Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентация Полтва

323 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Презентация Полтва

 1. 1. ПолтвівськаПолтвівська ЗОШ І-ІІступенівЗОШ І-ІІступенів Буського районуБуського району
 2. 2.     формувати у молодого поколінняформувати у молодого покоління почуття патріотизму, підвищитипочуття патріотизму, підвищити рівень його національноїрівень його національної свідомості й розвинути гордість засвідомості й розвинути гордість за власний народ та його багатувласний народ та його багату культурукультуру
 3. 3. Сильні сторони:Сильні сторони: Наявність висококваліфікованихНаявність висококваліфікованих кадрів.кадрів. Наявність матеріально технічноїНаявність матеріально технічної бази:бази: спортивний зал,спортивний зал, спортивний майданчик,спортивний майданчик, Активна участь учнів уАктивна участь учнів у спортивних змаганнях.спортивних змаганнях. Запровадження уроків :Запровадження уроків : основ здоров’я у1-9 класах;основ здоров’я у1-9 класах;  уроків інформатики у 5-9 класах;уроків інформатики у 5-9 класах;  активна участь у позакласній іактивна участь у позакласній і позашкільній виховній роботі.позашкільній виховній роботі.    Слабкі сторони:Слабкі сторони: Перевантаження учнів навчальнимиПеревантаження учнів навчальними програмами.програмами. Шкідливий вплив реклами, вживанняШкідливий вплив реклами, вживання тютюнопаління та алкоголю натютюнопаління та алкоголю на свідомість учнів.свідомість учнів. Недостатній контроль з боку батьківНедостатній контроль з боку батьків за діяльністю учнів у вечірній часза діяльністю учнів у вечірній час..  Низький рівень знань про свійНизький рівень знань про свій родовід;родовід; низька культура сімейно-родиннихнизька культура сімейно-родинних відносин;відносин;  відсутність бажання учнів отримувативідсутність бажання учнів отримувати знання, читати книжки;знання, читати книжки; значне зростання жорстокості,значне зростання жорстокості, грубості, неповаги.грубості, неповаги.
 4. 4. МожливостіМожливості ЗагрозиЗагрози  Створення умов дляСтворення умов для максимального врахування інтересів імаксимального врахування інтересів і бажань учнів та батьків у виборібажань учнів та батьків у виборі змісту і технологій навчально-змісту і технологій навчально- виховної роботи;виховної роботи;  Участь в конкурсах, проектах дляУчасть в конкурсах, проектах для залучення додаткових ресурсів ;залучення додаткових ресурсів ;  Оволодіння і використання новимиОволодіння і використання новими інноваційними учбовими методами;інноваційними учбовими методами;  Розширення можливостіРозширення можливості використання інфотехнологій;використання інфотехнологій;  Зацікавленість батьків уЗацікавленість батьків у вдосконаленні і розвитку школи.вдосконаленні і розвитку школи. негативний вплив засобів масовоїнегативний вплив засобів масової інформації;інформації; духовний стан суспільства;духовний стан суспільства; криза батьківського виховання;криза батьківського виховання; Недостатня кількість бюджетнихНедостатня кількість бюджетних коштів;коштів;  Зниження загального культурногоЗниження загального культурного рівня і соціально-матеріальногорівня і соціально-матеріального положення сімей ;положення сімей ; Зниження кількості учнів;Зниження кількості учнів; Недостатнє вкладення бюджетнихНедостатнє вкладення бюджетних коштів в реновацію учбовихкоштів в реновацію учбових приміщеньприміщень ..
 5. 5. Пріоритетні напрямки виховноїПріоритетні напрямки виховної роботи :роботи :  Органічно поєднувати патріотизм, національну свідомість, гуманістичнуОрганічно поєднувати патріотизм, національну свідомість, гуманістичну мораль,людську гідність що сприяє становленню й утвердженнюмораль,людську гідність що сприяє становленню й утвердженню демократичної і правової держави;демократичної і правової держави;  Розвивати правосвідомість – усвідомлення своїх прав, свобод,Розвивати правосвідомість – усвідомлення своїх прав, свобод, обов'язків, ставлення до закону, до державної влади, умінняобов'язків, ставлення до закону, до державної влади, уміння відстоювати свої права;відстоювати свої права;  Виховування моральної особистості, що являє собою єдністьВиховування моральної особистості, що являє собою єдність милосердя, толерантність, совість, чесність, правдивість,милосердя, толерантність, совість, чесність, правдивість, працелюбність, гідність, повагу і любов до своїх батьків, роду, цінніснепрацелюбність, гідність, повагу і любов до своїх батьків, роду, ціннісне ставлення до людей;ставлення до людей;  підтримка та зміцнення шкільних традицій, що сприяють створеннюпідтримка та зміцнення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.загальношкільного колективу.
 6. 6. ЗавданняЗавдання проекту:проекту:  Забезпечення духовної єдності поколінь,Забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій,збереження родинних традицій, вихованнявиховання поваги до батьків, старших, культури таповаги до батьків, старших, культури та історії рідного краю.історії рідного краю.  Формування особистості, яка займаєФормування особистості, яка займає громадянську позицію, має навичкигромадянську позицію, має навички моральної поведінки.моральної поведінки.  Надання учнівській молоді широкихНадання учнівській молоді широких можливостей для пізнання своєї історії,можливостей для пізнання своєї історії, традицій, звичаїв, мови,культури;традицій, звичаїв, мови,культури;  формування почуття національної гідності.формування почуття національної гідності.
 7. 7. Конкретні завданняКонкретні завдання І. 1. Виховувати гордість за героїчне минуле свого народу, своєї Батьківщини.І. 1. Виховувати гордість за героїчне минуле свого народу, своєї Батьківщини. 2. Виховувати в учнів любов до рідної мови, пошанування державної2. Виховувати в учнів любов до рідної мови, пошанування державної символікисимволіки ІІ. 1. Виховувати в учнів повагу до Конституції України, почуття власноїІІ. 1. Виховувати в учнів повагу до Конституції України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов’язків, прав і свобод людини ігідності, свідомого ставлення до обов’язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої вчинки.громадянина, відповідальності перед законом за свої вчинки. 2. Проводити профілактику правопорушень.2. Проводити профілактику правопорушень. 3. Формувати цілісну моральну особистість з розвинутими гуманістичними3. Формувати цілісну моральну особистість з розвинутими гуманістичними рисами.рисами. ІІІ. 1. Наслідувати кращі моральні зразки своєї родини, свого народу, вивченняІІІ. 1. Наслідувати кращі моральні зразки своєї родини, свого народу, вивчення родинного дерева.родинного дерева. 2. Формувати любов і повагу до традицій і звичаїв свого краю.2. Формувати любов і повагу до традицій і звичаїв свого краю. IVIV. 1. Формувати пізнавальні потреби учнів. 1. Формувати пізнавальні потреби учнів 2. Розвивати дитячі обдарування через оптимально побудований2. Розвивати дитячі обдарування через оптимально побудований навчальний процес, систему позаурочних форм роботи та ефективнунавчальний процес, систему позаурочних форм роботи та ефективну взаємодію сім’ї та школи.взаємодію сім’ї та школи. VV. 1. Формувати фізичні здібності , гармонію тіла й душі.. 1. Формувати фізичні здібності , гармонію тіла й душі. 2. Формувати засади здорового способу життя.2. Формувати засади здорового способу життя.
 8. 8. Очікування від впровадженняОчікування від впровадження виховної програми:виховної програми: гуманізація виховного процесу;гуманізація виховного процесу; підвищення рівня вихованості;підвищення рівня вихованості; творча діяльність кожного педагога;творча діяльність кожного педагога; активізація діяльності вчителів, батьків,активізація діяльності вчителів, батьків, учнів;учнів; розвиток учнівського самоврядування.розвиток учнівського самоврядування.
 9. 9. Дякуємо за увагуДякуємо за увагу Над проектом працювалаНад проектом працювала Педагог-організаторПедагог-організатор Вовчак О.Б.Вовчак О.Б.

×