Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Дрогобицький район. Презентація учнівського самоврядування

6,290 views

Published on

 • Be the first to comment

Дрогобицький район. Презентація учнівського самоврядування

 1. 1. Мета: Всебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, своїй родині, народу України. Провідна ідея. Всебічне виховання учнів через участь в органах учнівського самоврядування. Переконання. Всі мають стати активними, знайти своє місце у справах свого колективу, міста, району,області,України. Основні напрями роботи: Громадянсько-патріотичне виховання; Правова культура учня; Морально-естетичне виховання.
 2. 2. Дружба – плекай її Мудрість – досягни її Можливості- отримай їх Честь – заслужи її Поради – бери їх до уваги Критика – прийми її Любов – розділи її Дух – показуй його Гордість – май її Дисципліна – дотримуйся її
 3. 3. • уміння організовувати та планувати;уміння організовувати та планувати; • здатність вирішувати проблеми;здатність вирішувати проблеми; • здатність приймати рішення;здатність приймати рішення; • здатність до критики та самокритики;здатність до критики та самокритики; • здатність працювати в команді;здатність працювати в команді; • здатність адаптуватися до нових ситуацій;здатність адаптуватися до нових ситуацій; • здатність генерування нових ідей (творчість);здатність генерування нових ідей (творчість); • здатність до лідерства;здатність до лідерства; • здатність до розробки проектів та керування ними;здатність до розробки проектів та керування ними; • відповідальність за якість;відповідальність за якість; • прагнення до успіху.прагнення до успіху.
 4. 4. Офіційною назвою органу учнівського самоврядування учнів ДрогобицькогоОфіційною назвою органу учнівського самоврядування учнів Дрогобицького району є –району є – Учнівське самоврядування Дрогобицького району.Учнівське самоврядування Дрогобицького району. Учнівське самоврядування Дрогобицького районуУчнівське самоврядування Дрогобицького району - самостійне, добровільне,- самостійне, добровільне, демократичне об'єднання учнів Дрогобицького району.демократичне об'єднання учнів Дрогобицького району. ДіяДія даного статуту поширюється на всіх учнів Дрогобицького району,даного статуту поширюється на всіх учнів Дрогобицького району, незалежно від класу, віку, виконуваних ними доручень.незалежно від класу, віку, виконуваних ними доручень. У своїй діяльностіУ своїй діяльності Учнівське самоврядування Дрогобицького районуУчнівське самоврядування Дрогобицького району керується нормативно-правовими актами: Конституцією України, Всезагальноюкерується нормативно-правовими актами: Конституцією України, Всезагальною декларацією прав людини, Конвенцією ООН про права дитини, Законамидекларацією прав людини, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про громадські організації», «Про дитячі та молодіжніУкраїни «Про освіту», «Про громадські організації», «Про дитячі та молодіжні громадські організації», даним статутом.громадські організації», даним статутом. Учнівське самоврядування Дрогобицького районуУчнівське самоврядування Дрогобицького району пропагує дружні взаєминипропагує дружні взаємини та співпрацю з різними громадськими об'єднаннями на принципахта співпрацю з різними громадськими об'єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності, співпрацює з педагогами і батьками.взаємоповаги і незалежності, співпрацює з педагогами і батьками. Учнівське самоврядування Дрогобицького районуУчнівське самоврядування Дрогобицького району може мати свою символіку,може мати свою символіку, засоби масової інформації.засоби масової інформації.
 5. 5. Учнівське самоврядуванняУчнівське самоврядування – спосіб– спосіб самоуправління, який діє в рамках чинногосамоуправління, який діє в рамках чинного законодавства та статуту школи, можливістьзаконодавства та статуту школи, можливість самовираження, форма адмініструваннясамовираження, форма адміністрування учнівського життя району, яка надаєтьсяучнівського життя району, яка надається безпосередньо учням.безпосередньо учням. Воно запроваджене для вільного волевиявленняВоно запроваджене для вільного волевиявлення учнів щодо їхніх ідей, планів, побажань, іучнів щодо їхніх ідей, планів, побажань, і служить, перш за все, інтересам учнів. Учнівськеслужить, перш за все, інтересам учнів. Учнівське самоврядування має дві гілки.самоврядування має дві гілки.
 6. 6. Основною функцією комісійОсновною функцією комісій є втілення в життя ідей,є втілення в життя ідей, планів, проектів та постановпланів, проектів та постанов Парламенту учнівськогоПарламенту учнівського самоврядування прийнятихсамоврядування прийнятих на загальних зборах районуна загальних зборах району..
 7. 7. ВолевиявленняВолевиявлення учнів районуучнів району шляхомшляхом голосуванняголосування
 8. 8. Перша гілка представлена виконавчим органом ПравлінняПерша гілка представлена виконавчим органом Правління учнівського самоврядування: головою, заступниками голови таучнівського самоврядування: головою, заступниками голови та секретарем.секретарем. Голова учнівського самоврядування: Паньків Олеся (Меденицька СЗШ І-ІІІ ст.) Перший заступник: Дидик Софія (Лішнянська СЗШ І-ІІІ ст.) Другий заступник: Гладьо Анна (Броницька СЗШ І-ІІ ст.) Секретар: Пагута Оксана (Будинок дитячої та юнацької творчості)
 9. 9. Друга гілка учнівського самоврядуванняДруга гілка учнівського самоврядування представлена ініціативним органом –представлена ініціативним органом – Парламентом та головами комітетів району.Парламентом та головами комітетів району. Повинно бути по один-два представника зПовинно бути по один-два представника з кожної школи району. Головні функціїкожної школи району. Головні функції Парламенту – ініціювати та прийматиПарламенту – ініціювати та приймати рішення районного значення, що стосуютьсярішення районного значення, що стосуються учнівського самоврядування, учнівськогоучнівського самоврядування, учнівського життя, будь-якої сфери учнівської діяльності,життя, будь-якої сфери учнівської діяльності, позакласних заходів та дозвілля.позакласних заходів та дозвілля.
 10. 10. Комісія з питаньКомісія з питань захисту прав дітейзахисту прав дітей та допомоги ута допомоги у проблемнихпроблемних ситуаціяхситуаціях КомісіяКомісія з питаньз питань пресипреси та інформаціїта інформації Комісія з питань екології та краєзнавства Комісія з питаньКомісія з питань спорту та здоровогоспорту та здорового способу життяспособу життяКомісія з питань партнерства Комісія з питань толерантності та духовного розвитку Комісія з питань культури та дозвілля КОМІСІЇ
 11. 11. ““ Розум допомагає в пошуках істиниРозум допомагає в пошуках істини тільки тоді, коли він спирається натільки тоді, коли він спирається на добро. Таким чином, щоб виховатидобро. Таким чином, щоб виховати людину,яка здатна критично мислити,людину,яка здатна критично мислити, відповідати за свої вчинки і бутивідповідати за свої вчинки і бути високоморальною і духовною, педагогвисокоморальною і духовною, педагог повинен взяти на озброєння всі вічніповинен взяти на озброєння всі вічні цінності, застосувати усе своє вміння,цінності, застосувати усе своє вміння, навчаючи добра й уміннянавчаючи добра й уміння самовдосконалюватися тасамовдосконалюватися та самовизначатися ”самовизначатися ”
 12. 12. Склад комісії: 1. Біляк Любов – голова комісії (Меденицька СЗШ І-ІІІ ст.), 2. Васьків Іванна (Доброгостівська СЗШ І-ІІІ ст.), 3. Стадник Ірина (Меденицька СЗШ І-ІІІ ст.), 4. Фриз Оксана4. Фриз Оксана (Опаківська СЗШ І-ІІІ ст.), 5. Вовків Діана (Ясенице-Сільнянський НВК І-ІІ ст.)
 13. 13. Функції комісії з питань захисту прав дітей таФункції комісії з питань захисту прав дітей та допомоги у проблемних ситуаціях :допомоги у проблемних ситуаціях : 1. Використовуючи різні форми та методи, проводити постійну1. Використовуючи різні форми та методи, проводити постійну просвітницьку роботу з питань вивчення прав дитини відповідно до статейпросвітницьку роботу з питань вивчення прав дитини відповідно до статей Конвенції ООН про права дитини, законів України. Вчити правильноКонвенції ООН про права дитини, законів України. Вчити правильно знаходити шляхи захисту своїх прав та інтересів.знаходити шляхи захисту своїх прав та інтересів. 2. Організувати роботу психологічних та правових консультаційних2. Організувати роботу психологічних та правових консультаційних пунктів, телефонів довіри, дитячих громадських приймалень тощо.пунктів, телефонів довіри, дитячих громадських приймалень тощо. 3. Налагодити співпрацю:3. Налагодити співпрацю: -- з державними структурами:з державними структурами: відділом у справах сім'ї, молоді та спорту;відділом у справах сім'ї, молоді та спорту; службою у справах дітей; опікунською радою; центром соціальних служб дляслужбою у справах дітей; опікунською радою; центром соціальних служб для сімсім’’ї, дітей та молоді; кримінальною міліцією у справах неповнолітніх та ін.;ї, дітей та молоді; кримінальною міліцією у справах неповнолітніх та ін.; -- зі спеціалістами:зі спеціалістами: юристами, лікарями, психологами, педагогами та ін.;юристами, лікарями, психологами, педагогами та ін.; -- з громадськими організаціями:з громадськими організаціями: обласного, всеукраїнського та міжнародногообласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, що мають у своїх програмах відповідні напрями діяльності.рівнів, що мають у своїх програмах відповідні напрями діяльності.
 14. 14. 4.4. Створити банк методичних розробок та рекомендацій щодо питаньСтворити банк методичних розробок та рекомендацій щодо питань правового виховання та профілактики проблемних ситуацій у дітей таправового виховання та профілактики проблемних ситуацій у дітей та підлітків , а також різноманітних матеріалів для підготовки та проведенняпідлітків , а також різноманітних матеріалів для підготовки та проведення дискусій, ток-шоу, моніторингів, брейн-рингів, спільних круглих столівдискусій, ток-шоу, моніторингів, брейн-рингів, спільних круглих столів дітей з батьками, вчителями, представниками різних державних структурдітей з батьками, вчителями, представниками різних державних структур тощо.тощо. 5. Готувати, підтримувати та реалізовувати різноманітні проекти відповідно5. Готувати, підтримувати та реалізовувати різноманітні проекти відповідно до напряму комісії.до напряму комісії. 6. Постійно проводити соціологічні дослідження і виявляти найвагоміші6. Постійно проводити соціологічні дослідження і виявляти найвагоміші проблеми дітей різного віку для проведення з ними необхідної роботи тапроблеми дітей різного віку для проведення з ними необхідної роботи та надання потрібної інформаційної чи іншої (по можливості) допомоги.надання потрібної інформаційної чи іншої (по можливості) допомоги. 7. Ініціювати проведення в районі семінарів та тренінгів для членів комісій з7. Ініціювати проведення в районі семінарів та тренінгів для членів комісій з питань захисту прав дитини та допомоги в проблемних ситуаціях, а такожпитань захисту прав дитини та допомоги в проблемних ситуаціях, а також для педагогів, які працюють із цими дітьми, для підвищення рівнядля педагогів, які працюють із цими дітьми, для підвищення рівня діяльності даної комісії.діяльності даної комісії. 8. Постійно приділяти увагу дітям-сиротам, дітям з обмеженими8. Постійно приділяти увагу дітям-сиротам, дітям з обмеженими можливостями, дітям із багатодітних та малозабезпечених сімей, а такожможливостями, дітям із багатодітних та малозабезпечених сімей, а також талановитим і творчо обдарованим.талановитим і творчо обдарованим. 9. Спільно з іншими організаціями випускати листівки, буклети, брошури з9. Спільно з іншими організаціями випускати листівки, буклети, брошури з даної тематики.даної тематики. 10. Організувати висвітлення роботи комісії, ведення розмов та дискусій на10. Організувати висвітлення роботи комісії, ведення розмов та дискусій на сторінках засобів масової інформації та Інтернету.сторінках засобів масової інформації та Інтернету.
 15. 15. Склад комісії: 1.Далявський Владислав – голова комісії (Медвежанська СЗШ І-ІІ ст.), 2. Баранська Соломія (Лішнянська СЗШ І-ІІІ ст.), 3. Шевців Ірина (Ролівська СЗШ І-ІІ ст.); 4. Панів Назарій (Попелівський НВК І-ІІІ ст.); 5.. Кузів Уляна (Урізька СЗШ І-ІІІ ст.);
 16. 16. Функції комісії з питань преси таФункції комісії з питань преси та інформації:інформації: 1. Забезпечувати необхідною інформацією діяльність1. Забезпечувати необхідною інформацією діяльність районної та шкільних рад дітей. Висвітлювати їх роботурайонної та шкільних рад дітей. Висвітлювати їх роботу у засобах масової інформації та на сторінках Інтернету.у засобах масової інформації та на сторінках Інтернету. 2. Створити інформаційну базу даних, необхідних для2. Створити інформаційну базу даних, необхідних для діяльності кожної комісії ради дітей. Постійнодіяльності кожної комісії ради дітей. Постійно працювати над поновленням матеріалів.працювати над поновленням матеріалів. 3. Відповідним чином оформлювати та відправляти3. Відповідним чином оформлювати та відправляти адресатам вихідну документацію (інформаційні листи,адресатам вихідну документацію (інформаційні листи, прес-релізи) про діяльність кожної комісії та ради дітейпрес-релізи) про діяльність кожної комісії та ради дітей у цілому.у цілому. 4. Налагодити шляхи отримання інформації про оголошені4. Налагодити шляхи отримання інформації про оголошені конкурси, семінари і конференції, фестивалі, свята,конкурси, семінари і конференції, фестивалі, свята, місце та умови їх проведення.місце та умови їх проведення. 5. Налагоджувати зв'язки та співпрацю з редакціями газет,5. Налагоджувати зв'язки та співпрацю з редакціями газет, журналів, радіо- та телепрограм для дітей і учнівськоїжурналів, радіо- та телепрограм для дітей і учнівської молоді.молоді.
 17. 17. 6. Проводити соціологічні дослідження щодо вивчення6. Проводити соціологічні дослідження щодо вивчення громадської думки про діяльність районної ради дітейгромадської думки про діяльність районної ради дітей Дрогобиччини та її структур.Дрогобиччини та її структур. 7. Працювати над створенням позитивного іміджу ради7. Працювати над створенням позитивного іміджу ради серед дітей, молоді та дорослих.серед дітей, молоді та дорослих. 8. Сприяти систематичному проведенню спільно з іншими8. Сприяти систематичному проведенню спільно з іншими громадськими організаціями, фондами навчання длягромадськими організаціями, фондами навчання для членів комісії з питань преси та інформації, членівчленів комісії з питань преси та інформації, членів інформаційних центрів та прес-центрів у межах району.інформаційних центрів та прес-центрів у межах району. 9. Заохочувати до співпраці дітей та підлітків, котрі9. Заохочувати до співпраці дітей та підлітків, котрі мріють стати журналістами. Організовувати тамріють стати журналістами. Організовувати та проводити для них різноманітні районні та шкільніпроводити для них різноманітні районні та шкільні конкурси юних журналістів. Брати участь уконкурси юних журналістів. Брати участь у всеукраїнських та міжнародних фестивалях тавсеукраїнських та міжнародних фестивалях та конкурсах молодіжної преси.конкурсах молодіжної преси.
 18. 18. Склад комісії: 1. Василенко Роман-голова комісії (Нижньогаївська СЗШ І-ІІІ ст.), 2. Куцик Петро (Михайлевицька СЗШ І-ІІст.), 3. Подоляк Мар’ян (Долішньолужецька І-ІІ ст.), 4. Васильєв Руслан (Добрівлянська СЗШ І-ІІІ ст.), 5. Бойко Віталій (Унятицька СЗШ І-ІІ ст.)
 19. 19. Функції комісії з питань спорту таФункції комісії з питань спорту та здорового способу життя:здорового способу життя: 1. Організувати на районному рівні та сприяти співпраці на рівні шкіл району з відділомвідділом у справах сім'ї, молоді та спорту; службою у справах дітей; опікунською радою; центрому справах сім'ї, молоді та спорту; службою у справах дітей; опікунською радою; центром соціальних служб для сімсоціальних служб для сім’’ї, дітей та молоді; кримінальною міліцією у справахї, дітей та молоді; кримінальною міліцією у справах неповнолітніх;неповнолітніх; громадськими організаціями; благодійними фондами; різноманітними відповідними центрами в напрямі просвітницької роботи з питань здорового способу життя, профілактики наркотичної, алкогольної залежності, тютюнопаління, СНІДу. 2. Організувати серед дітей просвітницькі акції щодо небезпеки формування залежності від комп'ютерних ігор, гральних автоматів тощо. 3. Організувати просвітницьку роботу спільно зі структурами охорони здоров'я стосовно профілактики та захисту під час поширення таких захворювань як грип , туберкульоз, кишкові інфекції тощо. 4. Сприяти профілактиці раннього статевого життя, материнства у шкільному віці та подібних проблем. 5. Проводити необхідні опитування, анкетування та соціологічні дослідження. Результати такої роботи передавати відповідним структурам чи організаціям. 6. Налагодити співпрацю зі спортивними товариствами, громадськими організаціями, лікарями та психологами для спільного проведення акцій, заходів, спортивних і туристичних змагань тощо. 7. Підготувати тренінги та проводити навчання членів даної комісії як на районному рівні ,так і в регіонах. 8. Висвітлювати результати роботи комісії в засобах масової інформації та інтернеті.
 20. 20. Склад комісії: 1. Лоєк Ірина – голова комісії (Нагуєвицька СЗШ І-ІІІ ст.), 2.Глов’як Ірина (Летнянський НВК І-ІІІ ст.), 3. Вітушинська Ірина (Дережицька СЗШ І-ІІ ст.), 4. Мазур Ірина (Літинська СЗШ І-ІІ ст.), 5. Скалич Мар’яна (Довжанська СЗШ І-ІІІ ст.)
 21. 21. Функції комісії з питань екології таФункції комісії з питань екології та краєзнавства:краєзнавства: 1. Сприяти розвитку духовності дітей району, відчутті взаємозалежності людини і. Сприяти розвитку духовності дітей району, відчутті взаємозалежності людини і природи.природи. 2. Постійно проводити просвітницьку роботу з питань збереження навколишнього2. Постійно проводити просвітницьку роботу з питань збереження навколишнього середовища, починаючи з території власного дому, навчального закладу, села ісередовища, починаючи з території власного дому, навчального закладу, села і т.д.т.д. 3. Налагодити співпрацю з відповідними владними та громадськими3. Налагодити співпрацю з відповідними владними та громадськими структурами. Укласти договори про співпрацю у проведенні акцій, заходів, толокструктурами. Укласти договори про співпрацю у проведенні акцій, заходів, толок тощо.тощо. 4. Заохочувати дітей до вивчення історії свого краю, малої батьківщини, шанобливо4. Заохочувати дітей до вивчення історії свого краю, малої батьківщини, шанобливо ставитися до місць вшанування пам'яті людей та історичних подій.ставитися до місць вшанування пам'яті людей та історичних подій. 5. Сприяти результативній роботі відповідних комісій органів5. Сприяти результативній роботі відповідних комісій органів самоврядування дітей району та шкіл, навчальних закладів з питань озелененнясамоврядування дітей району та шкіл, навчальних закладів з питань озеленення приміщень та подвір'їв, вулиць, парків населених пунктів району.приміщень та подвір'їв, вулиць, парків населених пунктів району. 6. Організовувати та проводити різноманітні заходи (акції, свята та конкурси) на6. Організовувати та проводити різноманітні заходи (акції, свята та конкурси) на тему екології навколишнього середовища.тему екології навколишнього середовища. 7. Разом з іншими організаціями виготовляти та розповсюджувати в межах району7. Разом з іншими організаціями виготовляти та розповсюджувати в межах району тематичні буклети, листівки та брошури.тематичні буклети, листівки та брошури. 8. Проводити обмін досвідом з даної тематики з дітьми та дорослими інших8. Проводити обмін досвідом з даної тематики з дітьми та дорослими інших районів та областей України.районів та областей України. 9. Висвітлювати роботу в засобах масової Інформації.9. Висвітлювати роботу в засобах масової Інформації.
 22. 22. Склад комісії: 1. Грущак Ольга – голова комісії (Верхньодорожівська СЗШ І-ІІІ ст.) 2. Пшеницька Віра (Уличненська СЗШ І-ІІІ ст.) 3. Пагута Оксана (Будинок дитячої та юнацької творчості) 4. Николишин Вікторія (Грушівська СЗШ І-ІІ ст.) 5. Твердь Соломія (Волощанський НВК І-ІІ ст.) 6. Копач Анна (Грушівська СЗШ І-ІІІ ст.)
 23. 23. Функції комісії з питань толерантності таФункції комісії з питань толерантності та духовного розвитку:духовного розвитку: 1. Сприяти проведенню різноманітних заходів, спрямованих на духовне1. Сприяти проведенню різноманітних заходів, спрямованих на духовне виховання, розкриття понять «екологія душі», «толерантність», «гармонія».виховання, розкриття понять «екологія душі», «толерантність», «гармонія». Мотивувати дітей до створення гармонійного внутрішнього світу.Мотивувати дітей до створення гармонійного внутрішнього світу. 2. Сприяти налагодженню взаєморозуміння, взаємоповаги між усіма2. Сприяти налагодженню взаєморозуміння, взаємоповаги між усіма учасниками навчально-виховного процесу: діти — педагоги, діти — батьки,учасниками навчально-виховного процесу: діти — педагоги, діти — батьки, батьки — педагоги, діти — діти.батьки — педагоги, діти — діти. 3. Організувати заходи, які допоможуть ширшому знайомству з історією,3. Організувати заходи, які допоможуть ширшому знайомству з історією, культурою, традиціями країн та народностей, представники якихкультурою, традиціями країн та народностей, представники яких навчаються у даному навчальному закладі або проживають у районі.навчаються у даному навчальному закладі або проживають у районі. 4. Впровадити проведення в загальноосвітніх та позашкільних навчальних4. Впровадити проведення в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах тренінгів з питань толерантності.закладах тренінгів з питань толерантності. 5. Підготувати дітей-тренерів для проведення ділових, сюжетних,5. Підготувати дітей-тренерів для проведення ділових, сюжетних, рольових ігор, тренінгів та інших заходів з питань толерантності тарольових ігор, тренінгів та інших заходів з питань толерантності та духовного розвитку.духовного розвитку. 6. Організовувати та проводити різноманітні заходи (акції, свята та конкурси),6. Організовувати та проводити різноманітні заходи (акції, свята та конкурси), які сприятимуть вихованню толерантності та духовному розвитку дітей,які сприятимуть вихованню толерантності та духовному розвитку дітей, батьків,педагогів.батьків,педагогів.
 24. 24. Склад комісії: 1. Кисіль Анна – голова комісії (Рихтицька СЗШ І-ІІІ ст.), 2. Юськів Ганна (Старокропивницька СЗШ І-ІІ ст.) 3. Мачишин Ірина (Вороблевицька СЗШ І-ІІІ ст.) 4. Флюнт Марія (Модрицький НВК І-ІІІ ст.) 5. Максим’як Андріана (Новокропивницька СЗШ І-ІІІ ст.)
 25. 25. Функції комісії з питань культури таФункції комісії з питань культури та дозвілля:дозвілля: 1. Зібрати банк методичних рекомендацій та сценаріїв різноманітних заходів як ділового, так і розважального характеру. 2. Постійно допомагати іншим комісіям у проведенні свят, фестивалів, конкурсів та зустрічей. 3. Зібрати банк даних про творчо обдарованих дітей, творчі колективи району. Забезпечувати їх інформацією стосовно конкурсів та фестивалів творчості. 4. Підготувати тренерів для навчання представників шкільних рад дітей з питань організації та проведення масових заходів. 5. Піднімати питання допомоги творчо обдарованим дітям, особливо з числа дітей інтернатних закладів, малозабезпечених сімей, у подальшому їх навчанні , розвитку здібностей, презентації їх творчості. 6. Систематично висвітлювати проведену роботу у засобах масової інформації. 7. Вести літопис масових заходів району, організованих учнівським самоврядуванням Дрогобицького району.
 26. 26. Склад комісії: 1. Котів Вероніка – голова комісії (Снятинський НВК І-ІІ ст.), 2. Пилипів Марія (Болехівська СЗШ І-ІІ ст.), 3. Городецька Христина (Залокотська СЗШ І-ІІ ст.), 4. Музика Ярина (Опарівська СЗШ І-ІІ ст.), 5. Михальчак Марія (Рибницька СЗШ І-ІІ ст.).
 27. 27. Функції комісії з питань партнерства:Функції комісії з питань партнерства: 1.Налагоджувати партнерські відносини з дітьми, що не входять до складу ради1.Налагоджувати партнерські відносини з дітьми, що не входять до складу ради учнівського самоврядування Дрогобицького району ; батьками; педагогічнимиучнівського самоврядування Дрогобицького району ; батьками; педагогічними працівниками;органами влади та місцевого самоврядування, різноманітнимипрацівниками;органами влади та місцевого самоврядування, різноманітними громадськими організаціями, фондами, об’єднаннями,асоціаціями,навчальнимигромадськими організаціями, фондами, об’єднаннями,асоціаціями,навчальними закладами, комерційними структурами тощо для реалізації планів та проектівзакладами, комерційними структурами тощо для реалізації планів та проектів комісій ради учнівського самоврядування Дрогобицького району.комісій ради учнівського самоврядування Дрогобицького району. 2. Створити інформаційну базу даних цих організацій і (спільно з комісією з2. Створити інформаційну базу даних цих організацій і (спільно з комісією з питань інформації) поширювати інформацію про їх діяльність серед відповіднихпитань інформації) поширювати інформацію про їх діяльність серед відповідних комісій шкільних рад дітей. Наявні матеріали постійно поновлювати.комісій шкільних рад дітей. Наявні матеріали постійно поновлювати. 3. Напрацьовувати нові контакти, спілкуватися і знаходити нових колег та партнерів3. Напрацьовувати нові контакти, спілкуватися і знаходити нових колег та партнерів в Україні.в Україні. 4. Постійно проводити різноманітні зустрічі як ділового, так і розважального4. Постійно проводити різноманітні зустрічі як ділового, так і розважального характеру з представниками різних організацій, закладів, структур тощо.характеру з представниками різних організацій, закладів, структур тощо. Організувати роботу клубу ділового спілкування.Організувати роботу клубу ділового спілкування. 5. Налагодити товариські відносини та взаємообмін делегаціями з різними5. Налагодити товариські відносини та взаємообмін делегаціями з різними органами дитячого та молодіжного самоврядування в межах району та області.органами дитячого та молодіжного самоврядування в межах району та області. 6. Постійно працювати над пошуком донорських фондів та партнерів для реалізації6. Постійно працювати над пошуком донорських фондів та партнерів для реалізації певних проектів, запропонованих різними комісіями ради дітей.певних проектів, запропонованих різними комісіями ради дітей. 7. Налагодити співпрацю з асоціацією батьківської громадськості. Сприяти7. Налагодити співпрацю з асоціацією батьківської громадськості. Сприяти організації та проведенню спільних заходів дітей, батьків та педагогів.організації та проведенню спільних заходів дітей, батьків та педагогів. 8. Висвітлювати роботу комісії у засобах масової інформації різних рівнів.8. Висвітлювати роботу комісії у засобах масової інформації різних рівнів.
 28. 28. 1.Проект «ПРАВА ДИТИНИ» (комісія з питань захисту прав дітей та допомоги у проблемних ситуаціях) 2. Проект «ВИДАВНИЦТВО КЛАСНИХ ГАЗЕТ» (комісія з питань преси та інформації) 3. Проект «ЗРОБИМО РІДНЕ СЕЛО ЧИСТИМ» 4. Проект «ПЛЕКАЙМО У СЕРЦЯХ ДОБРО» 5. Проект «З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!» (комісія з питань культури та дозвілля) 6. Проект «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» (комісія з питань спорту та здорового способу життя) 7. Проект «Я ЗМОЖУ ВСЕ»
 29. 29. 1. Проект «Права дитини» (комісія з питань захисту прав дітей та допомоги у проблемних ситуаціях) Мета: підвищити рівень обізнаності підлітків про їх права, гарантовані Конвенцією ООН про права дитини та національним законодавством; навчити підлітків та молодь законів, прав і обов'язків громадян у державі. Завдання: - ознайомлення підлітків з міжнародними та національними правовими документами; - ознайомлення з нормативними документами учнівського самоврядування району; - проведення інтелектуальної гри «Дебати» на тему: «Знаємо та реалізуємо свої права»; - створення інформаційних матеріалів з даної проблеми в центрі учнівського самоврядування; - формування навичок роботи з правовою літературою. Термін дії проекту: травень 2013р. Виконавці проекту: учні 7-10 класів, педагоги-організатори учнівської молоді, вчителі правознавства. ,
 30. 30. Очікувані результати:Очікувані результати: • підвищення обізнаності учнів щодо прав дитини; • розвиток соціальної активності; • розвиток комунікативних навичок; • підготовка дітей у ролі тренерів-координаторів інтелектуальної гри «Дебати». Шляхи реалізації проекту:Шляхи реалізації проекту: 1. Засідання районного самоврядування щодо планування заходів з даної теми. 2. Опитування учасників проекту щодо знання змісту нормативних документів самоврядування Дрогобицького району, Конвенції ООН про права дитини, національного законодавства. 3. Організація дебатів на тему: «Знаємо та реалізуємо свої права». 4. Проведення круглого столу з метою підбиття підсумків проекту.
 31. 31. Мета проекту: стимулювати активність комісії з питань преси та інформації та шкільних органів учнівського самоврядування. Завдання проекту: - визначення нових рубрик та тем, актуальних для дітей та учнівської молоді; - розвиток уміння організовувати справи у шкільному колективі відповідно до нахилів і вподобань учасників проекту; - співпраця з українськими газетними та журнальними виданнями; - сприяння демократичним відносинам у районному самоврядуванні.. Термін дії проекту: листопад-травень 2012/2013 рр. Учасники проекту: комісія з питань преси та інформації, класні керівники. 2. Проект «Видавництво класних газет» (комісія з питань преси та інформації)
 32. 32. Очікувані результати:Очікувані результати: 1. Активізація діяльності комісії з питань преси та інформації. 2. Підняття престижу шкільних органів учнівського самоврядування. 3. Уміння учасників проекту розрізняти журналістські жанри: інтерв’ю, нарис, есе тощо. 4. Висвітлення життя учнівських колективів шкіл. Шляхи реалізації проекту:Шляхи реалізації проекту: 1. Опитування учнів про роль преси в їхньому житті. 2. Складання рейтингу друкованих органів та тематики матеріалів, яким віддають перевагу діти. 3. Проведення навчальних занять із журналістики. 4. Формування редакцій дитячих газет у шкільних колективах. 5. Збирання та оформлення матеріалів для газети. 6. Представлення творчих доробок учнів у районі. 7. Аналіз та підбиття підсумків проекту.
 33. 33. 3. Проект «Зробимо рідне село чистим» Мета: виховувати у дітей любов до рідного краю, особисту відповідальність за стан навколишнього середовища, формувати екологічну культуру. Завдання проекту: - виховання в учнів усвідомлення себе господарями рідного села; - формування активної життєвої позиції, розуміння причинно-наслідкових зв'язків діяльності людини і природи; - вивчення екологічних проблем рідного краю; - організація і проведення толок . Терміни дії проекту: квітень 2013 р. Учасники проекту: учні шкіл району 5-11 класів, класні керівники, заступники директорів з виховної роботи, педагоги-організатори учнівської молоді.
 34. 34. Очікувані результати:Очікувані результати: 1. Розширення обізнаності учнівської молоді з екологічних проблем навколишнього середовища. 2. Визначення найбільш екологічно забруднених територій населених пунктів району;. 3. Розробка заходів щодо охорони навколишнього середовища району. 4. Створення банку даних з екологічних проблем сіл. Шляхи реалізації проекту:Шляхи реалізації проекту: 1. Опитування учнів на тему: «Твій особистий внесок у захист навколишнього середовища». 2. Збір вторинної сировини (макулатури). 3. Виставка малюнків «Збережемо планету для нащадків». 4. Виставка фотографій «Моя Україна». 5. Проведення толок. 6. Публікація статей з екологічної тематики. 7. Підведення підсумків проекту.
 35. 35. 4. Проект «Плекаймо у серцях добро» Мета: виховувати в учнівської молоді толерантність, бажання допомогти людям, виявляти турботу про інших. Завдання: - розвиток у дітей співчуття та співпереживання; - сприяння волонтерському руху та благодійній діяльності; - налагодження та зміцнення контактів з дитячим сиротинцем «Оранта»; - вироблення вмінь і навичок соціальної активності через підготовку, організацію та проведення акцій самоврядуванням Дрогобицького району. Термін дії проекту: листопад 2012 р. - травень 2013 р. Учасники проекту: самоврядування Дрогобицького району, служба у справах дітей Дрогобицької райдержадміністрації,Червоний Хрест, педагоги-організатори учнівської молоді.
 36. 36. Очікувані результати:Очікувані результати: 1. Допомога дитячим закладам Дрогобиччини; 2. Долученння до всеукраїнських, обласних, районних акцій милосердя волонтерів. 3. Допомога сім'ям школярів, які потрапили у складні життєві обставини. 4. Допомога ветеранам та воїнам УПА, одиноким. 6. Висвітлення результатів діяльності учасників проекту на звітно-виборчій конференції. Шляхи реалізації проекту:Шляхи реалізації проекту: 1. Збір даних про дитячі сиротинці, будинки сімейного типу та встановлення контактів з ними. 2. Збір дитячих іграшок та канцтоварів для передачі в дитячий заклад. 3. Участь волонтерів у Всеукраїнській акції «Від серця до серця» зі збору коштів на діагностичне обладнання для новонароджених з вадами слуху. 4. Аналіз та підбиття підсумків проекту.
 37. 37. Мета проекту: реалізувати творчі можливості, виявити артистичні здібності та задатки учнівської молоді в процесі організації новорічних, різдвяних шкільних та районних заходів. Завдання: - навчання учасників проекту основам сценарної роботи (пошук інформації, написання сценарію, підбір акторів тощо); - активація роботи міністерства культури та організаторів дозвілля і відпочинку шкільних колективів; - реклама запланованих заходів учасниками проекту; - залучення учнів до створення і виготовлення новорічних декорацій і костюмів; - виховання культури спілкування серед учасників святкових заходів; - вироблення навичок підбору музичного оформлення заходу. Термін реалізації: листопад-січень 2012/2013 рр. Учасники проекту: учнівські активи шкіл 7-11 класів, педагоги-організатори учнівської молоді, комісія з питань культури та дозвілля. 5. Проект «З Новим роком та Різдвом Христовим!» (комісія з питань культури та дозвілля)
 38. 38. Очікувані результати:Очікувані результати: 1. Підвищення творчо-пошукового рівня активів шкіл в організації святкових заходів. 2. Створення сценарної бази. 3. Проведення виставки творчих робіт на тему: «Новий рік на порозі». 4. Створення атмосфери свята у школах. 5. Проведення конкурсу на найкраще оформлення актових залів шкіл. 6. Проведення новорічних вечорів. Шляхи реалізації проекту:Шляхи реалізації проекту: 1. Опитування в учнівських колективах щодо планів проведення святкових заходів 2. Пропозиції активів шкіл до активу районного самоврядування; 3. Засідання комісій з питань культури та дозвілля в школах. 4. Відпрацьовування учнями навичок написання сценаріїв.
 39. 39. 6. Проект «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» (комісія з питань спорту та здорового способу життя) Мета проекту: пропаганда здорового способу життя серед дітей та юнацтва. Завдання: Зацікавити дітей заняттями фізичною культурою та спортом. Реалізація проекту передбачає: - активну участь дітей у спортивно-оздоровчих заходах; - застосування сучасних методик фізичного виховання; - здійснення індивідуального підходу в організації спортивно-оздоровчої роботи. Термін реалізації: листопад-травень 2012/2013 рр. Учасники проекту: учнівські активи шкіл 7-11 класів, педагоги-організатори учнівської молоді, учителі фізкультури , комісія з питань спорту та здорового способу життя.
 40. 40. Очікувані результати:Очікувані результати: - розвивати фізичні якості (силу, гнучкість, витривалість); - сформувати нові рухові навички; - ознайомитись та спробувати себе в різних видах спорту; - загартувати та оздоровити організм. Шляхи реалізації проекту:Шляхи реалізації проекту: •спортивні секції; • спортивний туризм; • рухливі ігри; • eстафети; • спортивні змагання з різних видів спорту.
 41. 41. 7. Проект «Я ЗМОЖУ ВСЕ» Мета: формування та розвиток лідерських якостей у дітей. Завдання: - різні види співпраці з органами влади та місцевого самоврядування, різноманітними громадськими організаціями, фондами, об’єднаннями, асоціаціями, навчальними закладами, комерційними структурами тощо для реалізації планів та проектів комісій ради учнівського самоврядування Дрогобицького району; - широке використання інтерактивних методів навчання; - створення максимально демократичної атмосфери; - створення самоврядування у дитячих колективах. Термін реалізації: листопад-травень 2012/2013 рр. Учасники проекту: Учнівське самоврядування Дрогобицького району, координатори, різноманітні громадські організації.
 42. 42. Очікувані результати: - відчути себе лідером; - приймати участь у вирішенні проблем на рівні школи та району; - критично аналізувати інформацію; - висловлювати, аргументувати, доводити власні погляди; - бути відповідальним за проведення справ; - давати власну оцінку подіям й формулювати власні судження; - робити вибір, відстоювати власну позицію; - брати участь у створенні й роботі органів учнівського самоврядування. Шляхи реалізації проекту:Шляхи реалізації проекту: - традиційні дидактичні методи - презентації, навчальні бесіди; - інтерактивні методи і технології з активізації творчої, розумової, пізнавальної діяльності дітей; - робота в малих групах і парах; - співпраця з різноманітними громадськими організаціями; -ігрові технології.
 43. 43. Учнівський ПарламентУчнівський Парламент Дрогобицького районуДрогобицького району
 44. 44. Учнівський Парламент ДрогобицькогоУчнівський Парламент Дрогобицького району із педагогами - організаторамирайону із педагогами - організаторами
 45. 45. ВідвідуванняВідвідування музеюмузею Івана ФранкаІвана Франка
 46. 46. Найкращий спосіб зробити дітей хорошими - це зробити їх щасливими. О.Уальд Коли важко тобі - закричи! Коли жити не хочеш - терпи! Коли крила розкрились - лети! Коли ворог образив - пробач! Коли горе спіткало - поплач! Коли щастя зумієш знайти, Коли сумно тобі - посміxнись! Коли біль на душі - поділись! Коли радість навколо - радій! Коли друг зажуривсь - пожалій! Коли серце коxає - неxай! Коли щастя немає - бажай! Коли любиш когось - не мовчи! Яка ж все-таки складна штука — життя. ПОСТАРАЙСЯ ЙОГО ЗБЕРЕГТИПОСТАРАЙСЯ ЙОГО ЗБЕРЕГТИ

×