Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

05.02.2013

162 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

05.02.2013

 1. 1. З досвіду співпраці Львівської спеціальноїзагальноосвітньої школи-інтернату «Довіра» з ІРЦ та ЗНЗ підготувала: заступник директора Ю.В.Рибак
 2. 2. МЕТОЮ БУДЬ-ЯКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ ЄЯКНАЙКРАЩА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА САМОСТІЙНІСТЬ ДИТИНИ
 3. 3. Для того, щоб досягнути цієї метилише перебування дитини з особли-вими освітніми потребами в класі узагальноосвітній школі замало.Необхідно створити відповідні умовидля її максимального розвитку. Дуже часто самотужки вчителібез спеціальної підготовки та консу-льтативної підтримки зробити цього неможуть.
 4. 4. «Чим нижчий рівень розвитку дитини, тим вищим має бути рівень освіти вчителя». (П. Шуман)
 5. 5. Спеціальні педагоги Вчителі та вихователі- Консультативна та методична ЗНЗпідтримка педагогів ЗНЗ під час - Організація навчально-виховноговизначення потреб дитини, скла- процесу (виконання рекомендаційданні та реалізації ІНП, організа- ПМПК, добір ефективних форм,ції навчально-виховного проце- методів та прийомів роботи для кожної дитини, адаптація середовища та ін.);су; - За потреби адаптація та модифікація- За потреби діагностична та роз- навчальних програм;вивальна робота; - Робота з сім’ями учнів з ООП (спільно- Участь у роботі мультидисциплі- з психологом);нарної команди фахівців. -Організація роботи- мультидисциплінарної команди; -- Робота з учнівським колективом та їх сім’ями.
 6. 6. У СПІВПРАЦІ З ІРЦ ПРОВОДИЛИСЬ НАВЧАЛЬНІ СЕМІНАРИ ДЛЯ ПЕДАГОГІВЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
 7. 7. Надаються консультації роди-нам, які виховують дітей із особ-ливими освітніми потребами тапедагогам ЗНЗ м. Львова, Львів-ської області та інших регіонів.
 8. 8. Отримають допо-могу логопеда,психолога, спе-ціального педа-гога понад 50учнів загаль-ноосвітніх закла-дів.
 9. 9. За запитом педагогів ЗНЗрозроб-лено методичнірекомендації з особливостейорганізації навчаль-ногопроцесу для дітей із порушен-ням писемного мовлення(дисгра-фією та дислексією) тарозладами спектру аутизму.
 10. 10. За 2011- 2012 навчальний рік доЛьвівської спеціальної загальноосвіт-ньої школи-інтернату «Довіра» булозараховано 6 учнів: у 3-ті, 4-ті, 8-й та9-й класи із загальноосвітніх закла-дів. З них троє на початку, а рештапосеред навчального року. Це свідчить про те, що педагогиЗНЗ не зуміли правильно побудуватисвою роботу з даними учнями.
 11. 11. ПРОБЛЕМИ, ЯКІ ПОСТАЮТЬ ПЕРЕД ФАХІВЦЯМИ ПРИОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДІТЕЙ ІЗОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ УЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ:- НЕДОСКОНАЛА НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА;- НЕДОСТАТНЯ ІНФОРМОВАНІСТЬ БАТЬКІВ ПРО ЇХПРАВА;- НЕДОСТАТНЄ ФІНАНСУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗА-КЛАДІВ;- ОБМЕЖЕНІ МОЖЛИВОСТІ ВИБОРУ НАВЧАЛЬНОЇПРОГРАМИ, СКЛАДАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІ-ДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ;- НЕДОСТАТНЬО НАЛАГОДЖЕНА СПІВПРАЦЯ МІЖФАХІВЦЯМИ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ.
 12. 12. Дії фахівців неузгодженні. Батьки дитини розгублені.
 13. 13. Дії фахівців узгодженні. Чітко визначені цілі.
 14. 14. “ Все, що є у світі, може зачекати, тільки недитина. Їй не можна сказати почекай до завтра, Її ім’я - Сьогодні “ Габріела Містраль
 15. 15. Дякую за увагу ! Дякую за увагу!

×