SlideShare a Scribd company logo
1 of 59
2.0 FUNGSI PENGURUSAN          2.3 Pengorganisasian
   2.1 Pengenalan Kepada Pengurusan  I)Definisi dan kepentingan
i. Definisi               II)Proses pengorganisasian
ii. Fungsi                    -Penentuan objektif
iii.Peranan Pengurus               -Pengenalpastian aktiviti
iv.Keberkesanan dan kecekapan          -Pengelompokan aktiviti
v. Pendekatan dan evolusi pengurusan       -Pengagihan tugas
                         -autoriti dan tangungjawab.
  2.2 Perancangan           iii) Struktur Organisasi
     i. Definasi dan kepentingan       -carta
     ii. Jenis dan tahap rancangan      -Manual organisasi
     iii. Proses dan kitaran         -Penjabatanan
     iv. Misi            iv) Konsep Pengorganisasian
     v. Objektif               -Autoriti
     vi. Dasar                -Tangungjawab
     vii.Strategi              -akauntabiliti
    viii.Taktik               -Pemusatan dan pemecaran autoriti.
     ix.Prosedur              -Penugasan autoriti
     x. Alat Perancangan          -Lini dan staf
- Analisis pulangan Modal            -Jangkauan Kawalan
- Belanjawan                   -Rantaian arahan
- Carta Gantt
- PERT
- CPM
2.4 Kepimpinan               iv.Kaedah Kawalan.
I)Definisi dan Kepentingan Staf.          -awalan
II)Gaya Kepemimpinan                -semasa
III)Ciri-ciri pemimpin               -selepas
IV)Perbezaan antara pemimpin        v. Alat-alat kawalan
dengan pengurus.               - Analisis pulangan Modal
v)Peranan pemimpin                 -Belanjawan
  -pemimpin formal                -PERT & CPM
  -Pemimpin tidak formal.             -Carta Gant
VI)Motivasi
 - Proses motivasi
  -Teori                   2.6 Penstafan.
  -Amalan Teori Abraham Maslow       i. Definisi dan Kepentingan
  -Amalan Teori Motivasi Herzberg     ii. Analisis kerja
  -Amalan Teori Motivasi Mc Gregor        -huraian tugas
  -Perbezaan pendekatan barat dan timur.     -Spesifikasi tugas.
VII)Pembinaan pasukan            iii.Proses pengrekrutan
    - Proses membina pasukan.      iv. Proses pemilihan
2.5 Pengawalan               v. Faedah dan ganjaran
i. Definasi dan kepentingan            -Kewangan seperti gaji, upah, bonus,
   -Kawalan ke atas organisasi           KWSP, SOCSO dll.
   -tahap kawalan ke atas program.       -Bukan kewangan seperti cuti,
ii. Jenis Kawalan                   melancong dll
   -Dalam                vi. Pampasan
   -Luaran.                   -gratuiti
iii. Proses dan kitaran pengawalan.        -pencen
   -menetapkan standard            -faedah penamatan
   -mengukur pencapaian
   -langkah kawalan.
FUNGSI PENGURUSAN       Melaksanakan sesuatu kerja melalui sumber-
               sumber organisasi, iaitu
Definisi Pengurusan      manusia, kewangan, bahan mentah dan juga
               modal ke arah mencapai matlamat dan objektif
               yang telah ditetapkan secara cekap dan
 Fungsi Pengurusan      berkesan.


Perancangan
Proses menentukan matlamat yang ingin dicapai dan tindakan yang perlu
diambil untuk mencapai matlamat organisasi.
Pengorganisasian
Proses menyususn dan mengagihkan sumber sumber organisasi untuk
melaksanakan tugas yang telah ditetapkan supaya matlamat organisasi dapat
dicapai.
Kepimpinan
Proses dimana pengurus cuba mempengaruhi gelagat pekerja melaksanakan
tugas dengan cekap dan berkesan.
Pengawalan
Proses pemantauan prestasi dan memastikan hasil akhir kerja tercapai seperti
yang telah dijangkakan.
Peranan Pengurus


Komunikator
-melibatkan perhubungan dengan individu dan kumpulan
-peranan komunikator dibahagikan kepada tiga iaitu pemantau,penyampai dan
jurucakap.
Pendorong
-bijak memotivasi dan mendorong pekerja.
-melibatkan pekerja dalam proses membuat keputusan.
Penyelesai masalah
-pengurus perlu berhadapan dengan masalah.
-diselesaikan dengan tegas walaupun tindakan yang diambil tidak disukai.
-perlu memikirkan kesan jangka panjang terhadap organisasi dalam semua
tindakannya.
 Usahawan
-perlu membuat keputusan tentang pembaharuan yang diperlukanoleh
organisasi samada dalam bentuk proses pengurusan, pengeluaran barangan
atau perkhidmatan yang ditawarkan .
-pengurus perlu menggunakan inisiatif mereka untuk memulakan perubahan
yang positif.
-bijak mengambil peluang.
Keberkesanan Dan Kecekapan

 Kecekapan dan keberkesanan penting dalam pencapaian matlamat supaya
 dapat kesemua sumber yang ada digunakan dengan sebaik mungkin tanpa
 ada pembaziran dan memastikan apakah matlamat yang ingin dicapai
 sebelum memutuskan bagaimana mudah mencapai matlamat tersebut dan
 iannya digunakan untuk menilai pengurus.


 Keberkesanan:
 Sebagai melakukan sesuatu kerja yang betul (doing the right things), iaitu
 menyempurnakan sesuatu kerja yang membantu ke arah memenuhi objektif
 organisasi.


 Kecekapan:
 Sebagai melakukan sesuatu kerja dengan betul (doing things right), iaitu
 melaksanakan sesuatu kerja dengan usaha, perbelanjaan dan sisa yang
 minimum.
Pendekatan dan Evolusi Pengurusan

            Evolusi Teori PengurusanPerspektif   Perspektif     Perspektif    Perspektif  Perspektif
Klasikal    gelagat      Kuantitatif   Sistem    Kontingensi


Pengurusan   Pengerakkan     Sains
saintifik   hubungan       Pengurusan
        manusia
        (kajian
        Howtown)       Pengurusan
Pengurusan
pentadbiran             Operasi
(14 prinsip  Sains Gelagat
Fayol) org   (teori hierarki
klasik     keperluan      Sistem
        Maslow dan      Pengurusan
Pengurusan   teori X dan Y)    Maklumat
Birokrasi)
Definisi     sebagai satu proses di mana pengurus menentukan matlamat dan
         memutuskan apakah tindakan yang paling sesuai yang perlu
         diambil untuk mencapai matlamat tersebut

Kepentingan Perancangan
1. Memberi hala tuju kepada pengurus
Pengurus dapat memastikan apa yang sebebnarnya ingin dilakukan, bagaimana untuk melakukan
sesuatu perkara yang telah diputuskan, mengapa beliau perlu malakukan perkara tersebut, bila untuk
melakukannya dan siapa yang harus melaksanakannya dan sebagainya.

2. Membantu pengurus untuk menyelaras dan mengorganisasi semua sumber yang perlu
digunakan untuk mencapai matlamat organisasi.
Sumber kebendaan dan sumber manusia dalam organisasi perlu digembeleng.contoh untuk ditingkatkan
jualan.jurujual perlu ada kemahiran untuk menjual,sistem ganjaran juga perlu dirancang.

3. Membantu memfokuskan segala usaha untuk mencapai matlamat.
Semua bahagian atau unit dalam organisasi dapat memahami dengan jelas tentang sumbangan yang
mereka patut berikan.komitmen dan usaha pekerja akan dapat dipentingkan.

4. Membantu pengurus membuat keputusan.
Melalui perancangan jangka pendek dan jangka panjang, pengurus boleh membuat keputusan tentang
tindakan yang sesuai.contoh untuk menjadi pengedar barangan yang terkemuka dirantau Asia.pengurus
perlu membuat keputusan sewajarnya.andaikata jualan tidak sampai sasaran jualan yang telah
ditetapkan, pengurus perlu membuat keputusan tentang negara lain yang mengamalkan pasaran
terbuka yang boleh ditembusi.
Jenis dan tahap rancangan


Rancangan strategik
-Rancangan yang merupakan satu garis panduan kepada sebarang tindakan
 yang perlu dilaksanakan.
-Ianya merupakan hala tuju umum organisasi.
-Dibentuk dengan mengambil kira keupayaan organisasi,persekitaran dimana
 organisasi beroperasi dan juga matlamat organisasi.

Rancangan taktikal
-Dibentuk oleh pengurus pertengahan.
-Melibatkan jangka waktu sederhana dan pengagihan sumber pada jabatan atau
 cawangan.
-Rancangan taktikal perlu mendokong rancangan strategik yang telah ditetapkan.

Rancangan operasi
-Rancangan yang lebih sempit dan khusus untuk satu-satu unit kerja atau
 individu.
-Ianya menggariskan dengan lebih khusus peranan dan tanggungjawab yang
 perlu dimainkan oleh pihak-pihak yang berkaitan.
Lazimnya dibentuk oleh pengurus bawahan seperti penyelia.
Proses Dan Kitaran Perancangan
1. Menetapkan matlamat/Objektif
-Proses perancangan bermula dengan penetapan matlamat umum dan menyeluruh bagi seluruh
 organisasi.Matlamat ini adalah untuk setiap cawangan, jabatan dan unit dalam organisasi.
-Matlamat yang dibentuk perlu jelas disetiap peringkat organisasi.
-Penetapan matlamat perlu ambil kira faktor persekitaran seperti pesaing, pelanggan, teknologi dan
 undang undang.

2. Menganalisis persekitaran/Mentafsir kedudukan semasa
-Pengurus perlu memantau persekitaran luaran dan dalaman.
-Pengurus perlu melihat apa yang sedang berlaku dan seterusnya meramal apa yang akan berlaku.
-Contohnya jika diramalkan bahawa ekonomi dunia pada tahun depan akan berkembang dan lebih banyak
 negara akan mengamalkan dasar pasaran bebas, pangurus harus merancang untuk menambahkan
 pelaburan syarikatnya.

3. Menetapkan tindakan alternatif.
-Langkah krtiga adalah menentukan tindakan alternatif yang perlu diambil.
-Pengurus perlulah menentukan lebih daripada satu cara untuk mencapai sesuatu matlamat yang telah
 ditetapkan.
-Pengurus perlu menggunakan pelbagai teknik dan kaedah untuk membantu tindakan alternatif seperti
 teknik Delphi.

4. Menilai alternatif dan memilih alternatif
-Pengurus perlu menilai semua tindakan alternatif yang telah dibentuk.
-Penilaian dibuat berdasarkan kekuatan dan kelemahan setiap tindakan alternatif dan bagaimana setiap
 alternatif ini dapat mencapai matlamat yang telah ditetapkan.

5. Memilih dan melaksanakan tindakan.
-Pengurus perlu membuat persiapan keatas setiap alternatif yang telah dibuat dengan teliti.
-Alternatif yang telah dipilih perlu dilaksanakan dengan berkesan dan cekap.
Misi
-Satu kenyataan format yang jelas tentang kewujudannya.
-Berubah ubah mengikut perubahan operasi organisasi.

Objektif
-Merupakan hasil atau keputusan yang dijangkakan dapat dicapai oleh sesebuah
 organisasi.
-Lebih luas dan bersifat jangka panjang.

Dasar.
-Satu garis panduan yang umum untuk sesuatu organisasi.
-Membantu memutuskan isu sebelum ia menjadi masalah.

Taktik
-langkah yang digunakan untuk menyokong perlaksanaan rancangan strategik.
-dibentuk dan ditetapkan oleh pengurusan pertengahan.
-menerangkan peranan yang perlu dimainkan oleh setiap jabatan.

Operasi
-Sasaran atau matlamat yang lebih khusus yang perlu dicapai oleh unit atau individu
pekerja.
-Dibentuk dan ditetapkan oleh pengurus lini dan Rancangan jangka pendek organisasi.

Prosedur / tatacara.
-Tatacara ialah rancangan sedia ada yang menjelaskan apakah tindakan yang perlu
diambil dalam sesuatu situasi.
-Ditulis secara formal dalam buku dan dibuat oleh pengurusan atasan.
Alat-Alat Perancangan

 Analisis pulangan modal
 Satu teknik yang membantu pembuat keputusan atau pengurus memahami
 hubung kait antara volum jualan, kos dan keuntungan.

 Belanjawan
 Rancangan kegunaan tunggal yang memperuntukkan sumber untuk perlaksanaan
 sesuatu aktiviti, projek atau program. Mengenal pasti aktiviti yang perlu diberi
 keutamaan.

 Carta Gantt
 Digunakan untuk menunjukkan setakat manakah kemajuan yang sedang dicapai
 bagi setiap aktiviti projek.

 Analisis teknik menilai dan menyemak program (PERT)
 Digunakan bagi membantu melicinkan pengurusan projek.

 Carta Laluan Genting (CPM)
 Digunakan untuk membolehkan masa aktiviti diketahui secepat mungkin dan juga
 untuk memudahkan pengurus untuk membuat pengawalan dari segi kos.
PENGORGANISASIAN

Definisi: Merupakan proses merangka dan membentuk sumber
manusia dan bukan manusia supaya rancangan organisasi dapat
digerak.

 Kepentingan:
 1. Dapat membantu pengurus melaksanakan apa yang telah
  diputuskan dalam perancangan.
 2. Dapat mengelakkan kerja-kerja daripada bertindih.
 3. Bertindak sebagai suatu usaha bagi penyatuan kerja.
 4. Menjelaskan tugas-tugas setiap individu dalam organisasi.
 5.  Mengenal pasti siapa yang bertanggungjawab terhadap siapa.

 6.  Membentuk saluran komunikasi yang formal.
PROSES PENGORGANISASIAN

1.   Menentukan Objektif.
   Supaya Objektif tersebut boleh dijadikan panduan unuk
    mennetukan aktiviti-aktiviti organisasi yang perlu dilakukan.

 2. Pengenalpastian Aktiviti.
                                     Kesimpulan:
   Aktiviti-aktiviti ditetapkan dan perlu dikenalpati. Dengan khusus  Proses pengorganisasian
     dan terperinci                            melibatkan empat
                                        elemen penting:
 3. Pengelasan dan pengelompokan aktiviti.                1.  Pengkhususan
   Aktiviti akan dikelas dan dikelompokan mengikut bahagian-
     bahagian tertentu berdasarkan fungsi dan sifatnya.
                                     2.  Pembahagian kerja
                                     3.  Penjabatanan
 4. Pengagihan tugas
                                     4.  Hierarki organisasi
   Tugas perlu diagihkan kepada pekerja atau kumpulan yang         dan penyelarasan.
     mempunyai kebolehan dan kepakaran dalam bidang tugaas
     yang berkaitan.

 5. Autoriti dan tangungjawab.
   Autoriti dan tangungjawab perlu diberikan kepada pekerja agar
     dapat melaksanakan tugasnya dengan cekap dan berkesan dan
     menetukan hubungan majikan dengan pekerjanya melalui
     rantaian arahan.
Carta Organisasi
STRUKTUR
                 Manual Organisasi
ORGANISASI
                 Penjabatanan

Carta Organisasi
   Definisi: Merupakan rajah yang memaparkan hubungan autoriti mengikut fungsi,
   jabatan dan polisi individu dalam organisasi.

Maklumat-maklumat yang terdapat dalam carta organisasi:
1.   Tugas- menunjukkan tugas yang berbeza dalam organisasi.
2.   Pembahagian kerja – satu kotak mewakili satu posisi kerja.
3.   Peringkat pengurusan – mengambarkan hirarki pengurusan dari pengurus atasan
    sehingga pengurusan bawahan.
4.   Autoriti lini – Garis menegak dalam carta menunjukkan hubungan autoriti dalam
    organisasi.
5.   Komunikasi – komunikasi formal akan berlaku mengikut autoriti lini.
Manual Organisasi

 Definisi: Dokumen berkaitan dengan polisi dan prosedur organisasi
 yang releven dan ia meliputi semua aspek pengurusan organisasi.

Kepentingan: Digunakan untuk membantu pengurus membuat keputusan.
Oleh itu manual organisasi mesti dikaji secara berterusan.

Maklumat dalam manual organisasi:
1. Objektif
2. Kegunaan
3. Bidang kuasa manual berkenaan
4. Aspek-aspek utama dalam sesuatu bidang pengurusan.
Definisi: satu proses mengumpulkan manusia dan aktiviti-
Penjabatanan   aktiviti yang sama dan berkaitan ke dalam satu kelompok dan
         disusun secara secara sistematik.
           Penjabatanan mengikut fungsian

           Penjabatanan mengikut produk
           atau servis
 Penjabatanan
           Penjabatanan mengikut pelanggan

           Penjabatanan mengikut geografi

           Penjabatanan mengikut matriks
Pengurus Besar
 Pengurus        Pengurus          Pengurus
Pemasaran        Pengeluaran          Sumber
                           manusia      Pengurus          Pengurus
      Kewangan         Penyelidikan
                     dan
                   pembangunan


          Penjabatan mengikut fungsian.
Penjabatanan mengikut fungsian
Sesuai kepada organisasi yang mempunyai persekitaran yang mantap dan
kawalan ketat terhadap proses dan operasi.
Contoh: Hospital, universiti, dan syarikat perniagaan.

       Kelebihan               Kelemahan
1. Menggalakkan pengkhususan     1. Menekankan kepada satu tugas
  kemahiran.              yang rutin.
2. Kurangkan duplikasi penggunaan   2. Mengurangkan komunikasi antara
  sumber.                satu jabatan dengan jabatan lain.
3. Meningkatkan pembangunan      3. Sukar untuk membuat penjadualan
  kerjaya dan jabatan.         antara jabatan dengan jabatan
4. Memberi peluang kepada penyelia    yang lain.
  dan subordinat berkongsi      4. Lebih mementingkan jabatan
  kemahiran.              daripada organisasi.
5. Penyelesaian masalah lebih cekap  5. Pembangunan pengurus dan
  kerana pekerja lebih mahir dalam   pekerja hanya dalam bidang yang
  bidang mereka.            terhad.
6. Keputusan adalah dipusatkan
Penjabatanan mengikut produk atau servis

Sesuai kepada organisasi yang kompleks dan syarikat multinasional yang
mengeluarkan pelbagai jenis produk.
Contohnya: Syarikat Matsushita.

        Kelebihan              Kelemahan
1. Sesuai untuk organisasi yang   1. Akan berlaku penggunaan sumber
  menghadapi perubahan yang cepat   dan kemahiran yang tidak cekap.
  pada produk.           2. Tidak memupuk koordinasi
2. Dapat menyesuai dan         kegiatan antara unit produk.
  mementingkan permintaan      3. Perebutan dalam pengagihan
  pelanggan.              sumber antara jabatan.
3. Mempunyai tangungjawab yang    4. Penyelesaian masalah hanya
  jelas bagi setiap jabatan.      terhad pada satu jabatan produk.
4. Pembangunan dan perkembangan   5. Menghadkan pergerakkan kerjaya
  pengurus didapati disepanjang    di luar unit produk.
  fungsi lini.
Presiden
 Naib                    Naib
           Naib                Naib Presiden
 Presiden                 Presiden
          Presiden                Divisyen
 Divisyen                 Divisyen
          Divisyen               Makanan Snek
 Minuman                  Makanan
          Makanan
                      Beku.
          Kesihatan           Pengurus        Pengurus    Pengurus
           Kewangan       Pengeluaran  Pemasaran
Penjabatan mengikut produk atau Perkhidmatan..
Konsep Pengorgnisasian

Autoriti

-Hak untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menjalankan sesuatu
 kerja.
-Ianya membolehkan mengarah dan menurunkan kuasanya kepada staf dibawahnya.
-Hak untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan tertakluk kepada ruang lingkup
 yang terhad.


Tanggungjawab
 -Kewajipan seseorang pekerja untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.
 -Apabila pengurus mengarahkan pekerja untuk membuat sesuatu kerja maka pekerja
 tersebut bertanggungjawab untuk melaksanakan kerja tersebut

 Akauntabiliti
 -Harapan bahawa setiap pekerja boleh dipersalahkan atau diberi penghargaan atas
 hasil kerja yang dicapai.
 -Pekerja yang mempunyai akauntabiliti akan bertanggungjawab penuh keatas apa yang
 dihasilkannya.
 -Dia tidak akan meletakkan kesalahannya ke atas bahu orang lain.
Pemusatan dan Pemencaran Autoriti

 Pemusatan Autoriti: Berlaku apabila autoriti dipusatkan kepada pihak pengurusan
 atasan, ini bermaksud keputusan dibuat oleh pihak pengurusan atasan yang memegang
 autoriti.

 Pemencaran Autoriti: Berlaku apabila pihak atasan memberikan autoriti kepada
 jabatan atau pengurus di bawahnya membuat keputusan.

     Faktor-faktor yang mempengaruhi pemusatan dan pemencaran autoriti.
     1. Falsafah pengurusan organisasi
     2. Sejarah pertumbuhan organisasi
     3. Penyebaran geografik organisasi
     4. Sama ada terdapatnya kawalan yang berkesan
     5. Mutu pengurusan diperingkat yang berbeza
     6. Pelbagai pengeluaran dan perkhidmatan yang disediakan
     7. Kos membuat keputusan dan risiko
     8. Tempoh yang diberi untuk membuat keputusan
     9. Faktor persekitaran.
     10. Keseragaman polisi dan dasar.
     11. Ciri-ciri dan sifat tugas
     12. Kematangan dan kebolehan subodinat
Kelebihan pemusatan autoriti:   Kelemahan pemusatan autoriti:
1. Membolehkan kawalan yang    1. Tidak memberi peluang membentuk pengalaman
  lebih berkesan dilakukan dan   di kalangan pihak bawahan.
  mengurangkan keperluan     2. Subordinat akan merasakan mereka tidak
  kepada membuat keputusan.     dipedulikan. Ia mengurangkan motivasi
                   keberkesanan mereka.
2. Pelan tindakan yang lebih
  seragam dan tersusun.     3. Meletakkan autoriti untuk membuat keputusan
                   terlalu jauh dari tempat keputusan akan
3. Keputusan yang lebih selari    dilaksana sehingga memungkinkan realiti dan
  dan memenuhi tuntutan       keadaan sebenar tidak dapat difahami dengan
  organisasi secara         baik.
  keseluruhan.          4. Membuat keputusan akan menjadi lebih rumit
4. Mengurangkan risiko        dan memakan masa yang panjang, kerana
  kesilapaan yang dilakukan     terlalu banyak peringkat pengurusan yang perlu
                   dilalui.
  oleh staf bawahan yang tidak
  berkebolehan.         5. Kos kendalian yang tinggi menyebabkan
                   maklumat terpaksa dihantar melalui saluran yang
5. Penggunaan khidmat pakar     khusus.
  secara maksimum.
                 6. Terlalu membebankan pengurusan atasan.
                   Mereka tidak dapat menggunakan masa yang
                   lebih untuk perancangan startegik bagi mencapai
                   objektof organisasi.
                 7. Inovasi dan kreativiti sukar dicetuskan.
                 8. Boleh mendorong berlakunya rasuah.
Penugasan Autoriti
 Adalah satu proses di mana pngurus memberikan hak kepada subodinat untuk membuat
 keputusan dan bertindak dalam bidang tertentu. Dan ini bermaksud pengurus memberikan
 tugas kepada subodinat berserta kuasa bagi membuat kerja dengan berkesan.
 penugasan autoriti bermula dari tanggungjawab.
 Komponen asas bagi proses penugasan autoriti adalah menetapkan hasil yang diharapkan
 memberikan tugas dan autoriti yang diperlukan untuk mencapi hasil tersebut.

 Autoriti lini dan staf

 Autoriti lini: merupakan autoriti yang paling utama dalam sesebuah organisasi. Dimiliki
 oleh pengurus yang mempunyai hak untuk mengarah dan mengawal aktiviti staf
 bawahannya yang melakukan tugas penting untuk mencapi objektif organisasinya.
 Lazimnya terdiri daripada pangurus yang mengawal dan menguruskan aktiviti utama
 organisasi
 .


 Autoriti Staf: mempunyai hak untuk tidak memberikan cadangan,nasihat,membuat
 penyelidikan,menyediakan perkhidmatan dan perkhidmatan khusus kepada mereka yang
 mempunyai autoriti lini.
Jangkauan Kawalan

 Ianya merujuk kepada sekumpulan subodinat yang bertangungjawab secara langsung
 kepada seseorang eksekutif atau penyelia. Mempunyai implikasi dari segi implikasi dan
 penyeliaan. Jangkauan kawalan memberi kesan kepada bilangan tahap pada peringkat
 organisasi.
            Rajah: Jangkauan kawalan yang sempit
            Rajah: Jangkauan kawalan yang luas


 Rantaian arahan
  Garisan autoriti yang tidak terputus yang menyambungkan setiap individu dengan pihak
  pengurusan atasan melalui jawatan pengurusan disetiap tahap pengurusan.Terdapat dua
  prinsip asas yang digunakan untuk membentuk rantaian arahan iaitu rantaian arahan yang
  mengikut skalar dan rantaian arahan mengikut prinsip satu arahan.
KEPIMPINAN
DEFINISI: Merupakan satu proses di mana pemimpin akan cuba mempengaruhi
gelagat atau tingkah laku pekerjanya supaya melaksanakan sesuatu tugas bagi
mencapai matlamat kerja bagi unit dan organisasi berkenaan

KEPENTINGAN:
1. Kepimpinan melibatkan orang lain. Jika pengikut sanggup menerima
  arahannya bermaksud kepimpinannya diterima.
2. Kepimpinan melibatkan pengagihan kuasa antara pemimpin dan ahli
  kumpulannya.
3. Seseorang pemimpin mempunyai kebolehan untuk menggunakan pelbagai
  bentuk kuasa untuk mempengaruhi gelgat pekerjanya.
4. Kepimpinan mewujudkan nilai moral seseorang pemimpin.

GAYA KEPIMPINAN:
Adalah berhubung dengan pendekatan yang digunakan oleh seseorang
pemimpin untuk mempengaruhi pengikutnya.
KAJIAN UNIVERSITI OHIO

  T
  i   Gaya Kepimpinan Penyertaan    Gaya Kepimpinan Sokongan
  m   Struktur rendah          Struktur tinggi
  b   Timbang Rasa tinggi        Timbang Rasa Tinggi
  a
  n   Gaya Kepimpinan Bebas       Gaya Kepimpinan Autokratik
  g   Struktur Rendah          Struktur Tinggi
     Timbang Rasa Rendah.       Timbang Rasa Rendah
  R
  a
  s
  a                  Struktur


KAJIAN UNIVERSITI MICHIGAN
 Gelagat Berorentasikan Tugas       Gelagat Berorentasikan Pekerja.
 (Job-centered behavior)         (Employee-centered behavior)
 -Fokus pimpinan kepada kerja-kerja    -Fokuskan kepada subordinat.
 yang dilakukan oleh subordinat.     -Sangat mengambil berat tentang
 - Pemimipin akan lebih berminat     keperluan peribadi subordinat.
 terhadap kerja-kerja yang dilakukan
 oleh subordinat.
GAYA KEPIMPINAN AUTORITI

 Gaya Kepimpinan        Gaya Kepimpinan      Gaya Kepimpinan Bebas
 Autokratik          Demokratik        -Memebri kebebasan
 -Proses pembuatan       -Melibatkan subordinat  kepada subordinat untuk
 keputusan hanya dibuat    dalam proses membuat   membuat keputusan dan
 oleh pengurus.        keputusan.        bertindak.
 - Subordinat tidak terlibat  -Pengurus berbincang   -Subordianat akan
 dalam proses pembuatan    dengan subordinat dalam  membuat keputusan
 keputusan.          proses membuat      -Sesuai untuk pekerja yang
 - Gaya ini sesuai kepada   keputusan.        bermotivasi tinggi,
 organisasi yang        -Gaya ini akan dapat   berpengalaman,
 menghadapi                       berpengetahuan, dan
 krisis, mempunyai pekerja                berkemahiran dalam
 baru dan pekerja yang                  kerjanya. Pekerja yang
 tidak bermotivasi.                   sesuai ialah doktor, guru,
                             jurutera dan lain-lain.
CIRI-CIRI PEMIMPIN


1. Bertanggungjawab, berkeyakinan, dan bersemangat.
2. Berpengetahuan, berkemahiran, dan berkebolehan dalam kerjaya.
3. Bertimbang rasa dan bertolak ansur.
4. Adil jujur dan amanah
5. Mempunyai disiplin diri yang tinggi.
6. Bersedia menerima teguran serta bersedia mengakui dan membetulkan
  kesilapan diri.
7. Tidak mendahulukan kepentingan diri.
8. Tidak memandang rendah terhadap kebolehan pekerja.
9. Tekun dan sabar.
SOKONGAN YANG BOLEH DIBERI OLEH PEMIMPIN KEPADA PEKERJA.

1. Memberi keyakinan kepada pekerja dan mengakui kebolehan pekerja.
2. Menjelaskan matlamat pekerja dan tugas dengan terang kepada mereka.
3. Melibatkan pekerja dalam aktiviti tertentu.
4. Memberi latihan, pendidikan dan pendedahan yang sempurna kepada
  pekerja.
5. Memberi sokongan moral dan material kepada pekerja dalam menjalankan
  tugas mereka.
6. Memberi ganjaran yang sesuai dan berpatutan disamping peluang
  memajukan diri mereka.
7. Menetapkan standard dan memberi maklum balas pencapaian prestasi
  kepada pekerja dengan jelas dan jujur.
8. Mewujudkan hubungan dua hala antara pemimpin dengan pekerja.
9. Mengambil berat tentang kebajikan pekerja.
PERBEZAAN ANTARA PEMIMPIN DENGAN PENGURUS.
     PEMIMPIN             PENGURUS

   -Melakukan perkara yang     -Melakukan kerja dengan
       betul              betul.
      - Perubahan            -Status quo
     - Jangka panjang         -Jangka pendek
      - Hasil (ends)         -Kaedah (means)
      - Architects       -Builder penyelesai masalah.
    - Motivasi dan sumber
       inspirasi* Menurut Professor Warren Bennis.
PERBEZAAN ANTARA PEMIMPIN DENGAN PENGURUS.

Status/Demensi  Pemimpin        Pengurus

Sifat peribadi  Interaksi dengan    Tidak melibatkan interaksi
         pekerja untuk     peribadi.
         mempengaruhi mereka.
Kedudukan    Tidak semestinya    Disebabkan oleh kedudukan
dalam      mempunyai kedudukan  dan jawatan yang formal
organisasi    yang formal dalam   dalam organisasi.
         organisasi.
Sikap dan    Aktif dari segi    Pasif dan memntingkan
motivasi     kemanusiaan      pencapaian matlamat.
         disebabkan fungsi
         mempengaruhi
         pengikutnya.
Skop       Menandatangani     Menghadapi kerumitan dan
pendekatan.   perubahan dengan    masalah dalam organisasi
         membentuk visi     dan memastikan organisasi
         tertentu.       berjalan dengan betul
PERANAN PEMIMPIN

PERANAN PEMIMPIN FORMAL        PERANAN PEMIMPIN TIDAK FORMAL
Terhasil daripada lantikan secara   Tidak mempunyai autoriti yang sah
formal berdasarkan kedudukan      untuk memimpin dan mempengaruhi
formal dalam organisasi. Mereka    individu yang lain.
diberi autoriti oleh organisasi bagi
mencapai matlamat organisasi.


     PERANAN LAIN YANG DIMAINKAN OLEH PEMIMPIN
 1. Menetapkan peranan, tangungjawab dan autoriti setiap ahli untuk
   melaksanakan tugas masing-masing.
 2. Memastikan ahli-ahli kumpulan kerja mempunyai hubungan erat
   antara satu sama lain.
 3. Mewujudkan persaingan yang sihat di antara subordinat.
 4. Membina matlamat yang boleh dikongsi bersama.
 5. Memastikan subordinat faham tentang saling perkaitan tugas
   antara satu sama lain.
 6. Mewujudkan perasaan saling bergantungan antara semua
   subordinat.
MOTIVASI

DEFINISI: Motivasi merupakan satu proses yang kompleks yang melibatkan
keadaan dalaman (perasaaan manusia dan ransangan) dan luaran individu
(pelakuan dan tindakan)

 PROSES MOTIVASI


  Kehendak belum         Keresahan @
  dicapai @           Tekanan
  Keperluan yang                    Rangsangan
  tidak dipenuhi.                    untuk
                             mengambil
                             tindakan


                     Perlakuan/Gelagat @ Usaha.
Kepuasan @
Kekurangan ,     Kehendak       -Memulakan usaha.
hilang        tercapai @      -Menghalatujukan usaha.
keresahan      Prestasi.
                     -- Meneruskan usaha.
Teori Motivasi Abraham Maslow

TEORI MOTIVASI       Teori Motivasi Herzberg

              Teori Motivasi McGregor
                               Keperluan
Teori Motivasi Abraham Maslow               Pencapaian Hasrat
                                diri
                            -Pencapaian potensi
                            diri.
                            -Bebas        A
                   Keperluan     -Kreativiti      t
                   Penghargaan -Penonjolan diri      a
                   -Tangungjawab - Penghargaan       s
                                       a
             Keperluan  -Harga Diri     - Status      n
             Sosial   - Penghormatan
       Keperluan   -Persahabatan       - Kasih sayang
       Keselamatan -Penerimaan         - Berkumpulan
  Keperluan -Keselamatan diri     -kesesuaian iklim           B
  Fisiologi -kesihatan        - elak risiko    - keamanan.   a
                                       w
   -Makanan dan minuman    - Perlindungan       -Udara      a
   -Pakaian           - Keselesaan                h
                                       a
                                       n
BAGAIMANAKAH KEPERLUAN DALAM TEORI MOTIVASI ABRAHAM
       MASLOW DAPAT DIPENUHI.

1. KEPERLUAN FISIOLOGI: - Manusia harus berusaha atau bekerja untuk
  mendapat upah, gaji dan keuntungan.
2. KEPERLUAN KESELAMATAN: Mewujudkan suasana tempat kerja yang
  bersih disamping mengadakan skim pencen dan insurans untuk menjamin
  keselamatan dan masa depan mereka.


3. KEPERLUAN SOSIAL: Pekerja perlu berinteraksi, di mana pekerja akan
  dikumpul dalam unit kerja tertentu untuk berinteraksi bagi mewujudkan
  kerjasama untuk mencapai matlamat organisai.


4. KEPERLUAN PENGHARGAAN: Agak sukar dipenuhi, akan dapat dicapai
  sekiranya pekerja dapat menunjukkan prestasi yang baik dan diberikan
  kenaikan pangkat, gaji yang tinggi, penghargaan kerja dan lain-lain
  ganjaran yang melibatkan kenaikan status.


5. KEPERLUAN PENCAPIAN HASRAT DIRI: Pencapian yang terakhir,
  keperluan ini melibatkan penggunaan bakat dan potensi yang ada padanya
  untuk diadaptasi kepada pekerjaan yang mencabar, berorentasikan
  pencapaian, kreativiti dan bercita-cita tinggi.
TEORI MOTIVASI HERZBERG (model dua faktoar)


1. Faktor Penjagaan:          2.   Faktor Motivasi.
                       a. Pencapaian – peluang untuk
  a. Upah dan gaji               mencapai matlamat dalam kerja
  b. Keselamatan kerja             yang mencabar.

  c. Keselamatan Tempat Kerja        b. Penghargaan terhadap
                        sumbangan yang telah
  d. Polisi syarikat dan pentadbiran      diberikan
   yang adil               c. Diberi tangungjawab dan tugas
                        baru.
  e. Interpersonel Skil.
                       d. Kemajuan, peluang untuk
  f. Status                  majukan diri.
                       e. Kerja yang boleh memberikan
                        kepuasan.
TEORI MOTIVASI MC GREGOR

        TEORI X                TEORI Y
1.  Pekerja tidak suka bekerja dan  1.  Sebahagian besar pekerja suka
   cuba mengelak diri dari        melakukan kerja.
   membuat kerja.          2.  Suka mengambil tangungjawab
2.  Pekerja perlu dipaksa, diancam    dan suka memimpin
   dan diarah bekerja.       3.  Mempunyai komitmen untuk
3.  Pekerja malas dan cuba        mencapai matlamat organisasi
   mengelak diri dari          dan berkeinginan untuk
   tangungjawab, tiada cita-cita     melakukan kerja dengan baik.
   dan lebih mementingkan      4.  Insentif kewangan bukan faktor
   keselamatan diri.           utama
4.  Pekerja cuba mengelak diri    5.  Motivasi dan potensi pekerja
   daripada memimpin.          sudah wujud dalam diri pekerja
5.  Hanya melakukan kerja dengan     dan pihak pengurusan hanya
   baik jika ada imbuhan         perlu mengilap potensi tersebut
   kewangan.               sahaja.
PERBEZAAN ANTARA PENDEKATAN TIMUR DAN PENDEKATAN BARAT

     PENDEKATAN BARAT              PENDEKATAN TIMUR

- Motivasi sebagai proses psikologi yang    -Masih melihat faktor motivasi
 mendorong manusia mencapai elemen       sebagai elemen yang mendorong
 yang bersifat fizikal dan lahiriah. (lihat  manusia untuk bertindak dengan
 teori-teori barat)              lebih efektif.
- Pencapaian manusia akan lebih tinggi     -Timur turut memasukkan elemen
 jika wujud elemen ganjaran yang diukur    agama dan sosiobudaya dalam
 dalam bentuk fizikal dan lahiriah.      teori motivasinya.
- Pihak pengurusan harus menyediakan      -Pada pandangan pekerja
 prasarana yang baik dan mencukupi,      melakukan kerja yang dengan baik
 menjaga kelselamatan pekerja dan       merupakan ibadat.
 memberi ganjaran dalam bentuk bonus,     -Rezeki mestilah dari sumber yang
 kenaikan pangkat dan kuasa.          halal oleh itu mereka perlu bekerja
- Barat tidak menekankan aspek         dengan jujur dan tangungjawab.
 sosiobudaya dan agama, kesannya masih    -Dari segi sosiobudaya timur kuat
 ada pekerja di barat masih melakukan     berpegang teguh kepada adat dan
 tunjuk perasaan walaupun tuntutan dari    budaya masing-masing.
 segi fizikal dan lahiriah mereka sudah    -Contoh masyarakat Jepun diasuh
 dipenuhi.                   rajin bekerja sejak dari kecil.
Definisi: Sebagai dua atau lebih individu yang
                 bebas berinteraksi antara satu sama lain di
 PEMBINAAN PASUKAN.
                 samping berkongsi tujuan dan identiti.

 Dimensi-dimensi dalam membentuk sesebuah pasukan.
 1. Perlu terdiri daripada dua atau lebih orang.
 2. Setiap individu bebas berinteraksi.
 3. Setiap individu samada lelaki atau perempuan mesti berkongsi identiti dalam
   usaha berinteraksi antara satu sama lain.
 4. Interaksi antara individu yang menpunyai identiti yang sama harus
   mempunyai tujuan yang sama.

Proses pembinaan pasukan.

1. Mewujudkan tarikan antara perorangan @ Pembentukan (Forming)
2. Mewujudkan kehendak ahli dengan kehendak kumpulan. @ Pertelingkahan
  (Storming)
3. Menggalakkan penyertaan ahli di dalam kumpulan.@ Penormaan (Norming)
4. Menggalakkan interaksi sesama ahli pasukan @ Pelaksaan (Performing)
5. Menggalakkan pencapaian matlamat pasukan dan bukannya matlamat individu @
  Pembubaran (Adjourning)
Definisi: Merupakan proses memantau prestasi
                dan mengambil tindakan untuk memastikan
                pencapaian hasil yang diingini.
KEPENTINGAN:
1. Memastikan keseluruhan arah tuju kumpulan atau individu adalah konsisten
  dengan rancangan organisasi jangka pendek dan jangka panjang.
2. Memastikan penyempurnaan tugasan dan objektif adalah konsisten antara
  satu sama lain dalam organisasi secara keseluruhannya.
3. Memastikan pematuhan peraturan dan polisi organisasi yang penting.


      1. Kawalan Strategik. – Kawalan pada tahap eksekutif (pengurusan
      atasan.

      2. Kawalan taktikal. – Kawalan pada tahap taktikal.(Pengurusan
      pertengahan)

      3. Kawalan Operasi. – Kawalan pada tahap penyeliaan
      (pengurusan penyeliaan @ lini).
JENIS-JENIS KAWALAN

 Kawalan Dalaman
 -Membenarkan individu dan pasukan mengamalkan kawalan disiplin kendiri.
 -Berasaskan pengamalan Teori Y oleh Mc Gregor.
 -Memerlukan tahap kepercayaan yang tinggi antara pekerja dengan pihak
 pengurusan.


 Kawalan Luaran
 -Memerlukan penyeliaan dan penggunaan sistem pentadbiran yang formal
 untuk mengawal gelagat pekerja.
 -Melalui penyeliaan, pengurus dapat mengenalpasti kesilapan yang dilakukan
 oleh pekerja dan membuat tindakan pembetulan.
 -Penggunaan sistem pentadbiran yang formal pula merujuk kepada
 penggunaan sistem ganjaran, peraturan dan tatacara sebagai alat kawalan
 pelakuan organisasi.
PROSES DAN KITARAN PENGAWALAN

     1.Menetapkan
     Standard dan
      Objektif
     Pencapaian.


 Mengambil     2.Mengukur
  tindakan     Pencapaian
 pembetulan.     Sebenar.


     3.Membanding
      Pencapaian
    Sebenar dengan
     Objektif Dan
      Standard.
KAEDAH KAWALAN.
      -  Kawalan terhadap input
      -  Memastikan input memenuhi standart/ bahan mentah berkualiti
 AWALAN  -  Bahan mentah kedapatan apabila sampai masa yang dikehendaki.
      -  Kos yang berpatutan
      -  Tenaga kerja yang berkemampuan/ mahir
      -  Mesin dan peralatan sentiasa efisyen.
      -  Kemudahan asas.
      -  Berbentuk pencegahan.

      -Proses pengeluaran dalam kilang perlu dikawal.
      -Prosedur kerja standart – perlu diikuti.
      -Penyelarasan dan penyeliaan yang rapi.
SEMASA   -Pemantauan/ semakan yang berterusan.
      -Pembetulan segera.
      -Berbentuk pembetulan.


      -  Output mengikut standart diperlukan
      -  Siap pada masa yang diperlukan
 SELEPAS
      -  Penghantaran yang cekap / on time
      -  Kawalan terhadap jurujual/ penjualan.
      -  Kawalan harga, kuantiti, stok dan lain-lain.
      -  Berbentuk penilaian.
SISTEM KAWALAN YANG BERKESAN.
1. Strategik dan mudah dicapai. – Dapat menyokong perancangan startegik dan
  tertumpu pada aktiviti-aktiviti penting.

2. Dapat difahami – Dapat dipersembahkan dalam data atau istilah yang mudah difahami.
3. Segera – Harus dapat mengesan sebarang penyelewengan dengan kadar yang segera.
4. Luwes atau anjal – Memberi individu membuat pertimbangan yang sewajarnya supaya
  aktiviti dapat dijalankan dengan lancar.

5. Menyokong kawalan kendiri – Pekerja digalak saling mempercayai sesama mereka
  dan mengamalkan komunikasi yang berkesan dan melibatkan semua individu dalam
  organisasi.

6. Bersifat positif – Menekankan kepada pembangunan, perubahan dan
  penambahbaikan, sementara hukuman dan teguran harus dielakkan.

7. Adil dan objektif.-   Sistem kawalan harus dilihat sebagai saksama dan tepat oleh setiap
  pekerja dan dapat diterima sebagai asas pengukuran prestasi.

8. Ketepatan maklumat
9. Ketepatan masa.
10. Tindakan pembaikan
11. Ekonomi kawalan.
Alat-alat Kawalan.

a) Analisis Pulangan Modal
  Merupakan kaedah algebra dan kaedah graf. Ia digunakan sebagai alat kawalan
  pengurusan untuk menentukan tingkat aktiviti di mana pengeluar tidak mendapat untung
  atau rugi yang dikenali sebagai titik pulangan modal. Iaitu pada tingkat jumlah hasil yang
  diperolehi sama dengan jumlah belanja yang dipadankan dengannya.
  Analisis menunjukkan kesan atau akibat dari perubahan dalam jumlah hasil atau kos atau
  kedua-duanya pada pelbagai tingkat aktiviti. Analisis dapat digunakan untuk menentukan
  tingkat keluaran pada TPM dalam unit dan ringgit, untung atau rugi pada tingkat jualan
  yang dijangkakan dan harga minimum yang perlu dikenakan untuk mencapai untung yang
  dikehendaki dan unit jualan minimum yang perlu untuk mencapai untung.
b) Belanjawan
 Merupakan ikhtisar semua belanjawan individu yang menunjukkan aktiviti syarikat dari
 segi hubungan antara volum, kos, keuntungn, penggunaan modal dan pulangan
 pelaburan.
 Belanjawan boleh digunakan oleh pihak pengurusan atasan untuk menentukan
 kedudukan syarikat secara keseluruhan dalam mencapai objektif.
 Ia juga boleh digunakan sebagai alat untuk menilai setiap prestasi jabatan. Iaitu dengan
 membandingkan prestasi semasa dengan belanjawan yang dibuat.
 Pada lazimnya terdapat tiga pusat tanggungjawab iaitu pusat hasil, pusat kos dan pusat
 keuntungan yang mana prestasi akan dinilai berdasarkan belanjawan masing-masing.
c) Carta Gantt

  Ianya diperkenalkan oleh Henry L.Gantt. Carta ini dapat menunjukkan hubungan
  masa antara kejadian sesuatu program pengeluaran telah dianggap sebagai
  sesuatu revolusi di dalam bidang pengurusan.
  Carta ini merupakan satu kaedah untuk mengagih masa mesin atau masa
  penggunaan tenaga manusia dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengeluaran
  agar berjalan dengan lancar atau pengunaan tenaga manusia dari satu bahagian
  pembuatan kepada bahagian pembuatan yang lain tanpa membazirkan masa atau
  dengan pembaziran masa yang terminimum.


d) Analisis PERT/CPM (TEKNIK MENILAI & MENYEMAK PROGRAM/CARA LALUAN GENTING)

  PERT: menggunakan anggaran yang berunsurkan kebarangkalian bagi
  jangka masa kegiatan. Terdapat tiga masa bagi PERT;
  i.Masa Optimistik- masa yang diperlukan jika semua berjalan dengan
  lancar.
  ii.Masa paling mungkin- masa sebenar diperlukan.
  iii.Masa pesemistik- anggaran masa untuk kejadian luar jangka.
Sebagai mengisi dan memelihara jawatan di dalam struktur
                       organisasi dengan mengenalpasti keperluan tenaga kerja,
                       menginventorikan tenaga kerja, mengambil, memelihara,
                       menempatkan, menaikkan pangkat, menilai, merancang
 Definisi dan kepentingan
                       kerjaya, memberi pampasan dan melatih pekerja supaya
                       mereka dapat menyempurnakan tugas mereka dengan
                       cekap dan berkesan.


 Analisis Kerja

Analisis kerja-titik tolak kepada semua aktiviti pengurusan sumber manusia .Sebarang keputusan
yang perlu dibuat berkenaan dengan penstafan,pengrekrutan ,latihan dan sebagainya mesti
berdasarkan analisis kerja.Ini kerana analisis kerja menggariskan secara terperinci jenis jenis kerja
dan keperluan kerja dalam sesebuah organisasi. Ianya dibahagikan kepada dua iaitu huraian tugas
dan spesifikasi tugas.

Enam persoalan penting dalam analisis kerja

-Apakah tugas fizikal dan mental yang dilakukan oleh pekerja.
-Bilakah kerja tersebut dilaksanakan.
-Dimana kerja tersebut dilaksanakan.
-Bagaimana pekeja melakukan kerja tersebut.
-Mengapa kerja tersebut perlu dilakukan.
-Apakah kelayakan yang diperlukan untuk melaksanakan kerja tersebut.

Kegunaan kepada pengurus sumber manusia.

-Membantu pengurus membuat keputusan tentang aktiviti aktiviti penstafan.
-Lazimnya maklumat yang didokumenkan dan direkodkan perlu disemak dan diubah sekiranya
perlu.
-Contohnya apabila sesuatu jawatan sudah dilupuskan maka maklumat tentang kerja tersebut
sudah tidak relevan.
Proses pemilihan

            Melengkapkan borang permohonan


          Temuduga awal di Jabatan Sumber Manusia


       Ujian Pekerjaan Ujian pencapaian, ujian cenderung, cerdas


              Penyiasatan latar belakang

          Pemilihan awal di Jabatan Sumber Manusia


             Temuduga panel atau penyelia


               Pemeriksaan kesihatan


               Keputusan pengambilan
Huraian tugas

-Adalah dokumen kerja yang sangat berguna.Sebarang keputusan yang
 perlu dibuat berkenaan dengan penstafan, pengrekrutan,latihan dan
 sebagainya
-Huraian kerja menggariskan secara terperinci jenis-jenis kerja dan
 keperluan kerja dalam sesebuah organisasi.
-Ianya merupakan kenyataan tentang tanggungjawab,keadaan kerja dan
 lain-lain keperluan yang berkaitan dengan sesuatu kerja.

Spesifikasi tugas


-Merupakan kenyataan berhubung dengan kemahiran,keupayaan
 ,pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan kerja
-Kelayakan minima ialah standard asas yang perlu ada pada pemohon
 jawatan sekiranya ingin dipertimbangkan untuk menapis pemohon
 pemohon jawatan semasa proses pengrekrutan dan pemilihan.
Proses Pengrekrutan

             Perancangan Sumber Manusia
             -Kekurangan sumber manusia
         - Terdapat jawatan kosong yang perlu diisi.            Semakan Maklumat Analisis Kerja
                 -Huraian Kerja
                -Spesifikasi kerja


            Kenalpasti Sumber Pengrekrutan
            Sumber Dalaman (pekerja sedia ada)
           Sumber Luaran (calon pekerja dari luar
                 organisasi
Kewangan
Faedah dan ganjaran
              Bukan Kewangan


 Sebab majikan menyediakan faedah kepada pekerja:
 1. Menarik kakitangan baru untk memasuki organisasi.
 2. Mengekalkan pekerja-pekerja sedia ada.
 3. Meningkatkan semangat para pekerja. Komponen Faedah:
 1. Faedah Keselamatan dan kesihatan. Contoh faedah
   persaraan, pampasan kerja, insurans dan perubatan
 2. Faedah bayaran masa tidak bekerja.. Contohnya cuti tahunan
   , cuti umum dan cuti sakit
 3. Subsidi dan
   perkhidmatan.Contoh, kantin, pengangkutan, pusat jagaan
   kanak-kanak dan lain-lain.
 4. Kemudahan pendidikan dan bayaran balik.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keutamaan majikan dalam
  menentukan pakej faedah yang menarik.
1. Jumlah kos pampasan
2. Perbandingan antara kos dan faedah
3. Tawaran pesaing
4. Peranan faedah dalam menarik, mengekal dan memotivasikan pekerja.
5. Keperluan undang-undang
6. Jenis kerja yang dilakukan dan jawatan yang dipegang
7. Kesatuan sekerja
8. Lokasi geografi.
Pampasan       Sebarang bentuk ganjaran yang diterima oleh
           pekerja daripada organisasi disebabkan sumbangan
           yang telah diberikan kepada organisasi.
   Bentuk-Bentuk Pampasan


   Pencen
   -Bayaran bulanan yang diberikan kepada pekerja yang telah bersara
   -Formula menghiting pencen ialah 1/600(tp)(ga)

   Ganjaran perkhidmatan
   -Bayaran yang dibuat sekaligus selepas tamat tempoh perkhidmatan
   seseorang pekerja
   -Formula pengiraan ialah 0.075(tp)(ga)

   Gantian cuti rehat
   -Wang tunai yang diberikan kepada pesara untuk menggantikan cuti rehat
   yang tidak dapat diambil disebabkan oleh permintaan tugas dan yang telah
   dikumpulkan setiap tahun
   -Formula pengiraan ialah1/3(cuti rehat terkumpul)(ga)+imbuhan tetap.

More Related Content

What's hot

Sumber manusia(pp)
Sumber manusia(pp)Sumber manusia(pp)
Sumber manusia(pp)SITI HAJAR
 
Kajian kuantitatif
Kajian kuantitatifKajian kuantitatif
Kajian kuantitatifZen Shah
 
Organisasi dan pengurusan
Organisasi dan pengurusanOrganisasi dan pengurusan
Organisasi dan pengurusanikha2203
 
Definisi usahawan dan keusahawanan
Definisi usahawan dan keusahawananDefinisi usahawan dan keusahawanan
Definisi usahawan dan keusahawananNaveen Segaran
 
Kertas kerja cadangan bagi program khidmat masyarakat 2
Kertas kerja cadangan bagi program khidmat masyarakat 2Kertas kerja cadangan bagi program khidmat masyarakat 2
Kertas kerja cadangan bagi program khidmat masyarakat 2Lea Athira
 
Laporan refleksi program pembangunan sahsiah
Laporan refleksi program pembangunan sahsiahLaporan refleksi program pembangunan sahsiah
Laporan refleksi program pembangunan sahsiahFarhana Ariffin
 
Asas pengurusan
Asas pengurusanAsas pengurusan
Asas pengurusanEmy Amiera
 
BAB 4 Pembuatan Keputusan
 BAB 4 Pembuatan Keputusan BAB 4 Pembuatan Keputusan
BAB 4 Pembuatan KeputusanCkg Nizam
 
PERANCANGAN STRATEGIK
PERANCANGAN STRATEGIKPERANCANGAN STRATEGIK
PERANCANGAN STRATEGIKCkg Nizam
 
Definisi pembolehubah
Definisi pembolehubahDefinisi pembolehubah
Definisi pembolehubahskteena0112
 
Reka bentuk Kajian Dr. Kamarul
Reka bentuk Kajian Dr. KamarulReka bentuk Kajian Dr. Kamarul
Reka bentuk Kajian Dr. Kamarulwmkfirdaus
 
Format APA: Panduan Asas dan Mudah
Format APA: Panduan Asas dan MudahFormat APA: Panduan Asas dan Mudah
Format APA: Panduan Asas dan MudahKee-Man Chuah
 
Kepimpinan Autokratik
Kepimpinan AutokratikKepimpinan Autokratik
Kepimpinan AutokratikImsamad
 
Kepimpinan & penyeliaan berkesan
Kepimpinan & penyeliaan berkesanKepimpinan & penyeliaan berkesan
Kepimpinan & penyeliaan berkesanLee Oi Wah
 
SEM 2 (STPM) Pengajian perniagaan: Bab 1-Kepimpinan
SEM 2 (STPM) Pengajian perniagaan: Bab 1-KepimpinanSEM 2 (STPM) Pengajian perniagaan: Bab 1-Kepimpinan
SEM 2 (STPM) Pengajian perniagaan: Bab 1-KepimpinanAtiqah Wan
 
Contoh metodologi kajian
Contoh metodologi kajianContoh metodologi kajian
Contoh metodologi kajianAtok Shila
 
Kerja berpasukan
Kerja berpasukanKerja berpasukan
Kerja berpasukankaizen2012
 

What's hot (20)

Sumber manusia(pp)
Sumber manusia(pp)Sumber manusia(pp)
Sumber manusia(pp)
 
Kajian kuantitatif
Kajian kuantitatifKajian kuantitatif
Kajian kuantitatif
 
Organisasi dan pengurusan
Organisasi dan pengurusanOrganisasi dan pengurusan
Organisasi dan pengurusan
 
Unit2 : pengurus dan pengurusan
Unit2 : pengurus dan pengurusanUnit2 : pengurus dan pengurusan
Unit2 : pengurus dan pengurusan
 
Definisi usahawan dan keusahawanan
Definisi usahawan dan keusahawananDefinisi usahawan dan keusahawanan
Definisi usahawan dan keusahawanan
 
Kertas kerja cadangan bagi program khidmat masyarakat 2
Kertas kerja cadangan bagi program khidmat masyarakat 2Kertas kerja cadangan bagi program khidmat masyarakat 2
Kertas kerja cadangan bagi program khidmat masyarakat 2
 
Laporan refleksi program pembangunan sahsiah
Laporan refleksi program pembangunan sahsiahLaporan refleksi program pembangunan sahsiah
Laporan refleksi program pembangunan sahsiah
 
Asas pengurusan
Asas pengurusanAsas pengurusan
Asas pengurusan
 
BAB 4 Pembuatan Keputusan
 BAB 4 Pembuatan Keputusan BAB 4 Pembuatan Keputusan
BAB 4 Pembuatan Keputusan
 
PERANCANGAN STRATEGIK
PERANCANGAN STRATEGIKPERANCANGAN STRATEGIK
PERANCANGAN STRATEGIK
 
Definisi pembolehubah
Definisi pembolehubahDefinisi pembolehubah
Definisi pembolehubah
 
Reka bentuk Kajian Dr. Kamarul
Reka bentuk Kajian Dr. KamarulReka bentuk Kajian Dr. Kamarul
Reka bentuk Kajian Dr. Kamarul
 
Gaya kepimpinan
Gaya kepimpinanGaya kepimpinan
Gaya kepimpinan
 
Format APA: Panduan Asas dan Mudah
Format APA: Panduan Asas dan MudahFormat APA: Panduan Asas dan Mudah
Format APA: Panduan Asas dan Mudah
 
Kepimpinan Autokratik
Kepimpinan AutokratikKepimpinan Autokratik
Kepimpinan Autokratik
 
Kepimpinan & penyeliaan berkesan
Kepimpinan & penyeliaan berkesanKepimpinan & penyeliaan berkesan
Kepimpinan & penyeliaan berkesan
 
SEM 2 (STPM) Pengajian perniagaan: Bab 1-Kepimpinan
SEM 2 (STPM) Pengajian perniagaan: Bab 1-KepimpinanSEM 2 (STPM) Pengajian perniagaan: Bab 1-Kepimpinan
SEM 2 (STPM) Pengajian perniagaan: Bab 1-Kepimpinan
 
Bab 8 kawalan
Bab 8 kawalanBab 8 kawalan
Bab 8 kawalan
 
Contoh metodologi kajian
Contoh metodologi kajianContoh metodologi kajian
Contoh metodologi kajian
 
Kerja berpasukan
Kerja berpasukanKerja berpasukan
Kerja berpasukan
 

Viewers also liked

Konsep asas kepemimpinan
Konsep asas kepemimpinanKonsep asas kepemimpinan
Konsep asas kepemimpinanEmyza Hamzah
 
Perbandingan teori
Perbandingan teoriPerbandingan teori
Perbandingan teorikalijk1881
 
Kepemimpinan
KepemimpinanKepemimpinan
KepemimpinanCkg Nizam
 
9. pembangunan produk baharu & kitaran hayat produk
9. pembangunan produk baharu & kitaran hayat produk9. pembangunan produk baharu & kitaran hayat produk
9. pembangunan produk baharu & kitaran hayat produkyunnach
 
Majlis rasmi protokol
Majlis rasmi protokol Majlis rasmi protokol
Majlis rasmi protokol Izzat Najmi
 
Pengurusan Perubahan & Organisasi
Pengurusan Perubahan & OrganisasiPengurusan Perubahan & Organisasi
Pengurusan Perubahan & OrganisasiMohd Shukri Suib
 
Protokol Dalam Pengurusan Majlis Rasmi (Khas)
Protokol Dalam Pengurusan Majlis Rasmi (Khas)Protokol Dalam Pengurusan Majlis Rasmi (Khas)
Protokol Dalam Pengurusan Majlis Rasmi (Khas)guest90faf9
 
1000 belanjawan
1000 belanjawan1000 belanjawan
1000 belanjawanaimm reka
 
Tajuk 6 perlaksanaan program latihan
Tajuk 6 perlaksanaan program latihanTajuk 6 perlaksanaan program latihan
Tajuk 6 perlaksanaan program latihanZilafeeq Shafilla
 
Latihan HRM (human resource management)
Latihan HRM (human resource management)Latihan HRM (human resource management)
Latihan HRM (human resource management)NUR FARHIYAH BASIR
 
Kewangan kerajaan
Kewangan kerajaanKewangan kerajaan
Kewangan kerajaanguestd56616
 
Belajawan negara
Belajawan negaraBelajawan negara
Belajawan negaraamirulhafiq
 
Anggaran perbelanjaan mengurus
Anggaran perbelanjaan mengurusAnggaran perbelanjaan mengurus
Anggaran perbelanjaan mengurusFardzli Lazim
 
Pengurusan prasekolah
Pengurusan prasekolahPengurusan prasekolah
Pengurusan prasekolahHon Shan Shan
 

Viewers also liked (20)

Pampasan
PampasanPampasan
Pampasan
 
Konsep asas kepemimpinan
Konsep asas kepemimpinanKonsep asas kepemimpinan
Konsep asas kepemimpinan
 
Perbandingan teori
Perbandingan teoriPerbandingan teori
Perbandingan teori
 
Kepemimpinan
KepemimpinanKepemimpinan
Kepemimpinan
 
9. pembangunan produk baharu & kitaran hayat produk
9. pembangunan produk baharu & kitaran hayat produk9. pembangunan produk baharu & kitaran hayat produk
9. pembangunan produk baharu & kitaran hayat produk
 
Majlis rasmi protokol
Majlis rasmi protokol Majlis rasmi protokol
Majlis rasmi protokol
 
Pengurusan Perubahan & Organisasi
Pengurusan Perubahan & OrganisasiPengurusan Perubahan & Organisasi
Pengurusan Perubahan & Organisasi
 
Protokol Dalam Pengurusan Majlis Rasmi (Khas)
Protokol Dalam Pengurusan Majlis Rasmi (Khas)Protokol Dalam Pengurusan Majlis Rasmi (Khas)
Protokol Dalam Pengurusan Majlis Rasmi (Khas)
 
Strategic management-concepts Fred R. David (2007)
Strategic management-concepts Fred R. David (2007)Strategic management-concepts Fred R. David (2007)
Strategic management-concepts Fred R. David (2007)
 
1000 belanjawan
1000 belanjawan1000 belanjawan
1000 belanjawan
 
Tajuk 6 perlaksanaan program latihan
Tajuk 6 perlaksanaan program latihanTajuk 6 perlaksanaan program latihan
Tajuk 6 perlaksanaan program latihan
 
Latihan HRM (human resource management)
Latihan HRM (human resource management)Latihan HRM (human resource management)
Latihan HRM (human resource management)
 
Kewangan kerajaan
Kewangan kerajaanKewangan kerajaan
Kewangan kerajaan
 
Belanjawan negara
Belanjawan negaraBelanjawan negara
Belanjawan negara
 
Acc 2013 bab2
Acc 2013  bab2Acc 2013  bab2
Acc 2013 bab2
 
Pengurusanbengkel
PengurusanbengkelPengurusanbengkel
Pengurusanbengkel
 
Tajuk 5 reka bentuk latihan
Tajuk 5 reka bentuk latihanTajuk 5 reka bentuk latihan
Tajuk 5 reka bentuk latihan
 
Belajawan negara
Belajawan negaraBelajawan negara
Belajawan negara
 
Anggaran perbelanjaan mengurus
Anggaran perbelanjaan mengurusAnggaran perbelanjaan mengurus
Anggaran perbelanjaan mengurus
 
Pengurusan prasekolah
Pengurusan prasekolahPengurusan prasekolah
Pengurusan prasekolah
 

Similar to Bab 2-Fungsi Pengurusan

Nota pengajian-perniagaan-stpm-semester-2
Nota pengajian-perniagaan-stpm-semester-2Nota pengajian-perniagaan-stpm-semester-2
Nota pengajian-perniagaan-stpm-semester-2farhana zailan
 
Pengajian perniagaan tajuk 2
Pengajian perniagaan tajuk 2Pengajian perniagaan tajuk 2
Pengajian perniagaan tajuk 2umi yukay
 
PPT MANAJEMEN - Alessandra XIS3/01
PPT MANAJEMEN - Alessandra XIS3/01PPT MANAJEMEN - Alessandra XIS3/01
PPT MANAJEMEN - Alessandra XIS3/01AlessandraLarasati
 
Pengurusan personel
Pengurusan personelPengurusan personel
Pengurusan personelmonyok
 
Tm1konsep dasar manajemen dalam keperawatan
Tm1konsep dasar manajemen dalam keperawatanTm1konsep dasar manajemen dalam keperawatan
Tm1konsep dasar manajemen dalam keperawatanFitra Pringgayuda
 
8, KWH, Nelda Ratna Pratiwi, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Dasar Manajemen dan Fu...
8, KWH, Nelda Ratna Pratiwi, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Dasar Manajemen dan Fu...8, KWH, Nelda Ratna Pratiwi, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Dasar Manajemen dan Fu...
8, KWH, Nelda Ratna Pratiwi, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Dasar Manajemen dan Fu...nelda pratiwi
 
1. Pengantar Manajemen Perusahaan.pptx
1. Pengantar Manajemen Perusahaan.pptx1. Pengantar Manajemen Perusahaan.pptx
1. Pengantar Manajemen Perusahaan.pptxLathifahNuraini8
 
Dasar-Dasar Manajemen (Ekonomi SMA Kelas XII)
Dasar-Dasar Manajemen (Ekonomi SMA Kelas XII)Dasar-Dasar Manajemen (Ekonomi SMA Kelas XII)
Dasar-Dasar Manajemen (Ekonomi SMA Kelas XII)Rahma Tika
 
Bab 8 managemen, kepemimpinan, dan organisa
Bab 8 managemen, kepemimpinan, dan organisaBab 8 managemen, kepemimpinan, dan organisa
Bab 8 managemen, kepemimpinan, dan organisapengantarbisnis
 
Kajian teoritis BAB 2.pdf
Kajian teoritis BAB 2.pdfKajian teoritis BAB 2.pdf
Kajian teoritis BAB 2.pdfWan Na
 
Manajemenumum
ManajemenumumManajemenumum
ManajemenumumSi Rihenz
 
Manajemen kelas XII
Manajemen kelas XIIManajemen kelas XII
Manajemen kelas XIIMid Ah
 
Manajemen Kelas X
Manajemen Kelas XManajemen Kelas X
Manajemen Kelas Xernyoctaa
 
Melaksanakan dasar dasar manajemen
Melaksanakan dasar dasar manajemenMelaksanakan dasar dasar manajemen
Melaksanakan dasar dasar manajemenWayan Widana
 

Similar to Bab 2-Fungsi Pengurusan (20)

Nota pengajian-perniagaan-stpm-semester-2
Nota pengajian-perniagaan-stpm-semester-2Nota pengajian-perniagaan-stpm-semester-2
Nota pengajian-perniagaan-stpm-semester-2
 
Pengajian perniagaan tajuk 2
Pengajian perniagaan tajuk 2Pengajian perniagaan tajuk 2
Pengajian perniagaan tajuk 2
 
MANAJEMEN_PPT.ppt
MANAJEMEN_PPT.pptMANAJEMEN_PPT.ppt
MANAJEMEN_PPT.ppt
 
Ekonomi Manajemen (Kelas 10 SMA)
Ekonomi Manajemen (Kelas 10 SMA)Ekonomi Manajemen (Kelas 10 SMA)
Ekonomi Manajemen (Kelas 10 SMA)
 
PPT MANAJEMEN - Alessandra XIS3/01
PPT MANAJEMEN - Alessandra XIS3/01PPT MANAJEMEN - Alessandra XIS3/01
PPT MANAJEMEN - Alessandra XIS3/01
 
Pengurusan personel
Pengurusan personelPengurusan personel
Pengurusan personel
 
Tm1konsep dasar manajemen dalam keperawatan
Tm1konsep dasar manajemen dalam keperawatanTm1konsep dasar manajemen dalam keperawatan
Tm1konsep dasar manajemen dalam keperawatan
 
Manajemen.pptx
Manajemen.pptxManajemen.pptx
Manajemen.pptx
 
BAB 1 - Pendahuluan
BAB 1 - PendahuluanBAB 1 - Pendahuluan
BAB 1 - Pendahuluan
 
8, KWH, Nelda Ratna Pratiwi, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Dasar Manajemen dan Fu...
8, KWH, Nelda Ratna Pratiwi, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Dasar Manajemen dan Fu...8, KWH, Nelda Ratna Pratiwi, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Dasar Manajemen dan Fu...
8, KWH, Nelda Ratna Pratiwi, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Dasar Manajemen dan Fu...
 
Materi ajar
Materi ajarMateri ajar
Materi ajar
 
1. Pengantar Manajemen Perusahaan.pptx
1. Pengantar Manajemen Perusahaan.pptx1. Pengantar Manajemen Perusahaan.pptx
1. Pengantar Manajemen Perusahaan.pptx
 
Pertemuan Ke-3.ppt
Pertemuan Ke-3.pptPertemuan Ke-3.ppt
Pertemuan Ke-3.ppt
 
Dasar-Dasar Manajemen (Ekonomi SMA Kelas XII)
Dasar-Dasar Manajemen (Ekonomi SMA Kelas XII)Dasar-Dasar Manajemen (Ekonomi SMA Kelas XII)
Dasar-Dasar Manajemen (Ekonomi SMA Kelas XII)
 
Bab 8 managemen, kepemimpinan, dan organisa
Bab 8 managemen, kepemimpinan, dan organisaBab 8 managemen, kepemimpinan, dan organisa
Bab 8 managemen, kepemimpinan, dan organisa
 
Kajian teoritis BAB 2.pdf
Kajian teoritis BAB 2.pdfKajian teoritis BAB 2.pdf
Kajian teoritis BAB 2.pdf
 
Manajemenumum
ManajemenumumManajemenumum
Manajemenumum
 
Manajemen kelas XII
Manajemen kelas XIIManajemen kelas XII
Manajemen kelas XII
 
Manajemen Kelas X
Manajemen Kelas XManajemen Kelas X
Manajemen Kelas X
 
Melaksanakan dasar dasar manajemen
Melaksanakan dasar dasar manajemenMelaksanakan dasar dasar manajemen
Melaksanakan dasar dasar manajemen
 

More from Ckg Nizam

2.1 keusahawan
2.1 keusahawan2.1 keusahawan
2.1 keusahawanCkg Nizam
 
ALAT PERANCANGAN
ALAT PERANCANGANALAT PERANCANGAN
ALAT PERANCANGANCkg Nizam
 
PROSES KOMUNIKASI
PROSES KOMUNIKASIPROSES KOMUNIKASI
PROSES KOMUNIKASICkg Nizam
 
UNDANG-UNDANG KONTRAK
UNDANG-UNDANG KONTRAKUNDANG-UNDANG KONTRAK
UNDANG-UNDANG KONTRAKCkg Nizam
 
2.2 KONTRAK JUALAN BARANG-BARANG
2.2 KONTRAK JUALAN BARANG-BARANG2.2 KONTRAK JUALAN BARANG-BARANG
2.2 KONTRAK JUALAN BARANG-BARANGCkg Nizam
 
ALAT MEMBUAT KEPUTUSAN SECARA KUANTITATIF
ALAT MEMBUAT KEPUTUSAN SECARA KUANTITATIFALAT MEMBUAT KEPUTUSAN SECARA KUANTITATIF
ALAT MEMBUAT KEPUTUSAN SECARA KUANTITATIFCkg Nizam
 
Jenis Pembuatan Keputusan
 Jenis Pembuatan Keputusan Jenis Pembuatan Keputusan
Jenis Pembuatan Keputusan Ckg Nizam
 
PROSES PENGORGANISASIAN
PROSES PENGORGANISASIANPROSES PENGORGANISASIAN
PROSES PENGORGANISASIANCkg Nizam
 
REKABENTUK PENGORGANISASIAN
REKABENTUK PENGORGANISASIANREKABENTUK PENGORGANISASIAN
REKABENTUK PENGORGANISASIANCkg Nizam
 
KONSEP PENGORGANISASIAN
KONSEP PENGORGANISASIANKONSEP PENGORGANISASIAN
KONSEP PENGORGANISASIANCkg Nizam
 
PROSES PERANCANGAN
PROSES PERANCANGAN PROSES PERANCANGAN
PROSES PERANCANGAN Ckg Nizam
 
PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN
PENGENALAN KEPADA PENGURUSANPENGENALAN KEPADA PENGURUSAN
PENGENALAN KEPADA PENGURUSANCkg Nizam
 
BAB 1 -PENGURUSAN (PENGAJIAN PERNIAGAAN)
BAB 1 -PENGURUSAN (PENGAJIAN PERNIAGAAN)BAB 1 -PENGURUSAN (PENGAJIAN PERNIAGAAN)
BAB 1 -PENGURUSAN (PENGAJIAN PERNIAGAAN)Ckg Nizam
 
PENGELUARAN- PENGAJIAN PERNIAGAAN
PENGELUARAN- PENGAJIAN PERNIAGAANPENGELUARAN- PENGAJIAN PERNIAGAAN
PENGELUARAN- PENGAJIAN PERNIAGAANCkg Nizam
 
PERANCANGAN - PENGAJIAN PERNIAGAAN
PERANCANGAN - PENGAJIAN PERNIAGAANPERANCANGAN - PENGAJIAN PERNIAGAAN
PERANCANGAN - PENGAJIAN PERNIAGAANCkg Nizam
 
KEMAHIRAN PENGURUSAN PENGAJIAN PERNIAGAAN
KEMAHIRAN PENGURUSAN PENGAJIAN PERNIAGAANKEMAHIRAN PENGURUSAN PENGAJIAN PERNIAGAAN
KEMAHIRAN PENGURUSAN PENGAJIAN PERNIAGAANCkg Nizam
 
GELAGAT PENGGUNA
GELAGAT PENGGUNAGELAGAT PENGGUNA
GELAGAT PENGGUNACkg Nizam
 
Peranan Pengurus dan Pendekatan Pengurusan
Peranan Pengurus dan Pendekatan PengurusanPeranan Pengurus dan Pendekatan Pengurusan
Peranan Pengurus dan Pendekatan PengurusanCkg Nizam
 
Kawalan Inventori - ABC, EOQ dan JIT
Kawalan Inventori - ABC, EOQ dan JITKawalan Inventori - ABC, EOQ dan JIT
Kawalan Inventori - ABC, EOQ dan JITCkg Nizam
 
RANCANGAN PERNIAGAAN
RANCANGAN PERNIAGAANRANCANGAN PERNIAGAAN
RANCANGAN PERNIAGAANCkg Nizam
 

More from Ckg Nizam (20)

2.1 keusahawan
2.1 keusahawan2.1 keusahawan
2.1 keusahawan
 
ALAT PERANCANGAN
ALAT PERANCANGANALAT PERANCANGAN
ALAT PERANCANGAN
 
PROSES KOMUNIKASI
PROSES KOMUNIKASIPROSES KOMUNIKASI
PROSES KOMUNIKASI
 
UNDANG-UNDANG KONTRAK
UNDANG-UNDANG KONTRAKUNDANG-UNDANG KONTRAK
UNDANG-UNDANG KONTRAK
 
2.2 KONTRAK JUALAN BARANG-BARANG
2.2 KONTRAK JUALAN BARANG-BARANG2.2 KONTRAK JUALAN BARANG-BARANG
2.2 KONTRAK JUALAN BARANG-BARANG
 
ALAT MEMBUAT KEPUTUSAN SECARA KUANTITATIF
ALAT MEMBUAT KEPUTUSAN SECARA KUANTITATIFALAT MEMBUAT KEPUTUSAN SECARA KUANTITATIF
ALAT MEMBUAT KEPUTUSAN SECARA KUANTITATIF
 
Jenis Pembuatan Keputusan
 Jenis Pembuatan Keputusan Jenis Pembuatan Keputusan
Jenis Pembuatan Keputusan
 
PROSES PENGORGANISASIAN
PROSES PENGORGANISASIANPROSES PENGORGANISASIAN
PROSES PENGORGANISASIAN
 
REKABENTUK PENGORGANISASIAN
REKABENTUK PENGORGANISASIANREKABENTUK PENGORGANISASIAN
REKABENTUK PENGORGANISASIAN
 
KONSEP PENGORGANISASIAN
KONSEP PENGORGANISASIANKONSEP PENGORGANISASIAN
KONSEP PENGORGANISASIAN
 
PROSES PERANCANGAN
PROSES PERANCANGAN PROSES PERANCANGAN
PROSES PERANCANGAN
 
PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN
PENGENALAN KEPADA PENGURUSANPENGENALAN KEPADA PENGURUSAN
PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN
 
BAB 1 -PENGURUSAN (PENGAJIAN PERNIAGAAN)
BAB 1 -PENGURUSAN (PENGAJIAN PERNIAGAAN)BAB 1 -PENGURUSAN (PENGAJIAN PERNIAGAAN)
BAB 1 -PENGURUSAN (PENGAJIAN PERNIAGAAN)
 
PENGELUARAN- PENGAJIAN PERNIAGAAN
PENGELUARAN- PENGAJIAN PERNIAGAANPENGELUARAN- PENGAJIAN PERNIAGAAN
PENGELUARAN- PENGAJIAN PERNIAGAAN
 
PERANCANGAN - PENGAJIAN PERNIAGAAN
PERANCANGAN - PENGAJIAN PERNIAGAANPERANCANGAN - PENGAJIAN PERNIAGAAN
PERANCANGAN - PENGAJIAN PERNIAGAAN
 
KEMAHIRAN PENGURUSAN PENGAJIAN PERNIAGAAN
KEMAHIRAN PENGURUSAN PENGAJIAN PERNIAGAANKEMAHIRAN PENGURUSAN PENGAJIAN PERNIAGAAN
KEMAHIRAN PENGURUSAN PENGAJIAN PERNIAGAAN
 
GELAGAT PENGGUNA
GELAGAT PENGGUNAGELAGAT PENGGUNA
GELAGAT PENGGUNA
 
Peranan Pengurus dan Pendekatan Pengurusan
Peranan Pengurus dan Pendekatan PengurusanPeranan Pengurus dan Pendekatan Pengurusan
Peranan Pengurus dan Pendekatan Pengurusan
 
Kawalan Inventori - ABC, EOQ dan JIT
Kawalan Inventori - ABC, EOQ dan JITKawalan Inventori - ABC, EOQ dan JIT
Kawalan Inventori - ABC, EOQ dan JIT
 
RANCANGAN PERNIAGAAN
RANCANGAN PERNIAGAANRANCANGAN PERNIAGAAN
RANCANGAN PERNIAGAAN
 

Recently uploaded

PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdfPPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdfssuser8410f71
 
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannyaModul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannyaNovi Cherly
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramTitaniaUtami
 
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docxLK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docxsarimuliati80
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdfLaporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdfSriHandayaniLubisSpd
 
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptxyeniyoramapalimdam
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanTitaniaUtami
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik WidarsihTugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsihninikwidarsih44
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxiwidyastama85
 
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptxRevisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptxRazefZulkarnain1
 
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxAKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxFipkiAdrianSarandi
 
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...Kanaidi ken
 
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxInformatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxMateriSMPTDarulFalah
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuKhiyaroh1
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.docPresentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.docLeoRahmanBoyanese
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 

Recently uploaded (20)

PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdfPPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
 
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannyaModul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
 
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docxLK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdfLaporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
 
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik WidarsihTugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
 
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptxRevisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
 
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxAKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
 
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxInformatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.docPresentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

Bab 2-Fungsi Pengurusan

 • 1. 2.0 FUNGSI PENGURUSAN 2.3 Pengorganisasian 2.1 Pengenalan Kepada Pengurusan I)Definisi dan kepentingan i. Definisi II)Proses pengorganisasian ii. Fungsi -Penentuan objektif iii.Peranan Pengurus -Pengenalpastian aktiviti iv.Keberkesanan dan kecekapan -Pengelompokan aktiviti v. Pendekatan dan evolusi pengurusan -Pengagihan tugas -autoriti dan tangungjawab. 2.2 Perancangan iii) Struktur Organisasi i. Definasi dan kepentingan -carta ii. Jenis dan tahap rancangan -Manual organisasi iii. Proses dan kitaran -Penjabatanan iv. Misi iv) Konsep Pengorganisasian v. Objektif -Autoriti vi. Dasar -Tangungjawab vii.Strategi -akauntabiliti viii.Taktik -Pemusatan dan pemecaran autoriti. ix.Prosedur -Penugasan autoriti x. Alat Perancangan -Lini dan staf - Analisis pulangan Modal -Jangkauan Kawalan - Belanjawan -Rantaian arahan - Carta Gantt - PERT - CPM
 • 2. 2.4 Kepimpinan iv.Kaedah Kawalan. I)Definisi dan Kepentingan Staf. -awalan II)Gaya Kepemimpinan -semasa III)Ciri-ciri pemimpin -selepas IV)Perbezaan antara pemimpin v. Alat-alat kawalan dengan pengurus. - Analisis pulangan Modal v)Peranan pemimpin -Belanjawan -pemimpin formal -PERT & CPM -Pemimpin tidak formal. -Carta Gant VI)Motivasi - Proses motivasi -Teori 2.6 Penstafan. -Amalan Teori Abraham Maslow i. Definisi dan Kepentingan -Amalan Teori Motivasi Herzberg ii. Analisis kerja -Amalan Teori Motivasi Mc Gregor -huraian tugas -Perbezaan pendekatan barat dan timur. -Spesifikasi tugas. VII)Pembinaan pasukan iii.Proses pengrekrutan - Proses membina pasukan. iv. Proses pemilihan 2.5 Pengawalan v. Faedah dan ganjaran i. Definasi dan kepentingan -Kewangan seperti gaji, upah, bonus, -Kawalan ke atas organisasi KWSP, SOCSO dll. -tahap kawalan ke atas program. -Bukan kewangan seperti cuti, ii. Jenis Kawalan melancong dll -Dalam vi. Pampasan -Luaran. -gratuiti iii. Proses dan kitaran pengawalan. -pencen -menetapkan standard -faedah penamatan -mengukur pencapaian -langkah kawalan.
 • 3. FUNGSI PENGURUSAN Melaksanakan sesuatu kerja melalui sumber- sumber organisasi, iaitu Definisi Pengurusan manusia, kewangan, bahan mentah dan juga modal ke arah mencapai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan secara cekap dan Fungsi Pengurusan berkesan. Perancangan Proses menentukan matlamat yang ingin dicapai dan tindakan yang perlu diambil untuk mencapai matlamat organisasi. Pengorganisasian Proses menyususn dan mengagihkan sumber sumber organisasi untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan supaya matlamat organisasi dapat dicapai. Kepimpinan Proses dimana pengurus cuba mempengaruhi gelagat pekerja melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan. Pengawalan Proses pemantauan prestasi dan memastikan hasil akhir kerja tercapai seperti yang telah dijangkakan.
 • 4. Peranan Pengurus Komunikator -melibatkan perhubungan dengan individu dan kumpulan -peranan komunikator dibahagikan kepada tiga iaitu pemantau,penyampai dan jurucakap. Pendorong -bijak memotivasi dan mendorong pekerja. -melibatkan pekerja dalam proses membuat keputusan. Penyelesai masalah -pengurus perlu berhadapan dengan masalah. -diselesaikan dengan tegas walaupun tindakan yang diambil tidak disukai. -perlu memikirkan kesan jangka panjang terhadap organisasi dalam semua tindakannya. Usahawan -perlu membuat keputusan tentang pembaharuan yang diperlukanoleh organisasi samada dalam bentuk proses pengurusan, pengeluaran barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan . -pengurus perlu menggunakan inisiatif mereka untuk memulakan perubahan yang positif. -bijak mengambil peluang.
 • 5. Keberkesanan Dan Kecekapan Kecekapan dan keberkesanan penting dalam pencapaian matlamat supaya dapat kesemua sumber yang ada digunakan dengan sebaik mungkin tanpa ada pembaziran dan memastikan apakah matlamat yang ingin dicapai sebelum memutuskan bagaimana mudah mencapai matlamat tersebut dan iannya digunakan untuk menilai pengurus. Keberkesanan: Sebagai melakukan sesuatu kerja yang betul (doing the right things), iaitu menyempurnakan sesuatu kerja yang membantu ke arah memenuhi objektif organisasi. Kecekapan: Sebagai melakukan sesuatu kerja dengan betul (doing things right), iaitu melaksanakan sesuatu kerja dengan usaha, perbelanjaan dan sisa yang minimum.
 • 6. Pendekatan dan Evolusi Pengurusan Evolusi Teori Pengurusan Perspektif Perspektif Perspektif Perspektif Perspektif Klasikal gelagat Kuantitatif Sistem Kontingensi Pengurusan Pengerakkan Sains saintifik hubungan Pengurusan manusia (kajian Howtown) Pengurusan Pengurusan pentadbiran Operasi (14 prinsip Sains Gelagat Fayol) org (teori hierarki klasik keperluan Sistem Maslow dan Pengurusan Pengurusan teori X dan Y) Maklumat Birokrasi)
 • 7.
 • 8. Definisi sebagai satu proses di mana pengurus menentukan matlamat dan memutuskan apakah tindakan yang paling sesuai yang perlu diambil untuk mencapai matlamat tersebut Kepentingan Perancangan 1. Memberi hala tuju kepada pengurus Pengurus dapat memastikan apa yang sebebnarnya ingin dilakukan, bagaimana untuk melakukan sesuatu perkara yang telah diputuskan, mengapa beliau perlu malakukan perkara tersebut, bila untuk melakukannya dan siapa yang harus melaksanakannya dan sebagainya. 2. Membantu pengurus untuk menyelaras dan mengorganisasi semua sumber yang perlu digunakan untuk mencapai matlamat organisasi. Sumber kebendaan dan sumber manusia dalam organisasi perlu digembeleng.contoh untuk ditingkatkan jualan.jurujual perlu ada kemahiran untuk menjual,sistem ganjaran juga perlu dirancang. 3. Membantu memfokuskan segala usaha untuk mencapai matlamat. Semua bahagian atau unit dalam organisasi dapat memahami dengan jelas tentang sumbangan yang mereka patut berikan.komitmen dan usaha pekerja akan dapat dipentingkan. 4. Membantu pengurus membuat keputusan. Melalui perancangan jangka pendek dan jangka panjang, pengurus boleh membuat keputusan tentang tindakan yang sesuai.contoh untuk menjadi pengedar barangan yang terkemuka dirantau Asia.pengurus perlu membuat keputusan sewajarnya.andaikata jualan tidak sampai sasaran jualan yang telah ditetapkan, pengurus perlu membuat keputusan tentang negara lain yang mengamalkan pasaran terbuka yang boleh ditembusi.
 • 9. Jenis dan tahap rancangan Rancangan strategik -Rancangan yang merupakan satu garis panduan kepada sebarang tindakan yang perlu dilaksanakan. -Ianya merupakan hala tuju umum organisasi. -Dibentuk dengan mengambil kira keupayaan organisasi,persekitaran dimana organisasi beroperasi dan juga matlamat organisasi. Rancangan taktikal -Dibentuk oleh pengurus pertengahan. -Melibatkan jangka waktu sederhana dan pengagihan sumber pada jabatan atau cawangan. -Rancangan taktikal perlu mendokong rancangan strategik yang telah ditetapkan. Rancangan operasi -Rancangan yang lebih sempit dan khusus untuk satu-satu unit kerja atau individu. -Ianya menggariskan dengan lebih khusus peranan dan tanggungjawab yang perlu dimainkan oleh pihak-pihak yang berkaitan. Lazimnya dibentuk oleh pengurus bawahan seperti penyelia.
 • 10. Proses Dan Kitaran Perancangan 1. Menetapkan matlamat/Objektif -Proses perancangan bermula dengan penetapan matlamat umum dan menyeluruh bagi seluruh organisasi.Matlamat ini adalah untuk setiap cawangan, jabatan dan unit dalam organisasi. -Matlamat yang dibentuk perlu jelas disetiap peringkat organisasi. -Penetapan matlamat perlu ambil kira faktor persekitaran seperti pesaing, pelanggan, teknologi dan undang undang. 2. Menganalisis persekitaran/Mentafsir kedudukan semasa -Pengurus perlu memantau persekitaran luaran dan dalaman. -Pengurus perlu melihat apa yang sedang berlaku dan seterusnya meramal apa yang akan berlaku. -Contohnya jika diramalkan bahawa ekonomi dunia pada tahun depan akan berkembang dan lebih banyak negara akan mengamalkan dasar pasaran bebas, pangurus harus merancang untuk menambahkan pelaburan syarikatnya. 3. Menetapkan tindakan alternatif. -Langkah krtiga adalah menentukan tindakan alternatif yang perlu diambil. -Pengurus perlulah menentukan lebih daripada satu cara untuk mencapai sesuatu matlamat yang telah ditetapkan. -Pengurus perlu menggunakan pelbagai teknik dan kaedah untuk membantu tindakan alternatif seperti teknik Delphi. 4. Menilai alternatif dan memilih alternatif -Pengurus perlu menilai semua tindakan alternatif yang telah dibentuk. -Penilaian dibuat berdasarkan kekuatan dan kelemahan setiap tindakan alternatif dan bagaimana setiap alternatif ini dapat mencapai matlamat yang telah ditetapkan. 5. Memilih dan melaksanakan tindakan. -Pengurus perlu membuat persiapan keatas setiap alternatif yang telah dibuat dengan teliti. -Alternatif yang telah dipilih perlu dilaksanakan dengan berkesan dan cekap.
 • 11. Misi -Satu kenyataan format yang jelas tentang kewujudannya. -Berubah ubah mengikut perubahan operasi organisasi. Objektif -Merupakan hasil atau keputusan yang dijangkakan dapat dicapai oleh sesebuah organisasi. -Lebih luas dan bersifat jangka panjang. Dasar. -Satu garis panduan yang umum untuk sesuatu organisasi. -Membantu memutuskan isu sebelum ia menjadi masalah. Taktik -langkah yang digunakan untuk menyokong perlaksanaan rancangan strategik. -dibentuk dan ditetapkan oleh pengurusan pertengahan. -menerangkan peranan yang perlu dimainkan oleh setiap jabatan. Operasi -Sasaran atau matlamat yang lebih khusus yang perlu dicapai oleh unit atau individu pekerja. -Dibentuk dan ditetapkan oleh pengurus lini dan Rancangan jangka pendek organisasi. Prosedur / tatacara. -Tatacara ialah rancangan sedia ada yang menjelaskan apakah tindakan yang perlu diambil dalam sesuatu situasi. -Ditulis secara formal dalam buku dan dibuat oleh pengurusan atasan.
 • 12. Alat-Alat Perancangan Analisis pulangan modal Satu teknik yang membantu pembuat keputusan atau pengurus memahami hubung kait antara volum jualan, kos dan keuntungan. Belanjawan Rancangan kegunaan tunggal yang memperuntukkan sumber untuk perlaksanaan sesuatu aktiviti, projek atau program. Mengenal pasti aktiviti yang perlu diberi keutamaan. Carta Gantt Digunakan untuk menunjukkan setakat manakah kemajuan yang sedang dicapai bagi setiap aktiviti projek. Analisis teknik menilai dan menyemak program (PERT) Digunakan bagi membantu melicinkan pengurusan projek. Carta Laluan Genting (CPM) Digunakan untuk membolehkan masa aktiviti diketahui secepat mungkin dan juga untuk memudahkan pengurus untuk membuat pengawalan dari segi kos.
 • 13.
 • 14. PENGORGANISASIAN Definisi: Merupakan proses merangka dan membentuk sumber manusia dan bukan manusia supaya rancangan organisasi dapat digerak. Kepentingan: 1. Dapat membantu pengurus melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam perancangan. 2. Dapat mengelakkan kerja-kerja daripada bertindih. 3. Bertindak sebagai suatu usaha bagi penyatuan kerja. 4. Menjelaskan tugas-tugas setiap individu dalam organisasi. 5. Mengenal pasti siapa yang bertanggungjawab terhadap siapa. 6. Membentuk saluran komunikasi yang formal.
 • 15. PROSES PENGORGANISASIAN 1. Menentukan Objektif. Supaya Objektif tersebut boleh dijadikan panduan unuk mennetukan aktiviti-aktiviti organisasi yang perlu dilakukan. 2. Pengenalpastian Aktiviti. Kesimpulan: Aktiviti-aktiviti ditetapkan dan perlu dikenalpati. Dengan khusus Proses pengorganisasian dan terperinci melibatkan empat elemen penting: 3. Pengelasan dan pengelompokan aktiviti. 1. Pengkhususan Aktiviti akan dikelas dan dikelompokan mengikut bahagian- bahagian tertentu berdasarkan fungsi dan sifatnya. 2. Pembahagian kerja 3. Penjabatanan 4. Pengagihan tugas 4. Hierarki organisasi Tugas perlu diagihkan kepada pekerja atau kumpulan yang dan penyelarasan. mempunyai kebolehan dan kepakaran dalam bidang tugaas yang berkaitan. 5. Autoriti dan tangungjawab. Autoriti dan tangungjawab perlu diberikan kepada pekerja agar dapat melaksanakan tugasnya dengan cekap dan berkesan dan menetukan hubungan majikan dengan pekerjanya melalui rantaian arahan.
 • 16. Carta Organisasi STRUKTUR Manual Organisasi ORGANISASI Penjabatanan Carta Organisasi Definisi: Merupakan rajah yang memaparkan hubungan autoriti mengikut fungsi, jabatan dan polisi individu dalam organisasi. Maklumat-maklumat yang terdapat dalam carta organisasi: 1. Tugas- menunjukkan tugas yang berbeza dalam organisasi. 2. Pembahagian kerja – satu kotak mewakili satu posisi kerja. 3. Peringkat pengurusan – mengambarkan hirarki pengurusan dari pengurus atasan sehingga pengurusan bawahan. 4. Autoriti lini – Garis menegak dalam carta menunjukkan hubungan autoriti dalam organisasi. 5. Komunikasi – komunikasi formal akan berlaku mengikut autoriti lini.
 • 17. Manual Organisasi Definisi: Dokumen berkaitan dengan polisi dan prosedur organisasi yang releven dan ia meliputi semua aspek pengurusan organisasi. Kepentingan: Digunakan untuk membantu pengurus membuat keputusan. Oleh itu manual organisasi mesti dikaji secara berterusan. Maklumat dalam manual organisasi: 1. Objektif 2. Kegunaan 3. Bidang kuasa manual berkenaan 4. Aspek-aspek utama dalam sesuatu bidang pengurusan.
 • 18. Definisi: satu proses mengumpulkan manusia dan aktiviti- Penjabatanan aktiviti yang sama dan berkaitan ke dalam satu kelompok dan disusun secara secara sistematik. Penjabatanan mengikut fungsian Penjabatanan mengikut produk atau servis Penjabatanan Penjabatanan mengikut pelanggan Penjabatanan mengikut geografi Penjabatanan mengikut matriks
 • 19. Pengurus Besar Pengurus Pengurus Pengurus Pemasaran Pengeluaran Sumber manusia Pengurus Pengurus Kewangan Penyelidikan dan pembangunan Penjabatan mengikut fungsian.
 • 20. Penjabatanan mengikut fungsian Sesuai kepada organisasi yang mempunyai persekitaran yang mantap dan kawalan ketat terhadap proses dan operasi. Contoh: Hospital, universiti, dan syarikat perniagaan. Kelebihan Kelemahan 1. Menggalakkan pengkhususan 1. Menekankan kepada satu tugas kemahiran. yang rutin. 2. Kurangkan duplikasi penggunaan 2. Mengurangkan komunikasi antara sumber. satu jabatan dengan jabatan lain. 3. Meningkatkan pembangunan 3. Sukar untuk membuat penjadualan kerjaya dan jabatan. antara jabatan dengan jabatan 4. Memberi peluang kepada penyelia yang lain. dan subordinat berkongsi 4. Lebih mementingkan jabatan kemahiran. daripada organisasi. 5. Penyelesaian masalah lebih cekap 5. Pembangunan pengurus dan kerana pekerja lebih mahir dalam pekerja hanya dalam bidang yang bidang mereka. terhad. 6. Keputusan adalah dipusatkan
 • 21. Penjabatanan mengikut produk atau servis Sesuai kepada organisasi yang kompleks dan syarikat multinasional yang mengeluarkan pelbagai jenis produk. Contohnya: Syarikat Matsushita. Kelebihan Kelemahan 1. Sesuai untuk organisasi yang 1. Akan berlaku penggunaan sumber menghadapi perubahan yang cepat dan kemahiran yang tidak cekap. pada produk. 2. Tidak memupuk koordinasi 2. Dapat menyesuai dan kegiatan antara unit produk. mementingkan permintaan 3. Perebutan dalam pengagihan pelanggan. sumber antara jabatan. 3. Mempunyai tangungjawab yang 4. Penyelesaian masalah hanya jelas bagi setiap jabatan. terhad pada satu jabatan produk. 4. Pembangunan dan perkembangan 5. Menghadkan pergerakkan kerjaya pengurus didapati disepanjang di luar unit produk. fungsi lini.
 • 22. Presiden Naib Naib Naib Naib Presiden Presiden Presiden Presiden Divisyen Divisyen Divisyen Divisyen Makanan Snek Minuman Makanan Makanan Beku. Kesihatan Pengurus Pengurus Pengurus Kewangan Pengeluaran Pemasaran Penjabatan mengikut produk atau Perkhidmatan..
 • 23. Konsep Pengorgnisasian Autoriti -Hak untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menjalankan sesuatu kerja. -Ianya membolehkan mengarah dan menurunkan kuasanya kepada staf dibawahnya. -Hak untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan tertakluk kepada ruang lingkup yang terhad. Tanggungjawab -Kewajipan seseorang pekerja untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. -Apabila pengurus mengarahkan pekerja untuk membuat sesuatu kerja maka pekerja tersebut bertanggungjawab untuk melaksanakan kerja tersebut Akauntabiliti -Harapan bahawa setiap pekerja boleh dipersalahkan atau diberi penghargaan atas hasil kerja yang dicapai. -Pekerja yang mempunyai akauntabiliti akan bertanggungjawab penuh keatas apa yang dihasilkannya. -Dia tidak akan meletakkan kesalahannya ke atas bahu orang lain.
 • 24. Pemusatan dan Pemencaran Autoriti Pemusatan Autoriti: Berlaku apabila autoriti dipusatkan kepada pihak pengurusan atasan, ini bermaksud keputusan dibuat oleh pihak pengurusan atasan yang memegang autoriti. Pemencaran Autoriti: Berlaku apabila pihak atasan memberikan autoriti kepada jabatan atau pengurus di bawahnya membuat keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemusatan dan pemencaran autoriti. 1. Falsafah pengurusan organisasi 2. Sejarah pertumbuhan organisasi 3. Penyebaran geografik organisasi 4. Sama ada terdapatnya kawalan yang berkesan 5. Mutu pengurusan diperingkat yang berbeza 6. Pelbagai pengeluaran dan perkhidmatan yang disediakan 7. Kos membuat keputusan dan risiko 8. Tempoh yang diberi untuk membuat keputusan 9. Faktor persekitaran. 10. Keseragaman polisi dan dasar. 11. Ciri-ciri dan sifat tugas 12. Kematangan dan kebolehan subodinat
 • 25. Kelebihan pemusatan autoriti: Kelemahan pemusatan autoriti: 1. Membolehkan kawalan yang 1. Tidak memberi peluang membentuk pengalaman lebih berkesan dilakukan dan di kalangan pihak bawahan. mengurangkan keperluan 2. Subordinat akan merasakan mereka tidak kepada membuat keputusan. dipedulikan. Ia mengurangkan motivasi keberkesanan mereka. 2. Pelan tindakan yang lebih seragam dan tersusun. 3. Meletakkan autoriti untuk membuat keputusan terlalu jauh dari tempat keputusan akan 3. Keputusan yang lebih selari dilaksana sehingga memungkinkan realiti dan dan memenuhi tuntutan keadaan sebenar tidak dapat difahami dengan organisasi secara baik. keseluruhan. 4. Membuat keputusan akan menjadi lebih rumit 4. Mengurangkan risiko dan memakan masa yang panjang, kerana kesilapaan yang dilakukan terlalu banyak peringkat pengurusan yang perlu dilalui. oleh staf bawahan yang tidak berkebolehan. 5. Kos kendalian yang tinggi menyebabkan maklumat terpaksa dihantar melalui saluran yang 5. Penggunaan khidmat pakar khusus. secara maksimum. 6. Terlalu membebankan pengurusan atasan. Mereka tidak dapat menggunakan masa yang lebih untuk perancangan startegik bagi mencapai objektof organisasi. 7. Inovasi dan kreativiti sukar dicetuskan. 8. Boleh mendorong berlakunya rasuah.
 • 26. Penugasan Autoriti Adalah satu proses di mana pngurus memberikan hak kepada subodinat untuk membuat keputusan dan bertindak dalam bidang tertentu. Dan ini bermaksud pengurus memberikan tugas kepada subodinat berserta kuasa bagi membuat kerja dengan berkesan. penugasan autoriti bermula dari tanggungjawab. Komponen asas bagi proses penugasan autoriti adalah menetapkan hasil yang diharapkan memberikan tugas dan autoriti yang diperlukan untuk mencapi hasil tersebut. Autoriti lini dan staf Autoriti lini: merupakan autoriti yang paling utama dalam sesebuah organisasi. Dimiliki oleh pengurus yang mempunyai hak untuk mengarah dan mengawal aktiviti staf bawahannya yang melakukan tugas penting untuk mencapi objektif organisasinya. Lazimnya terdiri daripada pangurus yang mengawal dan menguruskan aktiviti utama organisasi . Autoriti Staf: mempunyai hak untuk tidak memberikan cadangan,nasihat,membuat penyelidikan,menyediakan perkhidmatan dan perkhidmatan khusus kepada mereka yang mempunyai autoriti lini.
 • 27. Jangkauan Kawalan Ianya merujuk kepada sekumpulan subodinat yang bertangungjawab secara langsung kepada seseorang eksekutif atau penyelia. Mempunyai implikasi dari segi implikasi dan penyeliaan. Jangkauan kawalan memberi kesan kepada bilangan tahap pada peringkat organisasi. Rajah: Jangkauan kawalan yang sempit Rajah: Jangkauan kawalan yang luas Rantaian arahan Garisan autoriti yang tidak terputus yang menyambungkan setiap individu dengan pihak pengurusan atasan melalui jawatan pengurusan disetiap tahap pengurusan.Terdapat dua prinsip asas yang digunakan untuk membentuk rantaian arahan iaitu rantaian arahan yang mengikut skalar dan rantaian arahan mengikut prinsip satu arahan.
 • 28.
 • 29. KEPIMPINAN DEFINISI: Merupakan satu proses di mana pemimpin akan cuba mempengaruhi gelagat atau tingkah laku pekerjanya supaya melaksanakan sesuatu tugas bagi mencapai matlamat kerja bagi unit dan organisasi berkenaan KEPENTINGAN: 1. Kepimpinan melibatkan orang lain. Jika pengikut sanggup menerima arahannya bermaksud kepimpinannya diterima. 2. Kepimpinan melibatkan pengagihan kuasa antara pemimpin dan ahli kumpulannya. 3. Seseorang pemimpin mempunyai kebolehan untuk menggunakan pelbagai bentuk kuasa untuk mempengaruhi gelgat pekerjanya. 4. Kepimpinan mewujudkan nilai moral seseorang pemimpin. GAYA KEPIMPINAN: Adalah berhubung dengan pendekatan yang digunakan oleh seseorang pemimpin untuk mempengaruhi pengikutnya.
 • 30. KAJIAN UNIVERSITI OHIO T i Gaya Kepimpinan Penyertaan Gaya Kepimpinan Sokongan m Struktur rendah Struktur tinggi b Timbang Rasa tinggi Timbang Rasa Tinggi a n Gaya Kepimpinan Bebas Gaya Kepimpinan Autokratik g Struktur Rendah Struktur Tinggi Timbang Rasa Rendah. Timbang Rasa Rendah R a s a Struktur KAJIAN UNIVERSITI MICHIGAN Gelagat Berorentasikan Tugas Gelagat Berorentasikan Pekerja. (Job-centered behavior) (Employee-centered behavior) -Fokus pimpinan kepada kerja-kerja -Fokuskan kepada subordinat. yang dilakukan oleh subordinat. -Sangat mengambil berat tentang - Pemimipin akan lebih berminat keperluan peribadi subordinat. terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh subordinat.
 • 31. GAYA KEPIMPINAN AUTORITI Gaya Kepimpinan Gaya Kepimpinan Gaya Kepimpinan Bebas Autokratik Demokratik -Memebri kebebasan -Proses pembuatan -Melibatkan subordinat kepada subordinat untuk keputusan hanya dibuat dalam proses membuat membuat keputusan dan oleh pengurus. keputusan. bertindak. - Subordinat tidak terlibat -Pengurus berbincang -Subordianat akan dalam proses pembuatan dengan subordinat dalam membuat keputusan keputusan. proses membuat -Sesuai untuk pekerja yang - Gaya ini sesuai kepada keputusan. bermotivasi tinggi, organisasi yang -Gaya ini akan dapat berpengalaman, menghadapi berpengetahuan, dan krisis, mempunyai pekerja berkemahiran dalam baru dan pekerja yang kerjanya. Pekerja yang tidak bermotivasi. sesuai ialah doktor, guru, jurutera dan lain-lain.
 • 32. CIRI-CIRI PEMIMPIN 1. Bertanggungjawab, berkeyakinan, dan bersemangat. 2. Berpengetahuan, berkemahiran, dan berkebolehan dalam kerjaya. 3. Bertimbang rasa dan bertolak ansur. 4. Adil jujur dan amanah 5. Mempunyai disiplin diri yang tinggi. 6. Bersedia menerima teguran serta bersedia mengakui dan membetulkan kesilapan diri. 7. Tidak mendahulukan kepentingan diri. 8. Tidak memandang rendah terhadap kebolehan pekerja. 9. Tekun dan sabar.
 • 33. SOKONGAN YANG BOLEH DIBERI OLEH PEMIMPIN KEPADA PEKERJA. 1. Memberi keyakinan kepada pekerja dan mengakui kebolehan pekerja. 2. Menjelaskan matlamat pekerja dan tugas dengan terang kepada mereka. 3. Melibatkan pekerja dalam aktiviti tertentu. 4. Memberi latihan, pendidikan dan pendedahan yang sempurna kepada pekerja. 5. Memberi sokongan moral dan material kepada pekerja dalam menjalankan tugas mereka. 6. Memberi ganjaran yang sesuai dan berpatutan disamping peluang memajukan diri mereka. 7. Menetapkan standard dan memberi maklum balas pencapaian prestasi kepada pekerja dengan jelas dan jujur. 8. Mewujudkan hubungan dua hala antara pemimpin dengan pekerja. 9. Mengambil berat tentang kebajikan pekerja.
 • 34. PERBEZAAN ANTARA PEMIMPIN DENGAN PENGURUS. PEMIMPIN PENGURUS -Melakukan perkara yang -Melakukan kerja dengan betul betul. - Perubahan -Status quo - Jangka panjang -Jangka pendek - Hasil (ends) -Kaedah (means) - Architects -Builder penyelesai masalah. - Motivasi dan sumber inspirasi * Menurut Professor Warren Bennis.
 • 35. PERBEZAAN ANTARA PEMIMPIN DENGAN PENGURUS. Status/Demensi Pemimpin Pengurus Sifat peribadi Interaksi dengan Tidak melibatkan interaksi pekerja untuk peribadi. mempengaruhi mereka. Kedudukan Tidak semestinya Disebabkan oleh kedudukan dalam mempunyai kedudukan dan jawatan yang formal organisasi yang formal dalam dalam organisasi. organisasi. Sikap dan Aktif dari segi Pasif dan memntingkan motivasi kemanusiaan pencapaian matlamat. disebabkan fungsi mempengaruhi pengikutnya. Skop Menandatangani Menghadapi kerumitan dan pendekatan. perubahan dengan masalah dalam organisasi membentuk visi dan memastikan organisasi tertentu. berjalan dengan betul
 • 36. PERANAN PEMIMPIN PERANAN PEMIMPIN FORMAL PERANAN PEMIMPIN TIDAK FORMAL Terhasil daripada lantikan secara Tidak mempunyai autoriti yang sah formal berdasarkan kedudukan untuk memimpin dan mempengaruhi formal dalam organisasi. Mereka individu yang lain. diberi autoriti oleh organisasi bagi mencapai matlamat organisasi. PERANAN LAIN YANG DIMAINKAN OLEH PEMIMPIN 1. Menetapkan peranan, tangungjawab dan autoriti setiap ahli untuk melaksanakan tugas masing-masing. 2. Memastikan ahli-ahli kumpulan kerja mempunyai hubungan erat antara satu sama lain. 3. Mewujudkan persaingan yang sihat di antara subordinat. 4. Membina matlamat yang boleh dikongsi bersama. 5. Memastikan subordinat faham tentang saling perkaitan tugas antara satu sama lain. 6. Mewujudkan perasaan saling bergantungan antara semua subordinat.
 • 37. MOTIVASI DEFINISI: Motivasi merupakan satu proses yang kompleks yang melibatkan keadaan dalaman (perasaaan manusia dan ransangan) dan luaran individu (pelakuan dan tindakan) PROSES MOTIVASI Kehendak belum Keresahan @ dicapai @ Tekanan Keperluan yang Rangsangan tidak dipenuhi. untuk mengambil tindakan Perlakuan/Gelagat @ Usaha. Kepuasan @ Kekurangan , Kehendak -Memulakan usaha. hilang tercapai @ -Menghalatujukan usaha. keresahan Prestasi. -- Meneruskan usaha.
 • 38. Teori Motivasi Abraham Maslow TEORI MOTIVASI Teori Motivasi Herzberg Teori Motivasi McGregor Keperluan Teori Motivasi Abraham Maslow Pencapaian Hasrat diri -Pencapaian potensi diri. -Bebas A Keperluan -Kreativiti t Penghargaan -Penonjolan diri a -Tangungjawab - Penghargaan s a Keperluan -Harga Diri - Status n Sosial - Penghormatan Keperluan -Persahabatan - Kasih sayang Keselamatan -Penerimaan - Berkumpulan Keperluan -Keselamatan diri -kesesuaian iklim B Fisiologi -kesihatan - elak risiko - keamanan. a w -Makanan dan minuman - Perlindungan -Udara a -Pakaian - Keselesaan h a n
 • 39. BAGAIMANAKAH KEPERLUAN DALAM TEORI MOTIVASI ABRAHAM MASLOW DAPAT DIPENUHI. 1. KEPERLUAN FISIOLOGI: - Manusia harus berusaha atau bekerja untuk mendapat upah, gaji dan keuntungan. 2. KEPERLUAN KESELAMATAN: Mewujudkan suasana tempat kerja yang bersih disamping mengadakan skim pencen dan insurans untuk menjamin keselamatan dan masa depan mereka. 3. KEPERLUAN SOSIAL: Pekerja perlu berinteraksi, di mana pekerja akan dikumpul dalam unit kerja tertentu untuk berinteraksi bagi mewujudkan kerjasama untuk mencapai matlamat organisai. 4. KEPERLUAN PENGHARGAAN: Agak sukar dipenuhi, akan dapat dicapai sekiranya pekerja dapat menunjukkan prestasi yang baik dan diberikan kenaikan pangkat, gaji yang tinggi, penghargaan kerja dan lain-lain ganjaran yang melibatkan kenaikan status. 5. KEPERLUAN PENCAPIAN HASRAT DIRI: Pencapian yang terakhir, keperluan ini melibatkan penggunaan bakat dan potensi yang ada padanya untuk diadaptasi kepada pekerjaan yang mencabar, berorentasikan pencapaian, kreativiti dan bercita-cita tinggi.
 • 40. TEORI MOTIVASI HERZBERG (model dua faktoar) 1. Faktor Penjagaan: 2. Faktor Motivasi. a. Pencapaian – peluang untuk a. Upah dan gaji mencapai matlamat dalam kerja b. Keselamatan kerja yang mencabar. c. Keselamatan Tempat Kerja b. Penghargaan terhadap sumbangan yang telah d. Polisi syarikat dan pentadbiran diberikan yang adil c. Diberi tangungjawab dan tugas baru. e. Interpersonel Skil. d. Kemajuan, peluang untuk f. Status majukan diri. e. Kerja yang boleh memberikan kepuasan.
 • 41. TEORI MOTIVASI MC GREGOR TEORI X TEORI Y 1. Pekerja tidak suka bekerja dan 1. Sebahagian besar pekerja suka cuba mengelak diri dari melakukan kerja. membuat kerja. 2. Suka mengambil tangungjawab 2. Pekerja perlu dipaksa, diancam dan suka memimpin dan diarah bekerja. 3. Mempunyai komitmen untuk 3. Pekerja malas dan cuba mencapai matlamat organisasi mengelak diri dari dan berkeinginan untuk tangungjawab, tiada cita-cita melakukan kerja dengan baik. dan lebih mementingkan 4. Insentif kewangan bukan faktor keselamatan diri. utama 4. Pekerja cuba mengelak diri 5. Motivasi dan potensi pekerja daripada memimpin. sudah wujud dalam diri pekerja 5. Hanya melakukan kerja dengan dan pihak pengurusan hanya baik jika ada imbuhan perlu mengilap potensi tersebut kewangan. sahaja.
 • 42. PERBEZAAN ANTARA PENDEKATAN TIMUR DAN PENDEKATAN BARAT PENDEKATAN BARAT PENDEKATAN TIMUR - Motivasi sebagai proses psikologi yang -Masih melihat faktor motivasi mendorong manusia mencapai elemen sebagai elemen yang mendorong yang bersifat fizikal dan lahiriah. (lihat manusia untuk bertindak dengan teori-teori barat) lebih efektif. - Pencapaian manusia akan lebih tinggi -Timur turut memasukkan elemen jika wujud elemen ganjaran yang diukur agama dan sosiobudaya dalam dalam bentuk fizikal dan lahiriah. teori motivasinya. - Pihak pengurusan harus menyediakan -Pada pandangan pekerja prasarana yang baik dan mencukupi, melakukan kerja yang dengan baik menjaga kelselamatan pekerja dan merupakan ibadat. memberi ganjaran dalam bentuk bonus, -Rezeki mestilah dari sumber yang kenaikan pangkat dan kuasa. halal oleh itu mereka perlu bekerja - Barat tidak menekankan aspek dengan jujur dan tangungjawab. sosiobudaya dan agama, kesannya masih -Dari segi sosiobudaya timur kuat ada pekerja di barat masih melakukan berpegang teguh kepada adat dan tunjuk perasaan walaupun tuntutan dari budaya masing-masing. segi fizikal dan lahiriah mereka sudah -Contoh masyarakat Jepun diasuh dipenuhi. rajin bekerja sejak dari kecil.
 • 43. Definisi: Sebagai dua atau lebih individu yang bebas berinteraksi antara satu sama lain di PEMBINAAN PASUKAN. samping berkongsi tujuan dan identiti. Dimensi-dimensi dalam membentuk sesebuah pasukan. 1. Perlu terdiri daripada dua atau lebih orang. 2. Setiap individu bebas berinteraksi. 3. Setiap individu samada lelaki atau perempuan mesti berkongsi identiti dalam usaha berinteraksi antara satu sama lain. 4. Interaksi antara individu yang menpunyai identiti yang sama harus mempunyai tujuan yang sama. Proses pembinaan pasukan. 1. Mewujudkan tarikan antara perorangan @ Pembentukan (Forming) 2. Mewujudkan kehendak ahli dengan kehendak kumpulan. @ Pertelingkahan (Storming) 3. Menggalakkan penyertaan ahli di dalam kumpulan.@ Penormaan (Norming) 4. Menggalakkan interaksi sesama ahli pasukan @ Pelaksaan (Performing) 5. Menggalakkan pencapaian matlamat pasukan dan bukannya matlamat individu @ Pembubaran (Adjourning)
 • 44.
 • 45. Definisi: Merupakan proses memantau prestasi dan mengambil tindakan untuk memastikan pencapaian hasil yang diingini. KEPENTINGAN: 1. Memastikan keseluruhan arah tuju kumpulan atau individu adalah konsisten dengan rancangan organisasi jangka pendek dan jangka panjang. 2. Memastikan penyempurnaan tugasan dan objektif adalah konsisten antara satu sama lain dalam organisasi secara keseluruhannya. 3. Memastikan pematuhan peraturan dan polisi organisasi yang penting. 1. Kawalan Strategik. – Kawalan pada tahap eksekutif (pengurusan atasan. 2. Kawalan taktikal. – Kawalan pada tahap taktikal.(Pengurusan pertengahan) 3. Kawalan Operasi. – Kawalan pada tahap penyeliaan (pengurusan penyeliaan @ lini).
 • 46. JENIS-JENIS KAWALAN Kawalan Dalaman -Membenarkan individu dan pasukan mengamalkan kawalan disiplin kendiri. -Berasaskan pengamalan Teori Y oleh Mc Gregor. -Memerlukan tahap kepercayaan yang tinggi antara pekerja dengan pihak pengurusan. Kawalan Luaran -Memerlukan penyeliaan dan penggunaan sistem pentadbiran yang formal untuk mengawal gelagat pekerja. -Melalui penyeliaan, pengurus dapat mengenalpasti kesilapan yang dilakukan oleh pekerja dan membuat tindakan pembetulan. -Penggunaan sistem pentadbiran yang formal pula merujuk kepada penggunaan sistem ganjaran, peraturan dan tatacara sebagai alat kawalan pelakuan organisasi.
 • 47. PROSES DAN KITARAN PENGAWALAN 1.Menetapkan Standard dan Objektif Pencapaian. Mengambil 2.Mengukur tindakan Pencapaian pembetulan. Sebenar. 3.Membanding Pencapaian Sebenar dengan Objektif Dan Standard.
 • 48. KAEDAH KAWALAN. - Kawalan terhadap input - Memastikan input memenuhi standart/ bahan mentah berkualiti AWALAN - Bahan mentah kedapatan apabila sampai masa yang dikehendaki. - Kos yang berpatutan - Tenaga kerja yang berkemampuan/ mahir - Mesin dan peralatan sentiasa efisyen. - Kemudahan asas. - Berbentuk pencegahan. -Proses pengeluaran dalam kilang perlu dikawal. -Prosedur kerja standart – perlu diikuti. -Penyelarasan dan penyeliaan yang rapi. SEMASA -Pemantauan/ semakan yang berterusan. -Pembetulan segera. -Berbentuk pembetulan. - Output mengikut standart diperlukan - Siap pada masa yang diperlukan SELEPAS - Penghantaran yang cekap / on time - Kawalan terhadap jurujual/ penjualan. - Kawalan harga, kuantiti, stok dan lain-lain. - Berbentuk penilaian.
 • 49. SISTEM KAWALAN YANG BERKESAN. 1. Strategik dan mudah dicapai. – Dapat menyokong perancangan startegik dan tertumpu pada aktiviti-aktiviti penting. 2. Dapat difahami – Dapat dipersembahkan dalam data atau istilah yang mudah difahami. 3. Segera – Harus dapat mengesan sebarang penyelewengan dengan kadar yang segera. 4. Luwes atau anjal – Memberi individu membuat pertimbangan yang sewajarnya supaya aktiviti dapat dijalankan dengan lancar. 5. Menyokong kawalan kendiri – Pekerja digalak saling mempercayai sesama mereka dan mengamalkan komunikasi yang berkesan dan melibatkan semua individu dalam organisasi. 6. Bersifat positif – Menekankan kepada pembangunan, perubahan dan penambahbaikan, sementara hukuman dan teguran harus dielakkan. 7. Adil dan objektif.- Sistem kawalan harus dilihat sebagai saksama dan tepat oleh setiap pekerja dan dapat diterima sebagai asas pengukuran prestasi. 8. Ketepatan maklumat 9. Ketepatan masa. 10. Tindakan pembaikan 11. Ekonomi kawalan.
 • 50. Alat-alat Kawalan. a) Analisis Pulangan Modal Merupakan kaedah algebra dan kaedah graf. Ia digunakan sebagai alat kawalan pengurusan untuk menentukan tingkat aktiviti di mana pengeluar tidak mendapat untung atau rugi yang dikenali sebagai titik pulangan modal. Iaitu pada tingkat jumlah hasil yang diperolehi sama dengan jumlah belanja yang dipadankan dengannya. Analisis menunjukkan kesan atau akibat dari perubahan dalam jumlah hasil atau kos atau kedua-duanya pada pelbagai tingkat aktiviti. Analisis dapat digunakan untuk menentukan tingkat keluaran pada TPM dalam unit dan ringgit, untung atau rugi pada tingkat jualan yang dijangkakan dan harga minimum yang perlu dikenakan untuk mencapai untung yang dikehendaki dan unit jualan minimum yang perlu untuk mencapai untung. b) Belanjawan Merupakan ikhtisar semua belanjawan individu yang menunjukkan aktiviti syarikat dari segi hubungan antara volum, kos, keuntungn, penggunaan modal dan pulangan pelaburan. Belanjawan boleh digunakan oleh pihak pengurusan atasan untuk menentukan kedudukan syarikat secara keseluruhan dalam mencapai objektif. Ia juga boleh digunakan sebagai alat untuk menilai setiap prestasi jabatan. Iaitu dengan membandingkan prestasi semasa dengan belanjawan yang dibuat. Pada lazimnya terdapat tiga pusat tanggungjawab iaitu pusat hasil, pusat kos dan pusat keuntungan yang mana prestasi akan dinilai berdasarkan belanjawan masing-masing.
 • 51. c) Carta Gantt Ianya diperkenalkan oleh Henry L.Gantt. Carta ini dapat menunjukkan hubungan masa antara kejadian sesuatu program pengeluaran telah dianggap sebagai sesuatu revolusi di dalam bidang pengurusan. Carta ini merupakan satu kaedah untuk mengagih masa mesin atau masa penggunaan tenaga manusia dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengeluaran agar berjalan dengan lancar atau pengunaan tenaga manusia dari satu bahagian pembuatan kepada bahagian pembuatan yang lain tanpa membazirkan masa atau dengan pembaziran masa yang terminimum. d) Analisis PERT/CPM (TEKNIK MENILAI & MENYEMAK PROGRAM/CARA LALUAN GENTING) PERT: menggunakan anggaran yang berunsurkan kebarangkalian bagi jangka masa kegiatan. Terdapat tiga masa bagi PERT; i.Masa Optimistik- masa yang diperlukan jika semua berjalan dengan lancar. ii.Masa paling mungkin- masa sebenar diperlukan. iii.Masa pesemistik- anggaran masa untuk kejadian luar jangka.
 • 52.
 • 53. Sebagai mengisi dan memelihara jawatan di dalam struktur organisasi dengan mengenalpasti keperluan tenaga kerja, menginventorikan tenaga kerja, mengambil, memelihara, menempatkan, menaikkan pangkat, menilai, merancang Definisi dan kepentingan kerjaya, memberi pampasan dan melatih pekerja supaya mereka dapat menyempurnakan tugas mereka dengan cekap dan berkesan. Analisis Kerja Analisis kerja-titik tolak kepada semua aktiviti pengurusan sumber manusia .Sebarang keputusan yang perlu dibuat berkenaan dengan penstafan,pengrekrutan ,latihan dan sebagainya mesti berdasarkan analisis kerja.Ini kerana analisis kerja menggariskan secara terperinci jenis jenis kerja dan keperluan kerja dalam sesebuah organisasi. Ianya dibahagikan kepada dua iaitu huraian tugas dan spesifikasi tugas. Enam persoalan penting dalam analisis kerja -Apakah tugas fizikal dan mental yang dilakukan oleh pekerja. -Bilakah kerja tersebut dilaksanakan. -Dimana kerja tersebut dilaksanakan. -Bagaimana pekeja melakukan kerja tersebut. -Mengapa kerja tersebut perlu dilakukan. -Apakah kelayakan yang diperlukan untuk melaksanakan kerja tersebut. Kegunaan kepada pengurus sumber manusia. -Membantu pengurus membuat keputusan tentang aktiviti aktiviti penstafan. -Lazimnya maklumat yang didokumenkan dan direkodkan perlu disemak dan diubah sekiranya perlu. -Contohnya apabila sesuatu jawatan sudah dilupuskan maka maklumat tentang kerja tersebut sudah tidak relevan.
 • 54. Proses pemilihan Melengkapkan borang permohonan Temuduga awal di Jabatan Sumber Manusia Ujian Pekerjaan Ujian pencapaian, ujian cenderung, cerdas Penyiasatan latar belakang Pemilihan awal di Jabatan Sumber Manusia Temuduga panel atau penyelia Pemeriksaan kesihatan Keputusan pengambilan
 • 55. Huraian tugas -Adalah dokumen kerja yang sangat berguna.Sebarang keputusan yang perlu dibuat berkenaan dengan penstafan, pengrekrutan,latihan dan sebagainya -Huraian kerja menggariskan secara terperinci jenis-jenis kerja dan keperluan kerja dalam sesebuah organisasi. -Ianya merupakan kenyataan tentang tanggungjawab,keadaan kerja dan lain-lain keperluan yang berkaitan dengan sesuatu kerja. Spesifikasi tugas -Merupakan kenyataan berhubung dengan kemahiran,keupayaan ,pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan kerja -Kelayakan minima ialah standard asas yang perlu ada pada pemohon jawatan sekiranya ingin dipertimbangkan untuk menapis pemohon pemohon jawatan semasa proses pengrekrutan dan pemilihan.
 • 56. Proses Pengrekrutan Perancangan Sumber Manusia -Kekurangan sumber manusia - Terdapat jawatan kosong yang perlu diisi. Semakan Maklumat Analisis Kerja -Huraian Kerja -Spesifikasi kerja Kenalpasti Sumber Pengrekrutan Sumber Dalaman (pekerja sedia ada) Sumber Luaran (calon pekerja dari luar organisasi
 • 57. Kewangan Faedah dan ganjaran Bukan Kewangan Sebab majikan menyediakan faedah kepada pekerja: 1. Menarik kakitangan baru untk memasuki organisasi. 2. Mengekalkan pekerja-pekerja sedia ada. 3. Meningkatkan semangat para pekerja. Komponen Faedah: 1. Faedah Keselamatan dan kesihatan. Contoh faedah persaraan, pampasan kerja, insurans dan perubatan 2. Faedah bayaran masa tidak bekerja.. Contohnya cuti tahunan , cuti umum dan cuti sakit 3. Subsidi dan perkhidmatan.Contoh, kantin, pengangkutan, pusat jagaan kanak-kanak dan lain-lain. 4. Kemudahan pendidikan dan bayaran balik.
 • 58. Faktor-faktor yang mempengaruhi keutamaan majikan dalam menentukan pakej faedah yang menarik. 1. Jumlah kos pampasan 2. Perbandingan antara kos dan faedah 3. Tawaran pesaing 4. Peranan faedah dalam menarik, mengekal dan memotivasikan pekerja. 5. Keperluan undang-undang 6. Jenis kerja yang dilakukan dan jawatan yang dipegang 7. Kesatuan sekerja 8. Lokasi geografi.
 • 59. Pampasan Sebarang bentuk ganjaran yang diterima oleh pekerja daripada organisasi disebabkan sumbangan yang telah diberikan kepada organisasi. Bentuk-Bentuk Pampasan Pencen -Bayaran bulanan yang diberikan kepada pekerja yang telah bersara -Formula menghiting pencen ialah 1/600(tp)(ga) Ganjaran perkhidmatan -Bayaran yang dibuat sekaligus selepas tamat tempoh perkhidmatan seseorang pekerja -Formula pengiraan ialah 0.075(tp)(ga) Gantian cuti rehat -Wang tunai yang diberikan kepada pesara untuk menggantikan cuti rehat yang tidak dapat diambil disebabkan oleh permintaan tugas dan yang telah dikumpulkan setiap tahun -Formula pengiraan ialah1/3(cuti rehat terkumpul)(ga)+imbuhan tetap.