Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Toimiiko oppimisen tuki peruskouluissa? OAJ selvitti!(20)

Advertisement

More from Opetusalan Ammattijärjestö OAJ(20)

Advertisement

Toimiiko oppimisen tuki peruskouluissa? OAJ selvitti!

 1. Toimiiko oppimisen tuki? OAJ:n kyselyssä perusopetuksen rehtorit, luokanopettajat ja aineenopettajat kertovat näkemyksensä Kyselytulokset 10/2022
 2. OAJ kysyi oppimisen tuesta syys- lokakuussa 2022. Kyselyyn vastasi yli 2 200 peruskoulussa työskentelevää. Lkm % peruskoulun rehtori 92 4 % peruskoulun luokanopettaja 1046 47 % perusopetuksen aineenopettaja 637 29 % muu opettaja 363 16 % ei ilmoittanut ammattia 67 3 % Yht. 2205 100 %
 3. Keskeiset tulokset
 4. Mikä perusopetuksessa annettavassa tuessa vaatii eniten korjaamista? peruskoulun rehtori (%) peruskoulun luokanopettaja (%) perusopetuksen aineenopettaja(%) Muu (%) Yhteensä (%) Vähemmän kirjallisia tuen suunnitelmia ja dokumentointia. 35 34 32 32 33 Oppilaalle vahvempi oikeus erityisluokkaan. 24 29 30 22 28 Osa-aikainen erityisopetus 9 7 13 7 9 Selkeämpi ero tehostetun ja erityisen tuen välille 11 6 5 11 7 Oikeus avustajapalveluun. 6 9 3 6 7 Kokoaikainen erityisopetus 5 5 7 5 5 muu 10 10 11 18 11 Yhteensä 100 100 100 100 100 N 88 1045 633 357 2123
 5. Miten oppilaiden tuki toteutuu tällä hetkellä? Rehtorit (%) Luokanopettajat (%) Aineenopettajat (%) erinomaisesti / hyvin 30 18 4 melko hyvin 49 38 33 melko huonosti 17 29 41 huonosti tai erittäin huonosti 5 16 22 Yhteensä 100 100 100 lkm 88 1036 628
 6. Missä näistä on eniten puutteita? Luokanopettajat (%) Aineenopettajat (%) osa-aikainen erityisopetus 39 39 erityisluokkamuotoinen erityisopetus 22 41 muusta 17 9 oppilashuollon psykologi 16 9 tukiopetus 4 1 oppilashuollon kuraattori 1 1 Yhteensä 100 100 N 1027 625
 7. Kannatan inkluusiota silloin, kun siihen kuuluu oppilaan tarvitsema tuki oikea-aikaisesti ja riittävin resurssein sekä erityisluokat peruskoulun rehtori (%) peruskoulun luokanopettaja (%) perusopetuksen aineenopettaja (%) Yhteensä (%) samaa mieltä 94 90 90 90 eri mieltä 3 7 7 7 en osaa sanoa 2 3 4 3 Yhteensä 100 100 100 100 N 87 1025 628 1740
 8. Inkluusio on mahdollinen kouluni nykyisillä resursseilla peruskoulun rehtori (%) peruskoulun luokanopettaja (%) perusopetuksen aineenopettaja (%) Yhteensä (%) samaa mieltä 20 6 3 6 eri mieltä 74 87 90 87 en osaa sanoa 6 7 7 7 Yhteensä 100 100 100 100 N 85 1006 604 1695
 9. INFO: Tästä oppimisen tuessa on kyse
 10. • Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. • Tukea on annettava heti, kun tuen tarve ilmenee. • Oppilas saattaa tarvita oppimisessa ja koulunkäynnissä tukea tilapäisesti tai pitempiaikaisesti. • Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan tai oppilas voi tarvita monenlaista tukea yhtä aikaa. Koulun antama tuki riippuu vaikeuksien laadusta ja laajuudesta. Oikeus tukeen turvataan laissa
 11. Tuen tasot ja tukimuodot • Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. • Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Tuen tarpeen kasvaessa oppilaan tulee saada tehostettua tukea. • Tehostettu tuki on oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin jatkuvampaa, voimakkaampaa ja yksilöllisempää tukemista. Oppilas voi tällöin tarvita useampaa tuen muotoa. Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. • Tehostettua tukea annetaan oppilaalle laadittavan oppimissuunnitelman mukaisesti. Yhteistyö ja suunnitelmallisuus ovat tehostetun tuen toteutumisen edellytys. • Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä, tehdään hänelle pedagogiseen selvitykseen perustuva erityistä tukea koskeva hallintopäätös. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta on käytävä ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. • Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostavat järjestelmällisen kokonaisuuden. Huoltajan tuki, moniammatillinen yhteistyö ja yksilöllinen ohjaus ovat tärkeitä. Lähde: Opetushallitus
 12. Perusopetuksessa jonkinlaista tukea oppimiseen sai 30,3 % oppilaista 2020-2021 • Osa-aikaista erityisopetusta sai kaikkiaan 128 700 oppilasta, joka oli 22,7 % peruskoululaisista. • Peruskoulun oppilaista 128 900 eli 23 % sai tehostettua tai erityistä tukea. • Tehostettua tukea sai 75 800 eli 13,5 % • Erityistä tukea 53 100 eli 9,4 % • Oppimisen tuen määrissä on suuria maakunta- ja kuntakohtaisia vaihteluita. • Vaihtelu ei selity oppilasaineksella vaan erilaisilla kriteereillä antaa tukea. • Oppilaiden yhdenvertainen oikeus tukeen ei toteudu. • Yksilöllistettyjä oppiaineita 1,3 prosentista 12,5 prosenttiin kunnan perusopetuksen oppilasmäärästä. • Tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osuus vaihteli maakunnittain 12 prosentista 17 prosenttiin perusopetuksen oppilasmäärästä. • Erityistä tukea saaneiden oppilaiden osuus vaihteli maakunnittain 4 prosentista 14 prosenttiin perusopetuksen oppilasmäärästä. Lähteet: Vipunen 2020. Tilastokeskus 2022.
 13. OAJ:n ratkaisuehdotukset: Näin tuki saadaan toimivaksi
 14. Tuen on oltava vaikuttavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Yhtenäisen ja vahvan kolmiportaisen tuen ketjun pitää ulottua varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. OAJ on koonnut yhteen pakettiin ehdotuksensa tukiketjun vahvistamisesta. Tutustu OAJ:n tuen malliin osoitteessa https://www.oaj.fi/oppimisentuki
 15. Tarvitaan riittävä määrä opettajia ja toimiva ryhmäkoko – OAJ:n ehdotus suhdeluvuiksi:
Advertisement