Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Future skill for 21st century skill librarian version

10,722 views

Published on

สไลด์ประกอบการบรรยาย ทักษะแห่งอนาคต : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบฉบับบรรณารักษ์ขอบอก ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 จัดโดย SKY Book

Future skill for 21st century skill librarian version

 1. 1. นายเมฆินทร ลิขิตบุญฤทธิ์ นักจัดการความรูอาวุโส สํานักงานอุทยานการเรียนรู ทักษะแหงอนาคต การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
 2. 2. ไอซีทีเพื่อการศึกษา ความคิดสรางสรรค สื่อสังคมออนไลน เครือขายสังคมออนไลน
 3. 3. ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่อง "ทักษะแหงอนาคตใหม: การเรียนรูในศตวรรษที่ 21" ไดถูก พัฒนาขึ้น โดยภาคสวนที่เกิดจากวงการนอกการศึกษา ประกอบดวย บริษัทเอกชนชั้นนําขนาด ใหญ เชน บริษัทแอปเปล บริษัทไมโครซอฟ บริษัทวอลดิสนีย องคกรวิชาชีพระดับประเทศ และ สํานักงานดานการศึกษาของรัฐ รวมตัวและกอตั้งเปนเครือขายองคกรความรวมมือเพื่อทักษะ การเรียนรูใน ศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) หรือเรียกยอๆ วา เครือขาย P21 (ที่มา : สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.))
 4. 4. ภาคีเพื่อทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (The Partnership for 21st Century Skills)
 5. 5. การเรียนรูที่ใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดความ ตองการที่จะใฝหา ความรูเพื่อแกปญหา โดยเนนผูเรียน เปนผูตัดสินใจในสิ่งที่ตองการแสวงหาความรู และรูจัก การทํางานรวมกันเปนทีมภายในกลุมผูเรียน โดยผูสอน มีสวนรวมนอยที่สุด ซึ่งการเรียนรูจากปญหาอาจเปน สถานการณจริง (สวนสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)
 6. 6. ในชวง 3 ปที่ผานมา ที่น้ํามันแพง สัปดาหแรกของการเรียน ครูก็มีกระบวนการในจัดกิจกรรมที่กระตุนให นักเรียนเกิดคําถามกับสิ่งตางๆ และใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะแกปญหา หลังจากนั้นนักเรียนไดทํางานรวมกัน พูดคุยกัน เพื่อประมวลรวมกันวา อยากเรียนรูเกี่ยวกับอะไร หรือเพื่อแกปญหาอะไร เมื่อตระหนักรวมกัน วาอยากศึกษาและผลิตน้ํามันเอง ครูก็นํามาออกแบบการเรียนรูแบบ PBL หลังจากนักเรียนไดเผชิญปญหาที่เปนแรงกระตุนแลว นักเรียนก็พยายามศึกษาคนควาหานวัตกรรมเพื่อแกปญหานั้น เรียนรูการทํา น้ํามันไบโอดีเซล ใชเวลาเรียนรูเพื่อทําความเขาใจประมาณ 3 - 4 สัปดาห จนแนใจวามีวิธีการทําน้ํามันไบโอดีเซล และนําวิธีการ ผลิตนั้นมาทดลองทํา ซึ่งการทําครั้งแรกก็ใชเวลานาน เมื่อทําสําเร็จก็นําน้ํามันนั้นมาทดลองใช ซึ่งปรากฏผลวาสามารถใชได ขณะที่เรียนรูเรื่องนี้ พบวานักเรียนทุกคนตระหนักกับปญหาและใสใจในการแกปญหานี้ เรียนรูการทํางานรวมกัน การแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นมากมายรวมกัน จนทําใหนักเรียนไดคนพบนวัตกรรมและชื่นชมกับผลสําเร็จที่เกิดขึ้นดวยตนเอง
 7. 7. โลกในวันนี้ไมไดกลมเหมือนที่เคยเปน หนังสือ The World Is Flat : A Brief History of the Twenty-First Century โดย Thomas L. Friedman เปนหนังสือที่มียอดจําหนายสูงสุดเลมหนึ่งของโลก โลกแบนลงไดอยางไร...
 8. 8. - The Long tail - The World is Flat - Critical Mass - Web 2.0 - The Wealth of Networks - Free Economy - Crowdsourcing - Socialnomic - Wikinomic - Wisdom of Crowd
 9. 9. คุณครูและบรรณารักษยุคใหม Cyber + Librarian = Cybrarian…Cyber + Librarian = Cybrarian… ความรูพื้นฐานสําหรับวิชาชีพความรูพื้นฐานสําหรับวิชาชีพ บรรณารักษบรรณารักษ ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานจัดหางานจัดหา งานวิเคราะหงานวิเคราะห งานบริการงานบริการ งานบริหารงานบริหาร ความคิดสรางสรรคในการทํางานความคิดสรางสรรคในการทํางาน สื่อสังคมสมัยใหมสื่อสังคมสมัยใหม ((Social MediaSocial Media)) การสรางเครือขายสังคมออนไลนการสรางเครือขายสังคมออนไลน
 10. 10. หนังสือ สื่อมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร Notebook Netbook Tablet คุณครูบรรณารักษ ไมใช โปรแกรมเมอร แลวทําไมบรรณารักษตองรูไอที
 11. 11. Know Understand Apply รูจัก เขาใจ นําไปใช โปรแกรมที่ใชพิมพงานคือ... โปรแกรมที่ใชดูเว็บไซตคือ... โปรแกรมที่ใชดูวีดีโอคือ... โปรแกรมที่ใชดูรูปคือ... โปรแกรมที่ใชฟงเพลงคือ... โปรแกรมฟรีแวร โปรแกรมแชรแวร โปรแกรมลิขสิทธ โปรแกรมโอเพนซอรส โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ใสเลขหนาในเอกสาร... บันทึกรูปจากเว็บไซต.... การจัดแผนพับโบรชัวร การใสสูตรคํานวณผลรวม ..................................... ไอซีทีเพื่อการศึกษา (ตอ)
 12. 12. ไอทีในหองสมุด ไมยากอยางที่คิด ลองดูสิครับ ความรูและทักษะในกลุมโปรแกรมสํานักงาน ความรูและทักษะในกลุมโปรแกรมสําหรับสื่อ ความรูและทักษะดานการใชงานระบบเครือขาย ความรูและทักษะในกลุมพื้นฐานคอมพิวเตอร ความรูและทักษะที่เกี่ยวกับอุปกรณอื่นๆ ความรูและทักษะในกลุมการใชงานอินเทอรเน็ต ความรูและทักษะการใชงานเว็บไซต 2.0
 13. 13. คิดบวก การแกปญหา วัสดุ สามัญสํานึก ลองทําผิด ลองทําวิธีใหม ปฏิบัติไดจริง ทางเลือก สังเกตพฤติกรรมมนุษย
 14. 14. แผนที่ความคิด (Mind Map) : เครื่องมือกระตุนความคิดสรางสรรค ใชแสดงการเชื่อมโยงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหวางความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดยอยที่เกี่ยวของสัมพันธกัน ลักษณะการเขียนผังความคิด เทคนิคการคิด คือ นําประเด็นใหญ ๆ มาเปนหลัก แลวตอดวยประเด็นรองในชั้นถัดไป *** แนะนําโปรแกรม X-mind (โปรแกรม OSS)
 15. 15. 7
 16. 16. Flickr – คลังรูปภาพที่ทุกคนชวยกันสราง
 17. 17. Pinterest – เก็บไอเดียที่นาสนใจและแบงปน 10
 18. 18. สรางความเขมแข็งและเปนกําลังใจ ใหกับวิชาชีพบรรณารักษและคนทํางานหองสมุด
 19. 19. QUESTION ANSWERถาม-ตอบ
 20. 20. แลกเปลี่ยนเรียนรูนอกรอบไดที่ www.libraryhub.in.th www.kindaiproject.net www.facebook.com/thlibrary www.facebook.com/tkparkclub หรือ สงอีเมลมาที่ dcy_4430323@hotmail.com

×