Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

คำศัพท์พื้นฐานชั้นป.6

32,716 views

Published on

คำศัพท์พื้นฐานชั้นป.6

Published in: Education
 • Be the first to comment

คำศัพท์พื้นฐานชั้นป.6

 1. 1. คาใหม่ ในบทเรียนและคาที่นักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ ตามหนังสือเรียนภาษาไทย ชุด ภาษาเพือชีวต ่ ิ ของ กระทรวงศึกษาธิการ
 2. 2. ๒ คาใหม่ ในบทเรียนและคาทีนักเรียนควรรู้ ่ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่คาที่คาาที่ ํ คํํ ๑ เกวียน ๒๖ กร ๕๑ กะโหลก ๗๖ ขวัญ ๒ เกษตรกรรม ๒๗ กรรม ๕๒ กะพริ บ ๗๗ ขวาก ๓ เกี้ยวพาราสี ๒๘ กระเซ้าเย้าแหย่ ๕๓ กะหลํ่าดาว ๗๘ ขัดเขมร ๔ เขม้น ๒๙ กระแต ๕๔ กะหลํ่าปม ๗๙ ขายผ้าเอาหน้ารอด ๕ เข้าสุหนัต ๓๐ กระดังงา ๕๕ กัมปนาท ๘๐ ข้าวปุ้ น ๖ เค้ก ๓๑ กระดาษสา ๕๖ กัลป์ ๘๑ คณิ ตศาสตร์ ๗ เคร่ งเครี ยด ๓๒ กระตั้ว ๕๗ กัลปาฯ ๘๒ คทาธร ๘ เคร่ งขรึ ม ๓๓ กระต่ายตื่นตูม ๕๘ กัลยา ๘๓ คนที่ไม่มีจุดมุ่งหมาย ใดในชีวต เปรี ยบเสมือน ิ เรื อไม่มีหางเสื อ ๙ เคราะห์ดี ๓๔ กระบาล ๕๙ ก้านธูป ๘๔ คมนาคม๑๐ เคราะห์หามยามร้าย ๓๕ กระบี่ ๖๐ การเวก ๘๕ ครรชิต๑๑ เครื่ องเซ่น ๓๖ กระบือ ๖๑ การ์ตูน ๘๖ ครรภ์๑๒ เครื่ องถม ๓๗ กระออม ๖๒ กาลเทศะ ๘๗ ครรลอง๑๓ เครื่ องสังเวย ๓๘ กราฟ ๖๓ กาฬสิ นธุ์ ๘๘ ครั่นคราม๑๔ เคหา ๓๙ กรี ธาทัพ ๖๔ กํายาน ๘๙ ครั่นคร้าม๑๕ เคอร์เซอร์ ๔๐ กรุ งรัตนโกสิ นทร์ ๖๕ กิจกรรม ๙๐ คราวเคราะห์๑๖ แกลดิโอลัส ๔๑ กรุ ้มกริ่ ม ๖๖ กุณฑล ๙๑ ครํ่าครวญ๑๗ แครอท ๔๒ กลอนกานท์ ๖๗ กุหลาบ ๙๒ ครื้ นเครง๑๘ โกฏิ ๔๓ กลอุบาย ๖๘ ขนบธรรม ๙๓ คละเคล้า เนียม ๑๙ โฆษณา ๔๔ กลัวให้ถูกท่า กล้า ๖๙ ขนัด ๙๔ คลิก ให้ถูกที่ ดีให้ถูกทาง๒๐ ไกรสร ๔๕ กล่าวหา ๗๐ ขยับ ๙๕ ความไม่มีโรคเป็ นลาภอัน ประเสริ ฐ๒๑ กงเกวียนกําเกวียน ๔๖ ก๋ วยเตี๋ยว ๗๑ ขยาย ๙๖ ความดีงามไม่มีในคนพาล๒๒ กฎจราจร ๔๗ ก๋ วยสลาก ๗๒ ขยิบตา ๙๗ ความประมาทเป็ นทาง แห่งความตาย๒๓ กฐิน ๔๘ กวัดแกว่ง ๗๓ ขยุกขยิก ๙๘ คอนเสิ ร์ต๒๔ กตัญํู ๔๙ กษัตริ ย ์ ๗๔ ขรัว ๙๙ คอฝิ่ น๒๕ กนก ๕๐ กอปร ๗๕ ขวนขวาย ๑๐๐ คอมพิวเตอร์
 3. 3. ๓ คาใหม่ ในบทเรียนและคาทีนักเรียนควรรู้ ่ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา๑๐๑ คอลัมน์ ๑๒๖ จรลี ๑๕๑ ชาญ ๑๗๖ ตลก๑๐๒ คัคนานต์ ๑๒๗ จริ ต ๑๕๒ ชํานาญ ๑๗๗ ตวาด๑๐๓ คาร์ เนชัน ่ ๑๒๘ จ้อกแจ้กจอแจ ๑๕๓ ชิวหา ๑๗๘ ตะกละ๑๐๔ คําสาป ๑๒๙ จักรยานยนต์ ๑๕๔ ชีวาลัย ๑๗๙ ตะขิดตะขวงใจ๑๐๕ คียบอร์ด ์ ๑๓๐ จักษุ ๑๕๕ ชุลมุน ๑๘๐ ตักบาตรเทโว๑๐๖ คุณสมบัติ ๑๓๑ จับปลาสองมือ ๑๕๖ ชุลีกร ๑๘๑ ตํานาน๑๐๗ ฆราวาส ๑๓๒ จาบัลย์ ๑๕๗ ซอ ๑๘๒ ตํารวจ๑๐๘ งอมแงม ๑๓๓ จินตนาการ ๑๕๘ ซาบซึ้ ง ๑๘๓ ติดลูกไม้พราว๑๐๙ งานเมาลิต ๑๓๔ จิ๊ปโซฟิ ลล่า ๑๕๙ ซึง ๑๘๔ ติว๑๑๐ งานนักขัต ๑๓๕ ฉกรรจ์ ๑๖๐ ซื่ อกินไม่หมด ๑๘๕ เต้าหู้ ฤกษ์ คดกินไม่นาน๑๑๑ งาน ๑๓๖ ฉงน ๑๖๑ ซื่อสัตย์ ๑๘๖ ถนน หัตถกรรม๑๑๒ เจดีย ์ ๑๓๗ ฉลองพระองค์ ๑๖๒ ญาติ ๑๘๗ ถวาย๑๑๓ เจตนารมณ์ ๑๓๘ ฉัตร ๑๖๓ ดวงมาน ๑๘๘ ถึงแก่กรรม๑๑๔ เจริ ญ ๑๓๙ ฉันทลักษณ์ ๑๖๔ ดอกพิกุล ๑๘๙ ถุงพระบาท จะร่ วง๑๑๕ เจียน ๑๔๐ ฉายฉาน ๑๖๕ ดับเบิ้ลคลิก ๑๙๐ ถุงพระหัตถ์๑๑๖ เฉไฉ ๑๔๑ ฉายา ๑๖๖ ดาวพระเคราะห์ ๑๙๑ เถลไถล๑๑๗ เชิงตะกอน ๑๔๒ ชนนี ๑๖๗ ดิเรก ๑๙๒ แถลงการณ์๑๑๘ เชิญชวน ๑๔๓ ชมรม ๑๖๘ เดียรัจฉาน ๑๙๓ แถลงข่าว๑๑๙ เชี่ยนหมาก ๑๔๔ ชลธาร ๑๖๙ ไดโนเสาร์ ๑๙๔ แถลงไข๑๒๐ เชือน ๑๔๕ ชลนา ๑๗๐ ไดรเวอร์ ๑๙๕ ทรงศักดิ์๑๒๑ เซฟ ๑๔๖ ชลมารค ๑๗๑ ต้นยาร่ วง ๑๙๖ ทรพี๑๒๒ แจ่มจรัส ๑๔๗ ช็อกโลก ๑๗๒ ตรวจตรา ๑๙๗ ทรรศน์๑๒๓ โจงกระเบน ๑๔๘ ชะรอย ๑๗๓ ตระ ๑๙๘ ทรรศนะ๑๒๔ จรรโลงใจ ๑๔๙ ชันษา ๑๗๔ ตริ ตรอง ๑๙๙ ทรหด๑๒๕ จรรยา ๑๕๐ ชั้นอวกาศ ๑๗๕ ตรี กฏ ู ๒๐๐ ทรัพยากร ธรรมชาติ
 4. 4. ๔ คาใหม่ ในบทเรียนและคาทีนักเรียนควรรู้ ่ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา๒๐๑ ทรามสวาสดิ ๒๒๖ เทศกาล ๒๕๑ นัย ๒๗๖ บริ สุทธิ์๒๐๒ ทวาร ๒๒๗ เทศกาลกินเจ ๒๕๒ นัยน์ตา ๒๗๗ บวงสรวง๒๐๓ ทวาราวดี ๒๒๘ เทศน์ ๒๕๓ นัยนา ๒๗๘ บวช๒๐๔ ทองกวาว ๒๒๙ เทศบาล ๒๕๔ นาฏศิลป์ ๒๗๙ บ๊วย๒๐๕ ทอประกาย ๒๓๐ เที่ยงธรรม ๒๕๕ นํ้าอมฤต ๒๘๐ บักหุ่ง๒๐๖ ทะมึน ๒๓๑ โทมนัส ๒๕๖ นิทรา ๒๘๑ บั้งไฟ๒๐๗ ทะแม่ง ๒๓๒ โทรทัศน์ ๒๕๗ นิทาน ๒๘๒ บังเอิญ๒๐๘ ทะยาน ๒๓๓ โทรศัพท์ ๒๕๘ นิทานชาดก ๒๘๓ บัญชีงบดุล๒๐๙ ทะลาย ๒๓๔ ธรณี ๒๕๙ นิทานปรัมปรา ๒๘๔ บัณฑิต๒๑๐ ทัณฑ์ ๒๓๕ ธรรม ๒๖๐ นิมิต ๒๘๕ บัตร๒๑๑ ทัวร์ ๒๓๖ ธรรมย่อมรักษา ๒๖๑ เนรมิต ๒๘๖ บันดาล ผูประพฤติธรรม ้๒๑๒ ทัศนะ ๒๓๗ ธารนํ้าใจ ๒๖๒ ธาตุ ๒๘๗ บาดาล๒๑๓ ทัศนาจร ๒๓๘ ธุ รกิจ ๒๖๓ นมัสการ ๒๘๘ บาตรพระ๒๑๔ ทายาท ๒๓๙ ธุลี ๒๖๔ นักขัตฤกษ์ ๒๘๙ บาทบงสุ์๒๑๕ ทินกร ๒๔๐ นกงัว ่ ๒๖๕ บทบาท ๒๙๐ บายศรี๒๑๖ ทิวทัศน์ ๒๔๑ นครา ๒๖๖ บทมาลย์ ๒๙๑ บําเพ็ญ๒๑๗ ทิวา ๒๔๒ นคเรศ ๒๖๗ บรรทัด ๒๙๒ บิณฑบาต๒๑๘ ทิศ ๒๔๓ นพคุณ ๒๖๘ บรรพชน ๒๙๓ บิตุรงค์๒๑๙ ทีม ๒๔๔ นพมาศ ๒๖๙ บรรพชา ๒๙๔ บิตุเรศ๒๒๐ ทึ่ง ๒๔๕ นภา ๒๗๐ บรรพบุรุษ ๒๙๕ บีฑา๒๒๑ ทุเรี ยน ๒๔๖ นมัสการ ๒๗๑ บรรยากาศ ๒๙๖ บุญผะเหวด๒๒๒ เทคโนโลยี ๒๔๗ น้อยหน่า ๒๗๒ บรรยาย ๒๙๗ บุฟเฟ่ ต์๒๒๓ เทคโนโลยี ๒๔๘ นักขัตฤกษ์ ๒๗๓ บรรลัย ๒๙๘ บุรุษ ชีวภาพ ไปรษณี ย ์๒๒๔ เทวัญ ๒๔๙ นักษัตร ๒๗๔ บริ วาร ๒๙๙ บุษบง๒๒๕ เทเวศ ๒๕๐ นันทน์ ๒๗๕ บริ ษท ั ๓๐๐ บุหงา
 5. 5. ๕ คาใหม่ ในบทเรียนและคาทีนักเรียนควรรู้ ่ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา๓๐๑ บุหลัน ๓๒๖ ประดิดประดอย ๓๕๑ ปริ ศนา ๓๗๖ ผอบ๓๐๒ บูลเบอรี่ ๓๒๗ ประดิษฐาน ๓๕๒ ปรี ชา ๓๗๗ ผ้ากํามะหยี่๓๐๓ เบญจมาศ ๓๒๘ ประทับ ๓๕๓ ปรี ชาชาญ ๓๗๘ ผิวพรรณ๓๐๔ เบนซิน ๓๒๙ ประพฤติ ๓๕๔ ปศุสัตว์ ๓๗๙ ฝรั่ง๓๐๕ แบคทีเรี ย ๓๓๐ ประเพณี ๓๕๕ ปอยหลวง ๓๘๐ พงศ์พนธุ์ ั๓๐๖ โบราณกาล ๓๓๑ ประมาท ๓๕๖ ปะหนัน ๓๘๑ พงศาวดาร๓๐๗ โบราณคดี ๓๓๒ ประมุข ๓๕๗ ปัจจุบน ั ๓๘๒ พจนานุกรม๓๐๘ โบสถ์ ๓๓๓ ประยุกต์ ๓๕๘ ปัถพี ๓๘๓ พจนารถ๓๐๙ ป.ล. ๓๓๔ ประโยชน์ ๓๕๙ ปัสสาวะ ๓๘๔ พจมาน๓๑๐ ปกเกศ ๓๓๕ ประวัติ ๓๖๐ ป่ าโปร่ ง ๓๘๕ พญานาค๓๑๑ ปโกฏิ ๓๓๖ ประวัติศาสตร์ ๓๖๑ ปาล์ม ๓๘๖ พยาธิ๓๑๒ ปฏิบติ ั ๓๓๗ ประวิง ๓๖๒ ปี ติ ๓๘๗ พรรค๓๑๓ ปฏิบติธรรม ั ๓๓๘ ประสงค์ ๓๖๓ ปี่ พาทย์ ๓๘๘ พรรณนา เครื่ องใหญ่๓๑๔ ปฏิภาณ ๓๓๙ ประสบการณ์ ๓๖๔ ปี ศาจ ๓๘๙ พรรณไม้๓๑๕ ปฏิเสธ ๓๔๐ ประสู ติ ๓๖๕ เปรมปรี ดา ๓๙๐ พรรณราย๓๑๖ ปณิ ธาน ๓๔๑ ปรักหักพัง ๓๖๖ เปรมปรี ด์ ิ ๓๙๑ พรรษา๓๑๗ ปทุมา ๓๔๒ ปรัชญา ๓๖๗ เปรื่ องปราด ๓๙๒ พรหม๓๑๘ ประกาศ ๓๔๓ ปรากฏ ๓๖๘ เปอร์เซนต์ ๓๙๓ พระขรรค์๓๑๙ ประจ๋ อประแจ๋ ๓๔๔ ปราชญ์ ๓๖๙ โปรตีน ๓๙๔ พระเขนย๓๒๐ ประจักษ์ ๓๔๕ ปรารถนา ๓๗๐ ไปรษณี ย ์ ๓๙๕ พระชนนี๓๒๑ ประจัญ ๓๔๖ ปรารมภ์ ๓๗๑ ผกา ๓๙๖ พระทนต์๓๒๒ ประชวร ๓๔๗ ปราศจาก ๓๗๒ ผจญภัย ๓๙๗ พระทรวง๓๒๓ ประชาสัมพันธ์ ๓๔๘ ปราศรัย ๓๗๓ ผไท ๓๙๘ พระแท่น๓๒๔ ประณต ๓๔๙ ปราสาท ๓๗๔ ผลิตภัณฑ์ ๓๙๙ พระธํามรงค์๓๒๕ ประณม ๓๕๐ ปริ มาณ ๓๗๕ ผสมผสาน ๔๐๐ พระธิดา
 6. 6. ๖ คาใหม่ ในบทเรียนและคาทีนักเรียนควรรู้ ่ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา๔๐๑ พระนาสา ๔๒๖ พระ ๔๕๑ พะโล้ ๔๗๖ เพลงปฏิพากย์ ลักษมณ์๔๐๒ พระนาสิ ก ๔๒๗ พระศอ ๔๕๒ พะอืดพะอม ๔๗๗ เพาเวอร์พอยท์๔๐๓ พระเนตร ๔๒๘ พระเศียร ๔๕๓ พักตร์ ๔๗๘ เพาะพันธุ์๔๐๔ พระบรมมหาราชวัง ๔๒๙ พระสนับ ๔๕๔ พัฒนา ๔๗๙ เพิงผา เพลา๔๐๕ พระบรมราช ๔๓๐ พระเสโท ๔๕๕ พันธุกรรม ๔๘๐ แพรวพราว วินิจฉัย๔๐๖ พระบรมราชโองการ ๔๓๑ พระหทัย ๔๕๖ พัลวัน ๔๘๑ โพยม๔๐๗ พระบรมราโชวาท ๔๓๒ พระหัตถ์ ๔๕๗ พาร์สเลย์ ๔๘๒ โพระดก๔๐๘ พระบาท ๔๓๓ พระอัยกา ๔๕๘ พารา ๔๘๓ ไพศาล๔๐๙ พระปฐมเจดีย ์ ๔๓๔ พระอัยกี ๔๕๙ พาราไซต์ ๔๘๔ ฟรี๔๑๐ พระปราง ๔๓๕ พระอินทร์ ๔๖๐ พาสเวิร์ด ๔๘๕ ฟรี เซีย๔๑๑ พระพักตร์ ๔๓๖ พระอุระ ๔๖๑ พิฆาต ๔๘๖ ฟอนต์๔๑๒ พระพาย ๔๓๗ พระโอรส ๔๖๒ พิจารณ์ ๔๘๗ โฟลเดอร์๔๑๓ พระพาหา ๔๓๘ พระโอษฐ์ ๔๖๓ พิจารณา ๔๘๘ ไฟล์๔๑๔ พระพิฆเนศ ๔๓๙ พรํ่าเพรี ยก ๔๖๔ พิทกษ์ ั ๔๘๙ ภวังค์๔๑๕ พระภูษา ๔๔๐ พริ้ น ๔๖๕ พิธีรีตอง ๔๙๐ ภักดี๔๑๖ พระมหากรุ ณาธิคุณ ๔๔๑ พฤกษา ๔๖๖ พินิจ ๔๙๑ ภัยพิบติั๔๑๗ พระมารดา ๔๔๒ พฤติกรรม ๔๖๗ พิโรธ ๔๙๒ ภาคภูมิ๔๑๘ พระราชดําริ ๔๔๓ พฤษภาคม ๔๖๘ พิศ ๔๙๓ ภาพยนตร์๔๑๙ พระราชทาน ๔๔๔ พลศึกษา ๔๖๙ พิเศษ ๔๙๔ ภารกิจ๔๒๐ พระราชธิดา ๔๔๕ พลับพลา ๔๗๐ พิสูจน์ ๔๙๕ ภาวะ๔๒๑ พระราชปณิ ธาน ๔๔๖ พลาดพลั้ง ๔๗๑ พีระมิด ๔๙๖ ภิกษุ๔๒๒ พระราชมารดา ๔๔๗ พลาสติก ๔๗๒ พุทธรักษา ๔๙๗ ภุมรี๔๒๓ พระราชวัง ๔๔๘ พลุกพล่าน ๔๗๓ พุทธศาสนิกชน ๔๙๘ ภูเก็ต๔๒๔ พระราชอุทยาน ๔๔๙ พสกนิกร ๔๗๔ พุพธทาสภิกขุ ๔๙๙ ภูผา๔๒๕ พระราชโอรส ๔๕๐ พสุ ธา ๔๗๕ เพชรรู จี ๕๐๐ ภูมิใจ
 7. 7. ๗ คาใหม่ ในบทเรียนและคาทีนักเรียนควรรู้ ่ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา๕๐๑ ภูมิประเทศ ๕๒๖ มารยา ๕๕๑ ร้องอึง ๕๗๖ ลอก๕๐๒ ภูมิปัญญา ๕๒๗ มารยาท ๕๕๒ ร้อนเร่ า ๕๗๗ ลายเซ็นต์๕๐๓ ภูมิศาสตร์ ๕๒๘ มิตร ๕๕๓ ระคน ๕๗๘ ลาสเบอรี่๕๐๔ ภูมิอากาศ ๕๒๙ มิตรภาพ ๕๕๔ ระบบสุ ริย ๕๗๙ ลําเค็ญ จักรวาล๕๐๕ ภูวไนย ๕๓๐ เมขลา ๕๕๕ ระมัดระวัง ๕๘๐ ลําไพ่๕๐๖ มณฑล ๕๓๑ เมรุ ๕๕๖ ระหกระเหิ น ๕๘๑ ลิเกป่ า๕๐๗ มดตะนอย ๕๓๒ เมาส์ ๕๕๗ รักษาการณ์ ๕๘๒ ลิขสิ ทธิ์๕๐๘ มนต์สะกด ๕๓๓ แม่โพสพ ๕๕๘ รังสรรค์ ๕๘๓ ลิขิต๕๐๙ มนุษยธรรม ๕๓๔ โมเด็ม ๕๕๙ รัฐ ๕๘๔ ลิงค์๕๑๐ มนุสสา ๕๓๕ โมหันธ์ ๕๖๐ รัดพระองค์ ๕๘๕ ลิลลี่๕๑๑ มโนราห์ ๕๓๖ ยลยิน ๕๖๑ รัตนตรัย ๕๘๖ ลูกปะหลํ่า๕๑๒ มรคา ๕๓๗ ยอกร ๕๖๒ รันทด ๕๘๗ ลูกไม้พราว๕๑๓ มรณภาพ ๕๓๘ ยานอวกาศ ๕๖๓ รับประทาน ๕๘๘ โลกนิติ๕๑๔ มรณะ ๕๓๙ ยาเสพติด ๕๖๔ ราตรี ๕๘๙ วจี๕๑๕ มลภาวะ ๕๔๐ ยีนส์ ๕๖๕ รามสู ร ๕๙๐ วรรค๕๑๖ ม้วยมรณ์ ๕๔๑ ยีหอ ่ ้ ๕๖๖ ราหู ๕๙๑ วรรณยุกต์๕๑๗ มหรสพ ๕๔๒ ยุติธรรม ๕๖๗ ริ กเตอร์ ๕๙๒ วัคซีน๕๑๘ มหันตภัย ๕๔๓ เยอร์ บิร่า ๕๖๘ ริ ษยา ๕๙๓ วัง๕๑๙ มหาสมุทร ๕๔๔ เยอะแยะ ๕๖๙ รื่ นรมย์ ๕๙๔ วัชพืช๕๒๐ มอนิเตอร์ ๕๔๕ แยบยล ๕๗๐ รุ่ งอรุ ณ ๕๙๕ วัฒนธรรม๕๒๑ มัคคุเทศก์ ๕๔๖ รณรงค์ ๕๗๑ รู ปลักษณ์ ๕๙๖ วัณโรค๕๒๒ มังคุค ๕๔๗ รถยนต์ ๕๗๒ เร้า ๕๙๗ วัดพนัญเชิง๕๒๓ มัจฉา ๕๔๘ รสชาติ ๕๗๓ แรดิช ๕๙๘ วันทา๕๒๔ มัสยา ๕๔๙ รหัส ๕๗๔ โรแมนติก ๕๙๙ วันสาทร๕๒๕ มัสยิด ๕๕๐ รองพระบาท ๕๗๕ ฤทธิ์ ๖๐๐ วันฮารี รายอ
 8. 8. ๘ คาใหม่ ในบทเรียนและคาทีนักเรียนควรรู้ ่ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา๖๐๑ วัสสการ ๖๒๖ ศักดา ๖๕๑ สถาบันนาฏ ๖๗๖ สรรเสริ ญ พราหมณ์ ดุริยางคศิลป์๖๐๒ วาทศิลป์ ๖๒๗ ศักดิ์ศรี ๖๕๒ สถิต ๖๗๗ สร้อยพระคอ๖๐๓ วานร ๖๒๘ ศักดิ์สิทธิ์ ๖๕๓ สนทนา ๖๗๘ สร้างเสก๖๐๔ วายปราณ ๖๒๙ ศักราช ๖๕๔ สนับสนุน ๖๗๙ สรุ ป๖๐๕ วารสาร ๖๓๐ ศัตรู ๖๕๕ สนุก ๖๘๐ สลัก๖๐๖ วาสนา ๖๓๑ ศาสตราวุธ ๖๕๖ สไบ ๖๘๑ สวดมนต์๖๐๗ วิจย ั ๖๓๒ ศิโรเพฐน์ ๖๕๗ สมบูรณ์ ๖๘๒ สวนสามพราน๖๐๘ วิจิตร ๖๓๓ ศิลปวิทยาการ ๖๕๘ สมเพช ๖๘๓ สวรรค์๖๐๙ วิญญาณ ๖๓๔ ศิลปิ น ๖๕๙ สมภาร ๖๘๔ สวาท๖๑๐ วิตามิน ๖๓๕ ศิลาจารึ ก ๖๖๐ สมร ๖๘๕ สวามิภกดิ์ ั๖๑๑ วิถีชีวต ิ ๖๓๖ ศีรษะ ๖๖๑ สมอง ๖๘๖ สวาหะ๖๑๒ วิปริ ต ๖๓๗ ศุกร์ ๖๖๒ สมัคร ๖๘๗ สวิตซ์๖๑๓ วิวฒนาการ ั ๖๓๘ เศรษฐี ๖๖๓ สมัครสมาน ๖๘๘ สหกรณ์๖๑๔ วิเศษ ๖๓๙ เศียร ๖๖๔ สมาชิก ๖๘๙ สหาย๖๑๕ วุฒิ ๖๔๐ เศียร ๖๖๕ สมาทาน ๖๙๐ สะพรั่ง๖๑๖ เวทนา ๖๔๑ โศกศัลย์ ๖๖๖ สมาธิ ๖๙๑ สะล้อ๖๑๗ เว็บ ๖๔๒ สกปรก ๖๖๗ สมานฉันท์ ๖๙๒ สังเกต๖๑๘ เว็บไซต์ ๖๔๓ สงกรานต์ ๖๖๘ สมุทร ๖๙๓ สังขยา๖๑๙ เว็บเบราว์เซอร์ ๖๔๔ สงบ ๖๖๙ สรณะ ๖๙๔ สังขาร๖๒๐ เว็บเพจ ๖๔๕ สงบเสงี่ยม ๖๗๐ สรร ๖๙๕ สังหาร๖๒๑ เวหาหาว ๖๔๖ สงวน ๖๗๑ สรรพนาม ๖๙๖ สัจจา๖๒๒ เวิลด์ไวด์เว็บ ๖๔๗ สดุดี ๖๗๒ สรรพสัตว์ ๖๙๗ สัญจร๖๒๓ ไวรัส ๖๔๘ สตรอว์เบอร์ รี่ ๖๗๓ สรรพสิ นค้า ๖๙๘ สัญญา๖๒๔ ไวรัสตับอักเสบ ๖๔๙ สแตติส ๖๗๔ สรรพากร ๖๙๙ สัญญาณ๖๒๕ ศรัทธา ๖๕๐ สถานการณ์ ๖๗๕ สรรพางค์ ๗๐๐ สัญลักษณ์
 9. 9. ๙ คาใหม่ ในบทเรียนและคาทีนักเรียนควรรู้ ่ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา๘๐๑ สันนิษฐาน ๘๒๖ สิ งห์ ๘๕๑ เสาวรส ๘๗๖ อธิปัตย์๘๐๒ สันสกฤต ๘๒๗ สิ ละ ๘๕๒ เสื้ อคอกระเช้า ๘๗๗ อนงค์๘๐๓ สัปดาห์ ๘๒๘ สี สัน ๘๕๓ เสื อซ่อนเล็บ ๘๗๘ อนรรฆค่า๘๐๔ สัประยุทธ์ ๘๒๙ สี หบัญชร ๘๕๔ แสดง ๘๗๙ อนาคต๘๐๕ สัมพันธ์ ๘๓๐ สุ กสกาว ๘๕๕ แสตมป์ ๘๘๐ อนาถ๘๐๖ สัมฤทธิ์ ๘๓๑ สุ ขภาพจิต ๘๕๖ โสต ๘๘๑ อนามัย๘๐๗ สาคู ๘๓๒ สุ ขศานติ์ ๘๕๗ โสภา ๘๘๒ อนิจจา๘๐๘ สาธารณ์ ๘๓๓ สุ ขสันต์ ๘๕๘ โสมนัส ๘๘๓ อนุญาต๘๐๙ สาบสู ญ ๘๓๔ สุ จริ ต ๘๕๙ หงิมๆหยิบชิ้น ๘๘๔ อนุรักษ์ ปลามัน๘๑๐ สามเหลี่ยม ๘๓๕ สุ นทรี ยภาพ ๘๖๐ หงุดหงิด ๘๘๕ อปริ หานิยธรรม ทองคํา๘๑๑ สามารถ ๘๓๖ สุ นขั ๘๖๑ หนังสื อพิมพ์ ๘๘๖ อภิวนท์ ั๘๑๒ สายสิ ญจน์ ๘๓๗ สุ พรรณ ๘๖๒ หมักหมม ๘๘๗ อมนุษย์๘๑๓ สายัณห์ ๘๓๘ สุ ภาพบุรุษ ๘๖๓ หรรษ์ ๘๘๘ ่ อยูโยง๘๑๔ สารคดี ๘๓๙ สุ ภาพสตรี ๘๖๔ หัตถ์ ๘๘๙ อรรถรส๘๑๕ สารทุกข์สุข ๘๔๐ สุ ริยวงศ์ ์ ๘๖๕ หัสนัย ๘๙๐ อรหันต์ ดิบ๘๑๖ สารภาพ ๘๔๑ สุ รียศรี ์ ๘๖๖ เหงื่อไคล ๘๙๑ อร่ อย๘๑๗ สารานุกรม ๘๔๒ สู จิบตรั ๘๖๗ เหตุ ๘๙๒ อลงกรณ์๘๑๘ สาส์น ๘๔๓ เสกสรรค์ ๘๖๘ เหน็ดเหนื่อย ๘๙๓ อลหม่าน๘๑๙ สาหร่ าย ๘๔๔ เสด็จ ๘๖๙ เหนอะหนะ ๘๙๔ อลังการ๘๒๐ สําเนียง ๘๔๕ เสด็จพระราช ๘๗๐ เหมันต์ ๘๙๕ อวตาร ดําเนิน๘๒๑ สํารวจ ๘๔๖ เส้นโลมา ๘๗๑ เหยียดหยาม ๘๙๖ อสุ รี๘๒๒ สําเร็ จ ๘๔๗ เสบียง ๘๗๒ องคุลี ๘๙๗ อหังการ์๘๒๓ สําเหนียก ๘๔๘ เสเพล ๘๗๓ องอาจ ๘๙๘ อัคคี๘๒๔ สําอาง ๘๔๙ เสวนา ๘๗๔ องุ่น ๘๙๙ อัจฉริ ภาพ๘๒๕ สิ งขร ๘๕๐ เสวยราชย์ ๘๗๕ อดีต ๙๐๐ อัชฌาสัย
 10. 10. ๑๐ คาใหม่ ในบทเรียนและคาทีนักเรียนควรรู้ ่ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา๙๐๑ อันดามัน ๙๒๖ อิ่มเอมเปรมใจ ๙๕๑ ไอคอน๙๐๒ อันตราย ๙๒๗ อิริยาบถ ๙๕๒ โฮมเพจ๙๐๓ อับเฉา ๙๒๘ อิเล็กทรอนิกส์๙๐๔ อัปรา ๙๒๙ อีเมล๙๐๕ อัปลักษณ์ ๙๓๐ อีเมลแอดเดรส๙๐๖ ั อัฟริ กนไวโอเลต ๙๓๑ อียปต์ ิ๙๐๗ อัลสโตรมีเลีย ๙๓๒ อุตลุด๙๐๘ อัศจรรย์ ๙๓๓ อุตส่ าห์๙๐๙ อาจารย์ ๙๓๔ อุตสาหกรรม๙๑๐ อาณาจักร ๙๓๕ อุตุนิยมวิทยา๙๑๑ อาตมา ๙๓๖ อุทยาน๙๑๒ อารยธรรม ๙๓๗ อุทยานแห่งชาติ๙๑๓ อารักขา ๙๓๘ อุทร๙๑๔ อาวรณ์ ๙๓๙ อุทาหรณ์๙๑๕ อาวุธ ๙๔๐ อุทิศ๙๑๖ อาสัญ ๙๔๑ อุ่นหนาฝาคัง ่๙๑๗ อาสา ๙๔๒ อุบาย๙๑๘ อํานาจ ๙๔๓ อุปกรณ์๙๑๙ อํามาตย์ ๙๔๔ อุปถัมภ์๙๒๐ อิจฉา ๙๔๕ อุรา๙๒๑ อิดหนาระอาใจ ๙๔๖ เอกซเรย์๙๒๒ อิทธิพล ๙๔๗ เอกลักษณ์๙๒๓ อิทธิ ฤทธิ์ ๙๔๘ เอกสาร๙๒๔ อินเตอร์เน็ต ๙๔๙ แอปเปิ้ ล๙๒๕ อินทรี ย ์ ๙๕๐ โอเลี้ยง

×