SlideShare a Scribd company logo
Сутність і особливості управлінської
праці. Керівництво та лідерство.
ПЛАН
1. Поняття управлінського впливу, лідерство та
влада.
2. Природа та особливості управлінської праці.
3. Класифікація управлінського персоналу.
4. Зміст роботи керівника з управління організацією.
5. Стилі керівництва.
Рекомендована література
1. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать
влияние на людей. Пер. с англ. – Минск, 1996. –
640с.
2. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке:
Учебн. пособие. Пер. с англ. – М., 2000 – 272с.
3. Паркинсон С., Рустомджи М. Искусство
управления. – М., 1997- 270с.
Поняття впливу, влади та лідерства
Вплив – це така поведінка однієї особи, яка
змінює поведінку іншої особи.
Влада – це можливість або офіційне право одних
осіб впливати на поведінку інших або давати
накази підлеглим, а також стимулювати чи
карати їх при виконанні різних завдань.
Лідерство – це здатність людини чинити вплив на
окремих осіб або групи, направляючи їх зусилля
на досягнення цілей організації.
Сила влади залежить не стільки від
рівня ієрархії в організації, скільки від
ступеня залежності однієї особи від
іншої.
Для того, щоб керувати, необхідно
мати “корені”, основу влади, тобто
щось важливе для виконавця, що
змушує його робити так, як бажає
керівник.
Форми управлінського впливу.
“Корінь” влади – це потреби.
Піраміда потреб А.Маслоу
Форми впливу
Навіювання – це вплив на особу не критикою, а
особистим прикладом поведінки, авторитетом,
словом тощо.
Переконання – це вплив на особу через логічне
слово, емоції, дискусію, наведення прикладів з
досвіду та історії.
Прохання – це вплив на особу через слово при
добрих стосунках.
Форми впливу
Погроза – це вплив на особу через залякування,
обіцянки спричинити підлеглому зло тощо.

Підкуп – це вплив на особу через схиляння її на
свій бік будь-якими засобами (гроші, вільний час
та ін.).

Наказ – це офіційне розпорядження органів, що
мають владу. Його не обговорюють, а виконують
Форми влади
Влада з примусу – на покаранні
Влада винагороди – на задоволенні
Експертна влада – на унікальних знаннях або
вміннях
Еталонна влада – на харизму, якщо підлеглий
сприймає керівника як приклад для себе
Законна ( легітимна) влада – на існуючій системі
законодавства
Форми легітимної влади
Раціональна влада – грунтується на законі та
компетенції, особистих здібностях людей, які
посідають керівне становище
Традиційна влада - грунтується на святих
традиціях, загальновизнаних принципах та ідеях
( влада батьків, королівська влада)
Харизматична влада – грунтується на визнанні
людьми святості, мужності, благородній поведінці
особистості
Керівництво і лідерство
Розумовий та фізичний процес,
за допомогою якого підлеглі
виконують завдання
Процес впливу особистості на
групу, незалежно від посади
Це посада, свідома дія формальної
організації
Це статус у громаді, незалежний
від формальної влади
Дії визначаються покладеними
повноваженнями
Дії лідерів не обмежуються
повноваженнями посад і структур
Не завжди залежить від
особистих якостей, здібностей,
поведінки
Завжди залежить від особистих
якостей, здібностей, поведінки
Риси сучасного перетворюючого
лідера - керівника
Віра і довіра до людей
Безкорисливість
Прихильність, відданість організації, справі
Творчі здібності. Постійний пошук нового
Твердість духу, висока вимогливість. При потребі –
єдиноначальство
Уміння спілкуватися
Уміння ризикувати
Уміння знаходити елегантні та прості рішення
складних проблем
Врівноваженість, вміння зберігати спокій у кризових
ситуаціях
Опитування 1500 менеджерів
європейських компаній
Лідерські якості - це
 Спроможність формувати ефективну команду -
96%
 Вміння прислухатись до думки колег - 93 %
 Вміння приймати самостійні рішення - 87%
 Вміння залучати інших до виконання рішень,
делегувати повноваження - 86%
БАЛАНС ВЛАДИ
БАЛАНС ВЛАДИ
Існує пряма залежність підлеглих від керівника в
підвищенні заробітної плати, службовому
підвищенні розширенні повноважень, задоволенні
соціальних потреб тощо.
Залежність керівника від підлеглих – у необхідній
інформації для прийняття рішень, здатності
підлеглих виконати завдання тощо.
2. Природа та особливості управлінської
праці.
Менеджмент – це інтеграційний процес, за
допомогою якого професійно підготовлені
управлінці створюють підприємства і
управляють ними шляхом визначення певної
мети і реалізації способів її досягнення
 Предметом менеджменту є відносини
управління між людьми,управлінська
діяльність та організаційно-економічний
механізм її здійснення на рівні головної ланки
економіки-підприємства.
Управління (керівництво) - можливість чинити
вплив на окремих осіб або групи, направляючи
їх зусилля на досягнення цілей організації.
Механізм управління являє собою сукупність
конкретних стосунків між людьми,
підприємствами, органами управління, в основі
яких лежить вплив суб'єкта на об'єкт управління.
Мета керівництва — спонукати людей працювати
ефективно і з бажанням.
Управління виробництвом — це складний,
цілеспрямований, безперервний соціально-
економічний і організаційно-технічний процес
впливу суб'єкта управління на конкретний об'єкт
(дільниця, цех, відділ, підприємство),
здійснюваний за певною технологією, за
допомогою системи методів і технічних засобів з
метою досягнення об'єктом (керованою системою)
за-даних параметрів та стану.
Особливості управлінської праці.
МЕТА
ПРЕДМЕТ
ЗАСОБИ
ХАРАКТЕР
ПРОДУКТ
Класифікація управлінського персоналу
Вид операції,
процедури
Витрати робочого часу до загальних витрат , %
керівників фахівців службовців
Інформаційні
30 60 80
Підготовка та
прийняття
управлінських
рішень
30 25 20
Організаторська
робота 40 15 -
Класифікація управлінського персоналу
У теорії та практиці менеджменту розрізняють
 лінійних та функціональних менеджерів
 менеджерів вищої ланки (топ-менеджерів);
 менеджерів середньої ланки
 менеджерів нижчої ланки
3. Зміст роботи керівника з управління
організацією
Ф.Тейлор
Ключові аспекти управління
Прийняття рішень
Вирішення проблем
Взаємовідносини між членами колективу
Ефективний обмін інформацією
Ведення переговорів
Соціальна та екологічна компетентність та
відповідальність
Функціональні складові управління
Політика компанії, її соціальна місія
Виробництво, основні операції та технологічні
цикли
Закупівля, забезпечення ресурсами
Фінанси
Маркетинг і збут
Кадри. Навчання та підвищення кваліфікації
Організаційні відносини
Обслуговування споживачів
Науково-дослідна та інноваційна діяльність
Процес управління ( управлінський цикл)
Визначення мети діяльності;
Розробка стратегії і тактики досягнення цієї мети;
Прогнозування, аналіз можливих наслідків, вибір
альтернатив;
Встановлення конкретних цілей і завдань;
Розробка та вибір ефективних методів управління;
Організація і координація напрямків роботи;
Набір і розстановка кадрів; підготовка кадрів;
Мотивація та стимулювання;
Аналіз і контроль ефективності прийнятих рішень,
роботи персоналу;
Оцінка результатів, оцінювання міри досягнення мети,
встановлення основних тенденцій
Діяльність керівника
Характерні риси сучасного керівника
Орієнтація на людей
Ставлення до виконання, досягнення результатів
Дух суперництва
Зовнішня перспектива
Орієнтація на системність
Прагматизм, гнучкість, здатність працювати у
невизначених умовах
Орієнтація на майбутнє
Форми влади
Влада з примусу – на покаранні
Влада винагороди – на задоволенні
Експертна влада – на унікальних знаннях або
вміннях
Законна ( легітимна) влада – на існуючій системі
законодавства
5. Стилі керівництва.
Стиль керівництва – сукупність найбільш часто
застосовуваних менеджером принципів, методів і
форм управління. Це звична манера поведінки
керівника з підлеглими, котра виражається в тому,
якими способами керівник, виконуючи свої
функції, понукає колектив до ініціативного та
творчого виконання покладених на нього завдань,
контролює діяльність працівників.
Стилі керівництва
Стиль і метод керівництва відносяться як форма і
зміст
 Стиль керівництва – явище завжди суто
індивідуальне, що визначається психологічними
особливостями людини.
Класифікація стилів керівництва
авторитарний
демократичний
ліберальний
змішаний
Параметри
взаємодії
Адміністрати
вний
Демократич
ний
Ліберальний Змішаний
1. Методи
прийняття
рішень
Одноосібно
вирішує
питання
Перед
прийняттям
рішення
радиться з
колегами
Чекає вказівок
від
керівництва
або рішення
органів
Одноосібно
або
колегіально
(залежно від
ситуації)
2. Спосіб
доведення
рішень
Наказує ,
розпоряджаєть
ся , командує
Пропонує,
просить
Просить,
благає
Пропонує,
наказує,
узгоджує
3. Розподіл
відповідальнос
ті
Бере на себе
або
перекладає на
підлеглих
Розподіляє
відповідаль
ність
Знімає з себе
відповідаль
ність
Найчастіше
розподіляє
4. Ставлення
до ініціативи
Придушує Заохочує ,
використовує
в інтересах
справи
Віддає
ініціативу в
руки підлеглих
Придушує/
заохочує
5. Ставлення
до підбору
кадрів
Боїться
кваліфікован.
працівників
Підбирає
ділових,
грамотних
співробітників
Підбором
кадрів не
займається
Займається
кадрами
ситуативно
Параметри
взаємодії
Адміністрати
вний
Демократич
ний
Ліберальний Змішаний
6. Ставлення
до підвищ.
кваліфікації
Усе знає та
вміє
Постійно
працює над
собою
Поповнює
свої знання,
заохочує
підлеглих
Прагне бути в
курсі сучасних
проблем
7. Стиль
спілкування
Тримає
дистанцію,
некомунікабе
льний
Настроєний
по-
дружньому,
любить
спілкуватись
Вступає в
контакт з
підлеглими
лише за їх
ініціативи
Комунікабель
ний
8. Характер
відносин з
підлеглими
Жорсткий,
диктується
настроєм
Рівна манера
поведінки
М'який,
покладистий
Переважно
доброзичли
вий
9. Ставлення
до дисципліни
Прихильник
строгого
розпорядку
Прихильник
розумної
дисципліни
Лояльний до
порушень
Підтримує
формальну
дисципліну
10. Ставлення
до морального
впливу на
Основне -
покарання
Використовує
різні види
заохочень та
Найчастіше
користується
винагородою
Залежно від
ситуації
Теорія “X”, “Y”, “Z”.
Автори теорії - Д.Мак-Грегор , У. Оучі (1981)
Суть :
Теорія “Х” – теорія автократичного стилю,
основний стимул – примус
Теорія “У” – теорія демократичного стилю,
звичайні люди люблять і можуть добре
працювати, брати на себе відповідальність
Теорія “Z” – теорія ефективного стилю, колектив –
це єдина сім'я, що прагне досягти визначених
цілей ( японський стиль)
Стиль і спрямованість керівника
Дослідження К.Левіна (США) керівників різних
типів та різних організацій встановили основні
дві спрямованості :
на працівників ( на взаємовідносини)
 на завдання, виробництво ( на ініціативу,
результат)
Ініціатива
взаємовідносини
5:5
Управлінська решітка Р.Блейка та Дж.
Моунтона
Дає розуміння п'яти базових типів керівників
9:1 – диктатор ( авторитарний, директивний
стильуправління, головну увагу приділяє
виробництву, недостатню – окремим людям та
колективу;
1:9 – демократ ( колективістський тип, “свій
хлопець”), головну увагу приділяє людям,
створенню сприятливого клімату в колективі;
1:1 – песиміст ( ліберальний тип, невтручання).
Не приділяє уваги ні людям, ні справі. Він не на
своєму місці;
Управлінська решітка Р.Блейка та Дж.
Моунтона
9:9 – організатор ( діловий, компетентний).
Приділяє максимум уваги і людям, і виробництву.
5:5 – маніпулятор ( виважений тип, інтелектуал).
Приблизно порівну приділяє увагу і людям, і
виробництву.
NB! Менеджер, який хоче успішно працювати і
бути ефективним, не може використовувати один
стиль керівництва протягом усієї кар'єри.
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !!!!
Поняття ділової кар'єри
Кар'єра – це рух уперед по обраному шляху.
Розрізняють горизонтальну ( професійну кар'єру)
та вертикальну ( внутрішньо організаційну
кар'єру) – просування службовими східцями
Основні етапи кар'єри
1. Попередній етап
2. Етап становлення ( до 30 років)
3. Етап просування ( до 45 років)
4. Етап збереження ( до 60 років)
5. Етап завершення
NB! Кар'єрою можна і потрібно управляти!!!
Успіх ділової кар'єри
вид діяльності або посада, що відповідає
самооцінці і приносить моральне та матеріальне
задоволення;
посада, що збільшує можливості або розвиває їх;
робота або посада, які мають творчий характер.

More Related Content

What's hot

Ефективна взаємодія в команді
Ефективна взаємодія в командіЕфективна взаємодія в команді
Ефективна взаємодія в команді
Оксана Кравчук
 
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
NinaDrokina
 
контроль як загальна функція менеджменту
контроль як загальна функція менеджментуконтроль як загальна функція менеджменту
контроль як загальна функція менеджменту
uliana8
 
стилі керівництва
стилі керівництвастилі керівництва
стилі керівництваKatyaCher
 
комунікації в менеджменті
комунікації в менеджментікомунікації в менеджменті
комунікації в менеджменті
uliana8
 
888 історія менеджменту
888 історія менеджменту888 історія менеджменту
888 історія менеджментуOleksandr Hlushchenko
 
Особливості управлінських рішень
Особливості управлінських рішеньОсобливості управлінських рішень
Особливості управлінських рішень
Артем Доробалюк
 
Презентація "Конфлікт"
Презентація "Конфлікт"Презентація "Конфлікт"
Презентація "Конфлікт"
udod76
 
організація взаємодії як функція менеджменту
організація взаємодії як функція менеджментуорганізація взаємодії як функція менеджменту
організація взаємодії як функція менеджменту
uliana8
 
наукова школа управління
наукова школа управліннянаукова школа управління
наукова школа управлінняzhmekapanova
 
Профілактика та подолання професійного та емоційного вигорання
Профілактика та подолання професійного та емоційного вигоранняПрофілактика та подолання професійного та емоційного вигорання
Профілактика та подолання професійного та емоційного вигорання
UNDP Ukraine
 
організації як обєкти керівництва
організації як обєкти керівництваорганізації як обєкти керівництва
організації як обєкти керівництва
uliana8
 
лекция тема 1
лекция тема 1лекция тема 1
лекция тема 1
NinaDrokina
 
Лідерство у професійній сфері
Лідерство у професійній сферіЛідерство у професійній сфері
Лідерство у професійній сфері
TOBM Ternopil
 
Модуль 15 Грейдування оплати праці персоналу.pptx
Модуль 15 Грейдування оплати праці персоналу.pptxМодуль 15 Грейдування оплати праці персоналу.pptx
Модуль 15 Грейдування оплати праці персоналу.pptx
RostyslavDmytruk
 
теоретичні основи освітнього менеджменту
теоретичні основи освітнього менеджментутеоретичні основи освітнього менеджменту
теоретичні основи освітнього менеджменту
Марія Пасічник
 
Організація як обєкт управління.ppt
Організація як обєкт управління.pptОрганізація як обєкт управління.ppt
Організація як обєкт управління.ppt
ssuserd009521
 
Методи менеджменту.ppt
Методи менеджменту.pptМетоди менеджменту.ppt
Методи менеджменту.ppt
WorldTopsthebestfrom
 
01 загальні основи менеджменту
01 загальні основи менеджменту01 загальні основи менеджменту
01 загальні основи менеджменту
uliana8
 
Модуль1. Тема 1. Народна педагогіка, етнопедагогіка і педагогіка як академі...
Модуль1. Тема 1. Народна педагогіка, етнопедагогіка і педагогіка як академі...Модуль1. Тема 1. Народна педагогіка, етнопедагогіка і педагогіка як академі...
Модуль1. Тема 1. Народна педагогіка, етнопедагогіка і педагогіка як академі...stecenko_nm
 

What's hot (20)

Ефективна взаємодія в команді
Ефективна взаємодія в командіЕфективна взаємодія в команді
Ефективна взаємодія в команді
 
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
 
контроль як загальна функція менеджменту
контроль як загальна функція менеджментуконтроль як загальна функція менеджменту
контроль як загальна функція менеджменту
 
стилі керівництва
стилі керівництвастилі керівництва
стилі керівництва
 
комунікації в менеджменті
комунікації в менеджментікомунікації в менеджменті
комунікації в менеджменті
 
888 історія менеджменту
888 історія менеджменту888 історія менеджменту
888 історія менеджменту
 
Особливості управлінських рішень
Особливості управлінських рішеньОсобливості управлінських рішень
Особливості управлінських рішень
 
Презентація "Конфлікт"
Презентація "Конфлікт"Презентація "Конфлікт"
Презентація "Конфлікт"
 
організація взаємодії як функція менеджменту
організація взаємодії як функція менеджментуорганізація взаємодії як функція менеджменту
організація взаємодії як функція менеджменту
 
наукова школа управління
наукова школа управліннянаукова школа управління
наукова школа управління
 
Профілактика та подолання професійного та емоційного вигорання
Профілактика та подолання професійного та емоційного вигоранняПрофілактика та подолання професійного та емоційного вигорання
Профілактика та подолання професійного та емоційного вигорання
 
організації як обєкти керівництва
організації як обєкти керівництваорганізації як обєкти керівництва
організації як обєкти керівництва
 
лекция тема 1
лекция тема 1лекция тема 1
лекция тема 1
 
Лідерство у професійній сфері
Лідерство у професійній сферіЛідерство у професійній сфері
Лідерство у професійній сфері
 
Модуль 15 Грейдування оплати праці персоналу.pptx
Модуль 15 Грейдування оплати праці персоналу.pptxМодуль 15 Грейдування оплати праці персоналу.pptx
Модуль 15 Грейдування оплати праці персоналу.pptx
 
теоретичні основи освітнього менеджменту
теоретичні основи освітнього менеджментутеоретичні основи освітнього менеджменту
теоретичні основи освітнього менеджменту
 
Організація як обєкт управління.ppt
Організація як обєкт управління.pptОрганізація як обєкт управління.ppt
Організація як обєкт управління.ppt
 
Методи менеджменту.ppt
Методи менеджменту.pptМетоди менеджменту.ppt
Методи менеджменту.ppt
 
01 загальні основи менеджменту
01 загальні основи менеджменту01 загальні основи менеджменту
01 загальні основи менеджменту
 
Модуль1. Тема 1. Народна педагогіка, етнопедагогіка і педагогіка як академі...
Модуль1. Тема 1. Народна педагогіка, етнопедагогіка і педагогіка як академі...Модуль1. Тема 1. Народна педагогіка, етнопедагогіка і педагогіка як академі...
Модуль1. Тема 1. Народна педагогіка, етнопедагогіка і педагогіка як академі...
 

Similar to Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство

психолого педагогічні проблеми управління в освіті
психолого педагогічні проблеми управління в освітіпсихолого педагогічні проблеми управління в освіті
психолого педагогічні проблеми управління в освітіТатьяна Данько
 
психолого педагогічні проблеми управління в освіті
психолого педагогічні проблеми управління в освітіпсихолого педагогічні проблеми управління в освіті
психолого педагогічні проблеми управління в освітіТатьяна Данько
 
Менеджмент презентація 1павррапа678587н891.pptx
Менеджмент презентація 1павррапа678587н891.pptxМенеджмент презентація 1павррапа678587н891.pptx
Менеджмент презентація 1павррапа678587н891.pptx
ssuser46dd7c
 
фасилітативне управління презентація
фасилітативне управління презентаціяфасилітативне управління презентація
фасилітативне управління презентаціяolga_ruo
 
фасилітативне управління презентація
фасилітативне управління презентаціяфасилітативне управління презентація
фасилітативне управління презентаціяolga_ruo
 
фасилітативне управління презентація
фасилітативне управління презентаціяфасилітативне управління презентація
фасилітативне управління презентаціяolga_ruo
 
вимоги до сучасного менеджера освітнього закладу
вимоги до сучасного менеджера освітнього закладувимоги до сучасного менеджера освітнього закладу
вимоги до сучасного менеджера освітнього закладу
Марія Пасічник
 
лекція 1 1 2021
лекція 1 1 2021лекція 1 1 2021
лекція 1 1 2021
ssuser100ed4
 
Презентація 1-1.pptx
Презентація 1-1.pptxПрезентація 1-1.pptx
Презентація 1-1.pptx
ssuser0931cd
 
презентація 3
презентація 3презентація 3
презентація 3
stetsenko_lyudmila
 
психологія діяльності
психологія діяльностіпсихологія діяльності
психологія діяльності
cdecit
 
Модель базових компетенсий
Модель базових компетенсийМодель базових компетенсий
Модель базових компетенсийqqnet
 
документ Microsoft word
документ Microsoft wordдокумент Microsoft word
документ Microsoft word
Юлія Гаркавенко
 
тема 7 мм
тема 7 ммтема 7 мм
тема 7 ммAnna_30
 
Lider
LiderLider
Лідерство
ЛідерствоЛідерство
Лідерство
Юлія Гаркавенко
 
Лідерство
ЛідерствоЛідерство
Лідерство
ikalatovcka
 
презентація організаційна культура
презентація організаційна культурапрезентація організаційна культура
презентація організаційна культураmetodistinf
 
prezentaciya-samomenedzhment-menedzhment-2018.pdf
prezentaciya-samomenedzhment-menedzhment-2018.pdfprezentaciya-samomenedzhment-menedzhment-2018.pdf
prezentaciya-samomenedzhment-menedzhment-2018.pdf
ssuserc25e3f
 

Similar to Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство (20)

психолого педагогічні проблеми управління в освіті
психолого педагогічні проблеми управління в освітіпсихолого педагогічні проблеми управління в освіті
психолого педагогічні проблеми управління в освіті
 
психолого педагогічні проблеми управління в освіті
психолого педагогічні проблеми управління в освітіпсихолого педагогічні проблеми управління в освіті
психолого педагогічні проблеми управління в освіті
 
Менеджмент презентація 1павррапа678587н891.pptx
Менеджмент презентація 1павррапа678587н891.pptxМенеджмент презентація 1павррапа678587н891.pptx
Менеджмент презентація 1павррапа678587н891.pptx
 
фасилітативне управління презентація
фасилітативне управління презентаціяфасилітативне управління презентація
фасилітативне управління презентація
 
фасилітативне управління презентація
фасилітативне управління презентаціяфасилітативне управління презентація
фасилітативне управління презентація
 
фасилітативне управління презентація
фасилітативне управління презентаціяфасилітативне управління презентація
фасилітативне управління презентація
 
вимоги до сучасного менеджера освітнього закладу
вимоги до сучасного менеджера освітнього закладувимоги до сучасного менеджера освітнього закладу
вимоги до сучасного менеджера освітнього закладу
 
лекція 1 1 2021
лекція 1 1 2021лекція 1 1 2021
лекція 1 1 2021
 
Презентація 1-1.pptx
Презентація 1-1.pptxПрезентація 1-1.pptx
Презентація 1-1.pptx
 
презентація 3
презентація 3презентація 3
презентація 3
 
психологія діяльності
психологія діяльностіпсихологія діяльності
психологія діяльності
 
Khmelyuk
KhmelyukKhmelyuk
Khmelyuk
 
Модель базових компетенсий
Модель базових компетенсийМодель базових компетенсий
Модель базових компетенсий
 
документ Microsoft word
документ Microsoft wordдокумент Microsoft word
документ Microsoft word
 
тема 7 мм
тема 7 ммтема 7 мм
тема 7 мм
 
Lider
LiderLider
Lider
 
Лідерство
ЛідерствоЛідерство
Лідерство
 
Лідерство
ЛідерствоЛідерство
Лідерство
 
презентація організаційна культура
презентація організаційна культурапрезентація організаційна культура
презентація організаційна культура
 
prezentaciya-samomenedzhment-menedzhment-2018.pdf
prezentaciya-samomenedzhment-menedzhment-2018.pdfprezentaciya-samomenedzhment-menedzhment-2018.pdf
prezentaciya-samomenedzhment-menedzhment-2018.pdf
 

More from NinaDrokina

лекция тема 5
лекция тема 5лекция тема 5
лекция тема 5
NinaDrokina
 
лекция з теми 6
лекция з теми 6лекция з теми 6
лекция з теми 6
NinaDrokina
 
лекция 4
лекция 4лекция 4
лекция 4
NinaDrokina
 
лекция тема 3
лекция тема 3лекция тема 3
лекция тема 3
NinaDrokina
 
лекция тема 2
лекция тема 2лекция тема 2
лекция тема 2
NinaDrokina
 
презентация лекции 1
презентация лекции 1презентация лекции 1
презентация лекции 1
NinaDrokina
 
Презентація до теми 2
Презентація до теми 2Презентація до теми 2
Презентація до теми 2
NinaDrokina
 
Презентація до теми 3
Презентація до теми 3Презентація до теми 3
Презентація до теми 3
NinaDrokina
 
Презентація до теми 1
Презентація до теми 1Презентація до теми 1
Презентація до теми 1
NinaDrokina
 
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PESTТема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
NinaDrokina
 
Тема 5 Реінжинірінг
Тема 5 РеінжинірінгТема 5 Реінжинірінг
Тема 5 Реінжинірінг
NinaDrokina
 
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГТема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
NinaDrokina
 
Тема 5. Життєвий цикл підприємства
Тема 5. Життєвий цикл підприємстваТема 5. Життєвий цикл підприємства
Тема 5. Життєвий цикл підприємства
NinaDrokina
 

More from NinaDrokina (13)

лекция тема 5
лекция тема 5лекция тема 5
лекция тема 5
 
лекция з теми 6
лекция з теми 6лекция з теми 6
лекция з теми 6
 
лекция 4
лекция 4лекция 4
лекция 4
 
лекция тема 3
лекция тема 3лекция тема 3
лекция тема 3
 
лекция тема 2
лекция тема 2лекция тема 2
лекция тема 2
 
презентация лекции 1
презентация лекции 1презентация лекции 1
презентация лекции 1
 
Презентація до теми 2
Презентація до теми 2Презентація до теми 2
Презентація до теми 2
 
Презентація до теми 3
Презентація до теми 3Презентація до теми 3
Презентація до теми 3
 
Презентація до теми 1
Презентація до теми 1Презентація до теми 1
Презентація до теми 1
 
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PESTТема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
 
Тема 5 Реінжинірінг
Тема 5 РеінжинірінгТема 5 Реінжинірінг
Тема 5 Реінжинірінг
 
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГТема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
 
Тема 5. Життєвий цикл підприємства
Тема 5. Життєвий цикл підприємстваТема 5. Життєвий цикл підприємства
Тема 5. Життєвий цикл підприємства
 

Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство

 • 1. Сутність і особливості управлінської праці. Керівництво та лідерство. ПЛАН 1. Поняття управлінського впливу, лідерство та влада. 2. Природа та особливості управлінської праці. 3. Класифікація управлінського персоналу. 4. Зміст роботи керівника з управління організацією. 5. Стилі керівництва.
 • 2. Рекомендована література 1. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. Пер. с англ. – Минск, 1996. – 640с. 2. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке: Учебн. пособие. Пер. с англ. – М., 2000 – 272с. 3. Паркинсон С., Рустомджи М. Искусство управления. – М., 1997- 270с.
 • 3. Поняття впливу, влади та лідерства Вплив – це така поведінка однієї особи, яка змінює поведінку іншої особи. Влада – це можливість або офіційне право одних осіб впливати на поведінку інших або давати накази підлеглим, а також стимулювати чи карати їх при виконанні різних завдань. Лідерство – це здатність людини чинити вплив на окремих осіб або групи, направляючи їх зусилля на досягнення цілей організації.
 • 4. Сила влади залежить не стільки від рівня ієрархії в організації, скільки від ступеня залежності однієї особи від іншої. Для того, щоб керувати, необхідно мати “корені”, основу влади, тобто щось важливе для виконавця, що змушує його робити так, як бажає керівник.
 • 5. Форми управлінського впливу. “Корінь” влади – це потреби. Піраміда потреб А.Маслоу
 • 6.
 • 7. Форми впливу Навіювання – це вплив на особу не критикою, а особистим прикладом поведінки, авторитетом, словом тощо. Переконання – це вплив на особу через логічне слово, емоції, дискусію, наведення прикладів з досвіду та історії. Прохання – це вплив на особу через слово при добрих стосунках.
 • 8. Форми впливу Погроза – це вплив на особу через залякування, обіцянки спричинити підлеглому зло тощо.  Підкуп – це вплив на особу через схиляння її на свій бік будь-якими засобами (гроші, вільний час та ін.).  Наказ – це офіційне розпорядження органів, що мають владу. Його не обговорюють, а виконують
 • 9.
 • 10. Форми влади Влада з примусу – на покаранні Влада винагороди – на задоволенні Експертна влада – на унікальних знаннях або вміннях Еталонна влада – на харизму, якщо підлеглий сприймає керівника як приклад для себе Законна ( легітимна) влада – на існуючій системі законодавства
 • 11. Форми легітимної влади Раціональна влада – грунтується на законі та компетенції, особистих здібностях людей, які посідають керівне становище Традиційна влада - грунтується на святих традиціях, загальновизнаних принципах та ідеях ( влада батьків, королівська влада) Харизматична влада – грунтується на визнанні людьми святості, мужності, благородній поведінці особистості
 • 12. Керівництво і лідерство Розумовий та фізичний процес, за допомогою якого підлеглі виконують завдання Процес впливу особистості на групу, незалежно від посади Це посада, свідома дія формальної організації Це статус у громаді, незалежний від формальної влади Дії визначаються покладеними повноваженнями Дії лідерів не обмежуються повноваженнями посад і структур Не завжди залежить від особистих якостей, здібностей, поведінки Завжди залежить від особистих якостей, здібностей, поведінки
 • 13. Риси сучасного перетворюючого лідера - керівника Віра і довіра до людей Безкорисливість Прихильність, відданість організації, справі Творчі здібності. Постійний пошук нового Твердість духу, висока вимогливість. При потребі – єдиноначальство Уміння спілкуватися Уміння ризикувати Уміння знаходити елегантні та прості рішення складних проблем Врівноваженість, вміння зберігати спокій у кризових ситуаціях
 • 14. Опитування 1500 менеджерів європейських компаній Лідерські якості - це  Спроможність формувати ефективну команду - 96%  Вміння прислухатись до думки колег - 93 %  Вміння приймати самостійні рішення - 87%  Вміння залучати інших до виконання рішень, делегувати повноваження - 86%
 • 16. БАЛАНС ВЛАДИ Існує пряма залежність підлеглих від керівника в підвищенні заробітної плати, службовому підвищенні розширенні повноважень, задоволенні соціальних потреб тощо. Залежність керівника від підлеглих – у необхідній інформації для прийняття рішень, здатності підлеглих виконати завдання тощо.
 • 17. 2. Природа та особливості управлінської праці. Менеджмент – це інтеграційний процес, за допомогою якого професійно підготовлені управлінці створюють підприємства і управляють ними шляхом визначення певної мети і реалізації способів її досягнення  Предметом менеджменту є відносини управління між людьми,управлінська діяльність та організаційно-економічний механізм її здійснення на рівні головної ланки економіки-підприємства.
 • 18. Управління (керівництво) - можливість чинити вплив на окремих осіб або групи, направляючи їх зусилля на досягнення цілей організації. Механізм управління являє собою сукупність конкретних стосунків між людьми, підприємствами, органами управління, в основі яких лежить вплив суб'єкта на об'єкт управління. Мета керівництва — спонукати людей працювати ефективно і з бажанням.
 • 19. Управління виробництвом — це складний, цілеспрямований, безперервний соціально- економічний і організаційно-технічний процес впливу суб'єкта управління на конкретний об'єкт (дільниця, цех, відділ, підприємство), здійснюваний за певною технологією, за допомогою системи методів і технічних засобів з метою досягнення об'єктом (керованою системою) за-даних параметрів та стану.
 • 21. Класифікація управлінського персоналу Вид операції, процедури Витрати робочого часу до загальних витрат , % керівників фахівців службовців Інформаційні 30 60 80 Підготовка та прийняття управлінських рішень 30 25 20 Організаторська робота 40 15 -
 • 22. Класифікація управлінського персоналу У теорії та практиці менеджменту розрізняють  лінійних та функціональних менеджерів  менеджерів вищої ланки (топ-менеджерів);  менеджерів середньої ланки  менеджерів нижчої ланки
 • 23. 3. Зміст роботи керівника з управління організацією Ф.Тейлор
 • 24. Ключові аспекти управління Прийняття рішень Вирішення проблем Взаємовідносини між членами колективу Ефективний обмін інформацією Ведення переговорів Соціальна та екологічна компетентність та відповідальність
 • 25. Функціональні складові управління Політика компанії, її соціальна місія Виробництво, основні операції та технологічні цикли Закупівля, забезпечення ресурсами Фінанси Маркетинг і збут Кадри. Навчання та підвищення кваліфікації Організаційні відносини Обслуговування споживачів Науково-дослідна та інноваційна діяльність
 • 26. Процес управління ( управлінський цикл) Визначення мети діяльності; Розробка стратегії і тактики досягнення цієї мети; Прогнозування, аналіз можливих наслідків, вибір альтернатив; Встановлення конкретних цілей і завдань; Розробка та вибір ефективних методів управління; Організація і координація напрямків роботи; Набір і розстановка кадрів; підготовка кадрів; Мотивація та стимулювання; Аналіз і контроль ефективності прийнятих рішень, роботи персоналу; Оцінка результатів, оцінювання міри досягнення мети, встановлення основних тенденцій
 • 28. Характерні риси сучасного керівника Орієнтація на людей Ставлення до виконання, досягнення результатів Дух суперництва Зовнішня перспектива Орієнтація на системність Прагматизм, гнучкість, здатність працювати у невизначених умовах Орієнтація на майбутнє
 • 29. Форми влади Влада з примусу – на покаранні Влада винагороди – на задоволенні Експертна влада – на унікальних знаннях або вміннях Законна ( легітимна) влада – на існуючій системі законодавства
 • 30. 5. Стилі керівництва. Стиль керівництва – сукупність найбільш часто застосовуваних менеджером принципів, методів і форм управління. Це звична манера поведінки керівника з підлеглими, котра виражається в тому, якими способами керівник, виконуючи свої функції, понукає колектив до ініціативного та творчого виконання покладених на нього завдань, контролює діяльність працівників.
 • 31. Стилі керівництва Стиль і метод керівництва відносяться як форма і зміст  Стиль керівництва – явище завжди суто індивідуальне, що визначається психологічними особливостями людини.
 • 33. Параметри взаємодії Адміністрати вний Демократич ний Ліберальний Змішаний 1. Методи прийняття рішень Одноосібно вирішує питання Перед прийняттям рішення радиться з колегами Чекає вказівок від керівництва або рішення органів Одноосібно або колегіально (залежно від ситуації) 2. Спосіб доведення рішень Наказує , розпоряджаєть ся , командує Пропонує, просить Просить, благає Пропонує, наказує, узгоджує 3. Розподіл відповідальнос ті Бере на себе або перекладає на підлеглих Розподіляє відповідаль ність Знімає з себе відповідаль ність Найчастіше розподіляє 4. Ставлення до ініціативи Придушує Заохочує , використовує в інтересах справи Віддає ініціативу в руки підлеглих Придушує/ заохочує 5. Ставлення до підбору кадрів Боїться кваліфікован. працівників Підбирає ділових, грамотних співробітників Підбором кадрів не займається Займається кадрами ситуативно
 • 34. Параметри взаємодії Адміністрати вний Демократич ний Ліберальний Змішаний 6. Ставлення до підвищ. кваліфікації Усе знає та вміє Постійно працює над собою Поповнює свої знання, заохочує підлеглих Прагне бути в курсі сучасних проблем 7. Стиль спілкування Тримає дистанцію, некомунікабе льний Настроєний по- дружньому, любить спілкуватись Вступає в контакт з підлеглими лише за їх ініціативи Комунікабель ний 8. Характер відносин з підлеглими Жорсткий, диктується настроєм Рівна манера поведінки М'який, покладистий Переважно доброзичли вий 9. Ставлення до дисципліни Прихильник строгого розпорядку Прихильник розумної дисципліни Лояльний до порушень Підтримує формальну дисципліну 10. Ставлення до морального впливу на Основне - покарання Використовує різні види заохочень та Найчастіше користується винагородою Залежно від ситуації
 • 35. Теорія “X”, “Y”, “Z”. Автори теорії - Д.Мак-Грегор , У. Оучі (1981) Суть : Теорія “Х” – теорія автократичного стилю, основний стимул – примус Теорія “У” – теорія демократичного стилю, звичайні люди люблять і можуть добре працювати, брати на себе відповідальність Теорія “Z” – теорія ефективного стилю, колектив – це єдина сім'я, що прагне досягти визначених цілей ( японський стиль)
 • 36. Стиль і спрямованість керівника Дослідження К.Левіна (США) керівників різних типів та різних організацій встановили основні дві спрямованості : на працівників ( на взаємовідносини)  на завдання, виробництво ( на ініціативу, результат)
 • 38. 5:5
 • 39. Управлінська решітка Р.Блейка та Дж. Моунтона Дає розуміння п'яти базових типів керівників 9:1 – диктатор ( авторитарний, директивний стильуправління, головну увагу приділяє виробництву, недостатню – окремим людям та колективу; 1:9 – демократ ( колективістський тип, “свій хлопець”), головну увагу приділяє людям, створенню сприятливого клімату в колективі; 1:1 – песиміст ( ліберальний тип, невтручання). Не приділяє уваги ні людям, ні справі. Він не на своєму місці;
 • 40. Управлінська решітка Р.Блейка та Дж. Моунтона 9:9 – організатор ( діловий, компетентний). Приділяє максимум уваги і людям, і виробництву. 5:5 – маніпулятор ( виважений тип, інтелектуал). Приблизно порівну приділяє увагу і людям, і виробництву. NB! Менеджер, який хоче успішно працювати і бути ефективним, не може використовувати один стиль керівництва протягом усієї кар'єри.
 • 42. Поняття ділової кар'єри Кар'єра – це рух уперед по обраному шляху. Розрізняють горизонтальну ( професійну кар'єру) та вертикальну ( внутрішньо організаційну кар'єру) – просування службовими східцями
 • 43. Основні етапи кар'єри 1. Попередній етап 2. Етап становлення ( до 30 років) 3. Етап просування ( до 45 років) 4. Етап збереження ( до 60 років) 5. Етап завершення NB! Кар'єрою можна і потрібно управляти!!!
 • 44. Успіх ділової кар'єри вид діяльності або посада, що відповідає самооцінці і приносить моральне та матеріальне задоволення; посада, що збільшує можливості або розвиває їх; робота або посада, які мають творчий характер.