SlideShare a Scribd company logo
ТЕМА 3. Життєвий цикл підприємства
План
1. Поняття про життєвий цикл підприємства
2.Порядок заснування та державної реєстрації
підприємства
3. Менеджмент на різних етапах ЖЦП
Підприємництво – це самостійна,
ініціативна, систематична на власний
ризик господарська діяльність, що
здійснюється суб'єктами господарювання
з метою одержання прибутку
Життєвий цикл підприємства -
передбачувані зміни у розвитку та
діяльності підприємства, що
відбуваються у часі з певною
послідовністю
Життєвий цикл підприємства
пов'язаний з життєвим циклом
продукту - тобто зміною в часі обсягів
виробництва та продажів.
Основні етапи життєвого циклу продукту
Основні етапи життєвого циклу продукту
Народження
Дитинство
Підлітковий вік
Рання зрілість
Розквіт
Пізня зрілість
Старіння
Оновлення
ЦІЛІ
Тип
лідер
а
Організацій
ний
характер
Організацій
ний образ
Концентр
а
ція енергії
Централ.
проблема
Методи
управлінн
я
Організацій
на модель
Н А Р О Д Ж Е Н Н Я
Вижива
н
ня
Нова
тор
Боротьба В центрі
уваги -
організація
На
новому
Вихід на
ринок
Одноосіб
ний
Максимізаці
я прибутку
Д И Т И Н С Т В О
Прибут
ок
Опор
туніст
Досягнення Місцевий На
конкуренц
ії
Існування Мала
група
однодумці
в
Оптимізація
прибутків
П І Д Л І Т К О В И Й В І К
Зроста
ння
Консу
льтан
т
Зміни Галузевий,
регіональни
й
На завою-
ваннях
Втриманн
я долі
ринку
Делегува
ння
повноваж
ень
Плановий
прибуток
Р А Н Н Я З Р І Л І С Т Ь
Систем
не
зрос-
тання
Учас
ник
Розширенн
я,
диверсифік
ація
Національни
й
На
координац
ії
На
інтеграції
Децентра
лізований
Впевнене
становище
ЦІЛІ
Тип
лідер
а
Організацій
ний
характер
Організацій
ний образ
Концентр
а
ція
енергії
Централ.
проблема
Методи
управлінн
я
Організацій
на модель
Р О З К В І Т С И Л
Збалан
совани
й ріст
Корпо
ратив
ний
діяч
Системна
орієнтація
Багатонаціо
нальний
На
інтеграції
та
управлінн
і
Централіз
а
ція та
авто-
номність
Централі
зовані
Соціальна
відповідаль
ність
П І З Н Я З Р І Л І С Т Ь
Унікаль
ність,
образ,
бренд
Держ
авний
діяч
Зрілість,
самозадов
оленість
Міжнародни
й
На при-
стосуванн
я до змін
Рівновага
інтересів
Колегіаль
ний
Соціальний
інститут
С Т А Р І Н Н Я
Обслуг
овуван
ня
Адмін
істрат
ор
Орієнтація
на існуючі
структури
Самозадо
волений
На
продов-
женні
існування
Стабіль
ність
Традицій
ні,
командно
-
адміністр
.і
Бюрократія
О Н О В Л Е Н Н Я
Оновле
ннґ
Реорг
анізат
Орієнтація
на зміни
Самокритич
ний
На
оновленн
Омолодж
ення
Конструкт
ивні
Фенікс
Менеджмент на різних етапах ЖЦП
1. Етап підприємництва – нечіткі цілі, високі
творчі можливості, організація в стадії
становлення;
2. Етап колективності - неформальне спілкування,
високі зобов'язання, продовжуються інноваційні
процеси;
3. Етап формалізації та управління –
запроваджуються стійкі форми, правила,
структури і процедури, процес прийняття рішень є
більш зваженим та консервативним
Менеджмент на різних етапах ЖЦП
4. Етап ускладнення структури – підприємство
нарощує обсяги виробництва, асортимент
продукції, відпрацьовуються методи
децентралізації
5. Етап занепаду – внаслідок конкуренції
скорочується обсяг реалізації продуктів та послуг,
збільшення конфліктів, висока плинність кадрів,
збільшується потреба в працівниках вищої
кваліфікації.
Для того, щоб уникнути
занепаду, використовують
Реструктуризацію – послідовне здійснення
організаційних змін для гнучкого реагування на
мінливі ринкові умови
Реінжинірінг – радикальна перебудова
виробничих процесів для стрибкоподібного
покращення діяльності фірми ( основні етапи)
Припинення діяльності
підприємства
Здійснюється двома шляхами
1) ліквідація
2) реорганізація
Ліквідація підприємства здійснюється:
За особистою заявою власника, підприємця
За рішення зборів засновників ( акціонерів)
Згідно з рішення суду у разі визнання банкрутом
Згідно з рішенням контрлюючих органів за
систематичне і грубе порушення чинного
законодавства
За іншими підставами
Ліквідація підприємства здійснюється
ліквідаційною комісією згідно вимог чинного
законодавства.
Реорганізація підприємства
здійснюється у випадках:
Злиття з іншим підприємством
Приєднання одного до іншого
Поділу підприємства
Виділення з підприємства одного або кількох
нових
Перетворення одного підприємства на інше
Державне регулювання діяльності підприємств
готельного та ресторанного господарства.
Державне регулювання діяльності підприємств
готельного та ресторанного господарства
ПРЯМЕ НЕПРЯМЕ
Державна реєстрація
Трудове та соціальне
законодавство
Система оподаткування
доходів
Антимонопольний
контроль
Контроль за цінами
Порядок ведення бухобліку
і звітності
Розміщення державного
замовлення
Диференціація умов
оподаткування за
окремими видами
діяльності
Стимулювання
інвестиційної діяльності
Спрощення митних та
візових формальностей
Контроль за екологічною
безпекою
Основні етапи створення
підприємства (15 кроків)
• КРОК 1.Рішення про заняття підприємницькою
діяльністю, відкриття підприємства
1.1 Вибір виду (видів) підприємницької діяльності
1.2 Вибір організаційно-правової форми
підприємництва
1.3 Пошук партнерів
1.4 Підготовка бізнес-плану
• ДОКУМЕНТ: бізнес-план
Основні етапи створення
підприємства (15 кроків)
КРОК 2 . Збори засновників.
2.1 Вибір організаційно-правової форми
підприємства
2.2 Вибори або призначення керівника малого
підприємства
ДОКУМЕНТ : виписка з протоколу зборів
Основні етапи створення
підприємства (15 кроків)
КРОК 3. Підготовка засновницьких документів
2.1 Підготовка Статуту підприємства
2.2 Підготовка засновницького договору
• ДОКУМЕНТ : Статут, засновницький договір
У Статуті підприємства є такі розділи:
Загальні положення
Предмет, цілі та основні види діяльності
Майно та кошти підприємства
Керівництво підприємством
Трудовий колектив підприємства
Права та обов'язки підприємства
Розподіл прибутку та відшкодування збитків
Облік, звітність і контроль
Припинення діяльності підприємства
Основні етапи створення
підприємства (15 кроків)
КРОК 4 . Підготовча робота
4.1. Реєстраційний відділ райдержадміністрації
( органу місцевого самоврядування): інформація про
особливості реєстрації, бланки реєстраційних
документів, збір за проведення реєстрації
4.2 Установа банку
В установі банку, в якій ви бажаєте відкрити
рахунок, потрібно взяти бланк заяви та банківські
картки
ДОКУМЕНТИ: бланки та картки реєстрації
Основні етапи створення
підприємства (15 кроків)
КРОК 5 . Підготовка додаткових документів
( за необхідності)
5.1 Якщо один із засновників – юридична особа,
потрібна нотаріально завірена копія свідоцтва
про державну реєстрацію.
5.2 Якщо один із засновників іноземна
юридична особа, подається документ про його
реєстрацію в країні місцезнаходження
( завіряється в країні реєстрації, перекладається
та легалізується в посольстві).
Основні етапи створення
підприємства (15 кроків)
КРОК 6 . Нотаріус
6.1 Нотаріальне завірення Статуту та
установчого договору
6.2 Нотаріальне засвідчення підписів осіб для
банківських документів
ДОКУМЕНТИ: нотаріально завірений статут ,
засновницький договір та банківські картки
Основні етапи створення
підприємства (15 кроків)
КРОК 7. БАНК ( за необхідності)
7.1. Формування 30% статутного фонду
товариства з обмеженою відповідальністюна
тимчасовому розрахунковому рахунку
банківської установи
ДОКУМЕНТИ: довідка банку
Основні етапи створення
підприємства (15 кроків)
КРОК 8. Реєстраційний орган райдержадміністрації
8.1 Подання: засновницьких документів, завіреного Статуту,
реєстраційних карток, документів керівника та бухгалтера,
квитанції про сплату реєстраційного збору, додаткових
документів, довідки про формування статутного фонду.
8.2 Одержання Свідоцтва про державну реєстрацію
підприємства
Один примірник документів залишається в органі державної
реєстрації
ДОКУМЕНТИ: Свідоцтво про державну реєстрацію
підприємства
NB! Документи розглядаються на протязі п'яти днів.
Основні етапи створення
підприємства (15 кроків)
КРОК 9. Управління статистики
9.1 Подання пакету документів до місцевого
управління статистики та одержання коду
ЄДРПОУ ( Єдиного державного реєстру
підприємств, організацій України)
ДОКУМЕНТИ: довідка з управління
статистики про код ЄДРПОУ
Основні етапи створення
підприємства (15 кроків)
КРОК 10. Податкова інспекція
10.1 До податкової інспекції подають: Статут,
засновницький договір, довідку зі
статуправління, особисті документи
директора та бухгалтера (копії), інші
документи
10.2 Вибір системи оподаткування (загальна,
спрощена)
10.3 Одержання довідки про взяття на
податковий облік
ДОКУМЕНТИ: довідка про взяття на податковий
облік
Основні етапи створення
підприємства (15 кроків)
КРОК 11. Реєстрація у фондах
11.1 Реєстрація у Пенсійному фонді України
ДОКУМЕНТИ : довідки з фондів
Основні етапи створення
підприємства (15 кроків)
КРОК 12. Банківська установа
12.1 Відкриття рахунку в банківській установі.
Подаються документи: Статут, установчий
договір, копія свідоцтва про держреєстрацію,
копія довідки зі статуправління, копія довідки
про взяття на податковий облік та ін., а також
банківські картки із завіреними зразками
підписів відповідальних осіб
ДОКУМЕНТИ: чекова книжка, довідка про
відкриття рахунку
Основні етапи створення
підприємства (15 кроків)
КРОК 13. Районний відділ внутрішніх справ
13.1. Для отримання дозволу на виготовлення
печатки та штампів до РВ УМВС подаються
документи: заява, витяг зі статуту, зразки
печатки та штампів, копія довідки про
державну реєстрацію
ДОКУМЕНТ : дозвіл на виготовлення штампів
та печаток
Основні етапи створення
підприємства (15 кроків)
КРОК 14. Виготовлення печатки та штампів
КРОК 15. Одержання ліцензії на здійснення
окремих видів підприємницької діяльності
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!

More Related Content

What's hot

Лекція Гострі та хронічні розлади.pptx
Лекція Гострі та хронічні розлади.pptxЛекція Гострі та хронічні розлади.pptx
Лекція Гострі та хронічні розлади.pptx
Tetianaitova
 
Лекція 2 етапи якості
Лекція 2 етапи якості Лекція 2 етапи якості
Лекція 2 етапи якості Pavlo Syrvatka
 
вправи до корекційних занять
вправи до корекційних занятьвправи до корекційних занять
вправи до корекційних занять
Олена Мил
 
Плід.Різноманітність плодів їх поширення.
Плід.Різноманітність плодів їх поширення.Плід.Різноманітність плодів їх поширення.
Плід.Різноманітність плодів їх поширення.
labinskiir-33
 
основи фізичної реабілітації(лекції).Pptx
основи фізичної реабілітації(лекції).Pptxоснови фізичної реабілітації(лекції).Pptx
основи фізичної реабілітації(лекції).Pptx
Alexandr Bondarenko
 
Тарасюк "Вокальні форми"
Тарасюк "Вокальні форми"Тарасюк "Вокальні форми"
Тарасюк "Вокальні форми"
Netteka Bezuhla
 
生產進度管理
生產進度管理生產進度管理
生產進度管理
Fast SiC Semiconductor Inc.
 
презентація тема 9
презентація  тема 9презентація  тема 9
презентація тема 9
cit-cit
 
презентація до 3теми
презентація до 3темипрезентація до 3теми
презентація до 3теми
stetsenko_lyudmila
 
10. оцінка фінансового стану підприємства
10. оцінка фінансового стану підприємства10. оцінка фінансового стану підприємства
10. оцінка фінансового стану підприємства
Bilovus
 
Емоції (мультимедійна презентація)
Емоції (мультимедійна презентація)Емоції (мультимедійна презентація)
Емоції (мультимедійна презентація)
Gnotan
 
8 клас 5 урок обмін речовин.pptx
8 клас 5 урок обмін речовин.pptx8 клас 5 урок обмін речовин.pptx
8 клас 5 урок обмін речовин.pptx
ssuser798f45
 
Лекція Вітряна віспа Скарлатина .pptx
Лекція Вітряна віспа Скарлатина .pptxЛекція Вітряна віспа Скарлатина .pptx
Лекція Вітряна віспа Скарлатина .pptx
Tetianaitova
 
第二單元 暖身活動
第二單元 暖身活動第二單元 暖身活動
第二單元 暖身活動Hsiao, Yu-Wen
 
презентація до теми 8
презентація до теми 8презентація до теми 8
презентація до теми 8
cdecit
 
приготування мастики
приготування мастикиприготування мастики
приготування мастикиkostyuchik
 
Життєві форми рослин і тварин
Життєві форми рослин і тваринЖиттєві форми рослин і тварин
Життєві форми рослин і тварин
Olena Коленченко
 
5.全面交期管理
5.全面交期管理5.全面交期管理
5.全面交期管理營松 林
 
лекція гречкові Ukr
лекція гречкові Ukrлекція гречкові Ukr
лекція гречкові Ukr
mashtaler
 

What's hot (20)

Лекція Гострі та хронічні розлади.pptx
Лекція Гострі та хронічні розлади.pptxЛекція Гострі та хронічні розлади.pptx
Лекція Гострі та хронічні розлади.pptx
 
Лекція 2 етапи якості
Лекція 2 етапи якості Лекція 2 етапи якості
Лекція 2 етапи якості
 
вправи до корекційних занять
вправи до корекційних занятьвправи до корекційних занять
вправи до корекційних занять
 
Плід.Різноманітність плодів їх поширення.
Плід.Різноманітність плодів їх поширення.Плід.Різноманітність плодів їх поширення.
Плід.Різноманітність плодів їх поширення.
 
основи фізичної реабілітації(лекції).Pptx
основи фізичної реабілітації(лекції).Pptxоснови фізичної реабілітації(лекції).Pptx
основи фізичної реабілітації(лекції).Pptx
 
Тарасюк "Вокальні форми"
Тарасюк "Вокальні форми"Тарасюк "Вокальні форми"
Тарасюк "Вокальні форми"
 
生產進度管理
生產進度管理生產進度管理
生產進度管理
 
презентація тема 9
презентація  тема 9презентація  тема 9
презентація тема 9
 
презентація до 3теми
презентація до 3темипрезентація до 3теми
презентація до 3теми
 
10. оцінка фінансового стану підприємства
10. оцінка фінансового стану підприємства10. оцінка фінансового стану підприємства
10. оцінка фінансового стану підприємства
 
Емоції (мультимедійна презентація)
Емоції (мультимедійна презентація)Емоції (мультимедійна презентація)
Емоції (мультимедійна презентація)
 
8 клас 5 урок обмін речовин.pptx
8 клас 5 урок обмін речовин.pptx8 клас 5 урок обмін речовин.pptx
8 клас 5 урок обмін речовин.pptx
 
Komahy
KomahyKomahy
Komahy
 
Лекція Вітряна віспа Скарлатина .pptx
Лекція Вітряна віспа Скарлатина .pptxЛекція Вітряна віспа Скарлатина .pptx
Лекція Вітряна віспа Скарлатина .pptx
 
第二單元 暖身活動
第二單元 暖身活動第二單元 暖身活動
第二單元 暖身活動
 
презентація до теми 8
презентація до теми 8презентація до теми 8
презентація до теми 8
 
приготування мастики
приготування мастикиприготування мастики
приготування мастики
 
Життєві форми рослин і тварин
Життєві форми рослин і тваринЖиттєві форми рослин і тварин
Життєві форми рослин і тварин
 
5.全面交期管理
5.全面交期管理5.全面交期管理
5.全面交期管理
 
лекція гречкові Ukr
лекція гречкові Ukrлекція гречкові Ukr
лекція гречкові Ukr
 

Similar to Тема 5. Життєвий цикл підприємства

Нова редакція закону про акціонерні товариства #2493. Що важливо знати?
Нова редакція закону про акціонерні товариства #2493. Що важливо знати?Нова редакція закону про акціонерні товариства #2493. Що важливо знати?
Нова редакція закону про акціонерні товариства #2493. Що важливо знати?
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
 
Порядок створення товариства з обмеженою відповідальністю в Україні
Порядок створення товариства з обмеженою відповідальністю в УкраїніПорядок створення товариства з обмеженою відповідальністю в Україні
Порядок створення товариства з обмеженою відповідальністю в Україні
Kyiv National Economic University
 
Методика аудиту фінансової звітності
Методика аудиту фінансової звітностіМетодика аудиту фінансової звітності
Методика аудиту фінансової звітності
Татьяна Писоченко
 
аналіз ок 111
аналіз ок 111аналіз ок 111
аналіз ок 111
cit-cit
 
Проект: " Створи свою фірму"
Проект: " Створи свою фірму"Проект: " Створи свою фірму"
Проект: " Створи свою фірму"
Валентина Сімеонова
 
ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)
ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)
ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)
Better Regulation Delivery Office
 
4. формування і розподіл прибутку
4. формування і розподіл прибутку4. формування і розподіл прибутку
4. формування і розподіл прибутку
Bilovus
 
М-Тест: «Ведення реєстру учасників товариства» стаття 12 проекту Закону Украї...
М-Тест: «Ведення реєстру учасників товариства» стаття 12 проекту Закону Украї...М-Тест: «Ведення реєстру учасників товариства» стаття 12 проекту Закону Украї...
М-Тест: «Ведення реєстру учасників товариства» стаття 12 проекту Закону Украї...
USAID LEV
 
Загальні вимоги до звітності підприємств
Загальні вимоги до звітності підприємствЗагальні вимоги до звітності підприємств
Загальні вимоги до звітності підприємств
Hanna Filatova
 
Висновки аудитора 2015
Висновки аудитора 2015Висновки аудитора 2015
Висновки аудитора 2015
PDF-Library
 
Поняття господарського обліку_доповідь.pdf
Поняття господарського обліку_доповідь.pdfПоняття господарського обліку_доповідь.pdf
Поняття господарського обліку_доповідь.pdf
Hanna Filatova
 
т 11 плеханова.зед 6
т 11 плеханова.зед 6т 11 плеханова.зед 6
т 11 плеханова.зед 6Victor Step
 
ПОБУДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛіКУ, ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
ПОБУДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГООБЛіКУ, ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇПОБУДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГООБЛіКУ, ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
ПОБУДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛіКУ, ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇАлексей Литвинов
 
Аудит фінансових результатів
Аудит фінансових результатівАудит фінансових результатів
Аудит фінансових результатів
Алекс Шева
 
FinManagement_IFRS
FinManagement_IFRSFinManagement_IFRS
FinManagement_IFRS
Sergiy Rogozny
 
Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємництва
Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємництваПорядок державної реєстрації суб’єктів підприємництва
Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємництва
Kyiv National Economic University
 
Судебная бухгалтерия
Судебная бухгалтерияСудебная бухгалтерия
Судебная бухгалтерия
Ludmila_Belyaeva
 
Модуль_6_Управління_фінансами_та_ключові_фінансові_показники,_які.pptx
Модуль_6_Управління_фінансами_та_ключові_фінансові_показники,_які.pptxМодуль_6_Управління_фінансами_та_ключові_фінансові_показники,_які.pptx
Модуль_6_Управління_фінансами_та_ключові_фінансові_показники,_які.pptx
RostyslavDmytruk
 

Similar to Тема 5. Життєвий цикл підприємства (20)

Нова редакція закону про акціонерні товариства #2493. Що важливо знати?
Нова редакція закону про акціонерні товариства #2493. Що важливо знати?Нова редакція закону про акціонерні товариства #2493. Що важливо знати?
Нова редакція закону про акціонерні товариства #2493. Що важливо знати?
 
Порядок створення товариства з обмеженою відповідальністю в Україні
Порядок створення товариства з обмеженою відповідальністю в УкраїніПорядок створення товариства з обмеженою відповідальністю в Україні
Порядок створення товариства з обмеженою відповідальністю в Україні
 
Методика аудиту фінансової звітності
Методика аудиту фінансової звітностіМетодика аудиту фінансової звітності
Методика аудиту фінансової звітності
 
аналіз ок 111
аналіз ок 111аналіз ок 111
аналіз ок 111
 
Проект: " Створи свою фірму"
Проект: " Створи свою фірму"Проект: " Створи свою фірму"
Проект: " Створи свою фірму"
 
ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)
ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)
ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)
 
G коледж_фп_тема 4
G коледж_фп_тема 4G коледж_фп_тема 4
G коледж_фп_тема 4
 
4. формування і розподіл прибутку
4. формування і розподіл прибутку4. формування і розподіл прибутку
4. формування і розподіл прибутку
 
М-Тест: «Ведення реєстру учасників товариства» стаття 12 проекту Закону Украї...
М-Тест: «Ведення реєстру учасників товариства» стаття 12 проекту Закону Украї...М-Тест: «Ведення реєстру учасників товариства» стаття 12 проекту Закону Украї...
М-Тест: «Ведення реєстру учасників товариства» стаття 12 проекту Закону Украї...
 
Загальні вимоги до звітності підприємств
Загальні вимоги до звітності підприємствЗагальні вимоги до звітності підприємств
Загальні вимоги до звітності підприємств
 
Висновки аудитора 2015
Висновки аудитора 2015Висновки аудитора 2015
Висновки аудитора 2015
 
Поняття господарського обліку_доповідь.pdf
Поняття господарського обліку_доповідь.pdfПоняття господарського обліку_доповідь.pdf
Поняття господарського обліку_доповідь.pdf
 
т 11 плеханова.зед 6
т 11 плеханова.зед 6т 11 плеханова.зед 6
т 11 плеханова.зед 6
 
ПОБУДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛіКУ, ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
ПОБУДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГООБЛіКУ, ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇПОБУДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГООБЛіКУ, ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
ПОБУДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛіКУ, ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
 
Аудит фінансових результатів
Аудит фінансових результатівАудит фінансових результатів
Аудит фінансових результатів
 
FinManagement_IFRS
FinManagement_IFRSFinManagement_IFRS
FinManagement_IFRS
 
Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємництва
Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємництваПорядок державної реєстрації суб’єктів підприємництва
Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємництва
 
Судебная бухгалтерия
Судебная бухгалтерияСудебная бухгалтерия
Судебная бухгалтерия
 
Модуль_6_Управління_фінансами_та_ключові_фінансові_показники,_які.pptx
Модуль_6_Управління_фінансами_та_ключові_фінансові_показники,_які.pptxМодуль_6_Управління_фінансами_та_ключові_фінансові_показники,_які.pptx
Модуль_6_Управління_фінансами_та_ключові_фінансові_показники,_які.pptx
 
G коледж_фп_тема 1
G коледж_фп_тема 1G коледж_фп_тема 1
G коледж_фп_тема 1
 

More from NinaDrokina

лекция тема 5
лекция тема 5лекция тема 5
лекция тема 5
NinaDrokina
 
лекция з теми 6
лекция з теми 6лекция з теми 6
лекция з теми 6
NinaDrokina
 
лекция 4
лекция 4лекция 4
лекция 4
NinaDrokina
 
лекция тема 3
лекция тема 3лекция тема 3
лекция тема 3
NinaDrokina
 
лекция тема 2
лекция тема 2лекция тема 2
лекция тема 2
NinaDrokina
 
лекция тема 1
лекция тема 1лекция тема 1
лекция тема 1
NinaDrokina
 
презентация лекции 1
презентация лекции 1презентация лекции 1
презентация лекции 1
NinaDrokina
 
Презентація до теми 2
Презентація до теми 2Презентація до теми 2
Презентація до теми 2
NinaDrokina
 
Презентація до теми 3
Презентація до теми 3Презентація до теми 3
Презентація до теми 3
NinaDrokina
 
Презентація до теми 1
Презентація до теми 1Презентація до теми 1
Презентація до теми 1
NinaDrokina
 
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PESTТема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
NinaDrokina
 
Тема 5 Реінжинірінг
Тема 5 РеінжинірінгТема 5 Реінжинірінг
Тема 5 Реінжинірінг
NinaDrokina
 
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГТема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
NinaDrokina
 
Тема 4. Організація як система
Тема 4. Організація як системаТема 4. Організація як система
Тема 4. Організація як система
NinaDrokina
 
Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство
Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерствоТема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство
Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство
NinaDrokina
 
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
NinaDrokina
 
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
NinaDrokina
 

More from NinaDrokina (17)

лекция тема 5
лекция тема 5лекция тема 5
лекция тема 5
 
лекция з теми 6
лекция з теми 6лекция з теми 6
лекция з теми 6
 
лекция 4
лекция 4лекция 4
лекция 4
 
лекция тема 3
лекция тема 3лекция тема 3
лекция тема 3
 
лекция тема 2
лекция тема 2лекция тема 2
лекция тема 2
 
лекция тема 1
лекция тема 1лекция тема 1
лекция тема 1
 
презентация лекции 1
презентация лекции 1презентация лекции 1
презентация лекции 1
 
Презентація до теми 2
Презентація до теми 2Презентація до теми 2
Презентація до теми 2
 
Презентація до теми 3
Презентація до теми 3Презентація до теми 3
Презентація до теми 3
 
Презентація до теми 1
Презентація до теми 1Презентація до теми 1
Презентація до теми 1
 
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PESTТема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
 
Тема 5 Реінжинірінг
Тема 5 РеінжинірінгТема 5 Реінжинірінг
Тема 5 Реінжинірінг
 
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГТема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
 
Тема 4. Організація як система
Тема 4. Організація як системаТема 4. Організація як система
Тема 4. Організація як система
 
Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство
Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерствоТема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство
Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство
 
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
 
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
 

Тема 5. Життєвий цикл підприємства

 • 1. ТЕМА 3. Життєвий цикл підприємства План 1. Поняття про життєвий цикл підприємства 2.Порядок заснування та державної реєстрації підприємства 3. Менеджмент на різних етапах ЖЦП
 • 2. Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання з метою одержання прибутку
 • 3. Життєвий цикл підприємства - передбачувані зміни у розвитку та діяльності підприємства, що відбуваються у часі з певною послідовністю Життєвий цикл підприємства пов'язаний з життєвим циклом продукту - тобто зміною в часі обсягів виробництва та продажів.
 • 4. Основні етапи життєвого циклу продукту
 • 5. Основні етапи життєвого циклу продукту Народження Дитинство Підлітковий вік Рання зрілість Розквіт Пізня зрілість Старіння Оновлення
 • 6. ЦІЛІ Тип лідер а Організацій ний характер Організацій ний образ Концентр а ція енергії Централ. проблема Методи управлінн я Організацій на модель Н А Р О Д Ж Е Н Н Я Вижива н ня Нова тор Боротьба В центрі уваги - організація На новому Вихід на ринок Одноосіб ний Максимізаці я прибутку Д И Т И Н С Т В О Прибут ок Опор туніст Досягнення Місцевий На конкуренц ії Існування Мала група однодумці в Оптимізація прибутків П І Д Л І Т К О В И Й В І К Зроста ння Консу льтан т Зміни Галузевий, регіональни й На завою- ваннях Втриманн я долі ринку Делегува ння повноваж ень Плановий прибуток Р А Н Н Я З Р І Л І С Т Ь Систем не зрос- тання Учас ник Розширенн я, диверсифік ація Національни й На координац ії На інтеграції Децентра лізований Впевнене становище
 • 7. ЦІЛІ Тип лідер а Організацій ний характер Організацій ний образ Концентр а ція енергії Централ. проблема Методи управлінн я Організацій на модель Р О З К В І Т С И Л Збалан совани й ріст Корпо ратив ний діяч Системна орієнтація Багатонаціо нальний На інтеграції та управлінн і Централіз а ція та авто- номність Централі зовані Соціальна відповідаль ність П І З Н Я З Р І Л І С Т Ь Унікаль ність, образ, бренд Держ авний діяч Зрілість, самозадов оленість Міжнародни й На при- стосуванн я до змін Рівновага інтересів Колегіаль ний Соціальний інститут С Т А Р І Н Н Я Обслуг овуван ня Адмін істрат ор Орієнтація на існуючі структури Самозадо волений На продов- женні існування Стабіль ність Традицій ні, командно - адміністр .і Бюрократія О Н О В Л Е Н Н Я Оновле ннґ Реорг анізат Орієнтація на зміни Самокритич ний На оновленн Омолодж ення Конструкт ивні Фенікс
 • 8. Менеджмент на різних етапах ЖЦП 1. Етап підприємництва – нечіткі цілі, високі творчі можливості, організація в стадії становлення; 2. Етап колективності - неформальне спілкування, високі зобов'язання, продовжуються інноваційні процеси; 3. Етап формалізації та управління – запроваджуються стійкі форми, правила, структури і процедури, процес прийняття рішень є більш зваженим та консервативним
 • 9. Менеджмент на різних етапах ЖЦП 4. Етап ускладнення структури – підприємство нарощує обсяги виробництва, асортимент продукції, відпрацьовуються методи децентралізації 5. Етап занепаду – внаслідок конкуренції скорочується обсяг реалізації продуктів та послуг, збільшення конфліктів, висока плинність кадрів, збільшується потреба в працівниках вищої кваліфікації.
 • 10. Для того, щоб уникнути занепаду, використовують Реструктуризацію – послідовне здійснення організаційних змін для гнучкого реагування на мінливі ринкові умови Реінжинірінг – радикальна перебудова виробничих процесів для стрибкоподібного покращення діяльності фірми ( основні етапи)
 • 11. Припинення діяльності підприємства Здійснюється двома шляхами 1) ліквідація 2) реорганізація
 • 12. Ліквідація підприємства здійснюється: За особистою заявою власника, підприємця За рішення зборів засновників ( акціонерів) Згідно з рішення суду у разі визнання банкрутом Згідно з рішенням контрлюючих органів за систематичне і грубе порушення чинного законодавства За іншими підставами Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією згідно вимог чинного законодавства.
 • 13. Реорганізація підприємства здійснюється у випадках: Злиття з іншим підприємством Приєднання одного до іншого Поділу підприємства Виділення з підприємства одного або кількох нових Перетворення одного підприємства на інше
 • 14. Державне регулювання діяльності підприємств готельного та ресторанного господарства.
 • 15. Державне регулювання діяльності підприємств готельного та ресторанного господарства ПРЯМЕ НЕПРЯМЕ Державна реєстрація Трудове та соціальне законодавство Система оподаткування доходів Антимонопольний контроль Контроль за цінами Порядок ведення бухобліку і звітності Розміщення державного замовлення Диференціація умов оподаткування за окремими видами діяльності Стимулювання інвестиційної діяльності Спрощення митних та візових формальностей Контроль за екологічною безпекою
 • 16. Основні етапи створення підприємства (15 кроків) • КРОК 1.Рішення про заняття підприємницькою діяльністю, відкриття підприємства 1.1 Вибір виду (видів) підприємницької діяльності 1.2 Вибір організаційно-правової форми підприємництва 1.3 Пошук партнерів 1.4 Підготовка бізнес-плану • ДОКУМЕНТ: бізнес-план
 • 17. Основні етапи створення підприємства (15 кроків) КРОК 2 . Збори засновників. 2.1 Вибір організаційно-правової форми підприємства 2.2 Вибори або призначення керівника малого підприємства ДОКУМЕНТ : виписка з протоколу зборів
 • 18. Основні етапи створення підприємства (15 кроків) КРОК 3. Підготовка засновницьких документів 2.1 Підготовка Статуту підприємства 2.2 Підготовка засновницького договору • ДОКУМЕНТ : Статут, засновницький договір
 • 19. У Статуті підприємства є такі розділи: Загальні положення Предмет, цілі та основні види діяльності Майно та кошти підприємства Керівництво підприємством Трудовий колектив підприємства Права та обов'язки підприємства Розподіл прибутку та відшкодування збитків Облік, звітність і контроль Припинення діяльності підприємства
 • 20. Основні етапи створення підприємства (15 кроків) КРОК 4 . Підготовча робота 4.1. Реєстраційний відділ райдержадміністрації ( органу місцевого самоврядування): інформація про особливості реєстрації, бланки реєстраційних документів, збір за проведення реєстрації 4.2 Установа банку В установі банку, в якій ви бажаєте відкрити рахунок, потрібно взяти бланк заяви та банківські картки ДОКУМЕНТИ: бланки та картки реєстрації
 • 21. Основні етапи створення підприємства (15 кроків) КРОК 5 . Підготовка додаткових документів ( за необхідності) 5.1 Якщо один із засновників – юридична особа, потрібна нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію. 5.2 Якщо один із засновників іноземна юридична особа, подається документ про його реєстрацію в країні місцезнаходження ( завіряється в країні реєстрації, перекладається та легалізується в посольстві).
 • 22. Основні етапи створення підприємства (15 кроків) КРОК 6 . Нотаріус 6.1 Нотаріальне завірення Статуту та установчого договору 6.2 Нотаріальне засвідчення підписів осіб для банківських документів ДОКУМЕНТИ: нотаріально завірений статут , засновницький договір та банківські картки
 • 23. Основні етапи створення підприємства (15 кроків) КРОК 7. БАНК ( за необхідності) 7.1. Формування 30% статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністюна тимчасовому розрахунковому рахунку банківської установи ДОКУМЕНТИ: довідка банку
 • 24. Основні етапи створення підприємства (15 кроків) КРОК 8. Реєстраційний орган райдержадміністрації 8.1 Подання: засновницьких документів, завіреного Статуту, реєстраційних карток, документів керівника та бухгалтера, квитанції про сплату реєстраційного збору, додаткових документів, довідки про формування статутного фонду. 8.2 Одержання Свідоцтва про державну реєстрацію підприємства Один примірник документів залишається в органі державної реєстрації ДОКУМЕНТИ: Свідоцтво про державну реєстрацію підприємства NB! Документи розглядаються на протязі п'яти днів.
 • 25. Основні етапи створення підприємства (15 кроків) КРОК 9. Управління статистики 9.1 Подання пакету документів до місцевого управління статистики та одержання коду ЄДРПОУ ( Єдиного державного реєстру підприємств, організацій України) ДОКУМЕНТИ: довідка з управління статистики про код ЄДРПОУ
 • 26. Основні етапи створення підприємства (15 кроків) КРОК 10. Податкова інспекція 10.1 До податкової інспекції подають: Статут, засновницький договір, довідку зі статуправління, особисті документи директора та бухгалтера (копії), інші документи 10.2 Вибір системи оподаткування (загальна, спрощена) 10.3 Одержання довідки про взяття на податковий облік ДОКУМЕНТИ: довідка про взяття на податковий облік
 • 27. Основні етапи створення підприємства (15 кроків) КРОК 11. Реєстрація у фондах 11.1 Реєстрація у Пенсійному фонді України ДОКУМЕНТИ : довідки з фондів
 • 28. Основні етапи створення підприємства (15 кроків) КРОК 12. Банківська установа 12.1 Відкриття рахунку в банківській установі. Подаються документи: Статут, установчий договір, копія свідоцтва про держреєстрацію, копія довідки зі статуправління, копія довідки про взяття на податковий облік та ін., а також банківські картки із завіреними зразками підписів відповідальних осіб ДОКУМЕНТИ: чекова книжка, довідка про відкриття рахунку
 • 29. Основні етапи створення підприємства (15 кроків) КРОК 13. Районний відділ внутрішніх справ 13.1. Для отримання дозволу на виготовлення печатки та штампів до РВ УМВС подаються документи: заява, витяг зі статуту, зразки печатки та штампів, копія довідки про державну реєстрацію ДОКУМЕНТ : дозвіл на виготовлення штампів та печаток
 • 30. Основні етапи створення підприємства (15 кроків) КРОК 14. Виготовлення печатки та штампів КРОК 15. Одержання ліцензії на здійснення окремих видів підприємницької діяльності