SlideShare a Scribd company logo
БІЗНЕС-ПЛАН: СУТЬ, ОЗНАКИ,
ФУНКЦІЇ, ЗНАЧЕННЯ
1.1. Сутність та цілі бізнес-плану.
1.2. Цілі та функції бізнес-плану.
1.3. Переваги бізнес-плану.
1.4. Фактори формування бізнес-
плану.
1.5. Методологія розробки бізнес-
плану.
Тема 1.
Бізнес-план у ринковій системі господарювання виконує дві
найваж-ливіші функції - зовнішню та внутрішню.
Основні завдання бізнес-плану:
Переваги бізнес-плану:
Залежно від інвести­ційної ситуації розрізняють 6 основних типів (або видів)
бізнес-планів:
Три основні блоки питань, на які повинні бути дані змістовні та обґрунтовані
відповіді ві бізнес-плані:
Роз Готельне підприємство Ресторане підприємство
діл Назва розділу Зміст розділу Назва розділу Зміст розділу
1 2 3 4 5
1 Резюме Тема, новизна
проекту. Основні
напрями бізнесу (які
потреби задовольня-
ються).
Конкурентні
переваги. Основні
фінансові показ-
ники.
Резюме Мета, новизна
проекту. Основні
фінансові
показники.
Оцінка обсягів
продаж, витрат,
ризику, прибут-ків
тощо.
Типова структура бізнес-плану підприємств готельно-ресторанного
господарства
1 2 3 4 5
2 Галузь,
підприємство та
його про-дукція
Поточна ситуація і тенден-ції
розвитку галузі.
Підприємство, концепція
поведінки в галузі. Опис
продукції підприєм-ства.
Патенти, товарні знаки, ін-ші
права власності. Стратегія
зростання підпри-ємства.
Аналіз стану
галузі
Оцінка стану в галузі (ка-
піталомісткість, прибутко-
вість, обіговість капіталу).
Поточна ситуація і тен-денції
розвитку. Пріоритети в галузі.
Аналіз темпів зростання
галузі.
3 Дослідження
ринку
Загальна характеристика
ринку продукту. Місткість
ринку. Цільовий ринок
бізнесу. Місцезнаходження
підприємства. Оцінка впливу
зовнішніх чинників.
Конкуренція на ринку. Інше.
Суть
запропоно-
ваного
проекту
Товари, послуги. Оцінка
споживчих влас-тивостей
товарів і послуг. Відмінності
від товарів і послуг
конкурентів. Аналіз та
прогноз цін та витрат на
реалізацію. Аналіз стану
приміщень, складів,
обладнання.
4 Маркетинг- план Визначення цілей марке-
тингової діяльності. Розробка
маркетингової стратегії (вибір
каналів збуту, політики
ціноутво-рення, реклама
тощо). Розробка бюджету
марке-тингу.
Прогноз обсягів продажу
товарів, послуг.
Ринок
збуту
Оцінка потенційної міст-
кості (обсягу) ринку. Оцінка
реального обсягу продаж.
Аналіз кон'юнктури рин-ку.
Продовження таблиці
Продовження таблиці
1 2 3 4 5
5 Виробничий план Характеристика виробни-
чого процесу. Машини та
устаткування. Виробничі та
невиробничі приміщення.
Сировина, матеріали, ком-
плектуючі.
План
маркетингу
Аналіз цін, каналів збуту.
Реклама та її ефектив-ність.
Прогноз збуту нової про-
дукції.
Цінові показники.
6 Організаційний
план
Форма власності.
Організаційно-правова форма
бізнесу
Дані про власників (партне-
рів, пайовиків, акціонерів) та
провідний управлінський
персонал.
Організаційна структура уп-
равління.
Потреба в персоналі.
Кадрова політика та стра-
тегія. Інше.
План реалізації Постачання, приймання,
зберігання та підготовка
товарів до продажу, їх
розміщення та викладка,
роздрібний продаж. Послуги
та поза ресторані форми
обслуговування
7 Оцінка ризиків Визначення типів можливих
ризиків.
Заходи щодо зменшення ри-
зиків, вибір страхової ком-
панії. Інше.
Організацій-ний
план
Відомості про керівників.
Організаційна структура
управління. Розподіл
обов'язків. Аналіз
продуктивності праці
кадрового складу. Форми та
системи оплати праці.
Продовження таблиці
1 2 3 4 5
8 Фінансовий план План доходів і витрат. План
грошових надходжень
Плановий баланс. Розрахунок
точки беззбит­ковості.
Розрахунок фінансових
коефіцієнтів. Інше.
Юридичний план Форма власності. Аналіз
переваг і недоліків даної
форми власності. Відомості
про партнерів, міра їх
відповідальності.
9 Фінансові
потреби та
повернення
інвестицій
Розрахунок потреб в інвес­
тиціях (кредитах). Джерела
фінансування. План­графік
внесення інвес­тицій.
Розрахунок строків повер­
нення кредитів.
Оцінка ризику та
страхування
Слабкі сторони бізнесу.
Аналіз ризиків за їх при­
чинами. Оцінка ризику.
Альтернативні стратегії.
Профілактика та страху­вання
можливих ризиків.
10 ­ ­ Фінансовий план Прогноз прибутків і збит­ків.
Прогноз грошових пото­ків
(аналіз грошових над­
ходжень і витрат). Баланс
активів і пасивів. Графік
досягнення без­збитковості.
11 ­ ­ Фінансові потреби
та повернення
інвестицій
Розрахунок потреб в ін­
вестиціях (кредитах).
Джерела фінансування. План­
графік внесення інвестицій.
Розрахунок строків повер­
нення кредитів.
12 Додатки
Узагальнення досвіду підприємців з розробки бізнес­планів у випадку
започаткування нового бізнесу дозволяє виділити такі основні
стадії роз­робки бізнес­плану:
Розробка підприємницької (комерційної) ідеї
методи творчого пошуку під­приємницьких (комерційних ідей)
1­й крок: заповнення карти ідей (рис. 1) і вибір пріоритетної пози­ції.
Рисунок 1 - Карта ідей для ключових слів "дерево та деревина"
Виробництв
о
2­й крок: формування потенційної підприємницької (комерційної) ідеї з врахуванням
того, які саме проблеми можуть бути вирішені у випадку реалізації даної комерційної
ідеї.
Потенційна підприємницька (комерційна) ідея (виробництво,
товар, послуга)
Які проблеми вирішуються ?
1. Виготовлення дерев'яних дверей для дач­них будинків 1. Забудовникам не потрібно самим виготов­ляти двері
2. Можна стимулювати індивідуальне житло­ве будівництво
3. Інше
2. Виготовлення броньованих дверей для житлових будинків 1. Підвищується надійність дверей та покра­щується їх зовнішній
вигляд
2. Менше буде крадіжок із житлових будинків
3. Інші
3 1
2
3­й крок: уточнення потенційної комерційної ідеї з врахуванням мо­жливих змін
в потребах, смаках та уподобаннях споживачів.
Зміни: Конкретні зміни Нові можливості, які відкриваються при
врахуванні змін
Стилю життя людей 1. Підвищення ролі особистості
2. Підвищення добробуту людей
3. Погіршення екологічних умов
1. Наявність окремого житла
2.Житло "на природі"
3
Вікової структури населення 1 1
2 2
3 3
Моди 1 1
2 2
3 3
Технологій 1. Поява нових матеріалів 2 1. Підвищення міцності дверей 2
3 3
Інші зміни 1 1
2 2
3 3
4­й крок: удосконалення потенційної комерційної ідеї з метою на­дання їй більш
привабливих рис.
5­й крок: вдосконалення підприємницької (комерційної) ідеї за раху­
нок внесення в цю ідею спеціальних знань та навичок самого
розробника.
На цьому етапі розробки комерційної ідеї розробник повинен внести в
запропоновану комерційну ідею свої професійні знання, які він отримав у
процесі навчання або своєї роботи в інших сферах діяльності. При цьому
можна скористатись порадами знайомих і близьких людей, а також людей,
які заслуговують на довіру, тощо.
6-й крок: оцінювання підприємницької (комерційної) ідеї на предмет можливості її
реалізації.
Питання Так Ні Чи є потреба в додат-
ковій інформації
і 2 3 4
1. Чи буде працювати Ваша ідея?      
2. Чи буде ця ідея спрацьовувати протягом певного (визначеного) часу?      
3. Чи будуть люди за це платити?      
4. Чи достатня кількість людей буде за це платити?      
5. Чи усвідомлюєте Ви, які потреби людей при цьому задовольняються?      
6. Чи знаєте Ви, якими будуть витрати на реалізацію висунутої
комерційної ідеї?
7. Чи безпечна Ваша ідея?      
8. Чи законна Ваша ідея?      
9. Чи сподобається Ваша ідея іншим людям ?      
10. Чи можете Ви знайти необхідну кількість грошей для реалізації ідеї?      
11. Чи потрібне Вам спеціальне обладнання ?      
12. Чи володієте Ви необхідними навичками (знання-ми) для реалізації
ідеї?
     
13. Чи потрібен Вам персонал зі спеціальними знання-ми (навичками)
для реалізації запропонованої ідеї?
     
14. Інші      
1. Чим бізнес-план відрізняється від інших планів, що
складаються на підприємстві?
2. Чому бізнес-план доцільно складати не тільки для нових,
але й для діючих підприємств? На який термін він
складається?
3. Дайте характеристику основних ознак бізнес-плану.
4. Які фактори впливають на зміст і структуру бізнес-плану? В
чому проявляється цей вплив?
5. Типи (види) бізнес-планів та їх особливості.
6. Чим відрізняється бізнес-план впровадження комерційної
ідеї від бізнес-плану реалізації інвестиційного проекту?
7. Основні блоки питань, які повинні бути розроблені в
бізнес-плані, та їх характеристики.
8. Структура бізнес-плану готельного підприємства: суть,
основні розділи.
9. Структура бізнес-плану ресторанного підприємства: суть,
основні розділи.
ПИТАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ до теми 1.
Перелік літератури до теми 1.

More Related Content

Similar to презентация лекции 1

Business plan presi for level up 28 11 2018
Business plan presi for level up 28 11 2018Business plan presi for level up 28 11 2018
Business plan presi for level up 28 11 2018
Level Up Ukraine
 
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
RostyslavDmytruk
 
10 відмінність стратегії і тактики у бізнесі.pptx
10 відмінність стратегії і тактики у бізнесі.pptx10 відмінність стратегії і тактики у бізнесі.pptx
10 відмінність стратегії і тактики у бізнесі.pptx
RostyslavDmytruk
 
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptxМодуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
RostyslavDmytruk
 
Антон Вітязь та Марія Попова “Strategy Analysis: Who cares?”
Антон Вітязь та Марія Попова “Strategy Analysis: Who cares?”Антон Вітязь та Марія Попова “Strategy Analysis: Who cares?”
Антон Вітязь та Марія Попова “Strategy Analysis: Who cares?”
Dakiry
 
стандартизація лекція 4
стандартизація лекція 4стандартизація лекція 4
стандартизація лекція 4galushko29
 
"Why have we learned how to package products, but not how to 'package ourselv...
"Why have we learned how to package products, but not how to 'package ourselv..."Why have we learned how to package products, but not how to 'package ourselv...
"Why have we learned how to package products, but not how to 'package ourselv...
Fwdays
 
про планування. як правильно спланувати свій бізнес
про планування. як правильно спланувати свій бізнеспро планування. як правильно спланувати свій бізнес
про планування. як правильно спланувати свій бізнесMasha Zholudeva
 
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальностиОсновы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности
Yuri Navruzov
 
Модуль 17 Модель стратегічного мислення.pptx
Модуль 17 Модель стратегічного мислення.pptxМодуль 17 Модель стратегічного мислення.pptx
Модуль 17 Модель стратегічного мислення.pptx
RostyslavDmytruk
 
Bp lecture1n fin
Bp lecture1n finBp lecture1n fin
Bp lecture1n fin
Alex Proskyrin
 
bp_lecture1.pdf
bp_lecture1.pdfbp_lecture1.pdf
bp_lecture1.pdf
KostyantynAfanasyev
 
Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на ...
Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на ...Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на ...
Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на ...
USAID LEV
 
1 Вступ у програму MBS Система розвитку бізнесу.pptx
1 Вступ у програму MBS Система розвитку бізнесу.pptx1 Вступ у програму MBS Система розвитку бізнесу.pptx
1 Вступ у програму MBS Система розвитку бізнесу.pptx
RostyslavDmytruk
 
про планування. як правильно спланувати свій бізнес
про планування. як правильно спланувати свій бізнеспро планування. як правильно спланувати свій бізнес
про планування. як правильно спланувати свій бізнесMagneticOne
 
Про планування. як правильно спланувати свій бізнес
Про планування. як правильно спланувати свій бізнесПро планування. як правильно спланувати свій бізнес
Про планування. як правильно спланувати свій бізнес
Ruslan Savchyshyn
 
4_Модель_конкурентного_посередництва.pptx
4_Модель_конкурентного_посередництва.pptx4_Модель_конкурентного_посередництва.pptx
4_Модель_конкурентного_посередництва.pptx
RostyslavDmytruk
 

Similar to презентация лекции 1 (20)

Business plan presi for level up 28 11 2018
Business plan presi for level up 28 11 2018Business plan presi for level up 28 11 2018
Business plan presi for level up 28 11 2018
 
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
 
10 відмінність стратегії і тактики у бізнесі.pptx
10 відмінність стратегії і тактики у бізнесі.pptx10 відмінність стратегії і тактики у бізнесі.pptx
10 відмінність стратегії і тактики у бізнесі.pptx
 
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptxМодуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
 
Антон Вітязь та Марія Попова “Strategy Analysis: Who cares?”
Антон Вітязь та Марія Попова “Strategy Analysis: Who cares?”Антон Вітязь та Марія Попова “Strategy Analysis: Who cares?”
Антон Вітязь та Марія Попова “Strategy Analysis: Who cares?”
 
стандартизація лекція 4
стандартизація лекція 4стандартизація лекція 4
стандартизація лекція 4
 
"Why have we learned how to package products, but not how to 'package ourselv...
"Why have we learned how to package products, but not how to 'package ourselv..."Why have we learned how to package products, but not how to 'package ourselv...
"Why have we learned how to package products, but not how to 'package ourselv...
 
про планування. як правильно спланувати свій бізнес
про планування. як правильно спланувати свій бізнеспро планування. як правильно спланувати свій бізнес
про планування. як правильно спланувати свій бізнес
 
193,23.pdf
193,23.pdf193,23.pdf
193,23.pdf
 
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальностиОсновы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности
 
Модуль 17 Модель стратегічного мислення.pptx
Модуль 17 Модель стратегічного мислення.pptxМодуль 17 Модель стратегічного мислення.pptx
Модуль 17 Модель стратегічного мислення.pptx
 
Bp lecture1n fin
Bp lecture1n finBp lecture1n fin
Bp lecture1n fin
 
bp_lecture1.pdf
bp_lecture1.pdfbp_lecture1.pdf
bp_lecture1.pdf
 
Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на ...
Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на ...Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на ...
Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на ...
 
1 Вступ у програму MBS Система розвитку бізнесу.pptx
1 Вступ у програму MBS Система розвитку бізнесу.pptx1 Вступ у програму MBS Система розвитку бізнесу.pptx
1 Вступ у програму MBS Система розвитку бізнесу.pptx
 
про планування. як правильно спланувати свій бізнес
про планування. як правильно спланувати свій бізнеспро планування. як правильно спланувати свій бізнес
про планування. як правильно спланувати свій бізнес
 
Про планування. як правильно спланувати свій бізнес
Про планування. як правильно спланувати свій бізнесПро планування. як правильно спланувати свій бізнес
Про планування. як правильно спланувати свій бізнес
 
4_Модель_конкурентного_посередництва.pptx
4_Модель_конкурентного_посередництва.pptx4_Модель_конкурентного_посередництва.pptx
4_Модель_конкурентного_посередництва.pptx
 
submar
submarsubmar
submar
 
Submar 1
Submar 1Submar 1
Submar 1
 

More from NinaDrokina

лекция 4
лекция 4лекция 4
лекция 4
NinaDrokina
 
лекция тема 3
лекция тема 3лекция тема 3
лекция тема 3
NinaDrokina
 
лекция тема 2
лекция тема 2лекция тема 2
лекция тема 2
NinaDrokina
 
лекция тема 1
лекция тема 1лекция тема 1
лекция тема 1
NinaDrokina
 
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PESTТема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
NinaDrokina
 
Тема 5 Реінжинірінг
Тема 5 РеінжинірінгТема 5 Реінжинірінг
Тема 5 Реінжинірінг
NinaDrokina
 
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГТема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
NinaDrokina
 
Тема 5. Життєвий цикл підприємства
Тема 5. Життєвий цикл підприємстваТема 5. Життєвий цикл підприємства
Тема 5. Життєвий цикл підприємства
NinaDrokina
 
Тема 4. Організація як система
Тема 4. Організація як системаТема 4. Організація як система
Тема 4. Організація як система
NinaDrokina
 
Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство
Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерствоТема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство
Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство
NinaDrokina
 
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
NinaDrokina
 

More from NinaDrokina (11)

лекция 4
лекция 4лекция 4
лекция 4
 
лекция тема 3
лекция тема 3лекция тема 3
лекция тема 3
 
лекция тема 2
лекция тема 2лекция тема 2
лекция тема 2
 
лекция тема 1
лекция тема 1лекция тема 1
лекция тема 1
 
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PESTТема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
 
Тема 5 Реінжинірінг
Тема 5 РеінжинірінгТема 5 Реінжинірінг
Тема 5 Реінжинірінг
 
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГТема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
 
Тема 5. Життєвий цикл підприємства
Тема 5. Життєвий цикл підприємстваТема 5. Життєвий цикл підприємства
Тема 5. Життєвий цикл підприємства
 
Тема 4. Організація як система
Тема 4. Організація як системаТема 4. Організація як система
Тема 4. Організація як система
 
Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство
Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерствоТема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство
Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство
 
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
 

презентация лекции 1

 • 1. БІЗНЕС-ПЛАН: СУТЬ, ОЗНАКИ, ФУНКЦІЇ, ЗНАЧЕННЯ 1.1. Сутність та цілі бізнес-плану. 1.2. Цілі та функції бізнес-плану. 1.3. Переваги бізнес-плану. 1.4. Фактори формування бізнес- плану. 1.5. Методологія розробки бізнес- плану. Тема 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4. Бізнес-план у ринковій системі господарювання виконує дві найваж-ливіші функції - зовнішню та внутрішню.
 • 7.
 • 8. Залежно від інвести­ційної ситуації розрізняють 6 основних типів (або видів) бізнес-планів:
 • 9. Три основні блоки питань, на які повинні бути дані змістовні та обґрунтовані відповіді ві бізнес-плані:
 • 10. Роз Готельне підприємство Ресторане підприємство діл Назва розділу Зміст розділу Назва розділу Зміст розділу 1 2 3 4 5 1 Резюме Тема, новизна проекту. Основні напрями бізнесу (які потреби задовольня- ються). Конкурентні переваги. Основні фінансові показ- ники. Резюме Мета, новизна проекту. Основні фінансові показники. Оцінка обсягів продаж, витрат, ризику, прибут-ків тощо. Типова структура бізнес-плану підприємств готельно-ресторанного господарства
 • 11. 1 2 3 4 5 2 Галузь, підприємство та його про-дукція Поточна ситуація і тенден-ції розвитку галузі. Підприємство, концепція поведінки в галузі. Опис продукції підприєм-ства. Патенти, товарні знаки, ін-ші права власності. Стратегія зростання підпри-ємства. Аналіз стану галузі Оцінка стану в галузі (ка- піталомісткість, прибутко- вість, обіговість капіталу). Поточна ситуація і тен-денції розвитку. Пріоритети в галузі. Аналіз темпів зростання галузі. 3 Дослідження ринку Загальна характеристика ринку продукту. Місткість ринку. Цільовий ринок бізнесу. Місцезнаходження підприємства. Оцінка впливу зовнішніх чинників. Конкуренція на ринку. Інше. Суть запропоно- ваного проекту Товари, послуги. Оцінка споживчих влас-тивостей товарів і послуг. Відмінності від товарів і послуг конкурентів. Аналіз та прогноз цін та витрат на реалізацію. Аналіз стану приміщень, складів, обладнання. 4 Маркетинг- план Визначення цілей марке- тингової діяльності. Розробка маркетингової стратегії (вибір каналів збуту, політики ціноутво-рення, реклама тощо). Розробка бюджету марке-тингу. Прогноз обсягів продажу товарів, послуг. Ринок збуту Оцінка потенційної міст- кості (обсягу) ринку. Оцінка реального обсягу продаж. Аналіз кон'юнктури рин-ку. Продовження таблиці
 • 12. Продовження таблиці 1 2 3 4 5 5 Виробничий план Характеристика виробни- чого процесу. Машини та устаткування. Виробничі та невиробничі приміщення. Сировина, матеріали, ком- плектуючі. План маркетингу Аналіз цін, каналів збуту. Реклама та її ефектив-ність. Прогноз збуту нової про- дукції. Цінові показники. 6 Організаційний план Форма власності. Організаційно-правова форма бізнесу Дані про власників (партне- рів, пайовиків, акціонерів) та провідний управлінський персонал. Організаційна структура уп- равління. Потреба в персоналі. Кадрова політика та стра- тегія. Інше. План реалізації Постачання, приймання, зберігання та підготовка товарів до продажу, їх розміщення та викладка, роздрібний продаж. Послуги та поза ресторані форми обслуговування 7 Оцінка ризиків Визначення типів можливих ризиків. Заходи щодо зменшення ри- зиків, вибір страхової ком- панії. Інше. Організацій-ний план Відомості про керівників. Організаційна структура управління. Розподіл обов'язків. Аналіз продуктивності праці кадрового складу. Форми та системи оплати праці.
 • 13. Продовження таблиці 1 2 3 4 5 8 Фінансовий план План доходів і витрат. План грошових надходжень Плановий баланс. Розрахунок точки беззбит­ковості. Розрахунок фінансових коефіцієнтів. Інше. Юридичний план Форма власності. Аналіз переваг і недоліків даної форми власності. Відомості про партнерів, міра їх відповідальності. 9 Фінансові потреби та повернення інвестицій Розрахунок потреб в інвес­ тиціях (кредитах). Джерела фінансування. План­графік внесення інвес­тицій. Розрахунок строків повер­ нення кредитів. Оцінка ризику та страхування Слабкі сторони бізнесу. Аналіз ризиків за їх при­ чинами. Оцінка ризику. Альтернативні стратегії. Профілактика та страху­вання можливих ризиків. 10 ­ ­ Фінансовий план Прогноз прибутків і збит­ків. Прогноз грошових пото­ків (аналіз грошових над­ ходжень і витрат). Баланс активів і пасивів. Графік досягнення без­збитковості. 11 ­ ­ Фінансові потреби та повернення інвестицій Розрахунок потреб в ін­ вестиціях (кредитах). Джерела фінансування. План­ графік внесення інвестицій. Розрахунок строків повер­ нення кредитів. 12 Додатки
 • 14. Узагальнення досвіду підприємців з розробки бізнес­планів у випадку започаткування нового бізнесу дозволяє виділити такі основні стадії роз­робки бізнес­плану:
 • 15. Розробка підприємницької (комерційної) ідеї методи творчого пошуку під­приємницьких (комерційних ідей)
 • 16. 1­й крок: заповнення карти ідей (рис. 1) і вибір пріоритетної пози­ції. Рисунок 1 - Карта ідей для ключових слів "дерево та деревина" Виробництв о
 • 17. 2­й крок: формування потенційної підприємницької (комерційної) ідеї з врахуванням того, які саме проблеми можуть бути вирішені у випадку реалізації даної комерційної ідеї. Потенційна підприємницька (комерційна) ідея (виробництво, товар, послуга) Які проблеми вирішуються ? 1. Виготовлення дерев'яних дверей для дач­них будинків 1. Забудовникам не потрібно самим виготов­ляти двері 2. Можна стимулювати індивідуальне житло­ве будівництво 3. Інше 2. Виготовлення броньованих дверей для житлових будинків 1. Підвищується надійність дверей та покра­щується їх зовнішній вигляд 2. Менше буде крадіжок із житлових будинків 3. Інші 3 1 2 3­й крок: уточнення потенційної комерційної ідеї з врахуванням мо­жливих змін в потребах, смаках та уподобаннях споживачів. Зміни: Конкретні зміни Нові можливості, які відкриваються при врахуванні змін Стилю життя людей 1. Підвищення ролі особистості 2. Підвищення добробуту людей 3. Погіршення екологічних умов 1. Наявність окремого житла 2.Житло "на природі" 3 Вікової структури населення 1 1 2 2 3 3 Моди 1 1 2 2 3 3 Технологій 1. Поява нових матеріалів 2 1. Підвищення міцності дверей 2 3 3 Інші зміни 1 1 2 2 3 3
 • 18. 4­й крок: удосконалення потенційної комерційної ідеї з метою на­дання їй більш привабливих рис. 5­й крок: вдосконалення підприємницької (комерційної) ідеї за раху­ нок внесення в цю ідею спеціальних знань та навичок самого розробника. На цьому етапі розробки комерційної ідеї розробник повинен внести в запропоновану комерційну ідею свої професійні знання, які він отримав у процесі навчання або своєї роботи в інших сферах діяльності. При цьому можна скористатись порадами знайомих і близьких людей, а також людей, які заслуговують на довіру, тощо.
 • 19. 6-й крок: оцінювання підприємницької (комерційної) ідеї на предмет можливості її реалізації. Питання Так Ні Чи є потреба в додат- ковій інформації і 2 3 4 1. Чи буде працювати Ваша ідея?       2. Чи буде ця ідея спрацьовувати протягом певного (визначеного) часу?       3. Чи будуть люди за це платити?       4. Чи достатня кількість людей буде за це платити?       5. Чи усвідомлюєте Ви, які потреби людей при цьому задовольняються?       6. Чи знаєте Ви, якими будуть витрати на реалізацію висунутої комерційної ідеї? 7. Чи безпечна Ваша ідея?       8. Чи законна Ваша ідея?       9. Чи сподобається Ваша ідея іншим людям ?       10. Чи можете Ви знайти необхідну кількість грошей для реалізації ідеї?       11. Чи потрібне Вам спеціальне обладнання ?       12. Чи володієте Ви необхідними навичками (знання-ми) для реалізації ідеї?       13. Чи потрібен Вам персонал зі спеціальними знання-ми (навичками) для реалізації запропонованої ідеї?       14. Інші      
 • 20. 1. Чим бізнес-план відрізняється від інших планів, що складаються на підприємстві? 2. Чому бізнес-план доцільно складати не тільки для нових, але й для діючих підприємств? На який термін він складається? 3. Дайте характеристику основних ознак бізнес-плану. 4. Які фактори впливають на зміст і структуру бізнес-плану? В чому проявляється цей вплив? 5. Типи (види) бізнес-планів та їх особливості. 6. Чим відрізняється бізнес-план впровадження комерційної ідеї від бізнес-плану реалізації інвестиційного проекту? 7. Основні блоки питань, які повинні бути розроблені в бізнес-плані, та їх характеристики. 8. Структура бізнес-плану готельного підприємства: суть, основні розділи. 9. Структура бізнес-плану ресторанного підприємства: суть, основні розділи. ПИТАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ до теми 1.