вони до нього звертаються. Таким чином, керівник свідомо
обмежує себе в отриманні «висхідній» інформації: орієнтуючись лише на її
«доцільність».
Тип Р. Керівник зовсім не орієнтований на спілкування з підлеглими. Він не вважає за
необхідне спонукати підлеглих до висловлення своїх думок, приділяти велику увагу
як їх ділових пропозицій, так і особистим проханням, враховувати їх настрій.
«Висхідна» інформація часто надходить лише за рахунок ініціативи підлеглих,
керівник не схильний витрачати багато часу на її облік.
3. Роль інформаційного забезпечення управління комунікаціями
Інформація в менеджменті
Об'єктивна Суб'єктивна
факти, документи думки, судження
Інформація в менеджменті – це сукупність
відомостей, за допомогою яких розробляються
управлінські рішення і здійснюється управлінська дія.
Вона може бути об'єктивною (факти, документи) і
суб'єктивною (думки, судження)
Характеристики інформації в менеджменті
Обсяг
Надлишкова Недостатня Достовірна
Достовірність
Достовірна Недостовірна
Вартість
Насиченість
Відкритість
Секретна Конфіденційна Публічна
Цінність
Своєчасність
Своєчасна Запізніла
Структурованість
Структурована Неструктурована
Корисність
Корисна Не корисна
джме
нті
Питання і завдання для самоконтролю знань з теми 2
1. Назвіть основні типи інформаційної дії.
2. Які принципи ефективних комунікацій в бізнесі?
3. У чому поміщено значення комунікацій для
менеджменту?
4. Яке значення комунікацій для менеджера?
5. Яке значення комунікацій для підлеглих?
6. Що є управлінським спілкуванням?
7. Які форми управлінського спілкування ви знаєте?
8. Дайте визначення комунікативному підходу в управлінні.
9. Що таке комунікативна компетентність?
10. Які стилі комунікацій ви знаєте?
11. Назвіть типи керівників в системі комунікацій.
12. Перерахуєте основні принципи управління
комунікаціями.
13. Яка роль інформації в менеджменті?
14. Які типи інформації в менеджменті ви знаєте?
15. Які основні джерела інформації в менеджменті?

More Related Content

What's hot

стилі керівництва
стилі керівництвастилі керівництва
стилі керівництваKatyaCher
 
планування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджментупланування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджменту
uliana8
 
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
NinaDrokina
 
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
NinaDrokina
 
контроль як загальна функція менеджменту
контроль як загальна функція менеджментуконтроль як загальна функція менеджменту
контроль як загальна функція менеджменту
uliana8
 
управлінські рішення в менеджменті
управлінські рішення в менеджментіуправлінські рішення в менеджменті
управлінські рішення в менеджменті
uliana8
 
методи менеджменту
методи менеджментуметоди менеджменту
методи менеджменту
uliana8
 
01 загальні основи менеджменту
01 загальні основи менеджменту01 загальні основи менеджменту
01 загальні основи менеджменту
uliana8
 
організація взаємодії як функція менеджменту
організація взаємодії як функція менеджментуорганізація взаємодії як функція менеджменту
організація взаємодії як функція менеджменту
uliana8
 
тема 2. Середовище міжнародного менеджменту
тема 2. Середовище міжнародного менеджментутема 2. Середовище міжнародного менеджменту
тема 2. Середовище міжнародного менеджментуAnna_30
 
мгсд тема 5 презентація
мгсд тема 5 презентаціямгсд тема 5 презентація
мгсд тема 5 презентація
cdecit
 
мотивація як загальна функція менеджменту
мотивація як загальна функція менеджментумотивація як загальна функція менеджменту
мотивація як загальна функція менеджменту
uliana8
 
Презентація до теми 13
Презентація до теми 13Презентація до теми 13
Презентація до теми 13
cit-cit
 
Види маркетингу та їх характеристики
Види маркетингу та їх характеристикиВиди маркетингу та їх характеристики
Види маркетингу та їх характеристикиPavlo Syrvatka
 
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PESTТема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
NinaDrokina
 
Marketing Strategies
Marketing StrategiesMarketing Strategies
Marketing Strategies
Taras Hryhorchuk
 
організації як обєкти керівництва
організації як обєкти керівництваорганізації як обєкти керівництва
організації як обєкти керівництва
uliana8
 
Mаркетинг
MаркетингMаркетинг
Mаркетинг
katerina99
 
Тема 1 Управління змінами
Тема 1 Управління змінамиТема 1 Управління змінами
Тема 1 Управління змінами
uliana8
 
тема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових дослідженьтема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових досліджень
Angela Olkhoskay
 

What's hot (20)

стилі керівництва
стилі керівництвастилі керівництва
стилі керівництва
 
планування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджментупланування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджменту
 
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
 
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
 
контроль як загальна функція менеджменту
контроль як загальна функція менеджментуконтроль як загальна функція менеджменту
контроль як загальна функція менеджменту
 
управлінські рішення в менеджменті
управлінські рішення в менеджментіуправлінські рішення в менеджменті
управлінські рішення в менеджменті
 
методи менеджменту
методи менеджментуметоди менеджменту
методи менеджменту
 
01 загальні основи менеджменту
01 загальні основи менеджменту01 загальні основи менеджменту
01 загальні основи менеджменту
 
організація взаємодії як функція менеджменту
організація взаємодії як функція менеджментуорганізація взаємодії як функція менеджменту
організація взаємодії як функція менеджменту
 
тема 2. Середовище міжнародного менеджменту
тема 2. Середовище міжнародного менеджментутема 2. Середовище міжнародного менеджменту
тема 2. Середовище міжнародного менеджменту
 
мгсд тема 5 презентація
мгсд тема 5 презентаціямгсд тема 5 презентація
мгсд тема 5 презентація
 
мотивація як загальна функція менеджменту
мотивація як загальна функція менеджментумотивація як загальна функція менеджменту
мотивація як загальна функція менеджменту
 
Презентація до теми 13
Презентація до теми 13Презентація до теми 13
Презентація до теми 13
 
Види маркетингу та їх характеристики
Види маркетингу та їх характеристикиВиди маркетингу та їх характеристики
Види маркетингу та їх характеристики
 
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PESTТема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
 
Marketing Strategies
Marketing StrategiesMarketing Strategies
Marketing Strategies
 
організації як обєкти керівництва
організації як обєкти керівництваорганізації як обєкти керівництва
організації як обєкти керівництва
 
Mаркетинг
MаркетингMаркетинг
Mаркетинг
 
Тема 1 Управління змінами
Тема 1 Управління змінамиТема 1 Управління змінами
Тема 1 Управління змінами
 
тема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових дослідженьтема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових досліджень
 

Similar to лекция тема 2

Презентація 1
Презентація 1Презентація 1
Презентація 1
Vladysha1989
 
Презентація Петрова І.В.
Презентація Петрова І.В.Презентація Петрова І.В.
Презентація Петрова І.В.
Yulia Korop
 
Ділове спілкування.ppt
Ділове спілкування.pptДілове спілкування.ppt
Ділове спілкування.ppt
ssuserc3f23b
 
Ділове спілкування.ppt
Ділове спілкування.pptДілове спілкування.ppt
Ділове спілкування.ppt
ssuserc3f23b
 
ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ.pptx
ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ.pptxПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ.pptx
ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ.pptx
Nikita452772
 
ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ.pptx
ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ.pptxПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ.pptx
ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ.pptx
ssuser1020b7
 
презентація 3
презентація 3презентація 3
презентація 3
stetsenko_lyudmila
 
лекция тема 5
лекция тема 5лекция тема 5
лекция тема 5
NinaDrokina
 
структура лідерських якостей особистості
структура лідерських якостей особистості структура лідерських якостей особистості
структура лідерських якостей особистості
Юлія Гаркавенко
 
структура лідерських якостей особистості
структура лідерських якостей особистості структура лідерських якостей особистості
структура лідерських якостей особистості
Юлія Гаркавенко
 
мельник л.в.
мельник л.в.мельник л.в.
мельник л.в.
Ольга Демидова
 
управлінські ролі менеджера обласної громадської організації
управлінські ролі менеджера обласної громадської організаціїуправлінські ролі менеджера обласної громадської організації
управлінські ролі менеджера обласної громадської організації
Civic Centre Forum
 
Ділове спілкування
Ділове спілкуванняДілове спілкування
Ділове спілкування
Zhanna Zharskaya
 
Ділове спілкування
Ділове спілкуванняДілове спілкування
Ділове спілкування
Zhanna Zharskaya
 
Додаток 1. Готовність до інноваційної діяльності
Додаток 1. Готовність до інноваційної діяльностіДодаток 1. Готовність до інноваційної діяльності
Додаток 1. Готовність до інноваційної діяльності
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Тема 5
Тема 5Тема 5
Тема 5
Vladysha1989
 
вступ до менеджменту
вступ до менеджментувступ до менеджменту
вступ до менеджменту
Maryna Ivashchenko
 
л 5 імідж
л 5 іміджл 5 імідж
л 5 імідж
surgay66
 
Тренінг як альтернативна форма проведення засідань методичного об’єднання
Тренінг як альтернативна форма проведення засідань методичного об’єднанняТренінг як альтернативна форма проведення засідань методичного об’єднання
Тренінг як альтернативна форма проведення засідань методичного об’єднання
Igor Shuvarsky
 

Similar to лекция тема 2 (20)

Презентація 1
Презентація 1Презентація 1
Презентація 1
 
Презентація Петрова І.В.
Презентація Петрова І.В.Презентація Петрова І.В.
Презентація Петрова І.В.
 
Ділове спілкування.ppt
Ділове спілкування.pptДілове спілкування.ppt
Ділове спілкування.ppt
 
Ділове спілкування.ppt
Ділове спілкування.pptДілове спілкування.ppt
Ділове спілкування.ppt
 
ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ.pptx
ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ.pptxПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ.pptx
ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ.pptx
 
ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ.pptx
ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ.pptxПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ.pptx
ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ.pptx
 
презентація 3
презентація 3презентація 3
презентація 3
 
лекция тема 5
лекция тема 5лекция тема 5
лекция тема 5
 
Commucation base it
Commucation base itCommucation base it
Commucation base it
 
структура лідерських якостей особистості
структура лідерських якостей особистості структура лідерських якостей особистості
структура лідерських якостей особистості
 
структура лідерських якостей особистості
структура лідерських якостей особистості структура лідерських якостей особистості
структура лідерських якостей особистості
 
мельник л.в.
мельник л.в.мельник л.в.
мельник л.в.
 
управлінські ролі менеджера обласної громадської організації
управлінські ролі менеджера обласної громадської організаціїуправлінські ролі менеджера обласної громадської організації
управлінські ролі менеджера обласної громадської організації
 
Ділове спілкування
Ділове спілкуванняДілове спілкування
Ділове спілкування
 
Ділове спілкування
Ділове спілкуванняДілове спілкування
Ділове спілкування
 
Додаток 1. Готовність до інноваційної діяльності
Додаток 1. Готовність до інноваційної діяльностіДодаток 1. Готовність до інноваційної діяльності
Додаток 1. Готовність до інноваційної діяльності
 
Тема 5
Тема 5Тема 5
Тема 5
 
вступ до менеджменту
вступ до менеджментувступ до менеджменту
вступ до менеджменту
 
л 5 імідж
л 5 іміджл 5 імідж
л 5 імідж
 
Тренінг як альтернативна форма проведення засідань методичного об’єднання
Тренінг як альтернативна форма проведення засідань методичного об’єднанняТренінг як альтернативна форма проведення засідань методичного об’єднання
Тренінг як альтернативна форма проведення засідань методичного об’єднання
 

More from NinaDrokina

лекция з теми 6
лекция з теми 6лекция з теми 6
лекция з теми 6
NinaDrokina
 
лекция 4
лекция 4лекция 4
лекция 4
NinaDrokina
 
лекция тема 3
лекция тема 3лекция тема 3
лекция тема 3
NinaDrokina
 
презентация лекции 1
презентация лекции 1презентация лекции 1
презентация лекции 1
NinaDrokina
 
Презентація до теми 2
Презентація до теми 2Презентація до теми 2
Презентація до теми 2
NinaDrokina
 
Презентація до теми 3
Презентація до теми 3Презентація до теми 3
Презентація до теми 3
NinaDrokina
 
Презентація до теми 1
Презентація до теми 1Презентація до теми 1
Презентація до теми 1
NinaDrokina
 
Тема 5 Реінжинірінг
Тема 5 РеінжинірінгТема 5 Реінжинірінг
Тема 5 Реінжинірінг
NinaDrokina
 
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГТема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
NinaDrokina
 
Тема 5. Життєвий цикл підприємства
Тема 5. Життєвий цикл підприємстваТема 5. Життєвий цикл підприємства
Тема 5. Життєвий цикл підприємства
NinaDrokina
 
Тема 4. Організація як система
Тема 4. Організація як системаТема 4. Організація як система
Тема 4. Організація як система
NinaDrokina
 

More from NinaDrokina (11)

лекция з теми 6
лекция з теми 6лекция з теми 6
лекция з теми 6
 
лекция 4
лекция 4лекция 4
лекция 4
 
лекция тема 3
лекция тема 3лекция тема 3
лекция тема 3
 
презентация лекции 1
презентация лекции 1презентация лекции 1
презентация лекции 1
 
Презентація до теми 2
Презентація до теми 2Презентація до теми 2
Презентація до теми 2
 
Презентація до теми 3
Презентація до теми 3Презентація до теми 3
Презентація до теми 3
 
Презентація до теми 1
Презентація до теми 1Презентація до теми 1
Презентація до теми 1
 
Тема 5 Реінжинірінг
Тема 5 РеінжинірінгТема 5 Реінжинірінг
Тема 5 Реінжинірінг
 
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГТема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
 
Тема 5. Життєвий цикл підприємства
Тема 5. Життєвий цикл підприємстваТема 5. Життєвий цикл підприємства
Тема 5. Життєвий цикл підприємства
 
Тема 4. Організація як система
Тема 4. Організація як системаТема 4. Організація як система
Тема 4. Організація як система
 

лекция тема 2

 • 2. Тема 2. Поняття і предмет комунікаційного менеджменту 1. Сутність комунікативного менеджменту 2. Зміст і завдання комунікативного менеджменту в туризмі 3. Роль інформаційного забезпечення управління комунікаціями Питання лекції
 • 3. Література 1. Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті. / Г.В.Осовська. – К.: «Кондор», 2003. – 218 с. 2. Бориснёв С.В. Социология коммуникации. / С.В. Бориснёв. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 270 с. 3. Зверинцев А. Б. Коммуникационный менеджмент : рабочая книга менеджера PR / А. Б. Зверинцев. – 2-е изд., испр. – СПб. : СОЮЗ, 1997. – 287 с. 4. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации: [Учеб. пособие.] / В.Б. Кашкин. – Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. – 175 с. 5. Спивак В. А. Современные бизнес- коммуникации. / В.А. Спивак. – СПб.: Питер, 2002. – 448 с.
 • 4. Якщо Ви хочете звернути увагу людини до себе, спочатку переконаєте його, що Ви - щирий товариш Авраам Лінкольн американський державний діяч, 16-й президент США (1861-1865) і перший від Республіканської партії, визволитель американських рабів, національний герой американського народу.
 • 5. 1. Сутність комунікативного менеджменту Проте, в сучасних наукових дослідженнях існують наступні визначення «комунікаційного менеджменту»: Комунікаційний менеджмент - це самостійний вид спеціального менеджменту, здійснює пізнання і використання закономірностей обміну інформацією, знаннями й інтелектуальною власністю у процесі формування та розвитку економічних систем. Комунікаційний менеджмент - це взаємодія і взаємозв'язок у часі та просторі елементів, які формують і ефективно використовують усі види капіталу економічних систем. Комунікаційний менеджмент - це така система управління, яка за допомогою інтегрованої комунікації з цільовими аудиторіями сприяє досягненню максимальної ефективності за всіма напрямками розвитку організації в умовах мінливого зовнішнього середовища. Комунікаційний менеджмент - це професійна діяльність виробника, посередника і споживача щодо реалізації комунікаційної стратегії, сформованої відповідно з мотивами, установками, інтересами, відносинами і конкретними цілями кожного. Комунікаційний менеджмент - це наукове управління потоками інформаційного взаємодії людей, груп, громадських і політичних формувань з метою вирішення стратегічних і тактичних завдань у розвитку суспільних відносин. Класичним трактуванням «комунікаційного менеджменту» є визначення А.Зверинцева, який визначає його як "вид професійної діяльності з управління комунікаційним процесом, або комунікацією".
 • 6. Зовнішня інформація Внутрішня інформація Менеджер як спостерігач Переробляє інформацію, спілкується з іншими людьми Менеджер Як розповсюджувач інформації Передає інформацію підлеглим Менеджер як оратор Передає інформацію людям за межами організації Рис. 2.1. Менеджер як інформаційно-комунікативний центр
 • 7. Субордінаційна Службова - товариська ДружняФорми управлі нського спілкув ання Форми управлінського спілкування: 1. Субординаційна форма спілкування. Це спілкування між керівниками і підлеглими, в основу якого покладено адміністративно-правові норми. Таке спілкування складається як між керівниками і виконавцями, так і між керівниками різних рівнів. Субординаційна форма спілкування може носити лінійний, функціональний і змішаний, лінійно-функціональний характер. 1.2 Службово-товариська форма спілкування. Це спілкування між колегами, в основу якого покладено адміністративно-моральні норми. 1.3 Дружня форма спілкування. Це спілкування між керівниками, між керівниками і підлеглими. В основі такого спілкування лежать мораль-но- психологічні норми взаємодії.
 • 8. 2. Зміст і завдання комунікативного менеджменту в туризмі Фахівець з туризму, що володіє комунікативною компетентністю, повинен: знати мовний етикет і уміти його використовувати; вміти формулювати цілі і завдання комунікації; організувати і управляти комунікаціями; ставити питання і конкретно відповідати на них; володіти навичками і прийомами ділового спілкування, уміти вести бесіду, співбесіду, ділову розмову, суперечку, ділову нараду, переговори тощо; вміти аналізувати конфлікти, кризові ситуації, конфронтації і вирішувати їх; володіти технікою мови, риторичними фігурами і прийомами, уміти правильно будувати мову й інші публічні виступи. Поняття комунікативної компетентності передбачає, що людина усвідомлює наступні аспекти власної особистості: 1) власні потреби і ціннісні орієнтації, техніку особистої роботи; 2) свої перцептивні уміння, тобто здатність сприймати навколишнє без суб'єктивних спотворень, без прояву стійких упереджень щодо тих чи інших проблем, особистостей, соціальних груп; 3) готовність сприймати нове у зовнішньому середовищі; 4) своїх можливостей у розумінні норм і цінностей інших соціальних груп і культур; 5) свої почуття і психічні стани в зв'язку з впливом факторів зовнішнього середовища; 6) свої способи персоналізації зовнішнього середовища, тобто ті причини й фактори, у відповідно з якими по відношенню до якихось елементів зовнішнього середовища проявляється почуття господаря; 7) рівень своєї економічної культури, що виявляється по відношенню до елементів середовища проживання.
 • 9. А. В. Морозов розрізняє наступні типи керівників: Тип А. Керівник великою мірою орієнтований на спілкування з підлеглими. Він вважає за необхідне спонукати підлеглих до висловлення своїх думок, бути уважним як до їх ділових прагнень, так і до особистих прохань, враховувати їх настрій. Отриману «висхідну» інформацію, керівник прагне враховувати у своїй роботі. Тип Б. Керівник орієнтований на спілкування з підлеглими, але не особливо прагне враховувати одержувану при цьому «висхідну» інформацію. Він хоча і вважає за необхідне спонукати підлеглих до висловлення своїх думок, вислуховувати до кінця, однак не може або не вміє ефективно використовувати інформацію «знизу» у своїй роботі. Тип С. Керівник орієнтований на спілкування з підлеглими лише в межах свого розуміння «доцільності» такого спілкування. Він вважає за необхідне спонукати підлеглих до висловлення своїх думок, бути уважним до їхніх пропозицій і прохань, враховувати їх настрій, але тільки до тих пір, поки це, як він вважає, «допомагає роботі». При відсутності у себе такої впевненості керівник не схильний до спілкування з підлеглими, хоча вони до нього звертаються. Таким чином, керівник свідомо обмежує себе в отриманні «висхідній» інформації: орієнтуючись лише на її «доцільність». Тип Р. Керівник зовсім не орієнтований на спілкування з підлеглими. Він не вважає за необхідне спонукати підлеглих до висловлення своїх думок, приділяти велику увагу як їх ділових пропозицій, так і особистим проханням, враховувати їх настрій. «Висхідна» інформація часто надходить лише за рахунок ініціативи підлеглих, керівник не схильний витрачати багато часу на її облік.
 • 10. 3. Роль інформаційного забезпечення управління комунікаціями Інформація в менеджменті Об'єктивна Суб'єктивна факти, документи думки, судження Інформація в менеджменті – це сукупність відомостей, за допомогою яких розробляються управлінські рішення і здійснюється управлінська дія. Вона може бути об'єктивною (факти, документи) і суб'єктивною (думки, судження)
 • 11. Характеристики інформації в менеджменті Обсяг Надлишкова Недостатня Достовірна Достовірність Достовірна Недостовірна Вартість Насиченість Відкритість Секретна Конфіденційна Публічна Цінність Своєчасність Своєчасна Запізніла Структурованість Структурована Неструктурована Корисність Корисна Не корисна джме нті
 • 12.
 • 13. Питання і завдання для самоконтролю знань з теми 2 1. Назвіть основні типи інформаційної дії. 2. Які принципи ефективних комунікацій в бізнесі? 3. У чому поміщено значення комунікацій для менеджменту? 4. Яке значення комунікацій для менеджера? 5. Яке значення комунікацій для підлеглих? 6. Що є управлінським спілкуванням? 7. Які форми управлінського спілкування ви знаєте? 8. Дайте визначення комунікативному підходу в управлінні. 9. Що таке комунікативна компетентність? 10. Які стилі комунікацій ви знаєте? 11. Назвіть типи керівників в системі комунікацій. 12. Перерахуєте основні принципи управління комунікаціями. 13. Яка роль інформації в менеджменті? 14. Які типи інформації в менеджменті ви знаєте? 15. Які основні джерела інформації в менеджменті?