Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

รายละเอียดชุมนุมคณิตศาสตร์ออนไลน์

325 views

Published on

รายละเอียดชุมนุมคณิตศาสตร์

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

รายละเอียดชุมนุมคณิตศาสตร์ออนไลน์

  1. 1. ชุมนุมคณิตศาสตร์ออนไลน์ ประเภท ( / ) วิชาการ ( ) กีฬาและการออกกาลังกาย ( ) ภาษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ( ) อื่น ๆ หลักการและเหตุผล ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสาคัญกับการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เพื่อนามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคม ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้สนับสนุนให้มีการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา การศึกษาและสนับสนุน การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา ส่งผลให้อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาต้องหันมาคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เพื่อช่วยในการจัดการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพ (สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. 2545 : 75) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงเป็นเครื่องมือที่มีพลานุภาพสูงในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา เช่น ช่วยนา การศึกษาให้เข้าถึงประชาชน ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ช่วยจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยาในการ จัดทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรักษา และการเรียกใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในงานจัด การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยการเรียนการสอนจากคากล่าวที่ว่า “ถ้าเราให้ ปลา เขากินอิ่มได้เพียงมื้อเดียว ถ้าเราสอนวิธีหาปลา เขาจะหาปลารับประทานได้เองตลอดชีวิต” (Give a man a fish and he can eat for a day. Teach a man to fish and he can eat for the rest of his life) จะเห็นได้ว่าการสอนวิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้มีความสาคัญยิ่งกว่า การให้ความรู้ เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้ใหม่ ๆ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจึงมีความสาคัญยิ่งต่อการเรียนทุกระดับ เป็นการพัฒนาคนให้เป็นคนที่ มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติในยุคเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการ เรียนรู้ (Knowledge-based Learning Economy) (น้าทิพย์ วิภาวิน. 2546 : 15) ซึ่งจาก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศดังที่เกริ่นมาข้างต้น เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทต่อ ระบบการศึกษาและวิธีการเรียนการสอนที่ทาให้เกิดแนวทางใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการศึกษารูป แบบเดิม คือ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อวิธีการเรียนการสอน ผู้เรียนจะเรียนเมื่อต้องการ เรียนเท่านั้น กล่าวคือผู้เรียนสามารถเลือกวิชา เวลา สถานที่ ได้ตามความสนใจโดยไม่ต้องมีตาราง เรียน ไม่จาเป็นต้องเข้าชั้นเรียน และสามารถเลือกศึกษาตามเรื่องที่ตนอยากรู้ซึ่งอาจเลือกเรียนด้วย ตนเองเพียงลาพัง หรือเรียนรู้พร้อมๆ กับผู้อื่นที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันก็ได้ ลักษณะการเรียนรู้ จะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่างๆ ทั่วโลกโดยไม่มีขีดจากัดด้านเวลา และสถานที่
  2. 2. เพราะผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยระบบออนไลน์ทั่วโลก และการเรียนรู้ จะเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต รูปแบบการเรียนรู้ และเป้าหมายของการศึกษาได้เปลี่ยนไปจากเดิม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ถือเป็นขั้นตอนที่สาคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู โดยครูจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ ตลอดจน คิดค้นหาแนวทางใหม่ๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ กระบวนการเรียนการ สอน เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้และช่วยเหลือครูให้เป็นครูมืออาชีพตามแนวทาง ดาเนินงานปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นอกจากนี้ครูยังมีบทบาทที่สาคัญในการจัด การศึกษาให้นักเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2558 โดยเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียนใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ/กระบวน และด้านเจตคติ โดยเฉพาะด้านทักษะเกี่ยวกับทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน นาเสนอ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงาน และ การพัฒนาทักษะที่จาเป็นให้กับนักเรียนสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือทักษะด้านการเรียนรู้ และนวัตกรรมเป็นหัวใจสาหรับทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังต้องมีทักษะอื่น มาประกอบและส่งเสริม ได้แก่ทักษะในด้านสารสนเทศ (information) ด้านสื่อ (media) และ ด้านดิจิตอล (digital literacy) เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงต่อไป การใช้สื่อเทคโนโลยีออนไลน์เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง การเล่น Facebook Twitter สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของนักเรียน ดังนั้น การเข้าถึงผู้เรียนอีกทางหนึ่งคือการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้ทุกสถานที่ทุกเวลา และผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูได้ตลอดเวลาที่ออนไลน์ในอินเตอร์เน็ต ทาให้ นักเรียนได้รับผลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาแบบ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นาความรู้ ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศชาติสืบต่อไป และสร้างเจตคติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมชุมนุมเป็นทางออกหนึ่งที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์จะปลูกฝังความรักในคณิตศาสตร์ และเปิดโอกาสให้นักเรียนเห็นว่าคณิตศาสตร์นาไปใช้งานต่อได้หรือสามารถนาไปสร้างสรรค์งาน ๆ อื่นได้ต่อไป ชุมนุมคณิตศาสตร์ออนไลน์ เป็นการจัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์ของชุมนุมคณิตศาสตร์ออนไลน์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บูรณาการการเรียนรู้คณิตศาสตร์และเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
  3. 3. เป้าหมาย นักเรียนที่มีความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 40 คน สถานที่ดาเนินการ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ช่วงเวลาที่ปฏิบัติกิจกรรม คาบที่ 6 ของทุกวันศุกร์ คุณสมบัติของผู้สมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ขั้นตอนการดาเนินงาน ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 1 รับสมัคร สัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ 1 นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ2 ชี้แจงจุดประสงค์ของชุมนุม สัปดาห์ที่ 2 ของภาคเรียน 3 ดาเนินกิจกรรม สัปดาห์ที่ 3 -17 ของภาคเรียน 4 ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์ที่ 18 ของภาคเรียน เกณฑ์การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 1. นักเรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมไม่น้อยกว่า 80% 2. นักเรียนมีผลงาน Blog อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง งบประมาณ ไม่มี ผู้รับผิดชอบ นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3. ผู้เรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
  4. 4. ปฏิทินกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จัดกิจกรรมชุมนุมทุกวันศุกร์ เวลา 13.50 – 14.40 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ครั้งที่ สัปดาห์ รายละเอียดกิจกรรม หมายเหตุ 1 สัปดาห์ที่ 1 ชี้แจงจุดประสงค์ของชุมนุม 2 สัปดาห์ที่ 2 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3 สัปดาห์ที่ 3 Social media กับการศึกษา 4 สัปดาห์ที่ 4 การสมัครใช้งาน wordpress 5 สัปดาห์ที่ 5 การปรับแต่ง wordpress เบื้องต้น 6 สัปดาห์ที่ 6 การจัดการธีม 7 สัปดาห์ที่ 7 Page และ post 8 สัปดาห์ที่ 8 การสร้าง link 9 สัปดาห์ที่ 9 การใส่วีดีโอ 10 สัปดาห์ที่ 10 การจัดการ widgets 11 - 17 สัปดาห์ที่ 11- 17 สร้างโครงงานคณิตศาสตร์ออนไลน์ หมายเหตุ ปฏิทินกิจกรรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

×