Successfully reported this slideshow.
บัญชีคําพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปที่ ๑    จํานวนคําทั้งสิ้น ๗o๘ คํา
บัญชีคําพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ที่      คํา   ที่       คํา         ที่      คํา ๑.  ...
ที่      คํา   ที่      คํา  ที่        คํา๗๙.   ขุด      ๑o๗.  คาง      ๑๓๕.  จอก ...
ที่      คํา  ที่       คํา  ที่      คํา๑๖๓.  ชนะ      ๑๙๑.  ซอน      ๒๑๙.  แดด๑๖๔....
ที่      คํา  ที่      คํา  ที่      คํา๒๔๗.  ตาย      ๒๗๕.  ถอย      ๓o๓.  ทาง๒๔๘. ...
ที่      คํา  ที่      คํา  ที่      คํา๓๓๑.  นั่ง      ๓๕๙.  บน      ๓๘๗.  ปา๓๓๒.  น...
ที่      คํา  ที่       คํา  ที่      คํา๔๑๕.  ผี      ๔๔๓.  เพื่อ      ๔๗๑.  มี๔๑๖.  ผ...
ที่       คํา  ที่      คํา  ที่      คํา๔๙๙.  ยาง (น)     ๕๒๗.  ราคา      ๕๕๕.  ลัก๕oo....
ที่       คํา  ที่       คํา  ที่       คํา๕๘๓.  เลือด      ๖๑๑.  สวม       ๖๓๙.  หก (...
ที่      คํา  ที่       คํา  ที่       คํา๖๖๗.  หิน      ๖๘๑.  ใหญ       ๖๙๕.  อาบ๖๖๘...
นอกจากนี้ยังมีคําที่เปนคําพื้นฐานในการเรียน ดังนี้บทที่ ๑ คําที่มีพยัญชนะ ต ถ ฟ ม ร ประสมดวยสระ อาบทที่ ๒ เพิ่มคําที่มีพ...
บทที่ ๒๐ คําทีมีสระเปลี่ยนรูป ลดรูป และ ตัดรูปสระ เชน ฉัน เก็ง เชิง (สระเปลี่ยนรูป)       ่     มด (สระลดรูป) ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.1

5,395 views

Published on

คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.1

Published in: Education
 • Be the first to comment

คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.1

 1. 1. บัญชีคําพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ จํานวนคําทั้งสิ้น ๗o๘ คํา
 2. 2. บัญชีคําพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา ๑. ก็ ๒๗. กาง ๕๓. ใกล๒. กบ ๒๘. กางเกง ๕๔. ไก ๓. กระจก ๒๙. กาแฟ ๕๕. ไกล ๔. กระจุย ๓o. กาย ๕๖. ขน ๕. กระดิ่ง ๓๑. กาว ๕๗. ขยะ ๖. กระดุม ๓๒. กําเนิด ๕๘. ขวา ๗. กระโดด ๓๓. กําลัง ๕๙. ขอ ๘. กระตาย ๓๔. กิน ๖o. ของ ๙. กระถิน ๓๕. กี่ ๖๑. ขัง๑o. กระเทียม ๓๖. กุง ๖๒. ขัน๑๑. กระเบื้อง ๓๗. กู ๖๓. ขวด๑๒. กระปอง ๓๘. เก ๖๔. ขับ๑๓. กระเปา ๓๙. เกง ๖๕. ขา (น)๑๔. กระโปรง ๔o. เก็บ ๖๖. ขา๑๕. กระรอก ๔๑. เกม ๖๗. ขา๑๖. กลัว ๔๒. เกเร ๖๘. ขาง๑๗. กวา ๔๓. เกลือ ๖๙. ขาด๑๘. กอด ๔๔. เกาอี้ ๗o. ขาม๑๙. กอน ๔๕. เกาะ ๗๑. ขาย๒o. กะ ๔๖. เกิด ๗๒. ขาว๒๑. กะทิ ๔๗. เกี่ยว ๗๓. ขาว๒๒. กะละมัง ๔๘. แก ๗๔. ขาว๒๓. กัด ๔๙. แก ๗๕. ขี่๒๔. กัน ๕o. แกง ๗๖. ขี้๒๕. กับ ๕๑. แกว ๗๗. ขีด๒๖. กา ๕๒. แกะ ๗๘. ขึ้น
 3. 3. ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา๗๙. ขุด ๑o๗. คาง ๑๓๕. จอก (น้ํา) ๘o. เข็ม ๑o๘. คํา ๑๓๖. จอด๘๑. เขา (ส) ๑o๙. ค่ํา ๑๒๗. จอบ๘๒. เขา ๑๑o. คํานับ ๑๓๘. จะ๘๓. เขา ๑๑๑. คิด ๑๓๙. จังหวัด๘๔. เขียง ๑๑๒. คิ้ว ๑๔o. จัด๘๕. เขียน ๑๑๓. คืน ๑๔๑. จับ๘๖. เขี้ยว ๑๑๔. คือ ๑๔๒. จาก๘๗. แข็ง ๑๑๕. คุก ๑๔๓. จาง๘๘. แขง ๑๑๖. คุย ๑๔๔. จาน๘๙. แขน ๑๑๗. คู ๑๔๕. จํา ๙o. ไข ๑๑๘. คู ๑๔๖. จําป ๙๑. ไข ๑๑๙. เค็ม ๑๔๗. จิ้งจอก๙๒. คด (ขาว) ๑๒o. เคย ๑๔๘. จิงโจ๙๓. คน (น) ๑๒๑. เคียว ๑๔๙. จึง๙๔. คน ๑๒๒. แค ๑๕o. จืด๙๕. คบ ๑๒๓. ใคร ๑๕๑. เจ็บ ๙๖. ครัว ๑๒๔. ฆา ๑๕๒. เจอ๙๗. ครู ๑๒๕. งาน ๑๕๓. เจา๙๘. คว่ํา ๑๒๖. งาม ๑๕๔. เจาะ ๙๙ คอ ๑๒๗. งาย ๑๕๕. แจก๑oo. คอย ๑๒๘. งู ๑๕๖. แจกัน๑o๑. คอย ๑๒๙. เงาะ ๑๕๗. ใจ๑o๒. คะ ๑๓o. เงิน ๑๕๘. ใจดี๑o๓. คะนา ๑๓๑. เงือก ๑๕๙. ฉัน (ส)๑o๔. คัด ๑๓๒. จน ๑๖o. ฉีด๑o๕. คั่ว ๑๓๓. จบ ๑๖๑. ชก๑o๖. คา ๑๓๔. จม ๑๖๒. ชน
 4. 4. ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา๑๖๓. ชนะ ๑๙๑. ซอน ๒๑๙. แดด๑๖๔. ชมพู ๑๙๒. ซอม ๒๒o. โดด๑๖๕. ชวน ๑๙๓. ซอย ๒๒๑. โดน๑๖๖. ชวย ๑๙๔. ซัก ๒๒๒. โดย๑๖๗. ชอน ๑๙๕. ซาย ๒๒๓. ได๑๖๘. ชอบ ๑๙๖. ซิ ๒๒๔. ตก๑๖๙. ชะอม ๑๙๗. ซื้อ ๒๒๕. ตน๑๗o. ชั่ง ๑๙๘. ดม ๒๒๖. ตน๑๗๑. ชิ้น ๑๙๙. ดวย ๒๒๗. ตม๑๗๒. ชั่ว ๒oo. ดอก ๒๒๘. ตอ๑๗๓. ชาง ๒o๑. ดัง (ข) ๒๒๙. ตอก๑๗๔. ชาง ๒o๒. ดา ๒๓o. ตอง๑๗๕. ชาม ๒o๓. ดาว ๒๓๑. ตอน๑๗๖. ชาย ๒o๔. ดํา (ข) ๒๓๒. ตอบ๑๗๗. ชาว ๒o๕. ดิน ๒๓๓. ตอย๑๗๘. ชิงชา ๒o๖. ดินสอ ๒๓๔. ตะกรา๑๗๙. ชิ้น ๒o๗. ดี ๒๓๕. ตะไคร๑๘o. ชื่อ ๒o๘. ดึง ๒๓๖. ตะปู๑๘๑. ชุด ๒o๙. ดื่ม ๒๓๗. ตะวัน๑๘๒. เช็ด ๒๑o. ดื้อ ๒๓๘. ตัก๑๘๓. เชา ๒๑๑. ดุ ๒๓๙. ตั้ง๑๘๔. เชิด ๒๑๒. ดู ๒๔o. ตัด๑๘๕. เชื่อ ๒๑๓. เด็ก ๒๔๑. ตับ๑๘๖. เชือก ๒๑๔. เดิน ๒๔๒. ตัว๑๘๗. ใช ๒๑๕. เดียว ๒๔๓. ตา๑๘๘. ใช ๒๑๖. เดี่ยว ๒๔๔. ตาก๑๘๙. ซน ๒๑๗. เดี๋ยว ๒๔๕. ตาง๑๙o. ซอน ๒๑๘. แดง ๒๔๖. ตาม
 5. 5. ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา๒๔๗. ตาย ๒๗๕. ถอย ๓o๓. ทาง๒๔๘. ตํา ๒๗๖. ถัง ๓o๔. ทาน (กิน)๒๔๙. ติด ๒๗๗. ถั่ว ๓o๕. ทาน๒๕o. ตี ๒๗๘. ถา ๓o๖. ทํา๒๕๑. ตีน ๒๗๙. ถาง ๓o๗. ทําไม๒๕๒. ตึก ๒๘o. ถาด ๓o๘. ทําเล๒๕๓. ตื่น ๒๘๑. ถาน ๓o๙. ทิ้ง๒๕๔. ตุม ๒๘๒. ถาม ๓๑o. ที๒๕๕. ตู ๒๘๓. ถีบ ๓๑๑. ที่๒๕๖. เตน ๒๘๔. ถึง ๓๑๒. ทีวี๒๕๗. เต็ม ๒๘๕. ถือ ๓๑๓. ทุก๒๕๘. เตะ ๒๘๖. ถุง ๓๑๔. ทุเรียน๒๕๙. เตา ๒๘๗. ถู ๓๑๕. เท๒๖o. เตา ๒๘๘. ถูก ๓๑๖. เทา๒๖๑. เติม ๒๘๙. แถว ๓๑๗. เทา๒๖๒. เตียง ๒๙o. ไถ ๓๑๘. เที่ยง๒๖๓. แต ๒๙๑. ทวม ๓๑ช. เทียน๒๖๔. แตงกวา ๒๙๒. ทอ ๓๒o. เที่ยว (ก)๒๖๕. แตงโม ๒๙๓. ทอง ๓๒๑. แทน๒๖๖. แตง ๒๙๔. ทอง ๓๒๒. ไทย๒๖๗. โต ๒๙๕. ทอด ๓๒๓. เธอ๒๖๘. โตะ ๒๙๖. ทะนาน ๓๒๔. นก๒๖๙. ใต ๒๙๗. ทะเล ๓๒๕. นม๒๗o. ใตถุน ๒๙๘. ทะเลาะ ๓๒๖. นอก๒๗๑. ถม ๒๙๙. ทั้ง ๓๒๗. นอง๒๗๒. ถวย ๓oo. ทัน ๓๒๘. นอน๒๗๓. ถอด ๓o๑. ทับ ๓๒๙. นอย๒๗๔. ถอน ๓o๒. ทา ๓๓o. นัก
 6. 6. ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา๓๓๑. นั่ง ๓๕๙. บน ๓๘๗. ปา๓๓๒. นั่น ๓๖o. บวก ๓๘๘. ปา๓๓๓. นั้น ๓๖๑. บวน ๓๘๙. ปาก๓๓๔. นับ ๓๖๒. บอ ๓๙o. ปง๓๓๕. นา ๓๖๓. บอก ๓๙๑. ปด๓๓๖. นา ๓๖๔. บอด ๓๙๒. ป๓๓๗. นา ๓๖๕. บอน ๓๙๓. ปน๓๓๘. นาง ๓๖๖. บอน ๓๙๔. ปน๓๓๙. นาน ๓๖๗. บอย ๓๙๕. ปุย๓๔o. นาย ๓๖๘. บัง ๓๙๖. ปู (น)๓๔๑. นาฬิกา ๓๖๙. บันได ๓๙๗. ปู๓๔๒. นํา ๓๗o. บาง ๓๙๘. ปูน๓๔๓. น้ํา ๓๗๑. บาง ๓๙๙. เปด๓๔๔. นิด ๓๗๒. บาน ๔oo. เปน๓๔๕. นิทาน ๓๗๓. บาย ๔o๑. เปลา๓๔๖. นิ่ม ๓๗๔. บิน ๔o๒. เปา๓๔๗. นิยาย ๓๗๕. บุก ๔o๓. เปด๓๔๘. นิ้ว ๓๗๖. บุง ๔o๔. เปยก๓๔๙. นิสัย ๓๗๗. บูชา ๔o๕. แปง๓๕o. นี่ ๓๗๘. แบบ ๔o๖. แปรง๓๕๑. นี้ ๓๗๙. ใบ ๔o๗. แปล๓๕๒. นึก ๓๘o. ประตู ๔o๘. ไป๓๕๓. นึ่ง ๓๘๑. ปลา ๔o๙. ผม (น)๓๕๔. นุง ๓๘๒. ปวด ๔๑o. ผัก๓๕๕. เนื้อ ๓๘๓. ปวย ๔๑๑. ผัด๓๕๖. แน ๓๘๔. ปอ ๔๑๒. ผา๓๕๗. โนน ๓๘๕. ปอก ๔๑๓. ผาน๓๕๘. ใน ๓๘๖. ปน ๔๑๔. ผิด
 7. 7. ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา๔๑๕. ผี ๔๔๓. เพื่อ ๔๗๑. มี๔๑๖. ผู ๔๔๔. เพื่อน ๔๗๒. มีด๔๑๗. ผูก ๔๔๕. แพ ๔๗๓. มึง๔๑๘. เผา ๔๔๖. แพะ ๔๗๔. มืด๔๑๙. เผื่อ ๔๔๗. ฟง ๔๗๕. มือ๔๒o. ฝน ๔๔๘. ฟน (น) ๔๗๖. มื้อ๔๒๑. ฝง ๔๔๙. ฟา ๔๗๗. มุง๔๒๒. ฝา ๔๕o. ฟน ๔๗๘. มุง๔๒๓. ฝาย ๔๕๑. ฟน ๔๗๙. มุง๔๒๔. เฝา ๔๕๒. ฟุง ๔๘o. เม็ด๔๒๕. พบ ๔๕๓. ฟูก ๔๘๑. เมีย๔๒๖. พระ ๔๕๔. ไฟ ๔๘๒. เมื่อ๔๒๗. พละ ๔๕๕. มอง ๔๘๓. เมือง๔๒๘. พวก ๔๕๖. มะกอก ๔๘๔. แม๔๒๙. พอ ๔๕๗. มะขาม ๔๘๕. แมง๔๓o. พอ ๔๕๘. มะเขือ ๔๘๖. แมน๔๓๑. พะโล ๔๕๙. มะนาว ๔๘๗. แมว๔๓๒. พัก ๔๖o. มะไฟ ๔๘๘. โมง๔๓๓. พัด ๔๖๑. มะมวง ๔๘๙. ไม๔๓๔. พับ ๔๖๒. มะยม ๔๙o. ไม๔๓๕. พา ๔๖๓. มะละกอ ๔๙๑. ยก๔๓๖. พาย ๔๖๔. มะลิ ๔๙๒. ยอด๔๓๗. พี่ ๔๖๕. มังคุด ๔๙๓. ยอม๔๓๘. พื้น ๔๖๖. มัด ๔๙๔. ยัก๔๓๙. พุง ๔๖๗. มัน (ส) ๔๙๕. ยัง๔๔o. พูด ๔๖๘. มา ๔๙๖. ยา๔๔๑. เพราะ ๔๖๙. มา ๔๙๗. ยา๔๔๒. เพาะ ๔๗o. มาก ๔๙๘. ยาก
 8. 8. ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา๔๙๙. ยาง (น) ๕๒๗. ราคา ๕๕๕. ลัก๕oo. ยาง ๕๒๘. ราชินี ๕๕๖. ลับ๕o๑. ยาม ๕๒๙. ราด ๕๕๗. ลา๕o๒. ยาย ๕๓o. ราน ๕๕๘. ลาก๕o๓. ยาย ๕๓๑. ราย ๕๕๙. ลาง๕o๔. ยาว ๕๓๒. รํา ๕๖o. ลาง๕o๕. ยิง ๕๓๓. รีด ๕๖๑. ลางสาด๕o๖. ยิ้ม ๕๓๔. รีบ ๕๖๒. ลาบ๕o๗. ยืน ๕๓๕. รู ๕๖๓. ลาย๕o๘. ยุง ๕๓๖. เร็ว ๕๖๔. ลําไย๕o๙. ยุง ๕๓๗. เรา ๕๖๕. ลิเก๕๑o. เย็น ๕๓๘. เรียก ๕๖๖. ลิง๕๑๑. เย็บ ๕๓๙. เรียง ๕๖๗. ลื่น๕๑๒. เยอะ ๕๔o. เรียน ๕๖๘. ลืม๕๑๓. แยง ๕๔๑. เรือ ๕๖๙. ลุก๕๑๔. โยน ๕๔๒. เรื่อง ๕๗o. ลุง๕๑๕. รด ๕๔๓. เรือน ๕๗๑. ลูก๕๑๖. รวม ๕๔๔. เรื่อย ๕๗๒. เล็ก๕๑๗. รอ ๕๔๕. แรก ๕๗๓. เลข๕๑๘. รอง ๕๔๖. โรย ๕๗๔. เลน๕๑๙. รอง ๕๔๗. ไร ๕๗๕. เล็บ๕๒o. รอน ๕๔๘. ลง ๕๗๖. เลม๕๒๑. รอบ ๕๔๙. ลด ๕๗๗. เลย๕๒๒. ระวัง ๕๕o. ลบ ๕๗๘. เละ๕๒๓. รัก ๕๕๑. ลม ๕๗๙. เลา๕๒๔. รักษา ๕๕๒. ลม ๕๘o. เลา๕๒๕. รัด ๕๕๓. ลอง ๕๘๑. เลี้ยง๕๒๖. รับ ๕๕๔. ละมุด ๕๘๒. เลี้ยว
 9. 9. ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา๕๘๓. เลือด ๖๑๑. สวม ๖๓๙. หก (ก)๕๘๔. เลื่อย ๖๑๒. สวย ๖๔o. หญา๕๘๕. แล ๖๑๓. สอน ๖๔๑. หนา๕๘๖. แลง ๖๑๔. สอบ ๖๔๒. หนา๕๘๗. แลว ๖๑๕. สอม ๖๔๓. หนี๕๘๘. และ ๖๑๖. สะดือ ๖๔๔. หนู๕๘๙. ไล ๖๑๗. สะพาน ๖๔๕. หม๕๙o. วัด ๖๑๘. สะอาด ๖๔๖. หมอ๕๙๑. วัน ๖๑๙. สั่ง ๖๔๗. หมอ๕๙๒. วัว ๖๒o. สังกะสี ๖๔๘. หมา๕๙๓. วา ๖๒๑. สั้น ๖๔๙. หมี๕๙๔. วาง ๖๒๒. สับ ๖๕o. หมู๕๙๕. วาง ๖๒๓. สับปะรด ๖๕๑. หมู๕๙๖. วาด ๖๒๔. สาด ๖๕๒. หรือ๕๙๗. วาน ๖๒๕. สาย ๖๕๓. หวี๕๙๘. วิ่ง ๖๒๖. สาว ๖๕๔. หอ๕๙๙. วิชา ๖๒๗. สี ๖๕๕. หอง๖oo. วิตามิน ๖๒๘. สุก ๖๕๖. หอม (ข)๖o๑. วิธี ๖๒๙. สุข ๖๕๗. หอย๖o๒. เวลา ๖๓o. สู ๖๕๘. หัก๖o๓. เวียน ๖๓๑. เสน ๖๕๙. หั่น๖o๔. ไว ๖๓๒. เสา ๖๖o. หัว๖o๕. ศาลา ๖๓๓. เสียง ๖๖๑. หัวเราะ๖o๖. สง ๖๓๔. เสียบ ๖๖๒. หา๖o๗. สบู ๖๓๕. เสือ ๖๖๓. หา๖o๘. สม ๖๓๖. เสื่อ ๖๖๔. หาง๖o๙. สวด ๖๓๗. เสื้อ ๖๖๕. หาม๖๑o. สวน ๖๓๘. ใส ๖๖๖. หาย
 10. 10. ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา๖๖๗. หิน ๖๘๑. ใหญ ๖๙๕. อาบ๖๖๘. หิว ๖๘๒. ใหม ๖๙๖. อาละวาด๖๖๙. หุง ๖๘๓. ไหน ๖๙๗. อําเภอ๖๗o. หุน ๖๘๔. ไหม ๖๙๘. อิ่ม๖๗๑. หู ๖๘๕. ไหล ๖๙๙. อีก๖๗๒. เห ๖๘๖. ไหว ๗oo. อื่น๖๗๓. เห็น ๖๘๗. อยา ๗o๑. อุน๖๗๔. เหนือ ๖๘๘. อยู ๗o๒. เอง๖๗๕. เหลา ๖๘๙. ออก ๗o๓. เอา๖๗๖. เหลือ ๖๙o. ออน ๗o๔. แอบ๖๗๗. เหา ๖๙๑. อะไร ๗o๕. โอ๖๗๘. แหง ๖๙๒. อัน ๗o๖. โอง๖๗๙. แหน ๖๙๓. อา ๗o๗. โอน๖๘o. ให ๖๙๔. อาน ๗o๘. ไอ .
 11. 11. นอกจากนี้ยังมีคําที่เปนคําพื้นฐานในการเรียน ดังนี้บทที่ ๑ คําที่มีพยัญชนะ ต ถ ฟ ม ร ประสมดวยสระ อาบทที่ ๒ เพิ่มคําที่มีพยัญชนะ ก ด ข ห น ล ว ประสมดวยสระ อูบทที่ ๓ เพิ่มคําที่มีพยัญชนะ บ อ ช ประสมดวยสระ อี ใอบทที่ ๔ เพิ่มคําที่มีพยัญชนะ จ ป พ ประสมดวยสระ ไอ โอบทที่ ๕ เพิ่มคําที่มีพยัญชนะ ส ประสมดวยสระ อุ อําบทที่ ๖ เพิ่มคําที่มีพยัญชนะ ง ท ย ประสมดวยสระ อะบทที่ ๗ เพิ่มคําที่มีพยัญชนะ ฉ ประสมดวยสระ อิ เอบทที่ ๘ เพิ่มคําที่มีพยัญชนะ ญ ประสมดวยสระ อัว ออบทที่ ๙ ทบทวนพยัญชนะตั้งแตบทที่ ๑-๘ ประสมดวยสระ เออ เอาบทที่ ๑๐ เพิ่มคําที่มีพยัญชนะ ค ประสมดวยสระ อือ และการผันวรรณยุกต เอก โท ตรี จัตวาคําที่มี ก จ ด ต บ ป อ เปนพยัญชนะตนบทที่ ๑๑ เพิ่มคําที่มีพยัญชนะ ธ ประสมดวยสระ แอะ และการผันวรรณยุกต เอก โท คําที่มี ขฉถส ห เปนพยัญชนะตนบทที่ ๑๒ เพิ่มคําที่มีพยัญชนะ ฝ ศ ประสมดวยสระ แอ เออะ และการผันวรรณยุกต เอก โทคําที่มี ค ง ช ญ ท ธ น พ ฟ ม ย ร ล ว เปนพยัญชนะตนบทที่ ๑๓ ทบทวนพยัญชนะตั้งแตบทที่ ๑-๑๒ ประสมดวยสระ เอือ เอะ และทบทวนการผันวรรณยุกต บทที่ ๑๐-๑๒บทที่ ๑๔ ทบทวนพยัญชนะตั้งแตบทที่ ๑-๑๒ ประสมดวยสระ โอะ เอีย และ คําที่มีตัวสะกดอยูในแม กงบทที่ ๑๕ เพิ่มคําที่มีพยัญชนะ ผ ประสมดวยสระ อึ เอาะ และคําที่มีตัวสะกดอยูในแม กน (น)บทที่ ๑๖ เพิ่มคําที่มีพยัญชนะ ซ ประสมดวยสระ อัวะ เอียะ เอือะ และคําที่มีตัวสะกดอยูในแมกมบทที่ ๑๗ เพิ่มคําที่มีพยัญชนะ ณ ษ ฮ ทบทวนสระทั้งหมด และคําที่มีตัวสะกดอยูในแม เกยบทที่ ๑๘ เพิ่มคําที่มีพยัญชนะ ฆ ฬ ทบทวนสระทั้งหมด และคําที่มีตัวสะกดอยูในแม เกอวบทที่ ๑๙ เพิ่มคําที่มีพยัญชนะ ภ ทบทวนสระทั้งหมด และคําที่มีตัวสะกดอยูในแม กก (ก)บทที่ ๒๐ คําที่มีตัวสะกดอยูในแม กด (ด)บทที่ ๒๑ คําที่มีตัวสะกดอยูในแม กบ (บ)
 12. 12. บทที่ ๒๐ คําทีมีสระเปลี่ยนรูป ลดรูป และ ตัดรูปสระ เชน ฉัน เก็ง เชิง (สระเปลี่ยนรูป) ่ มด (สระลดรูป) ดวง (ตัดรูปสระ)หมายเหตุ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ จะเรียนพยัญชนะ ๓๖ ตัว และสระ ๒๘ เสียง (ยกเวนพยัญชนะ ฐ ฎ ฏ ฑ ฆ ฃ ฅ ฌ และ สระ ฤ ฤา ฦ ฦา)

×