Pelan strategik lengkap

3,511 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,511
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
151
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pelan strategik lengkap

 1. 1. Artikel 1: PENGURUSAN STRATEGIK: KONSEP DAN APLIKASINYADALAM ORGANISASI PENDIDIKANKamaruzaman bin Moidunny, PhDJabatan Pembangunan Pengurus, Pemimpin dan Eksekutif PendidikanInstitut Aminuddin Baki, Genting HighlandsAbstrakKertas kerja ini membincangkan konsep pengurusan strategik yang boleh diaplikasikandalam organisasi pendidikan. Pengurusan strategik yang ditunjangi oleh menformulasistrategi, pelaksanaan strategik dan penilaian strategik telah didefinisikan denganmemberikan contoh khusus dalam organisasi pendidikan. Menformulasi strategi didasarioleh misi, visi, objektif dan penjanaan strategi, hasil daripada pengimbasan luaran dandalaman organisasi. Sementara itu, program, bajet dan prosedur yang spesifik akanmembantu organisasi bertindak dalam arah yang ditentukan; dalam komponen pelaksanaanstrategik. Manakala penilaian strategik pula merupakan suatu kemestian dalam mengukursejauhmanakah organisasi berjaya mencapai tahap yang disasarkan. Dalammengaplikasikan pengurusan strategik; pengetahuan, kemahiran dan komitmen perludititikberatkan sama ada di peringkat pengurus, pentadbir atau orang bawahan. Hal iniamat penting dalam mempastikan organisasi pendidikan yang tidak berfokuskan keuntungan,tetap relevan dan diperlukan oleh masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam kertas kerjaini, penulis mengemukakan satu contoh sebenar bagaimana seorang peserta ProgramKelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan (NPQEL) 2010 mengaplikasikankonsep pengurusan strategik di sebuah organisasi pendidikan.PengenalanIstilah pengurusan seringkali dikaitkan dengan empat aktiviti penting yang dikenali dengansingkatan POLC. Empat komponen ini adalah merancang (P – Planning), Mengelola(Organizing - O), Memimpin (Leading – L) dan Mengawal (Controlling – C). Manakalastrategi pula boleh kaitkan dengan rancangan yang disusun kemas dan teratur dalam usahamencapai matlamat atau kejayaan sesebuah organisasi (Kamus Dewan, 2007). Dengan katalain, pengurusan strategik merupakan aktiviti merancang, mengelola, memimpin danmengawal yang disusun secara kemas dan teratur bagi mencapai matlamat sesebuahorganisasi. Konsep pengurusan strategik amat penting diketahui, difahami dan seterusnyadiaplikasi (Bryson 2004; Haberberg dan Rieple 2001; Thompson 1997) oleh pengurus ataupentadbir di sesebuah organisasi. Dalam melaksanakan sebarang aktiviti, pengurusanstrategik dilihat sebagai keperluan asas dalam menjamin keberkesanan dan kejayaanorganisasi tersebut. Dalam konteks penulisan ini, pengurusan strategik dilihat sebagai salahsatu elemen terpenting bagi setiap individu sama ada sebagai pemimpin atau pengurus disesebuah organisasi. Pengurusan strategik juga dikenal pasti sebagai pentas bagi pengurusatau pentadbir untuk mengendalikan program-program yang dilaksanakan di organisasi.Segala pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari secara teori, dapat diaplikasikan melaluiprogram-program berasaskan konsep pengurusan strategik ini (Institut Aminuddin Baki,1999).Definisi Pengurusan Strategik
 2. 2. Thompson (1997) menyatakan bahawa definisi pengurusan strategik melibatkan isubagaimana kuat dan berjayanya sesuatu strategi organisasi dan bagaimana perubahandilakukan. Bagi Pearce & Robinson (1997) pula, pengurusan strategik didefinisikan sebagaisuatu set pembuatan keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan pelaksanaanpelan yang dibentuk untuk mencapai objektif organisasi. Bagi David (1997) pula, pengurusanstrategik boleh didefinisikan sebagai seni dan sains dalam memformulasi, melaksanakan danmenilai keputusan bagi fungsi yang bertindan untuk membolehkan sesuatu organisasimencapai objektifnya. Sementara Bourgeois et al. (1999) menyatakan bahawa pengurusanstrategik merupakan aktiviti penting bagi pihak pengurusan yang bertindak balas terhadapapa yang berlaku dalam organisasi. Manakala Edaris (2004) menyatakan bahawa pengurusanstrategik secara umumnya boleh dianggap sebagai ‘otak’ manakala perancangan strategikpula adalah ‘tulang belakang’ kepada pengurusan.Komponen Dalam Pengurusan StrategikPengurus atau pemimpin perlu memahami pengurusan strategik semasa melaksanakanprogram atau projek yang dirancangkan di organisasi. Bagi Ayob (2005), apabila pengurusatau pemimpin ingin mencari kekuatan dalam sistem pengurusan, mereka perlu berpegangpada pendekatan pengurusan strategik. Bagi beliau, benteng yang teguh perlu disediakanmemandangkan ancaman dan tekanan bukan sahaja muncul dari dalam organisasi tetapi dariluar organisasi. Bagi beliau, pengurusan strategik dilihat sebagai proses mengurus yangmemberi tumpuan pada aspek jangka panjang dan memberi penekanan kepada operasipenggubalan, pelaksanaan dan penilaian strategi yang ditetapkan oleh organisasi.Bagi Pearce & Robinson (1997), pengurusan strategik terdiri daripada sembilantugasan kritikal iaitu:1. Menformulasi misi organisasi termasuk pernyataan umum tentang tujuan, falsafah danmatlamatnya.2. Membina profil organisasi yang menyatakan keadaan dalaman dan keupayaannya.3. Mentaksir persekitaran luaran organisasi yang mengandungi persaingan dan faktorkontekstual umum.4. Menganalisis pilihan organisasi lalu memadankannya dengan persekitaran luaran.5. Mengenal pasti pilihan terbaik dengan menilai setiap pilihan berdasarkan misiorganisasi.6. Memilih satu set objektif jangka panjang dan strategi utama yang sesuai yang bolehmencapai pilihan terbaik tersebut.7. Membina objektif tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan objektifjangka panjang dan strategi utama.8. Melaksanakan pilihan strategik dengan menekankan tentang sumber yang ada disamping tugasan, manusia, struktur, teknologi dan sistem ganjaran.9. Menilai kejayaan proses strategik sebagai input untuk membuat keputusan pada masaakan datang.Sementara itu, terdapat pendapat lain yang membahagikan komponen prosespengurusan strategik kepada tiga bahagian yang besar iaitu menformulasi, pelaksanaan danpenilaian strategik (David 1997; Edaris 2004). Ketiga-tiga komponen ini perlu dikuasaidengan mantap oleh pengurus atau pemimpin dalam menghalakan organisasi mereka ke arah
 3. 3. pencapaian matlamat yang telah ditetapkan. Pengetahuan, kemahiran dan sikap merekaseharusnya selari dengan konsep yang ditekankan dalam pengurusan strategik jika merekaingin membawa organisasi ke arah kejayaan dan kecemerlangan. Dengan itu, mereka akandapat menformulasi, melaksanakan dan seterusnya menilai secara strategik sebarang aktivitiatau program yang mereka usahakan di organisasi mereka. Rajah 1 menunjukkan hal ini.1. Menformulasi StrategiBagi David (1997), menformulasi strategi melibatkan pembinaan misi, mengenal pastipeluang dan ancaman luaran, menentukan kekuatan dan kelemahan dalaman, membentukobjektif jangka panjang, menjana strategi alternatif dan memilih strategi terbaik untukdigunakan. Dengan kata lain, menformulasi strategi melibatkan pengenalpastian masalah danperancangan strategik. Bagi Edaris (2004) pula, formulasi adalah proses yang melibatkanpembinaan wawasan, misi, matlamat strategik, objektif khusus, analisis kekuatan, analisiskelemahan, analisis ancaman (cabaran) dan analisis peluang. Peranan pengurus ataupemimpin amat penting di peringkat ini untuk memastikan kesepaduan wujud dalam prosesformulasi ini. Lampiran 1, Lampiran 2 dan Lampiran 3 yang mengandungi kajian keperluan,analisis persekitaran (SWOC), Matriks COWS, strategi yang dijana, Matriks Ranking,strategi mengikut keutamaan dan Pelan Strategik merupakan satu contoh bagaimanamenformulasi strategi ini diaplikasikan di organisasi.Bagi Tomlinson (2004), menformulasi strategi merupakan satu istilah yang menyamaiperancangan strategik. Bagi beliau, perancangan strategik didefinisikan sebagai prosesmembina visi dan menentukan cara terbaik untuk merealisasikannya. Perancanganstrategik akan membantu mengenal pasti arah dan haluan yang sesuai untuk mencapaiobjektif jangka panjang organisasi. Manakala Bryson (2004) pula menyatakan bahawaperancangan strategik merupakan usaha sistematik untuk menghasilkan keputusan dantindakan yang membentuk sesuatu organisasi, apa yang dilakukan dan mengapa perkaratersebut dilakukan. Perancangan strategik akan membantu pengurus dan pemimpin berfikir,belajar dan bertindak secara strategik. Bagi Edaris (2004) pula, perancangan strategik adalahtulang belakang kepada pengurusan yang merupakan suatu proses merancang hala tujuorganisasi. Perancangan strategik perlu melibatkan seluruh warga organisasi organisasisupaya perkongsian hala tuju ini akan mewujudkan rasa kesepunyaan di kalangan wargaorganisasi.Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) bilangan 1 tahun 1992 (JabatanPerdana Menteri Malaysia 1992) menyatakan bahawa proses perancangan strategikmelibatkan lima tindakan penting iaitu menganalisis persekitaran luaran, menganalisispersekitaran dalaman, menggubal wawasan organisasi, menggubal objektif-objektif kualitidan mengenal pasti penambahbaikan. Manakala bagi Edaris (2004), perancangan strategikperlu mengupas persoalan berikut iaitu:1. Apakah yang ingin dicapai oleh organisasi?,2. Bagaimanakah hasrat ataupun harapan tersebut boleh dicapai?,3. Bilakah hasrat tersebut akan tercapai? serta4. Untuk siapakah semua ini dilaksanakan?.Penganalisisan ke atas persekitaran luaran akan membolehkan pengurus atau pentadbirmengenal pasti peluang-peluang yang boleh dieksploitasi untuk menjayakan matlamatprogram. Pengurus atau pentadbir akan dapat mengesan ancaman dan cabaran yang mungkinmenghalang pencapaian matlamat program. Dengan maklumat sedemikian, pengurus atau
 4. 4. pentadbir boleh mengambil langkah-langkah awal untuk mengatasi atau mengelak ancamanberkenaan (PKPA Bilangan 1 1992). Bagi Edaris (2004), faktor-faktor seperti ekonomi,politik, sosial dan teknologi persekitaran perlu diberikan perhatian semasa melaksanakananalisis persekitaran luaran.Pengimbasan PersekitaranLUARAN DALAMANPolitikTeknologiEkonomiPerundanganSosialPesaingStruktur KepercayaanBudayaNilaiSumber –tenagaManusiaPolisiDalamanMENFORMULASI STRATEGI PELAKSANAANSTRATEGIKPENILAIANSTRATEGIKMISISebab-sebabkewujudanVISIApakahyanghendakdicapaiOBJEKTIFHasilapayangdikehendakidicapaiSTRATEGIPelan/Kaedahpencapaian misidanobjektifPROGRAMAktivitidilaksanakanuntukmencapai strategiBAJETKospelaksanaanprogramPROSEDURLangkahyangperludijalankan dalamaktivitiPRESTASIMaklum balas / PembelajaranRajah 1: Model Pengurusan StrategikSumber: Rushami Zien (2005):33
 5. 5. Penganalisisan ke atas persekitaran dalaman bertujuan mengukur halangan yang bolehmenyekat kelancaran program yang bakal dilaksanakan. Penganalisisan ini juga akanmengenal pasti kekuatan yang dimiliki oleh pengurus atau pentadbir untuk digembleng bagimenjayakan program di samping mengenal pasti kelemahan yang memerlukan perhatiansegera (PKPA Bilangan 1 1992). Bagi Bryson (2004) dan Edaris (2004), analisis persekitarandalaman akan membawa semua pihak terlibat meninjau keadaan dalaman sesebuahorganisasi. Ia akan melihat faktor-faktor seperti budaya organisasi, keadaan fizikal organisasi,ciri pengurusan yang wujud, semangat bekerja dan sebagainya.Bagi Edaris (2004), perancangan strategik mempunyai kekuatan tersendiri iaitu:1. Sebagai satu alat untuk memahami tentang tekanan dan perubahan pada persekitaran masadepan secara sistematik dan strategik;2. Berupaya menjadikan seseorang pengurus sebagai pemimpin cemerlang: melakukan sesuatuyang betul dengan betul, pada orang yang betul, pada tempat yang betul, pada masa yangbetul dan dalam belanjawan yang betul;3. Menjadikan pihak pengurusan lebih proaktif iaitu mengambil inisiatif bertindak untukmengubah dan menguasai situasi baru;4. Mampu menyediakan organisasi dengan pengurusan perubahan yang baik dan terancangrapi;5. Menyediakan peluang penglibatan pelbagai lapisan warga organisasi dalam proses pemikirandan mengurangkan tekanan serta tentangan kepada sebarang perubahan yang dinyatakan;6. Mampu meningkatkan semangat kerja berpasukan, memotivasikan staf serta menjalin rasakemesraan antara semua staf melalui pemahaman dan penghayatan hala tuju yang sama;7. Membantu supaya tidak berlaku pertindihan tugas dan kuasa yang boleh menjejaskan sistemorganisasi;8. Menjadi sebahagian daripada sistem kawalan untuk menentukan prestasi organisasi secarakeseluruhannya;9. Menjadikan seseorang itu pemimpin berwawasan dan berpandangan jauh ke hadapan, bukanhanya sebagai pengurus yang menumpukan kepada operasi jangka pendek sahaja;10. Membantu pihak pengurusan menjadi cekap dalam pengurusan masa, mengurus tekanan sertakonflik organisasi; dan11. Berkaitan dengan membuat keputusan pada hari ini untuk menentukan kelangsungan padahari esok dan masa depan seterusnya.2. Pelaksanaan StrategikBryson (2004) menyatakan bahawa pelaksanaan strategik merupakan perkara penting keranadapat memenuhi kehendak pelanggan dan mengelakkan kegagalan organisasi dalammencapai matlamatnya. Pelaksanaan strategik pula memerlukan organisasi membentukobjektif jangka masa pendek, membentuk polisi, memotivasikan orang bawahan dan
 6. 6. mengagihkan sumber. Pelaksanaan strategik juga dikenali sebagai peringkat tindakan dalampengurusan strategik (Zainal Abidin 1998). Bagi Edaris (2004), peringkat tindakankebiasaannya disertakan dengan pelan tindakan yang mengandungi langkah secara terperincidan dipantau untuk memastikan objektif khusus tercapai. Sehubungan dengan itu, PelanTindakan dan Pelan Operasi dalam Lampiran 3 dan Lampiran 4 merupakan satu contohbagaimana pelaksanaan strategik diaplikasikan di sebuah organisasi.Objektif dan strategi yang telah dibentuk dan dirancang perlu diturunkan dandikembangkan secara sistematik ke semua bahagian, jabatan dan unit dalam organisasi.Adalah amat penting agar semua warga organisasi mengetahui dengan tepat objektif danstrategi organisasi. Di samping itu, kemahiran mereka melaksanakan sebarang tindakan untukmencapai matlamat berasaskan objektif dan strategi seharusnya diteliti. Dengan kata lain,pengetahuan dan kemahiran mesti ada dalam diri setiap warga organisasi untukmelaksanakan tindakan yang diperlukan. Sehubungan dengan itu, komitmen pengurus ataupentadbir organisasi perlu memberikan komitmen dalam mempastikan setiap wargaorganisasi mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang bersesuaian, yang diperlukan disetiap aras hirarki organisasi. Dalam hal ini, latihan dan pembangunan sumber manusiamerupakan perkara asas yang perlu diberikan perhatian berat oleh pengurus dan pentadbirorganisasi.Dalam memastikan proses pelaksanaan strategi yang telah dibentuk dan dirancangdilaksanakan dengan berkesan di sesebuah organisasi, perkara-perkara berikut perlu diberikanperhatian (Rushami Zien, 2005) iaitu:1. Mewujudkan struktur organisasi yang sesuai dengan strategi yang hendakdilaksanakan.2. Menyediakan sumber-sumber yang diperlukan seperti kewangan, tenaga manusia,infrastruktur dan persekitaran kerja yang sesuai.3. Mendapatkan komitmen dan mendorong segenap warga organisasi.4. Mewujudkan polisi dan prosedur yang memudahkan pelaksanaan.5. Mewujudkan pengkalan data yang dapat dijadikan sumber rujukan warga organisasi.6. Mewujudkan barisan pengurusan dan kepimpinan yang komited untuk membimbingwarga organisasi.7. Mewujudkan sistem ganjaran dalam memotivasikan semua warga organisasi.3. Penilaian StrategikPenilaian strategik pula merupakan peringkat terakhir dalam pengurusan strategik (Bourgeoiset al. 1999; Haberberg dan Rieple 2001; Zainal Abidin 1998). Penilaian strategik melibatkantiga aktiviti asas iaitu menyemak semula faktor luaran dan dalaman berdasarkan strategisemasa, mengukur pencapaian dan membuat tindakan pembetulan. Bagi Sloman (1994),Edaris (2004) dan Rushami Zien (2005), setiap aktiviti yang dilaksanakan perlu dinilai untukmengetahui keberkesanannya terhadap pencapaian matlamat organisasi. Sesebuah organisasiyang inginkan kemajuan perlu melakukan penambahbaikan dari semasa ke semasa. Aktivitipenambahbaikan yang berkesan dan bermakna boleh dilakukan berdasarkan maklumat yangdidapati daripada aktiviti penilaian yang telah dilaksanakan.Penilaian strategik juga digunakan sebagai satu proses untuk mengawal agar strategiyang dirancang dan dilaksanakan tidak terkeluar daipada hala tuju yang telah ditetapkan oleh
 7. 7. organisasi. Semakan terhadap pencapaian objektif, pencapaian sebenar dan prestasi piawaiyang ditetapkan, akan dapat menentukan tahap kedudukan organisasi terhadap matlamat yangtelah ditetapkan pada peringkat awal sesuatu strategi. Tindakan pembetulan, penambahbaikanatau pengubahsuaian dapat dilaksanakan berdasarkan data dan maklumat terperinci yangdikumpulkan semasa membuat penilaian strategik. Pembetulan, penambahbaikan danpengubahsuaian merupakan suatu kemestian sekiranya organisasi tidak dapat mencapaisasaran yang telah ditetapkan. Hal ini, menjelaskan kepada kita mengapa organisasi yangbesar seperti PETRONAS, Air Asia dan Edaran Otomobil Nasional (EON) masih wujud danmampu bersaing dalam memberikan perkhidmatan atau menghasilkan produk yangdikehendaki oleh pelanggan.Dalam melaksanakan penilaian strategik, alat atau instrumen yang dapat mengukurprestasi organisasi merupakan satu perkara yang amat penting. Senarai semak, soal selidikdan teknik pemerhatian seringkali digunakan dalam membuat penilaian. Namun demikian,adakah instrumen tersebut dapat benar-benar menilai sama ada objektif telah tercapai atautidak? Ketiadaan alat atau penggunaan alat yang tidak jitu dalam membuat pengukuranmerupakan masalah besar yang sering dihadapi oleh organisasi. Hal ini amat ketara jikaorganisasi tersebut baru diwujudkan dan tidak mempunyai tenaga pakar dalam menyediakaninstrumen penilaian. Di samping itu, bagaimana data yang diperolehi oleh organisasidianalisis, juga merupakan isu kritikal yang sering diperdebatkan dalam proses penilaianstrategik ini. Teknik dan tahap analisis yang sesuai perlu dikenal pasti. Dengan kata lain,organisasi amat memerlukan orang yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam prosespenilaian strategik ini.Isu Perlaksanaan Pengurusan Strategik Di Organisasi PendidikanMelihat kepada isu pengalikasiannya di organisasi pendidikan, dapatan kajian-kajian berikutboleh menggambarkan kemampuan organisasi tersebut mengimplementasi pengurusanstrategik. Sebagai contoh pertama, dapatan kajian oleh Jabatan Pelajaran Negeri (JPN)terhadap 84 buah organisasi (sekolah) di Negeri Pahang pada tahun 2006 mengesyorkan agarorganisasi menyediakan perancangan strategik dan berfokus bagi memastikan sasaran yangdiharapkan dapat direalisasikan. Hasrat ini perlu dikongsi bersama oleh seluruh wargaorganisasi di samping menerima sokongan dan kerjasama dari JPN dan Pejabat PelajaranDaerah (Laporan Pemantauan Kolaboratif Peningkatan Pengurusan Akademik 2006). Dengankata lain, perancangan strategik perlu dibuat dengan teliti agar matlamat organisasi dapatdicapai.Kajian oleh Marzita dan Sufean (2002) pula dilaksanakan terhadap 35 orang pengetuasekolah menengah Agama di Selangor menggunakan soal selidik dan kaedah temu bual.Dapatan menunjukkan bahawa kekuatan sekolah terletak kepada kepimpinan pengurus ataupentadbir serta komitmen guru terhadap pengurusan strategik. Menurut mereka, aspekkelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman amat perlu diberikan perhatian oleh pihaksekolah.Sementara itu, terdapat kajian yang dilaksanakan terhadap 29 buah Institut PendidikanGuru (IPG) yang melibatkan 29 orang pengarah, 11 orang timbalan pengarah, 1551 orangketua jabatan dan 290 orang pensyarah (Rahim et al. 2006). Dapatan menunjukkan bahawapengurus atau pentadbir serta pensyarah menghadapi masalah antara lainnya adalah
 8. 8. kefahaman, komitmen dan sokongan dalam melaksanakan pengurusan strategik. Hal inidisebabkan kekurangan daripada segi latihan dan pendedahan terhadap isu yang melibatkankonsep serta pengaplikasian pengurusan strategik.Sementara itu, kajian oleh Muhamad Bustaman (2006) terhadap sembilan buahpoliteknik di Semenanjung Malaysia pula memfokuskan amalan pengurusan strategik.Seramai 75 orang responden yang terdiri daripada pengarah dan ahli jawatankuasaperancangan strategik telah dilibatkan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pengurus danpentadbir perlu mendengar dan mengkomunikasikan pengurusan strategik kepada semuawarganya. Konsep coaching and mentoring disarankan oleh beliau dalam usaha memberikankefahaman serta kemahiran kepada semua warga organisasi.Dapat disimpulkan di sini bahawa dalam mengaplikasikan pengurusan strategik,pengetahuan, kemahiran dan komitmen amat perlu dititikberatkan. Sama ada di peringkatpengurus, pentadbir atau orang bawahan; pengetahuan dan kemahiran pengurusan strategikperlu dikuasai secara menyeluruh. Di samping itu, komitmen setiap warga organisasimerupakan satu perkara yang dituntut dalam menjayakan pengaplikasiannya di sesebuahorganisasi.Kepentingan Pengurusan StrategikTidak dapat kita nafikan bahawa pengurusan strategik amat penting dalam menguruskanprogram atau projek di sesebuah organisasi. Antara kepentingan pengurusan strategik dalampengurusan program atau projek di organisasi adalah seperti berikut iaitu:1. Merupakan suatu rangka kerja yang tersusun dan sistematik.2. Membantu organisasi membuat ramalan masa depan dengan tepat dan membolehkanorganisasi membuat tindakan proaktif bagi menghadapi sebarang perubahan3. Menjadikan pengurus atau pemimpin sebagai pemimpin yang cemerlang dan berkualiti denganmelakukan sesuatu yang betul, dengan betul.4. Menentukan keputusan yang dibuat secara sistematik dan memungkinkan keputusan yangtepat dan berkualiti diambil5. Menyediakan organisasi kepada pengurusan perubahan yang baik sama ada daripada dalamanatau pun persekitaran6. Membantu meningkatkan semangat kerja berpasukan, membuatl keputusan secara kolektif danmengambil tindakan secara kolaboratif, dan7. Menyediakan peluang penglibatan pelbagai lapisan pengurusan dalam proses pemikiran danmengurangkan tekanan serta tentangan pada sebarang perubahan yang dicadangkanPerbincangan dan RumusanPengurusan strategik seringkali dikaitkan dengan tiga komponen iaitu memformulasi strategi,pelaksanaan strategik dan penilaian strategik. Menformulasi strategi pula didasarkan kepadamisi, visi, objektif dan strategi yang dijanakan daripada pengimbasan luaran dan dalamanorganisasi. Dalam pelaksanaan strategik pula, program, bajet dan prosedur akan membantuorganisasi bertindak dalam arah seperti yang dihasratkan oleh organisasi tersebut. Sementarapenilaian strategik merupakan satu kemestian dalam mengukur sejauhmanakah organisasiberjaya mencapai tahap yang ditetapkan. Semasa proses pelakasanaan strategik dan penilaianstrategik, imbasan persekitaran tetap dilakukan dalam usaha mewujudkan hasil paling baikseperti yang dikehendaki.
 9. 9. Pengurusan strategik juga merupakan aspek yang penting dalam organisasipendidikan seperti sekolah, Institusi Pendidikan Guru (IPG), politeknik dan InstitusiPengajian Tinggi. Organisasi yang tidak berfokuskan keuntungan ini masih perlumemformulasi, melaksanakan dan menilai strategi yang mereka pilih. Hal ini akan menjaminbahawa organisasi mereka masih tetap relevan dan diperlukan oleh orang ramai.Pengetahuan, kemahiran dan komitmen yang tinggi dan sepenuh hati terhadap pengurusanstrategik merupakan suatu perkara yang dituntut. Hal ini adalah selaras dengan usahamelonjakkan organisasi pendidikan agar menjadi organisasi yang bermanfaat kepada wargadan pelanggannya. Dan perkara ini bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dilaksanakan.RujukanAyob Jantan. 2005. Pengetua sekolah yang efektif. Siri Penguruan Sekolah. Bentong: PTSProfessional Publishing Sdn. Bhd.Bourgeois, L. J., Duhaime, I. M. & Stimpert, J. L. 1999. Strategic management - a managerialperspective Ed. Ke-2. Fort Worth: The Dryden Press.Bryson, J. M. 2004. Strategic planning for public and nonprofit organizations - a guide tostrenghtening and sustaining organizational achievement Ed. Ke-3. San Francisco: Jossey-Bass.David, F. R. 1997. Strategic management . Ed. ke-6. London: Prentice Hall.Edaris Abbu Bakri. 2004. Pengurusan strategik - konsep dan aplikasi untuk pendidikan. KualaLumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.Haberberg, A. & Rieple, A. 2001. The strategic management of organisations. England: PearsonEducation Ltd.Institut Aminuddin Baki. 1999. Panduan pelaksanaan program sandaran. Genting Highlands:Institut Aminuddin Baki.Jabatan Perdana Menteri Malaysia. 1992. Pekeliling kemajuan pentadbiran awam bilangan 1tahun 1992 - panduan pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) bagi perkhidmatan awam.Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri Malaysia.Kamus Dewan. 2007. Ed. ke-4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Laporan Pemantauan Kolaboratif Peningkatan Pengurusan Akademik. 2006. Jabatan PelajaranNegeri Pahang: Sektor Pengurusan Akademik.Marzita Abu Bakar & Sufean Hussin. 2002. Pengurusan strategik di kalangan pengurus-pengurussekolah agama JAIS. Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan. 12(2):97-125.Muhamad Bustaman Abdul Manaf. 2006. The issues and theories of educational strategicleadership. Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan. 16(2):29-41.Pearce, J.A. & Robinson, R.B. 1997. Strategic manement – formulation, implementation andcontrol. 6th ed. Chicago: Time Mirror Higher Education Group.
 10. 10. Rahim Abdul Latiff, Zarin Ismail, Mohd Taib Harun & Rashidi Azizan. 2006. Mengenal pastimasalah melaksanakan standard MS ISO 9000 di 29 maktab perguruan. Jurnal Pengurusandan Kepimpinan Pendidikan. 16(1):49-64.Rushami Zien Yusoff. 2005. Pengurusan kualiti – prinsip dan pelaksanaan. Shah Alam: PusatPenerbitan Universiti (UPENA)Sloman, M. 1994. A handbook for training strategy. England: Gower.Thompson, J. L. 1997. Strategic management - awareness and change Ed. Ke-3. London: TheInternational Thomson Business Press.Tomlinson, H. 2004. Educational leadership - personal growth for professional development.London: Sage Publications.Zainal Abidin Mohamed. 1998. Pengurusan strategik - siri pengurusan dan pentadbiran utusan.Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd.
 11. 11. Lampiran 1BAHAGIAN I: MENFORMULASI STRATEGIKAJIAN KEPERLUAN KOMPONEN PENGURUSAN KURIKULUMKajian keperluan dilaksanakan bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kemampuan sediaada dan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi pelaksanaan program ini. Beberapa pendekatantelah digunakan bagi mengenal pasti permasalahan yang timbul. Antara kaedah yang digunakan ialahmelalui perbincangan dan membuat analisis tentang rekod dan maklumat dalam panitia matematik.PELAN STRATEGIKAnalisis Persekitaran (SWOC)Berpandukan keadaan semasa yang telah dinyatakan, analisis SWOC telah digunakan dalamsesi perbincangan dengan Guru Besar, Penolong Kanan kurikulum, Ketua Panitia dan guru-gurumateamatik. Melalui analisis SWOC ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentangkekuatan, kelemahan, cabaran dan peluang yang terdapat di sekolah ini seterusnya memudahkanusaha mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah.
 12. 12. STRENGTH/KEKUATANS1 Mendapat pendidikan seawal 5 tahun.S2 40% murid menghadiri kelas tuisyenbermula tahun 4.S3 Membuat pengasingan kelasmengikut prestasi akademik.S4 Guru yang berpengalaman dalammemeriksa kertas UPSR, 6 orang guruopsyen matematik dan seorangjurulatih utama.S5 Latih tubi yang berterusan.S6 Skim ganjaran seperti kumpulantanding.S7 Bimbingan rakan sebaya.S8 Program mentor – mentee berjalanlancar.S9 Jadual belajar persendirian.S10 Pengurusan masa yang efektif.S11 Budaya kerja guru yang cemerlang.S12 Sokongan kuat dari pihakpentadbiran.WEAKNESS/KELEMAHANW1 Kemasukan murid cicir dan lemahdari sekolah lain.W2 Murid tiada motivasi diri.W3 Defisit pembelajaran.W4 Kurang keyakinan diri.W5 38% murid belum menguasai faktaasas matematik.W6 38% murid belum dapat menguasaikonsep matematik.Nota:Semua lampiran yang digunakan adalah hasil kerjasebenar Pn. Salimar Mohamad, peserta ProgramKelayakan Profesional Pemimpin PendidikanKebangsaan (NPQEL) 2010.OPPORTUNITY/PELUANGO1 Sokongan PIBG.O2 Sikap penjaga yang positif.O3 Hubungan baik dengan agensi luar.O4 Hubungan baik dengan PejabatPendidikan Daerah dan nazir.O5 Tenaga bantu luar ada di kalangan ibubapa.CHALLENGE/CABARANC1 Sekolah terletak di tepi jalan besar,sibuk serta berbahaya.C2 Terdapat kafe siber, pusat snooker,pusat permainan video dan pusatmembeli-belah berhampiran sekolah.C3 Selalu berlaku kekurangan guru denganadanya aktiviti luar.C4. Pelajar tidak menyiapkan kerja rumahyang dibekalkan.C5 Segelintir ibu bapa tidak mahirmatematik dan tidak dapat membantukerja rumah anak mereka.COWS MatriksBerdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan cabaran yang telah dibina, satu penjanaanstrategi yang menggunakan COWS Matriks telah digunakan untuk menanganinya.
 13. 13. DALAMANLUARANKEKUATAN (S)S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10S11 S12KELEMAHAN (W)W 1W 2W3 W4 W5 W6PELUANG (O)O1 O2 O3 O4 O5S4 + S10 + O2 + O3Mengadakan kelas tambahan masacuti sekolah/bengkel matematikdengan kerjasama pelbagai pihak.W3 + W5 + W6 + O5Meminta bantuan penjaga yangpakar mengajar di sekolah.CABARAN (C)C1 C2 C3 C4 C5S5 + S9 + C3Banyakkan latihan dan kerja rumahS4 + S12 + C5Adakan perjumpaan dengan ibu bapauntuk bimbingan.W2 + C4 + C5Mengadakan motivasi diri dan ibubapa terhadap kepentinganmatapelajaran matematik.Lampiran 2SENARAI STRATEGI YANG TELAH DIJANA MELALUI COWSBIL KOD STRATEGI STRATEGI1 STRATEGI SOMengadakan kelas tambahan semasa cuti sekolah/bengkelmatematik.S4 + S10 + O2 + O32 STRATEGI SCBanyakkan latihan kerja rumah.S5 + S9 + C3
 14. 14. 3 STRATEGI SCAdakan perjumpaan dengan ibu bapa untuk bimbingan.S4 + S12 + C54 STRATEGI WOMengadakan motivasi diri pelajar dan ibu bapa terhadapkepentingan mata pelajaran matematik.W2 + C4 + C55 STRATEGI WOMeminta bantuan penjaga yang pakar mengajar kelas tambahan disekolah.W3 + W5 + W6 + O5MATRIKS RANKINGBagi memilih strategi mana yang sesuai bagi pelaksanaan program peningkatan matematik, matriksranking telah disediakan.KRITERIAPEMILIHANSTRATEGI1STRATEGI2STRATEGI3STRATEGI4STRATEGI5S4+S10+O2+O3S5+S9+C3 S4+S12+C5 W2+C4+C5 W3+W5+W6+O5Tahap kesukaran proseskerja3 3 2 3 2Kompentesi staf yangbertanggungjawab5 5 4 4 4Sumber kewangan dankos pembiayaan terlibat3 4 3 3 4Kemudahan infrastukturdan peralatan5 4 3 3 4Andaian hasil yangdijangkakan/impaknyauntuk mencapai objektif5 3 2 2 4Rekod keberkesananyang lepas4 3 2 3 3Kesesuaian denganpersekitaran terkini5 3 2 3 4JUMLAH SKOR 30 25 18 21 26KEPUTUSAN 1 3 5 4 2
 15. 15. SKALA 1: Kurang baik 2 : Sederhana baik 3 : Memuaskan 4 : Baik 5 : Sangat baikSENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAANBIL KOD STRATEGI STRATEGI1 S4 + S10 + O2Mengadakan kelas tambahan semasa cuti sekolah/bengkelmatematik dengan bantuan pelbagai pihak.2W3 + W5 + W6 +O5 Meminta bantuan penjaga yang pakar mengajar di sekolah.3 S5 + S9 + C3Banyakkan latihan kerja rumah.4 W2 + C4 + C5Mengadakan motivasi diri pelajar dan ibu bapa terhadapkepentingan mata pelajaran matematik.5S4 + S12 + C5Adakan perjumpaan dengan ibu bapa untuk bimbingan.Lampiran 3PELAN STRATEGIK
 16. 16. Melalui strategi yang telah dipilih, satu pelan strategik telah dirangka sebagai sasaran program.IsuStrategikMatlamatStrategikObjektifKhususKPISasaran PrestasiTOVP1 P2 P3 P4 P5 P6PelajargagaldalammatematikMeningkatkanpencapaianpelajar tahun6 pada 2010yang gagaldalammatematik-Pada akhir tahun(UPSR), 100%pelajar tahun 6 yanggagal matematikmampu mencapaisekurang-kurangnyagred C dalammatematikJumlahmuridlulus% muridlulus00616123218482464308038100BAHAGIAN II: PELAKSANAAN STRATEGIKPELAN TINDAKANProgram We Can Do It telah dipilih untuk tujuan penambahbaikan peningkatan prestasi matapelajaran matematik.Bidang : Pengurusan KurikulumNama Strategi : Peningkatan prestasi pelajar lemah matematik (We Can Do)BIL PROGRAM T/JAWABTEMPOH/TARIKHKOSSUMBEROUTPUT KPIPELANKONTIGENSI1.BengkelMatematik(We Can DoIt)GPKPentadbiran1 hari RM 828% pelajartidakmenguasaimatematikmenurun%pelajarlulusPembimbingRakan Sebaya
 17. 17. Lampiran 4PELAN OPERASIBIDANG : KurikulumNAMA PROGRAM : We Can Do ItOBJEKTIF : 1. Meningkatkan peratus lulus matematik2. Meningkatkan penguasaan fakta asas dalam matematikTEMPOH : 3 bulanSASARAN : Pelajar-pelajar gagal matematik Tahun 5 2009KOS : RM 828.00LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH CATATAN1Mesyuarat staf1.1 Ucapan Guru Besar1.2 Penerangan objektifpelaksanaan program1.3 Lantik AJK dan agihantugas1.4 Peruntukan kosGuru BesarPK PentadbiranKetua Panitia Matematik 1 bulanPK Pentadbiranmempengerusikan majlissekiranya GuruBesar tiada.Majlis taklimat2Taklimat kepada pelajarsasaran2.1 perjalanan program2.2 pembahagiankumpulan Ketua Panitia2 mingguSetiausahaprogrammemberitaklimatsekiranyaKetua Panitiatiada.3Urusan surat menyurat3.1 surat pemberitahuankepada ibubapa3.2 surat persetujuanSetiausaha Program 2 mingguTaklimatkepadaibu bapa4Pelaksanaan Program4.1 Bengkel4.2 Siri ujianGPK PentadbiranKetua Panitia1 minggu Tenagapengajardi kalanganguru
 18. 18. 5 Penilaian dan Pelaporan Penyelaras Program 3 mingguLampiran 5BAHAGIAN III: PENILAIAN STRATEGIKPemerhatianBerdasarkan kepada pemerhatian, didapati murid-murid telah menunjukkan minat untuk belajarmelalui kaedah bimbingan secara individu ini. Mereka tidak menunjukkan reaksi bosan keranakomunikasi berlaku secara dua hala.Kehadiran Pengurus atau pentadbir ProgramSeramai 31 orang daripada 38 orang murid telah menghadiri bengkel tersebut. Kehadiran sebanyak82 % menjadi petanda baik untuk mengadakan program-program seperti ini pada masa akan datang.Ujian-Pra dan Ujian-PosKeputusan menunjukkan bahawa 100 % murid telah dapat memperbaiki keputusan mereka.Peningkatan tertinggi dicatatkan oleh Engku Aina iaitu sebanyak 70 %. Sementara peningkatanterendah dicatatkan oleh Syed Shahibul sebanyak 30 %.TOVTerdapat lapan orang murid telah lulus di akhir Penilaian Pertama (P1) . Peningkatan adalahsebanyak 21.1 % yang telah melebihi sasaran iaitu seramai enam orang sahaja.

×