Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

506 views

Published on

ทักษะชีวิต Learning Skill
การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21
ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21
ความรู้
ความคิด
จิตสำนึก
ทักษะ
ทำงานเป็นทีม
ครูแบบโค้ช
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะการคิดเชิงสรรค์สร้างนวัตกรรม
ทักษะในการสื่อสาร
ทักษะในการทำงานแบบร่วมมือ
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีและ
การจัดการสารสนเทศ

ทักษะชีวิต

ความเป็นผู้นำ
คุณธรรม จริยธรรม
ความโปร่งใส
ปรับตัวได้ดี
สรรค์สร้างงานอย่างมีคุณภาพ
มีมนุษย์สัมพันธ์
มีเป้าหมาย
รับผิดชอบต่อส่วนรวม

ทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะใดที่ปรากฏในชั้นเรียน
ห้องเรียนลักษณะใดที่คาดว่าน่าจะจัดการเรียนรู้ที่สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
ครูดำเนินกิจกรรมอย่างไร ใช้วิธีการเฉพาะแบบใดที่จะนำเอาทักษะในศตวรรษที่ 21 มาใช้ในชั้นเรียน
นักเรียนต้องทำกิจกรรมแบบใด

Published in: Education
 • Be the first to comment

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 1. 1. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ผศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร และคณะ
 2. 2. ทักษะชีวิต Learning Skill จำนวนควำมรู้เพิ่มขึ้นมหำศำลเรำไม่ต้องกำร เด็กที่รู้เยอะ ท่องเก่ง เรียนเก่งแต่เพียงอย่ำง เดียวอยำกได้เด็กที่ใฝ่รู้ อยำกเรียนรู้ของใหม่ เรื่อย ๆ รู้วิธีที่จะเรียนรู้มีทักษะกำรเรียนรู้ที่ เรียกว่ำ learning skill แล้วก็มีทักษะกำร ใช้ชีวิต
 3. 3. การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 จะสอนอะไรในห้องเรียนแห่งอนำคต
 4. 4. กรอบความคิดและระบบส่งเสริมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 5. 5. เป้ าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 source:http://thaipublica.org/2013/11/tdri-year-
 6. 6.  ควำมเป็นผู้นำ  คุณธรรม จริยธรรม  ควำมโปร่งใส  ปรับตัวได้ดี  สรรค์สร้ำงงำนอย่ำงมีคุณภำพ  มีมนุษย์สัมพันธ์  มีเป้ ำหมำย  รับผิดชอบต่อส่วนรวม • ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ • และทักษะการแก้ปัญหา • ทักษะการคิดเชิงสรรค์สร้างนวัตกรรม • ทักษะในการสื่อสาร • ทักษะในการทางานแบบร่วมมือ • ทักษะในการใช้เทคโนโลยีและ • การจัดการสารสนเทศ • ทักษะชีวิต ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 แก้ปัญหา ค้นคว้า นาเสนอ สื่อสาร พัฒนาตนเอง
 7. 7. บูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 เข้าสู่ชั้นเรียน 1. ทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะใดที่ปรำกฏในชั้นเรียน 2. ห้องเรียนลักษณะใดที่คำดว่ำน่ำจะจัดกำรเรียนรู้ที่สนับสนุนและ กระตุ้นให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 3. ครูดำเนินกิจกรรมอย่ำงไร ใช้วิธีกำรเฉพำะแบบใดที่จะนำเอำทักษะใน ศตวรรษที่ 21 มำใช้ในชั้นเรียน 4. นักเรียนต้องทำกิจกรรมแบบใด
 8. 8. 4Cs for 21st Learning skills
 9. 9. โครงงำนนิสิต
 10. 10. โครงกำร Suck NU เชิญชวนชาวมอนอ มาร่วมช่วยกันเผยทุกปัญหาที่ถูกมาองข้าม กับเรา โครงการ Suck NU โครงการดีๆที่จะแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ทาง่ายๆเพียงแค่ >>1.ถ่ายภาพปัญหาที่พบเจอ และอยากให้มหาวิทยาลัยแก้ไข >>2. พิมพ์ข้อความอธิบาย และใส่แฮส แท็ก#SUCK_NU >>3. กดแชร์!!!!! โพทส์ผ่าน Facebook หรือ Instagram ง่ายนิดเดียว แค่ แชะ แท็ก แล้วก็ แชร์ ^- ^ ติมตามข่าวสารในที่แฟนเพจ นะคะ https://www.facebook.com/SUCKNU. PAGE
 11. 11. โครงกำร Suck NU
 12. 12. กำรจัดกำรศึกษำที่ พัฒนำควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
 13. 13. วันนี้เรำทำอะไรกัน  ๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น. กิจกรรม “Breaking the Ice” (ปรับพื้นที่นำเก้ำอี้ออก)  ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. กิจกรรม “Check in”  ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม “สายธารชีวิต”  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมถอดสกัดควำมรู้ ประเด็น “ความสุขความภาคภูมิใจในความเป็ นครู”  ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. พักทำนอำหำรว่ำง  ๑๕.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. AAR กิจกรรม “ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21”

×